Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานผลจุดเน้นที่ 7

749 views

Published on

พัฒนาโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อสร้างสถานศึกษายุคใหม่ที่สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานผลจุดเน้นที่ 7

 1. 1. จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ 7 พัฒนาโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนใกล้บาน เพื่อสร้างสถานศึกษายุคใหม่ที่ ้ สอดคล้องกับการปฏิรปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ู1.สภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในฝันประจาอาเภอ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านบุคลากร, ด้านสถานที่, ด้านเทคโนโลยี, ด้านนักเรียนแต่ด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ปัจจุบันมีจานวนนักเรียน 284 คน ทาการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ อนุบาล,ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น เป็นอย่างดีนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและอื่นๆ มากมาย2. ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมดังนี้ -จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -กาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน -กาหนดข้อตกลงความร่วมมือกับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ ดาเนินงานตามข้อตกลง -จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น -เข้าค่ายวิชาการ -ทาวิจัยในชั้นเรียน -สอนซ่อมเสริมในวันหยุด -จัดทาสมุดคาศัพท์ -เพื่อนช่วยเพื่อน(รับท่องคาศัพท์ ภาษาอังกฤษทุกวัน) -กิจกรรมโครงงานทุกสาระวิชา
 2. 2. -จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวิชา -จัดติวเข้ม ใช้สื่อช่วยสอน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เนต, CAI -ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 -จัดทานวัตกรรม -จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด -ฝึกกิจกรรมคิดเลขเร็ว -กิจกรรมการประกวด/แข่งขันภายในโรงเรียน -จัดทาแบบฝึกเฉพาะรายบุคคล -ให้บริการแก่ชุมชุมด้านวิชาการ, สถานที่,บุคลากรให้ความรู้ -ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน3. ผลการดาเนินงาน จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องส่งผลดังนี้ 3.1 นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกรายการที่ส่ง อาทิ วิชาภาษาไทย ลาดับ รายการการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 1. ทักษะภาษาไทย แข่งขันการเขียนเรียงความ เด็กหญิงสุธิดา ราชสะอาด เหรียญทอง ระดับ ม.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ อันดับที่ 1 2. ทักษะภาษาไทย แข่งขันการอ่านจับ เด็กชายนพรุจน์ นพสว่าง เหรียญทอง ใจความ อันดับที่ 1 ระดับ ม.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ 3. ทักษะภาษาไทย แข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก เด็กหญิงศิริลักษณ์ รบไพรี เหรียญทอง ระดับ ม.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ เด็กหญิงสุพัตรา พันธ์สวัสดิ์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงกรกนก กล้าหาญ 4. ทักษะภาษาไทย แข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก เด็กหญิงศิริอนงค์ ชะเอมเทศ เหรียญทอง ระดับ ป.4-6 กลุ่มเครือข่ายฯ เด็กชายนัทธพงษ์ กล้าหาญ อันดับที่ 1 เด็กชายเร็ต ที เจีย
 3. 3. วิชาภาษาอังกฤษ ลาดับ รายการการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 1. ด้านภาษาอังกฤษ เด็กหญิงศรัญยา มาลาศิลป์ เหรียญเงิน คัดลายมือ ระดับ ม.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ 2. ด้านภาษาอังกฤษ เด็กชายอธิคม พรมทอง แข่งขัน Crossword ระดับ ป.4-6 เด็กชายธนดล วาสะศิริ เหรียญเงิน กลุ่มเครือข่ายฯ 3. ด้านภาษาอังกฤษ เด็กหญิงอรอุมา ชะดารัมย์ เหรียญทองแดง คัดลายมือ ระดับ ป.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ 4. ด้านภาษาอังกฤษ เด็กหญิงวิภาภรณ์ คาสา เหรียญทองแดง คัดลายมือ ระดับ ป.4-6 กลุ่มเครือข่ายฯ วิชาคอมพิวเตอร์ ลาดับ รายการการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 1. แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์การวาดภาพ เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ฟักอ่อน เหรียญทองแดง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ระดับ เด็กจิราภรณ์ ฟอนโคกสูง ป.1-3 กลุ่มเครือข่ายฯ3.2 เด็กชายนพรุจน์ นกสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นักเรียนเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 13.3 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 13.4 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดส้วมสุขสันต์จากสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 13.5 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดส้วมสุขสันต์จากเครือข่ายฯ3.6 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 13.7 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนมีความพร้อมในการเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ร้อยละ 89 ซึ่งดาเนินการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทุกวัน
 4. 4. ภาพกิจกรรม การประชุม.ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการสอน
 5. 5. ใช้สื่อวีซีดี, โทรทัศน์ฝึกฝนการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
 6. 6. ฝึกซ้อมการเล่นคีร์บอร์ดจนชานาญ ศึกษาจากสถานที่จริงและฝึกปฏิบัตจริง ิ
 7. 7. จัดสร้างสื่อ นวัตกรรม
 8. 8. ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันต้นแบบ
 9. 9. เข้าประชุมชมรม/อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
 10. 10. รับการติดตามนิเทศ ติดตามโรงเรียนในฝัน

×