SlideShare a Scribd company logo
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMANTAYANG PANGNILALAMAN
Naipapamalas ang pag-unawa sa
interaksiyon ng tao sa kaniyang
kapaligiran na nagbigay-daan sa
pag-usbong ng mga sinaunang
kabihasnan na nagkaloob ng mga
pamanang humubog sa
pamumuhay ng kasalukuyang
henerasyon.
PAMANTAYAN SA
PAGGANAP
Ang mga mag-aaral ay nakabubuo
ng panukalang proyektong
nagsusulong sa pangangalaga at
preserbasyon ng mga pamana ng
mga sinaunang kabihasnan sa
daigdig para sa kasalukuyan at sa
susunod na henerasyon.
Aralin 1 powerpoint presentation
YUNIT1 – HEOGRAPIYA AT
MGA SINAUNANAG
KABIHASNAN SA DAIGDIG
ARALIN 1
HEOGRAPIYA
NG
DAIGDIG
Sa araling ito, inaasahang matututunan
ng mga mag-aaral ang mga sumusunod:
Nasusuri ang limang temang heograpikal bilang
kasangkapan sa pag-unawa sa daigdig
Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig
Napahahalagahan ang natatanging kultura ng
mga rehiyon, bansa, at mamamayan sa daigdig
(lahi, pangkat-etniko at relihiyon)
YUGTO(PHASE)
ALAMI
N
GAWAIN 1 :
GEOpardy!PANUTO: Basahin ang mga salitang
nasa GEOpardy Board. Bumuo ng
mga tanong na akma sa mga salita.
Isulat ang tamang sagot sa isang
kapirasong papel.
HALIMBAWA
TANONG: Ano ang natatanging
DAIGDIG
GEOpardy Board
COMPASSCOMPASS
PACIFIC
OCEAN
PACIFIC
OCEAN
BUNDOK
EVEREST
BUNDOK
EVEREST
GLOBOGLOBO
TROPIKALTROPIKAL
AUSTRONESIANAUSTRONESIAN
ASYAASYA
KAPULUANKAPULUAN
MGA PAMPROSESONG
TANONG
1.Base sa gawain, ano ang
paksang tatalakayin?
2.Maaari bang magbigay ng
karagdagang impormasyon
na may kinalaman sa
heograpiya?
GAWAIN 2 : Graffiti
wallPANUTO:
1. Hatiin ang klase sa limang
pangkat.
2.Gumamit ng cartolina bilang
graffiti wall.
3. Sagutin ang tanong na nasa
graffiti wall.
NOTE: Ang inyong kasagutan
ay base sa dati ninyo nang
Paano maipapakita ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
mga pamanang ipinagkaloob
ng mga sinaunang
kabihasnang nagtagumpay
sa hamong dulot ng
kapaligiran nito?
TAKDANG-
ARALINSAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA
TANONG:
1.Ano ang heograpiya?
2.Anu-ano ang mga saklaw ng
Heograpiya?
3.Ipaliwanag ang limang tema ng
Heograpiya?
SANGGUNIAN
www.google.com
www.wikipedia.com
Aralin 1 powerpoint presentation
YUGTO(PHASE)
PAUNLARI
N
(PROCESS)
Aralin 1 powerpoint presentation
MGA PAMPROSESONG
TANONG
1.Mula sa mga salitang
nasa diyagram, ano
ang ibig sabihin ng
HEOGRAPIYA?
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Paano ginagamit ng mga
tao ang bawat saklaw ng
heograpiya upang higit na
mapahalagahan ng tao
ang kapaligiran na
kanyang ginagalawan?
LIMANG TEMA
NG
HEOGRAPIYA
LOKASYON
LUGAR
REHIYON
INTERAKSIYON NG TAO AT
KAPALIGIRAN
PAGGALAW
LOKASYON
Tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar
sa daigdig
Tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar
sa daigdig
DALAWANG PAMAMARAANDALAWANG PAMAMARAAN
LOKASYONG ABSOLUTE
Gamit ang mga
imahinasyong guhit
tulad ng latitude line at
longitude line na
bumubuo sa grid
LOKASYONG ABSOLUTE
Gamit ang mga
imahinasyong guhit
tulad ng latitude line at
longitude line na
bumubuo sa grid
LOKASYONG RELATIBO
Gamit na batayan ay
mga lugar at bagay na
nasa paligid nito
LOKASYONG RELATIBO
Gamit na batayan ay
mga lugar at bagay na
nasa paligid nito
LUGAR
Tumutukoy sa mga katangiang natatangi
sa isang pook
Tumutukoy sa mga katangiang natatangi
sa isang pook
DALAWANG PAMAMARAANDALAWANG PAMAMARAAN
Katangian ng
kinaroroonan tulad ng
klima, anyong lupa at
tubig at likas na yaman
Katangian ng
kinaroroonan tulad ng
klima, anyong lupa at
tubig at likas na yaman
Katangian ng mga taong
naninirahan tulad ng
wika, relihiyon,
densidad o dami ng tao,
kultura at mga
sistemang politikal
Katangian ng mga taong
naninirahan tulad ng
wika, relihiyon,
densidad o dami ng tao,
kultura at mga
sistemang politikal
REHIYON
Bahagi ng daigdig na
pinagbubuklod ng
magkakatulad na katangiang
pisikal o kultural
Bahagi ng daigdig na
pinagbubuklod ng
magkakatulad na katangiang
pisikal o kultural
INTERAKSIYON NG TAO AT
KAPALIGIRAN
Ang kaugnay ng tao sa pisikal na
katangiang taglay ng kaniyang
kinaroroonan
Ang kaugnay ng tao sa pisikal na
katangiang taglay ng kaniyang
kinaroroonan
Kapaligiran bilang pinagkukunan ng
pangangailangan ng tao ; gayundin
ang pakikiayon ng tao sa mga
pagbabagong nagaganap sa kaniyang
kapaligiran
Kapaligiran bilang pinagkukunan ng
pangangailangan ng tao ; gayundin
ang pakikiayon ng tao sa mga
pagbabagong nagaganap sa kaniyang
kapaligiran
PAGGALAW
Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang
lugar patungo sa ibang lugar ; kabilang din
dito ang paglipat ng mga bagay at likas na
pangyayari tulad ng hangin at ulan
Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang
lugar patungo sa ibang lugar ; kabilang din
dito ang paglipat ng mga bagay at likas na
pangyayari tulad ng hangin at ulan
TATLONG URI NG DISTANSIYA
(LINEAR)Gaano kalayo ang isang lugar?
(TIME) Gaano katagal ang paglalakbay?
(PSYCHOLOGICAL) Paano tiningnan ang
layo ng lugar?
TATLONG URI NG DISTANSIYA
(LINEAR)Gaano kalayo ang isang lugar?
(TIME) Gaano katagal ang paglalakbay?
(PSYCHOLOGICAL) Paano tiningnan ang
layo ng lugar?
PAMPROSESONG
TANONG
Bakit magkakaugnay ang limang
tema ng heograpiya sa pag-aaral
ng katangiang pisikal ng bansa?
Paano nakatulong ang mga temang
ito sa iyong pag-unawa sa
heograpiya ng isang bansa?
GAWAIN 3 : Tukoy-Tema-
Aplikasyon
PANUTO : Basahin at unawain ang
sumusunod na impormasyon na
may kinalaman sa lokasyon, lugar,
rehiyon, interaksiyon ng tao at
kapaligiran at paggalaw.
Pagkatapos, punan ng
inyong pangkat ng kinakailangang
impormasyon ang flower chart sa
ibaba.
1.May tropikal na klima ang Pilipinas.
2.Matatagpuan ang Pilipinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog
ng Bashi Channel at silangan ng West Philippine Sea.
3.Ang Pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino
dahil napalilibutan ng dagat ang bansa.
4.Libo-libong Pilipino ang nangingibang-bansa sa Australia at
New Zealand upang magtrabaho.
5.Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations.
6.Ang lumalaking populasyon sa National Capital Region sa
Pilipinas ang nagbigay-daan upang patuloy na pagtuunan ng
pansin ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at ng
pabahay sa kalungsuran.
7.Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta
ng tao sa mga bansang may magagandang pasyalan.
8.Islam ang opisyal na relihiyon ng mga mamamayan ng Saudi
Arabia .
9.Ang Singapore ay nasa 1º20’ hilagang latitud at 103º50’
silangang longhitud.
10.Espanyol ang wikang ginagamit ng mga mamamayan sa
Mexico.
REHIYONREHIYON
LUGARLUGAR
LOKASYONLOKASYON
PAGGALAWPAGGALAW
INTERAKSIYON
NG TAO AT
KAPALIGIRAN
INTERAKSIYON
NG TAO AT
KAPALIGIRAN
NAPILING
BANSA
NAPILING
BANSA
PAMPROSESONG
TANONG
Magbigay ng sariling
reaksiyon tungkol sa
heograpiya ng bansang
napili ayon sa limang
tema nito.
SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA
TANONG:
1. Magdala ng mapa ng daigdig.
2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
a. Anu-ano ang mga estruktura ng
daigdig?Ilarawan ang bawat isa.
b. Paano nakakaapekto ang mga plate sa
pagbabago ng hitsura ng ibabaw ng daigdig?
c. Paano natutukoy ang lokasyon ng isang bansa
gamit ang mga guhit sag lobo/mapa?
SANGGUNIAN
www.google.com www.wikipedia.com
Grade 9 Learner’s Module , pahina 15-17
Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 6-7
TAKDANG-
ARALIN
PANGWAKAS NA
GAWAIN
Journal Logging
Aralin 1 powerpoint presentation
TALASALITAAN
CRUSTCRUST
Ang matigas at mabatong bahagi ng
daigdig
MANTLEMANTLE
Binubuo ng makapal at maiinit na
tunaw na bato
CORECORE Kaloob-loobang bahagi ng daigdig na
binubuo ng mga metal
PLATEPLATE Malalaking masa ng solidong bato
LONGITUDELONGITUDE Distansyang angular na nasa
pagitan ng dalawang meridian
LATITUDELATITUDE Distansyang angular sa pagitan ng
dalawang parallel
PRIME
MERIDIAN
PRIME
MERIDIAN
Guhit na itinalaga bilang zero
degree longitude
EQUATOREQUATOR Humahati sa globo sa hilaga at
timog hemispero
INTERNATIONAL
DATE LINE
INTERNATIONAL
DATE LINE
Ang 180 degrees longitude
mula sa Prime Meridian
pakanluran man o
pasilangan
ANG
ESTRUKTURA
NG
DAIGDIG
Aralin 1 powerpoint presentation
CRUST
Ang mabatong bahagi ng daigdig
May kapal na 30-65 kilometro
palalim mula sa kontinente
May kapal na 5-7 kilometro mula
sa karagatan
MANTLE
Isang patong ng mga
batong napakainit kaya
malambot at natutunaw
ang ilang bahagi nito.
CORE
Ang kaloob-loobang
bahagi ng daigdig na
binubuo ng mga metal
tulad ng iron at nickel
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang iba’t ibang estruktura
ng daigdig?
Paano nakakaapekto ang mga plate
sa pagbabago ng hitsura ng ibabaw
ng daigdig?
Mga iLANG MAHAHALAGANG
KAALAMAN TUNGKOL SA
DAIGDIG
Tinatayang Bigat(Mass) 5.9736 x 1024 kg
Tinatayang Edad 4.6 bilyong taon
Populasyon 6,768,167,712
Kabuuang Lawak ng Ibabaw
ng Daigdig
510,066,000 kilometro
kuwadrado
Lawak ng Kalupaan 148,258,000 km.kw.
Lawak ng Karagatan 335,258,000 km.kw.
Pangkalahatang Lawak ng
Katubigan
361,419,000 kilometro
kuwadrado
Uri ng Tubig 97% alat , 3% tabang
Circumference o Kabilugan
sa Equator
40,066 km.
Circumference o Kabilugan
sa Poles
39,992 km.
Diyametro sa Equator 12,753 km.
Diyametro sa Poles 12,710 km.
Radius sa Equator 6,376 km.
Bilis ng Pag-ikot Lumiligid ang daigdig paikot
sa bilis na 66,700 milya
bawat oras, 107,320
km.bawat oras
Orbit sa Araw Lumiligid ang daigdig paikot
sa araw sa loob ng 365 araw,
5 oras, 48 minuto at 46 na
segundo
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang kaibahan ng daigdig
sa iba pang mga planeta?
Paano nakakaapekto sa daigdig ang
pag-ikot nito sa orbit at sa sarili
nitong aksis?
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang mga guhit na makikita sa
globo/mapa?
Bakit mahalaga na maging pamilyar tayo sa mga
guhit na ito?
Paano nakakatulong ang mga guhit sa
mapa/globo sa paghahanap ng isang lokasyon?
Paano malalaman ang uri ng panahong
nararanasan sa isang lugar gamit ang mga
espesyal na guhit sa mapa/globo?
GAWAIN 4 : KKK geocard
completion
PANUTO : Gumawa ng sariling KKK
GeoCard batay sa kasunodna format.
Kumpletuhin ang KKK(Kataga-
Kahulugan-Kabuluhan) GeoCard na may
kaugnayan sa katangiang pisikal ng
daigdig. Isulat sa unang bahagi ng KKK
GeoCard ang kataga na nasa loob ng
kahon. Sa ikalawang bahagi, isulat ang
kahulugan ng nakatalang salita. Sa
ikatlong bahagi, itala ang kabuluhan ng
naturang kataga sa pamamagitan ng
pagsagot sa tanong na:
Paano
nakaiimpluwensiya/nakaaapekto
ang naturang konsepto sa
buhay ng tao at iba pang
nabubuhay na organismo sa
daigdig sa kasalukuyan?
MGA KATAGA
MantleMantle
Planetang daigdigPlanetang daigdig
PlatePlate
Pagligid sa ArawPagligid sa Araw
Longitude at LatitudeLongitude at Latitude
K
K
K
KKK GEOCARD
TAKDANG-
ARALIN• 1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
• a. Ano ang klima?paano ito nakakaapekto sa
pamumuhay ng tao?
• b. Ano ang kahulugan ng kontinente?Ibigay ang
mga halimbawa ng kontinente at ang mga bansang
• sakop nito.
• c. Ipaliwanag ang Continental Drift Theory.
• SANGGUNIAN:
• Grade 9 Learner’s Module , pahina 21-26
• Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 7-9
PANGWAKAS NA
GAWAIN
 Journal Logging
Tukuyin ang mga
bansang malapit sa
mga espesyal na guhit.
Anong klima ang
nararanasan ng mga
bansang ito?
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
 Ano ang Klima?
Anu-anong mga bansa ang
magkakabilang sa mga lokasyong na
kinaroroonan ng mga espesyal na guhit?
Ilarawan ang klimang nararanasan sa
mga bansang ito.
Paano nakakaapekto ang lokasyon ng
mga bansa sa pagkakaiba-iba ng
kanilang klima?
GAWAIN 5 : DITO SA
AMINPANUTO : Suriing mabuti ang
kasunod na diyagram. Tukuyin ang
lugar na inilalarawan sa mapa.
Kumpletuhin ang pahayag sa call
out. Magsaliksik ng impor4masyon
tungkol sa klima at yamang likas ng
lugar na kinaroroonan ng diyagram.
Buuin ang pangungusap sa ilalim
na bahagi ng diyagram.
Ako si
_______________.
Narito ako
sa_________.
Ang klima dito ay
___________________________
___________________________
___________________________
Ang mga likas yaman dito ay
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Batay sa taglay na klima at
Likas na yaman ng aming lugar,
ang pamumuhay dito sa amin ay
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
PAMPROSESONG
TANONG
 Bakit nagkakaiba-iba ang klima sa
iba’t ibang panig ng daigdig?
Bakit malaki ang bahaging
ginagampanan ng klima at likas sa
pag-unlad ng kabuhayan ng tao
mula noon hanggang ngayon?
CONTIN
ENTAL
DRIFT
THEORY
KONTINENTE
Pinakamalawak na masa ng lupa sa
ibabaw ng daigdig.
May magkakaugnay samantalang ang
ibang kontinente ay napapalibutan ng
katubigan.
PANGEA-isang super
kontinente
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Dahil sa paggalaw ng
Continental Plate o
malaking bloke ng bato
kung saan nakapatong ang
kalupaan, nagkahiwa-
hiwalay ang Pangea at
nabuo ang kasalukuyang
Aralin 1 powerpoint presentation
240 Milyong Taon
Mayroon lamang isang super
continent na tinatawag na
PANGEA na pinaliligiran ng
karagatang tinatawag na
Panthalassa Ocean.
Aralin 1 powerpoint presentation
200 Milyong Taon
Nagsimulang maghiwalay ang
kalupaan ng PANGAEA
hanggang sa mahati sa
dalawa:LAURASIA sa Northern
Hemisphere. at Gondwana sa
Southern Hemisphere
Aralin 1 powerpoint presentation
65 Milyong Taon
Nagpatuloy ang
paghihiwalay ng mga
kalupaan. Mapapansin
ang India na unti-unting
dumidikit sa Asya.
Sa Kasalukuyan
Unti-unti ang paggalaw ng
mga kontinente.
Tinatayang 2.5 sentimetro
ang paggalaw ng North
America at Europe bawat
taon.
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Sang-ayon ba kayo sa
teoryang ito ni Alfred
Wegener?
MGA
KONTINE
NTE
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang mga kontinente sa
daigdig?
Magbigay ng mga bansang kabilang
sa bawat kontinente.
Paano nabuo ang mga kontinente
sa daigdig?
GAWAIN 6 : Three Words
in One
PANUTO : Saang kontinente
matatagpuan ang mga
pook/ hayop na
tinutukoy sa bawat
bilang? Isulat ang sagot
sa kahon.
1.
NILE RIVER
SAHARA
DESERT
EGYPT
2.
HUDSON BAY
Appalachian
MOUNTAINS
ROCKY
MOUNTAINS
3.
ANDES
MOUNTAINS
CAPE HORN
ARGENTINA
4.
K-2 LHOTSE
TIBET
5.
KANGAROO
TASMANIAN
DEVIL
MICRONESIA
6.
IBERIAN
PENINSULA
BALKAN
PENINSULA
ITALY
MGA ANYONG
LUPA AT
ANYONG
TUBIG
TOPOGRAPIYA
Pisikal na
katangian ng isang
lugar o rehiyon
Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga
kauna-unahang kabihasnan ng daigdig ay
umusbong malapit sa mga lambak-ilog.
Kabilang dito ang mga lambak ng Tigris-
Euphrates, Indus, Huang Ho sa Asya, at
ang lambak-ilog ng Nile sa Africa.
BUNDOK
Everest- Asya (29,028 talampakan)
Kilimanjaro- Africa(19,340 talampakan)
Elbrus- Europe (18,510 talampakan)
TALAHANAYAN 1.4 : PINAKAMATAAS NA BUNDOK
NG DAIGDIG
BUNDOK TAAS(METRO) LOKASYON
EVEREST 8,848 Nepal/Tibet
K-2 8,611 Pakistan
KANGCHENJUNGA 8,586 Nepal/India
LHOTSE 8,511 Nepal
MAKALU 8,463 Nepal/Tibet
CHO OYU 8,201 Nepal/Tibet
DHAULAGIRI 8,167 Nepal
MANASLU 8,163 Nepal
NANGA PARBAT 8,125 Pakistan
ANNAPURNA 8,091 Nepal
TALAHANAYAN 1.5 : Mga Karagatan sa Daigdig
KARAGATAN LAWAK
(km.kw.)
AVERAGE NA
LALIM
(talampakan)
PINAKAMALALIM NA
BAHAGI(talampakan)
Pacific Ocean 155,557,000 12,926 Mariana Trench(35,840)
Atlantic Ocean 76,762,000 11,730 Puerto Rico
Trench(28,232)
Indian Ocean 68,556,000 12,596 Java Trench(23,376)
Southern
Ocean
20,327,000 13,100 (4,000-5,000metro)16,400
talampakang lalim, ang
katimugang dulo ng South
Sandwich Trench, 23,736
talampakang
lalim(7,235metro)
Arctic Ocean 14,056,000 3,407 Eurasia Basin(17,881)
PAMPROSESONG
TANONG
Magbigay ng mga halimbawa
anyong-lupa at anyong tubig.
 Saang bansa matatagpuan ang
mga nabanggit na halimbawa?
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Bakit maiuugnay ang pamumuhay
ng tao sa anyong lupa o tubig na
kanilang pinaninirahan?
 Paano nakaaapekto ang mga
anyong lupa at tubig sa pag-unlad
ng kabuhayan ng tao?
TAKDANG-
ARALINSagutin ang mga sumusunod na tanong:
a.Ibigay ang kahulugan ng Heograpiyang
Pantao.
b. Anu-ano ang saklaw ng heograpiyang
pantao?Ipaliwanag ang bawat isa?
SANGGUNIAN:
Grade 9 Learner’s Module , pahina 31-35
Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 12
PANGWAKAS NA
GAWAIN Journal Logging
Aralin 1 powerpoint presentation
Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita sa
pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik sa loob ng kahon.
-kalipunan ng mga paniniwala at ritwal
ng isang pangkat ng mga tao tungkol
sa kinikilalang makapangyarihang
nilalang o Diyos
-itinuturing na kaluluwa ng isang
kultura
-tumutukoy sa pagkakakilanlan ng
isang pangkat ng mga tao, gayundin
ang pisikal o bayolohikal na
katangian ng pangkat
-ito ay isang sangay ng heograpiya
na tumutukoy sa pag-aaral ng wika,
relihiyon, lahi, pangkat-etniko at iba
pa sa iba.t ibang bahagi ng daigdig
L R E I I H O Y N
I K A W
H I A L
H O E G R A I P A Y N G
A P N O A T
Aralin 1 powerpoint presentation
HEOGRAPIYANG
PANTAO
saklaw ang pag aaral ng- -
wika, relihiyon, lahi, at
pangkat etniko sa iba t- ’
ibang bahagi ng daigdig
ito ay isang agham panlipunan na pinag-
aaralan ang paraan ng interaksyon ng tao sa
kanyang kapaligiran; kung paano niya ito binabago
at kung paano din siya nababago o naaapektuhan
ng kalikasan. Pinag-aaralan dito ang relihiyon,
wika, medisina, ekonomiya, politika, mga
lungsod,populasyon, kultura at iba pa
Inaalam ng mga heograpong pantao ang mga
dahilan kung paano nababago ng tao ang
kapaligiran,kung paano siya nakakalikha ng
panibagong lugar na may kahulugan, at kung
paano nababago ng kapaligiran ang paraan ng
pamumuhay ng tao; ang interaksyong ito ang
pangunahing sinusuri sa Heograpiyang Pantao
PAMPROSESONG
TANONG
Ano ang ibig sabihin ng heograpiyang pantao?
Ano ang pagkakaiba nito sa pisikal na
heograpiya?
Anu-ano ang saklaw ng heograpiyang pantao?
Bakit mahalagang pag-aralan ang Heograpiyang
Pantao?
WIKA
Itinuturing na kaluluwa ng isang kultura
Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad
sa mga taong kabilang sa isang pangkat
May 7,105 buhay na wika na ginagamit ng
mahigit 6,200,000,000 katao
Nakapaloob sa tinatawag na language family o
wikang magkakaugnay at may iisang pinag-
ugatan
May 136 language family sa buong mundo
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang mga pangunahing
wika ang ginagamit sa buong
daigdig?
Bakit itunuturing ang wika bilang
“kaluluwa” ng isang kultura?
Paano mo mahahalagahan ang
sarili mong wika?
RELIHIYON
Isang kalipunan ng mga paniniwala at
rituwal ng isang pangkat ng mga taong
tungkol sa isang kinikilalang
makapangyarihang nilalang o Diyos
Mula sa salitang RELIGARE na
nangangahulugang “buuin ang mga bahagi
para maging magkakaugnay ang kabuuan
nito”
Naging batayan ng pagkilos ng tao sa
kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay
Sa kasaysayan, naging malaki ang bahaging
ginampanan ng relihiyon sa buhay ng tao,
bilang indibidwal at kasapi ng isang lipunan
Naging malaking salik sa pagtatag at
pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng
maraming buhay
Naging dahilan ng pag-unlad at pag-iral ng
mga kultura
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Anu-ano ang mga relihiyon sa daigdig?
Paano nagkakaiba ang sistema ng paniniwala
noong panahon ng ating mga ninuno sa
panahon natin ngayon?
Suriin ang ilang mga paniniwala ng ibang
relihiyon at ihambing ito sa iyong sariling
paniniwala.
LAHI/PANGKAT-
ETNIKO
Tumutukoy sa pagkakakilanlan ng
isang pangkat ng mga tao, gayundin
ang pisikal o bayolohikal na katangian
ng pangkat
Ang ETNIKO ay nagmula sa salitang
Greek na ETHNOS na
nangangahulugang “mamamayan”
Pinag-uugnay ng magkakatulad na
kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon
PAMPROSESONG
TANONG
Paano pinag-uugnay
ang mga miyembro ng
bawat lahi/pangkat-
etniko?
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
TAKDANG-
ARALINMagdala ng mga gagamiting
props/costume para sa
gagawing aktibidad..
Magbalik-aral tungkol sa mga
tinalakay na paksa sa Aralin 1.
PANGWAKAS NA
GAWAIN
Journal Logging
Aralin 1 powerpoint presentation
YUGTO(PHASE)
PAGNILAYAN/
UNAWAIN
(REFLECT)
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Tungkol saan ang ipinakitang dula ng iyong
pangkat?
Anong konsepto ang maiuugnay sa binasang
kuwento at isinagawang dula?
Paano pinatunayan sa dula aang kaugnayan
ng pisikal na heograpiya at pamumuhay ng
tao?
Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman
tungkol sa pisikal na katangian ng daigdig?
Aralin 1 powerpoint presentation
PAMPROSESONG
TANONG
Ano ang kaugnayan ng mga impormasyon,
simbolo at bagay na makikita sa damit/kasuotan
batay sa lahi, relihiyon at wika ng piniling bansa?
Paano naipakita ang pagkakakilanlan ng mga
mamamayan sa bansa batay sa gawain?
Bakit nararapat pahalagahan ang heograpiyang
pantao ng mga bansa?
Sa paanong paraan mo maipapakita ang
paggalang sa ibang tao?
•
TAKDANG-
ARALIN
1. Maghanda para sa
mahabanag pagsusulit
tungkol sa Aralin 1.
PANGWAKAS NA
GAWAIN
Journal Logging
Sagutin ang tanong na nasa
bagong graffiti wall.
Pagkatapos ay muling balikan
ang naunang Graffiti Wall at
paghambingin ang dalawang
sagot.
Paano maiPaPakita ang
Pag-unawa sa
kahalagahan ng mga
Pamanang iPinagkaloob ng
mga sinaunang
kabihasnang
nagtagumPay sa hamong
dulot ng kaPaligiran nito?
YUGTO(PHASE)
ILIPAT
(TRANSFER)
Gumawa ng bukas na liham na
nagpapahayag ng taos-pusong
pasasalamat sa Diyos na lumikha sa
kagandahan ng kalikasan na
nagbibigay sa kanila ng magandang
kapaligirang tinitirhan at
ginagalawan.
PAMPROSESONG
TANONG
1.Ano ang naramdaman ninyo
habang ginagawa ang sulat?
2. May nagbago ba sa inyong
pananaw tungkol sa ating
kalikasan?
TAKDANG-
ARALIN•
1. Basahin ang Learners Module, Yunit 1-Aralin 2
pahina 40-43.
2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
-Anu-ano ang tatlong pangkat ng Homo Species?
-Ilarawan ang bawat pangkat.
SANGGUNIAN:
Grade 9 Learner’s Module, pahina 41-43
Aralin 1 powerpoint presentation

More Related Content

What's hot

Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa DaigdigMga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
iyoalbarracin
 
Sparta
SpartaSparta
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
Jeric Presas
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
Juan Miguel Palero
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Maybel Din
 
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Chuckry Maunes
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Joanna19
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Jonathan Husain
 
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalanAp 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
ARLYN P. BONIFACIO
 
Kabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shangKabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shang
department of education
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Jared Ram Juezan
 
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIGGRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
Jayson Casingal
 
Araling Panlipunan Grade 8 week 1
Araling Panlipunan Grade 8 week 1Araling Panlipunan Grade 8 week 1
Araling Panlipunan Grade 8 week 1
Andy Trani
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
edmond84
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
anettebasco
 
A.P. Athens
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athens
dranel
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
Louise Magno
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
Froidelyn Fernandez- Docallas
 

What's hot (20)

Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa DaigdigMga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
 
Sparta
SpartaSparta
Sparta
 
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
 
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
 
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalanAp 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
Ap 8 kontribusyon ng klasikong kabihasnan sa pag unlad ng pandaigdigan kamalan
 
Kabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shangKabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shang
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
 
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIGGRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
GRADE 8- MGA KABIHASNAN SA DAIGDIG
 
Araling Panlipunan Grade 8 week 1
Araling Panlipunan Grade 8 week 1Araling Panlipunan Grade 8 week 1
Araling Panlipunan Grade 8 week 1
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
 
A.P. Athens
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athens
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
 

Similar to Aralin 1 powerpoint presentation

Heograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigHeograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdig
Aileen Ocampo
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
StevAlvarado
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
JocelynRoxas3
 
Araling Panlipunan.pptx
Araling Panlipunan.pptxAraling Panlipunan.pptx
Araling Panlipunan.pptx
cherrypelagio
 
AP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptxAP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptx
DonnaTalusan
 
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docxGAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
ConelynLlorin1
 
ARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptxARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptx
JulietSolayo
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdfTG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
CHRISTINELIGNACIO
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Jared Ram Juezan
 
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptxAralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
RHODORAAIDABARDALO1
 
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptxAP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
JenniferVilla22
 
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
Ton Ton
 
Limang Tema ng Heograpiya.pptx
Limang Tema ng Heograpiya.pptxLimang Tema ng Heograpiya.pptx
Limang Tema ng Heograpiya.pptx
Pauline Misty Panganiban
 
DAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptxDAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptx
JacquelineAnnAmar1
 
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
Maynchie Faronilo
 
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdigAP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
Jared Ram Juezan
 
Katuturan at limang tema ng heograpiya
Katuturan at limang tema ng heograpiyaKatuturan at limang tema ng heograpiya
Katuturan at limang tema ng heograpiya
Olhen Rence Duque
 
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
CALEBDEARENGBEMBO
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
AceAnoya1
 

Similar to Aralin 1 powerpoint presentation (20)

Heograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigHeograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdig
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
Araling Panlipunan.pptx
Araling Panlipunan.pptxAraling Panlipunan.pptx
Araling Panlipunan.pptx
 
AP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptxAP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptx
 
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docxGAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
GAWAIN 1_ mODULE 1_heograpiya ng asya.docx
 
ARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptxARALIN 1 - AP 8.pptx
ARALIN 1 - AP 8.pptx
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIM
 
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdfTG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
 
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptxAralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
Aralin 1 Araling Panlipunan 8_Heograpiya_Week1-2_Q1.pptx
 
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptxAP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
AP 8 MODULE 1 ONLINE CLASS.pptx
 
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
Aralin 1 heograpiya ng daigdig (katuturan at limang tema ng heograpiya)
 
Limang Tema ng Heograpiya.pptx
Limang Tema ng Heograpiya.pptxLimang Tema ng Heograpiya.pptx
Limang Tema ng Heograpiya.pptx
 
DAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptxDAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptx
 
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
Heograpiyangdaigdig 140604233559-phpapp01
 
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdigAP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
 
Katuturan at limang tema ng heograpiya
Katuturan at limang tema ng heograpiyaKatuturan at limang tema ng heograpiya
Katuturan at limang tema ng heograpiya
 
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
1-heograpiya-ng-daigdig.pptx
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
 

Recently uploaded

Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 

Recently uploaded (10)

Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 

Aralin 1 powerpoint presentation

 • 3. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Naipapamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon.
 • 4. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon.
 • 6. YUNIT1 – HEOGRAPIYA AT MGA SINAUNANAG KABIHASNAN SA DAIGDIG ARALIN 1 HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
 • 7. Sa araling ito, inaasahang matututunan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: Nasusuri ang limang temang heograpikal bilang kasangkapan sa pag-unawa sa daigdig Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig Napahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa, at mamamayan sa daigdig (lahi, pangkat-etniko at relihiyon)
 • 9. GAWAIN 1 : GEOpardy!PANUTO: Basahin ang mga salitang nasa GEOpardy Board. Bumuo ng mga tanong na akma sa mga salita. Isulat ang tamang sagot sa isang kapirasong papel. HALIMBAWA TANONG: Ano ang natatanging DAIGDIG
 • 11. MGA PAMPROSESONG TANONG 1.Base sa gawain, ano ang paksang tatalakayin? 2.Maaari bang magbigay ng karagdagang impormasyon na may kinalaman sa heograpiya?
 • 12. GAWAIN 2 : Graffiti wallPANUTO: 1. Hatiin ang klase sa limang pangkat. 2.Gumamit ng cartolina bilang graffiti wall. 3. Sagutin ang tanong na nasa graffiti wall. NOTE: Ang inyong kasagutan ay base sa dati ninyo nang
 • 13. Paano maipapakita ang pag- unawa sa kahalagahan ng mga pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito?
 • 14. TAKDANG- ARALINSAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA TANONG: 1.Ano ang heograpiya? 2.Anu-ano ang mga saklaw ng Heograpiya? 3.Ipaliwanag ang limang tema ng Heograpiya? SANGGUNIAN www.google.com www.wikipedia.com
 • 18. MGA PAMPROSESONG TANONG 1.Mula sa mga salitang nasa diyagram, ano ang ibig sabihin ng HEOGRAPIYA?
 • 26. PAMPROSESONG TANONG Paano ginagamit ng mga tao ang bawat saklaw ng heograpiya upang higit na mapahalagahan ng tao ang kapaligiran na kanyang ginagalawan?
 • 29. LOKASYON Tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig Tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig DALAWANG PAMAMARAANDALAWANG PAMAMARAAN LOKASYONG ABSOLUTE Gamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid LOKASYONG ABSOLUTE Gamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid LOKASYONG RELATIBO Gamit na batayan ay mga lugar at bagay na nasa paligid nito LOKASYONG RELATIBO Gamit na batayan ay mga lugar at bagay na nasa paligid nito
 • 30. LUGAR Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook DALAWANG PAMAMARAANDALAWANG PAMAMARAAN Katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at likas na yaman Katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at likas na yaman Katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal Katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal
 • 31. REHIYON Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural
 • 32. INTERAKSIYON NG TAO AT KAPALIGIRAN Ang kaugnay ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan Ang kaugnay ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan Kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao ; gayundin ang pakikiayon ng tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kaniyang kapaligiran Kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao ; gayundin ang pakikiayon ng tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kaniyang kapaligiran
 • 33. PAGGALAW Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar ; kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar ; kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan TATLONG URI NG DISTANSIYA (LINEAR)Gaano kalayo ang isang lugar? (TIME) Gaano katagal ang paglalakbay? (PSYCHOLOGICAL) Paano tiningnan ang layo ng lugar? TATLONG URI NG DISTANSIYA (LINEAR)Gaano kalayo ang isang lugar? (TIME) Gaano katagal ang paglalakbay? (PSYCHOLOGICAL) Paano tiningnan ang layo ng lugar?
 • 34. PAMPROSESONG TANONG Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng bansa? Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa?
 • 35. GAWAIN 3 : Tukoy-Tema- Aplikasyon PANUTO : Basahin at unawain ang sumusunod na impormasyon na may kinalaman sa lokasyon, lugar, rehiyon, interaksiyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. Pagkatapos, punan ng inyong pangkat ng kinakailangang impormasyon ang flower chart sa ibaba.
 • 36. 1.May tropikal na klima ang Pilipinas. 2.Matatagpuan ang Pilipinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel at silangan ng West Philippine Sea. 3.Ang Pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napalilibutan ng dagat ang bansa. 4.Libo-libong Pilipino ang nangingibang-bansa sa Australia at New Zealand upang magtrabaho. 5.Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. 6.Ang lumalaking populasyon sa National Capital Region sa Pilipinas ang nagbigay-daan upang patuloy na pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at ng pabahay sa kalungsuran. 7.Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magagandang pasyalan. 8.Islam ang opisyal na relihiyon ng mga mamamayan ng Saudi Arabia . 9.Ang Singapore ay nasa 1º20’ hilagang latitud at 103º50’ silangang longhitud. 10.Espanyol ang wikang ginagamit ng mga mamamayan sa Mexico.
 • 38. PAMPROSESONG TANONG Magbigay ng sariling reaksiyon tungkol sa heograpiya ng bansang napili ayon sa limang tema nito.
 • 39. SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA TANONG: 1. Magdala ng mapa ng daigdig. 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. a. Anu-ano ang mga estruktura ng daigdig?Ilarawan ang bawat isa. b. Paano nakakaapekto ang mga plate sa pagbabago ng hitsura ng ibabaw ng daigdig? c. Paano natutukoy ang lokasyon ng isang bansa gamit ang mga guhit sag lobo/mapa? SANGGUNIAN www.google.com www.wikipedia.com Grade 9 Learner’s Module , pahina 15-17 Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 6-7 TAKDANG- ARALIN
 • 42. TALASALITAAN CRUSTCRUST Ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig MANTLEMANTLE Binubuo ng makapal at maiinit na tunaw na bato
 • 43. CORECORE Kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal PLATEPLATE Malalaking masa ng solidong bato LONGITUDELONGITUDE Distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian
 • 44. LATITUDELATITUDE Distansyang angular sa pagitan ng dalawang parallel PRIME MERIDIAN PRIME MERIDIAN Guhit na itinalaga bilang zero degree longitude
 • 45. EQUATOREQUATOR Humahati sa globo sa hilaga at timog hemispero INTERNATIONAL DATE LINE INTERNATIONAL DATE LINE Ang 180 degrees longitude mula sa Prime Meridian pakanluran man o pasilangan
 • 48. CRUST Ang mabatong bahagi ng daigdig May kapal na 30-65 kilometro palalim mula sa kontinente May kapal na 5-7 kilometro mula sa karagatan
 • 49. MANTLE Isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito.
 • 50. CORE Ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel
 • 52. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang iba’t ibang estruktura ng daigdig? Paano nakakaapekto ang mga plate sa pagbabago ng hitsura ng ibabaw ng daigdig?
 • 53. Mga iLANG MAHAHALAGANG KAALAMAN TUNGKOL SA DAIGDIG Tinatayang Bigat(Mass) 5.9736 x 1024 kg Tinatayang Edad 4.6 bilyong taon Populasyon 6,768,167,712 Kabuuang Lawak ng Ibabaw ng Daigdig 510,066,000 kilometro kuwadrado Lawak ng Kalupaan 148,258,000 km.kw. Lawak ng Karagatan 335,258,000 km.kw. Pangkalahatang Lawak ng Katubigan 361,419,000 kilometro kuwadrado Uri ng Tubig 97% alat , 3% tabang
 • 54. Circumference o Kabilugan sa Equator 40,066 km. Circumference o Kabilugan sa Poles 39,992 km. Diyametro sa Equator 12,753 km. Diyametro sa Poles 12,710 km. Radius sa Equator 6,376 km. Bilis ng Pag-ikot Lumiligid ang daigdig paikot sa bilis na 66,700 milya bawat oras, 107,320 km.bawat oras Orbit sa Araw Lumiligid ang daigdig paikot sa araw sa loob ng 365 araw, 5 oras, 48 minuto at 46 na segundo
 • 55. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang kaibahan ng daigdig sa iba pang mga planeta? Paano nakakaapekto sa daigdig ang pag-ikot nito sa orbit at sa sarili nitong aksis?
 • 64. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang mga guhit na makikita sa globo/mapa? Bakit mahalaga na maging pamilyar tayo sa mga guhit na ito? Paano nakakatulong ang mga guhit sa mapa/globo sa paghahanap ng isang lokasyon? Paano malalaman ang uri ng panahong nararanasan sa isang lugar gamit ang mga espesyal na guhit sa mapa/globo?
 • 65. GAWAIN 4 : KKK geocard completion PANUTO : Gumawa ng sariling KKK GeoCard batay sa kasunodna format. Kumpletuhin ang KKK(Kataga- Kahulugan-Kabuluhan) GeoCard na may kaugnayan sa katangiang pisikal ng daigdig. Isulat sa unang bahagi ng KKK GeoCard ang kataga na nasa loob ng kahon. Sa ikalawang bahagi, isulat ang kahulugan ng nakatalang salita. Sa ikatlong bahagi, itala ang kabuluhan ng naturang kataga sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na:
 • 66. Paano nakaiimpluwensiya/nakaaapekto ang naturang konsepto sa buhay ng tao at iba pang nabubuhay na organismo sa daigdig sa kasalukuyan?
 • 67. MGA KATAGA MantleMantle Planetang daigdigPlanetang daigdig PlatePlate Pagligid sa ArawPagligid sa Araw Longitude at LatitudeLongitude at Latitude
 • 69. TAKDANG- ARALIN• 1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: • a. Ano ang klima?paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao? • b. Ano ang kahulugan ng kontinente?Ibigay ang mga halimbawa ng kontinente at ang mga bansang • sakop nito. • c. Ipaliwanag ang Continental Drift Theory. • SANGGUNIAN: • Grade 9 Learner’s Module , pahina 21-26 • Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 7-9
 • 71. Tukuyin ang mga bansang malapit sa mga espesyal na guhit. Anong klima ang nararanasan ng mga bansang ito?
 • 74. PAMPROSESONG TANONG  Ano ang Klima? Anu-anong mga bansa ang magkakabilang sa mga lokasyong na kinaroroonan ng mga espesyal na guhit? Ilarawan ang klimang nararanasan sa mga bansang ito. Paano nakakaapekto ang lokasyon ng mga bansa sa pagkakaiba-iba ng kanilang klima?
 • 75. GAWAIN 5 : DITO SA AMINPANUTO : Suriing mabuti ang kasunod na diyagram. Tukuyin ang lugar na inilalarawan sa mapa. Kumpletuhin ang pahayag sa call out. Magsaliksik ng impor4masyon tungkol sa klima at yamang likas ng lugar na kinaroroonan ng diyagram. Buuin ang pangungusap sa ilalim na bahagi ng diyagram.
 • 76. Ako si _______________. Narito ako sa_________. Ang klima dito ay ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ang mga likas yaman dito ay ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
 • 77. Batay sa taglay na klima at Likas na yaman ng aming lugar, ang pamumuhay dito sa amin ay _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
 • 78. PAMPROSESONG TANONG  Bakit nagkakaiba-iba ang klima sa iba’t ibang panig ng daigdig? Bakit malaki ang bahaging ginagampanan ng klima at likas sa pag-unlad ng kabuhayan ng tao mula noon hanggang ngayon?
 • 80. KONTINENTE Pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May magkakaugnay samantalang ang ibang kontinente ay napapalibutan ng katubigan. PANGEA-isang super kontinente
 • 83. Dahil sa paggalaw ng Continental Plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa- hiwalay ang Pangea at nabuo ang kasalukuyang
 • 85. 240 Milyong Taon Mayroon lamang isang super continent na tinatawag na PANGEA na pinaliligiran ng karagatang tinatawag na Panthalassa Ocean.
 • 87. 200 Milyong Taon Nagsimulang maghiwalay ang kalupaan ng PANGAEA hanggang sa mahati sa dalawa:LAURASIA sa Northern Hemisphere. at Gondwana sa Southern Hemisphere
 • 89. 65 Milyong Taon Nagpatuloy ang paghihiwalay ng mga kalupaan. Mapapansin ang India na unti-unting dumidikit sa Asya.
 • 90. Sa Kasalukuyan Unti-unti ang paggalaw ng mga kontinente. Tinatayang 2.5 sentimetro ang paggalaw ng North America at Europe bawat taon.
 • 92. PAMPROSESONG TANONG Sang-ayon ba kayo sa teoryang ito ni Alfred Wegener?
 • 101. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang mga kontinente sa daigdig? Magbigay ng mga bansang kabilang sa bawat kontinente. Paano nabuo ang mga kontinente sa daigdig?
 • 102. GAWAIN 6 : Three Words in One PANUTO : Saang kontinente matatagpuan ang mga pook/ hayop na tinutukoy sa bawat bilang? Isulat ang sagot sa kahon.
 • 110. TOPOGRAPIYA Pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon
 • 111. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga kauna-unahang kabihasnan ng daigdig ay umusbong malapit sa mga lambak-ilog. Kabilang dito ang mga lambak ng Tigris- Euphrates, Indus, Huang Ho sa Asya, at ang lambak-ilog ng Nile sa Africa.
 • 112. BUNDOK Everest- Asya (29,028 talampakan) Kilimanjaro- Africa(19,340 talampakan) Elbrus- Europe (18,510 talampakan)
 • 113. TALAHANAYAN 1.4 : PINAKAMATAAS NA BUNDOK NG DAIGDIG BUNDOK TAAS(METRO) LOKASYON EVEREST 8,848 Nepal/Tibet K-2 8,611 Pakistan KANGCHENJUNGA 8,586 Nepal/India LHOTSE 8,511 Nepal MAKALU 8,463 Nepal/Tibet CHO OYU 8,201 Nepal/Tibet DHAULAGIRI 8,167 Nepal MANASLU 8,163 Nepal NANGA PARBAT 8,125 Pakistan ANNAPURNA 8,091 Nepal
 • 114. TALAHANAYAN 1.5 : Mga Karagatan sa Daigdig KARAGATAN LAWAK (km.kw.) AVERAGE NA LALIM (talampakan) PINAKAMALALIM NA BAHAGI(talampakan) Pacific Ocean 155,557,000 12,926 Mariana Trench(35,840) Atlantic Ocean 76,762,000 11,730 Puerto Rico Trench(28,232) Indian Ocean 68,556,000 12,596 Java Trench(23,376) Southern Ocean 20,327,000 13,100 (4,000-5,000metro)16,400 talampakang lalim, ang katimugang dulo ng South Sandwich Trench, 23,736 talampakang lalim(7,235metro) Arctic Ocean 14,056,000 3,407 Eurasia Basin(17,881)
 • 115. PAMPROSESONG TANONG Magbigay ng mga halimbawa anyong-lupa at anyong tubig.  Saang bansa matatagpuan ang mga nabanggit na halimbawa?
 • 118. PAMPROSESONG TANONG Bakit maiuugnay ang pamumuhay ng tao sa anyong lupa o tubig na kanilang pinaninirahan?  Paano nakaaapekto ang mga anyong lupa at tubig sa pag-unlad ng kabuhayan ng tao?
 • 119. TAKDANG- ARALINSagutin ang mga sumusunod na tanong: a.Ibigay ang kahulugan ng Heograpiyang Pantao. b. Anu-ano ang saklaw ng heograpiyang pantao?Ipaliwanag ang bawat isa? SANGGUNIAN: Grade 9 Learner’s Module , pahina 31-35 Grade 9 Teacher’s Guide , pahina 12
 • 122. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik sa loob ng kahon. -kalipunan ng mga paniniwala at ritwal ng isang pangkat ng mga tao tungkol sa kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos -itinuturing na kaluluwa ng isang kultura -tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, gayundin ang pisikal o bayolohikal na katangian ng pangkat -ito ay isang sangay ng heograpiya na tumutukoy sa pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, pangkat-etniko at iba pa sa iba.t ibang bahagi ng daigdig L R E I I H O Y N I K A W H I A L H O E G R A I P A Y N G A P N O A T
 • 124. HEOGRAPIYANG PANTAO saklaw ang pag aaral ng- - wika, relihiyon, lahi, at pangkat etniko sa iba t- ’ ibang bahagi ng daigdig
 • 125. ito ay isang agham panlipunan na pinag- aaralan ang paraan ng interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran; kung paano niya ito binabago at kung paano din siya nababago o naaapektuhan ng kalikasan. Pinag-aaralan dito ang relihiyon, wika, medisina, ekonomiya, politika, mga lungsod,populasyon, kultura at iba pa Inaalam ng mga heograpong pantao ang mga dahilan kung paano nababago ng tao ang kapaligiran,kung paano siya nakakalikha ng panibagong lugar na may kahulugan, at kung paano nababago ng kapaligiran ang paraan ng pamumuhay ng tao; ang interaksyong ito ang pangunahing sinusuri sa Heograpiyang Pantao
 • 126. PAMPROSESONG TANONG Ano ang ibig sabihin ng heograpiyang pantao? Ano ang pagkakaiba nito sa pisikal na heograpiya? Anu-ano ang saklaw ng heograpiyang pantao? Bakit mahalagang pag-aralan ang Heograpiyang Pantao?
 • 127. WIKA Itinuturing na kaluluwa ng isang kultura Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat May 7,105 buhay na wika na ginagamit ng mahigit 6,200,000,000 katao Nakapaloob sa tinatawag na language family o wikang magkakaugnay at may iisang pinag- ugatan May 136 language family sa buong mundo
 • 131. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang mga pangunahing wika ang ginagamit sa buong daigdig? Bakit itunuturing ang wika bilang “kaluluwa” ng isang kultura? Paano mo mahahalagahan ang sarili mong wika?
 • 132. RELIHIYON Isang kalipunan ng mga paniniwala at rituwal ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos Mula sa salitang RELIGARE na nangangahulugang “buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito” Naging batayan ng pagkilos ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay
 • 133. Sa kasaysayan, naging malaki ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa buhay ng tao, bilang indibidwal at kasapi ng isang lipunan Naging malaking salik sa pagtatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay Naging dahilan ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura
 • 135. PAMPROSESONG TANONG Anu-ano ang mga relihiyon sa daigdig? Paano nagkakaiba ang sistema ng paniniwala noong panahon ng ating mga ninuno sa panahon natin ngayon? Suriin ang ilang mga paniniwala ng ibang relihiyon at ihambing ito sa iyong sariling paniniwala.
 • 136. LAHI/PANGKAT- ETNIKO Tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, gayundin ang pisikal o bayolohikal na katangian ng pangkat Ang ETNIKO ay nagmula sa salitang Greek na ETHNOS na nangangahulugang “mamamayan” Pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon
 • 137. PAMPROSESONG TANONG Paano pinag-uugnay ang mga miyembro ng bawat lahi/pangkat- etniko?
 • 140. TAKDANG- ARALINMagdala ng mga gagamiting props/costume para sa gagawing aktibidad.. Magbalik-aral tungkol sa mga tinalakay na paksa sa Aralin 1.
 • 146. PAMPROSESONG TANONG Tungkol saan ang ipinakitang dula ng iyong pangkat? Anong konsepto ang maiuugnay sa binasang kuwento at isinagawang dula? Paano pinatunayan sa dula aang kaugnayan ng pisikal na heograpiya at pamumuhay ng tao? Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman tungkol sa pisikal na katangian ng daigdig?
 • 148. PAMPROSESONG TANONG Ano ang kaugnayan ng mga impormasyon, simbolo at bagay na makikita sa damit/kasuotan batay sa lahi, relihiyon at wika ng piniling bansa? Paano naipakita ang pagkakakilanlan ng mga mamamayan sa bansa batay sa gawain? Bakit nararapat pahalagahan ang heograpiyang pantao ng mga bansa? Sa paanong paraan mo maipapakita ang paggalang sa ibang tao? •
 • 149. TAKDANG- ARALIN 1. Maghanda para sa mahabanag pagsusulit tungkol sa Aralin 1.
 • 150. PANGWAKAS NA GAWAIN Journal Logging Sagutin ang tanong na nasa bagong graffiti wall. Pagkatapos ay muling balikan ang naunang Graffiti Wall at paghambingin ang dalawang sagot.
 • 151. Paano maiPaPakita ang Pag-unawa sa kahalagahan ng mga Pamanang iPinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumPay sa hamong dulot ng kaPaligiran nito?
 • 153. Gumawa ng bukas na liham na nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat sa Diyos na lumikha sa kagandahan ng kalikasan na nagbibigay sa kanila ng magandang kapaligirang tinitirhan at ginagalawan.
 • 154. PAMPROSESONG TANONG 1.Ano ang naramdaman ninyo habang ginagawa ang sulat? 2. May nagbago ba sa inyong pananaw tungkol sa ating kalikasan?
 • 155. TAKDANG- ARALIN• 1. Basahin ang Learners Module, Yunit 1-Aralin 2 pahina 40-43. 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. -Anu-ano ang tatlong pangkat ng Homo Species? -Ilarawan ang bawat pangkat. SANGGUNIAN: Grade 9 Learner’s Module, pahina 41-43