SlideShare a Scribd company logo
Математик
 5 , 234
 7, 5603
 0, 33
Аравтын бутархай
99,9> 98,     Бүхэл
46,27 < 46,39   Аравны
56, 485>56,484   Мянганы
76,487 < 76,497  Зууны
  Хэсгийг тус тус харж
     жишнэ
• Мянганы хувиар  7, 5603 ~ 7, 560
• Аравны хувиар  7, 5603 ~ 7, 6
• Бүхлээр     7, 5603 ~ 8
15,7  45,025 1,337   32,9  78,421

  8,29  44,895  0,08  14,9 28,421
-  7,41  0,13   1,257  18   50


  0,396 1,804 3,75    21,64  90,4
  12,05 2,003 32,2    0,36  65,4
+  12,446 3,807 35,95    22   155,8
Бутархайг процентод  Процентыг бутархайд
   шилжүүлэх:       шилжүүлэх:


11            7
2 = 1,1  1,1 = 112      =7%  7% = 0,0
100 2   2   %    100       7


  Аравтын бутархайг     Процентыг аравтын
процентод шилжүүлэхдээ      бутархайд
 100 дахин ихэсгэнэ.    шилжүүлэхдээ 100
               дахин багасгана.
Процентын үндсэн бодлогууд:
  1. Өгөгдсөн тооны процентыг олох:
  Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал
  зарлажээ. 20000 төг үнэтэй бараа хэдэн
  төг-өөр хямдарсан бэ?
      20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ.
  1. 1% - д хэдэн төгрөг оногдох вэ?
     20000 төг : 100% = 200 төг
  2. 40% нь хэдэн төгрөг болох вэ?
     40% * 200 төг = 8000 төг
        Тооны процентыг олохдоо:

•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Процентоо аравтын
•  Олсон тоогоо өгсөн      бутархайд шилжүүлнэ.
   процентоор үржүүлнэ.   •  Аравтын бутархайгаа уг
                  тоогоороо үржүүлнэ.
2. Өгөгдсөн процентод ногдох тоогоор
уул тоог олох:
 Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал
зарлав. Жинсэн өмд 8000 төг-өөр хямдарсан
бол түүний анхны үнийг ол.
1. 1% - д оногдох төгрөгийг олъё.
   40% нь 8000 төгрөг тул
   8000 төг : 40% = 200 төг
2. Жинсэн өмдийг 100% гэж үзвэл
  100% * 200 төг = 20000 төг
   Тооны процентод ногдох тоогоор уул тоог
          олохдоо:
•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Процентоо аравтын
•  Олсон тоогоо 100% -оор    бутархайд шилжүүлнэ.
  үржүүлнэ.         •  Процентод ногдох тоог уг
                 аравтын бутархайд хуваана.
3. Нэг тоо нөгөө тооныхоо хэдэн
процент   болох:
Дэлгүүр 20000 төгрөгийн үнэтэй барааг 8000
төгрөгөөр хямдруулж худалджээ. Бараагаа
хэдэн хувиар хямдруулсан бэ?
20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ.
1. 1% -д хэдэн төгрөг оногдох вэ?
   20000 төг : 100% = 200 төг
2. 8000 төг хэдэн процент болох вэ?
   8000 төг : 200 төг = 40%

  Нэг тоо нь нөгөө тооныхоо хэдэн процент болохыг
            олохдоо:
•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Уг тоо анхны тооны хэдэн
•  Өгөгдсөн тоог 1% -д      хэсэг болохыг олно.
  оногдох тоонд хуваана.  •  Олсон хэсгээ процентод
                 шилжүүлнэ.
Математик
 5 , 234
 7, 5603
 0, 33
Аравтын бутархай
       1
99,9> 98,     Бүхэл
46,27 < 46,39   Аравны
56, 485>56,484   Мянганы
76,487 < 76,497  Зууны
  Хэсгийг тус тус харж
     жишнэ

           2
• Мянганы хувиар  7, 5603 ~ 7, 560
• Аравны хувиар  7, 5603 ~ 7, 6
• Бүхлээр     7, 5603 ~ 8
              3
15,7 45,025 1,337    32,9   78,421

  8,29  44,895  0,08  14,9 28,421
-  7,41  0,13   1,257  18    50


  0,396 1,804 3,75    21,64   90,4
  12,05 2,003 32,2    0,36   65,4
+  12,446 3,807 35,95    22    155,8


                 4
Бутархайг процентод  Процентыг бутархайд
   шилжүүлэх:       шилжүүлэх:


11            7
2 = 1,1  1,1 = 112      =7%  7% = 0,0
100 2   2   %    100       7


  Аравтын бутархайг     Процентыг аравтын
процентод шилжүүлэхдээ      бутархайд
 100 дахин ихэсгэнэ.    шилжүүлэхдээ 100
               дахин багасгана.                   5
Проце нтын үндсэн бо длогууд:
  1. Өг өгдсөн то оны процент ыг олох:
  Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал
  зарлажээ. 20000 төг үнэтэй бараа хэдэн
  төг-өөр хямдарсан бэ?
      20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ.
  1. 1% - д хэдэн төгрөг оногдох вэ?
     20000 төг : 100% = 200 төг
  2. 40% нь хэдэн төгрөг болох вэ?
     40% * 200 төг = 8000 төг
        Тооны процентыг олохдоо:

•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Процентоо аравтын
•  Олсон тоогоо өгсөн      бутархайд шилжүүлнэ.
   процентоор үржүүлнэ.   •  Аравтын бутархайгаа уг
                  тоогоороо үржүүлнэ.


                         6
2. Өгөгдсөн процен тод но гдох то огоор
  уул тоог олох:
   Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал
  зарлав. Жинсэн өмд 8000 төг-өөр хямдарсан
  бол түүний анхны үнийг ол.
  1. 1% - д оногдох төгрөгийг олъё.
     40% нь 8000 төгрөг тул
     8000 төг : 40% = 200 төг
  2. Жинсэн өмдийг 100% гэж үзвэл
    100% * 200 төг = 20000 төг
   Тооны процентод ногдох тоогоор уул тоог
           олохдоо:
•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Процентоо аравтын
•  Олсон тоогоо 100% -оор    бутархайд шилжүүлнэ.
   үржүүлнэ.         •  Процентод ногдох тоог уг
                  аравтын бутархайд хуваана.


                         7
3. Нэг тоо нөг өө т ооныхоо хэдэн
процент   бо ло х:
Дэлгүүр 20000 төгрөгийн үнэтэй барааг 8000
төгрөгөөр хямдруулж худалджээ. Бараагаа
хэдэн хувиар хямдруулсан бэ?
20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ.
1. 1% -д хэдэн төгрөг оногдох вэ?
   20000 төг : 100% = 200 төг
2. 8000 төг хэдэн процент болох вэ?
   8000 төг : 200 төг = 40%

   Нэг тоо нь нөгөө тооныхоо хэдэн процент болохыг
             олохдоо:
•  Уг тооны 1% - ийг олно.  •  Уг тоо анхны тооны хэдэн
•  Өгөгдсөн тоог 1% -д      хэсэг болохыг олно.
  оногдох тоонд хуваана.  •  Олсон хэсгээ процентод
                 шилжүүлнэ.

                        8

More Related Content

More from ulzii_7777

хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгаварulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16ulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16
 

Aravtin butarhai

 • 1. Математик 5 , 234 7, 5603 0, 33 Аравтын бутархай
 • 2. 99,9> 98, Бүхэл 46,27 < 46,39 Аравны 56, 485>56,484 Мянганы 76,487 < 76,497 Зууны Хэсгийг тус тус харж жишнэ
 • 3. • Мянганы хувиар 7, 5603 ~ 7, 560 • Аравны хувиар 7, 5603 ~ 7, 6 • Бүхлээр 7, 5603 ~ 8
 • 4. 15,7 45,025 1,337 32,9 78,421 8,29 44,895 0,08 14,9 28,421 - 7,41 0,13 1,257 18 50 0,396 1,804 3,75 21,64 90,4 12,05 2,003 32,2 0,36 65,4 + 12,446 3,807 35,95 22 155,8
 • 5. Бутархайг процентод Процентыг бутархайд шилжүүлэх: шилжүүлэх: 11 7 2 = 1,1 1,1 = 112 =7% 7% = 0,0 100 2 2 % 100 7 Аравтын бутархайг Процентыг аравтын процентод шилжүүлэхдээ бутархайд 100 дахин ихэсгэнэ. шилжүүлэхдээ 100 дахин багасгана.
 • 6. Процентын үндсэн бодлогууд: 1. Өгөгдсөн тооны процентыг олох: Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал зарлажээ. 20000 төг үнэтэй бараа хэдэн төг-өөр хямдарсан бэ? 20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ. 1. 1% - д хэдэн төгрөг оногдох вэ? 20000 төг : 100% = 200 төг 2. 40% нь хэдэн төгрөг болох вэ? 40% * 200 төг = 8000 төг Тооны процентыг олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Процентоо аравтын • Олсон тоогоо өгсөн бутархайд шилжүүлнэ. процентоор үржүүлнэ. • Аравтын бутархайгаа уг тоогоороо үржүүлнэ.
 • 7. 2. Өгөгдсөн процентод ногдох тоогоор уул тоог олох: Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал зарлав. Жинсэн өмд 8000 төг-өөр хямдарсан бол түүний анхны үнийг ол. 1. 1% - д оногдох төгрөгийг олъё. 40% нь 8000 төгрөг тул 8000 төг : 40% = 200 төг 2. Жинсэн өмдийг 100% гэж үзвэл 100% * 200 төг = 20000 төг Тооны процентод ногдох тоогоор уул тоог олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Процентоо аравтын • Олсон тоогоо 100% -оор бутархайд шилжүүлнэ. үржүүлнэ. • Процентод ногдох тоог уг аравтын бутархайд хуваана.
 • 8. 3. Нэг тоо нөгөө тооныхоо хэдэн процент болох: Дэлгүүр 20000 төгрөгийн үнэтэй барааг 8000 төгрөгөөр хямдруулж худалджээ. Бараагаа хэдэн хувиар хямдруулсан бэ? 20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ. 1. 1% -д хэдэн төгрөг оногдох вэ? 20000 төг : 100% = 200 төг 2. 8000 төг хэдэн процент болох вэ? 8000 төг : 200 төг = 40% Нэг тоо нь нөгөө тооныхоо хэдэн процент болохыг олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Уг тоо анхны тооны хэдэн • Өгөгдсөн тоог 1% -д хэсэг болохыг олно. оногдох тоонд хуваана. • Олсон хэсгээ процентод шилжүүлнэ.
 • 9. Математик 5 , 234 7, 5603 0, 33 Аравтын бутархай 1
 • 10. 99,9> 98, Бүхэл 46,27 < 46,39 Аравны 56, 485>56,484 Мянганы 76,487 < 76,497 Зууны Хэсгийг тус тус харж жишнэ 2
 • 11. • Мянганы хувиар 7, 5603 ~ 7, 560 • Аравны хувиар 7, 5603 ~ 7, 6 • Бүхлээр 7, 5603 ~ 8 3
 • 12. 15,7 45,025 1,337 32,9 78,421 8,29 44,895 0,08 14,9 28,421 - 7,41 0,13 1,257 18 50 0,396 1,804 3,75 21,64 90,4 12,05 2,003 32,2 0,36 65,4 + 12,446 3,807 35,95 22 155,8 4
 • 13. Бутархайг процентод Процентыг бутархайд шилжүүлэх: шилжүүлэх: 11 7 2 = 1,1 1,1 = 112 =7% 7% = 0,0 100 2 2 % 100 7 Аравтын бутархайг Процентыг аравтын процентод шилжүүлэхдээ бутархайд 100 дахин ихэсгэнэ. шилжүүлэхдээ 100 дахин багасгана. 5
 • 14. Проце нтын үндсэн бо длогууд: 1. Өг өгдсөн то оны процент ыг олох: Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал зарлажээ. 20000 төг үнэтэй бараа хэдэн төг-өөр хямдарсан бэ? 20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ. 1. 1% - д хэдэн төгрөг оногдох вэ? 20000 төг : 100% = 200 төг 2. 40% нь хэдэн төгрөг болох вэ? 40% * 200 төг = 8000 төг Тооны процентыг олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Процентоо аравтын • Олсон тоогоо өгсөн бутархайд шилжүүлнэ. процентоор үржүүлнэ. • Аравтын бутархайгаа уг тоогоороо үржүүлнэ. 6
 • 15. 2. Өгөгдсөн процен тод но гдох то огоор уул тоог олох: Дэлгүүр бараандаа 40% - ийн хямдрал зарлав. Жинсэн өмд 8000 төг-өөр хямдарсан бол түүний анхны үнийг ол. 1. 1% - д оногдох төгрөгийг олъё. 40% нь 8000 төгрөг тул 8000 төг : 40% = 200 төг 2. Жинсэн өмдийг 100% гэж үзвэл 100% * 200 төг = 20000 төг Тооны процентод ногдох тоогоор уул тоог олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Процентоо аравтын • Олсон тоогоо 100% -оор бутархайд шилжүүлнэ. үржүүлнэ. • Процентод ногдох тоог уг аравтын бутархайд хуваана. 7
 • 16. 3. Нэг тоо нөг өө т ооныхоо хэдэн процент бо ло х: Дэлгүүр 20000 төгрөгийн үнэтэй барааг 8000 төгрөгөөр хямдруулж худалджээ. Бараагаа хэдэн хувиар хямдруулсан бэ? 20000 төгрөгийг 100% гэж үзнэ. 1. 1% -д хэдэн төгрөг оногдох вэ? 20000 төг : 100% = 200 төг 2. 8000 төг хэдэн процент болох вэ? 8000 төг : 200 төг = 40% Нэг тоо нь нөгөө тооныхоо хэдэн процент болохыг олохдоо: • Уг тооны 1% - ийг олно. • Уг тоо анхны тооны хэдэн • Өгөгдсөн тоог 1% -д хэсэг болохыг олно. оногдох тоонд хуваана. • Олсон хэсгээ процентод шилжүүлнэ. 8