SlideShare a Scribd company logo
Inzicht laat mens en organisatie groeien
Inzicht laat mens en organisatie groeien

Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op
persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan
ontwikkeling en groei.

Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste
inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering
te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan
gaan we graag met u in gesprek.
Pagina 2
Inhoudsopgave

•  Positie         pagina  5
•  Visie          pagina  9
•  Raak!          pagina  13
•  Klanten         pagina  15
•  Seizoensbijeenkomsten  pagina  19
•  Organisatie       pagina  21
•  Publicaties       pagina  27
•  Contact         pagina  31
Pagina 3
Pagina 4
Positie
Pagina 5
In de praktijk brengen van strategie

Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan    Strategie
veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het
noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de
kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie
en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede
weg te blijven.
                              Omgeving
In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te
maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op
welk moment? Vaak is het operationaliseren van de
strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het
nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de
organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.
                              Organisatie
Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren
van uw strategie. Samen met u werken we aan het
ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze
kernkwaliteiten in dit proces?

•  We hebben ervaring met veranderen            Leiderschap
•  We zijn in staat abstracties te concretiseren
•  We zien de samenhang der dingen
•  We helpen u te besluiten en te bewegen
•  We maken veranderingen afPositie
Pagina 6
Realiseren van integrale veranderingen

Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de
strategische agenda. Opdrachten die de gehele
organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de
lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden.

• Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St.
 Radboud voor alle niet-medische processen
• Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor
 informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van
 Rotterdam en Amsterdam
• Begeleiden van de ANWB in de verandering van een
 clusterorganisatie naar een procesgestuurde
 organisatie
• Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door      Fusie
 een uitbestedingspartner van Obvion             Uitbesteding
                                Organisatie
• Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van     Reorganisatie
 CoopCodis                         Procesinnovatie
• Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van        Directievoering
 wereldwijde backoffices van Rabobank International    Shared Services
• Verhogen van de effectiviteit van het           Strategievorming
 programmamanagement bij de Nederlandse
                              Prestatieverbetering
 Spoorwegen
                              Wet- en regelgeving
• Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda
                              Strategische thema’sPositie
Pagina 7
Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale
veranderingen
De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de         Inhoudelijke vakgebieden
belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in
staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te
overzien.                                  Besturing &
                                      Leiderschap
Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke        Financiën &         Informatie &
opdrachten uit. Voorbeelden zijn:                Control          Technologie

• Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS!
• Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met
 Tata Steel
• Introduceren waardemanagement en optimaliseren       Marketing &         Mens &
 managementaccounting bij Nationale Nederlanden        Verkoop           Cultuur
• Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de
 Wegenwacht
• Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel
 voor ABN AMRO Hypothekengroep
• Adviseren van het management van APG over de
 herinrichting van de IT-functie
• Verhogen van de effectiviteit van Informatie-
 management bij de Raad voor de Rechtspraak
• Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de
 particuliere markt van Rabobank
                                    Strategische thema’sPositie
Pagina 8
Visie
Pagina 9
Inzicht op verschillende niveaus

                                                   Toekomst
Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te
verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en
samenwerking zijn hierbij essentieel.

Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het              Nu
uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de
volgende invalshoeken:

• De organisatie in haar omgeving
• De organisatie als een geïntegreerd systeem                  Mens
• De organisatie in de tijd bezien

Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele
werknemer, een team, een afdeling of de gehele
organisatie.                             Proces      Technologie


Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede               Organisatie
analyse van de organisatie. Door samen na te denken
over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de
kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van            Omgeving
hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-    Verleden
vraagstukken te reduceren tot de kernvraag.
Visie
Pagina 10
Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-
eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en
de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot      Ontwerpen        Ontwikkelen
inzicht en resultaat te komen.

‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen.
Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals
producten en diensten, processen en mensen, de
informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is
cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge          Resultaat
samenhang te bepalen.

‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan
overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen.
Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die
past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.

‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de
beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook          Sturen
basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en
volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten
elementen van deze invalshoek.
Visie
Pagina 11
Grondbeginselen

Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.
Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.      We zijn op zoek naar de essentie. De        We denken vrij. We komen op basis van
      essentie van de vraag is de basis voor het          onze kennis en ervaring tot echte
      in gang zetten van een blijvende           oplossingen. We durven waar nodig met
      verandering.                    frisse ideeën en denkrichtingen te komen:
                                 dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen
      We zetten mensen centraal. Mensen met             we omdat we onafhankelijk zijn.
      zelfinzicht durven op eigen kracht en
      intuïtie te varen en hebben gezonde zin in    We doen. Praten en schrijven alleen, daar
      verandering met perspectief. Zij zijn het die   geloven we niet in. We weten uit ervaring
      een organisatie echt vooruit brengen.       dat niet alles van tevoren valt te bedenken.
                                  Al doende sturen we bij en blijven we
      We staan voor ons vak. We worden             inzicht creëren en er naar handelen.
      gedreven door inhoud en liefde voor het
      adviesvak. Vanuit een hoge mate van          We zijn integer. Ons doen en laten is
      intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij     gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en
      onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf         betrouwbaarheid. Vanuit een groot
      ontwikkelen.                      verantwoordelijkheidsbesef geven we
                                           inzicht en richting.
Visie
Pagina 12
Raak!
Pagina 13
Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen

RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die
is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In
speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.

Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en             Visie
versnellen van kennisdeling.
Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot
                                  1         2
de kern.
Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.

Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten
workshops bieden om cruciale aspecten in het               Groeps-
veranderproces te ondersteunen.               Evaluatie        Ontwerp
                                     prestatie

1: Van evaluatie naar visie                         4
2: Van visie naar ontwerp
3: Van ontwerp naar realisatie
4: Verhogen groepsprestatie
                                           3
Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief         Realisatie
ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we
specifiek opgeleide professionals in huis om deze
workshops te begeleiden.Raak!
Pagina 14
Klanten
Pagina 15
Onze opdrachtgevers

Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens    Financiële Sector
voor wie en met wie we werken.

We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste
resultaten boekt. We vinden het belangrijk dat de klant
zichzelf kan ontwikkelen in het proces van de opdracht.

We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt
worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers
die de goede dingen willen doen voor de eigen        Publiek & Infrastructuur
organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang
is niet onze stijl.

We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit
betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van
activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang
van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.

                               Handel & Industrie
We richten ons niet op één sector. Sterker nog, we zijn
een groot voorstander van het gebruiken van ervaringen
en kennis uit de ene sector voor de andere.
Klanten
Pagina 16
Klanten aan het woord

Onze klanten kunnen u het beste vertellen wat we doen en vooral ook hoe we dit doen. Van onderstaande opdrachten zijn
referentiesheets beschikbaar. Deze vindt u op www.seederdeboer.nl.

      Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,        Roland Wanders, CFO en lid hoofddirectie van de
      over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de        ANWB over de ondersteuning van SeederDeBoer
      opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.           bij het concentreren van de financiële functie.
      ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar      ‘Hij was onze adviseur bij het vertalen van de visie
      de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen        van de ANWB naar de strategie voor de financiële
      op.’                             afdeling.’


      Marja van Kuijk, Directeur Bureau van de Raad        Jack van Gils, MT-lid Philips Global Infrastructure
      voor de rechtspraak over de ondersteuning van        Services over de rol van SeederDeBoer bij de
      SeederDeBoer bij het managen van de afdeling         transitie van uitvoerende interne IT-dienstverlener
      Informatiemanagement tijdens een reorganisatie.       naar klantgerichte regieorganisatie.
      ‘Al snel kwamen wij tot het inzicht dat het zinvol      ‘Al met al is in zo’n 200 dagen het gehele project
      zou zijn om een onafhankelijke partij in te         afgerond. Een ongekende snelheid voor zo’n
      schakelen.’                         ingrijpende verandering.’

      Jo van Engelen, voormalig lid hoofddirectie van       Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken
      de ANWB (nu Directeur Marketing en lid           Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer
      hoofddirectie APG) over de inzet van            bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd
      SeederDeBoer bij een reorganisatie van ANWB.        besturingsmodel.
      ‘Als dan op een specifiek punt de trein even uit de     ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van
      rails loopt, is het zeer welkom als de hulp al in      Finance en Risk Management in de financiële
      huis is.’                          sector.’Klanten
Pagina 17
Pagina 18
Seizoensbijeenkomsten
Pagina 19
Seizoensbijeenkomsten

 We hechten veel waarde aan onze relaties.     ‘Ondernemen in een steeds strakker
 Speciaal voor ons netwerk organiseren we     gereguleerde economie, hoe doe je dat?’ was
 daarom vier bijeenkomsten.            de centrale vraag op de Herfstbijeenkomst 2008.
                          Door discussie en debat hebben we met onze
 ‘Als je mensen raakt, kun je veel bereiken’    relaties nieuwe inzichten verworven over het
 klonk de conclusie van de Lentebijeenkomst    thema ‘regelgeving’. Nieuwe inzichten hopen we
 2008. Met het thema ‘Groots denken, klein     ook te verwerven tijdens de aanstaande
 organiseren’ hebben we een breed inhoudelijk   Herfstbijeenkomst op donderdag 8 oktober
 en inspirerend thema aangesneden. Op de      2009. We zullen op verschillende strategische
 aankomende Lentebijeenkomst op donderdag     thema’s in gaan.
 16 april 2009 staat het thema ‘Van inzicht naar
 groei in complexe organisaties’ centraal.     Tijdens de Winterbijeenkomst gaan we op
                          bezoek bij een van onze klanten om te leren van
 Samen steken we veel energie in het oplossen   elkaars ervaringen. De volgende
 van complexe problemen, werken we toe naar    Winterbijeenkomst vindt plaats op 10 december
 belangrijke deadlines en voeren we de regie    2009.
 over fundamentele veranderingen. Rust,
 plezier en ontspanning is belangrijk om een    Deze data zijn onder voorbehoud. De actuele
 topprestatie te kunnen leveren op de       data vindt u op www.seizoensbijeenkomsten.nl.
 momenten die er toe doen. Dit bieden we u     Ook vindt u daar het laatste nieuws, de
 tijdens onze Zomerbijeenkomst op zaterdag 20   specifieke invulling van de
 juni 2009.                    Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier
                          en de sfeerverslagen van de bijeenkomsten in
                          2008.
Seizoensbijeenkomsten
Pagina 20
Organisatie
Pagina 21
Inspirerend inzicht door inspirerende mensen

We geloven sterk in de kracht van iedere individuele        Markt
professional en van het collectief. Daarom zijn we als
maatschap georganiseerd.

In een hecht samenspel van partners, adviseurs en
zelfstandige professionals weten we de complexe
veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te
brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke
uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons
bedrijf.

Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de
ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We
vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen
bureau voor organisatieadvies en interim-management.       Partners

                                 Adviseurs
Eind 2008 zijn we met 50 mensen actief in de markt. Het
is ons doel door te groeien naar ongeveer 70 adviseurs en
                               Interim professionals
zelfstandigen per eind 2009. Eind 2012 willen we met 150
mensen werken aan complexe veranderingen voor onze
klanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is   Raad van Advies
echter wel van groot belang om continuïteit te bieden en
ons te blijven ontwikkelen in ons vak.
Organisatie
Pagina 22
Partners

SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere    Albert Visscher
partner heeft een belangrijke rol in het leveren van     'Zonder wrijving geen glans.’
kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze
eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze
genen.
                               Guido Kilsdonk
Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende  'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden
stijlen, verschillende achtergronden, verschillende      gezamenlijk snel tot de essentie komen.'
leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten.
Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze    Jurgen Schut
ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te
                               bewegen.'
Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van
het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan   Pieter de Boer
productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en
                               'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie
continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de
                               zinloos.'
praktijk, dat is wat we leuk vinden.

Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun       René Seeder
persoonlijke motto.                      'Werk en leef in harmonie met je omgeving,
                               maar een enkele disharmonie kan zeer
                               effectief zijn.'
                               Rob Koppen
                               ‘Vrijheid in verbondenheid.’Organisatie
Pagina 23
De mensen van SeederDeBoer

Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen
scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe
richtingen in te slaan.

Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van
SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap,
vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit
in ons bloed.

Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere
adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en
een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we
met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar
te leren.

De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen
hebben een brede basisopleiding; van economie,
bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal
aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere       ‘Betrokken en bevlogen tot resultaat'
langdurige programma’s.
                                ‘Verwondering is het begin van het inzicht,
                                nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’
We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt
eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele  ‘Andere wegen verleggen je grenzen.’
motto’s, waarvan u hier enkele ziet.              'Zonder visie geen vooruitgang, zonder draagvlak geen
                                resultaat'


Organisatie
Pagina 24
Onze interim professionals

Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd      Carolijn Hawinkels
wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een        ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun
uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals.   prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke
                                vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe
We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan      consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij
zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel  als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’
georiënteerd, van algemene managers tot specialisten.
We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen
geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen      Erwin Lute
hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.         ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd
                                alleen om de inhoud gaat, maar ook om het
Drie van de zelfstandige professionals waarmee we       acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel
samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen     fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan
treft u aan op onze website.                  te kunnen spiegelen.’

Wij investeren in de professionalisering van de interim
professionals. In 2008 bood SeederDeBoer haar         Annie van Wijgerden
zelfstandige professionals onder de titel ‘Wie is er bang   ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er
voor vreemde noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat     veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je
is hierin herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten     in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich
geven stof tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor    echt verdiepen in jou als persoon.’
ontwikkeling? Kijk voor onze eerste serie bijzondere
bijeenkomsten op www.vreemdenoten.nl.
Organisatie
Pagina 25
Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen
die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de
                               •  Douwe Kras is algemeen directeur van
                                 ARCADIS Nederland BV.
groeiambities van SeederDeBoer.
                                 ‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge
                                 kwaliteit.’
De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal
invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed
blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities
van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de     Wim Driehuis is als hoogleraar verbonden
partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie,     aan de UvA.
passie en creativiteit.                     ‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’
                                 Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten
                                 en adviesrollen.
                                 ‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze
                                 bijzonder, integer en deskundig zijn.’


                                 Ted Baartmans is eigenaar van De
                                 Presentatie Groep en speechadviseur voor
                                 leiders.
                                 ‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’
Organisatie
Pagina 26
Publicaties
Pagina 27
Columns

       Pechservice                 Twisten over smaak
       Column René Seeder - 24 januari 2008    Column Andy Lo Tam Loi - 7 juli 2008
       Elke organisatie rijdt zijn eigen route.  Het opbouwen van toekomstbestendige,
       Veelal wil de bestuurder verandering,    gedeelde principes vormt de basis voor
       andere wegen berijden, en moeten de     een gedegen eindresultaat. Het vergt vaak
       medewerkers (passagiers, zo u wilt) mee.  enige discussie om ze te formuleren,maar
       Rationeel is dat vaak geen probleem, maar  ze bestaan echt! Vraag het maar aan jouw
       emotioneel wel.               en/of onze vrouwelijke collega’s.

       Het kan eenvoudiger             Kopjes met betekenis
       Column Pieter de Boer - 15 februari 2008  Column Miranda Damhuis - 5 sept 2008
       Afscheid nemen van het verleden om daar   Verandering gaat vaak enkel over de
       mede ruimte te creëren voor nieuwe     diamanten in de toekomst, maar niet over
       ontwikkelingen is vaker mogelijk dan men  de rol van de parels of stenen uit het
       denkt. Voor de meeste organisaties werkt  verleden.
       het verstikkend om ingeklemd te zitten
       tussen de ruïnes van het verleden.

       Georganiseerde misstand?          Abracadabra
       Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008     Column Robine van den Berg - 6 okt 2008
       Leidt regelgeving tot betere organisaties  De paradox is namelijk dat juist het
       zoals regelgeving tot veiligere en betere  uitstellen van de inhoud er naar mijn idee in
       woningen heeft geleid? Misschien op     de meeste gevallen toe leidt, dat er
       onderdelen,maar voorlopig blijkt      inhoudelijk sneller en betere resultaten
       regelgeving helaas nog geen bevredigend   worden behaald.
       substituut voor fatsoen en integriteit.

Publicaties
Pagina 28
Artikelen en boeken

Artikelen                       Boeken

Twee merken, één gedachte               Alle wegen leiden naar Rome
• Adformatie week 37, 2008              • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder
• Misscha de Bruin                    redactie van Dr. Abbas Shahim RE.
                           • Jurgen Schut en Theo Huibers
Het moment van de waarheid
• MCA, oktober 2007                  Enterprise architecture
• Bob Wouters (Controller bij ING) & Jurgen Schut   • Springer – november 2008
                           • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen
Een brug bouwen tijdens het oversteken         Cloo, Claudia Steghuis
• Chief Financial Officer, september – oktober 2007
• Annemieke Roest (Senior Vice President ABN AMRO
 Bank) & Jurgen Schut

Bestaat er een ideaal outsourcingstraject?
• Excerpta van het NOREA/VERA-congres November
 2006
• Jurgen Schut

Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel
overzicht.Publicaties
Pagina 29
Pagina 30
Contact
Pagina 31
Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar

      Albert Visscher          Pieter de Boer
      06 4702 3262           06 4456 3837
      albert.visscher@seederdeboer.nl  pieter.deboer@seederdeboer.nl
      Guido Kilsdonk          René Seeder
      06 4716 7031           06 4456 3780
      guido.kilsdonk@seederdeboer.nl  rene.seeder@seederdeboer.nl
      Jurgen Schut           Rob Koppen
      06 4456 3834           06 2099 2025
      jurgen.schut@seederdeboer.nl   rob.koppen@seederdeboer.nl
Contact
Pagina 32

More Related Content

What's hot

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken
 
Van moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruiken
Sasja Beerendonk
 
Presentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der VoornPresentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der Voorn
DesignThinkers Group
 
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.
 
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
Leo van de Vorst
 
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenLeo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
WOW! Het kan anders
 
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Gert Veenhoven
 
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden
Part up pitch - talent ontdekken en verbindenPart up pitch - talent ontdekken en verbinden
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden
Laurens Waling
 
Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.
Sarah Verwei
 
Company Profiel
Company ProfielCompany Profiel
Company Profiel
Michiel Vermeulen
 

What's hot (11)

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
Van moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruiken
 
Presentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der VoornPresentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der Voorn
 
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
 
Orchestri Bedrijfspresentatie
Orchestri  BedrijfspresentatieOrchestri  Bedrijfspresentatie
Orchestri Bedrijfspresentatie
 
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
 
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenLeo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
 
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
 
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden
Part up pitch - talent ontdekken en verbindenPart up pitch - talent ontdekken en verbinden
Part up pitch - talent ontdekken en verbinden
 
Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.
 
Company Profiel
Company ProfielCompany Profiel
Company Profiel
 

Viewers also liked

红旗 杂志 61年9-16
红旗 杂志 61年9-16红旗 杂志 61年9-16
红旗 杂志 61年9-16
S1ide Sh4re
 
課程推廣簡報
課程推廣簡報課程推廣簡報
課程推廣簡報
be0962033
 
Folhetym O Guarany
Folhetym O GuaranyFolhetym O Guarany
Folhetym O Guarany
Urano Andrade
 
Habla Bateria 014
Habla Bateria 014Habla Bateria 014
Habla Bateria 014
anthony
 
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas ConsolidadasEnunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
Ministério Público de Santa Catarina
 

Viewers also liked (8)

红旗 杂志 61年9-16
红旗 杂志 61年9-16红旗 杂志 61年9-16
红旗 杂志 61年9-16
 
Projecten ARA
Projecten ARAProjecten ARA
Projecten ARA
 
課程推廣簡報
課程推廣簡報課程推廣簡報
課程推廣簡報
 
Folhetym O Guarany
Folhetym O GuaranyFolhetym O Guarany
Folhetym O Guarany
 
Biblioteca a l'estiu
Biblioteca a l'estiuBiblioteca a l'estiu
Biblioteca a l'estiu
 
Habla Bateria 014
Habla Bateria 014Habla Bateria 014
Habla Bateria 014
 
Cuestion De Logica...
Cuestion De Logica...Cuestion De Logica...
Cuestion De Logica...
 
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas ConsolidadasEnunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
Enunciados de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas
 

Similar to Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
bregvandegeer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
wunnik
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Anneliesvandenboom
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
BertjeKnor
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvanluijk
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
linda_spaans
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
scbemmel
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Jannekepot
 
Transformatie van organisaties
Transformatie van organisatiesTransformatie van organisaties
Transformatie van organisaties
Berenschot
 
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeenIGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
Vertiv Co
 
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Ilse Jansoone
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ and More Consultancy
 
Obeya op de werkvloer
Obeya op de werkvloerObeya op de werkvloer
Obeya op de werkvloer
Quint Wellington Redwood
 
HR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNOHR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNO
Ilse Jansoone
 
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen
 
Cisis Projectmanagement
Cisis ProjectmanagementCisis Projectmanagement
Cisis Projectmanagement
Hans-Jan Rijbering
 
Cmg story
Cmg storyCmg story
Cmg story
Chris Noordam
 

Similar to Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 (20)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Transformatie van organisaties
Transformatie van organisatiesTransformatie van organisaties
Transformatie van organisaties
 
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeenIGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
 
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
 
Obeya op de werkvloer
Obeya op de werkvloerObeya op de werkvloer
Obeya op de werkvloer
 
HR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNOHR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNO
 
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
 
Cisis Projectmanagement
Cisis ProjectmanagementCisis Projectmanagement
Cisis Projectmanagement
 
Referenties 2016
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016
 
Cmg story
Cmg storyCmg story
Cmg story
 

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0

 • 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien
 • 2. Inzicht laat mens en organisatie groeien Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei. Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan gaan we graag met u in gesprek. Pagina 2
 • 3. Inhoudsopgave • Positie pagina 5 • Visie pagina 9 • Raak! pagina 13 • Klanten pagina 15 • Seizoensbijeenkomsten pagina 19 • Organisatie pagina 21 • Publicaties pagina 27 • Contact pagina 31 Pagina 3
 • 6. In de praktijk brengen van strategie Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan Strategie veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven. Omgeving In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Vaak is het operationaliseren van de strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes. Organisatie Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces? • We hebben ervaring met veranderen Leiderschap • We zijn in staat abstracties te concretiseren • We zien de samenhang der dingen • We helpen u te besluiten en te bewegen • We maken veranderingen af Positie Pagina 6
 • 7. Realiseren van integrale veranderingen Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. • Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen • Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam • Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie • Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door Fusie een uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie • Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van Reorganisatie CoopCodis Procesinnovatie • Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoering wereldwijde backoffices van Rabobank International Shared Services • Verhogen van de effectiviteit van het Strategievorming programmamanagement bij de Nederlandse Prestatieverbetering Spoorwegen Wet- en regelgeving • Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische thema’s Positie Pagina 7
 • 8. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingen De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de Inhoudelijke vakgebieden belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien. Besturing & Leiderschap Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke Financiën & Informatie & opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie • Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! • Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata Steel • Introduceren waardemanagement en optimaliseren Marketing & Mens & managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur • Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de Wegenwacht • Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel voor ABN AMRO Hypothekengroep • Adviseren van het management van APG over de herinrichting van de IT-functie • Verhogen van de effectiviteit van Informatie- management bij de Raad voor de Rechtspraak • Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt van Rabobank Strategische thema’s Positie Pagina 8
 • 10. Inzicht op verschillende niveaus Toekomst Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel. Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het Nu uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken: • De organisatie in haar omgeving • De organisatie als een geïntegreerd systeem Mens • De organisatie in de tijd bezien Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie. Proces Technologie Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede Organisatie analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgeving hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings- Verleden vraagstukken te reduceren tot de kernvraag. Visie Pagina 10
 • 11. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie- eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot Ontwerpen Ontwikkelen inzicht en resultaat te komen. ‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaat samenhang te bepalen. ‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie. ‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook Sturen basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek. Visie Pagina 11
 • 12. Grondbeginselen Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats. We zijn op zoek naar de essentie. De We denken vrij. We komen op basis van essentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echte in gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig met verandering. frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen We zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn. zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in We doen. Praten en schrijven alleen, daar verandering met perspectief. Zij zijn het die geloven we niet in. We weten uit ervaring een organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we We staan voor ons vak. We worden inzicht creëren en er naar handelen. gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten is intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf betrouwbaarheid. Vanuit een groot ontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting. Visie Pagina 12
 • 14. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen. Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en Visie versnellen van kennisdeling. Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot 1 2 de kern. Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak. Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps- veranderproces te ondersteunen. Evaluatie Ontwerp prestatie 1: Van evaluatie naar visie 4 2: Van visie naar ontwerp 3: Van ontwerp naar realisatie 4: Verhogen groepsprestatie 3 Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatie ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden. Raak! Pagina 14
 • 16. Onze opdrachtgevers Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens Financiële Sector voor wie en met wie we werken. We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste resultaten boekt. We vinden het belangrijk dat de klant zichzelf kan ontwikkelen in het proces van de opdracht. We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers die de goede dingen willen doen voor de eigen Publiek & Infrastructuur organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang is niet onze stijl. We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in. Handel & Industrie We richten ons niet op één sector. Sterker nog, we zijn een groot voorstander van het gebruiken van ervaringen en kennis uit de ene sector voor de andere. Klanten Pagina 16
 • 17. Klanten aan het woord Onze klanten kunnen u het beste vertellen wat we doen en vooral ook hoe we dit doen. Van onderstaande opdrachten zijn referentiesheets beschikbaar. Deze vindt u op www.seederdeboer.nl. Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, Roland Wanders, CFO en lid hoofddirectie van de over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de ANWB over de ondersteuning van SeederDeBoer opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur. bij het concentreren van de financiële functie. ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar ‘Hij was onze adviseur bij het vertalen van de visie de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen van de ANWB naar de strategie voor de financiële op.’ afdeling.’ Marja van Kuijk, Directeur Bureau van de Raad Jack van Gils, MT-lid Philips Global Infrastructure voor de rechtspraak over de ondersteuning van Services over de rol van SeederDeBoer bij de SeederDeBoer bij het managen van de afdeling transitie van uitvoerende interne IT-dienstverlener Informatiemanagement tijdens een reorganisatie. naar klantgerichte regieorganisatie. ‘Al snel kwamen wij tot het inzicht dat het zinvol ‘Al met al is in zo’n 200 dagen het gehele project zou zijn om een onafhankelijke partij in te afgerond. Een ongekende snelheid voor zo’n schakelen.’ ingrijpende verandering.’ Jo van Engelen, voormalig lid hoofddirectie van Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken de ANWB (nu Directeur Marketing en lid Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer hoofddirectie APG) over de inzet van bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd SeederDeBoer bij een reorganisatie van ANWB. besturingsmodel. ‘Als dan op een specifiek punt de trein even uit de ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van rails loopt, is het zeer welkom als de hulp al in Finance en Risk Management in de financiële huis is.’ sector.’ Klanten Pagina 17
 • 20. Seizoensbijeenkomsten We hechten veel waarde aan onze relaties. ‘Ondernemen in een steeds strakker Speciaal voor ons netwerk organiseren we gereguleerde economie, hoe doe je dat?’ was daarom vier bijeenkomsten. de centrale vraag op de Herfstbijeenkomst 2008. Door discussie en debat hebben we met onze ‘Als je mensen raakt, kun je veel bereiken’ relaties nieuwe inzichten verworven over het klonk de conclusie van de Lentebijeenkomst thema ‘regelgeving’. Nieuwe inzichten hopen we 2008. Met het thema ‘Groots denken, klein ook te verwerven tijdens de aanstaande organiseren’ hebben we een breed inhoudelijk Herfstbijeenkomst op donderdag 8 oktober en inspirerend thema aangesneden. Op de 2009. We zullen op verschillende strategische aankomende Lentebijeenkomst op donderdag thema’s in gaan. 16 april 2009 staat het thema ‘Van inzicht naar groei in complexe organisaties’ centraal. Tijdens de Winterbijeenkomst gaan we op bezoek bij een van onze klanten om te leren van Samen steken we veel energie in het oplossen elkaars ervaringen. De volgende van complexe problemen, werken we toe naar Winterbijeenkomst vindt plaats op 10 december belangrijke deadlines en voeren we de regie 2009. over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een Deze data zijn onder voorbehoud. De actuele topprestatie te kunnen leveren op de data vindt u op www.seizoensbijeenkomsten.nl. momenten die er toe doen. Dit bieden we u Ook vindt u daar het laatste nieuws, de tijdens onze Zomerbijeenkomst op zaterdag 20 specifieke invulling van de juni 2009. Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier en de sfeerverslagen van de bijeenkomsten in 2008. Seizoensbijeenkomsten Pagina 20
 • 22. Inspirerend inzicht door inspirerende mensen We geloven sterk in de kracht van iedere individuele Markt professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd. In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf. Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. Partners Adviseurs Eind 2008 zijn we met 50 mensen actief in de markt. Het is ons doel door te groeien naar ongeveer 70 adviseurs en Interim professionals zelfstandigen per eind 2009. Eind 2012 willen we met 150 mensen werken aan complexe veranderingen voor onze klanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is Raad van Advies echter wel van groot belang om continuïteit te bieden en ons te blijven ontwikkelen in ons vak. Organisatie Pagina 22
 • 23. Partners SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere Albert Visscher partner heeft een belangrijke rol in het leveren van 'Zonder wrijving geen glans.’ kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen. Guido Kilsdonk Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende 'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden stijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.' leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze Jurgen Schut ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.' Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan Pieter de Boer productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en 'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de zinloos.' praktijk, dat is wat we leuk vinden. Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun René Seeder persoonlijke motto. 'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.' Rob Koppen ‘Vrijheid in verbondenheid.’ Organisatie Pagina 23
 • 24. De mensen van SeederDeBoer Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan. Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed. Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren. De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere ‘Betrokken en bevlogen tot resultaat' langdurige programma’s. ‘Verwondering is het begin van het inzicht, nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’ We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele ‘Andere wegen verleggen je grenzen.’ motto’s, waarvan u hier enkele ziet. 'Zonder visie geen vooruitgang, zonder draagvlak geen resultaat' Organisatie Pagina 24
 • 25. Onze interim professionals Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkels wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’ georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen Erwin Lute hun persoonlijke en professionele kwaliteiten. ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het Drie van de zelfstandige professionals waarmee we acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan treft u aan op onze website. te kunnen spiegelen.’ Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. In 2008 bood SeederDeBoer haar Annie van Wijgerden zelfstandige professionals onder de titel ‘Wie is er bang ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er voor vreemde noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je is hierin herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich geven stof tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor echt verdiepen in jou als persoon.’ ontwikkeling? Kijk voor onze eerste serie bijzondere bijeenkomsten op www.vreemdenoten.nl. Organisatie Pagina 25
 • 26. Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de • Douwe Kras is algemeen directeur van ARCADIS Nederland BV. groeiambities van SeederDeBoer. ‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge kwaliteit.’ De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de Wim Driehuis is als hoogleraar verbonden partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, aan de UvA. passie en creativiteit. ‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’ Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. ‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.’ Ted Baartmans is eigenaar van De Presentatie Groep en speechadviseur voor leiders. ‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’ Organisatie Pagina 26
 • 28. Columns Pechservice Twisten over smaak Column René Seeder - 24 januari 2008 Column Andy Lo Tam Loi - 7 juli 2008 Elke organisatie rijdt zijn eigen route. Het opbouwen van toekomstbestendige, Veelal wil de bestuurder verandering, gedeelde principes vormt de basis voor andere wegen berijden, en moeten de een gedegen eindresultaat. Het vergt vaak medewerkers (passagiers, zo u wilt) mee. enige discussie om ze te formuleren,maar Rationeel is dat vaak geen probleem, maar ze bestaan echt! Vraag het maar aan jouw emotioneel wel. en/of onze vrouwelijke collega’s. Het kan eenvoudiger Kopjes met betekenis Column Pieter de Boer - 15 februari 2008 Column Miranda Damhuis - 5 sept 2008 Afscheid nemen van het verleden om daar Verandering gaat vaak enkel over de mede ruimte te creëren voor nieuwe diamanten in de toekomst, maar niet over ontwikkelingen is vaker mogelijk dan men de rol van de parels of stenen uit het denkt. Voor de meeste organisaties werkt verleden. het verstikkend om ingeklemd te zitten tussen de ruïnes van het verleden. Georganiseerde misstand? Abracadabra Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008 Column Robine van den Berg - 6 okt 2008 Leidt regelgeving tot betere organisaties De paradox is namelijk dat juist het zoals regelgeving tot veiligere en betere uitstellen van de inhoud er naar mijn idee in woningen heeft geleid? Misschien op de meeste gevallen toe leidt, dat er onderdelen,maar voorlopig blijkt inhoudelijk sneller en betere resultaten regelgeving helaas nog geen bevredigend worden behaald. substituut voor fatsoen en integriteit. Publicaties Pagina 28
 • 29. Artikelen en boeken Artikelen Boeken Twee merken, één gedachte Alle wegen leiden naar Rome • Adformatie week 37, 2008 • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder • Misscha de Bruin redactie van Dr. Abbas Shahim RE. • Jurgen Schut en Theo Huibers Het moment van de waarheid • MCA, oktober 2007 Enterprise architecture • Bob Wouters (Controller bij ING) & Jurgen Schut • Springer – november 2008 • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Een brug bouwen tijdens het oversteken Cloo, Claudia Steghuis • Chief Financial Officer, september – oktober 2007 • Annemieke Roest (Senior Vice President ABN AMRO Bank) & Jurgen Schut Bestaat er een ideaal outsourcingstraject? • Excerpta van het NOREA/VERA-congres November 2006 • Jurgen Schut Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel overzicht. Publicaties Pagina 29
 • 32. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar Albert Visscher Pieter de Boer 06 4702 3262 06 4456 3837 albert.visscher@seederdeboer.nl pieter.deboer@seederdeboer.nl Guido Kilsdonk René Seeder 06 4716 7031 06 4456 3780 guido.kilsdonk@seederdeboer.nl rene.seeder@seederdeboer.nl Jurgen Schut Rob Koppen 06 4456 3834 06 2099 2025 jurgen.schut@seederdeboer.nl rob.koppen@seederdeboer.nl Contact Pagina 32