SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO
VAY NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN SỸ HOÀNG LONG
Lớp : DH29QT01
Khóa học : KHÓA 29
Khoa : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MSSV : 030329130243
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ ANH THY
Tp. Hồ Chí Minh,tháng 11-2016
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO
VAY NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN SỸ HOÀNG LONG
Lớp : DH29QT01
Khóa học : KHÓA 29
Khoa : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MSSV : 030329130243
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ ANH THY
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tp. Hồ Chí Minh,tháng 11-2016
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân và đƣợc sự hƣớng dẫn khoa
học của ThS. Nguyễn Thị Anh Thy,cam đoan số liệu trong bài là trung thực và có trích dẫn
đầy đủ.
Thành phố Hồ Chí Minh,ngày tháng 11 năm 2016
TÁC GIẢ
i
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(Đánh giá tính xác thực về các dữ liệu,số liệu và mức độ đạt yêu cầu của báo cáo thực tập)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Xuất sắc



Tốt



Khá



Đáp ứng yêu cầu



Không đáp ứng yêu cầu

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(Ký,ghi rõ Họ tên,Đóng dấu)
ii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Điểm :
Giảng viên chấm 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giảng viên chấm 2
(Ký và ghi rõ họ tên)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Mục lục
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ......................................................................... vi
PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI ......................................................7
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................................7
1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.........................................................................................7
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................8
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .......................................................................8
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. ...................................................................................8
1.6. KẾT CẤU CỦA BÀI BÁO CÁO..........................................................................9
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. ............ 10
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM-CNSGD2............................................................................................... 10
2.1.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV............................................................................. 10
2.1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM-CNSGD2. .......................................................................................... 14
2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO
DỊCH 2. ..................................................................................................................... 18
2.2.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn. ........................... 18
2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay...................................... 28
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ................................................................ 42
3.1. MÔI TRƢỜNG NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ ĐỊNH
HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CNSGD2.................................................................. 42
3.1.1. Môi trƣờng ngành Tài chính-Ngân hàng Việt Nam.................................... 42
3.1.2. Định hƣớng phát triển của CNSGD2. ......................................................... 44
3.2. GIẢI PHÁP......................................................................................................... 45
3.3. KIẾN NGHỊ. .................................................................................................... 53
PHẦN KẾT LUẬN ....................................................................................................... 56
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iv
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CỦA TỪ
BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu Tƣ và Phát
Triển Việt Nam
TMCP Thƣơng mại cổ phần
WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới
ASEAN Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á
APEC Diễn đàn hợp tác Châu Á-Thái Bình Dƣơng
CNSGD2 Chi nhánh-sở giao dịch 2
NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc
TCTD Tổ chức tín dụng
VCSH Vốn chủ sở hữu
HTTD Hỗ trợ tín dụng
CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng
v
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu (VCSH), tổng tài sản (TTS) qua các năm.
Bảng 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV-CNSGD2.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của chi nhánh.
Bảng 2.4 : Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh.
Bảng 2.5 : Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh.
Bảng 2.6: Huy động vốn theo loại tiền của chi nhánh.
Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn sáu tháng đầu năm 2012 của chi nhánh.
Bảng 2.8: Tổng nguồn vốn, vốn huy động chi nhánh.
Bảng 2.9: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh.
Bảng 2.10: Dƣ nợ theo đối tƣợng của chi nhánh.
Bảng 2.11: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh.
Bảng 2.12: Dƣ nợ theo loại tiền.
Bảng 2.13: Nợ phân loại theo nhóm.
Bảng 2.14: Dự phòng rủi ro.
Bảng 2.15: Hệ số Q.
Bảng 2.16: Tình hình nợ quá hạn.
Bảng 2.17: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Phó giám đốc phụ trách quan hệ
khách hàng.
Bảng 2.18: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc/Phó giám đốc phục trách
rủi ro tín dụng.
vi
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.19: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng.
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu và tổng tài sản BIDV qua các năm.
Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu Tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt
Nam.
Hình 2.3: Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh so với Lợi nhuận BIDV.
Hình 2.4: Tình hình huy động vốn của chi nhánh.
Hình 2.5: Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh.
Hình 2.6: Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh.
Hình 2.7: Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh.
Hình 2.8: Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh.
Hình 2.9: Huy động vốn theo loại tiền.
Hình 2.10: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền.
Hình 2.11: Huy động vốn 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh.
Hình 2.12: Tỷ trọngvốn huy động trên tổngnguồn vốn của chi nhánh.
Hình 2.13: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh.
Hình 2.14: Dƣ nợ theo đối tƣợng.
Hình 2.15: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng.
Hình 2.16: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh.
Hình 2.17: Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh.
Hình 2.18: Dƣ nợ theo loại tiền.
Hình 2.19: Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.20: Tình hình nợ theo nhóm của chi nhánh.
Hình 2.21: Cơ cấu các nhóm nợ so với tổngdƣ nợ.
Hình 2.22: Dự phòng rủi ro của chi nhánh.
Hình 2.23: Hệ số Q của chi nhánh
Hình 2.24: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh.
Hình 3.1: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng nền kinh tế qua các năm
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
viii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
PHẦN MỞ ĐẦU
Với xu thế phát triển nhƣ hiện nay, Việt Nam ngày càng có nhiều thành công
trong việc hội nhập quốc tế nhƣ tham gia vào Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO,
ASEAN, APEC…, đi cùng với những thành công đó là cả những cơ hội và thách thức
cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính-ngân hàng nói riêng phải
vƣợt qua. Hơn nữa, cùng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 bắt đầu từ
Mỹ và lan rộng ra toàn cầu kéo theo sự sụp đổ hàng loạt của các định chế tài chính
khổng lồ, thị trƣờng chứng khoán gặp nhiều khó khăn và một vấn đề nan giải đối với
ngành ngân hàng đó là nợ xấu của các ngân hàng tăng mạnh, theo thống đốc NHNN,
Nguyễn Văn Bình, tỷ lệ nợ xấu Việt Nam vào cuối năm 2012 lên đến 10%, tăng 6% so
với cuối năm 2011, mà nguồn gốc chủ yếu của các khoản nợ xấu do các ngân hàng cho
vay trong lĩnh vực bất động sản khi mà hiện tại thị trƣờng bất động sản vẫn trong tình
trạng đóng băng và gặp nhiều khó khăn và cho đến hiện nay, sự ảnh hƣởng của cuộc
khủng hoảng này vẫn chƣa thực sự kết thúc và Việt Nam vẫn đang trong công cuộc hồi
phục nền kinh tế. NHNN ban hành thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN vào tháng 2/2011,
theo đó các ngân hàng tiếp tục lộ trình tái cơ cấu nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
và xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh. Các ngân hàng hiện tại đang phải đối
mặt với bài toán làm sao đạt đƣợc hiệu quả trong lĩnh vực huy động và cho vay trong
bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
Và đó cũng chính là lý do tôi lựa chọn thực tập tại bộ phận tín dụng của Ngân
hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam-CNSGD2 mà cụ thể là công việc hỗ trợ
tín dụng , để có thể tìm hiểu sâu rộng hơn thực trạng cho vay và huy động vốn,cũng
nhƣ có những trải nghiệm thực tế trong công tác thực hiện các nghiệp vụ của ngân
hàng.
1
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
*Phần mô tả công việc :
Khi hoạt động tín dụng đang diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay thì công tác hỗ trợ tín
dụng cũng góp phần quan trọng không kém trong việc hỗ trợ các chuyên viên tín dụng
ra quyết định có cho vay hay không.Ở một số ngân hàng hiện nay công việc hỗ trợ tín
dụng đƣợc tách ra thành một vị trí riêng biệt với tên gọi phòng hỗ trợ tín dụng,và các
chuyên viên hỗ trợ tín dụng phối hợp với chuyên viên quan hệ khách hàng cùng thực
hiện công việc.
Công việc HTTD chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lại hồ sơ 1 lần nữa, thực
hiện các thủ tục giúp khách hàng hiện thực hóa “ƣớc mơ” vay vốn và quản lý hồ sơ
của khách hàng trong suốt thời gian vay.
Đây là một vị trí quan trọng trong Ngân hàng (kiểm soát rủi ro tại chỗ) và hiện
nay, nhiều Ngân hàng vị trí này không chỉ có ở chii nhánh mà còn có cả ở Hội sở (với
đội ngũ rất hùng hậu).
Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của Ngân hàng từ khi tiếp
nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng cho đến khi quyết định cấp tín dụng, giải ngân, thu
nợ và thanh lý Hợp đồng tín dụng. Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ
phần có liên quan trong hoạt động tín dụng,theo đó ta có mô hình cấp tín dụng Phân
tán đƣợc thực hiện nhƣ sau:
 Tại bộ phận kinh doanh:
o Bƣớc 1: CVQHKH hàng đánh giá thực tế khách hàng, thu nhập hồ sơ
khách hàng và hoàn thành báo cáo đề xuất tín dụng
o Bƣớc 2: Trình ký cấp Kiểm soát là Trƣởng phòng/Phó phòng kinh doanh
 Tại bộ phận Thẩm định:
2
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
o Bƣớc 3: Thẩm định đánh giá lại hồ sơ khách hàng
 Tại phòng cấp Phê duyệt:

o Bƣớc 4: Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh phê duyệt hồ sơ
 Tại bộ phận Hỗ trợ

o Bƣớc 5: Hỗ trợ tín dụng tiến hành soạn hồ sơ
o Bƣớc 6: Ký Khách hàng và giải ngân
o Bƣớc 7: Chăm sóc sau giải ngân: Nhắc nợ/Thu nợ
Công việc hỗ trợ tín dụng đƣợc bóc tách thành 2 phần (Trƣớc giải ngân & Sau
giải ngân), cụ thể nhƣ sau:
TRƢỚC GIẢI NGÂN

Đầu mối tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, luân chuyển hồ sơ

 Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tín dụng sau khi hồ sơ của khách hàng đã có văn bản
phê duyệt tín dụng (hoặc văn bản đồng ý cho vay) từ CVQHKH.

 Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ tín dụng theo

đúng các qui định hiện hành của pháp luật và các qui định của Ngân hàng Nhà
nƣớc cũng nhƣ các qui định nội bộ của Ngân hàng, phản hồi tình trạng thiếu đủ
danh mục hồ sơ/hợp đồng lấy số hồ sơ/ hợp đồng.

 Phối hợp cùng CVQHKH trong việc bổ sung, hoàn thiện các chứng từ thiếu
(CVQHKH chịu trách nhiệm chính).

 Luân chuyển hồ sơ (đối với mô hình cấp tín dụng tập trung): Scan hồ sơ tín
dụng bản chính gửi yêu cầu lên hệ thống đề nghị các bộ phận nhƣ trung tâm hỗ
trợ tín dụng/ trung tâm tài trợ thƣơng mại.. thực hiện soạn thảo hoặc kiểm soát
hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp … để hoàn thiện nhập kho tài sản bảo
đảm, mở hạn mức/giải ngân/phát hành bảo lãnh/LC/Chiết khấu.
3
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 Chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác giữa bộ hồ sơ scan gửi cho trung
tâm Hỗ trợ tín dụng/ Trung tâm tài trợ thƣơng mại và hồ sơ gốc lƣu tại chi
nhánh

Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng:

 Soạn thảo, chịu trách nhiệm về tính rõ ràng, đầy đủ, xác thực, hợp lệ, hợp
pháp của bộ hồ sơ giải ngân. Thực tế, CVHTTD cần phải soạn thảo các loại
giấy tờ nhƣ sau trong 1 bộ hồ sơ tín dụng, gồm:

o Hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng, khế ƣớc nhận
nợ; đề nghị giải ngân, ủy nhiệm chi/giấy lĩnh tiền mặt/giấy lĩnh tiền mặt 3
bên.. (với các hình thức khác nhƣ Bảo lãnh, L/C, chiết khấu có các giấy tờ
tƣơng đƣơng…)

o Hồ sơ tài sản: Hợp đồng thế chấp/Phụ lục hợp đồng thế chấp, biên bản định
giá tài sản bảo đảm, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm..

 Là đại diện của Ngân hàng trình ký các chứng từ tín dụng với khách hàng tại trụ
sở của Ngân hàng hoặc phòng công chứng

 Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo theo đúng qui định hiện
hành của pháp luật (Đi đăng ký giao dịch bảo đảm tại văn phòng đất đai đối với
Bất động sản hoặc đăng ký online với Ô tô..)

 Theo dõi, phối hợp CVQHKH hoàn thiện chứng từ còn thiếu.
SAU GIẢI NGÂN

Theo dõi khoản vay/bảo lãnh/L/C… đến hạn thanh toán/tất toán và
thông tin cho CVQHKH , điều chỉnh kỳ hạn trả nợ sau khi có phê duyệt,
điều chỉnh lãi suất trên hệ thống.

 Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay trên hệ thống phần mềm

 Tiếp nhận/thực hiện sao kê danh sách khách hàng đến hạn thanh toán/tất toán
khoản cấp tín dụng, gửi thông tin tới CVQHKH
4
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 Soạn thảo, gửi đề nghị hạch toán thu nợ: gốc, lãi, phí (nếu có), điều chỉnh kỳ
hạn/số tiền thanh toán theo nội dung phê duyệt

 Điều chỉnh lãi suất khi đến hạn/hoặc phê duyệt điều chỉnh lãi suất của cấp phê
duyệt…và các nghiệp vụ phát sinh khác

 Tiếp nhận từ các đơn vị chức năng, gửi danh sách đến hạn thực hiện kiểm tra
tuân thủ điều kiện tín dụng khách hàng, phối hợp CVQHKH hoàn thiện hồ sơ
theo quy định.

 Thực hiện thủ tục tất toán/xóa chấp/bàn giao hồ sơ tài sản bảo đảm cho
khách hàng tất toán khoản vay.

Quản lý và thực hiện các loại báo cáo:

 Thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo quá hạn và trích lập dự
phòng, báo cáo dƣ nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất; báo cáo kiểm kê hồ sơ
tín dụng và tài sản bảo đảm…hoặc các báo cáo tín dụng khác theo yêu cầu.

 Tham gia hoàn thiện các quy trình nội bộ, các dự án nhằm tăng chất lƣợng phục
vụ tại các cụm hỗ trợ tín dụng. Chủ động đề xuất cac ý kiến để điều chỉnh, sửa
đổi quy trình nhằm tăng cƣờng năng suất và chất lƣợng dịch vụ tại cụm hỗ trợ
tín dụng.

Lƣu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định



Quản lý, sắp sếp, bảo mật và lƣu trữ tòan bộ hồ sơ khách hàng. Lƣu giữ và
quản lý hồ sơ tín dụng, thực hiện các thủ tục xuất nhập và quản lý tài sản đảm

bảo theo đúng qui trình của Ngân hàng;



Hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu đối với Kiểm toán, phòng ban
giám sát tín dụng


Thực tế, đối với 1 vài Ngân hàng, bên cạnh 6 mảng công việc trên, chuyên
viên HTTD còn thực hiện thêm 2 nhiệm vụ cơ bản nữa là:
5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 Tham gia thẩm định và định giá/ định giá lại tài sản đảm bảo: Nghiệp vụ này
là công việc của chuyên viên HTTD tại các ngân hàng nhƣ Lienviet Post Bank,
PGBank… Về cơ bản, các Ngân hàng thƣơng mại khác sẽ phân giao cho
CVQHKH, chuyên viên thẩm định hoặc đơn vị định giá độc lập bên ngoài phụ
trách về việc định giá:

 Bán chéo sản phẩm: Với nhiều Ngân hàng, để đẩy mạnh phát triển kinh doanh,
tăng trƣờng khách hàng mới, ngân hàng giao thêm chỉ tiêu bán chéo cho các
chuyên viên HTTD. Đƣợc hiểu theo định kỳ hàng tháng, mỗi chuyên viên
HTTD phải giới thiệu thêm bao nhiêu khách hàng tiền gửi, bao nhiêu hồ sơ vay
vốn cho CVQHKH. Dù chỉ mang tính chất giới thiệu, nhƣng cũng là áp lực
không hề nhỏ với chuyên viên HTTD.
6
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
có nhiều biến động. Ảnh hƣởng sâu sắc của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu vẫn là
vấn đề đƣợc quan tâm khá nhiều, đối với tình hình trong nƣớc, vấn đề tái cấu trúc hoạt
động ngân hàng nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, các giải pháp giải quyết nợ
xấu của hệ thống ngân hàng, ổn định vĩ mô và khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh
trong nƣớc…là những vấn đề nổi bật trong thời gian qua. Với vị thế là một ngành đầu
tàu đối với mỗi nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ
nền kinh tế, vì vậy để khôi phục và phát triển bền vững thì vấn đề đạt đƣợc hiệu quả
trong hoạt động huy động và cho vay là vấn đề hết sức cấp thiết, đặc biệt là trong tình
trạng hiện tại của nền kinh tế trong nƣớc và thế giới còn khó khăn.
1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Hoạt động các NHTM Việt Nam đã có nhiều thay đổi, các loại hình sản phẩm dịch
vụ đã đƣợc đa dạng hóa và linh hoạt hơn, công nghệ cũng đã có những cải tiến vƣợt bật,
tuy vậy, so với các nƣớc trên toàn thế giới, ngành ngân hàng Việt Nam còn khá nhỏ và
yếu, mạnh về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa đƣợc quan tâm. Để nâng cao chất lƣợng
hoạt động và năng lực đủ mạnh để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn cũng
nhƣ nhóm ngân hàng khối ngoại thì đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động huy động và cho
vay là vấn đề hàng đầu đối với toàn bộ ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP
Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 nói riêng để ngân hàng đứng
vững trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới khi mà những dự đoán đều cho rằng nền
kinh tế thế giới và Việt Nam đều sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Đứng trƣớc những thử thách
trên, việc đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động huy động và cho vay là yêu cầu cấp thiết đối
với mỗi ngân hàng, và đó là lý do tôi chọn đề
7
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
tài “Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và
Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2”.
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay BIDV-CNSGD2 trong 3 năm
gần nhất.



Đƣa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động huy động
và cho vay BIDV-CNSGD2.

1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Thu thập các số liệu liên quan đến bài phân tích từ Phòng kế hoạch tổng
hợp BIDV-CNSGD2.



Phƣơng pháp quá khứ nhằm đƣa ra các số liệu cũ để so sánh.



Sử dụng trang BIDV.com.vn để lấy các báo cáo tài chính, Bảng cáo bạch và báo
cáo thƣờng niên.



Phân tích theo chiều ngang: phân tích phần trăm thay đổi các khoản mục qua các
năm để đánh giá đƣợc mức độ biến động từng khoản mục đối với mỗi năm đồng
thời đánh giá đƣợc xu hƣớng biến động trong tƣơng lai.



Phân tích theo chiều dọc: phân tích tỷ trọng từng thành phần trong tổng nguồn vốn
hay tổng dƣ nợ nhằm đánh giá cơ cấu của khoản mục tổng nguồn vốn hay tổng dƣ
nợ.

1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
Đánh giá tình hình huy động và cho vay đối với Ngân hàng Đầu tƣ Và Phát Triển
Việt Nam-CNSGD2 trong ba năm gần đây.
Nghiên cứu một số thông tƣ, nghị quyết của Chính Phủ đƣợc ban hành nhằm ổn
định nền kinh tế.
8
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.6. KẾT CẤU CỦA BÀI BÁO CÁO.
Bài luận gồm: lời mở đầu, chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3 và lời kết thúc, trong
đó nội dung cụ thể từng chƣơng nhƣ sau:
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI.
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO
VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI
NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2.
CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM -CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2.
9
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO
VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2.
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2.
2.1.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV.
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển
Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam đƣợc thành lập vào ngày
26/04/1975. Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát Triển Việt Nam.
Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development
of Vietnam.
Tên gọi tắt: BIDV.
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
BIDV là một trong những NHTM lâu đời nhất Việt Nam, với các lĩnh vực chủ
yếu là ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tƣ tài chính.
Mô hình kinh doanh của BIDV bao gồm các công ty con và liên doanh trong tất
cả các lĩnh vực nhƣ cho thuê tài chính (BLC, BLCII), chứng khoán (BSC), quản lý tài
sản (BAMC), bảo hiểm (BIC) và các liên doanh (VID pulic, NH Lào-Việt, NH Việt-
Nga). Ban đầu BIDV là ngân hàng 100% vốn của Nhà Nƣớc, sau đợt phát hành cổ
phiếu ra công chúng, Nhà Nƣớc vẫn là cổ đông lớn nhất của BIDV với 78% cổ phần.
Ngoài ra 4% đƣợc phát hành cho Công đoàn và cán bộ nhân viên và 15% cho các đối
tác chiến lƣợc nƣớc ngoài. Trong khi đó, chỉ có khoảng 3% cổ phần của BIDV đƣợc
chào bán ra công chúng và các nhà đầu tƣ.
10
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu (VCSH), tổng tài sản (TTS) qua các năm
Đvt: nghìn tỷ đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Vốn chủ sở hữu 13 18 24 24 27
Tổng tài sản 247 293 366 406 485
Nguồn: BCTC BIDV 2008 đến 2012
Hinh 2.1:Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu và tổng tài sản BIDV qua các năm
BIDV nằm trong số các NHTM có qui mô lớn nhất.Tính đến 31/12/2011,BIDV
là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ ba và vốn chủ sở hữu đứng thứ tƣ trong hệ thống
các ngân hàng Việt Nam, BIDV là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ ba hiện
nay.
Các sản phẩm dịch vụ cung cấp bao gồm dịch vụ tài khoản, dịch vụ huy động
vốn, dịch vụ cho vay, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ chiết khấu chứng từ, dịch vụ thanh toán
quốc tế, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng
đại lý, dịch vụ bao thanh toán, các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh.
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của BIDV.
11
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tính đến thời điểm 30/06/2012, BIDV có mạng lƣới nhƣ sau:
Khối ngân hàng: gồm Hội sở chính và 118 chi nhánh (bao gồm 01 Sở giao
dịch), 379 Phòng giao dịch, 157 quỹ tiết kiệm, 1295 máy ATM và trên 6000 máy POS;
trƣờng đào tạo cán bộ BIDV; trung tâm công nghệ thông tin; các văn phòng đại diện;
VPAD tại Tp.HCM; VPAD tại Đà Nẵng; VPAD tại Campuchia; VPAD tại Myanmar;
VPAD tại Lào; VPAD tại Séc.
Khối công ty con: 05 Công ty bao gồm Công ty cho thuê tài chính TNHH Một
thành viên BIDV (BLC), Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC), Tổng công ty cổ
phần bảo hiểm BIDV (BIC), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (BAMC), Công ty
TNHH BIDV quốc tế tại HongKong (BIDVI).
Khối liên doanh: gồm 06 đơn vị liên doanh: ngân hàng liên doanh VID Public
bank (VPB), Ngân hàng liên doanh Việt-Nga (VRB), Công ty liên doanh quản lý đầu
tƣ BIDV-Việt Nam Partner (BVIM), Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (LVB), Công ty
liên doanh Tháp BIDV, Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI).
Khối các đơn vị liên kết: công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam
(VALC), Công ty cổ phần phát Triển đƣờng cao tốc BIDV (BEDC)
12
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.2:Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam
13
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM-CNSGD2.
2.1.2.1. Bối cảnh thành lập ngân hàng BIDV-CNSGD2.
CNSGD2 đƣợc BIDV đề xuất và thành lập vào năm 1996 theo số đăng ký
305764 ngày 24/02/1996 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tƣ TP.HCM theo quyết định số
78/QA-TCCB ngày 18/05/1997 của Tổng Giám Đốc NHAT&PTVN và chính thức đi
vào hoạt động từ ngày 25/03/1997 với tên giao dịch: Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 Ngân
Hàng Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam. Tên tiếng Anh: Bank for Investement and
Development of Viet Nam, Transaction Center No.II, Hochiminh City. Tên tiếng Anh
viết tắt: BIDV Transaction Center No, 2. Trụ sở chính đặt tại 117 Nguyễn Huệ, Quận
1, TP.HCM.
2.1.2.2. Các hoạt động chính của ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt
Nam CNSGD2.
Huy động vốn
Khai thác các nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn trong nƣớc của các Tổ chức
kinh tế, cá nhân, các doanh nghiệp Thuộc các thành phần kinh tế, phát hành kỳ phiếu
có mục đích… Hoạt động cho vay
Cho vay ngắn hạn đối với các công ty, xí nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn
sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt…Cho vay trung và dài hạn đối với các thành
phần kinh tế.
Hoạt động khác
Dịch vụ chuyển tiền nhanh, dịch vụ thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ, làm đại
lý chi trả hối phiếu, thanh toán các loại tín dụng, dịch vụ thanh toán giữa các khách
hàng…
2.1.2.3. Sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng
TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CNSDG2.
14
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nhiệm vụ từng khối.
Khối quan hệ khách hàng: khối quan hệ khách hàng đƣợc chia làm 2 loại:
phòng quan hệ khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và phòng quan hệ khách
hàng là cá nhân. Khối quan hệ khách hàng thực hiện các chức năng nhƣ tiếp thị và phát
triển quan hệ khách hàng, tham mƣu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển quan hệ
khách hàng, trực tiếp tiếp thị và bán sản phẩm, theo dõi, quản lý tình hình hoạt động
của khách hàng, chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin khách hàng
cung cấp..
Khối quản lý rủi ro : khối quản lý rủi ro thực hiện các chức năng : quản lý rủi
ro tín dụng,quản lý rủi ro tác nghiệp,quản lý hệ thống chất lƣợng ISO.
Khối tác nghiệp: bao gồm phòng quản trị tín dụng, các phòng giao dịch khách
hàng và doanh nghiệp, phòng quản lý dịch vụ kho quỹ và phòng dịch vụ thẻ.
Khối quản lý nội bộ bao gồm: phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng
hợp, phòng hành chính nhân sự, văn phòng.
Phòng Tài chính-Kế toán thực hiện các chức năng sau: quản lý và thực hiện
công tác hạch toán kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp, thực hiện công tác hậu kiểm
đối với các hoạt động tài chính kế toán, thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính, và tính
đúng đắn của các báo cáo tài chính.
Khối trực thuộc quản lý các phòng giao dịch.
15
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.1.2.4. Kết quả kinh doanh trong những năm qua của CNSGD2.
Bảng 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV-CNSGD2
Đvt: Tỷ đồng
Năm 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận trƣớc thuế(LNTT) chi nhánh 256 359 285 273
Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV(HA ngân hàng) 3.524 4.626 4.219 3.762
LNTT chi nhánh/LNTT BIDV 7.3% 7.8% 6.8% 7.3 %
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.3:Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh so với lợi nhuận của BIDV
Lợi nhuận của BIDV cũng nhƣ của chi nhánh giảm vào năm 2011 và 2012 . Lợi
nhuận trƣớc thuế của chi nhánh đóng góp khoảng 7% vào tổng lợi nhuận của
BIDV,tổng tỷ lệ đóng góp giảm mạnh trong năm 2011. Nguyên nhân là do các yếu tố
sau:
Năm 2011, tình hình dƣ nợ của chi nhánh chỉ tăng 0.8% so với 2011, trƣớc
những biến động trên thị trƣờng tài chính – tiền tệ, tín dụng tăng trƣởng thấp ảnh
hƣởng đến hoạt động cho vay của chi nhánh. Để đảm bảo hệ số Q theo kế hoạch giao,
chi nhánh đã thận trọng trong việc kiểm soát tăng trƣởng tín dụng để cân đối với
nguồn vốn huy động.
Lợi nhuận giảm vào 2012, nguyên nhân là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của
chi nhánh khá cao vào năm 2012. Các khoản cho vay bất động sản vẫn chƣa thể thu
16
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
hồi hoàn toàn đƣợc khi mà thị trƣờng bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, các
khoản cho vay tài trợ sản xuất kinh doanh cũng đƣợc trích lập dự phòng do nhu cầu
tiêu dùng trong nƣớc sụt giảm mạnh.
2.1.2.5. Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh.
Thuận lợi
Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới WTO, đã thu hút đƣợc
nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khiến cho thị trƣờng tài chính trở
nên phát triển đa dạng hơn. BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng có nhiều cơ Hội
trong việc khẳng định chất lƣợng, uy tín của mình đồng thời phát Triển ngày càng
vững mạnh hơn.
BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng là một trong số ít các ngân hàng đƣợc
đánh giá cao về tính minh bạch, thể hiện qua việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy định của
pháp Luật.
BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng vẫn đƣợc sự hỗ trợ nhiều từ Chính Phủ
nhờ vai trò quan trọng của BIDV trong hệ thống ngân hàng và việc hỗ trợ Nhà Nƣớc
thực hiện các mục tiêu kinh tế. Việc BIDV đƣợc xếp hạng tín dụng vào nhóm 1 có
“sức khỏe” tốt trong nền kinh tế giúp chi nhánh có điều kiện phát triển hơn.
Khó khăn.
Nợ xấu trong những năm gần đây có xu hƣớng tăng. Mặc dù chi nhánh đã cố
gắng kiểm soát và thực hiện định hƣớng của BIDV trong việc làm việc với những
khách hàng có uy tín, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn còn là vấn đề đáng quan tâm của chi
nhánh.
Sự biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc. Nền kinh tế Việt
Nam sau khi hội nhập bị ảnh hƣởng sâu sắc đối với biến động thế giới. Trong thời
gian gần đây, ảnh hƣởng của nợ công Châu Âu cũng nhƣ sự biến động của nền kinh
tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn sẽ là những vấn đề nan giải cho BIDV nói chung
và CNSGD2 nói riêng.
17
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI
NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2.
2.2.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của chi nhánh.
Đvt: tỷ đồng
Huy động vốn
2010 so với 2011 so với 2012 so với
2009 2010 2011 2012
2009 2010 2011
Giá trị % Giá % Giá %
trị trị
11.421 13.611 10.980 12.540 2.190 - -
19% 2.631 19.3% 1.560 14.2%
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp, CNSGD2.
Hình 2.4:Tình hình huy động vốn của chi nhánh
Từ đầu năm 2011,ngành ngân hàng liên tục có nhiều biến động , đặc biệt là về
lãi suất và tín dụng theo hƣớng không có lợi cho các hoạt động của ngân hàng.
NHNN liên tục điều chỉnh các mức lãi suất điều hành theo hƣớng thắt chặt và đƣa ra
trần lãi suất huy động VNA ở mức 14%/năm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn
định kinh tế vĩ mô. Tín dụng tăng trƣởng chậm trong 8 tháng đầu năm do vốn không
18
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đƣợc điều hòa và lƣu thông hợp lý. Theo NHNN, số dƣ tiền gửi của khách hàng tại
các NHTM vào tháng 10/2011 giảm 0.74% so với tháng 09/2011. Vì tình hình kinh tế
nhìn chung khó khăn cho việc huy động vốn nên CNSGD2 cũng không thể đạt đƣợc
mức huy động nhƣ kế hoạch và giảm 19% so với 2010.
Vào quý II/ 2012, lạm phát có dấu hiệu đi xuống, tăng trƣởng tín dụng âm và
nền kinh tế trong trạng thái yếu kém, NHNN quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa
để kích thích tăng trƣởng kinh tế. Kể từ ngày 01/07/2012, mức lãi suất đƣợc duy trì ở
9%/năm, trần lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 13%/năm; riêng đối với huy động và
cho vay trung và dài hạn trên 12 tháng, NHNN cho phép thả nổi lãi suất. Điều này
khiến tình hình huy động vốn của chi nhánh gặp nhiều khó khăn khi chịu tác động bởi
yếu tố cạnh tranh lãi suất không lành mạnh của NHTM khác trên cùng địa bàn, tuy
nhiên BIDV trong hệ thống ngân hàng vẫn là một ngân hàng lớn, trong điều kiện nền
kinh tế khá bất ổn thì BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng vẫn là một nơi đầu tƣ
khá an toàn, vì vậy năm 2012 huy động vốn chi nhánh vẫn tăng 14.2%.
2.2.1.1. Phân tích hoạt động huy động vốn.
Huy động vốn theo đối tượng.
Bảng 2.4 : Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
2011 so với 2012 so với 2011
Đối tƣợng 2010
2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị %
Dân cƣ 3.708 3.792 4.200 84 2% 408 10%
Tổ chức kinh tế 7.780 5.879 7.400 -1.901 -32% 1.521 26%
19
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Định chế tài chính 2.123 1.309 940 -814 -62% -369 -28%
Tổng 13.611 10.980 12.540
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.5: Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh
Vào năm 2011,nền kinh tế gặp nhiều khó khăn,theo Tổng cục Thống kê chỉ số
hàng tồn kho đầu tháng 12/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
23%, gần 50.000 doanh nghiệp phá sản. Với tình hình khó khăn của hoạt động sản
xuất kinh doanh, hàng tồn kho lớn và nguồn vốn nhàn rỗi hạn hẹp đi nên việc huy
động tiền gửi từ các tổ chức kinh tế trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, vào năm 2012, việc huy động từ các tổ chức kinh tế lại đƣợc cải
thiện. Năm 2012, quá trình phân loại ngân hàng diễn ra một cách mạnh mẽ: theo kết
quả xếp hạng năng lực cạnh tranh công bố tại báo cáo, 32 ngân hàng thƣơng mại Việt
Nam đƣợc xếp thành 4 nhóm 1, 2, 3, 4; ứng với các mức độ:
Nhóm 1: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao với sức mạnh thị trƣờng lớn,
năng lực tài chính ổn định, Hoạt động kinh doanh hiệu quả và tiềm năng phát triển dài
hạn.
Nhóm 2: Ngân hàng có khả năng cạnh tranh khá, có sức mạnh thị trƣờng tốt, có
năng lực tài chính hợp lý và Hoạt động kinh doanh ổn định với tiềm năng phát triển tốt.
Nhóm 3: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh trung bình, sức mạnh thị trƣờng
hạn chế nhƣng đem lại giá trị cho ngân hàng, năng lực tài chính chấp nhận đƣợc, hoạt
20
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
động kinh doanh ổn định, hoặc có năng lực tài chính tốt với hoạt động kinh doanh
kém ổn định hơn.
Nhóm 4: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh hạn chế, thƣờng bị hạn chế bởi một
hoặc nhiều hơn những yếu tố sau: mạng lƣới kinh doanh yếu, sức mạnh thị trƣờng yếu;
năng lực tài chính chấp nhận đƣợc; và Hoạt động kinh doanh kém ổn định.
NHNN đồng thời ban hành chỉ thị 01/2012 CT-NHNN vào ngày 13/02/2012,
theo đó NHNN giao chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng nhóm 1 tăng trƣởng đối đa 17%,
nhóm hai tăng trƣởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trƣởng tối đa 8% và nhóm 4 không
đƣợc tăng trƣởng tín dụng. Với chỉ thị trên, việc huy động vốn của các ngân hàng
nhóm 3, 4 trở nên khó khăn hơn, và nguồn vốn đổ nhiều cho các ngân hàng nhóm 1 và
2. Theo đó, BIDV đƣợc xếp vào ngân hàng nhóm 1, với quy mô và quá trình hình
thành lâu đời đã giúp nguồn vốn từ các Tổ chức kinh tế cũng nhƣ nguồn vốn từ dân
cƣ đổ nhiều hơn vào chi nhánh trong năm 2012.
Hình 2.6: Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh
Vốn huy động của chi nhánh chủ yếu đến từ các tổ chức kinh tế và nguồn
vốn của dân cƣ. Ty trọng hai nguồn vốn này nhìn chung khá ổn định qua các năm.
Vào năm 2010, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cƣ khá thấp chỉ vào
khoảng 27%, nguyên nhân chủ yếu là do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Ngày
05/11/2010, NHNN quyết định điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản lên 9% sau 10 tháng
duy trì ở 8%, và ngay sau đó, một “cuộc đua” lãi suất diễn ra, các nhân viên ngân hàng
gọi điện thoại trực tiếp đến các khách hàng của các ngân hàng khác để tiếp thị
21
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
các mức lãi suất huy động cao, để ứng phó việc nguồn vốn chạy qua các ngân hàng
khác có lãi suất cao, chi nhánh phải tìm nguồn huy động tạm thời từ các định chế tài
chính.
Trong nửa đầu tháng 6/2011, lãi suất có xu hƣớng giảm 1-2%, vào ngày
03/03/2011, NHNN ban hành thông tƣ 02/201/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy
động tối đa của các tổ chức tín dụng là 14%, hạn chế cuộc đua lãi suất của các ngân
hàng, nên nguồn vốn huy động từ dân cƣ tại chi nhánh lại tăng và ổn định vào 6 tháng
đầu năm 2012.
Huy động vốn theo thời hạn.
2011 so với 2010 2012 so với 2011
CHỈ TIÊU 2010 2011 2012
Giá trị % Giá trị %
Không kỳ hạn 3.328 4.209 2.200 881 26% -2.009 -48%
Dƣới 12 tháng 9.249 6.065 7.000 - -34% 935 15%
3.184
Trên 12 tháng 1.034 706 3.340 -328 -32% 2.634 373%
Tổng 13.611 10.980 12.540
Bảng 2.5 : Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2.
22
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.7: Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh
Hình 2.8:Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh
Vốn huy động của CNSGD2 chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn.
Vào năm 2010 việc tăng lãi suất giữa các ngân hàng gây ra nhiều khó khăn
trong việc huy động vốn trung và dài hạn vì ngƣời dân vẫn có tâm lý chờ đợi và kỳ
vọng lãi suất tiếp tục tăng.
Việc giảm nghiêm trọng nguồn vốn huy động của chi nhánh vào năm 2011
nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn huy động ngắn hạn giảm mạnh, ngƣời gửi
tiền vẫn kỳ vọng lãi suất tiền gửi cao, các ngân hàng trên địa bàn cạnh tranh gay gắt
về lãi suất.
Vào năm 2012, huy động vốn không kỳ hạn giảm mạnh trong khi đó huy
động từ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng. Lãi suất huy động đƣợc điều chỉnh
23
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
giảm liên tiếp, vào ngày 13/03/2012, NHNN chính thức hạ trần lãi suất xuống 13%,
một tháng sau đó, NHNN tiếp tục hạ lãi suất huy động xuống còn 12%, và từ ngày
11/06/2012, trần lãi suất huy động giảm từ 11%/năm xuống còn 9%/năm. Mặc dù
lãi suất giảm, nhƣng vào ngày 04/03/2012, đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD
giai đoạn 2011-2015” đƣợc ban hành với trọng tâm của đề án là tập trung xử lý các
TCTD yếu kém, trên cơ sở phân nhóm các ngân hàng, chính việc công bố bảng
phân nhóm các ngân hàng và BIDV đƣợc xếp vào nhóm 1 đã giúp cho CNSGD2
thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn hơn
Huy động vốn theo loại tiền.
Bảng 2.6: Huy động vốn theo loại tiền của chi nhánh.
Đvt: tỷ đồng
Năm 2011 so với2012 so với
2010 2011
Giá trị % Giá %
2010 2011 2012 trị
VNA 10.999 8.593 - -
10.784 2.406 22% 2.191 26%
Ngoại tệ quy đổi 2.612 2.387 - - - -
1.756 225 9% 631 26%
Tổng
13.611 10.980 12.540
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.9:Huy động vốn theo loại tiền Hình 2.10:Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền
24
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nguồn vốn huy động chủ yếu của CNSGD2 là nội tệ.
Vào quý 3/2010, lãi suất huy động USD tăng khoảng 0.1-0.3%/năm so với
cuối quý 2, nhu cầu ngoại tệ cho tín dụng những tháng cuối năm tác động mạnh đến
lãi suất huy động USD, nhiều NHTM đã đƣa lãi suất huy động lên mức khá cao
5.5%/năm, ngoài mục đích thu hút thêm ngoại tệ nhằm cân đối cung cầu, việc tăng
lãi suất còn giúp chi nhánh giữ chân đƣợc khách hàng, đặc biệt vào thời điểm quyết
định điều chỉnh tỷ giá của NHNN vào ngày 10/02/2010, khiến đồng USD tăng so
với VNA.
Trong năm 2012, huy động vốn ngoại tệ giảm mạnh, đó cũng là tình hình chung
của các NHTM. Nguyên nhân là do các quy định của NHNN nhƣ thông tƣ số 09 và
thông tƣ số 14 nhằm hạ trần lãi suất huy động USD. Hệ thống các TCTD mua đƣợc
một lƣợng lớn ngoại tệ từ dân cƣ để bán cho NHNN, tăng dự trữ ngoại hối và tỷ giá
đƣợc điều chỉnh và biến động khá thấp. Việc NHNN siết chặt hoạt động cho vay vào
cuối tháng 3 đã làm nhu cầu huy động đối với ngoại tệ giảm rõ rệt.
2.3.1.2. Phân tích hiệu quả huy động vốn
Tình hình huy động vốn bình quân trong 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh.
25
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn sáu tháng đầu năm 2012 của chi nhánh.
Đvt: tỷ đồng
Tình hình huy động sáu tháng đầu năm 2012 (tỷ đồng)
Tháng 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012
Vốn huy 10.980 9.617 8.184 11.814 11.630 13.907
động 12.253
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2.
Hình 2.11: Huy động vốn 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh
Tình hình huy động 6 tháng đầu năm 2012 biến động mạnh vào tháng hai và
tháng ba, nguyên nhân là do sự bất ổn thị trƣờng diễn ra mạnh mẽ vào đầu tháng 2,
theo đó, NHNN ban hành chỉ thị về tăng trƣởng tín dụng các nhóm ngân hàng, điều
này tạo ra “cú sốc” cho toàn bộ thị trƣờng và chịu ảnh hƣởng vẫn là ngành ngân
hàng. Vào những tháng sau đó, thị trƣờng dần dần ổn định trở lại nên việc huy động
vốn của chi nhánh ổn định trở lại và tăng dần.
Vốn huy động/tổng nguồn vốn.
26
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.8: Tổngnguồn vốn, vốn huy động chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
Năm 2010 2011 2012 2011 so với 2012 so với
2010 2011
Giá trị % Giá trị %
Tổngnguồn vốn 17.006 16.783 19.421 -223 -1% 4.489 27%
Vốn huy động 13.661 10.980 12.540 - 80% 4.006 36%
2.681
Vốn huy động/tổng 80% 65% 64.5%
nguồn vốn
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012)
Nguồn vốn của ngân hàng đến chủ yếu từ vốn huy động. Năm 2011 là năm khá
khó khăn trong việc huy động vốn cho các ngân hàng nên tỷ trọngvốn huy động giảm
khá nhiều vào năm 2011, tuy BIDV đã tiến hành cổ phần hóa vào năm 2011, nhƣng
chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn VCSH vẫn do Nhà Nƣớc nắm. Nhìn chung, tỷ trọng
tổng nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn là tỷ lệ có thể chấp nhận đƣợc, tuy
nhiên vì vốn huy động của BIDV chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn nên vấn đề thanh
khoản có thể là vấn đề đáng quan tâm trong cơ cấu nguồn vốn của CNSGD2.
Hình 2.12:Tỷ trọng vốn huy động trên tổng nguồn vốn của chi nhánh
27
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay. Bảng
2.9: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
Dƣ nợ của chi nhánh
2009
2010 2011
2012
2010 so với 2009 2011 so với 2010 2012 so với 2011
Giá trị % Giá trị % Giá trị %
14,518 16,115 16,241 15,400 1,597 11% 126 0.8% -840 -5.1%
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.13: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh
Tổng dƣ nợ tín dụng chi nhánh 2011 chỉ tăng 0.8% so với năm 2010. Nguyên
nhân là do sự khó khăn của kinh tế vào năm 2011. Theo chính sách của ngân hàng, từ
ngày 06/09/2011 lãi suất cho vay hỗ trợ thu mua nông sản sản xuất của chi nhánh giảm
1.5%2% so với thị trƣờng với mức cho vay là 15-17.5%/năm, tuy nhiên vào năm 2011,
với lãi suất cho vay còn khá cao và trong điều kiện khó khăn của thị trƣờng, các doanh
nghiệp cũng nhƣ ngƣời sản xuất kinh doanh khó có khả năng chịu đƣợc mức lãi suất ở
khoảng 15-17%/năm.
Dƣ nợ cho vay chi nhánh giảm nhẹ trong năm 2012. Đây là tình trạng chung của
cả nƣớc. Thị trƣờng tiền tệ có những chuyển biến tích cực theo chiều hƣớng hỗ trợ
28
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
cho doanh nghiệp nhƣ tính đến giữa quý III/2012, hơn 75% các khoản vay cũ đã đƣợc
đƣa về mức lãi suất thấp hơn 15%. Tuy nhiên về phía ngân hàng, các con số thống kê
mới nhất cho thấy vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa huy động và cho vay, trong đó
huy động cao hơn cho vay khá nhiều. Sự bế tắc trong tín dụng đang diễn ra và có
nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng này chƣa đƣợc cải thiện. Theo số liệu của Ủy ban
Giám sát Quốc gia, tính đến ngày 20/03/2012, tăng trƣởng tín dụng cả nƣớc giảm
2.13% so với cuối năm 2011.
Trong năm 2012, mặc dù dƣ nợ cho vay giảm, nhƣng chi nhánh đã tăng cho
vay trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm hỗ trợ Chính Phủ trong công tác ổn định ngành
nông nghiệp, cụ thể cho vay tạm trữ lúa gạo gói 1 triệu tấn đạt 167 tỷ. Nguyên nhân
chủ yếu của việc tăng trƣởng tín dụng thấp của chi nhánh là do các nguyên nhân chủ
yếu nhƣ:
-Sự ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, số lƣợng các doanh nghiệp phá
sản ngày càng nhiều và số còn lại phải thu hẹp quy mô sản xuất.
2.2.2.1.Phân tích tình hình dư nợ chi nhánh.
Dư nợ theo đối tượng
Bảng 2.10: Dƣ nợ theo đối tƣợng của chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
2011 so với 2010 2012 so với 2011
Năm 2010
2011 2012 Giá trị % Giá trị %
Doanh nghiệp 15.360 15.702 14.550 342 2% -1.152 -7 %
Cá nhân 755 540 840 -215 -28% 300 55 %
Tổng 16.115 16.241 15.400
29
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.14:Dƣ nợ theo đối tƣợng Hình 2.15:Cơ cấu dƣ nợ theo đối
tƣợng
Hoạt đồng truyền thống của BIDV là tài trợ cho quốc gia về phát triển cơ sở hạ
tầng, tập trung cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các mặt
hàng thiết yếu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nông nghiệp. Đƣợc thành lập
từ năm 1996, với vị thế là một trong những chi nhánh của một ngân hàng lớn, chi
nhánh sở hữu một cơ sở khách hàng tƣơng đối ổn định, bao gồm các tập đoàn, các
doanh nghiệp lớn, cũng nhƣ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên dƣ nợ bán lẻ của
chi nhánh còn khá thấp. Định hƣớng của BIDV Hội sở là tập trung phát triển hoạt
động ngân hàng lẻ, tận dụng hơn về thị phần khách hàng cá nhân. Mặc dù trong năm
2012, dƣ nợ bán lẻ đã đƣợc cải thiện khá nhiều, tuy nhiên tỷ trọngdƣ nợ bán lẻ của
chi nhánh còn khá thấp qua các năm, vì vậy chi nhánh cần quan tâm nhiều hơn đến thị
phần bán lẻ.
30
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Dư nợ theo thời hạn
Bảng 2.11: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh
Đvt: tỷ đồng
2011 so với 2012 so với
Năm 2010 2011
2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị %
Trung dài hạn 8.770 8.066 7.500 -704 -8% -566 -7%
Ngắn hạn 7.345 8.175 7.900 830 11% -275 -3%
Tổng 16.115 16.241 15.400
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.16: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh
Hình 2.17: Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh
31
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trong khi hoạt động huy động vốn chủ yếu của chi nhánh là huy động ngắn
hạn và không kỳ hạn thì đối với hoạt động tín dụng, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn
và tín dụng ngắn hạn gần nhƣ bằng nhau và ổn định qua các năm. Đây là tình trạng
chung của các NHTM Việt Nam. Các ngân hàng hiện nay đều gặp khó khăn trong
việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn, và tỷ lệ giữa cho vay trung dài hạn và
ngắn hạn gần 50-50 của chi nhánh có thể tạm ổn trong tình hình hiện tại, tuy nhiên
tỷ lệ sẽ tốt hơn nếu chi nhánh cải thiện nguồn vốn huy động theo hƣớng tăng tỷ
trọng nguồn vốn huy động trung và dài hạn.
Dư nợ theo loại tiền:
Bảng 2.12: Dƣ nợ theo loại tiền
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.18: Dƣ nơ theo lọai tiền Hình 2.19: Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền
32
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hoạt động cho vay của chi nhánh chủ yếu là nội tệ. Trong đầu năm 2010, tín
dụng ngoại tệ toàn bộ thị trƣờng tăng mạnh, Hoạt động tín dụng ngoại tệ tại chi nhánh
vào năm 2010 cũng tăng tƣơng ứng, nguyên nhân chủ yếu là từ tháng 01/2010, doanh
nghiệp vay vốn tiền đồng không còn đƣợc hỗ trợ 4% lãi suất. Hơn nữa lãi suất cơ bản
VNA tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, đẩy lãi suất cho vay lên 12%/năm, điều này khiến
các nhà kinh doanh chuyển hƣớng sang vay ngoại tệ.
Ghi nhận thành công lớn nhất của NHNN trong năm 2012 là duy trì tỷ giá
USD/VNA ổn định ở mức 20.828, giữ nguyên so với mục tiêu điều hành trong năm
2012 (tỷ giá năm 2012 biến động không quá 2%). Các quyết sách rõ ràng và minh bạch
của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá 2012 nhƣ giảm lãi suất huy
động VNA mạnh, trần lãi suất huy động VNA sau 3 lần điều chỉnh đã giảm từ mức
14% xuống 9%. Lãi suất huy động và cho vay đối với ngoại tệ khá ổn định, lãi suất huy
động ở mức 2%/năm đối với tiền gửi dân cƣ và 0.5-1% đối với tiền gửi của tổ chức
kinh tế, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5.3-5.7%/năm. Việc duy trì lãi suất VNA
ở mức thấp và ổn định, siết chặt hơn quy định cho vay là những nguyên nhân khiến
nhu cầu vay USD ngƣời dân giảm nên dƣ nợ ngoại tệ của chi nhánh tăng trƣởng khá
chậm.
Phân tích nợ xấu của chi nhánh.
Phân tích các nhóm nợ của chi nhánh.
33
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.13: Nợ phân loại theo nhóm
Đvt: tỷ đồng
2010 so với 2011 so với 2012 so với
Năm 2009 2010
2011 2012
2009 2010 2011
Giá % Giá % Giá %
trị trị trị
Nợ nhóm 13.320 14.746 14.425 13.860 1.426 11% -321 -2% -565 -3.9%
1
Nợ nhóm 928 1.341 1.501 1.000 413 45% 160 12% -501 -33%
2
Nợ xấu 270 176 317 540 -94 -35% 141 80% 223 70.3%
Tổngdƣ 14.518 16.115 16.241 15.400
nợ
Nguồn :Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012).
Hình 2.20: Tình hình nợ theo nhóm của chi nhánh
34
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.21: Cơ cấu các nhóm nợ so với tổng dƣ nợ
Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các nhóm nợ của chi nhánh là nợ nhóm 1 và nhìn
chung không biến động nhiều qua các năm. Tỷ lệ nợ nhóm 1 của chi nhánh nhìn
chung khá tốt so với điều kiện kinh tế hiện tại. BIDV định hƣớng chú trọng quan hệ
tín dụng đối với những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, hạn chế cho vay
khách hàng nhóm 2 và không cho vay đối với những khách hàng nhóm nợ xấu, danh
mục tín dụng đƣợc rà soát thƣờng xuyên để phát hiện kịp thời các khách hàng có biểu
hiện yếu kém về tài chính đồng thời có các biện pháp xử lý nợ kịp thời. Với định
hƣớng trên, qua các năm, chi nhánh luôn duy trì tỷ trọng nợ nhóm 1 khá cao.
Dƣ nợ nhóm 1 giảm nhẹ vào năm 2011 và năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là
do trong năm 2012 dƣ nợ cho vay của chi nhánh giảm do tình trạng yếu kém của nền
kinh tế, tuy nhiên việc trích lập nợ nhóm 1 nhìn chung không ảnh hƣởng đến mức rủi
ro của chi nhánh vì đó chỉ là các khoản nợ còn trong hạn hoặc quá hạn chỉ 10 ngày,
nên việc tăng dƣ nợ nhóm 1 có thể đánh giá là dấu hiệu tốt cho chi nhánh khi mà kinh
tế còn thực sự khó khăn và nền kinh tế có mức tăng trƣởng âm.
Tốc độ tăng của nợ nhóm 2 giảm dần càng cho thấy hiệu quả và chi nhánh đang
trên lộ trình thực hiện các định hƣớng về quan hệ tín dụng do BIDV Hội sở đƣa ra.
Nợ xấu của chi nhánh tăng vào năm 2009, nguyên nhân của yếu là thị trƣờng
bất động sản khá sôi động vào đầu năm 2009, hàng loạt các Dự án bất động sản đƣợc
thực hiện, thị trƣờng bất động sản vào năm 2009 bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, nhà
35
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
nƣớc đƣa ra gói kích cầu cơ sở hạ tầng, dành 5 tỷ USD hỗ trợ nhà ở xã hội, và tiến
hành giảm thuếcho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong đó bao gồm cả các doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản) đã giúp thị trƣờng bất động sản có cải thiện kể từ khi
khủng hoàng vào năm 2008, và nhìn chung vào năm 2009, thị trƣờng bất động sản
vẫn có sự thu hút đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Ngoài các khoản nợ về bất động sản,
các khoản nợ cho vay sản xuất cũng đƣợc trích lập rủi ro do tình trạng khó khăn của
nền kinh tế.
Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh giảm nhanh vào năm 2010. Tiếp theo xu thế năm
2009, dòng vốn tiếp tục đổ vào thị trƣờng bất động sản, tuy nhiên vào cuối năm 2010,
mức tăng lãi suất tăng cao gây áp lực cho các khoản nợ vay, các yếu tố bất ổn vĩ mô,
sản xuất trong nƣớc khó khăn và trì trệ là những yếu tố khiến giá bất động sản bắt đầu
giai đoạn giảm mạnh vào đầu 2011, Dự đoán tiếp tục còn khó khăn và đóng băng
trong những năm tiếp theo, doanh thu bất động sản giảm mạnh, vốn vẫn còn giam
trong thị trƣờng này, với sự bất ổn trên, nợ xấu của chi nhánh đã tăng mạnh vào năm
2011, cao nhất từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012.
Sáu tháng đầu năm 2012 tuy nợ xấu chi nhánh có dấu hiệu tiếp tục xấu đi, tăng
lên đến 3.5% so với tổngdƣ nợ, trong khi của toàn bộ ngân hàng khoảng 2.7%. Trong
bối cảnh nền kinh tế khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh có thể tạo ra rủi ro nhiều
cho Hoạt động tín dụng của chi nhánh.
Dự phòng rủi ro của chi nhánh.
Bảng 2.14: Dự phòng rủi ro
36
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.22: Dự phòng rủi ro của chi nhánh
Số tiền trích lập dự phòng cao nhất vào năm 2010, nguyên nhân chủ yếu vẫn là
các khoản cho vay bất động sản cho hàng loạt các dự án vào năm 2009 khi thị trƣờng
bất động sản bắt đầu đi xuống vào cuối năm 2010.
Năm 2012, dự phòng rủi ro lại tăng khá cao so với 2011, việc nợ xấu năm 2012
tăng mạnh khiến mức dự phòng rủi ro phải đƣợc trích lập cho các khoản vay bất động
sản cũng tăng cao.
2.3.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay.
Hệ số Q.
Bảng 2.15: Hệ số Q (lần)
Năm 2009 2010 2011 2012
Tổng dƣ nợ (tỷ đồng) 14.518 16.115 16.241 20.443
Vốn huy động (tỷ đồng) 11.421 13.611 10.980 14.986
Hệ số Q (lần) 1,27 1,18 1,48 1,36
Nguồn: Tự tổng hợp.
37
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.23: Hệ số Q của chi nhánh
Hệ số Q của chi nhánh đều lớn hơn 1 và khá cao vào năm 2011.
Năm 2009, hệ số đạt mức 1.27 lần nguyên nhân là lãi suất cơ bản giảm xuống,
Chính Phủ áp trần lãi suất đối với các khoản vay, thêm vào đó lĩnh vực kinh doanh bất
động sản Diễn ra khá sôi động, dòng tín dụng của chi nhánh tài trợ cho các lĩnh vực
bất động sản khá nhiều. Đó cũng là tình hình chung của nền kinh tế năm 2009, tín
dụng của các ngân hàng tại thời điểm đó tăng trƣởng “nóng”, mức tăng trƣởng lên tới
38. Năm 2011, hệ số Q tăng và khá cao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cạnh tranh
gay gắt giữa các ngân hàng, hàng loạt các ngân hàng vƣợt trần lãi suất, khiến cho các
ngân hàng tuân thủ theo lãi suất quy định của Nhà Nƣớc nhƣ chi nhánh gặp khó khăn
trong việc huy động vốn, dòng vốn huy động vào ngân hàng giảm khá mạnh ở mức
giảm 19.3%, trong khi tổngdƣ nợ tăng nhẹ khoảng 0.8%, điều này khiến hệ số Q tăng
vào năm 2011.
Tuy nhiên đến năm 2012, hệ số giảm vì lƣợng vốn huy động trong năm 2012
của chi nhánh đang có xu hƣớng tăng và dần ổn định. Với chỉ thị 01/2012 CT-NHNN,
theo đó NHNN giao chỉ tiêu tăng trƣởng các ngân hàng nhóm 1 tăng trƣởng đối đa
17%, nhóm 2 tăng trƣởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trƣởng tối đa 8% và nhóm 4
không đƣợc tăng trƣởng tín dụng. Chính vì không đƣợc tăng trƣởng tín dụng vƣợt
mức quy định nên bắt buộc các ngân hàng nhóm 3,4 phải hạn chế việc huy động nên
dòng vốn huy động đổ nhiều vào chi nhánh trong thời gian gần đây.
38
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nợ quá hạn
Bảng 2.16: Tình hình nợ quá hạn (Tỷ đồng)
Hình 2.24: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh
Nợ quá hạn tăng qua các năm và tăng khá mạnh vào 2012 . Nguyên nhân là các
khoản nợ vay từ bất động sản vẫn chƣa thu hồi đƣợc. Nhƣ đã phân tích phía trên, Hoạt
động kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu yếu kém rõ rệt vào cuối 2010 đầu
năm 2011 và vẫn có thể còn kéo dài. Việc nợ quá hạn của chi nhánh tăng khá cao một phần
nguyên nhân chủ quan là việc cho vay vào thị trƣờng bất động sản khá nhiều vào những
năm trƣớc và một phần nguyên nhân khách quan là sự bất ổn của thị trƣờng bất động sản.
Với các động thái gần đây của Chính Phủ nhằm khôi phục thị trƣờng bất động sản nhƣ hạ
lãi suất đối với việc cho vay bất động sản còn 15%, gói tín dụng 30 nghìn tỷ VNA với lãi
suất hỗ trợ 6% nhìn chung là khá hợp lý khi nó vừa phù hợp với khả năng hiện nay của
Nhà Nƣớc và khi đối tƣợng thụ hƣởng là cán bộ công chức, viên chức, lực lƣợng vũ
trang, đối tƣợng có thu nhập thấp, vay để thuê, mua nhà ở thƣơng mại có diện tích nhỏ
hơn 70m2, giá bán dƣới 15 triệu đồng/m2; các chủ đầu tƣ dự án
39
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
xây dựng nhà ở xã hội có thể sẽ góp phần khôi phục thị trƣờng bất động sản có thể
giúp một phần nợ quá hạn của chi nhánh đƣợc giải quyết trong năm 2013.
2.3.2.3. Đánh giá thời gian phê duyệt tín dụng tại chi nhánh.
Tùy vào việc hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của bộ phận nào mà
thời gian xét duyệt tín dụng khác nhau đối với từng bộ phận dao động từ 10-22 ngày
làm việc.
Thời gian phê duyệt tín dụng đối tài trợ cho những mục đích khác nhau cũng
khác nhau, thông thƣờng, cho vay tài trợ đầu tƣ dự án và bảo lãnh thƣờng chiếm thời
gian nhiều hơn đối với chiết khấu hay cho vay vốn tài trợ vốn lƣu động.
Thời gian phê duyệt, và thẩm định cho vay của một số ngân hàng khác trên địa
bàn:
Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp, thời gian thẩm định cho vay:
- Các dự án trong quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối
với cho vay ngắn hạn và không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn
kể từ khi Agribank nơi cho vay nhận đƣợc đầy đủ hồ Sơ vay vốn hợp lệ và thông tin
cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Agribank Việt Nam, Agribank nơi cho vay
phải quyết định và thông báo việc cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng.
- Các dự án, phương án vượt quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 5 ngày làm
việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung,
dài hạn kể từ khi Agribank nơi cho vay nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ và
thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Agribank Việt Nam, Agribank
nơi cho vay phải làm đầy đủ thủ tục trình lên Agribank cấp trên. Trong thời gian
không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 15 ngày làm việc đối với cho
vay trung, dài hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, Agribank cấp trên phải thông báo
chấp thuận hoặc không chấp thuận.
Đối với Ngân hàng Đông Á, thời gian xét duyệt hồ sơ vay đối với khách hàng
là doanh nghiệp nhƣ sau:
40
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Đối với vay ngắn hạn: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay.
- Đối với vay trung dài hạn: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
vay.
Nhìn chung, thời gian cho vay của BIDV đối với vay ngắn hạn (vay vốn tài trợ
cho nhu cầu vốn lƣu động thƣờng là vay ngắn hạn) dài hơn một vài ngân hàng khác
trên địa bàn, đối với cho vay trung và dài hạn thì thời gian nhìn chung tƣơng đối phù
hợp với trình tự của các ngân hàng khác. Hơn nữa, quy trình tín dụng của chi nhánh đã
tách bạch vai trò của cán bộ tiếp khách hàng, cán bộ thẩm định và cán bộ xử lý rủi ro.
Thời gian phê duyệt tại chi nhánh.
Bảng 2.17: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Phó giám đốc phụ trách quan hệ
khách hàng
Bảng 2.18:Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc/Phó giám đôc phụ trách rủi ro tín
dụng
Bảng 2.19: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng
41
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. MÔI TRƢỜNG NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VIỆT NAM
VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CNSGD2.
3.1.1. Môi trƣờng ngành Tài chính-Ngân hàng Việt Nam.
Quá trình tái cơ cấu ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.
Một trong những yếu kém đáng chú ý nhất của hệ thống ngân hàng thƣơng mại
ở Việt Nam là sự tăng trƣởng một cách không cân đối trong nhiều năm. Sự tăng
trƣởng nhanh về quy mô và vốn trong khi trình độ quản lý chƣa theo kịp.
NHNN đã phối hợp với Bộ Xây Dựng Dự thảo Thông tƣ quy định chi tiết cho
vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính Phủ, Triển khai Đề án cơ
cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015, khẩn trƣơng hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu
của hệ thống các TCTD và Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam; quản lý
chặt chẽ việc thành lập mới các TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và mở rộng
mạng lƣới của các TCTD theo hƣớng thận trọng hơn đảm bảo sự phát triển an toàn,
lành mạnh của hệ thống TCTD.
Vấn đề nợ xấu và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.
Việc tăng trƣởng tín dụng ở mức cao trong giai đoạn 2008-2009 với khả năng
kiểm soát rủi ro chƣa đƣợc thực hiện tốt là một trong những nguyên nhân khiến tình
trạng nợ xấu vẫn còn chƣa đƣợc giải quyết cho đến thời điểm hiện tại.
Hình 3.1:Tốc độ tăng trƣởng tín dụng nền kinh tế qua các năm
42
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nền kinh tế còn tiếp tục khó khăn:
Mặc dù lãi suất đã giảm trong thời gian gần đây, tuy nhiên việc khôi phục sản
suất, tăng trƣởng kinh tế ngày càng khó khăn khi mà nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam
ngày càng sụt giảm. Kết quả khảo sát mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trƣờng
TNS cho thấy chỉ số niềm tin của ngƣời tiêu dùng Việt Nam từ mức 68 năm 2012 sẽ
hạ xuống 56 trong năm 2013. Tâm lý sợ thất nghiệp của ngƣời dân cũng tăng thêm.
Báo cáo trên của TNS đƣợc đƣa ra ngày 25/1 tại TP HCM trong Hội thảo chuyên đề
về ngành bán lẻ sau khi khảo sát hàng nghìn hộ dân tại Việt Nam mỗi ngày. Theo đó,
chỉ số niềm tin ngƣời tiêu dùng Việt Nam sẽ giảm xuống còn 56, trong khi con số này
năm ngoái là 68 và 2011 là 79 (thang điểm cao nhất là 100). TNS đƣa ra lý do kinh tế
Việt Nam suy giảm và ngƣời tiêu dùng cảm thấy bất ổn trong hầu hết các chỉ tiêu 12
tháng tới. Nếu nhƣ tháng 8/2012, chỉ có 20% ngƣời đƣợc hỏi nghĩ rằng họ có khả
năng bị thất nghiệp thì tháng một năm nay con số này tăng lên 32%, tâm lý sợ thất
nghiệp cũng khiến họ cẩn trọng và giảm thiểu tiêu dùng.
Niềm tin của ngƣời dân đối với hệ thống ngân hàng:
Trong thời gian gần đây, các quyết sách của Chính Phủ nhằm khôi phục niềm
tin của ngƣời dân đối với hệ thống ngân hàng đã dần đạt đƣợc kết quả khả quan, trong
hơn hai tháng đầu năm 2013, NHNN đã triển khai một loạt các giải pháp nhƣ ban hành
Chỉ thị chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt
động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Theo NHNN, huy động vốn đã tăng trở lại kể từ cuối tháng 1/2013. Tính đến
ngày 28/2/2013, huy động vốn tăng 2% so với cuối năm 2012, gấp hơn hai lần mức
tăng 2 tháng đầu năm 2012. Tốc độ tăng huy động vốn bằng VNA cao hơn huy động
vốn bằng ngoại tệ là phù hợp với chủ trƣơng chuyển từ quan hệ huy động – cho vay
sang quan hệ mua – bán ngoại tệ và cho thấy niềm tin của ngƣời dân vào hệ thống
TCTD tăng lên. Tín dụng so với cuối năm 2012 giảm theo quy Luật hàng năm nhƣng
tăng trở lại trong tháng 2/2013. Tính đến ngày 28/2/2013, tín dụng giảm 0,28%, thấp
hơn mức giảm 1,88% trong 2 tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên đây mới chỉ là hiệu ứng
43
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ngắn hạn. Trong dài hạn, để niềm tin đối với ngƣời tiêu dùng ổn định hơn nữa, các
chính sách đƣa ra cần có sự nhất quán, thận trọngvà linh hoạt hơn nữa.
3.1.2. Định hƣớng phát triển của CNSGD2.
Chi nhánh trong thời gian tới sẽ phát triển với các định hƣớng sau:
Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với thị trƣờng, tuân thủ quy
định của NHNN theo từng thời kỳ.
Phát triển các sản phẩm huy động đa dạng, linh hoạt về thời gian, lãi suất đáp
ứng nhu cầu theo từng đối tƣợng khách hàng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở
phân tích nhu cầu và quy mô của thị trƣờng, phối hợp với các bộ phận khác phát triển
sản phẩm thẻ, dịch vụ tăng cƣờng khả năng huy động vốn.
Tích cực hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ theo hƣớng chuẩn hoá, tăng tiện
ích, đa dạng theo ngành nghề và địa bàn kinh doanh của khách hàng gắn với quản trị
rủi ro.
Thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng tích cực, thông qua việc xây
dựng nền khách hàng vững chắc, ƣu tiên hƣớng vào thị trƣờng mới là khối khách
hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện đa dạng hoá hơn nữa danh mục tín
dụng theo ngành nghề, chú trọngvào các ngành có tiềm năng phát triển dài hạn, hạn
chế cho vay những ngành có rủi ro cao, đồng thời tăng cƣờng cho vay đối với các
doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc.
Với mục tiêu định hƣớng trở thành một trong những NHTM cung cấp dịch vụ tín
dụng bán lẻ hàng đầu, chi nhánh dƣới sự chỉ đạo của BIDV đã phát triển nhiều sản phẩm
tín dụng cho đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ gia đình kinh doanh. Chiến lƣợc phát triển
tín dụng và chính sách tín dụng phù hợp đƣợc nghiên cứu xây dựng dựa trên chiến lƣợc
kinh doanh trong từng thời kỳ, trong đó xác định vị trí của BIDV, đối tƣợng khách hàng
mục tiêu và thị trƣờng cần hƣớng tới. Căn cứ vào chiến lƣợc tín dụng, tình hình hoạt
động kinh doanh cũng nhƣ nhu cầu vốn dự kiến, các chỉ tiêu nhƣ: kế hoạch
44
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
về cơ cấu tín dụng; giới hạn tín dụng theo từng sản phẩm, loại tiền, lĩnh vực, thành
phần kinh tế và khách hàng sẽ đƣợc phân giao cho các đơn vị thành viên.
3.2. GIẢI PHÁP.
Giải pháp đối với huy động vốn của chi nhánh.
Giải pháp tăng vốn huy động từ dân cƣ:
Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: đặc điểm chung của dân cƣ là khá
nhạy cảm với lãi suất của ngân hàng, nhóm khách hàng này thƣờng hay so sánh các
mức lãi suất huy động khác nhau từ các ngân hàng, và thông thƣờng có tâm lý mong
muốn có đƣợc mức lãi suất huy động cao. Vì vậy, việc áp dụng mức lãi suất linh Hoạt
và phù hợp với chính sách của Nhà Nƣớc và BIDV là một trong những cách thu hút
nguồn vốn từ dân cƣ. Trong tháng 4/2013, NHNN chính thức đƣa mức lãi suất huy
động về chỉ 7.5%/năm, và thông tƣ số 21/2012/TT-NHNN ban hành những quy định
đối với Hoạt động liên ngân hàng ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/09/2012 đã thể hiện
sự kiểm soát chặt chẽ đối với thị trƣờng liên ngân hàng để tránh tình trạng mức lãi
suất trên thị trƣờng liên ngân hàng năm 2011 tăng nhanh khiến mức lãi suất trên thị
trƣờng 2 tăng mạnh. Với quy định về mức lãi suất hiện tại và thông tƣ trên, việc các
ngân hàng tăng lãi suất đột ngột có thể sẽ không xảy ra trong giai đoạn tiếp theo, do
đó việc đƣa ra các mức lãi suất thích hợp với quy định nhƣng vẫn có thể cạnh tranh
với các ngân hàng khác là một việc nhìn chung khả quan đối với chi nhánh.
Phát triển đa dạng sản phẩm: phát triển các sản phẩm huy động đa dạng, linh
hoạt về thời gian, lãi suất đáp ứng nhu cầu theo từng đối tƣợng khách hàng cá nhân, tổ
chức doanh nghiệp trên cơ sở phân tích nhu cầu và quy mô của thị trƣờng, phối hợp với
các bộ phận khác phát triển sản phẩm thẻ, dịch vụ tăng cƣờng khả năng huy động vốn.
Đối với tiền gửi dân cƣ, ngân hàng có thể đƣa ra hình thức huy động mới nhƣ gửi tiết
kiệm bằng VNA đảm bảo bằng vàng, bằng USD, tiết kiệm dành cho ngƣời cao tuổi, tiết
kiệm tích lũy. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế, ngân hàng nên mở rộng các loại
hình dịch vụ thanh toán, ƣu đãi phí cho nhóm khách hàng trung thành,
45
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
khách hàng có khoản tiền duy trì trong tài khoản đều đặn nên tƣ vấn khách hàng
chuyển đổi kỳ hạn tại các thời điểm thích hợp để đem lại lợi ích cao nhất cho khách
hàng, hay gia tăng các tiện ích, dịch vụ đi kèm nhƣ: bán bảo hiểm, bán vé máy bay,
chi trả lƣơng cho doanh nghiệp qua tài khoản mà không thu phí. Dịch vụ bảo lãnh
phát triển cũng sẽ làm gia tăng vốn huy động tại ngân hàng, bởi trong quá trình thực
hiện bảo lãnh tại ngân hàng khách hàng phải ký quỹ một số tiền nhất định và ngân
hàng đƣợc toàn quyền sử dụng số tiền này trong thời gian khách hàng ký quỹ. Đối với
dịch vụ thanh toán, cần mở rộng thêm các dịch vụ ngân hàng nhƣ internet banking,
home banking,.. để giúp huy động nguồn tiền gửi thanh toán có chi phí huy động thấp.
Ngân hàng phối hợp với các tổ chức cung cấp các dịch vụ, hàng hóa, điện nƣớc, điện
thoại… để làm dịch vụ thu hộ.
Tăng cƣờng các chính sách quảng bá hình ảnh của ngân hàng: so với các
ngân hàng TMCP khác nhƣ Á Châu, Ngân hàng quốc tế VIB, Vietcombank…thì BIDV
vẫn chƣa chú trọng hoạt động công tác tuyên truyền, quảng bá cho hình ảnh của ngân
hàng. Hiện nay, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, các ngân hàng
đang tiến hành hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng, đặc biệt là
nguồn vốn từ dân cƣ, giải pháp marketing là một giải pháp khá hiệu quả để đƣa hình ảnh,
thƣơng hiệu của BIDV đến nhiều hơn với nhóm khách hàng dân cƣ.
Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: trong thời đại ngày nay, việc áp dụng công
nghệ, khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng đã trở thành một vấn đề cực kì quan
trọng. Viêc thực hiện các quy trình theo hƣớng tự động hóa không những giúp chi nhánh
giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng và tiết kiệm chi phí cho nhân lực. Tâm lý
của các khách hàng bao giờ cũng mong muốn các dịch vụ đƣợc thực hiện một cách
nhanh chóng và tiện lợi nhất. Vì vậy, trong thời gian tới BIDV nói chung và chi nhánh
nói riêng cần đầu tƣ hơn nữa các công nghệ mới hiện đại hơn để có thể thu hút đƣợc
nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ của khách hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán và
chuyển tiền. Dịch vụ thẻ cũng là một trong những dịch vụ khá mạnh của BIDV, trong đó
xu hƣớng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng đƣợc ƣa chuộng,
46
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
việc tăng cƣờng phát triển các sản phẩm bên cạnh cho vay nhƣ hoạt động thẻ là một
trong những cách để đa dạng hóa và đƣa thƣơng hiệu của BIDV đến với nhóm khách
hàng dân cƣ.
Giải pháp cho huy động vốn trung và dài hạn: vấn đề tăng nguồn vốn trung
và dài hạn là một vấn đề quan trọng của chi nhánh, mặc dù năm 2012, nguồn vốn
trung và dài hạn đã đƣợc cải thiện đáng kể nhƣng về lâu dài, tỷ trọngnguồn vốn dài
hạn cần tăng hơn nửa. Để tăng nguồn vốn huy động trung và dài hạn, ngoài việc cần
chú trọng hơn đến các biện pháp thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá
thƣơng hiệu, tăng cƣờng công tác quảng cáo, tổ chức nhiều các chƣơng trình khuyến
mãi nhƣ các chƣơng trình rút thăm trúng thƣởng cho khách hàng vay vốn hay gửi tiết
kiệm, chủ động thăm dò về mức độ hài lòng của khách hàng, tập trung khai thác
nguồn vốn trung và dài hạn nhiều hơn từ các thành phần của thị trƣờng bán lẻ nhƣ đã
phân tích phía trên thì cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng,
có những chính sách phù hợp và thƣờng xuyên nhƣ: xem xét phân loại khách hàng để
có những chính sách đặc biệt đối với những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, tìm
hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân
hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và duy trì quan hệ tốt với
khách hàng, cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp tốt để giao
dịch, chăm sóc khách hàng có số dƣ tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng,
thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục
vụ nhóm khách hàng, Triển khai các sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản phẩm trọn gói
cho khách hàng, tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng để đƣa ra các sản phẩm phù hợp
với từng đối tƣợng khách hàng cụ thể, có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào tạo cán
bộ chuyên sâu, chuyên nghiệp về kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện hiện đại, hội
nhập, tác phong giao dịch, văn minh, hiện đại, hƣớng dẫn chu đáo khách hàng.
Giải pháp thực hiện quy trình: thời gian có quyết định cho vay đối với doanh
nghiệp từ lúc nhận hồ sơ cho tới lúc giải ngân còn khá lâu so với các ngân hàng
TMCP khác, thời gian để ra quyết định cho vay đối với dự án ngắn hạn và dài hạn
47
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2

More Related Content

Similar to Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘIHOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAMGIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIQUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠNHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆTỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 (20)

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KH...
 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG C...
 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC NAM SÁCH – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰ...
 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
 
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘIHOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẰNG NĂM TRÌNH QUỐC HỘI
 
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAMGIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
 
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIQUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
QUẢN TRỊ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - ...
 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho va...
 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TẠI VI...
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
 
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SÊKONG, NƯỚC CỘNG...
 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N...
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PH...
 
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠNHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
 
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI TỔNG CỤC THUẾ
 
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆTỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
 

Recently uploaded

Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
MinhSangPhmHunh
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 

Recently uploaded (18)

Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2 Sinh viên thực hiện : NGUYỄN SỸ HOÀNG LONG Lớp : DH29QT01 Khóa học : KHÓA 29 Khoa : QUẢN TRỊ KINH DOANH MSSV : 030329130243 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ ANH THY Tp. Hồ Chí Minh,tháng 11-2016
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2 Sinh viên thực hiện : NGUYỄN SỸ HOÀNG LONG Lớp : DH29QT01 Khóa học : KHÓA 29 Khoa : QUẢN TRỊ KINH DOANH MSSV : 030329130243 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ ANH THY
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tp. Hồ Chí Minh,tháng 11-2016
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân và đƣợc sự hƣớng dẫn khoa học của ThS. Nguyễn Thị Anh Thy,cam đoan số liệu trong bài là trung thực và có trích dẫn đầy đủ. Thành phố Hồ Chí Minh,ngày tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ i
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Đánh giá tính xác thực về các dữ liệu,số liệu và mức độ đạt yêu cầu của báo cáo thực tập) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................  Xuất sắc    Tốt    Khá    Đáp ứng yêu cầu    Không đáp ứng yêu cầu  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký,ghi rõ Họ tên,Đóng dấu) ii
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Điểm : Giảng viên chấm 1 (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên chấm 2 (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iii
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Mục lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................................v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ......................................................................... vi PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................................1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI ......................................................7 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................................7 1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.........................................................................................7 1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................8 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .......................................................................8 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. ...................................................................................8 1.6. KẾT CẤU CỦA BÀI BÁO CÁO..........................................................................9 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. ............ 10 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2............................................................................................... 10 2.1.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV............................................................................. 10 2.1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. .......................................................................................... 14 2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. ..................................................................................................................... 18 2.2.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn. ........................... 18 2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay...................................... 28 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ................................................................ 42 3.1. MÔI TRƢỜNG NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CNSGD2.................................................................. 42 3.1.1. Môi trƣờng ngành Tài chính-Ngân hàng Việt Nam.................................... 42 3.1.2. Định hƣớng phát triển của CNSGD2. ......................................................... 44 3.2. GIẢI PHÁP......................................................................................................... 45 3.3. KIẾN NGHỊ. .................................................................................................... 53 PHẦN KẾT LUẬN ....................................................................................................... 56
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iv
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CỦA TỪ BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam TMCP Thƣơng mại cổ phần WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới ASEAN Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á APEC Diễn đàn hợp tác Châu Á-Thái Bình Dƣơng CNSGD2 Chi nhánh-sở giao dịch 2 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu HTTD Hỗ trợ tín dụng CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng v
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu (VCSH), tổng tài sản (TTS) qua các năm. Bảng 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV-CNSGD2. Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của chi nhánh. Bảng 2.4 : Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh. Bảng 2.5 : Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh. Bảng 2.6: Huy động vốn theo loại tiền của chi nhánh. Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn sáu tháng đầu năm 2012 của chi nhánh. Bảng 2.8: Tổng nguồn vốn, vốn huy động chi nhánh. Bảng 2.9: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh. Bảng 2.10: Dƣ nợ theo đối tƣợng của chi nhánh. Bảng 2.11: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh. Bảng 2.12: Dƣ nợ theo loại tiền. Bảng 2.13: Nợ phân loại theo nhóm. Bảng 2.14: Dự phòng rủi ro. Bảng 2.15: Hệ số Q. Bảng 2.16: Tình hình nợ quá hạn. Bảng 2.17: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Phó giám đốc phụ trách quan hệ khách hàng. Bảng 2.18: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc/Phó giám đốc phục trách rủi ro tín dụng. vi
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.19: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu và tổng tài sản BIDV qua các năm. Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu Tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam. Hình 2.3: Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh so với Lợi nhuận BIDV. Hình 2.4: Tình hình huy động vốn của chi nhánh. Hình 2.5: Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh. Hình 2.6: Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh. Hình 2.7: Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh. Hình 2.8: Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh. Hình 2.9: Huy động vốn theo loại tiền. Hình 2.10: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền. Hình 2.11: Huy động vốn 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh. Hình 2.12: Tỷ trọngvốn huy động trên tổngnguồn vốn của chi nhánh. Hình 2.13: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh. Hình 2.14: Dƣ nợ theo đối tƣợng. Hình 2.15: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng. Hình 2.16: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh. Hình 2.17: Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh. Hình 2.18: Dƣ nợ theo loại tiền. Hình 2.19: Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền.
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vii
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.20: Tình hình nợ theo nhóm của chi nhánh. Hình 2.21: Cơ cấu các nhóm nợ so với tổngdƣ nợ. Hình 2.22: Dự phòng rủi ro của chi nhánh. Hình 2.23: Hệ số Q của chi nhánh Hình 2.24: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh. Hình 3.1: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng nền kinh tế qua các năm
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net viii
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net PHẦN MỞ ĐẦU Với xu thế phát triển nhƣ hiện nay, Việt Nam ngày càng có nhiều thành công trong việc hội nhập quốc tế nhƣ tham gia vào Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, ASEAN, APEC…, đi cùng với những thành công đó là cả những cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính-ngân hàng nói riêng phải vƣợt qua. Hơn nữa, cùng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 bắt đầu từ Mỹ và lan rộng ra toàn cầu kéo theo sự sụp đổ hàng loạt của các định chế tài chính khổng lồ, thị trƣờng chứng khoán gặp nhiều khó khăn và một vấn đề nan giải đối với ngành ngân hàng đó là nợ xấu của các ngân hàng tăng mạnh, theo thống đốc NHNN, Nguyễn Văn Bình, tỷ lệ nợ xấu Việt Nam vào cuối năm 2012 lên đến 10%, tăng 6% so với cuối năm 2011, mà nguồn gốc chủ yếu của các khoản nợ xấu do các ngân hàng cho vay trong lĩnh vực bất động sản khi mà hiện tại thị trƣờng bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng và gặp nhiều khó khăn và cho đến hiện nay, sự ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng này vẫn chƣa thực sự kết thúc và Việt Nam vẫn đang trong công cuộc hồi phục nền kinh tế. NHNN ban hành thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN vào tháng 2/2011, theo đó các ngân hàng tiếp tục lộ trình tái cơ cấu nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh. Các ngân hàng hiện tại đang phải đối mặt với bài toán làm sao đạt đƣợc hiệu quả trong lĩnh vực huy động và cho vay trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Và đó cũng chính là lý do tôi lựa chọn thực tập tại bộ phận tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam-CNSGD2 mà cụ thể là công việc hỗ trợ tín dụng , để có thể tìm hiểu sâu rộng hơn thực trạng cho vay và huy động vốn,cũng nhƣ có những trải nghiệm thực tế trong công tác thực hiện các nghiệp vụ của ngân hàng. 1
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net *Phần mô tả công việc : Khi hoạt động tín dụng đang diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay thì công tác hỗ trợ tín dụng cũng góp phần quan trọng không kém trong việc hỗ trợ các chuyên viên tín dụng ra quyết định có cho vay hay không.Ở một số ngân hàng hiện nay công việc hỗ trợ tín dụng đƣợc tách ra thành một vị trí riêng biệt với tên gọi phòng hỗ trợ tín dụng,và các chuyên viên hỗ trợ tín dụng phối hợp với chuyên viên quan hệ khách hàng cùng thực hiện công việc. Công việc HTTD chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lại hồ sơ 1 lần nữa, thực hiện các thủ tục giúp khách hàng hiện thực hóa “ƣớc mơ” vay vốn và quản lý hồ sơ của khách hàng trong suốt thời gian vay. Đây là một vị trí quan trọng trong Ngân hàng (kiểm soát rủi ro tại chỗ) và hiện nay, nhiều Ngân hàng vị trí này không chỉ có ở chii nhánh mà còn có cả ở Hội sở (với đội ngũ rất hùng hậu). Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của Ngân hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng cho đến khi quyết định cấp tín dụng, giải ngân, thu nợ và thanh lý Hợp đồng tín dụng. Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phần có liên quan trong hoạt động tín dụng,theo đó ta có mô hình cấp tín dụng Phân tán đƣợc thực hiện nhƣ sau:  Tại bộ phận kinh doanh: o Bƣớc 1: CVQHKH hàng đánh giá thực tế khách hàng, thu nhập hồ sơ khách hàng và hoàn thành báo cáo đề xuất tín dụng o Bƣớc 2: Trình ký cấp Kiểm soát là Trƣởng phòng/Phó phòng kinh doanh  Tại bộ phận Thẩm định: 2
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net o Bƣớc 3: Thẩm định đánh giá lại hồ sơ khách hàng  Tại phòng cấp Phê duyệt:  o Bƣớc 4: Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh phê duyệt hồ sơ  Tại bộ phận Hỗ trợ  o Bƣớc 5: Hỗ trợ tín dụng tiến hành soạn hồ sơ o Bƣớc 6: Ký Khách hàng và giải ngân o Bƣớc 7: Chăm sóc sau giải ngân: Nhắc nợ/Thu nợ Công việc hỗ trợ tín dụng đƣợc bóc tách thành 2 phần (Trƣớc giải ngân & Sau giải ngân), cụ thể nhƣ sau: TRƢỚC GIẢI NGÂN  Đầu mối tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, luân chuyển hồ sơ   Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tín dụng sau khi hồ sơ của khách hàng đã có văn bản phê duyệt tín dụng (hoặc văn bản đồng ý cho vay) từ CVQHKH.   Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ tín dụng theo  đúng các qui định hiện hành của pháp luật và các qui định của Ngân hàng Nhà nƣớc cũng nhƣ các qui định nội bộ của Ngân hàng, phản hồi tình trạng thiếu đủ danh mục hồ sơ/hợp đồng lấy số hồ sơ/ hợp đồng.   Phối hợp cùng CVQHKH trong việc bổ sung, hoàn thiện các chứng từ thiếu (CVQHKH chịu trách nhiệm chính).   Luân chuyển hồ sơ (đối với mô hình cấp tín dụng tập trung): Scan hồ sơ tín dụng bản chính gửi yêu cầu lên hệ thống đề nghị các bộ phận nhƣ trung tâm hỗ trợ tín dụng/ trung tâm tài trợ thƣơng mại.. thực hiện soạn thảo hoặc kiểm soát hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp … để hoàn thiện nhập kho tài sản bảo đảm, mở hạn mức/giải ngân/phát hành bảo lãnh/LC/Chiết khấu. 3
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net  Chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác giữa bộ hồ sơ scan gửi cho trung tâm Hỗ trợ tín dụng/ Trung tâm tài trợ thƣơng mại và hồ sơ gốc lƣu tại chi nhánh  Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng:   Soạn thảo, chịu trách nhiệm về tính rõ ràng, đầy đủ, xác thực, hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ giải ngân. Thực tế, CVHTTD cần phải soạn thảo các loại giấy tờ nhƣ sau trong 1 bộ hồ sơ tín dụng, gồm:  o Hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng, khế ƣớc nhận nợ; đề nghị giải ngân, ủy nhiệm chi/giấy lĩnh tiền mặt/giấy lĩnh tiền mặt 3 bên.. (với các hình thức khác nhƣ Bảo lãnh, L/C, chiết khấu có các giấy tờ tƣơng đƣơng…)  o Hồ sơ tài sản: Hợp đồng thế chấp/Phụ lục hợp đồng thế chấp, biên bản định giá tài sản bảo đảm, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm..   Là đại diện của Ngân hàng trình ký các chứng từ tín dụng với khách hàng tại trụ sở của Ngân hàng hoặc phòng công chứng   Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo theo đúng qui định hiện hành của pháp luật (Đi đăng ký giao dịch bảo đảm tại văn phòng đất đai đối với Bất động sản hoặc đăng ký online với Ô tô..)   Theo dõi, phối hợp CVQHKH hoàn thiện chứng từ còn thiếu. SAU GIẢI NGÂN  Theo dõi khoản vay/bảo lãnh/L/C… đến hạn thanh toán/tất toán và thông tin cho CVQHKH , điều chỉnh kỳ hạn trả nợ sau khi có phê duyệt, điều chỉnh lãi suất trên hệ thống.   Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay trên hệ thống phần mềm   Tiếp nhận/thực hiện sao kê danh sách khách hàng đến hạn thanh toán/tất toán khoản cấp tín dụng, gửi thông tin tới CVQHKH 4
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net  Soạn thảo, gửi đề nghị hạch toán thu nợ: gốc, lãi, phí (nếu có), điều chỉnh kỳ hạn/số tiền thanh toán theo nội dung phê duyệt   Điều chỉnh lãi suất khi đến hạn/hoặc phê duyệt điều chỉnh lãi suất của cấp phê duyệt…và các nghiệp vụ phát sinh khác   Tiếp nhận từ các đơn vị chức năng, gửi danh sách đến hạn thực hiện kiểm tra tuân thủ điều kiện tín dụng khách hàng, phối hợp CVQHKH hoàn thiện hồ sơ theo quy định.   Thực hiện thủ tục tất toán/xóa chấp/bàn giao hồ sơ tài sản bảo đảm cho khách hàng tất toán khoản vay.  Quản lý và thực hiện các loại báo cáo:   Thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo quá hạn và trích lập dự phòng, báo cáo dƣ nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất; báo cáo kiểm kê hồ sơ tín dụng và tài sản bảo đảm…hoặc các báo cáo tín dụng khác theo yêu cầu.   Tham gia hoàn thiện các quy trình nội bộ, các dự án nhằm tăng chất lƣợng phục vụ tại các cụm hỗ trợ tín dụng. Chủ động đề xuất cac ý kiến để điều chỉnh, sửa đổi quy trình nhằm tăng cƣờng năng suất và chất lƣợng dịch vụ tại cụm hỗ trợ tín dụng.  Lƣu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định    Quản lý, sắp sếp, bảo mật và lƣu trữ tòan bộ hồ sơ khách hàng. Lƣu giữ và quản lý hồ sơ tín dụng, thực hiện các thủ tục xuất nhập và quản lý tài sản đảm  bảo theo đúng qui trình của Ngân hàng;    Hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu đối với Kiểm toán, phòng ban giám sát tín dụng   Thực tế, đối với 1 vài Ngân hàng, bên cạnh 6 mảng công việc trên, chuyên viên HTTD còn thực hiện thêm 2 nhiệm vụ cơ bản nữa là: 5
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net  Tham gia thẩm định và định giá/ định giá lại tài sản đảm bảo: Nghiệp vụ này là công việc của chuyên viên HTTD tại các ngân hàng nhƣ Lienviet Post Bank, PGBank… Về cơ bản, các Ngân hàng thƣơng mại khác sẽ phân giao cho CVQHKH, chuyên viên thẩm định hoặc đơn vị định giá độc lập bên ngoài phụ trách về việc định giá:   Bán chéo sản phẩm: Với nhiều Ngân hàng, để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, tăng trƣờng khách hàng mới, ngân hàng giao thêm chỉ tiêu bán chéo cho các chuyên viên HTTD. Đƣợc hiểu theo định kỳ hàng tháng, mỗi chuyên viên HTTD phải giới thiệu thêm bao nhiêu khách hàng tiền gửi, bao nhiêu hồ sơ vay vốn cho CVQHKH. Dù chỉ mang tính chất giới thiệu, nhƣng cũng là áp lực không hề nhỏ với chuyên viên HTTD. 6
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Ảnh hƣởng sâu sắc của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu vẫn là vấn đề đƣợc quan tâm khá nhiều, đối với tình hình trong nƣớc, vấn đề tái cấu trúc hoạt động ngân hàng nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, các giải pháp giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân hàng, ổn định vĩ mô và khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh trong nƣớc…là những vấn đề nổi bật trong thời gian qua. Với vị thế là một ngành đầu tàu đối với mỗi nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, vì vậy để khôi phục và phát triển bền vững thì vấn đề đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động huy động và cho vay là vấn đề hết sức cấp thiết, đặc biệt là trong tình trạng hiện tại của nền kinh tế trong nƣớc và thế giới còn khó khăn. 1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hoạt động các NHTM Việt Nam đã có nhiều thay đổi, các loại hình sản phẩm dịch vụ đã đƣợc đa dạng hóa và linh hoạt hơn, công nghệ cũng đã có những cải tiến vƣợt bật, tuy vậy, so với các nƣớc trên toàn thế giới, ngành ngân hàng Việt Nam còn khá nhỏ và yếu, mạnh về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa đƣợc quan tâm. Để nâng cao chất lƣợng hoạt động và năng lực đủ mạnh để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn cũng nhƣ nhóm ngân hàng khối ngoại thì đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động huy động và cho vay là vấn đề hàng đầu đối với toàn bộ ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 nói riêng để ngân hàng đứng vững trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới khi mà những dự đoán đều cho rằng nền kinh tế thế giới và Việt Nam đều sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Đứng trƣớc những thử thách trên, việc đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động huy động và cho vay là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng, và đó là lý do tôi chọn đề 7
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net tài “Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2”. 1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay BIDV-CNSGD2 trong 3 năm gần nhất.    Đƣa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động huy động và cho vay BIDV-CNSGD2.  1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.  Thu thập các số liệu liên quan đến bài phân tích từ Phòng kế hoạch tổng hợp BIDV-CNSGD2.    Phƣơng pháp quá khứ nhằm đƣa ra các số liệu cũ để so sánh.    Sử dụng trang BIDV.com.vn để lấy các báo cáo tài chính, Bảng cáo bạch và báo cáo thƣờng niên.    Phân tích theo chiều ngang: phân tích phần trăm thay đổi các khoản mục qua các năm để đánh giá đƣợc mức độ biến động từng khoản mục đối với mỗi năm đồng thời đánh giá đƣợc xu hƣớng biến động trong tƣơng lai.    Phân tích theo chiều dọc: phân tích tỷ trọng từng thành phần trong tổng nguồn vốn hay tổng dƣ nợ nhằm đánh giá cơ cấu của khoản mục tổng nguồn vốn hay tổng dƣ nợ.  1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Đánh giá tình hình huy động và cho vay đối với Ngân hàng Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam-CNSGD2 trong ba năm gần đây. Nghiên cứu một số thông tƣ, nghị quyết của Chính Phủ đƣợc ban hành nhằm ổn định nền kinh tế. 8
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.6. KẾT CẤU CỦA BÀI BÁO CÁO. Bài luận gồm: lời mở đầu, chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3 và lời kết thúc, trong đó nội dung cụ thể từng chƣơng nhƣ sau: CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐỀ TÀI. CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. 9
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. 2.1.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV. 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam. Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam đƣợc thành lập vào ngày 26/04/1975. Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát Triển Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam. Tên gọi tắt: BIDV. Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. BIDV là một trong những NHTM lâu đời nhất Việt Nam, với các lĩnh vực chủ yếu là ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tƣ tài chính. Mô hình kinh doanh của BIDV bao gồm các công ty con và liên doanh trong tất cả các lĩnh vực nhƣ cho thuê tài chính (BLC, BLCII), chứng khoán (BSC), quản lý tài sản (BAMC), bảo hiểm (BIC) và các liên doanh (VID pulic, NH Lào-Việt, NH Việt- Nga). Ban đầu BIDV là ngân hàng 100% vốn của Nhà Nƣớc, sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, Nhà Nƣớc vẫn là cổ đông lớn nhất của BIDV với 78% cổ phần. Ngoài ra 4% đƣợc phát hành cho Công đoàn và cán bộ nhân viên và 15% cho các đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài. Trong khi đó, chỉ có khoảng 3% cổ phần của BIDV đƣợc chào bán ra công chúng và các nhà đầu tƣ. 10
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.1: Tình hình vốn chủ sở hữu (VCSH), tổng tài sản (TTS) qua các năm Đvt: nghìn tỷ đồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Vốn chủ sở hữu 13 18 24 24 27 Tổng tài sản 247 293 366 406 485 Nguồn: BCTC BIDV 2008 đến 2012 Hinh 2.1:Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu và tổng tài sản BIDV qua các năm BIDV nằm trong số các NHTM có qui mô lớn nhất.Tính đến 31/12/2011,BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ ba và vốn chủ sở hữu đứng thứ tƣ trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam, BIDV là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ ba hiện nay. Các sản phẩm dịch vụ cung cấp bao gồm dịch vụ tài khoản, dịch vụ huy động vốn, dịch vụ cho vay, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ chiết khấu chứng từ, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng đại lý, dịch vụ bao thanh toán, các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của BIDV. 11
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tính đến thời điểm 30/06/2012, BIDV có mạng lƣới nhƣ sau: Khối ngân hàng: gồm Hội sở chính và 118 chi nhánh (bao gồm 01 Sở giao dịch), 379 Phòng giao dịch, 157 quỹ tiết kiệm, 1295 máy ATM và trên 6000 máy POS; trƣờng đào tạo cán bộ BIDV; trung tâm công nghệ thông tin; các văn phòng đại diện; VPAD tại Tp.HCM; VPAD tại Đà Nẵng; VPAD tại Campuchia; VPAD tại Myanmar; VPAD tại Lào; VPAD tại Séc. Khối công ty con: 05 Công ty bao gồm Công ty cho thuê tài chính TNHH Một thành viên BIDV (BLC), Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC), Tổng công ty cổ phần bảo hiểm BIDV (BIC), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (BAMC), Công ty TNHH BIDV quốc tế tại HongKong (BIDVI). Khối liên doanh: gồm 06 đơn vị liên doanh: ngân hàng liên doanh VID Public bank (VPB), Ngân hàng liên doanh Việt-Nga (VRB), Công ty liên doanh quản lý đầu tƣ BIDV-Việt Nam Partner (BVIM), Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (LVB), Công ty liên doanh Tháp BIDV, Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI). Khối các đơn vị liên kết: công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC), Công ty cổ phần phát Triển đƣờng cao tốc BIDV (BEDC) 12
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.2:Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam 13
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CNSGD2. 2.1.2.1. Bối cảnh thành lập ngân hàng BIDV-CNSGD2. CNSGD2 đƣợc BIDV đề xuất và thành lập vào năm 1996 theo số đăng ký 305764 ngày 24/02/1996 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tƣ TP.HCM theo quyết định số 78/QA-TCCB ngày 18/05/1997 của Tổng Giám Đốc NHAT&PTVN và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/03/1997 với tên giao dịch: Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 Ngân Hàng Đầu tƣ Và Phát Triển Việt Nam. Tên tiếng Anh: Bank for Investement and Development of Viet Nam, Transaction Center No.II, Hochiminh City. Tên tiếng Anh viết tắt: BIDV Transaction Center No, 2. Trụ sở chính đặt tại 117 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. 2.1.2.2. Các hoạt động chính của ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam CNSGD2. Huy động vốn Khai thác các nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn trong nƣớc của các Tổ chức kinh tế, cá nhân, các doanh nghiệp Thuộc các thành phần kinh tế, phát hành kỳ phiếu có mục đích… Hoạt động cho vay Cho vay ngắn hạn đối với các công ty, xí nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt…Cho vay trung và dài hạn đối với các thành phần kinh tế. Hoạt động khác Dịch vụ chuyển tiền nhanh, dịch vụ thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ, làm đại lý chi trả hối phiếu, thanh toán các loại tín dụng, dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng… 2.1.2.3. Sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CNSDG2. 14
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nhiệm vụ từng khối. Khối quan hệ khách hàng: khối quan hệ khách hàng đƣợc chia làm 2 loại: phòng quan hệ khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và phòng quan hệ khách hàng là cá nhân. Khối quan hệ khách hàng thực hiện các chức năng nhƣ tiếp thị và phát triển quan hệ khách hàng, tham mƣu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển quan hệ khách hàng, trực tiếp tiếp thị và bán sản phẩm, theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của khách hàng, chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin khách hàng cung cấp.. Khối quản lý rủi ro : khối quản lý rủi ro thực hiện các chức năng : quản lý rủi ro tín dụng,quản lý rủi ro tác nghiệp,quản lý hệ thống chất lƣợng ISO. Khối tác nghiệp: bao gồm phòng quản trị tín dụng, các phòng giao dịch khách hàng và doanh nghiệp, phòng quản lý dịch vụ kho quỹ và phòng dịch vụ thẻ. Khối quản lý nội bộ bao gồm: phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng hành chính nhân sự, văn phòng. Phòng Tài chính-Kế toán thực hiện các chức năng sau: quản lý và thực hiện công tác hạch toán kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp, thực hiện công tác hậu kiểm đối với các hoạt động tài chính kế toán, thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính, và tính đúng đắn của các báo cáo tài chính. Khối trực thuộc quản lý các phòng giao dịch. 15
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.1.2.4. Kết quả kinh doanh trong những năm qua của CNSGD2. Bảng 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV-CNSGD2 Đvt: Tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 2012 Lợi nhuận trƣớc thuế(LNTT) chi nhánh 256 359 285 273 Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV(HA ngân hàng) 3.524 4.626 4.219 3.762 LNTT chi nhánh/LNTT BIDV 7.3% 7.8% 6.8% 7.3 % Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.3:Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh so với lợi nhuận của BIDV Lợi nhuận của BIDV cũng nhƣ của chi nhánh giảm vào năm 2011 và 2012 . Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh đóng góp khoảng 7% vào tổng lợi nhuận của BIDV,tổng tỷ lệ đóng góp giảm mạnh trong năm 2011. Nguyên nhân là do các yếu tố sau: Năm 2011, tình hình dƣ nợ của chi nhánh chỉ tăng 0.8% so với 2011, trƣớc những biến động trên thị trƣờng tài chính – tiền tệ, tín dụng tăng trƣởng thấp ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay của chi nhánh. Để đảm bảo hệ số Q theo kế hoạch giao, chi nhánh đã thận trọng trong việc kiểm soát tăng trƣởng tín dụng để cân đối với nguồn vốn huy động. Lợi nhuận giảm vào 2012, nguyên nhân là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của chi nhánh khá cao vào năm 2012. Các khoản cho vay bất động sản vẫn chƣa thể thu 16
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net hồi hoàn toàn đƣợc khi mà thị trƣờng bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, các khoản cho vay tài trợ sản xuất kinh doanh cũng đƣợc trích lập dự phòng do nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc sụt giảm mạnh. 2.1.2.5. Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh. Thuận lợi Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới WTO, đã thu hút đƣợc nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khiến cho thị trƣờng tài chính trở nên phát triển đa dạng hơn. BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng có nhiều cơ Hội trong việc khẳng định chất lƣợng, uy tín của mình đồng thời phát Triển ngày càng vững mạnh hơn. BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng là một trong số ít các ngân hàng đƣợc đánh giá cao về tính minh bạch, thể hiện qua việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy định của pháp Luật. BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng vẫn đƣợc sự hỗ trợ nhiều từ Chính Phủ nhờ vai trò quan trọng của BIDV trong hệ thống ngân hàng và việc hỗ trợ Nhà Nƣớc thực hiện các mục tiêu kinh tế. Việc BIDV đƣợc xếp hạng tín dụng vào nhóm 1 có “sức khỏe” tốt trong nền kinh tế giúp chi nhánh có điều kiện phát triển hơn. Khó khăn. Nợ xấu trong những năm gần đây có xu hƣớng tăng. Mặc dù chi nhánh đã cố gắng kiểm soát và thực hiện định hƣớng của BIDV trong việc làm việc với những khách hàng có uy tín, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn còn là vấn đề đáng quan tâm của chi nhánh. Sự biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc. Nền kinh tế Việt Nam sau khi hội nhập bị ảnh hƣởng sâu sắc đối với biến động thế giới. Trong thời gian gần đây, ảnh hƣởng của nợ công Châu Âu cũng nhƣ sự biến động của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn sẽ là những vấn đề nan giải cho BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng. 17
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. 2.2.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn. Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của chi nhánh. Đvt: tỷ đồng Huy động vốn 2010 so với 2011 so với 2012 so với 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 Giá trị % Giá % Giá % trị trị 11.421 13.611 10.980 12.540 2.190 - - 19% 2.631 19.3% 1.560 14.2% Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp, CNSGD2. Hình 2.4:Tình hình huy động vốn của chi nhánh Từ đầu năm 2011,ngành ngân hàng liên tục có nhiều biến động , đặc biệt là về lãi suất và tín dụng theo hƣớng không có lợi cho các hoạt động của ngân hàng. NHNN liên tục điều chỉnh các mức lãi suất điều hành theo hƣớng thắt chặt và đƣa ra trần lãi suất huy động VNA ở mức 14%/năm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tín dụng tăng trƣởng chậm trong 8 tháng đầu năm do vốn không 18
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đƣợc điều hòa và lƣu thông hợp lý. Theo NHNN, số dƣ tiền gửi của khách hàng tại các NHTM vào tháng 10/2011 giảm 0.74% so với tháng 09/2011. Vì tình hình kinh tế nhìn chung khó khăn cho việc huy động vốn nên CNSGD2 cũng không thể đạt đƣợc mức huy động nhƣ kế hoạch và giảm 19% so với 2010. Vào quý II/ 2012, lạm phát có dấu hiệu đi xuống, tăng trƣởng tín dụng âm và nền kinh tế trong trạng thái yếu kém, NHNN quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa để kích thích tăng trƣởng kinh tế. Kể từ ngày 01/07/2012, mức lãi suất đƣợc duy trì ở 9%/năm, trần lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 13%/năm; riêng đối với huy động và cho vay trung và dài hạn trên 12 tháng, NHNN cho phép thả nổi lãi suất. Điều này khiến tình hình huy động vốn của chi nhánh gặp nhiều khó khăn khi chịu tác động bởi yếu tố cạnh tranh lãi suất không lành mạnh của NHTM khác trên cùng địa bàn, tuy nhiên BIDV trong hệ thống ngân hàng vẫn là một ngân hàng lớn, trong điều kiện nền kinh tế khá bất ổn thì BIDV nói chung và CNSGD2 nói riêng vẫn là một nơi đầu tƣ khá an toàn, vì vậy năm 2012 huy động vốn chi nhánh vẫn tăng 14.2%. 2.2.1.1. Phân tích hoạt động huy động vốn. Huy động vốn theo đối tượng. Bảng 2.4 : Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh Đvt: tỷ đồng 2011 so với 2012 so với 2011 Đối tƣợng 2010 2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị % Dân cƣ 3.708 3.792 4.200 84 2% 408 10% Tổ chức kinh tế 7.780 5.879 7.400 -1.901 -32% 1.521 26% 19
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Định chế tài chính 2.123 1.309 940 -814 -62% -369 -28% Tổng 13.611 10.980 12.540 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.5: Huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh Vào năm 2011,nền kinh tế gặp nhiều khó khăn,theo Tổng cục Thống kê chỉ số hàng tồn kho đầu tháng 12/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23%, gần 50.000 doanh nghiệp phá sản. Với tình hình khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho lớn và nguồn vốn nhàn rỗi hạn hẹp đi nên việc huy động tiền gửi từ các tổ chức kinh tế trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, vào năm 2012, việc huy động từ các tổ chức kinh tế lại đƣợc cải thiện. Năm 2012, quá trình phân loại ngân hàng diễn ra một cách mạnh mẽ: theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh công bố tại báo cáo, 32 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đƣợc xếp thành 4 nhóm 1, 2, 3, 4; ứng với các mức độ: Nhóm 1: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao với sức mạnh thị trƣờng lớn, năng lực tài chính ổn định, Hoạt động kinh doanh hiệu quả và tiềm năng phát triển dài hạn. Nhóm 2: Ngân hàng có khả năng cạnh tranh khá, có sức mạnh thị trƣờng tốt, có năng lực tài chính hợp lý và Hoạt động kinh doanh ổn định với tiềm năng phát triển tốt. Nhóm 3: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh trung bình, sức mạnh thị trƣờng hạn chế nhƣng đem lại giá trị cho ngân hàng, năng lực tài chính chấp nhận đƣợc, hoạt 20
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net động kinh doanh ổn định, hoặc có năng lực tài chính tốt với hoạt động kinh doanh kém ổn định hơn. Nhóm 4: Ngân hàng có năng lực cạnh tranh hạn chế, thƣờng bị hạn chế bởi một hoặc nhiều hơn những yếu tố sau: mạng lƣới kinh doanh yếu, sức mạnh thị trƣờng yếu; năng lực tài chính chấp nhận đƣợc; và Hoạt động kinh doanh kém ổn định. NHNN đồng thời ban hành chỉ thị 01/2012 CT-NHNN vào ngày 13/02/2012, theo đó NHNN giao chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng nhóm 1 tăng trƣởng đối đa 17%, nhóm hai tăng trƣởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trƣởng tối đa 8% và nhóm 4 không đƣợc tăng trƣởng tín dụng. Với chỉ thị trên, việc huy động vốn của các ngân hàng nhóm 3, 4 trở nên khó khăn hơn, và nguồn vốn đổ nhiều cho các ngân hàng nhóm 1 và 2. Theo đó, BIDV đƣợc xếp vào ngân hàng nhóm 1, với quy mô và quá trình hình thành lâu đời đã giúp nguồn vốn từ các Tổ chức kinh tế cũng nhƣ nguồn vốn từ dân cƣ đổ nhiều hơn vào chi nhánh trong năm 2012. Hình 2.6: Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng của chi nhánh Vốn huy động của chi nhánh chủ yếu đến từ các tổ chức kinh tế và nguồn vốn của dân cƣ. Ty trọng hai nguồn vốn này nhìn chung khá ổn định qua các năm. Vào năm 2010, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cƣ khá thấp chỉ vào khoảng 27%, nguyên nhân chủ yếu là do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Ngày 05/11/2010, NHNN quyết định điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản lên 9% sau 10 tháng duy trì ở 8%, và ngay sau đó, một “cuộc đua” lãi suất diễn ra, các nhân viên ngân hàng gọi điện thoại trực tiếp đến các khách hàng của các ngân hàng khác để tiếp thị 21
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net các mức lãi suất huy động cao, để ứng phó việc nguồn vốn chạy qua các ngân hàng khác có lãi suất cao, chi nhánh phải tìm nguồn huy động tạm thời từ các định chế tài chính. Trong nửa đầu tháng 6/2011, lãi suất có xu hƣớng giảm 1-2%, vào ngày 03/03/2011, NHNN ban hành thông tƣ 02/201/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động tối đa của các tổ chức tín dụng là 14%, hạn chế cuộc đua lãi suất của các ngân hàng, nên nguồn vốn huy động từ dân cƣ tại chi nhánh lại tăng và ổn định vào 6 tháng đầu năm 2012. Huy động vốn theo thời hạn. 2011 so với 2010 2012 so với 2011 CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị % Không kỳ hạn 3.328 4.209 2.200 881 26% -2.009 -48% Dƣới 12 tháng 9.249 6.065 7.000 - -34% 935 15% 3.184 Trên 12 tháng 1.034 706 3.340 -328 -32% 2.634 373% Tổng 13.611 10.980 12.540 Bảng 2.5 : Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh Đvt: tỷ đồng Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2. 22
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.7: Huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh Hình 2.8:Cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của chi nhánh Vốn huy động của CNSGD2 chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Vào năm 2010 việc tăng lãi suất giữa các ngân hàng gây ra nhiều khó khăn trong việc huy động vốn trung và dài hạn vì ngƣời dân vẫn có tâm lý chờ đợi và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng. Việc giảm nghiêm trọng nguồn vốn huy động của chi nhánh vào năm 2011 nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn huy động ngắn hạn giảm mạnh, ngƣời gửi tiền vẫn kỳ vọng lãi suất tiền gửi cao, các ngân hàng trên địa bàn cạnh tranh gay gắt về lãi suất. Vào năm 2012, huy động vốn không kỳ hạn giảm mạnh trong khi đó huy động từ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng. Lãi suất huy động đƣợc điều chỉnh 23
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net giảm liên tiếp, vào ngày 13/03/2012, NHNN chính thức hạ trần lãi suất xuống 13%, một tháng sau đó, NHNN tiếp tục hạ lãi suất huy động xuống còn 12%, và từ ngày 11/06/2012, trần lãi suất huy động giảm từ 11%/năm xuống còn 9%/năm. Mặc dù lãi suất giảm, nhƣng vào ngày 04/03/2012, đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” đƣợc ban hành với trọng tâm của đề án là tập trung xử lý các TCTD yếu kém, trên cơ sở phân nhóm các ngân hàng, chính việc công bố bảng phân nhóm các ngân hàng và BIDV đƣợc xếp vào nhóm 1 đã giúp cho CNSGD2 thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn hơn Huy động vốn theo loại tiền. Bảng 2.6: Huy động vốn theo loại tiền của chi nhánh. Đvt: tỷ đồng Năm 2011 so với2012 so với 2010 2011 Giá trị % Giá % 2010 2011 2012 trị VNA 10.999 8.593 - - 10.784 2.406 22% 2.191 26% Ngoại tệ quy đổi 2.612 2.387 - - - - 1.756 225 9% 631 26% Tổng 13.611 10.980 12.540 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.9:Huy động vốn theo loại tiền Hình 2.10:Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền 24
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nguồn vốn huy động chủ yếu của CNSGD2 là nội tệ. Vào quý 3/2010, lãi suất huy động USD tăng khoảng 0.1-0.3%/năm so với cuối quý 2, nhu cầu ngoại tệ cho tín dụng những tháng cuối năm tác động mạnh đến lãi suất huy động USD, nhiều NHTM đã đƣa lãi suất huy động lên mức khá cao 5.5%/năm, ngoài mục đích thu hút thêm ngoại tệ nhằm cân đối cung cầu, việc tăng lãi suất còn giúp chi nhánh giữ chân đƣợc khách hàng, đặc biệt vào thời điểm quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN vào ngày 10/02/2010, khiến đồng USD tăng so với VNA. Trong năm 2012, huy động vốn ngoại tệ giảm mạnh, đó cũng là tình hình chung của các NHTM. Nguyên nhân là do các quy định của NHNN nhƣ thông tƣ số 09 và thông tƣ số 14 nhằm hạ trần lãi suất huy động USD. Hệ thống các TCTD mua đƣợc một lƣợng lớn ngoại tệ từ dân cƣ để bán cho NHNN, tăng dự trữ ngoại hối và tỷ giá đƣợc điều chỉnh và biến động khá thấp. Việc NHNN siết chặt hoạt động cho vay vào cuối tháng 3 đã làm nhu cầu huy động đối với ngoại tệ giảm rõ rệt. 2.3.1.2. Phân tích hiệu quả huy động vốn Tình hình huy động vốn bình quân trong 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh. 25
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn sáu tháng đầu năm 2012 của chi nhánh. Đvt: tỷ đồng Tình hình huy động sáu tháng đầu năm 2012 (tỷ đồng) Tháng 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Vốn huy 10.980 9.617 8.184 11.814 11.630 13.907 động 12.253 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2. Hình 2.11: Huy động vốn 6 tháng đầu năm 2012 của chi nhánh Tình hình huy động 6 tháng đầu năm 2012 biến động mạnh vào tháng hai và tháng ba, nguyên nhân là do sự bất ổn thị trƣờng diễn ra mạnh mẽ vào đầu tháng 2, theo đó, NHNN ban hành chỉ thị về tăng trƣởng tín dụng các nhóm ngân hàng, điều này tạo ra “cú sốc” cho toàn bộ thị trƣờng và chịu ảnh hƣởng vẫn là ngành ngân hàng. Vào những tháng sau đó, thị trƣờng dần dần ổn định trở lại nên việc huy động vốn của chi nhánh ổn định trở lại và tăng dần. Vốn huy động/tổng nguồn vốn. 26
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.8: Tổngnguồn vốn, vốn huy động chi nhánh Đvt: tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 2011 so với 2012 so với 2010 2011 Giá trị % Giá trị % Tổngnguồn vốn 17.006 16.783 19.421 -223 -1% 4.489 27% Vốn huy động 13.661 10.980 12.540 - 80% 4.006 36% 2.681 Vốn huy động/tổng 80% 65% 64.5% nguồn vốn Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012) Nguồn vốn của ngân hàng đến chủ yếu từ vốn huy động. Năm 2011 là năm khá khó khăn trong việc huy động vốn cho các ngân hàng nên tỷ trọngvốn huy động giảm khá nhiều vào năm 2011, tuy BIDV đã tiến hành cổ phần hóa vào năm 2011, nhƣng chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn VCSH vẫn do Nhà Nƣớc nắm. Nhìn chung, tỷ trọng tổng nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn là tỷ lệ có thể chấp nhận đƣợc, tuy nhiên vì vốn huy động của BIDV chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn nên vấn đề thanh khoản có thể là vấn đề đáng quan tâm trong cơ cấu nguồn vốn của CNSGD2. Hình 2.12:Tỷ trọng vốn huy động trên tổng nguồn vốn của chi nhánh 27
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay. Bảng 2.9: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh Đvt: tỷ đồng Dƣ nợ của chi nhánh 2009 2010 2011 2012 2010 so với 2009 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Giá trị % Giá trị % Giá trị % 14,518 16,115 16,241 15,400 1,597 11% 126 0.8% -840 -5.1% Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.13: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh Tổng dƣ nợ tín dụng chi nhánh 2011 chỉ tăng 0.8% so với năm 2010. Nguyên nhân là do sự khó khăn của kinh tế vào năm 2011. Theo chính sách của ngân hàng, từ ngày 06/09/2011 lãi suất cho vay hỗ trợ thu mua nông sản sản xuất của chi nhánh giảm 1.5%2% so với thị trƣờng với mức cho vay là 15-17.5%/năm, tuy nhiên vào năm 2011, với lãi suất cho vay còn khá cao và trong điều kiện khó khăn của thị trƣờng, các doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời sản xuất kinh doanh khó có khả năng chịu đƣợc mức lãi suất ở khoảng 15-17%/năm. Dƣ nợ cho vay chi nhánh giảm nhẹ trong năm 2012. Đây là tình trạng chung của cả nƣớc. Thị trƣờng tiền tệ có những chuyển biến tích cực theo chiều hƣớng hỗ trợ 28
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net cho doanh nghiệp nhƣ tính đến giữa quý III/2012, hơn 75% các khoản vay cũ đã đƣợc đƣa về mức lãi suất thấp hơn 15%. Tuy nhiên về phía ngân hàng, các con số thống kê mới nhất cho thấy vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa huy động và cho vay, trong đó huy động cao hơn cho vay khá nhiều. Sự bế tắc trong tín dụng đang diễn ra và có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng này chƣa đƣợc cải thiện. Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Quốc gia, tính đến ngày 20/03/2012, tăng trƣởng tín dụng cả nƣớc giảm 2.13% so với cuối năm 2011. Trong năm 2012, mặc dù dƣ nợ cho vay giảm, nhƣng chi nhánh đã tăng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm hỗ trợ Chính Phủ trong công tác ổn định ngành nông nghiệp, cụ thể cho vay tạm trữ lúa gạo gói 1 triệu tấn đạt 167 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu của việc tăng trƣởng tín dụng thấp của chi nhánh là do các nguyên nhân chủ yếu nhƣ: -Sự ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, số lƣợng các doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều và số còn lại phải thu hẹp quy mô sản xuất. 2.2.2.1.Phân tích tình hình dư nợ chi nhánh. Dư nợ theo đối tượng Bảng 2.10: Dƣ nợ theo đối tƣợng của chi nhánh Đvt: tỷ đồng 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Năm 2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị % Doanh nghiệp 15.360 15.702 14.550 342 2% -1.152 -7 % Cá nhân 755 540 840 -215 -28% 300 55 % Tổng 16.115 16.241 15.400 29
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CNSGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.14:Dƣ nợ theo đối tƣợng Hình 2.15:Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng Hoạt đồng truyền thống của BIDV là tài trợ cho quốc gia về phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nông nghiệp. Đƣợc thành lập từ năm 1996, với vị thế là một trong những chi nhánh của một ngân hàng lớn, chi nhánh sở hữu một cơ sở khách hàng tƣơng đối ổn định, bao gồm các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, cũng nhƣ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên dƣ nợ bán lẻ của chi nhánh còn khá thấp. Định hƣớng của BIDV Hội sở là tập trung phát triển hoạt động ngân hàng lẻ, tận dụng hơn về thị phần khách hàng cá nhân. Mặc dù trong năm 2012, dƣ nợ bán lẻ đã đƣợc cải thiện khá nhiều, tuy nhiên tỷ trọngdƣ nợ bán lẻ của chi nhánh còn khá thấp qua các năm, vì vậy chi nhánh cần quan tâm nhiều hơn đến thị phần bán lẻ. 30
 • 47. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Dư nợ theo thời hạn Bảng 2.11: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh Đvt: tỷ đồng 2011 so với 2012 so với Năm 2010 2011 2010 2011 2012 Giá trị % Giá trị % Trung dài hạn 8.770 8.066 7.500 -704 -8% -566 -7% Ngắn hạn 7.345 8.175 7.900 830 11% -275 -3% Tổng 16.115 16.241 15.400 Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.16: Dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh Hình 2.17: Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn của chi nhánh 31
 • 48. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trong khi hoạt động huy động vốn chủ yếu của chi nhánh là huy động ngắn hạn và không kỳ hạn thì đối với hoạt động tín dụng, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn và tín dụng ngắn hạn gần nhƣ bằng nhau và ổn định qua các năm. Đây là tình trạng chung của các NHTM Việt Nam. Các ngân hàng hiện nay đều gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn, và tỷ lệ giữa cho vay trung dài hạn và ngắn hạn gần 50-50 của chi nhánh có thể tạm ổn trong tình hình hiện tại, tuy nhiên tỷ lệ sẽ tốt hơn nếu chi nhánh cải thiện nguồn vốn huy động theo hƣớng tăng tỷ trọng nguồn vốn huy động trung và dài hạn. Dư nợ theo loại tiền: Bảng 2.12: Dƣ nợ theo loại tiền Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.18: Dƣ nơ theo lọai tiền Hình 2.19: Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền 32
 • 49. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hoạt động cho vay của chi nhánh chủ yếu là nội tệ. Trong đầu năm 2010, tín dụng ngoại tệ toàn bộ thị trƣờng tăng mạnh, Hoạt động tín dụng ngoại tệ tại chi nhánh vào năm 2010 cũng tăng tƣơng ứng, nguyên nhân chủ yếu là từ tháng 01/2010, doanh nghiệp vay vốn tiền đồng không còn đƣợc hỗ trợ 4% lãi suất. Hơn nữa lãi suất cơ bản VNA tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, đẩy lãi suất cho vay lên 12%/năm, điều này khiến các nhà kinh doanh chuyển hƣớng sang vay ngoại tệ. Ghi nhận thành công lớn nhất của NHNN trong năm 2012 là duy trì tỷ giá USD/VNA ổn định ở mức 20.828, giữ nguyên so với mục tiêu điều hành trong năm 2012 (tỷ giá năm 2012 biến động không quá 2%). Các quyết sách rõ ràng và minh bạch của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá 2012 nhƣ giảm lãi suất huy động VNA mạnh, trần lãi suất huy động VNA sau 3 lần điều chỉnh đã giảm từ mức 14% xuống 9%. Lãi suất huy động và cho vay đối với ngoại tệ khá ổn định, lãi suất huy động ở mức 2%/năm đối với tiền gửi dân cƣ và 0.5-1% đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5.3-5.7%/năm. Việc duy trì lãi suất VNA ở mức thấp và ổn định, siết chặt hơn quy định cho vay là những nguyên nhân khiến nhu cầu vay USD ngƣời dân giảm nên dƣ nợ ngoại tệ của chi nhánh tăng trƣởng khá chậm. Phân tích nợ xấu của chi nhánh. Phân tích các nhóm nợ của chi nhánh. 33
 • 50. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.13: Nợ phân loại theo nhóm Đvt: tỷ đồng 2010 so với 2011 so với 2012 so với Năm 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 Giá % Giá % Giá % trị trị trị Nợ nhóm 13.320 14.746 14.425 13.860 1.426 11% -321 -2% -565 -3.9% 1 Nợ nhóm 928 1.341 1.501 1.000 413 45% 160 12% -501 -33% 2 Nợ xấu 270 176 317 540 -94 -35% 141 80% 223 70.3% Tổngdƣ 14.518 16.115 16.241 15.400 nợ Nguồn :Phòng Kế hoạch tổng hợp CN-SGD2 và tự tổng hợp (2012). Hình 2.20: Tình hình nợ theo nhóm của chi nhánh 34
 • 51. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.21: Cơ cấu các nhóm nợ so với tổng dƣ nợ Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các nhóm nợ của chi nhánh là nợ nhóm 1 và nhìn chung không biến động nhiều qua các năm. Tỷ lệ nợ nhóm 1 của chi nhánh nhìn chung khá tốt so với điều kiện kinh tế hiện tại. BIDV định hƣớng chú trọng quan hệ tín dụng đối với những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, hạn chế cho vay khách hàng nhóm 2 và không cho vay đối với những khách hàng nhóm nợ xấu, danh mục tín dụng đƣợc rà soát thƣờng xuyên để phát hiện kịp thời các khách hàng có biểu hiện yếu kém về tài chính đồng thời có các biện pháp xử lý nợ kịp thời. Với định hƣớng trên, qua các năm, chi nhánh luôn duy trì tỷ trọng nợ nhóm 1 khá cao. Dƣ nợ nhóm 1 giảm nhẹ vào năm 2011 và năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2012 dƣ nợ cho vay của chi nhánh giảm do tình trạng yếu kém của nền kinh tế, tuy nhiên việc trích lập nợ nhóm 1 nhìn chung không ảnh hƣởng đến mức rủi ro của chi nhánh vì đó chỉ là các khoản nợ còn trong hạn hoặc quá hạn chỉ 10 ngày, nên việc tăng dƣ nợ nhóm 1 có thể đánh giá là dấu hiệu tốt cho chi nhánh khi mà kinh tế còn thực sự khó khăn và nền kinh tế có mức tăng trƣởng âm. Tốc độ tăng của nợ nhóm 2 giảm dần càng cho thấy hiệu quả và chi nhánh đang trên lộ trình thực hiện các định hƣớng về quan hệ tín dụng do BIDV Hội sở đƣa ra. Nợ xấu của chi nhánh tăng vào năm 2009, nguyên nhân của yếu là thị trƣờng bất động sản khá sôi động vào đầu năm 2009, hàng loạt các Dự án bất động sản đƣợc thực hiện, thị trƣờng bất động sản vào năm 2009 bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, nhà 35
 • 52. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net nƣớc đƣa ra gói kích cầu cơ sở hạ tầng, dành 5 tỷ USD hỗ trợ nhà ở xã hội, và tiến hành giảm thuếcho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) đã giúp thị trƣờng bất động sản có cải thiện kể từ khi khủng hoàng vào năm 2008, và nhìn chung vào năm 2009, thị trƣờng bất động sản vẫn có sự thu hút đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Ngoài các khoản nợ về bất động sản, các khoản nợ cho vay sản xuất cũng đƣợc trích lập rủi ro do tình trạng khó khăn của nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh giảm nhanh vào năm 2010. Tiếp theo xu thế năm 2009, dòng vốn tiếp tục đổ vào thị trƣờng bất động sản, tuy nhiên vào cuối năm 2010, mức tăng lãi suất tăng cao gây áp lực cho các khoản nợ vay, các yếu tố bất ổn vĩ mô, sản xuất trong nƣớc khó khăn và trì trệ là những yếu tố khiến giá bất động sản bắt đầu giai đoạn giảm mạnh vào đầu 2011, Dự đoán tiếp tục còn khó khăn và đóng băng trong những năm tiếp theo, doanh thu bất động sản giảm mạnh, vốn vẫn còn giam trong thị trƣờng này, với sự bất ổn trên, nợ xấu của chi nhánh đã tăng mạnh vào năm 2011, cao nhất từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012. Sáu tháng đầu năm 2012 tuy nợ xấu chi nhánh có dấu hiệu tiếp tục xấu đi, tăng lên đến 3.5% so với tổngdƣ nợ, trong khi của toàn bộ ngân hàng khoảng 2.7%. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh có thể tạo ra rủi ro nhiều cho Hoạt động tín dụng của chi nhánh. Dự phòng rủi ro của chi nhánh. Bảng 2.14: Dự phòng rủi ro 36
 • 53. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.22: Dự phòng rủi ro của chi nhánh Số tiền trích lập dự phòng cao nhất vào năm 2010, nguyên nhân chủ yếu vẫn là các khoản cho vay bất động sản cho hàng loạt các dự án vào năm 2009 khi thị trƣờng bất động sản bắt đầu đi xuống vào cuối năm 2010. Năm 2012, dự phòng rủi ro lại tăng khá cao so với 2011, việc nợ xấu năm 2012 tăng mạnh khiến mức dự phòng rủi ro phải đƣợc trích lập cho các khoản vay bất động sản cũng tăng cao. 2.3.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay. Hệ số Q. Bảng 2.15: Hệ số Q (lần) Năm 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ (tỷ đồng) 14.518 16.115 16.241 20.443 Vốn huy động (tỷ đồng) 11.421 13.611 10.980 14.986 Hệ số Q (lần) 1,27 1,18 1,48 1,36 Nguồn: Tự tổng hợp. 37
 • 54. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.23: Hệ số Q của chi nhánh Hệ số Q của chi nhánh đều lớn hơn 1 và khá cao vào năm 2011. Năm 2009, hệ số đạt mức 1.27 lần nguyên nhân là lãi suất cơ bản giảm xuống, Chính Phủ áp trần lãi suất đối với các khoản vay, thêm vào đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản Diễn ra khá sôi động, dòng tín dụng của chi nhánh tài trợ cho các lĩnh vực bất động sản khá nhiều. Đó cũng là tình hình chung của nền kinh tế năm 2009, tín dụng của các ngân hàng tại thời điểm đó tăng trƣởng “nóng”, mức tăng trƣởng lên tới 38. Năm 2011, hệ số Q tăng và khá cao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, hàng loạt các ngân hàng vƣợt trần lãi suất, khiến cho các ngân hàng tuân thủ theo lãi suất quy định của Nhà Nƣớc nhƣ chi nhánh gặp khó khăn trong việc huy động vốn, dòng vốn huy động vào ngân hàng giảm khá mạnh ở mức giảm 19.3%, trong khi tổngdƣ nợ tăng nhẹ khoảng 0.8%, điều này khiến hệ số Q tăng vào năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, hệ số giảm vì lƣợng vốn huy động trong năm 2012 của chi nhánh đang có xu hƣớng tăng và dần ổn định. Với chỉ thị 01/2012 CT-NHNN, theo đó NHNN giao chỉ tiêu tăng trƣởng các ngân hàng nhóm 1 tăng trƣởng đối đa 17%, nhóm 2 tăng trƣởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trƣởng tối đa 8% và nhóm 4 không đƣợc tăng trƣởng tín dụng. Chính vì không đƣợc tăng trƣởng tín dụng vƣợt mức quy định nên bắt buộc các ngân hàng nhóm 3,4 phải hạn chế việc huy động nên dòng vốn huy động đổ nhiều vào chi nhánh trong thời gian gần đây. 38
 • 55. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nợ quá hạn Bảng 2.16: Tình hình nợ quá hạn (Tỷ đồng) Hình 2.24: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh Nợ quá hạn tăng qua các năm và tăng khá mạnh vào 2012 . Nguyên nhân là các khoản nợ vay từ bất động sản vẫn chƣa thu hồi đƣợc. Nhƣ đã phân tích phía trên, Hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu yếu kém rõ rệt vào cuối 2010 đầu năm 2011 và vẫn có thể còn kéo dài. Việc nợ quá hạn của chi nhánh tăng khá cao một phần nguyên nhân chủ quan là việc cho vay vào thị trƣờng bất động sản khá nhiều vào những năm trƣớc và một phần nguyên nhân khách quan là sự bất ổn của thị trƣờng bất động sản. Với các động thái gần đây của Chính Phủ nhằm khôi phục thị trƣờng bất động sản nhƣ hạ lãi suất đối với việc cho vay bất động sản còn 15%, gói tín dụng 30 nghìn tỷ VNA với lãi suất hỗ trợ 6% nhìn chung là khá hợp lý khi nó vừa phù hợp với khả năng hiện nay của Nhà Nƣớc và khi đối tƣợng thụ hƣởng là cán bộ công chức, viên chức, lực lƣợng vũ trang, đối tƣợng có thu nhập thấp, vay để thuê, mua nhà ở thƣơng mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dƣới 15 triệu đồng/m2; các chủ đầu tƣ dự án 39
 • 56. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net xây dựng nhà ở xã hội có thể sẽ góp phần khôi phục thị trƣờng bất động sản có thể giúp một phần nợ quá hạn của chi nhánh đƣợc giải quyết trong năm 2013. 2.3.2.3. Đánh giá thời gian phê duyệt tín dụng tại chi nhánh. Tùy vào việc hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của bộ phận nào mà thời gian xét duyệt tín dụng khác nhau đối với từng bộ phận dao động từ 10-22 ngày làm việc. Thời gian phê duyệt tín dụng đối tài trợ cho những mục đích khác nhau cũng khác nhau, thông thƣờng, cho vay tài trợ đầu tƣ dự án và bảo lãnh thƣờng chiếm thời gian nhiều hơn đối với chiết khấu hay cho vay vốn tài trợ vốn lƣu động. Thời gian phê duyệt, và thẩm định cho vay của một số ngân hàng khác trên địa bàn: Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp, thời gian thẩm định cho vay: - Các dự án trong quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi Agribank nơi cho vay nhận đƣợc đầy đủ hồ Sơ vay vốn hợp lệ và thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Agribank Việt Nam, Agribank nơi cho vay phải quyết định và thông báo việc cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng. - Các dự án, phương án vượt quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi Agribank nơi cho vay nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ và thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Agribank Việt Nam, Agribank nơi cho vay phải làm đầy đủ thủ tục trình lên Agribank cấp trên. Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, Agribank cấp trên phải thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận. Đối với Ngân hàng Đông Á, thời gian xét duyệt hồ sơ vay đối với khách hàng là doanh nghiệp nhƣ sau: 40
 • 57. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Đối với vay ngắn hạn: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay. - Đối với vay trung dài hạn: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay. Nhìn chung, thời gian cho vay của BIDV đối với vay ngắn hạn (vay vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lƣu động thƣờng là vay ngắn hạn) dài hơn một vài ngân hàng khác trên địa bàn, đối với cho vay trung và dài hạn thì thời gian nhìn chung tƣơng đối phù hợp với trình tự của các ngân hàng khác. Hơn nữa, quy trình tín dụng của chi nhánh đã tách bạch vai trò của cán bộ tiếp khách hàng, cán bộ thẩm định và cán bộ xử lý rủi ro. Thời gian phê duyệt tại chi nhánh. Bảng 2.17: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Phó giám đốc phụ trách quan hệ khách hàng Bảng 2.18:Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc/Phó giám đôc phụ trách rủi ro tín dụng Bảng 2.19: Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng 41
 • 58. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. MÔI TRƢỜNG NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CNSGD2. 3.1.1. Môi trƣờng ngành Tài chính-Ngân hàng Việt Nam. Quá trình tái cơ cấu ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Một trong những yếu kém đáng chú ý nhất của hệ thống ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam là sự tăng trƣởng một cách không cân đối trong nhiều năm. Sự tăng trƣởng nhanh về quy mô và vốn trong khi trình độ quản lý chƣa theo kịp. NHNN đã phối hợp với Bộ Xây Dựng Dự thảo Thông tƣ quy định chi tiết cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính Phủ, Triển khai Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015, khẩn trƣơng hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD và Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam; quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và mở rộng mạng lƣới của các TCTD theo hƣớng thận trọng hơn đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống TCTD. Vấn đề nợ xấu và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Việc tăng trƣởng tín dụng ở mức cao trong giai đoạn 2008-2009 với khả năng kiểm soát rủi ro chƣa đƣợc thực hiện tốt là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nợ xấu vẫn còn chƣa đƣợc giải quyết cho đến thời điểm hiện tại. Hình 3.1:Tốc độ tăng trƣởng tín dụng nền kinh tế qua các năm 42
 • 59. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nền kinh tế còn tiếp tục khó khăn: Mặc dù lãi suất đã giảm trong thời gian gần đây, tuy nhiên việc khôi phục sản suất, tăng trƣởng kinh tế ngày càng khó khăn khi mà nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng sụt giảm. Kết quả khảo sát mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trƣờng TNS cho thấy chỉ số niềm tin của ngƣời tiêu dùng Việt Nam từ mức 68 năm 2012 sẽ hạ xuống 56 trong năm 2013. Tâm lý sợ thất nghiệp của ngƣời dân cũng tăng thêm. Báo cáo trên của TNS đƣợc đƣa ra ngày 25/1 tại TP HCM trong Hội thảo chuyên đề về ngành bán lẻ sau khi khảo sát hàng nghìn hộ dân tại Việt Nam mỗi ngày. Theo đó, chỉ số niềm tin ngƣời tiêu dùng Việt Nam sẽ giảm xuống còn 56, trong khi con số này năm ngoái là 68 và 2011 là 79 (thang điểm cao nhất là 100). TNS đƣa ra lý do kinh tế Việt Nam suy giảm và ngƣời tiêu dùng cảm thấy bất ổn trong hầu hết các chỉ tiêu 12 tháng tới. Nếu nhƣ tháng 8/2012, chỉ có 20% ngƣời đƣợc hỏi nghĩ rằng họ có khả năng bị thất nghiệp thì tháng một năm nay con số này tăng lên 32%, tâm lý sợ thất nghiệp cũng khiến họ cẩn trọng và giảm thiểu tiêu dùng. Niềm tin của ngƣời dân đối với hệ thống ngân hàng: Trong thời gian gần đây, các quyết sách của Chính Phủ nhằm khôi phục niềm tin của ngƣời dân đối với hệ thống ngân hàng đã dần đạt đƣợc kết quả khả quan, trong hơn hai tháng đầu năm 2013, NHNN đã triển khai một loạt các giải pháp nhƣ ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Theo NHNN, huy động vốn đã tăng trở lại kể từ cuối tháng 1/2013. Tính đến ngày 28/2/2013, huy động vốn tăng 2% so với cuối năm 2012, gấp hơn hai lần mức tăng 2 tháng đầu năm 2012. Tốc độ tăng huy động vốn bằng VNA cao hơn huy động vốn bằng ngoại tệ là phù hợp với chủ trƣơng chuyển từ quan hệ huy động – cho vay sang quan hệ mua – bán ngoại tệ và cho thấy niềm tin của ngƣời dân vào hệ thống TCTD tăng lên. Tín dụng so với cuối năm 2012 giảm theo quy Luật hàng năm nhƣng tăng trở lại trong tháng 2/2013. Tính đến ngày 28/2/2013, tín dụng giảm 0,28%, thấp hơn mức giảm 1,88% trong 2 tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên đây mới chỉ là hiệu ứng 43
 • 60. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ngắn hạn. Trong dài hạn, để niềm tin đối với ngƣời tiêu dùng ổn định hơn nữa, các chính sách đƣa ra cần có sự nhất quán, thận trọngvà linh hoạt hơn nữa. 3.1.2. Định hƣớng phát triển của CNSGD2. Chi nhánh trong thời gian tới sẽ phát triển với các định hƣớng sau: Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với thị trƣờng, tuân thủ quy định của NHNN theo từng thời kỳ. Phát triển các sản phẩm huy động đa dạng, linh hoạt về thời gian, lãi suất đáp ứng nhu cầu theo từng đối tƣợng khách hàng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở phân tích nhu cầu và quy mô của thị trƣờng, phối hợp với các bộ phận khác phát triển sản phẩm thẻ, dịch vụ tăng cƣờng khả năng huy động vốn. Tích cực hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ theo hƣớng chuẩn hoá, tăng tiện ích, đa dạng theo ngành nghề và địa bàn kinh doanh của khách hàng gắn với quản trị rủi ro. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng tích cực, thông qua việc xây dựng nền khách hàng vững chắc, ƣu tiên hƣớng vào thị trƣờng mới là khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện đa dạng hoá hơn nữa danh mục tín dụng theo ngành nghề, chú trọngvào các ngành có tiềm năng phát triển dài hạn, hạn chế cho vay những ngành có rủi ro cao, đồng thời tăng cƣờng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc. Với mục tiêu định hƣớng trở thành một trong những NHTM cung cấp dịch vụ tín dụng bán lẻ hàng đầu, chi nhánh dƣới sự chỉ đạo của BIDV đã phát triển nhiều sản phẩm tín dụng cho đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ gia đình kinh doanh. Chiến lƣợc phát triển tín dụng và chính sách tín dụng phù hợp đƣợc nghiên cứu xây dựng dựa trên chiến lƣợc kinh doanh trong từng thời kỳ, trong đó xác định vị trí của BIDV, đối tƣợng khách hàng mục tiêu và thị trƣờng cần hƣớng tới. Căn cứ vào chiến lƣợc tín dụng, tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ nhu cầu vốn dự kiến, các chỉ tiêu nhƣ: kế hoạch 44
 • 61. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net về cơ cấu tín dụng; giới hạn tín dụng theo từng sản phẩm, loại tiền, lĩnh vực, thành phần kinh tế và khách hàng sẽ đƣợc phân giao cho các đơn vị thành viên. 3.2. GIẢI PHÁP. Giải pháp đối với huy động vốn của chi nhánh. Giải pháp tăng vốn huy động từ dân cƣ: Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: đặc điểm chung của dân cƣ là khá nhạy cảm với lãi suất của ngân hàng, nhóm khách hàng này thƣờng hay so sánh các mức lãi suất huy động khác nhau từ các ngân hàng, và thông thƣờng có tâm lý mong muốn có đƣợc mức lãi suất huy động cao. Vì vậy, việc áp dụng mức lãi suất linh Hoạt và phù hợp với chính sách của Nhà Nƣớc và BIDV là một trong những cách thu hút nguồn vốn từ dân cƣ. Trong tháng 4/2013, NHNN chính thức đƣa mức lãi suất huy động về chỉ 7.5%/năm, và thông tƣ số 21/2012/TT-NHNN ban hành những quy định đối với Hoạt động liên ngân hàng ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/09/2012 đã thể hiện sự kiểm soát chặt chẽ đối với thị trƣờng liên ngân hàng để tránh tình trạng mức lãi suất trên thị trƣờng liên ngân hàng năm 2011 tăng nhanh khiến mức lãi suất trên thị trƣờng 2 tăng mạnh. Với quy định về mức lãi suất hiện tại và thông tƣ trên, việc các ngân hàng tăng lãi suất đột ngột có thể sẽ không xảy ra trong giai đoạn tiếp theo, do đó việc đƣa ra các mức lãi suất thích hợp với quy định nhƣng vẫn có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác là một việc nhìn chung khả quan đối với chi nhánh. Phát triển đa dạng sản phẩm: phát triển các sản phẩm huy động đa dạng, linh hoạt về thời gian, lãi suất đáp ứng nhu cầu theo từng đối tƣợng khách hàng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở phân tích nhu cầu và quy mô của thị trƣờng, phối hợp với các bộ phận khác phát triển sản phẩm thẻ, dịch vụ tăng cƣờng khả năng huy động vốn. Đối với tiền gửi dân cƣ, ngân hàng có thể đƣa ra hình thức huy động mới nhƣ gửi tiết kiệm bằng VNA đảm bảo bằng vàng, bằng USD, tiết kiệm dành cho ngƣời cao tuổi, tiết kiệm tích lũy. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế, ngân hàng nên mở rộng các loại hình dịch vụ thanh toán, ƣu đãi phí cho nhóm khách hàng trung thành, 45
 • 62. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net khách hàng có khoản tiền duy trì trong tài khoản đều đặn nên tƣ vấn khách hàng chuyển đổi kỳ hạn tại các thời điểm thích hợp để đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, hay gia tăng các tiện ích, dịch vụ đi kèm nhƣ: bán bảo hiểm, bán vé máy bay, chi trả lƣơng cho doanh nghiệp qua tài khoản mà không thu phí. Dịch vụ bảo lãnh phát triển cũng sẽ làm gia tăng vốn huy động tại ngân hàng, bởi trong quá trình thực hiện bảo lãnh tại ngân hàng khách hàng phải ký quỹ một số tiền nhất định và ngân hàng đƣợc toàn quyền sử dụng số tiền này trong thời gian khách hàng ký quỹ. Đối với dịch vụ thanh toán, cần mở rộng thêm các dịch vụ ngân hàng nhƣ internet banking, home banking,.. để giúp huy động nguồn tiền gửi thanh toán có chi phí huy động thấp. Ngân hàng phối hợp với các tổ chức cung cấp các dịch vụ, hàng hóa, điện nƣớc, điện thoại… để làm dịch vụ thu hộ. Tăng cƣờng các chính sách quảng bá hình ảnh của ngân hàng: so với các ngân hàng TMCP khác nhƣ Á Châu, Ngân hàng quốc tế VIB, Vietcombank…thì BIDV vẫn chƣa chú trọng hoạt động công tác tuyên truyền, quảng bá cho hình ảnh của ngân hàng. Hiện nay, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, các ngân hàng đang tiến hành hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng, đặc biệt là nguồn vốn từ dân cƣ, giải pháp marketing là một giải pháp khá hiệu quả để đƣa hình ảnh, thƣơng hiệu của BIDV đến nhiều hơn với nhóm khách hàng dân cƣ. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: trong thời đại ngày nay, việc áp dụng công nghệ, khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng đã trở thành một vấn đề cực kì quan trọng. Viêc thực hiện các quy trình theo hƣớng tự động hóa không những giúp chi nhánh giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng và tiết kiệm chi phí cho nhân lực. Tâm lý của các khách hàng bao giờ cũng mong muốn các dịch vụ đƣợc thực hiện một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Vì vậy, trong thời gian tới BIDV nói chung và chi nhánh nói riêng cần đầu tƣ hơn nữa các công nghệ mới hiện đại hơn để có thể thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ của khách hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán và chuyển tiền. Dịch vụ thẻ cũng là một trong những dịch vụ khá mạnh của BIDV, trong đó xu hƣớng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng đƣợc ƣa chuộng, 46
 • 63. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net việc tăng cƣờng phát triển các sản phẩm bên cạnh cho vay nhƣ hoạt động thẻ là một trong những cách để đa dạng hóa và đƣa thƣơng hiệu của BIDV đến với nhóm khách hàng dân cƣ. Giải pháp cho huy động vốn trung và dài hạn: vấn đề tăng nguồn vốn trung và dài hạn là một vấn đề quan trọng của chi nhánh, mặc dù năm 2012, nguồn vốn trung và dài hạn đã đƣợc cải thiện đáng kể nhƣng về lâu dài, tỷ trọngnguồn vốn dài hạn cần tăng hơn nửa. Để tăng nguồn vốn huy động trung và dài hạn, ngoài việc cần chú trọng hơn đến các biện pháp thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu, tăng cƣờng công tác quảng cáo, tổ chức nhiều các chƣơng trình khuyến mãi nhƣ các chƣơng trình rút thăm trúng thƣởng cho khách hàng vay vốn hay gửi tiết kiệm, chủ động thăm dò về mức độ hài lòng của khách hàng, tập trung khai thác nguồn vốn trung và dài hạn nhiều hơn từ các thành phần của thị trƣờng bán lẻ nhƣ đã phân tích phía trên thì cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, có những chính sách phù hợp và thƣờng xuyên nhƣ: xem xét phân loại khách hàng để có những chính sách đặc biệt đối với những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, tìm hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và duy trì quan hệ tốt với khách hàng, cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng có số dƣ tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng, thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục vụ nhóm khách hàng, Triển khai các sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng, tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng để đƣa ra các sản phẩm phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng cụ thể, có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào tạo cán bộ chuyên sâu, chuyên nghiệp về kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện hiện đại, hội nhập, tác phong giao dịch, văn minh, hiện đại, hƣớng dẫn chu đáo khách hàng. Giải pháp thực hiện quy trình: thời gian có quyết định cho vay đối với doanh nghiệp từ lúc nhận hồ sơ cho tới lúc giải ngân còn khá lâu so với các ngân hàng TMCP khác, thời gian để ra quyết định cho vay đối với dự án ngắn hạn và dài hạn 47