SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
ANALIZA
    STATISTIKORE
Ligjerata e Pare
Hyrje ne analizen statistikore
LIGJERATA E PARË

 HYRJE
 KONCEPTET BAZË NË STATISTIKË
 MBLEDHJA E TË DHENAVE
 LLOJET E TË DHËNAVE
 BURIMET E TË DHËNAVE
                 2
PËRMBAJTJA E LËNDËS
1.  Menaxhimi i të dhënave
2.  Metodat e zgjedhjes së mostrës
3.  Statistika deskriptive –përshkruese (matësit e tendencës qendrore
   dhe variacionit)
4.  Probabiliteti dhe distribucionet e probabilitetit
5.  Distribucioni diskret i probabilitetit
6.  Distribucioni normal dhe distribucioni standard normal
7.  Intervalet e besimit (Vlerësimi pikësor dhe intervalor i parametrave
   të populacionit)
8.   Testimi i hipotezave I
9.  Testimi i hipotezave II
10.  Analiza e korrelacionit linear
11.  Regresioni linear
12.  Regresioni multivariabël
13.  Seritë kohore
Metodologjia e mësimit dhe vlerësimit
  Ligjerata me shembuj konkret
  Seminare dhe ushtrime praktike
-  MS Excel
-  Hyrje në SPSS
  Vlerësimi:
-  Pjesëmarrja dhe detyrat e shtëpisë - 20%
-  Punime individuale - 30%
-  Provimi përfundimtar - 50%
  Literatura:
-  Rahmil Nuhiu: Bazat e Statistikës;
-  Statistika- Përkthyer sipas librit “Statistics for Business and
  Economics”, Pegi, Tiranë, 2005;
-  Ushtrime të Statistikës, Universiteti I Tiranës, Fakultati Ekonomik, 2005
-  Milan Papiq; “ Statistika e aplikuar në Ms Excel, Universiteti Victory, etj
Ç‘është statistika?
1.  Mbledhje e të dhënave   Analiza e                   Pse ?

    p.sh., Hulumtimit      të
                dhënave
2.  Përpunimi dhe prezantimi
   i të dhënave                     © 1984-1994 T/Maker Co.    p.sh Grafik &Tabela                   Marrja e
                                vendimeve
3.  Karakterizimi i të
   dhënave
    P.sh. Mesataret

                © 1984-1994 T/Maker Co.
Ç‘është statistika?

  Statistika është shkencë e të dhënave . Ajo
  përfshin mbledhjen , klasifikimin, organizimin,
  analizimin dhe interpretimin e informatave
  numerike me qëllim të marrjes së vendimeve
  efikase.                         6
Mbledhja e të dhënave
  Le të themi se jeni të interesuar për
  gjendjen e krizës globale financiare

   Çfarëlloj të dhënash do të kërkoni?
   Ku do t’i kërkoni këto të dhëna?
                      7
Të dhëna apo informata
 Të dhënat janë mbledhje e fakteve dhe
 opinioneve me të cilat ne do të punojmë-
 zakonisht në formë numerike.
 Të dhënat bëhen informata kur ato e
 informojnë shfrytëzuesin për marrjen e
 vendimeve.                       8
Elementet fundamentale të
    statistikës
Elementet fundamentale/Terminologjia bazike
1. Popullimi/Dukuria masive           • P në Populacion
  -Të gjitha njësitë me interes          & Parametër
2. Mostra /Zgjedhja               • S në Sample/Zgjedhje
                         & Statistika
  - Nënbashkësi/pjesë e njësive të popullimit
3. Njësia eksperimentale (Njësia statistikore)
 - Objekti për të cilin mbledhim të dhëna.
4. Variablat
-   Karakteristikat e një njësie statistikore
5. Të dhënat statistikore (rezultat i matjes së një variabli me
   interes)
6. Parametrat (karakteristikat e popullimit)
7. Statistikat e mostrës/zgjedhjes (vlerësimi i parametrave nga
   të dhënat e mostrës)
Populacion apo Zgjedhje/Mostër
Popullimi/Dukuria masive      Mostra/Zgjedhja


    a b  cd             b    c
  ef gh i jk l m n           gi      n
   o p q rs t u v w        o    r    u

    x y   z               y
 Treguesit që përdoren për të  Treguesit që llogariten nga
 përshkruar populacionin    të dhënat e mostrës quhen
 quhen PARAMETRA        STATISTIKA
Njësia statistikore (individi)


  Njësia statistikore (individi) paraqet elementet
  individuale prej të cilave përbëhet tërësia e
  përgjithshme ose dukuria masive të cilat kanë
  karakteristika variabile.
  Njësia (individi ) paraqet pjesën përmbajtësore
  të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë.
                         12
VARIABLAT/ Karakteristikat/Tipari

  Atributi ose tipari (variablat) paraqesin
  karkateristikën apo vetin që ndryshon
  vlerën e saj nga një element në një tjetër.
  Një karkateristikë është një variabël nëse
  ka dy apo më shumë vlera apo atribute.
                         13
1-7
   Tipet (llojet ) e Variablave
     Variabla kualitative ose Atributive:
     karakteristikat e variablave që studiohen
     janë jo numerike.

   SHEMBUJ: Gjinia, përkatësia fetare, tipi i
    automobilit, vendi i lindjes, ngjyra e syve
    etj.


                           14
1-8
   Tipet (llojet ) e Variablave
     Variabla kuantitavie (sasiore-numerike):
     variablat mund të raportohen në mënyrë
     numerike.

   SHEMBULL: bilanci në llogarinë e juaj
    bankare, mosha e punëtorëve të një firme,
    numri i fëmijëve në një familje, etj.


                        15
1-9   Variabla kuantitavie (sasiore-
   numerike)
     Variablat kuantitative mund të klasifikohen si
     diskrete - të ndërprera dhe të vazhdueshme-
     kontinuale .
     Variablat diskrete - të ndërprera: mund të
     marrin vetëm disa vlera të caktuara dhe
     gjithmonë ka “ndërprerje” në mes të vlerave.
     SHEMBULL: numri i dhomave të fjetjes në
     shtëpi ( 1,2,3,.., etj), numri i anëtarëve të
     familjes, etj.
                              16
1-10    Variabla kuantitavie (sasiore-
    numerike)

      Variablat e vazhdueshme - kontinuale:
      mund të marrin çfarëdo vlere brenda një
      rangu të caktuar.

    SHEMBULL: Koha e kaluar me aeroplan
    prej Prishtine në Gjenevë, gjatësia e
    nxënësve të një klase, etj.
                           17
Përmbledhje e llojeve të variablave

              VariablatKualitative/Atributive)         Numerike/Kuantitative)

Shembuj:
•gjinia,                            Të
nacionaliteti              Diskrete     vazhdueshme
ngjyra e               /të ndërprera    /kontinuale
flokëve,etj

                  Shembuj:        Shembuj:
                  •Numri i fëmijëve,   •Mosha e studentëve
                  Numri i të      Kilometrat e kaluara
                  punësuarëve,      në mes të dy
                  Numri i kinemave   distancave
                  Numri i veturave të  Gjatësia trupore e
                  shitura        nxënësve, etj                                       18
Të dhënat statistikore
 Të dhënat statistikore janë rezultat i matjes së
 një cilësie, tipari apo karkateristike me interes në
 një element të popullimit apo të zgjedhjes.
 Sikurse variablat edhe të dhënat mund të jenë:
 - Të dhëna sasiore- rezultojnë nga matjet e
 niveleve të variablave sasiorë
 - Të dhëna cilësore - rezultojnë nga matjet e
 niveleve të variablave cilësor                          19
Shkallët e matjes së të dhënave
  Matja e variablave-të dhënave është një proces i
  gjetjes së vlerave të një variabli për elemente të
  ndryshëm.
  Ne mund të masim variablat për cdo njësi
  statistikore qe kemi në studim- individë, familje,
  grupe, komunitete, shoqëri dhe ngjarje.
  Psh. Mund të masim nivelin e arsimit të një
  individi, koeficientin e lindshmërisë së një vendi,
  etj.


                           20
Shkallët e matjes së të dhënave
  Ne përdorim termin shkallë për t’iu referuar një grupi
  vlerash që merr një vriabël.
  Vitet e shkollimit janë një shkallë për matjen e nivelit të
  arimit të individit.
  Koeficienti i lindshmërisë së një vendi mund të matet si
  raport i lindjeve në 1000 banorë
  Vlerat e variablave që gjejmë kur masim diçka quhen
  rezultate
  P.sh rezultat është 16 vjet shkollimi për indivin X;
  25.8% lindje për 1000 banorë për vendin X, etj.


                                 21
Shkallët e matjes së të dhënave
 Variablat-të dhënat statistikore
 klasifikohen në katër tipe bazuar në
 mënyrën e matjeve:
 Të dhëna nominale
 Të dhëna të zakonshme/ordinale/të
 renditshme
 Të dhëna intervalore
 Të dhëna në formë raporti


                     22
Shkallët e matjes së të dhënave
Shkallët e matjeve – klasifikimi i të dhënave:
 Nominale /të parenditshme  Intervalore

 E Zakonshme/e renditshme  Raporti/ProporcionaleShkalla e matjeve përcakton sasinë e informatave që
përmbahet në të dhëna.

Shkalla tregon se cilat mënyra të analizës statistikore
janë më të përshtatshme.
Nivelet e matjeve dhe shkallët e matjeve

 Dallimet midis                         Niveli më i lartë
            Të dhëna në formë raporti/propocionale
 matjeve, zero e
 vërtetë ekziston                        (Forma më e
                                 fuqishme e matjeve)

 Diferenca në mes të
 matjeve, por jo zero   Të dhëna intervalore
 të vertete
                                 Nivele më të larta
Kategori të renditshme
(rangimi, rregull )     Të dhëna ordinale/zakonshme Kategori (pa ndonjë                       Niveli më i ulët
 rregull apo drejtim)   Të dhëna nominale           (Forma më e dobët
                                 e matjeve)
Nivelet e matjeve dhe shkallët e
 matjeve
                         Shembuj
 Të dhëna në      Dallimet midis matjeve,    Pesha, Mosha,
            zero e vertete ekziston
 formë raporti                    Shpenzimet javore të
                           ushqimit

            Diferenca në mes të      Temperaturat në shkallë
Të dhëna intervalore
            matjeve, por jo zero të    të Fahrenheit, Celsiusit,
            vertete            Datat kalendarike

                           Rangimi i kualiteteve të
Të dhëna të      Kategori të renditshme
                           shërbimit, Rangimi i
            (rangimi, rregull )
zakonshme                      studentëve në bazë të
                           suksesit


Të dhëna nominale   Kategori (pa ndonjë rregull  Statusi martesor, Tipi i
            apo drejtim)         automobilit që posedojmë
Shembull për të dhënat nominale/ të parenditshëm


 Variablat kualitative     Kategoritë/Modalitetet

Pronarë i automobilit   Po     Jo

Gjendja martesore     I/e martuar; I/e pamartuar; I/e ve; I/e
             ndarë

Gjinia          Mashkull; Femër

Veprimtaritë ekonomike Industria dhe xehtaria; bujqësia;
            tregtia; pylltaria, ndërtimtaria;
            komunikacioni dhe lidhjet; etj
Format ligjore të     Biznes individual, Partneritet,
shoqërive tregtare    Korporatë, etj

                                26
Shembuj pët të dhënat ordinale/ të renditshme/të
zakonshme


 Variablat kualitative       Kategoritë/Modalitetet
Kënaqja me produktin   Shumë i pakënaqur; pak i pakënaqur;
             neutral, Pak i kënaqur; shumë i kënaqur
             (Shkallët e Likertit)
Thirrjet akademike të  Profesor i rregullt; Profesor i asocuar;
profesorëve       Profesor asistent; Assistent; Asistent i ri.


Suksei i studentëve   10;  9;  8;  7;  6;  5.
                                  27
Shembuj të shkallës intervale dhe proporcionale të
dhënave

  Variablat kuantitative      Niveli i matjeve

Temperatura (në shkallë   Intervale
Celsius ose Fafrenheit)

Gjatësia (në metra dhe cm)  Proporcionale/në formë raporti

Pesha (në litër ose kg)   Proporcionale /në formë raporti

Pagat (në euro apo valutë  Proporcionale/në formë raporti
tjerër)
                                28
Shembull. Vrojtimi i punëtorëve të firmës “X”
Njesite/Elem                        Variablat
  entete

Emri dhe   Gjinia    Mosha  Pozita       Pervoja Paga vjetore
mbiemri                        e punes (000)
Albulena Z.      F    30   Menaxhere      12      20

Afrim T.        M    25 Shefe e shitjes      13      15
Vjollca M       F   22.3      Financa    10      10
Aferdita I.      F    45    Marketing      2        8
Agon T.        M   32.5       Shites     5        6
Genc M.        M   23.8       Shites     8        6
Adelina B.       F    27       Shites     6        6
Bardha M.       F    19       Shites    14        6
Yll T         M    27       Shofer    12        5
Valton K.       M   28.6       Shofer     3        5

                              Të dhënat
                                     29
Të dhënat
       Elementet, Variablat, dhe Vrojtimet
                  Variablat

Njesite/el
ementet         Statusi  Shitjet   Fitimi/
   Firma       Ligjor  Vjetore($M)  ($000)

   Dataram       Individual  73.10        86
   EnergyDrink     SH.P.K    74.00        1.67
   Dardania      Ortakeri   365.70        86
   Agroimpex      SH.P.K    111.40        33
   Psychemedics    Individual  17.60        13

                        Të dhënat
Burimet e të dhënave statistikore

    Primare                  Sekondare
   Mbledhja e të                Të dhëna të
    dhënave                  grumbulluara

                     Të printuara ose
                     elektronike
Vrojtimi       Studimi


  Eksperimentimi

           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         31
Burimet e të dhënave
  Burimet ekzistuese/Burimet sekondare
  Brenda firmës– gati çdo departament


  Agjencitë shtetërore- Enti statistikave,Doganat, Ministritë, etj

  Asociacionet e ndryshme–

  Organizata të specializuara të interesit–

  Interneti– më shumë e më shumë firma
Burimet e të dhënave
  Të dhënat primare/Studimet statistikore
   Në studimet eksperimentale , së pari identifikohen
   variablat me interes. Mandej një apo dy faktorë
   mbahen nën kontroll, ashtu që të mund të sigurohen
   të dhëna nën ndikimin e këtyre faktorëve.
   P.sh. Një mënyrë e re e prodhimit - ndikimi i saj në
   sasinë e prodhuar.
   Ose- Një medikament i ri ,ndikimi i tij në tensionin
   e gjakut. (Eksperimentet janë shumë të kushtueshme, dhe
   shumë herë te pamundura
   Në vrojtime-studime(jo-eksperimentale) nuk
  tentohet që të kontrollohen ndikimet e faktorëve
   në variablat me interes.
  Mënyra më e shpeshtë e hulumtimit.    Anketa është një
                       shembull i mirë
Statistikat zyrtare
Institucionet shtetëroe nxjerrin statistika sepse:
1. Të dhënat janë pjesë e procesit administrativ;
2. Ato nevojiten për matjen e efekteve të politikave
  shtetërore;
3. Ato shërbejnë për të përcaktuar dhe kontrolluar efektet
  e faktorëve të jashtëm në politikat e qeverisë;
4. Me anë të statistikave mund të përcaktohen prirjet,
  prognozat dhe politikat për të ardhmen;
 Në Kosovë institucioni kryesor shtetëror për statistika

  është Enti i Statistikave të Kosovës.
  www.esk.rks-gov.net

                             34
Disa burime të dhënave


 www.esk.rks-gov.net
 www.ec.europa.eu/eurostat
 www.stats.oecd.org
 …………
                 35
Llojet e analizës statistikore
               Statistika   Statistia                 Statistika
   Deskriptive                Analitike


Përfshin                  Përfshin
 Mbledhjen                 Bërjen e vlerësimeve
 Organizimin                Testimin e hipotezave
 Përmbledhjen                Përcaktimin e raporteve
 Prezantimin e               Bërjen e parashikimeve
 të dhënave (grafe,
Tabela, mesatare,
Tregues te variacionit, etj
Llojet e analizës statistikore

  Univariate      Bivariate     Multivariate

• Analiza e të    • Analiza e lidhjes  • Analiza e të
 dhënave që i     në mes të dy     dhënave në mes
 përkasin vetëm    variablave      të tri apo më
 një variabli                shumë
           • P.sh. Regresioni   variablave
• P.sh. Mesataret,   , korrelacioni,
 variacioni, etj   tabelat e      • P.sh.Tabelat e
            kryqëzuara, testi   kryqëzuara dhe
            hi në katror, etj   multivariate,
                       regresioni dhe
                       korrelacioni i
                       shumëfishtë                               37
PËRFUNDIM/ KONKLUZION
 Përdorimi I të dhënave dhe informatave
 është pjesë e rëndësishme e zgjidhjes së
 problemeve
 Neve kemi nevojë edhe për të dhënat
 primare dhe sekondare
 Procesi I hulumtimit të dhënave mund të
 krijojë probleme të reja në brendësi dhe
 mundësi për kreativitet më të lartë.


                       38
Konceptet kyçe
Analiza statistikore     Të dhëna nominale
Popullimi/tërësia e     Të dhëna të
përgjithshme         renditshme
Mostra/Zgjedhja       Të dhëna intervalore
Njësia statistikore,     Të dhëna në formë
individi           raporti
Variablat
               Statistikë deskriptive
Të dhënat statistikore
               Statistike analitike
Modalitetet
               Analizë univariate
Parameter
Statistikë          Analizë bivariate
               Analizë multivariate
 39
Detyrë

 Shpjego dallimin në mes të të dhënave
 kualitative dhe kuantitative dhe jep tre
 shembuj për secilën.
 Shpjego dallimin në mes të dhënave
 diskrete dhe të vazhdueshme dhe jep tre
 shembuj për secilën.                       40
Detyrë
Përcakto se cilat nga variablat vijuese është kualitative e
 cila kuantitative. Nëse janë kuantitative përcaktoni se
 fenomeni me interes a është diskret apo kontinual:
- Numri i telefonave në familje,
- Lloji i telefonit,
- Ngjyra e telefonit,
- Pagesa mujore (në euro dhe cent) për thirrje telefonike,
- Numri i thirrjeve lokale të bëra gjatë muajit,
- Zgjatja (në minuta) e thirrjeve lokale gjatë muajit,
- Fakultetet e Universitetit të Prishtinës.
                             41
Shembull
  Në tabelën vijuese jepen të dhëna për
  pesë profesor të Fakultetit Ekonomik
  Emri    Specializimi  Gjinia  Mosha   Grada/titulli shkencor
  A.. S    Ekonomiks   F    45    Prof. i asocuar
  D.D     Menaxhim    F    37    Pro. i rregullt
  A.B     Financë    M    53    Prof. i rregullt
  D.A     Kontabilitet  F    29    Asistent
  F.T     Marketing   M    38    Prof. asistent


  a)  Sa elemente përmban ky studim?
  b)  Sa variabla janë?
  c)  Sa vrojtime janë?
  d)  Cila shkallë e matjes është përdorur për çdo variabël?
                                      42
Ushtrime
Ushtrim . “Jam shumë i stresuar” është një
 shprehje që shumë e shpeshtë në mes të
 studentëve. Çka ju streson juve.
   Cili është populacioni me interes?
   Identifikoni më së paku tri arsye për të marrë
   mostrën.
   Identifikoni dy variabla ose karakteristika të
   anëtarëve të këtij populacioni që ju dëshironi të
   studioni.
                             43
Ushtrime


Ushtrim . Dekani i fakultetit dëshiron të
 shoh se çfarë lloj aktiviteti dhe pune bëjnë
 studentët e diplomuar të fakultetit pas 5
 vjet diplomimi.
    Cili është populacioni me interes?
    Identifikoni arsyet për të marrë mostrën për
    hulumtim.
    Identifikoni dy variabla/karakteristika të anëtarëve
    të populacionit që ju dëshironi të studioni


                               44
Ushtrime

  Ushtrim . Kryetari i një shteti dëshiron të
  shoh se sa është i popullarizuar pas dy
  vjetëve të mandatit të tij. Një mostër e
  votuesve të rritur janë pyetur se a do ta
  rizgjedhnin prapë atë në atë post.
     A janë të dhënat kualitative apo kuantitative
     Nëse të dhënat janë kualitative a janë ato
     nominale apo rendore/shkallore. Nëse janë
     numerike a janë ato diskrete apo kontinuale.


                             45
Ushtrime
Ushtrim . Më poshtë janë të listuar disa pyetje nga anketa rreth virusit “Trojan
 horse”. Për çdo lloj të pyetjes identifikoni se çfarë lloj të dhënash duhet të
 grumbullohen.

  A është infektuar kompjuteri juaj me virusin “Trojan horse”
     Po, kompjuteri im është infektuar me këtë virus.
     Jo , kompjuteri im nuk është infektuar me këtë virus.
     Nuk jam i sigurt se kompjuteri im është infektuar.

  A dini dikë tjetër që kompjuteri i është infektuar me virusin “Trojan Horse”
     Po
     Jo

  Sa shpesh ju me kujdes ekzaminoni subjektin e-mailit të juaj para se të
  hapni atachmentët.
     Gjithmonë
     Shpesh
     Sipas rastit
     Rrallë ose kurrë


                                          46

More Related Content

What's hot

Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESSBazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Ajla Hasani
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
coupletea
 
Analiza e thjeshte e regresionit
Analiza e thjeshte e regresionitAnaliza e thjeshte e regresionit
Analiza e thjeshte e regresionit
Menaxherat
 
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
Ligjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuencaLigjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
coupletea
 
Testimi i hipotezave,mostra e madhe
Testimi i hipotezave,mostra e madheTestimi i hipotezave,mostra e madhe
Testimi i hipotezave,mostra e madhe
Menaxherat
 
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionitAnaliza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Menaxherat
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Menaxherat
 
Ushtrime statistika all
Ushtrime statistika allUshtrime statistika all
Ushtrime statistika all
coupletea
 
Metodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamikeMetodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamike
Menaxherat
 
Paraqitjet grafike
Paraqitjet grafikeParaqitjet grafike
Paraqitjet grafike
Menaxherat
 

What's hot (20)

Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESSBazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
 
Analiza e thjeshte e regresionit
Analiza e thjeshte e regresionitAnaliza e thjeshte e regresionit
Analiza e thjeshte e regresionit
 
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
Ligjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuencaLigjerata 5  mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
Ligjerata 5 mesatarja e ponderuar dhe frekuenca
 
Testimi i hipotezave,mostra e madhe
Testimi i hipotezave,mostra e madheTestimi i hipotezave,mostra e madhe
Testimi i hipotezave,mostra e madhe
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
 
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionitAnaliza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
 
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitet
 
Inventari i mallit
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
 
Pune me projekt statistika
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistika
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
 
Ushtrime statistika all
Ushtrime statistika allUshtrime statistika all
Ushtrime statistika all
 
Limiti i vargut
Limiti i vargutLimiti i vargut
Limiti i vargut
 
Metodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamikeMetodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamike
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Paraqitjet grafike
Paraqitjet grafikeParaqitjet grafike
Paraqitjet grafike
 
Llojet e Mostrave
Llojet e MostraveLlojet e Mostrave
Llojet e Mostrave
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
 

Similar to Analize statistikore

Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
coupletea
 
Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2
coupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
coupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
coupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
coupletea
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lenden
coupletea
 
Mostra kerkimore
Mostra kerkimoreMostra kerkimore
Mostra kerkimore
student
 
Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.
Ester Daci
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatare
Menaxherat
 

Similar to Analize statistikore (10)

Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
 
Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lenden
 
Mostra kerkimore
Mostra kerkimoreMostra kerkimore
Mostra kerkimore
 
Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatare
 
Varianca
VariancaVarianca
Varianca
 

More from Menaxherat

More from Menaxherat (20)

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
 

Analize statistikore

 • 1. ANALIZA STATISTIKORE Ligjerata e Pare Hyrje ne analizen statistikore
 • 2. LIGJERATA E PARË  HYRJE  KONCEPTET BAZË NË STATISTIKË  MBLEDHJA E TË DHENAVE  LLOJET E TË DHËNAVE  BURIMET E TË DHËNAVE 2
 • 3. PËRMBAJTJA E LËNDËS 1. Menaxhimi i të dhënave 2. Metodat e zgjedhjes së mostrës 3. Statistika deskriptive –përshkruese (matësit e tendencës qendrore dhe variacionit) 4. Probabiliteti dhe distribucionet e probabilitetit 5. Distribucioni diskret i probabilitetit 6. Distribucioni normal dhe distribucioni standard normal 7. Intervalet e besimit (Vlerësimi pikësor dhe intervalor i parametrave të populacionit) 8. Testimi i hipotezave I 9. Testimi i hipotezave II 10. Analiza e korrelacionit linear 11. Regresioni linear 12. Regresioni multivariabël 13. Seritë kohore
 • 4. Metodologjia e mësimit dhe vlerësimit  Ligjerata me shembuj konkret  Seminare dhe ushtrime praktike - MS Excel - Hyrje në SPSS  Vlerësimi: - Pjesëmarrja dhe detyrat e shtëpisë - 20% - Punime individuale - 30% - Provimi përfundimtar - 50%  Literatura: - Rahmil Nuhiu: Bazat e Statistikës; - Statistika- Përkthyer sipas librit “Statistics for Business and Economics”, Pegi, Tiranë, 2005; - Ushtrime të Statistikës, Universiteti I Tiranës, Fakultati Ekonomik, 2005 - Milan Papiq; “ Statistika e aplikuar në Ms Excel, Universiteti Victory, etj
 • 5. Ç‘është statistika? 1. Mbledhje e të dhënave Analiza e Pse ? p.sh., Hulumtimit të dhënave 2. Përpunimi dhe prezantimi i të dhënave © 1984-1994 T/Maker Co. p.sh Grafik &Tabela Marrja e vendimeve 3. Karakterizimi i të dhënave P.sh. Mesataret © 1984-1994 T/Maker Co.
 • 6. Ç‘është statistika?  Statistika është shkencë e të dhënave . Ajo përfshin mbledhjen , klasifikimin, organizimin, analizimin dhe interpretimin e informatave numerike me qëllim të marrjes së vendimeve efikase. 6
 • 7. Mbledhja e të dhënave  Le të themi se jeni të interesuar për gjendjen e krizës globale financiare  Çfarëlloj të dhënash do të kërkoni?  Ku do t’i kërkoni këto të dhëna? 7
 • 8. Të dhëna apo informata  Të dhënat janë mbledhje e fakteve dhe opinioneve me të cilat ne do të punojmë- zakonisht në formë numerike.  Të dhënat bëhen informata kur ato e informojnë shfrytëzuesin për marrjen e vendimeve. 8
 • 10. Elementet fundamentale/Terminologjia bazike 1. Popullimi/Dukuria masive • P në Populacion -Të gjitha njësitë me interes & Parametër 2. Mostra /Zgjedhja • S në Sample/Zgjedhje & Statistika - Nënbashkësi/pjesë e njësive të popullimit 3. Njësia eksperimentale (Njësia statistikore) - Objekti për të cilin mbledhim të dhëna. 4. Variablat - Karakteristikat e një njësie statistikore 5. Të dhënat statistikore (rezultat i matjes së një variabli me interes) 6. Parametrat (karakteristikat e popullimit) 7. Statistikat e mostrës/zgjedhjes (vlerësimi i parametrave nga të dhënat e mostrës)
 • 11. Populacion apo Zgjedhje/Mostër Popullimi/Dukuria masive Mostra/Zgjedhja a b cd b c ef gh i jk l m n gi n o p q rs t u v w o r u x y z y Treguesit që përdoren për të Treguesit që llogariten nga përshkruar populacionin të dhënat e mostrës quhen quhen PARAMETRA STATISTIKA
 • 12. Njësia statistikore (individi)  Njësia statistikore (individi) paraqet elementet individuale prej të cilave përbëhet tërësia e përgjithshme ose dukuria masive të cilat kanë karakteristika variabile.  Njësia (individi ) paraqet pjesën përmbajtësore të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë. 12
 • 13. VARIABLAT/ Karakteristikat/Tipari  Atributi ose tipari (variablat) paraqesin karkateristikën apo vetin që ndryshon vlerën e saj nga një element në një tjetër. Një karkateristikë është një variabël nëse ka dy apo më shumë vlera apo atribute. 13
 • 14. 1-7 Tipet (llojet ) e Variablave  Variabla kualitative ose Atributive: karakteristikat e variablave që studiohen janë jo numerike. SHEMBUJ: Gjinia, përkatësia fetare, tipi i automobilit, vendi i lindjes, ngjyra e syve etj. 14
 • 15. 1-8 Tipet (llojet ) e Variablave  Variabla kuantitavie (sasiore-numerike): variablat mund të raportohen në mënyrë numerike. SHEMBULL: bilanci në llogarinë e juaj bankare, mosha e punëtorëve të një firme, numri i fëmijëve në një familje, etj. 15
 • 16. 1-9 Variabla kuantitavie (sasiore- numerike)  Variablat kuantitative mund të klasifikohen si diskrete - të ndërprera dhe të vazhdueshme- kontinuale .  Variablat diskrete - të ndërprera: mund të marrin vetëm disa vlera të caktuara dhe gjithmonë ka “ndërprerje” në mes të vlerave.  SHEMBULL: numri i dhomave të fjetjes në shtëpi ( 1,2,3,.., etj), numri i anëtarëve të familjes, etj. 16
 • 17. 1-10 Variabla kuantitavie (sasiore- numerike)  Variablat e vazhdueshme - kontinuale: mund të marrin çfarëdo vlere brenda një rangu të caktuar. SHEMBULL: Koha e kaluar me aeroplan prej Prishtine në Gjenevë, gjatësia e nxënësve të një klase, etj. 17
 • 18. Përmbledhje e llojeve të variablave Variablat Kualitative/Atributive) Numerike/Kuantitative) Shembuj: •gjinia, Të nacionaliteti Diskrete vazhdueshme ngjyra e /të ndërprera /kontinuale flokëve,etj Shembuj: Shembuj: •Numri i fëmijëve, •Mosha e studentëve Numri i të Kilometrat e kaluara punësuarëve, në mes të dy Numri i kinemave distancave Numri i veturave të Gjatësia trupore e shitura nxënësve, etj 18
 • 19. Të dhënat statistikore  Të dhënat statistikore janë rezultat i matjes së një cilësie, tipari apo karkateristike me interes në një element të popullimit apo të zgjedhjes.  Sikurse variablat edhe të dhënat mund të jenë: - Të dhëna sasiore- rezultojnë nga matjet e niveleve të variablave sasiorë - Të dhëna cilësore - rezultojnë nga matjet e niveleve të variablave cilësor 19
 • 20. Shkallët e matjes së të dhënave  Matja e variablave-të dhënave është një proces i gjetjes së vlerave të një variabli për elemente të ndryshëm.  Ne mund të masim variablat për cdo njësi statistikore qe kemi në studim- individë, familje, grupe, komunitete, shoqëri dhe ngjarje.  Psh. Mund të masim nivelin e arsimit të një individi, koeficientin e lindshmërisë së një vendi, etj. 20
 • 21. Shkallët e matjes së të dhënave  Ne përdorim termin shkallë për t’iu referuar një grupi vlerash që merr një vriabël.  Vitet e shkollimit janë një shkallë për matjen e nivelit të arimit të individit.  Koeficienti i lindshmërisë së një vendi mund të matet si raport i lindjeve në 1000 banorë  Vlerat e variablave që gjejmë kur masim diçka quhen rezultate  P.sh rezultat është 16 vjet shkollimi për indivin X; 25.8% lindje për 1000 banorë për vendin X, etj. 21
 • 22. Shkallët e matjes së të dhënave  Variablat-të dhënat statistikore klasifikohen në katër tipe bazuar në mënyrën e matjeve:  Të dhëna nominale  Të dhëna të zakonshme/ordinale/të renditshme  Të dhëna intervalore  Të dhëna në formë raporti 22
 • 23. Shkallët e matjes së të dhënave Shkallët e matjeve – klasifikimi i të dhënave: Nominale /të parenditshme Intervalore E Zakonshme/e renditshme Raporti/Proporcionale Shkalla e matjeve përcakton sasinë e informatave që përmbahet në të dhëna. Shkalla tregon se cilat mënyra të analizës statistikore janë më të përshtatshme.
 • 24. Nivelet e matjeve dhe shkallët e matjeve Dallimet midis Niveli më i lartë Të dhëna në formë raporti/propocionale matjeve, zero e vërtetë ekziston (Forma më e fuqishme e matjeve) Diferenca në mes të matjeve, por jo zero Të dhëna intervalore të vertete Nivele më të larta Kategori të renditshme (rangimi, rregull ) Të dhëna ordinale/zakonshme Kategori (pa ndonjë Niveli më i ulët rregull apo drejtim) Të dhëna nominale (Forma më e dobët e matjeve)
 • 25. Nivelet e matjeve dhe shkallët e matjeve Shembuj Të dhëna në Dallimet midis matjeve, Pesha, Mosha, zero e vertete ekziston formë raporti Shpenzimet javore të ushqimit Diferenca në mes të Temperaturat në shkallë Të dhëna intervalore matjeve, por jo zero të të Fahrenheit, Celsiusit, vertete Datat kalendarike Rangimi i kualiteteve të Të dhëna të Kategori të renditshme shërbimit, Rangimi i (rangimi, rregull ) zakonshme studentëve në bazë të suksesit Të dhëna nominale Kategori (pa ndonjë rregull Statusi martesor, Tipi i apo drejtim) automobilit që posedojmë
 • 26. Shembull për të dhënat nominale/ të parenditshëm Variablat kualitative Kategoritë/Modalitetet Pronarë i automobilit Po Jo Gjendja martesore I/e martuar; I/e pamartuar; I/e ve; I/e ndarë Gjinia Mashkull; Femër Veprimtaritë ekonomike Industria dhe xehtaria; bujqësia; tregtia; pylltaria, ndërtimtaria; komunikacioni dhe lidhjet; etj Format ligjore të Biznes individual, Partneritet, shoqërive tregtare Korporatë, etj 26
 • 27. Shembuj pët të dhënat ordinale/ të renditshme/të zakonshme Variablat kualitative Kategoritë/Modalitetet Kënaqja me produktin Shumë i pakënaqur; pak i pakënaqur; neutral, Pak i kënaqur; shumë i kënaqur (Shkallët e Likertit) Thirrjet akademike të Profesor i rregullt; Profesor i asocuar; profesorëve Profesor asistent; Assistent; Asistent i ri. Suksei i studentëve 10; 9; 8; 7; 6; 5. 27
 • 28. Shembuj të shkallës intervale dhe proporcionale të dhënave Variablat kuantitative Niveli i matjeve Temperatura (në shkallë Intervale Celsius ose Fafrenheit) Gjatësia (në metra dhe cm) Proporcionale/në formë raporti Pesha (në litër ose kg) Proporcionale /në formë raporti Pagat (në euro apo valutë Proporcionale/në formë raporti tjerër) 28
 • 29. Shembull. Vrojtimi i punëtorëve të firmës “X” Njesite/Elem Variablat entete Emri dhe Gjinia Mosha Pozita Pervoja Paga vjetore mbiemri e punes (000) Albulena Z. F 30 Menaxhere 12 20 Afrim T. M 25 Shefe e shitjes 13 15 Vjollca M F 22.3 Financa 10 10 Aferdita I. F 45 Marketing 2 8 Agon T. M 32.5 Shites 5 6 Genc M. M 23.8 Shites 8 6 Adelina B. F 27 Shites 6 6 Bardha M. F 19 Shites 14 6 Yll T M 27 Shofer 12 5 Valton K. M 28.6 Shofer 3 5 Të dhënat 29
 • 30. Të dhënat Elementet, Variablat, dhe Vrojtimet Variablat Njesite/el ementet Statusi Shitjet Fitimi/ Firma Ligjor Vjetore($M) ($000) Dataram Individual 73.10 86 EnergyDrink SH.P.K 74.00 1.67 Dardania Ortakeri 365.70 86 Agroimpex SH.P.K 111.40 33 Psychemedics Individual 17.60 13 Të dhënat
 • 31. Burimet e të dhënave statistikore Primare Sekondare Mbledhja e të Të dhëna të dhënave grumbulluara Të printuara ose elektronike Vrojtimi Studimi Eksperimentimi Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 31
 • 32. Burimet e të dhënave  Burimet ekzistuese/Burimet sekondare Brenda firmës– gati çdo departament Agjencitë shtetërore- Enti statistikave,Doganat, Ministritë, etj Asociacionet e ndryshme– Organizata të specializuara të interesit– Interneti– më shumë e më shumë firma
 • 33. Burimet e të dhënave  Të dhënat primare/Studimet statistikore Në studimet eksperimentale , së pari identifikohen variablat me interes. Mandej një apo dy faktorë mbahen nën kontroll, ashtu që të mund të sigurohen të dhëna nën ndikimin e këtyre faktorëve. P.sh. Një mënyrë e re e prodhimit - ndikimi i saj në sasinë e prodhuar. Ose- Një medikament i ri ,ndikimi i tij në tensionin e gjakut. (Eksperimentet janë shumë të kushtueshme, dhe shumë herë te pamundura Në vrojtime-studime(jo-eksperimentale) nuk tentohet që të kontrollohen ndikimet e faktorëve në variablat me interes. Mënyra më e shpeshtë e hulumtimit. Anketa është një shembull i mirë
 • 34. Statistikat zyrtare Institucionet shtetëroe nxjerrin statistika sepse: 1. Të dhënat janë pjesë e procesit administrativ; 2. Ato nevojiten për matjen e efekteve të politikave shtetërore; 3. Ato shërbejnë për të përcaktuar dhe kontrolluar efektet e faktorëve të jashtëm në politikat e qeverisë; 4. Me anë të statistikave mund të përcaktohen prirjet, prognozat dhe politikat për të ardhmen;  Në Kosovë institucioni kryesor shtetëror për statistika është Enti i Statistikave të Kosovës.  www.esk.rks-gov.net 34
 • 35. Disa burime të dhënave  www.esk.rks-gov.net  www.ec.europa.eu/eurostat  www.stats.oecd.org  ………… 35
 • 36. Llojet e analizës statistikore Statistika Statistia Statistika Deskriptive Analitike Përfshin Përfshin  Mbledhjen  Bërjen e vlerësimeve  Organizimin  Testimin e hipotezave  Përmbledhjen  Përcaktimin e raporteve  Prezantimin e  Bërjen e parashikimeve të dhënave (grafe, Tabela, mesatare, Tregues te variacionit, etj
 • 37. Llojet e analizës statistikore Univariate Bivariate Multivariate • Analiza e të • Analiza e lidhjes • Analiza e të dhënave që i në mes të dy dhënave në mes përkasin vetëm variablave të tri apo më një variabli shumë • P.sh. Regresioni variablave • P.sh. Mesataret, , korrelacioni, variacioni, etj tabelat e • P.sh.Tabelat e kryqëzuara, testi kryqëzuara dhe hi në katror, etj multivariate, regresioni dhe korrelacioni i shumëfishtë 37
 • 38. PËRFUNDIM/ KONKLUZION  Përdorimi I të dhënave dhe informatave është pjesë e rëndësishme e zgjidhjes së problemeve  Neve kemi nevojë edhe për të dhënat primare dhe sekondare  Procesi I hulumtimit të dhënave mund të krijojë probleme të reja në brendësi dhe mundësi për kreativitet më të lartë. 38
 • 39. Konceptet kyçe Analiza statistikore  Të dhëna nominale Popullimi/tërësia e  Të dhëna të përgjithshme renditshme Mostra/Zgjedhja  Të dhëna intervalore Njësia statistikore,  Të dhëna në formë individi raporti Variablat  Statistikë deskriptive Të dhënat statistikore  Statistike analitike Modalitetet  Analizë univariate Parameter Statistikë  Analizë bivariate  Analizë multivariate 39
 • 40. Detyrë  Shpjego dallimin në mes të të dhënave kualitative dhe kuantitative dhe jep tre shembuj për secilën.  Shpjego dallimin në mes të dhënave diskrete dhe të vazhdueshme dhe jep tre shembuj për secilën. 40
 • 41. Detyrë Përcakto se cilat nga variablat vijuese është kualitative e cila kuantitative. Nëse janë kuantitative përcaktoni se fenomeni me interes a është diskret apo kontinual: - Numri i telefonave në familje, - Lloji i telefonit, - Ngjyra e telefonit, - Pagesa mujore (në euro dhe cent) për thirrje telefonike, - Numri i thirrjeve lokale të bëra gjatë muajit, - Zgjatja (në minuta) e thirrjeve lokale gjatë muajit, - Fakultetet e Universitetit të Prishtinës. 41
 • 42. Shembull  Në tabelën vijuese jepen të dhëna për pesë profesor të Fakultetit Ekonomik Emri Specializimi Gjinia Mosha Grada/titulli shkencor A.. S Ekonomiks F 45 Prof. i asocuar D.D Menaxhim F 37 Pro. i rregullt A.B Financë M 53 Prof. i rregullt D.A Kontabilitet F 29 Asistent F.T Marketing M 38 Prof. asistent a) Sa elemente përmban ky studim? b) Sa variabla janë? c) Sa vrojtime janë? d) Cila shkallë e matjes është përdorur për çdo variabël? 42
 • 43. Ushtrime Ushtrim . “Jam shumë i stresuar” është një shprehje që shumë e shpeshtë në mes të studentëve. Çka ju streson juve.  Cili është populacioni me interes?  Identifikoni më së paku tri arsye për të marrë mostrën.  Identifikoni dy variabla ose karakteristika të anëtarëve të këtij populacioni që ju dëshironi të studioni. 43
 • 44. Ushtrime Ushtrim . Dekani i fakultetit dëshiron të shoh se çfarë lloj aktiviteti dhe pune bëjnë studentët e diplomuar të fakultetit pas 5 vjet diplomimi.  Cili është populacioni me interes?  Identifikoni arsyet për të marrë mostrën për hulumtim.  Identifikoni dy variabla/karakteristika të anëtarëve të populacionit që ju dëshironi të studioni 44
 • 45. Ushtrime  Ushtrim . Kryetari i një shteti dëshiron të shoh se sa është i popullarizuar pas dy vjetëve të mandatit të tij. Një mostër e votuesve të rritur janë pyetur se a do ta rizgjedhnin prapë atë në atë post.  A janë të dhënat kualitative apo kuantitative  Nëse të dhënat janë kualitative a janë ato nominale apo rendore/shkallore. Nëse janë numerike a janë ato diskrete apo kontinuale. 45
 • 46. Ushtrime Ushtrim . Më poshtë janë të listuar disa pyetje nga anketa rreth virusit “Trojan horse”. Për çdo lloj të pyetjes identifikoni se çfarë lloj të dhënash duhet të grumbullohen.  A është infektuar kompjuteri juaj me virusin “Trojan horse”  Po, kompjuteri im është infektuar me këtë virus.  Jo , kompjuteri im nuk është infektuar me këtë virus.  Nuk jam i sigurt se kompjuteri im është infektuar.  A dini dikë tjetër që kompjuteri i është infektuar me virusin “Trojan Horse”  Po  Jo  Sa shpesh ju me kujdes ekzaminoni subjektin e-mailit të juaj para se të hapni atachmentët.  Gjithmonë  Shpesh  Sipas rastit  Rrallë ose kurrë 46