SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
KINDERPSYCHIATRISCH CENTRUM GENK20 JUNI 2011MEDISCH BEROEPSGEHEIM EN DE MINDERJARIGE SARAH VAN HAUTE PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN www.medischrecht.eu / www.partoens.com
1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 2
1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK Inhoudelijk ruim opgevat: Bekendmaking van geheimen die de artsen zijn toevertrouwd uit hoofde van hun staat of beroep. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 3
1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM DEONTOLOGISCHE BESCHERMING (Titel II, hoofdstuk V deontologische code) Inhoudelijk zeer ruim opgevat: Alles wat de patiënt de arts heeft toevertrouwd of gezegd. Alles wat de arts weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoeken of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen. Alles wat de arts heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 4
2. UITZONDERINGEN: ALGEMEEN Beroepsgeheim = van openbare orde: Schendingen worden strafrechtelijk en deontologisch gesanctioneerd Deontologisch kader is strenger dan wettelijk kader: mogelijkheid dat arts strafrechtelijk niet vervolgd wordt maar deontologisch wel. Uitzonderingen limitatief te interpreteren! Opgenomen in de wetgeving en in de deontologische code PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 5
3. MELDINGSRECHT In sommige gevallen wordt wettelijk of deontologisch voorzien in een meldingsrecht. Geval per geval te bekijken. Bij twijfel: voorafgaandelijk advies inwinnen bij de provinciale orde. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 6
4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG Wettelijke en deontologische uitzondering Artikel 5 § 2 wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Artikel 58 G deontologische code PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 7
4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG Uitzondering niet onbeperkt Geneeskundig verslag moet gebaseerd zijn op een eigen onderzoek van de opsteller. Arts mag NIET steunen op zijn kennis van de patiënt uit het verleden of gegevens die hem via derden zijn verstrekt! Alhoewel wet niet bepaalt dat behandeld arts het verslag niet kan opstellen, is dit niet aan te raden wegens groter risico op schending beroepsgeheim. Sommige rechtbanken ronduit weigerachtig wanneer attest werd opgesteld door behandelende arts. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 8
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? CASUS 1: Jongere van 12 jaar is opgenomen. Ouders in conflictueuze echtscheiding. Beide ouders eisen van KPC via hun raadsman informatie over medische toestand kind. Advocaten zouden mede “op verzoek van de rechtbank” handelen? CASUS 2: Brief advocaat moeder: vader mag niet langer geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand van zijn zoontje. CASUS 3: Brief advocaat grootouders: willen informatie over hun kleinkind. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 9
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD: De patiëntenrechten (bv. vrije keuze arts): ,[object Object]
Algemene regel: ouderlijk gezag hoort toe aan beide ouders!
Bij meningsverschil: arts dient het akkoord van beide ouders na te streven.
Bij urgenties: belang kind primeert -> goed motiveren.
Bij blijvende onenigheid zal rechtbank uitspraak dienen te doen.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 10
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD: Recht op informatie ,[object Object]
Ook de ouder aan wie het ouderlijk gezag is ontnomen!
Arts kan (uitzonderlijk) (tijdelijk) geen informatie geven indien medische toestand zulks vereist. -> goed motiveren!PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 11
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD: Twee gevallen waarin arts de beslissing van de ouders naast zich neer kan leggen: Weigeren in te gaan op verzoek tot inzage in patiëntendossier wanneer dit niet in het belang van het kind gebeurt (vb. vermoeden van kindermishandeling). Wanneer op die manier een bedreiging van het leven of een ernstige aantasting van de gezondheid kan worden afgewend. (vb. ouders weigeren levensreddende ingreep). PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 12
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 2. MATURE MINDERJARIGE: Minderjarige patiënt dient betrokken te worden bij de uitoefening van zijn rechten, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. Orde: “Jaren van verstand”, is niet wettelijk gedefinieerd: moet beoordeeld worden aan de hand van alle nuttige factoren zoals de persoonlijkheid van het kind, de aard van de medische prestatie, de familiale en sociale situatie,… Goed motiveren in medisch dossier. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 13
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 2. MATURE MINDERJARIGE: Varieert naargelang recht: Eerder matuur om betrokken te worden bij keuze arts dan bij uitoefening recht op geïnformeerde toestemming Kind van 10 jaar: behandeling bepaalde arts weigeren, maar nog niet matuur genoeg voor geïnformeerde toestemming. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 14
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 3. MONDIGE MINDERJARIGE Patiëntenrechten kunnen door de minderjarige patiënt zelfstandig worden uitgeoefend wanneer deze tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht. Mondige minderjarige: ,[object Object]
Mate van inzicht van de minderjarige
Zwaarte en riskant karakter ingreep.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 15
5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 3. MONDIGE MINDERJARIGE: ,[object Object]
Jongere heeft arts geraadpleegd:
Jongere oefent alle patiëntenrechten in principe zelfstandig uit (bv. artsenkeuze, beslissing omtrent behandeling, recht op informatie)
ARTS IS IN PRINCIPE GEBONDEN TOT HET MEDISCH BEROEPSGEHEIM!
Wanneer minderjarige ouders wenst in te lichten, dan dient arts minderjarige hierin bij te staan.
Verzet minderjarige zich tegen bekendmaking, dan dient arts dit te respecteren (tenzij noodtoestand).PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 16
6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN ,[object Object],- Enkel voor zeer zware misdrijven zoals bv. moord, doodslag, foltering, opzettelijke slagen en verwondingen. 	- De arts dient minderjarig slachtoffer te hebben onderzocht of door hem/haar in vertrouwen te zijn genomen. 	- Er dient een ernstig en dreigend gevaar te bestaan voor de psychische of fysieke integriteit van de betrokkene - de arts is niet bij machte de integriteit van het slachtoffer zelf of met behulp van anderen te beschermen In dergelijk geval meldingsrecht MAAR GEEN MELDINGSPLICHT PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 17
6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN ,[object Object],Als een arts vermoedt dat een kind wordt mishandeld, seksueel wordt misbruikt of ernstig wordt verwaarloosd dient hij te opteren voor een multidisciplinaire benadering zoals bijvoorbeeld de inschakeling van een voor die problematiek opgerichte specifieke voorziening. Indien een arts vaststelt dat een kind in ernstig gevaar verkeert dient hij onmiddellijk het nodige te doen om het kind te beschermen. Indien het gevaar dreigend is en er geen andere middelen zijn om het kind te beschermen, kan de arts de procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 18
6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN ,[object Object],De ouders of de voogd van het kind zullen door de arts geïnformeerd worden over zijn bevindingen en de initiatieven die hij wenst te nemen tenzij dit de belangen van het kind kan schaden. Alvorens om het even welk initiatief te nemen, dient de arts voorafgaandelijk met het kind te overleggen in de mate dat zijn onderscheidingsvermogen dit toelaat. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 19
6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN Besluit: Wettelijk voorzien meldingsrecht, geen meldingsplicht Deontologische regels bevatten een aantal verplichtingen die rusten op de arts -> installatie van een (beperkte) meldingsplicht? PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 20
7. NOODTOESTAND ,[object Object]
Een schending van het beroepsgeheim is het enige middel om een ander belangrijker rechtsgoed of rechtsbelang te vrijwaren. Recht op leven Gezondheid van derden … ,[object Object],Actuele noodzakelijkheid om een ander rechtsgoed te beschermen Bedreigde rechtsgoed moet hoger of minstens gelijkwaardig belang hebben De schending van beroepsgeheim is enige middel om hoger rechtsgoed te beschermen. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 21

More Related Content

Viewers also liked

Brand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2012 - De sterkste merken van NederlandBrand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
Sjors Kremers
 
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van NederlandBrand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
Sjors Kremers
 
Lecture4 transmission
Lecture4 transmissionLecture4 transmission
Lecture4 transmission
Prakash Yadav
 
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van NederlandBrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
Sjors Kremers
 

Viewers also liked (19)

CARES • Finance 101
CARES • Finance 101CARES • Finance 101
CARES • Finance 101
 
BrandAsset™ Valuator – Planet Popular
BrandAsset™ Valuator – Planet PopularBrandAsset™ Valuator – Planet Popular
BrandAsset™ Valuator – Planet Popular
 
Focus7
Focus7Focus7
Focus7
 
Fechas Diseño
Fechas DiseñoFechas Diseño
Fechas Diseño
 
BrandAsset Valuator - The Value of Value
BrandAsset Valuator - The Value of ValueBrandAsset Valuator - The Value of Value
BrandAsset Valuator - The Value of Value
 
รายงานผลจุดเน้นที่ 7
รายงานผลจุดเน้นที่ 7รายงานผลจุดเน้นที่ 7
รายงานผลจุดเน้นที่ 7
 
BrandAsset Valuator 2014 - BAV Celebrity Selector™
BrandAsset Valuator 2014 - BAV Celebrity Selector™BrandAsset Valuator 2014 - BAV Celebrity Selector™
BrandAsset Valuator 2014 - BAV Celebrity Selector™
 
Types of houses
Types of housesTypes of houses
Types of houses
 
Focus1
Focus1Focus1
Focus1
 
CARES Meeting 1 PowerPoint
CARES Meeting 1 PowerPointCARES Meeting 1 PowerPoint
CARES Meeting 1 PowerPoint
 
Brand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2012 - De sterkste merken van NederlandBrand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2012 - De sterkste merken van Nederland
 
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van NederlandBrand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
Brand Battle 2011 - De sterkste merken van Nederland
 
Lecture4 transmission
Lecture4 transmissionLecture4 transmission
Lecture4 transmission
 
Jawapan trigonometri 1
Jawapan trigonometri 1Jawapan trigonometri 1
Jawapan trigonometri 1
 
Biola 2
Biola 2Biola 2
Biola 2
 
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van NederlandBrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
BrandAsset Valuator 2014 - De sterkste merken van Nederland
 
Retail Showcase
Retail ShowcaseRetail Showcase
Retail Showcase
 
VGS Foodservice Case Studies
VGS Foodservice Case StudiesVGS Foodservice Case Studies
VGS Foodservice Case Studies
 
Introduction to endocrine physiology ( mbbs + bds 2nd yr)
Introduction to endocrine physiology ( mbbs + bds 2nd yr)Introduction to endocrine physiology ( mbbs + bds 2nd yr)
Introduction to endocrine physiology ( mbbs + bds 2nd yr)
 

Similar to Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt

Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologieVormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
Vlaams Informatiepunt Jeugd vzw
 
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
D3 Consutling
 
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzichtToepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
No van Rens
 
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verplegingSander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
1batpbb
 
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
Marc Van Aart
 
GROOT GEHEIM !!!
GROOT GEHEIM !!!GROOT GEHEIM !!!
GROOT GEHEIM !!!
Mike de Groot
 

Similar to Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt (20)

Brochure fod patientenrechten
Brochure fod patientenrechtenBrochure fod patientenrechten
Brochure fod patientenrechten
 
Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologieVormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie
 
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
 
Mini-symposium dementie privacy veiligheid eGPO
Mini-symposium dementie privacy veiligheid eGPOMini-symposium dementie privacy veiligheid eGPO
Mini-symposium dementie privacy veiligheid eGPO
 
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzichtToepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
Toepasselijke wetgeving Overdracht medische dossiers- overzicht
 
De euthanasiewet 11 jaar later
De euthanasiewet 11 jaar laterDe euthanasiewet 11 jaar later
De euthanasiewet 11 jaar later
 
De euthanasiewet 11 jaar later
De euthanasiewet 11 jaar laterDe euthanasiewet 11 jaar later
De euthanasiewet 11 jaar later
 
Patientenrechten folder nl 5-12
Patientenrechten folder nl 5-12Patientenrechten folder nl 5-12
Patientenrechten folder nl 5-12
 
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verplegingSander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
 
Griet Verhenneman - Privacy in zorg proeftuinen
Griet Verhenneman - Privacy in zorg proeftuinenGriet Verhenneman - Privacy in zorg proeftuinen
Griet Verhenneman - Privacy in zorg proeftuinen
 
Privacy in de keten - juridisch instrumentarium voor gegevensuitwisseling in ...
Privacy in de keten - juridisch instrumentarium voor gegevensuitwisseling in ...Privacy in de keten - juridisch instrumentarium voor gegevensuitwisseling in ...
Privacy in de keten - juridisch instrumentarium voor gegevensuitwisseling in ...
 
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
 
Rechtspraak op reis: wat zijn uw rechten en plichten als arts? - A Smilde
Rechtspraak op reis: wat zijn uw rechten en plichten als arts? - A SmildeRechtspraak op reis: wat zijn uw rechten en plichten als arts? - A Smilde
Rechtspraak op reis: wat zijn uw rechten en plichten als arts? - A Smilde
 
IC netwerk symposium 2013/Voordracht Mr.J.A.v Boven
IC netwerk symposium 2013/Voordracht Mr.J.A.v BovenIC netwerk symposium 2013/Voordracht Mr.J.A.v Boven
IC netwerk symposium 2013/Voordracht Mr.J.A.v Boven
 
Prof. mr. Sijmons (Universiteit Utrecht) @ PIDS seminar
Prof. mr. Sijmons (Universiteit Utrecht) @ PIDS seminarProf. mr. Sijmons (Universiteit Utrecht) @ PIDS seminar
Prof. mr. Sijmons (Universiteit Utrecht) @ PIDS seminar
 
GROOT GEHEIM !!!
GROOT GEHEIM !!!GROOT GEHEIM !!!
GROOT GEHEIM !!!
 
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
 
Beroepsgeheim Aww Februari 2012
Beroepsgeheim Aww Februari 2012Beroepsgeheim Aww Februari 2012
Beroepsgeheim Aww Februari 2012
 
Wet zorg en dwang - Nachtzorgbijeenkomst 18 april 2018
Wet zorg en dwang - Nachtzorgbijeenkomst 18 april 2018Wet zorg en dwang - Nachtzorgbijeenkomst 18 april 2018
Wet zorg en dwang - Nachtzorgbijeenkomst 18 april 2018
 
Zorg2025 Big Data for Personal Health
Zorg2025 Big Data for Personal Health Zorg2025 Big Data for Personal Health
Zorg2025 Big Data for Personal Health
 

Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt

 • 1. KINDERPSYCHIATRISCH CENTRUM GENK20 JUNI 2011MEDISCH BEROEPSGEHEIM EN DE MINDERJARIGE SARAH VAN HAUTE PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN www.medischrecht.eu / www.partoens.com
 • 2. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 2
 • 3. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK Inhoudelijk ruim opgevat: Bekendmaking van geheimen die de artsen zijn toevertrouwd uit hoofde van hun staat of beroep. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 3
 • 4. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM DEONTOLOGISCHE BESCHERMING (Titel II, hoofdstuk V deontologische code) Inhoudelijk zeer ruim opgevat: Alles wat de patiënt de arts heeft toevertrouwd of gezegd. Alles wat de arts weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoeken of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen. Alles wat de arts heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 4
 • 5. 2. UITZONDERINGEN: ALGEMEEN Beroepsgeheim = van openbare orde: Schendingen worden strafrechtelijk en deontologisch gesanctioneerd Deontologisch kader is strenger dan wettelijk kader: mogelijkheid dat arts strafrechtelijk niet vervolgd wordt maar deontologisch wel. Uitzonderingen limitatief te interpreteren! Opgenomen in de wetgeving en in de deontologische code PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 5
 • 6. 3. MELDINGSRECHT In sommige gevallen wordt wettelijk of deontologisch voorzien in een meldingsrecht. Geval per geval te bekijken. Bij twijfel: voorafgaandelijk advies inwinnen bij de provinciale orde. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 6
 • 7. 4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG Wettelijke en deontologische uitzondering Artikel 5 § 2 wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Artikel 58 G deontologische code PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 7
 • 8. 4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG Uitzondering niet onbeperkt Geneeskundig verslag moet gebaseerd zijn op een eigen onderzoek van de opsteller. Arts mag NIET steunen op zijn kennis van de patiënt uit het verleden of gegevens die hem via derden zijn verstrekt! Alhoewel wet niet bepaalt dat behandeld arts het verslag niet kan opstellen, is dit niet aan te raden wegens groter risico op schending beroepsgeheim. Sommige rechtbanken ronduit weigerachtig wanneer attest werd opgesteld door behandelende arts. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 8
 • 9. 5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? CASUS 1: Jongere van 12 jaar is opgenomen. Ouders in conflictueuze echtscheiding. Beide ouders eisen van KPC via hun raadsman informatie over medische toestand kind. Advocaten zouden mede “op verzoek van de rechtbank” handelen? CASUS 2: Brief advocaat moeder: vader mag niet langer geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand van zijn zoontje. CASUS 3: Brief advocaat grootouders: willen informatie over hun kleinkind. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 9
 • 10.
 • 11. Algemene regel: ouderlijk gezag hoort toe aan beide ouders!
 • 12. Bij meningsverschil: arts dient het akkoord van beide ouders na te streven.
 • 13. Bij urgenties: belang kind primeert -> goed motiveren.
 • 14. Bij blijvende onenigheid zal rechtbank uitspraak dienen te doen.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 10
 • 15.
 • 16. Ook de ouder aan wie het ouderlijk gezag is ontnomen!
 • 17. Arts kan (uitzonderlijk) (tijdelijk) geen informatie geven indien medische toestand zulks vereist. -> goed motiveren!PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 11
 • 18. 5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD: Twee gevallen waarin arts de beslissing van de ouders naast zich neer kan leggen: Weigeren in te gaan op verzoek tot inzage in patiëntendossier wanneer dit niet in het belang van het kind gebeurt (vb. vermoeden van kindermishandeling). Wanneer op die manier een bedreiging van het leven of een ernstige aantasting van de gezondheid kan worden afgewend. (vb. ouders weigeren levensreddende ingreep). PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 12
 • 19. 5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 2. MATURE MINDERJARIGE: Minderjarige patiënt dient betrokken te worden bij de uitoefening van zijn rechten, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. Orde: “Jaren van verstand”, is niet wettelijk gedefinieerd: moet beoordeeld worden aan de hand van alle nuttige factoren zoals de persoonlijkheid van het kind, de aard van de medische prestatie, de familiale en sociale situatie,… Goed motiveren in medisch dossier. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 13
 • 20. 5. MINDERJARIGE – INFORMATIEPLICHT OUDERS? 2. MATURE MINDERJARIGE: Varieert naargelang recht: Eerder matuur om betrokken te worden bij keuze arts dan bij uitoefening recht op geïnformeerde toestemming Kind van 10 jaar: behandeling bepaalde arts weigeren, maar nog niet matuur genoeg voor geïnformeerde toestemming. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 14
 • 21.
 • 22. Mate van inzicht van de minderjarige
 • 23. Zwaarte en riskant karakter ingreep.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 15
 • 24.
 • 25. Jongere heeft arts geraadpleegd:
 • 26. Jongere oefent alle patiëntenrechten in principe zelfstandig uit (bv. artsenkeuze, beslissing omtrent behandeling, recht op informatie)
 • 27. ARTS IS IN PRINCIPE GEBONDEN TOT HET MEDISCH BEROEPSGEHEIM!
 • 28. Wanneer minderjarige ouders wenst in te lichten, dan dient arts minderjarige hierin bij te staan.
 • 29. Verzet minderjarige zich tegen bekendmaking, dan dient arts dit te respecteren (tenzij noodtoestand).PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 16
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33. 6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN Besluit: Wettelijk voorzien meldingsrecht, geen meldingsplicht Deontologische regels bevatten een aantal verplichtingen die rusten op de arts -> installatie van een (beperkte) meldingsplicht? PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 20
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. Omstandig informeren over de gevolgen wanneer patiënt wel nog zou autorijden: (weigering tussenkomst verzekering, intrekken rijbewijs, boetes,…)
 • 38. Wanneer arts NADIEN vaststelt dat patiënt auto blijft besturen zou hij zich kunnen beroepen op noodtoestand en procureur des konings kunnen verwittigen.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 22
 • 39.
 • 40. Arts dient seropositieve patiënt in te lichten over de maatregelen noodzakelijk om besmetting van partner te voorkomen.
 • 41. Indien de patiënt verklaart dat hij weigert deze maatregelen toe te passen, dient te arts hem erop te wijzen dat hij zijn partner op de hoogte moet brengen van zijn seropositiviteit op straffe van zijn burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 23
 • 42.
 • 43. Enkel in geval van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat noodtoestand aanvaard zal worden door de tucht- of strafrechter en de gemeenschap.
 • 44. Essentieel van een second opinion te vragen. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 24
 • 45. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 2: vervolg Noodtoestand? Doorbreken van het beroepsgeheim mag niet nadelig zijn voor verdere behandeling van patiënt en voor de behandelingsmogelijkheden van patiënten die aan dezelfde of gelijkaardige aandoening lijden. De mededeling aan derden kan immers het vertrouwen in de geneeskunde aan het wankelen brengen. De arts dient in het medisch dossier van de patiënt zowel de herhaalde pogingen te vermelden als diens volgehouden weigering om de nodige voorzorgen voor de bescherming van de partner te nemen. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 25
 • 46. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 3: Patiënt is slachtoffer. Oudere patiënte vertoont sporen van zware mishandeling, ondervoeding en misbruik. Uit gesprek blijkt dat zoon patiënte zeer zwaar fysiek mishandeld. Noodtoestand volgens orde?: artikel 61 deontologische code Er dient sprake te zijn van een door ziekte, handicap of leeftijd weerloze patiënt. Er dient een vermoeden te zijn van misbruik. Arts dient, indien de verstandelijke mogelijkheden van de patiënt dit toelaten, eerst zijn bevindingen met de patiënt bespreken. De arts zal de patiënt ertoe aansporen zelf de nodige initiatieven te nemen, zoals onder meer het informeren van zijn naaste verwanten. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 26
 • 47. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 3: Patiënt is slachtoffer. vervolg Noodtoestand volgens orde?: artikel 61 deontologische code VERVOLG Indien deze bespreking met de patiënt niet mogelijk is, kan de behandelend arts met een ter zake bevoegde collega overleggen aangaande diagnostiek en benadering van de problematiek. Indien de patiënt in ernstig gevaar verkeert en er geen andere middelen zijn om hem te beschermen, kan de arts de procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen. De arts zal de naaste verwanten in kennis stellen van zijn bevindingen en de initiatieven die hij wenst te nemen om de patiënt te beschermen indien dit de belangen van deze laatste niet schaadt. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 27
 • 48. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 4: Patiënt is slachtoffer. Arts licht politie in dat haar patiënt het slachtoffer is geworden van opzettelijke slagen en verwondingen. Op basis daarvan wordt echtgenoot vervolgd. (Corr. Rechtbank Ieper 16 februari 2004) Noodtoestand volgens rechtbank? Rechtbank aanvaardt noodtoestand in hoofde van arts. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 28
 • 49. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 5: Patiënt is dader. Noodtoestand? Klassieke opvatting: arts kan onder geen beding patiënt-daders aangeven aan de gerechtelijke overheid. Ondertussen: genuanceerder in geval noodtoestand kan worden aangetoond (bv. gevaar voor herhaling die ernstige gevolgen kan hebben voor derden). In dergelijk geval meldingsrecht maar geen meldingsplicht. Strenge beoordeling: arts dient noodtoestand te bewijzen PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 29
 • 50. 7. NOODTOESTAND Voorbeeld 5: Patiënt is dader. Patiënt-sporter gebruikt dopingproducten (EPO). Arts geeft dit aan aan gerechtelijke overheid. Op deze basis wordt patiënt vervolgd. (Hof van Beroep Luik 25 mei 2009) Noodtoestand? Rechtbank aanvaardt noodtoestand niet. Feiten waren de arts reeds twee jaar bekend. Er is geen sprake van een hoger doel: patiënt neemt product met volle kennis van zaken met bedoeling wedstrijd te vervalsen. De vervolging van patiënt werd ONONTVANKELIJK verklaard. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 30
 • 51.
 • 52. Arts heeft spreekrecht MAAR OOK zwijgrecht
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57. Huiszoekingen enkel door onderzoeksrechter in aanwezigheid van lid van de orde.PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 34
 • 58. PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN Bergstraat 9 • 3740 BILZEN • svh@partoens.com • Tel. 0473 95 86 08 / 089 20 88 79 • • Fax 089 20 54 72 • www.medischrecht.eu www.partoens.com PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN 35