SlideShare a Scribd company logo
ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÈÉÍ ÀÍÊÅÒ
1.1. Ýöýã/ýõ/-èéí íýð ________________________ Íýð___________________________
1.2. Õ¿éñ _______________ 1.3. Òºðñºí _______ îí _____ ñàð _____ ºäºð
1.4. Òºðñºí àéìàã, õîò____________________ ñóì, ä¿¿ðýã ______________________
òºðñºí ãàçàð ____________________________îâîã__________________________
1.5. ¯íäýñ, óãñàà____________________ 1.6. Íèéãìèéí ãàðàë __________________
1.7. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë (çºâõºí ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íý):
1. ÕÓÂÜ Õ¯ÍÈÉ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
Ìàÿãò No 1
Òàíû
þó
áîëîõ
Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë
Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí ýöýã /ýõ/-èéí
íü áîëîí ººðèéí íü íýð
Òºðñºí
îí
Òºðñºí àéìàã, õîò,
ñóì, ä¿¿ðýã
1.8. Ñàäàí òºðëèéí áàéäàë (Òàíû ýöýã, ýõ, òºðñºí àõ, ýã÷, ä¿¿, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õýä áîëîí òàíû ýõíýð /
íºõºð/-èéí ýöýã, ýõèéã îðóóëíà.):
Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë
Ñàäàí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñèéí ýöýã /ýõ/-
èéí íü áîëîí ººðèéí íü íýð
Òºðñºí
îí
Òºðñºí àéìàã, õîò,
ñóì, ä¿¿ðýã
1.9. Îðøèí ñóóãàà õàÿã _____________________________àéìàã, õîò ______________________________ ñóì, ä¿¿ðýã
ãýðèéí õàÿã_________________________________________________________________________________________
Óòàñ, ¿¿ðýí óòàñ ___________________________Ôàêñ_____________ È-ìýéë õàÿã_____________________________
1.10. Øóóäàíãèéí õàÿã __________________________________________________________ Èíäåêñ_________________
1.11. Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèéí íýð ___________________________ , ò¿¿íèé óòàñ__________________
Çóðàã
4õ6 ñì
Ðåãèñòðèéí äóãààð
Òàíû
þó
áîëîõ
Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààð:
Áèåèéí áàéöààëò
áè÷èõ ñàíàìæ
àøèãëààðàé
Íèéãìèéí äààòãàëûí
äýâòðèéí äóãààð
Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí
ãýð÷èëãýýíèé äóãààð
“Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâèéí õýðýã õºòëºõ æóðàì”-ûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëò
Ìàÿãòûã ººðèéí ãàðààð,
õàð áóþó õàð õºõ ºíãèéí
áýõýýð áºãëºíº
2. ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
2.1. Áîëîâñðîë /åðºíõèé, òóñãàé äóíä, äýýä áîëîâñðîë, äèïëîìûí, áàêàëàâðûí áîëîí ìàãèñòðèéí çýðãèéã
îðîëöóóëàí/
2.2. Áîëîâñðîëûí äîêòîðûí áîëîí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã
3.3. Ýðäìèéí öîë /äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð, àêàäåìèéí ãèø¿¿íèéã îðîëöóóëàí/
3.2.Àëáàí òóøààëûí çýðýã äýâ, öîë
¯íýìëýõíèé
äóãààð
Çýðýã äýâ, öîëíû íýð Çàðëèã, çàõèðàìæ, òóøààëûí íýð,
îí, ñàð, ºäºð, äóãààð
Àëáàí òóøààëûí
àíãèëàë, çýðýãëýë
Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÖîë Öîë îëãîñîí áàéãóóëëàãà Îí, ñàð
Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÇýðýã Õàìãààëñàí ãàçàð Îí, ñàð
Ýçýìøñýí áîëîâñðîë, ìýðãýæèë, ãýð÷èëãýý,
äèïëîìûí äóãààðÑóðãóóëèéí íýð Îðñîí îí, ñàð Òºãññºí îí, ñàð
Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв __________________________________________________
Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð õàìãààëñàí ñýäýâ___________________________________________________________
3.1. Ìýðãýøëèéí áýëòãýë /Ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä ÷èãëýëýýð íàðèéí ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòàä õàìðàãäñàí
áàéäëûã áè÷íý/
ßìàð ÷èãëýëýýðÕààíà, ÿìàð áàéãóóëëàãàä
Ýõýëñýí äóóññàí
îí, ñàð, ºäºð
Õóãàöàà
/õîíîãîîð/
¯íýìëýõ, ãýð÷èëãýýíèé äóãààð,
îëãîñîí îí, ñàð, ºäºð
3. ÌÝÐÃÝØËÈÉÍ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
4.ÓÐ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
4.1 Óð ÷àäâàð (òà ººðèéí óð ÷àäâàðûí ò¿âøèíã 1-3 áàëëààð ¿íýëíý ¿¿ /1-òààðóó, 2-äóíä, 3-ñàéí/)
4.2.Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã (ò¿âøèíã ″ +″ ãýæ òýìäýãëýíý)
Ãàäààä õýëíèé íýð
Äóíä Ñàéí Îíö
ñîíñîæ îéëãîõ ÿðèõ óíøèõ áè÷èõ
Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö
Õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Á¿ëãýýð àæèëëàõ óð ÷àäâàð Ò¿âøèí
ªºðèé㺺 òàíèí ìýäýõ
- ªºðèéí ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ áà
òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýý òîäîðõîéëîõ
1 2 3 ¯ð íºëººòýé áàã á¿ðä¿¿ëýõ 1 2 3
- Òàíèí ìýäýõ õýâ ìàÿãàà òîãòîîõ
1 2 3 Áóñäûí ýðõ ìýäýë, á¿ðýí ýðõèéã
õ¿íäýòãýæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
1 2 3
- ªºð÷ëºëòèéã õ¿ëýýí àâàõ
1 2 3 - Ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé
õóâààëöàõ
1 2 3
Ñòðåññýý òàéëàõ
- Ñòðåññèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã íàìæààõ 1 2 3 Áóñàä óð ÷àäâàð Ò¿âøèí
- Öàãèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ 1 2 3 - ¯¿ðýã õ¿ëýýõ 1 2 3
- Ýðõ ìýäëýý òºëººë¿¿ëýõ 1 2 3 - Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ 1 2 3
Àñóóäëûã á¿òýýë÷ýýð
øèéäâýðëýõ
- Ç¿é çîõèñòîé õàíäëàãûã õýðýãëýõ 1 2 3 - Íèéòèéí çîðèëãîä òóóøòàé áàéõ 1 2 3
- Á¿òýýë÷ õàíäëàãûã àøèãëàõ 1 2 3 - ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ
- Øèíý ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ 1 2 3 - Àñóóäàë áîëîâñðóóëàõ 1 2 3
Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - Îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàõ 1 2 3
Áóñàäòàé áèå áèåíèéãýý
äýìæñýí õàðèëöàà
õîëáîî òîãòîîõ
- Õàëàìæëàõ 1 2 3 Äýýð äóðäñàíààñ áóñàä óð
÷àäâàðààñàà çàðèìûã íýðëýíý
¿¿
Ò¿âøèí
- Ǻâëºãºº ºãºõ 1 2 3
- Áóñäûã ñîíñîõ 1 2 3
Ýðõ ìýäëèéíõýý õ¿ðýýíä
áóñäàä íºëººëºõ
- Ýðõ ìýäëýý õýðýãæ¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3
- Áóñäàä íºëººëºõ 1 2 3
- Áóñäàä á¿ðýí ýðõ îëãîõ 1 2 3
Áóñäàä óðàì õàéðëàõ
- ¯ð íºëººã¿é ¿éë àæèëëàãààã èëð¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3
- Óðàì çîðèã îðóóëàõ îð÷èí áèé áîëãîõ 1 2 3
- Àìæèëòûã óðàìøóóëàõ 1 2 3
Ǻð÷ëèéã çîõèöóóëàõ
- Øàëòãààíûã òîãòîîõ 1 2 3 1 2 3
- Òîõèðîõ ñòðàòåãèéã ñîíãîõ 1 2 3
- Ѻðãºëäºõ ÿâäëûã àðèëãàõ 1 2 3
5. ÒÓÐØËÀÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
5.1. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäàë
Àæèëëàñàí áàéãóóëëàãà, ãàçàð, ò¿¿íèé õýëòýñ, àëáà Àëáàí òóøààë
Àæèëä îðñîí
îí, ñàð
Àæëààñ ãàðñàí
îí, ñàð
Äýýðõ ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/				 /			 /
201___îí___ ñàð___ ºäºð
4.3.Êîìïüþòåðèéí áîëîí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãè ýçýìøñýí áàéäàë (ò¿âøèíã ″+″ ãýæ
òýìäýãëýíý)
Ýçýìøñýí
ïðîãðàììûí íýð
Ò¿âøèí Ò¿âøèíÝçýìøñýí îôôèñèéí òîíîã
òºõººðºìæ, òåõíîëîãèéí íýð
Èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõ
Äîòîîä ñ¿ëæýý àøèãëàõ
Îôôèñèéí
òîíîã
òºõººðºìæ
àøèãëàõ
ñêàéíåð,
õóâèëàã÷
ôàêñ
ãýðýë çóðãèéí áîëîí
âèäåî áè÷ëýãèéí
àïïàðàò ã.ì
Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö
ïðèíòåð

More Related Content

What's hot

9 r angi biologi
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
Shagaishuu Xoo
 
Маркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэсМаркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэс
Ikhzasag SEZS
 
Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин
dagarzandraidorjmyag
 
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулахNomuuntk
 
porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee
Mr Nyak
 
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
Adilbishiin Gelegjamts
 
Kognitiv konstructivizmiin.onol
Kognitiv konstructivizmiin.onolKognitiv konstructivizmiin.onol
Kognitiv konstructivizmiin.onol
Enebish Jargalsaikhan
 
эрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулга
National University Of Mongolia
 
Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch
 
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсхэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
О. Гэрэлт-Од
 
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬС.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬbatnasanb
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan
 
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Adilbishiin Gelegjamts
 
эрүүл мэндийн яам
эрүүл мэндийн яамэрүүл мэндийн яам
эрүүл мэндийн яамBayar Tsend
 
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
N G
 
Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
Гончигжавын Болдбаатар
 
тасалгааны ургамал
тасалгааны ургамалтасалгааны ургамал
тасалгааны ургамалdavaa627
 

What's hot (20)

лекц №7
лекц №7лекц №7
лекц №7
 
9 r angi biologi
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
 
Маркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэсМаркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэс
 
Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин
 
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
 
porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee
 
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
зах зээлийн хэлбэр ба өрсөлдөөн /Монополь, төгс өрсөлдөөн, олигополь ... гэх ...
 
Kognitiv konstructivizmiin.onol
Kognitiv konstructivizmiin.onolKognitiv konstructivizmiin.onol
Kognitiv konstructivizmiin.onol
 
эрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулга
 
Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
 
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсхэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
 
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬС.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
 
эрүүл мэндийн яам
эрүүл мэндийн яамэрүүл мэндийн яам
эрүүл мэндийн яам
 
Marketing management 11 lekts 2010 хуваарилалтын суваг
Marketing management 11 lekts 2010 хуваарилалтын сувагMarketing management 11 lekts 2010 хуваарилалтын суваг
Marketing management 11 lekts 2010 хуваарилалтын суваг
 
Erku
ErkuErku
Erku
 
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 
Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
 
тасалгааны ургамал
тасалгааны ургамалтасалгааны ургамал
тасалгааны ургамал
 

Viewers also liked

суралцагчтай 2
суралцагчтай 2суралцагчтай 2
суралцагчтай 2
sumiyadaa2013
 
төрийн албан хаагчийн анкет
төрийн албан хаагчийн анкеттөрийн албан хаагчийн анкет
төрийн албан хаагчийн анкетJargalchuluun Mungunbayar
 
Suragchiin medeelliin zagbar
Suragchiin medeelliin zagbarSuragchiin medeelliin zagbar
Suragchiin medeelliin zagbarurangua85
 
Delgerengio sudalgaa asuulga
Delgerengio sudalgaa asuulgaDelgerengio sudalgaa asuulga
Delgerengio sudalgaa asuulgadajaaaaaa
 
анкет бд3,2,3
анкет бд3,2,3анкет бд3,2,3
анкет бд3,2,3Boloroo Zanaa
 
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетTeacher's E-content
 
Munkhbat Jamiyan-CV
Munkhbat Jamiyan-CVMunkhbat Jamiyan-CV
Munkhbat Jamiyan-CV
Unuruu Dear
 
Ажилтны анкет - www.mhri.mn
Ажилтны анкет - www.mhri.mnАжилтны анкет - www.mhri.mn
Ажилтны анкет - www.mhri.mn
Доржбатын Бартанбаатар
 
гэрээний загвар.а
гэрээний загвар.агэрээний загвар.а
гэрээний загвар.а
Goddemii Godii
 

Viewers also liked (15)

Ajiliin anket (1)
Ajiliin anket (1)Ajiliin anket (1)
Ajiliin anket (1)
 
Gishuunii anket
Gishuunii anketGishuunii anket
Gishuunii anket
 
Anket full
Anket fullAnket full
Anket full
 
Tax anket
Tax anketTax anket
Tax anket
 
суралцагчтай 2
суралцагчтай 2суралцагчтай 2
суралцагчтай 2
 
Elselt surgalt ajliin bair gereenii zagvar
Elselt surgalt ajliin bair gereenii zagvarElselt surgalt ajliin bair gereenii zagvar
Elselt surgalt ajliin bair gereenii zagvar
 
төрийн албан хаагчийн анкет
төрийн албан хаагчийн анкеттөрийн албан хаагчийн анкет
төрийн албан хаагчийн анкет
 
Suragchiin medeelliin zagbar
Suragchiin medeelliin zagbarSuragchiin medeelliin zagbar
Suragchiin medeelliin zagbar
 
Delgerengio sudalgaa asuulga
Delgerengio sudalgaa asuulgaDelgerengio sudalgaa asuulga
Delgerengio sudalgaa asuulga
 
анкет бд3,2,3
анкет бд3,2,3анкет бд3,2,3
анкет бд3,2,3
 
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
 
Munkhbat Jamiyan-CV
Munkhbat Jamiyan-CVMunkhbat Jamiyan-CV
Munkhbat Jamiyan-CV
 
Ажилтны анкет - www.mhri.mn
Ажилтны анкет - www.mhri.mnАжилтны анкет - www.mhri.mn
Ажилтны анкет - www.mhri.mn
 
гэрээний загвар.а
гэрээний загвар.агэрээний загвар.а
гэрээний загвар.а
 
Hudulmuriin geree
Hudulmuriin gereeHudulmuriin geree
Hudulmuriin geree
 

Anket1

  • 1. ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÈÉÍ ÀÍÊÅÒ 1.1. Ýöýã/ýõ/-èéí íýð ________________________ Íýð___________________________ 1.2. Õ¿éñ _______________ 1.3. Òºðñºí _______ îí _____ ñàð _____ ºäºð 1.4. Òºðñºí àéìàã, õîò____________________ ñóì, ä¿¿ðýã ______________________ òºðñºí ãàçàð ____________________________îâîã__________________________ 1.5. ¯íäýñ, óãñàà____________________ 1.6. Íèéãìèéí ãàðàë __________________ 1.7. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë (çºâõºí ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íý): 1. ÕÓÂÜ Õ¯ÍÈÉ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË Ìàÿãò No 1 Òàíû þó áîëîõ Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí ýöýã /ýõ/-èéí íü áîëîí ººðèéí íü íýð Òºðñºí îí Òºðñºí àéìàã, õîò, ñóì, ä¿¿ðýã 1.8. Ñàäàí òºðëèéí áàéäàë (Òàíû ýöýã, ýõ, òºðñºí àõ, ýã÷, ä¿¿, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õýä áîëîí òàíû ýõíýð / íºõºð/-èéí ýöýã, ýõèéã îðóóëíà.): Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë Ñàäàí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñèéí ýöýã /ýõ/- èéí íü áîëîí ººðèéí íü íýð Òºðñºí îí Òºðñºí àéìàã, õîò, ñóì, ä¿¿ðýã 1.9. Îðøèí ñóóãàà õàÿã _____________________________àéìàã, õîò ______________________________ ñóì, ä¿¿ðýã ãýðèéí õàÿã_________________________________________________________________________________________ Óòàñ, ¿¿ðýí óòàñ ___________________________Ôàêñ_____________ È-ìýéë õàÿã_____________________________ 1.10. Øóóäàíãèéí õàÿã __________________________________________________________ Èíäåêñ_________________ 1.11. Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèéí íýð ___________________________ , ò¿¿íèé óòàñ__________________ Çóðàã 4õ6 ñì Ðåãèñòðèéí äóãààð Òàíû þó áîëîõ Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààð: Áèåèéí áàéöààëò áè÷èõ ñàíàìæ àøèãëààðàé Íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòðèéí äóãààð Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ãýð÷èëãýýíèé äóãààð “Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâèéí õýðýã õºòëºõ æóðàì”-ûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëò Ìàÿãòûã ººðèéí ãàðààð, õàð áóþó õàð õºõ ºíãèéí áýõýýð áºãëºíº
  • 2. 2. ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË 2.1. Áîëîâñðîë /åðºíõèé, òóñãàé äóíä, äýýä áîëîâñðîë, äèïëîìûí, áàêàëàâðûí áîëîí ìàãèñòðèéí çýðãèéã îðîëöóóëàí/ 2.2. Áîëîâñðîëûí äîêòîðûí áîëîí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã 3.3. Ýðäìèéí öîë /äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð, àêàäåìèéí ãèø¿¿íèéã îðîëöóóëàí/ 3.2.Àëáàí òóøààëûí çýðýã äýâ, öîë ¯íýìëýõíèé äóãààð Çýðýã äýâ, öîëíû íýð Çàðëèã, çàõèðàìæ, òóøààëûí íýð, îí, ñàð, ºäºð, äóãààð Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë, çýðýãëýë Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÖîë Öîë îëãîñîí áàéãóóëëàãà Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÇýðýã Õàìãààëñàí ãàçàð Îí, ñàð Ýçýìøñýí áîëîâñðîë, ìýðãýæèë, ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÑóðãóóëèéí íýð Îðñîí îí, ñàð Òºãññºí îí, ñàð Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв __________________________________________________ Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð õàìãààëñàí ñýäýâ___________________________________________________________ 3.1. Ìýðãýøëèéí áýëòãýë /Ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä ÷èãëýëýýð íàðèéí ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòàä õàìðàãäñàí áàéäëûã áè÷íý/ ßìàð ÷èãëýëýýðÕààíà, ÿìàð áàéãóóëëàãàä Ýõýëñýí äóóññàí îí, ñàð, ºäºð Õóãàöàà /õîíîãîîð/ ¯íýìëýõ, ãýð÷èëãýýíèé äóãààð, îëãîñîí îí, ñàð, ºäºð 3. ÌÝÐÃÝØËÈÉÍ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË
  • 3. 4.ÓÐ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË 4.1 Óð ÷àäâàð (òà ººðèéí óð ÷àäâàðûí ò¿âøèíã 1-3 áàëëààð ¿íýëíý ¿¿ /1-òààðóó, 2-äóíä, 3-ñàéí/) 4.2.Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã (ò¿âøèíã ″ +″ ãýæ òýìäýãëýíý) Ãàäààä õýëíèé íýð Äóíä Ñàéí Îíö ñîíñîæ îéëãîõ ÿðèõ óíøèõ áè÷èõ Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Á¿ëãýýð àæèëëàõ óð ÷àäâàð Ò¿âøèí ªºðèé㺺 òàíèí ìýäýõ - ªºðèéí ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ áà òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýý òîäîðõîéëîõ 1 2 3 ¯ð íºëººòýé áàã á¿ðä¿¿ëýõ 1 2 3 - Òàíèí ìýäýõ õýâ ìàÿãàà òîãòîîõ 1 2 3 Áóñäûí ýðõ ìýäýë, á¿ðýí ýðõèéã õ¿íäýòãýæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ 1 2 3 - ªºð÷ëºëòèéã õ¿ëýýí àâàõ 1 2 3 - Ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ 1 2 3 Ñòðåññýý òàéëàõ - Ñòðåññèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã íàìæààõ 1 2 3 Áóñàä óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - Öàãèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ 1 2 3 - ¯¿ðýã õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ýðõ ìýäëýý òºëººë¿¿ëýõ 1 2 3 - Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ 1 2 3 Àñóóäëûã á¿òýýë÷ýýð øèéäâýðëýõ - Ç¿é çîõèñòîé õàíäëàãûã õýðýãëýõ 1 2 3 - Íèéòèéí çîðèëãîä òóóøòàé áàéõ 1 2 3 - Á¿òýýë÷ õàíäëàãûã àøèãëàõ 1 2 3 - ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ - Øèíý ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ 1 2 3 - Àñóóäàë áîëîâñðóóëàõ 1 2 3 Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - Îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàõ 1 2 3 Áóñàäòàé áèå áèåíèéãýý äýìæñýí õàðèëöàà õîëáîî òîãòîîõ - Õàëàìæëàõ 1 2 3 Äýýð äóðäñàíààñ áóñàä óð ÷àäâàðààñàà çàðèìûã íýðëýíý ¿¿ Ò¿âøèí - Ǻâëºãºº ºãºõ 1 2 3 - Áóñäûã ñîíñîõ 1 2 3 Ýðõ ìýäëèéíõýý õ¿ðýýíä áóñäàä íºëººëºõ - Ýðõ ìýäëýý õýðýãæ¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3 - Áóñäàä íºëººëºõ 1 2 3 - Áóñäàä á¿ðýí ýðõ îëãîõ 1 2 3 Áóñäàä óðàì õàéðëàõ - ¯ð íºëººã¿é ¿éë àæèëëàãààã èëð¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3 - Óðàì çîðèã îðóóëàõ îð÷èí áèé áîëãîõ 1 2 3 - Àìæèëòûã óðàìøóóëàõ 1 2 3 Ǻð÷ëèéã çîõèöóóëàõ - Øàëòãààíûã òîãòîîõ 1 2 3 1 2 3 - Òîõèðîõ ñòðàòåãèéã ñîíãîõ 1 2 3 - Ѻðãºëäºõ ÿâäëûã àðèëãàõ 1 2 3
  • 4. 5. ÒÓÐØËÀÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË 5.1. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäàë Àæèëëàñàí áàéãóóëëàãà, ãàçàð, ò¿¿íèé õýëòýñ, àëáà Àëáàí òóøààë Àæèëä îðñîí îí, ñàð Àæëààñ ãàðñàí îí, ñàð Äýýðõ ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/ / / 201___îí___ ñàð___ ºäºð 4.3.Êîìïüþòåðèéí áîëîí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãè ýçýìøñýí áàéäàë (ò¿âøèíã ″+″ ãýæ òýìäýãëýíý) Ýçýìøñýí ïðîãðàììûí íýð Ò¿âøèí Ò¿âøèíÝçýìøñýí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãèéí íýð Èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõ Äîòîîä ñ¿ëæýý àøèãëàõ Îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ àøèãëàõ ñêàéíåð, õóâèëàã÷ ôàêñ ãýðýë çóðãèéí áîëîí âèäåî áè÷ëýãèéí àïïàðàò ã.ì Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö ïðèíòåð