SlideShare a Scribd company logo
2-ð àíãè Ìàòåìàòèê
“Õ¿íäèéã õýìæèõ íýãæ”
Çóðãèéã àæèãëààä þóã
ÿìàð íýãæýýð õýìæèæ
 áîëîõûã ÿðèëöúÿ.
 §
  Óðò, áîãèíî
   §
    Øèíãýí
 §
  Õ¿íä, õºíãºí
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
   
ãðàìì
êèëîãðàìì
öåíòíåð
  òîíí
1 êã = 1000 гр
1 ö = 100 êã
1ò = 1000êã
 1ò = 10ö
Íýðèéã øèëæ¿¿ëæ
   æèø.
 7êã   5ö
  960êã   1ò
  200ã   2êã
  6ö 1
      475êã
Нэг кг хөвөн нэг кг давс 2-
  ын аль нь хүнд вэ?
 
     2-ð àíãè   Ìàòåìàòèê
  “Õ¿íäèéã õýìæèõ íýãæ”
 
  Çóðãèéã àæèãëààä þóã
  ÿìàð íýãæýýð õýìæèæ
   áîëîõûã ÿðèëöúÿ.
   §
    Óðò, áîãèíî
     §
      Øèíãýí
   §
    Õ¿íä, õºíãºí
 
 
            
  ãðàìì
  êèëîãðàìì
  öåíòíåð
    òîíí
 
  1 êã = 1000 гр
7
 
  1ò = 1000êã
   1ò = 10ö
 
  Íýðèéã øèëæ¿¿ëæ
     æèø.
   7êã   5ö
    960êã   1ò
    200ã   2êã
    6ö 1
        475êã
 
  Нэг кг хөвөн нэг кг давс 2-
    ын аль нь хүнд вэ?

More Related Content

More from ulzii_7777

чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
ulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16
ulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
ulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
ulzii_7777
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
ulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
 

Hundig hemjih negj

 • 1. 2-ð àíãè Ìàòåìàòèê “Õ¿íäèéã õýìæèõ íýãæ”
 • 2. Çóðãèéã àæèãëààä þóã ÿìàð íýãæýýð õýìæèæ áîëîõûã ÿðèëöúÿ. § Óðò, áîãèíî § Øèíãýí § Õ¿íä, õºíãºí
 • 6. 1 êã = 1000 гр
 • 7. 1 ö = 100 êã
 • 8. 1ò = 1000êã 1ò = 10ö
 • 9. Íýðèéã øèëæ¿¿ëæ æèø. 7êã 5ö 960êã 1ò 200ã 2êã 6ö 1 475êã
 • 10. Нэг кг хөвөн нэг кг давс 2- ын аль нь хүнд вэ?
 • 11.   2-ð àíãè Ìàòåìàòèê “Õ¿íäèéã õýìæèõ íýãæ”
 • 12.   Çóðãèéã àæèãëààä þóã ÿìàð íýãæýýð õýìæèæ áîëîõûã ÿðèëöúÿ. § Óðò, áîãèíî § Øèíãýí § Õ¿íä, õºíãºí
 • 13.  
 • 14.  
 • 15.       ãðàìì êèëîãðàìì öåíòíåð òîíí
 • 16.   1 êã = 1000 гр
 • 17. 7
 • 18.   1ò = 1000êã 1ò = 10ö
 • 19.   Íýðèéã øèëæ¿¿ëæ æèø. 7êã 5ö 960êã 1ò 200ã 2êã 6ö 1 475êã
 • 20.   Нэг кг хөвөн нэг кг давс 2- ын аль нь хүнд вэ?