SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
1. Cka është statistika?

Statistika definohet si shkencë e cila përmes madhësive (vlerave) numerike bën hulumtimin
e karakteristikave të dukurive masive. Statistika është shkencë e cila përcjellë zhvillimin e
dukurive në natyrë, ekonomi dhe shoqëri.

2. Cka është objekt i hulumtimit të statistikës?

Objekt i hulumtimit të statistikës është studimi i anës sasiore dhe cilësore të dukurive
massive si dhe karakteristikave të variacionit të tyre në një kohë dhe vend të caktuar.

3. Cilet janë metodat e statistikës?

  1) Induksioni (nga individualja tek e përgjithshmja)
  2) Deduksioni ( nga e përgjithshmja tek individualja)
  3) Analiza (shpërndahen dukuritë)
  4) Sinteza (bashkon dukuritë)
  5) Metodae analogjisë (lidhshmërisë)
  6) Metoda representative
  7) Metoda grafike

4. Cilët janë parimet e shoqeatës statistikore?

  1)  Aftësimi i ekspertëve të statistikës
  2)  Këmbimi i zbulimeve shkencore dhe përvojës
  3)  Miratimi i metodologjisë unike
  4)  Objekti dhe përmbajtja e veprimtarisë statistikore
  5)  Harmonizimi i afateve në hulumtimin statistikorë
  6)  Çështja e publikimeve statistikore si dhe format e këmbimit ndërkombëtarë.

5. Cka kuptoni me dukurinë masive?

Dukuria masive ( popullimi) paraqet çdo bashkësi të ndryshme njerëzish, objektesh,
sendesh, rastesh etj.Dukuria masive është sasia e diferencuar në mënyrë cilësore.

6. Cka kuptoni me njesinë statistikore?

Njesia statistikore (individi) paraqet njesitë përbërëse të popoullimit. Psh. Njesia
statistikore (individi):
  1) Suksesi i studentëve në fakultet,
  2) Punëtorët e një lëmie të ekonomisë kombëtare,
  3) Harxhimet mujore të telefonit në ndërmarje,
  4) Harxhimet ditore të energjisë etj.


7.Në sa njesi matëse të vecanta e hulumton statistika njesinë statistikore?

Statistika hulumton njesinë statistikore në këto njesi matëse të veçanta:
  1) Njesia e vëllimit të dukurisë (regjistrimit, numrimit, raportimit të një dukurie)
  2) Njesia e raportimit (evidentimit)
  3) Njesia për matjen e variacionit (variance, devijimi standard dhe disperzioni)

                                              1
8.Cka është tipari dhe sa lloje të tipareve dallojmë?

Çdo veti e veçantë për secilin dhe e përbashkët për të gjitha njesitë quhet TIPAR. Kemi dy
lloje të tiparëve:
  1) Tipare sasiore
  2) Tipare cilësore
  Tiparet indajmë:
     Sipas tipit (mosha, pasha, numri I studentëve)
     Sipas formës (mënyrës së krijimit)
     Sipas përmbajtjes (brendisë)

9.Cka paraqet variacioni?

Variacioni paraqet lëviyjet që shprehin ndryshimin e sasisë ose të cilësisë së tiparit dhe
dukurive masive në tërësi.

10.Në sa forma paraqitet variacioni?

Variacioni paraqitet në dy forma:
  1) Variacioni si ndryshim dhe
  2) Variacioni si koeficient

11.Nga se varen rezulltatet e fituara nga analiza statsitikore?

Rezultatet e fituara nga analiza statistikore varen:
   Nga aplikimi i metodave kërkimore dhe
   Nga cilësia e të dhënave të grupuara të dukurisë

12.Cilët janë fazat e punës kërkimore?

      Vrojtimi statistikor
      Përmbledhja dhe grupimi i të dhënave
      Përpunimi dhe analiza statistikore
      Publikimi i rezultateve13.Cka kuptoni me fazën e vrojtimit statistikor?

Vrojtimi statistikor bën regjistrimin dhe grumbullimin e të dhënave për dukurit masive dhe
tipareve të tyre të llojllojshme.
  • Këtu bëhet verifikimi i tër dokumentacionit
  • Bëhet pregaditja rreth organizimit më të mirë
  • Bëhet kontrollimi dhe verifikimii qëllimit dhe detyrës së dhënë
  • Bëhet grumbullimi i materialit i cili do të jetë lëndë e përpunimit në fazat e tjera të
    hulumtimit.
                                               2
14.Sipas burimit të të dhënave statistikore dallojmë sa lloje të vrojtimit dallojme?

Sipas burimit të të dhënave statistikore dallojmë:
   Vrojtimi i drejtëpërdrejt
   Vrojtimi përms dokumenteve
   Vrojtimi sipas deklarimit.

15.Sipas menyrës së vrojtimit, grumbullimi i të dhënave kryhet përmes këtyre
formave:

   Mënyra ekspeditive (ekspertët statistikor)
    Përmes thyerjes zyrtare
    Mënyra postelegrafike
    Përmes korespodentëve
    Mënyra e vetëregjistrimit përmes pyetësorëve.

16.Varesisht nga qëllimi i kërkimit, natyra e dukurisë dhe rethanat në tëcilat gjendet
dukuria dallojm këto lloje të vrojtimit.

    Vrojtimi sipas kohës – (të vazhdueshme dhe jo të vazhdueshme)
    Vrojtimi sipas vëllimit – (vrojtim i përgjithshëm dhe i pjesshëm)

17.Cilët janë format kryesore të vrojtimit të pjesshem?

Format kryesore të vrojtimit të pjesëshëm janë:
   Mostra (merret vetëm një pjesë e rastësishme)
   Anketa (ankohet vetëm një pjesë e rastësishme)
   Monografia (hulumtohet detalisht një njësi)

18.Cilët janë llojet e gabimeve statistikore?

   Gabimet e reprezentimit (përfaqësimit)- e rastësishme dhe të qëllimta
   Gabimet e regjistrimit


19.Grupimi i të dhenave sipas kriterit të pergjithshem bazohet ne tri mënyra edhe
ate:

   Grupimi sipas qëllimit (grupimi tipologjik-sipas tipareve ), (grupimi i variacionit-
   ndryshimet brenda një tipari), (grupimi analitik-lidhje e ndërsjellë shkakë pasojë)
   Grupimi sipas llojit të tiparit (grupimet cilësore, sipas tiparëve sasiore, sipas
   tiparëve kohore dhe hapsinore).
   Grupimi sipas vëllimit të tiparit (grupimi i thjeshtë-vetëm një tipar, i kombinuar-
   dy a më shumë tipare dhe rigrupimi- një numër i madh grupesh shëndrohet në më të
   vogla).

20.Radhitja e të dhënave statistikore mundë të kryhet?

   Radhitja me dorë
   Radhitja me mjete teknike dhe
   Radhitja e kombinuar
                                              3
21.Varësisht nga tipari që tregojnë variacionet seritë munde ti ndajme:

   Seri të thjeshta (të dhëna për një tipar)
   Seri të përbëra (të dhëna për më shumë tipare)
   Seri hapsinore (teritoriale)
   Seri kohore ose kronologjike
   Seri të shpërndarjes

23.Cka janë pasqyrat statistikore?

Pasqyrat statistikore janë formë ku paraqiten seritë dhe rezultatet nga materiali i
përmbledhur dhe i grupuar statistikor.

24.Sipas përmbajtjes të pasqyrës statistikore dallojmë?

   Pasqyra të thjeshtastatistikore (për një tipar)
   Pasqyra të përbëra (dy a më shumë tipare)
   Pasqyra të kombinuara statistikore

25.Ne bazë të përmbajtjes, natyrës, ecurisë së dukurisë dhe menyrës së ndërtimit,
grafet statistikore mundë të ndahen ?

Grafet statistikore mundë të ndahen në 3 grupe:
  1) Diagrame (grafe me figura gjeometrike)
  2) Kartograme dhe
  3) Ideograme (grafe me figura natyrale).

26.Cka kuptoni me fazën e analizes statistikore?
Analiza statistikore paraqet fazën e tretë dhe të fundit të dukurisë masive, kjo fazë pëson
pas hulumtimeve të bëra rreth vrojtimit, përmbledhjes, grupimit dhe paraqitjes grafike të të
dhënave të sistemuara.

27.Analiza statistikore varesisht nga karkateristikat e dukurive masive ne thelb
dallohen si?
   Analiza statike (gjendja se si është dukuria)
   Analiza dinamike (zhvillimi i dukurisë)
   Analiza reprezentative (mostra, anketa)
   Analiza regressive (raportet në mes dukurive të ndryshme)

28.Gjate analizes se distribuimite te serive me se shumti perdoren keto elemente:
   Madhësitë mesatare
   Treguesit e variabilitetit
   Invariantet bazë
   Invariantet e momenteve statistikore

 29.Cka paraqesin momentet statistikore?
 Momentet statistikore janë tregues relative të asimetrisë dhe kurtozisit, të cilat paraqesin
devijimin e nivelizuar mesatar të të dhënave në seri nga mesatarja e tyre.
                                                4
30.Cka paraqet probabilitetit?
Teoria e probabilitetit meret me aplikimin e metodave te ndryshme ne analizen e raporteve
te dukurive stohastike.


31.Cilet jane llojet e probabilitetit?
►Llojet e Probabilitetit:
-Prova e rastit
-Ngjarja
-Probabilitetiingjarjes
-Probabiliteti me kusht
-Probabiliteti pa kusht
-Ndryshoret e rastit dhe llojet e tyre

32.Cka paraqet prova?
 Prova paraqet, parasheh ose përcakton dukuri potenciale (hudhja e monedhës).

 33.Per cka perdoret analiza e regresionit?
Analiza e regresionit me se shpeshti perdoret per hulumtimin e
variabilitetit te dy fenomeneve, nga te cilat njera paraqitet si variabel e
pavarur kurse tjetra e varur.

34.Cka quajme teresi e pergjithshme dhe cka quajm moster?
Dukurin te cilen deshirojme ta studijojme dhe analizojme quhet teresie pergjithshme,
ndersa pjesa e nejsive qe zgjidhet per vrojtim konkret quhet moster.

 35.Cilet jane metodat kryesore te zgjedhjes se njesive ?
 Metodat kryesore te zgjedhjes se njesive jane:
 Metoda e rastit (zgjedhja e rastesishme nga teresia e pergjithshme)
 Mostra e kualifikuar (zgjedhja e rastesishme nga teresia e pergjithshme me pare e
 regulluar apo kualifikuar)
 Panel mostra (zgjedhet ne menyre te rastesishme).
USHTRIME
KOEFIÇIENTI I VARIACIONIT - Variacioni paraqet lëvizjet apo ecuritë që
shprehin ndryshimin e sasisë ose cilësisë së atributit të individit (njësitë statistikore) dhe
dukurisë masive(popullimi) në tërësi.
    Përmes variacionit si lëvizje, si ecuri dhe si ndryshim zbulohen ligjshmëritë në natyrë,
në ekonomi dhe në shoqëri.(gjatë vrojtimit të fenomeneve të ndryshme , ecuritë e
variacionit mund të analizohen në hapësirë, dhe në një periudhë të caktuar)
    STATISTIKA si shkencë merret me studimin e ligjshmërive të variacionit të
atributit në kuadër të njësisë statistikore masive në tërësi
    Kemi dy lloje:
Variacioni si ndryshim-paraqet ndryshimin(diferencën) në mes madhësis raportuese dhe
paraprake të një atributi apo tipari.
    Përmes formulës aritmetike ndryshimi i dy niveleve të atributit të vrojtuar tregon
variacionin për periudha (nivele) të caktuara kohore.
Nëse nivelet (të dhënat) e atributit (tiparit) i shënojmë me N


                                               5
Variacioni i ndryshimit Ë1 = N2-N1,N2,N3,.....Ni(i =1,...n) dhe variacionin me
:Ë1rË2rË3r....Ëi(i=1...n) atëherë variacioni si ndryshim përmes formulës do të shprehet si
vijon
   Vd1=N2-N1
   Vd2=N2-N1
   Vd3=N2-N1
   Vdi=Ni+1-Ni
   Vdn_1=Nn-Nn_1
    Rezultat e fituara nga raportet e paraqitura në formulë, përmes niveleve të
periudhave të ndryshme kohore, tregojnë shtimin, stagnimin apo rënien e dukurisë së
vrojtuar.
    Shembull : Procesi i regjistrimit të studentëve në vitn e parë pranë Fakultetit të
Administratës publike - USHT gjatë periudhës kohore 2006/2010 është si më poshtë.
  1.Në vitin shkollor 2006/2007 u regjistruan 500 studentë (N1)
  2. --------------------- 2007/2008 u regjistruan 460 studentë (N2)
  3. -------------------- 2008/2009 u regjistruan 460 studentë (N3)
  4. -------------------- 2009/2010 u regjistruan 480 studentë (N4)
Nga llogaritja e maleve të serisë së dhënë në vijim fitohet
variacioni si ndryshim Vd1
Vd1=N2-Nl= 460-500 = -40           (zbritje)
Vd2=N3-N2= 460-460 = 0        (stagnim)
Vd3=N4-N3= 480-460 = 20           (rritje)
Rezultatet e fituara tregojnë ecuri të ndryshme të variacionit nëpër periudha të ndryshme të
krahasimit të niveleve:
1.N2 < N1
2.Ë = 0
3.N4 > N3 ku Vd3 > 0
VARIACIONI SI KOEFICIENT - është shprehje relative dhe paraqet raportin në
mes dy niveleve të vrojtuara të atributit, njësisë statistikore ose dukurisë masive.
Rezultatet e fituara nga raporti i dy të dhënave, përkatësisht i nivelit raportues dhe atij
paraprak paraqet koeficientin e ndryshimit të vlerave relative, i cili shpreh
karakteristikat cilësore të dukurisë së vrojtuar.
•Simbolet e atributit, të njësisë ose dukurisë statistikore të vrojtuara janë :
N1,N2,N3,...Ni(i=1..n), ndërsa variacioni si koeficient :
Vk1,Vk2,Vk3,...Vki(i=1.n) ku kemi këto shprehje :
- Vkl =N2/N1 , Vk2 =N3/N2, Vk3 =N4/N3............. Vk1 =Ni+1/Ni
-Edhe te koeficientët e fituar të variacionit nga ecuritë e dukurisë së vrojtuar mund të
paraqesin variacionin në rritje, stagnim ose rënie.Mirëpo, koeficienti nuk mund të jetë më i
vogël se zero, por sillet prej zero deri në plus pa kufij (0,+&)                                             6
Shembull.Seria e e prodhimit të këpucëve në një ndërmarrje, e shprehur në palë:
•Viti 2006 prodhuar 8000 (Nl) Viti 2008 prodhuar 10000 (N3)
•Viti 2007 prodhuar 10000 (N2) Viti 2009 prodhuar 9 000 (N4)
Nga seria e dhënë e dukurisë së vrojtuar, në vijim llogaritetvariacioni si koeficient:
Vk1 =N2/N1 =10 000/8000 = 1.25       (rritje)
Vk2 =N3/N2 = 10000/10000=1,00 (stagnim)
Vk3 =N4/N3 = 9000/1000 =0,9 (zbritje)
Nga të dhënat(nivelet) e krahasuara, duke i vën në raport N2 me N1 fitohet variacioni si
koeficient më i lartë se një (Vkl >1), çka do të thotë se dukuria e vrojtuar, përkatësisht
prodhimi i i këpucëve vitin 2007, në raport me vitin 2006, ishte më i lartë për 0,25 të
vlerës së koeficientit, ose shprehur në përqindje, ishte 25% më i lartë/D.m.th në këtë rast
dukuria tregon tendencë rritje edhe përmes shprehjes së variacionit të koeficientit,sepse Vk1
>1.Në rastin tjetër Vk2 >1,0, cka do të thotë se dukuria stagnon, ndërsa Vk3 <1, ku
dukuria rezulton fakti se dukuria në krahasim me periudhën paraprake është në rënie e sipër.
                                              7
FAZAT E STUDIMIT STATISTIKOR -SERITË STATITISTIKORE
            Frekuenca absolute, relative dhe komulative
Seritё statistikore formohen prej dy madhёsive: varianteve dhe modaliteteve tё njё tipari.
Seritё formohen varёsiht nga qёllimi i hulumtimit dhe natyra e njёsisё sё vrojtuar nё bazё
tё rednitjes sё tё dhёnave nё mёnyrё vertikale dhe horizontale.

Të dhënat (modalitetet) e tiparit (x) Frekuencat /denduritë (f)
X1                   f1
X2                   f2
X3                   f3
X4                   f4
Xn                   fn
∑                    ∑F
Kolona e parë , te seria e variacionit , paraqet të dhënat , përkatësisht variantet e tiparit,
ndërsa shtylla e dytë paraqet dendurinë, shpërndarjen , frekuencën.Frekuenca paraqesin
numrin përsëritës të modalitetit të tiparit në serinë e dhënë statistikore.

                Fazat e studimit statistikor

Shembull. Popullacioni e përbën bashkësia e 40 personave të cilët në një periudhë të
caktuar kanë blerë një shitore.Karakteristikë elementare e popullatës është masa , numri i
këpucëve të blera. Frekuenca absolute gjendet duke numëruar se sa blerës ka me numër të
caktuar këpucësh.
Të dhënat e blerësve (numrat e këpucëve të shitura):

36  37  38  39  40    Koment : 1 blerës ka blerë këpucë me nr.36
38  39  38  40  41         Nr. I  Blerësit
40  41  42  40  42         X     fa
40  40  41  40  42         36    1
              Faza1
41  42  43  41  42         37    1
41  43  44  41  43         38    3
41  41  41  44  42         39    2
44  41  42  41  41         40    7
                    41    13
                    42    7
                    43    3
                    44    3
                    ∑    40
                                              8
7
           3
           2
           13
           1
                     7  Mënyra grafike
                            3


                                2


                                  1
             f(a) Blerёsit


        FREKUENCA RELATIVE            fr1 = fa1/∑fa
Shembull : Popullacioni e përbën bashkësia e 40 personave të cilët në një periudhë të
caktuar kanë blerë një shitore këpucësh.karakteristikë elemenare t[ popullacionit ështa
masa 0 numri i këpucëve të blera. Të gjendet frekuenca relative dhe procentuale
(përqindja).
                   Fr1 = 1/40 = 0,025 ku % llogaritet
 Nr. I Blerësit              0,025*100 = 2,5 %     poligon
          fr    %
 X     fa
 36     1  0,025 2,5 %
 37     1  0,025 2,5 %
 38     3  0,075  7,5%
 39     2   0,05   5%
 40     7  0,175 17,5%
 41    13  0,325 32,5%
 42     7  0,175 36 17,5%    37      38      39     40
                 41      42      43       44    Nr. i
 43     3  0,075  7,5%
 44     3  0,075  7,5%
∑    40        100%
                                            9
FREKUENCA KOMULATIVE
Shembull : Popullacioni e përbën 200 nxënës të një shkolle të mesme gjatë vitit shkollor
2008/2009.Karakteristikë është pesha e nxënësve të dhënë në interval prej 3 kg.Të gjendet
frekuenca përmbledhëse, frekuenca relative nga ajo komulative , mesi i intervalit si dhe të
paraqiten grafikisht të dhënat.         Nr. i nxënësve
  Pesha X                    fk            fr       Mesi i intervalit
            fa
  Gjer 40       0            0          0:200=0            0
  40-43        2            2          2:200=0,01          41.5
  43-46        7            9         9:200=0,045          44.5
  46-49        40           49         49:200=0,245          47.5
  49-52        87           136        136:200=0,680          50.5
  52-55        58           194        194:200=0,970          53.51
  55-58        5           199        199:200=0,995          56.50
   58-61           1        200         200:200=1           59.5
        87
∑        200

Që ta gjejmë frekuencën komulative duhet që nr. e parë të fab ta përshkruajmë.psh 0 -,
        40 58
pastaj e mbledhim numrin e parë të fk dmth 0 me numrin e dytëtë fr.absolute psh.2 atëherë
0+2=2 , 2+7=9.............kur arrijm në fund duhet që nr. i fundit të jetë në përputhje me
shumën e frekuencës absolute dmth 200=200.

Mesi i intervalit llogaritet si mesatare e thjeshtё nё mes tё dy niveleve tё njё intervali (psh.
        7
40+43/2=41.5).
Mënyra grafike :
        5
        2
        1
                     7
                                 3


                                      2


                                          1
            Nr. i nxёnёsve

                       ..           Mёnyra e poligonit
                                   (nё mesin e brinjёve
                                   tё drejtkёndёshit)
                            ..
                     . .                Mёnyra e histogramit
                                      (drejtkёndёshi)                  . .
                               . .
             ..
                                   ..                    10

             40    43  46  49    52  55    58   61      Pesha
Paraqitja grafike e frekuencave komulative
      200
      199
      194
      136
      49
      9
      2
               7
                      3


                        2


                           1
         Nr.f(x)Dijagramet sipërfaqësore (histogramet) -paraqitet madhësia,struktura apo vëllimi
                             Lakorja
studiuara statistikore.                 Komulative
Në boshtin e abshisës vendosen periudhat kohore ndërsa në boshtin e ordinatës vendoset
vëllimi apo madhësia e dukurisë.
 Distribucioni komulativ i frekuencave(ogiva) shfrytёzohet pёr tё pёrcaktuar se sa ose çfarё
pjese e tё dhёnave sjell nёn apo mbi vlerёn e caktuar.
Poligoni i frekuencave konstruktohet nga vija qё paraqet lidhjen e pikave tё formuara nё
mes tё frekuencave dhe klasёve.

           Prezentimi grafik i distribucionit tё frekuencave

    Janё 3 forma pёr paraqitjen grafike tё distribucionit tё frekuencave:
  HISTOGRAMI
  POLIGONI I FREKUENCAVE
          40       43       46       49    52
  DISTRIBUCIONI KOMULATIV I FREKUENCAVE
              55      58       61    Pesha
      Mesi i   41,5 44,5 47,5 50,5 53,5  56,5 59,.5
Histogrami intervalit
      – paraqet grafikun nё tё cilёn klasёt shёnohen nё abshisё(boshtin horizontal) ,
kurse frekuencat e klasave shёnohen nё boshtin ordinatё (boshtin vertikal) tё sistemit
koordinativ.

                 PASQYRAT STATISTIKORE
                                             11
Diagramet sipërfaqësore(histogramet)-
 - Diagramet sipërfaqësore të katrorit
 - Diagramet sipërfaqësore të rrethit
 - Diagramet strukturale të sipërfaqes së rrethit

Shembull: Gjat periudhës 3 vjecare në një bashkësi komunale të Maqedonisë kan bërë
kontrollime sistematike sipas viteve dhe familjeve si në vijim:

  - në vitin 2006 janë kontrolluar 450 familje
  - në vitin 2007 janë kontrolluar 1150 familje
  - në vitin 2006 janë kontrolluar 1450 familje
Numri i familjeve për çdo vit paraqet sipërfaqen e katrorit , ndërsa ndërtimi i katrorit varet
prej bazës (brinjës) llogaritëse të tij e cila është e barabartë me rrënjën katrore të sipërfaqes.

Formula e sipërfaqes së katrorit është S=a2 , atëherë brinja është e barabartë me √S
përkatësisht a=√a2 .
Nga formula dhe të dhënat e dukurisë së krahasuar nëpër periudha kohore, rezultojnë
llogaritjet në vijim:

Viti 2006   S=450 a=√S = √450 = 21,2 cm (shkalla e zvoglimit 21,2 : 10 = 2,12 cm)
Viti 2007   S=1150     a=√S = √1150 = 33,9 cm (shkalla e zvoglimit      33,9 :
10 = 3,39 cm)
Viti 2008   S=1450 a=√S = √1450 = 38,1 cm (shkalla e zvoglimit      38,1 : 10 =
3,81 cm
Me rastin e ndërtimit të grafikëve duhet përdorur edhe shkallën e zvogëlimit të të dhënave
të krahasuara.

Në rastin konkret, brinjët e katrorëve do të ndërtohen me shkallën 1:10 cm, atëherë në
bazë të elementeve të llogaritura,paraqitja grafike përmes katrorëve dhe krahasimi i
shtimit të vëllimit sipas periudhave kohore jepet si në vijim:

     Viti 2006            Viti 2007               Viti 2008


     S = 450
                    S = 1150             S = 1450
     a = 21,2 (2,12)


                        a = 33,9 (3,39)
                                  a = 38,1 (3,81)
Sic shihet nga katrorët paraqitja grafike përmes këtyre diagrameve, mundëson zbulimin e
dukurisë përmes krahasimit të shtimit të vëllimit të saj nëpër periudha kohore.
                 Diagramet sipërfaqësore të rrethit
Përdoren për paraqitjen grafikë të dy a më tepër dukurive masive.Rrethi mund të ndërtohet
nëse rrespektohen rregullat e gjeometrisë(π=3,14).
E rëndësishme e këtij diagrami është që cdo paraqitje grafike me anë të rrethit duhet të
llogaritet rrezja e rrethit (r).
Në bazë të formulës gjeometrike të rrethit, sipërfaqja e rrethit zgjidhet përmes formulës: S=r2
ndërsa rrezja e rrethit   S
              π
            r=√(π=3,14)
                                                 12
Viti 2006         S=450      S=r2x π ;       450=r2 x π ;        1150
                                              r = √3,14 ;
                                                 ------      r =11,5
                                                1450
  Viti 2007         S=1150      S=r2x π ;       1150=r2 x π ;     r = √3,14 ;
                                                 -----            r =19,1
                                                  450
  Viti 2008         S=1450      S=r2x π ;       1450=r2 x π ; r = √ ------ ;
                                             3,14                 r =21,5
        2006                 2007                  2008


          r= 11,5              r= 19,1                   r=21,5
  Në bazë të llogaritjeve rezultojnë vlerat e rrezeve për 3 rrathë:
                              11,5 : 10 = 1,15
                              19,1 : 10 = 1,91
                              21,5 : 10 = 2,15
  Pos si tërësi krahasuese grafet e formës së rrethit mund të paraqesin edhe strukturën e dy
  a më shumë dukurive statistikore .
  Pra paraqitjet e elementeve përbërëse të dukurisë masive në sipërfaqen e tërësishme të
  rrethit quhen DIAGRAME STRUKTURALE TË SIPËRFAQES SË RRETHIT

    Si bazë për llogaritjen e strukturës së elementeve të një dukurie masive statistikore
  shërben vëllimi i saj i barazuar me 100% e sipërfaqes së rrethit.
  Shembull: Struktura e mjeteve kryesore të disa ndërmarjeve ekonomike në Republikën e
  Maqedonisë, sipas periudhave kohore të viteve: 2006, 2007, 2008 dhe 2009.

                        Mjetet kryesore në mijë euro €                     Struktura në %
  Elementet
                      2006       2007    2008     2009       2006      2007       2008    2009
  Mjetet kryesore Gjithsejt       100.000    200.000    300.000   400.000       100      100       100      100
  Objektet ndërtimi           60.000    100.000    150.000   280.000       60 %     50 %       50 %     70 %
  Pajisje                30.000     50.000    90.000    80.000       30 %     25 %       30 %     20 %
  Të tjera                10.000     50.000    60.000    40.000       10 %     25%       20 %     10 %

  Të gjindet shuma e përgjithshme e mjeteve kryesore dhe të paraqitet struktura e tyre në %
  për çdo vit. Të gjenden shkallët e sipërfaqes së rrethit duke shumëzuar numrin relativ të
  përqindjes, të secilit element të mjeteve kryesore me 3,6 %.
    Nëse aplikohet metodologjia e llogaritjes, atëherë nga shembulli i analizauar do të
  fitohen këto rezultate:
Për vitin 2006            Për vitin 2007        Për vitin 2008            Për vitin 2009
360o : 100 = 3,6           360o : 100 = 3,6       360o : 100 = 3,6           360o : 100 = 3,6
60 x 3,6 = 216 o           50 x 3,6 = 180 o       50 x 3,6 = 180 o           70 x 3,6 = 252 o
30 x 3,6 = 108 o           25 x 3,6 = 90 o        30 x 3,6 = 108 o           20 x 3,6 = 72 o
10 x 3,6 = 36o            25 x 3,6 = 90o        20 x 3,6 = 72o            10 x 3,6 = 36o
---------------------         ---------------------     ---------------------         ---------------------
100 x 3,6 = 360 o           100 x 3,6 = 360 o       100 x 3,6 = 360 o           100 x 3,6 = 360 o
                                              2008
       2006                  2007                                      2009       36o                                   72o                     36o
                       90o
                                                               72 o
   108 o                           o                 180o
           216o
                              180
                                         108 o
                                                                          13
                                                                      252o
                       90 o
Llogaritja e rrethit në aspektin logjik:
216-180=36 o
108-90=18 o
90-36=54 o
54-18=36 o
                 ANALIZA STATISTIKORE

Kjo faze peson pas hulumtumeve te bera reth vrojtimit, permbledhjes, grupimit dhe paraqitjes
grafike te te dhenave te sistemuara.Mbështetet në zbatimin e metodava shkencore.Analiza
rëndësi të veçantë ka, sidomos në krahasimin e të dhënave dhe rezultateve kërkimore të dy e më
tepër dukurive, në kohë dhe hapsirë.
  • Analiza statistikore varesisht nga karkateristikat e dukurive masive ne thelb dallohen si:
    -Analiza statike (gjendja se si eshte dukuria)
    -Analiza dinamike (zhvillimin e dukurise)
    -Analiza reprezentative (mostra, anketa)
    -Analiza regresive (raportet ne mes dukurive te ndryshme)

Rëndësia e madhësive absolute dhe relative
     o Madhesit absolutejane tregues qe shprehin sasine e nje dukurie te caktuar te cilet
      paraqesin baze per cdo hulumtim statistikor.
      Madhesit absolute jane te dhena te fituara nga fazat paraprake te vrojtimit.
     o Ato jane konkrete, ne forme te numrave dhe tregojne madhesine e tiparit te
     dukurise se
      studiuar
     o Madhesit absolute paraqiten si:
     o Madhesi individuale (madhesia e dukurise ne kohe te
     caktuar) o Madhesi te pergjithshme
     o Madhesit relativeshprehin raportin ne mes te madhesise se nje treguesi ndaj
      madhesise se treguesit tjeter
            MADHËSITË MESATARE STATISTIKORE

                                               14
Mesataret algjebrike(llagaritura): janë ato të cilat llogariten me ndihmën e formulave të
caktuara matematikore, dhe të cilat gjatë llogaritjes përfshijnë të gjitha të dhënat të një serie
statistikore.
Quhen mesatare algjebrike sepse përllogaritjet e tyre bazohen në formulat algjebrike.
Mesataret e pozicionitpërcaktohen varësisht nga pozita e tyre që kanë në serinë statistikore,
respektivisht caktohen në mënyrë emperike prej vlerave konkrete të serisë statistikore.
Mesataria aritmetike (hulumtimi i dukurive statistikore): perdorim me cilesor ka te serite
homogjene(te ngjajshme) te njesive statistikore.
Mesatarja aritmetike e thjeshtë përfitohet në bazë të pjesëtimit të shumës së mbledhur të
varianteve(të dhënave) individuale me numrin e tyre në tërësi.(numëruesi/emëruesi)

    ose shkurtimisht

Kjo formulë e shprehur me numra të një serie duket kështu:P.Sh.Nëse kemi dhjetë(10) konteste ekonomike të paraqitura në një gjykatë, të shprehura në
mijëra euro : X : 15,26,42,48,54,57,62,63,70,83.
Pra vlera emesatare e kontesteve ekonomike të paraqitura ësht 52 mijë euro.Mesatarja e fituar
plotëson kushtet më parë të plotësuara, sepse ësht caktuar në mënyrë objektive dhe gjendet
në mes të vlerës minimale (15) dhe vlerës maksimale(83) të serisë statistikore. 5
Mesatarja aritmetike e ponderuar - paraqet raportin e shumës së fituar si rezultat, nga
shumëzimi i të dhënave me frekuencat e tyre, pjesëtuar me shumën e madhësive të
frekuencave të varianteve të serisë.


P.Sh. Të dhënat e anketës së zbatuar mbi numrin mesatar të anëtarëve të familjeve në Kumanovë.
(Sipas dendurive absolute)
  Të dhënat numerike në tabelë prezantojnë 100 familje të anketuara në Kumanovë, përkrah
numri i anëtarëve të familjes.
                                                15
Nr. i anëtarëve të     Numri i familjeve (f)   Gjithsej (x+f)
          familjes(x)
             9             2           18
             8             3           24
             7             8           56
             6             24          144
             5             31          155
             4             18           72
             3             9           27
             2             4           8
             1             1           1
           Gjithsej           100          505
                  MESATARJA HARMONIKE
Definohet si vlerë reciproke e mesatares aritmetike të vlerave reciproke të dukurive të
caktuara.
Mesatarja harmonike e thjeshtë – paraqet raportin në mes të varianteve dhe shumës së
vlerave të tyre.
E devijueshme – kur të dhënat nuk janë të grupuara përdoret mestarja e thjeshtë
harmonike(4) sipas formulës:

Shembull
Koha e harxhuar e 4 punëtorëve për prodhimin e secilit nga një njësi prodhimi është;
  Puntoret     Koha e harxhuar   Nëse përdoret mesatarja e thjeshtë harmonike do të
            per njesi
                     fitohet një mesatare e gabuar, sepse 79:4=19,75
    I         29,0
                     minuta.Nga kjo mesatare do të rezultonin më tepër
    II         18,0
                     se 4 produkte:
   III         17,8
   IV         14,2
  Gjithsej       79.0 0,68103 + 1,09722 + 1,10955 + 1,3908 = 4,2786

                                             16
=21,64


  Mesatarja harmonike e ponderuar–      në rastet kur të gjitha variantet e ndryshme të cilët
nuk janë të një rëndësie të njejtë, atëherë sikurse llojet e tjera të mesatares përdoret mesatarja
e ponderuar e cila llogaritet nvpërmjet formulës:
 Të supozojmë: Nr. i banorëve dhe numri i banorëve në 1 km2 në katër vende është:
          Territori     Numri i banorëve në 1 km2    Numri i banorëve
                         (X)             (f)
            A              94           5.250,000
            B             91           1.953,000
            C             114           1.245,000
            D              38           530,000
          Gjithsej                       8,978,000
                 MESATARJA GJEOMETRIKE

Përdoret për llogaritjen e ritmit të mesatares të zhvillimit të dukurisë së analizuar.
Metoda e mesatares gjeometrike përdoret kur seritë e të dhënave posedojnë vecori të
progresionit gjeometrik ose kur kemi tregues relativ.
                      përkatësisht formula e përgjithshme:        P
                                                 17
1.Në bazë të të dhënave të gjindet mesorja dhe moda?
Mosha      Nr i
       punëtorëv
         e
 18-22      15     15
 22-26      18     33
 26-30      22     55
 30-34      14     69
 34-38      12     81
 38-42      20    101
Gjithsejt    101
                  15+18=33
                  33+22=55     Σfi-w1)
                  55+14=69
                  69+12=81
                  81+20=101


2.Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës?

 X    f    X*f      x-x        (x-x)2       F(x-x)2
 40   4    160   40-32.3 = 7.7   7.72 = 59.29    4*59.29 = 237.16
 36   24    864   36-32.3 = 3.7   3.72 = 13.69    24*13.69 = 328.54
 32   23    736   32-32.3 = -0.3  -0.32 = 0.09    23*0.09 = 2.07
 18   8    144   18-32.3 = -14.3  -14.32 = -204.49  8*204.49 =
                               1635.92
126   59   1904
                                           18
3.paraqiten ne menyre grafike keto te dhena ne tabele .

  Viti      Produkti      E ardhura   Amortizimi
         shoqërorë     kombëtare
2001    650           450      80
2002    720           520      120
2003    450           350      60
2004    750           850      140                                    Produkti shoqërorë     850                               E ardhura kombëtare

     800

     750
      720
     700

     650

     600

     550
      520
     500

     450

     400
                                    Amortizimi
     350

     300

     250

     200

     150
      140
      120
     100
      80
      60
      50


               2001        2002      2003       2004
                     Fig.1 Paraqitja grafike e të dhënave
                                                19
INDEKSAT
shembulli:Investimet në fondet themelore të sektorit privat të zejtarisë në RM në
periudhën 2003-2007 ka lëvizur në këtë drejtim
 Viti   Investimet   Ib -In.  Iv- In.vargor
              Bazë
2003    218067     100       /
2004    334678    153.47     153.47
2005    452024    207.28     135.06
2006    494378    226.70     109.36
2007    547248    250.95     110.69
Llogaritni Indeksat bazik nëse baza është viti 2003 dhe pastaj llogaritni indeksat
zinxhir(vargor).
  Indeksi bazik
                       Indeksi vargor(zinxhir)
                                           20
Shembull.Të dhënat mbi donacionet të SHBA-ve në Kosovë gjat periudhës 1999 – 2005 janë
dhënë në tabelën që vijon, të llogariten indeksat bazik ku për vit bazë merret
  a) Viti 1999
  b) Viti 2003
  c) Viti 2005
Si dhe të gjendet indeksi zinxhir.

 Viti   Shuma     Ib -1999   Ib -2003    Ib -2005     Iv
1999  120.125       100    306.36     546.02      /
2000  75.010       62.44    191.30     340.95    62.44
2001  95.000       79.08    242.28     431.81    126.64
2002  21.000       17.48    53.55     95.45    22.10
2003  39.210       32.64     100     178.22    186.71
2004  25.000       20.81    63.75     113.63    63.75
2005  22.000       18.31    56.10      100      88
     a) Viti 1999           b) Viti 2003           c) Viti 2005
                     Indeksi zinxhir (vargor)
                                              21
Shembull.Të llogaritet indeksi individual dhe grupor të vëllimit fizik ku si bazë të merret
 viti 2005

     Produkti  Produkti  Produkti  Produkti
 Viti    A      B     C      D
 2005    420     220    360     540
 2006    340     440    380     480
 2007    540     380    420     620      Produkti A              Produkti C

 2008    620     520    280     38

 Çmimet
 Produkti   Produkti    Produkti    Produkti
  A       B       C       D
  220      180      160      240
  180      140      180      220       Produkti B

  320      220      240      180
                                                 Produkti D
  240      240      140      140


     Produkti  Produkti  Produkti   Produkti
 Viti    A      B      C      D
 2005   100     100     100     100
 2006   80,95    200     105,5    88,88
 2007   128,5    172,7    116,6    114,8
 2008   147,6    236,3    77,77    70,37

 ÇMIMET
     Produkti A             Produkti B           Produkti C       Produkti D
2005420 220 = 92400        2005  220     = 33000  2005   360   160 = 57600
                                              2005  540   240 = 129600
2006 340 220 = 74800       2006  440   150 = 66000  2006   380   160 = 60800
                                              2006  480   240 = 115200
2007 540 220 =118000       2007  380   150 =57000  2007   420   160 =67200
                                              2007  620   240 = 148800
2008 620 220 = 136400       2008  520   150 = 78000  2008   280   160 = 48000
                                              2008  380   240 = 91200

 Produkti   Produkti    Produkti    Produkti
  A       B       C       D
 92400     33000     57600     129600    312600
 74800     66000     60800     115200    316800
 118000    57000     67200     148800    391800
                                        VITI 2007
 136400    78000     48000     91200    345600


                                        VITI 2008
                                                        22
A +B + C + D =
        92400 + 33000 + 37800 + 129600 = 312600
        74800 + 66000 +60800 + 115200 = 316800
        118000 + 57000 + 67200 + 148800 = 391800
        136400 + 78000 + 48000 + 91200 = 345600
        Shembull. Të bëhet llogaritja e vlerave të produkteve të dhëna në tabelë, të llogariten
VITI 2006
        indekset individuale të vlerës sipas produkteve dhe të llogariten indekset grupor për katër
        produktet.

                  Produktet e realizuara             Çmimet në kg
        Produktet  2005   2006    2007    2008  2005     2006   2007    2008
               q0    q1     q2     q3   p0      p1    p2     p3
           A    20    18     19     22   20      16    24     22
           B    14    16     13     19   35      18    22     16
           C    18    13     18     14   38      19    18     24
           D    16    12     22     16   42      22    14     28

                                      q0   p0             q1  p1
               2005  2006    2007     2008 A q0   p0 = 20
        Produktet  q0 p   q1     q2      q3 p B q
                                                   A q1   p1 = 18
                                   0   p0 = 14         B q1   p1 = 16
               0    p1     p2      3
                                  C q0   p0 = 18         C q1   p1 = 13
           A    400   288    456      489
                                  D q0   p0 = 16         D q1   p1 = 12
           B    490   288    286      304
           C    684   247    324      336     q2   p2             q3  p3
           D    672   264    308      448 A q2   p2 = 19         A q3   p3 = 22
                                  B q2   p2 = 13         B q3   p3 = 19
              2246   1087    1374     1572
                                  C q2   p2 = 18         C q3   p3 = 14
                                  D q2   p2 = 16         D q3   p3 = 16


                                   Produkti C          Produkti D
      Produkti A         Produkti B
                                                             23
TRENDI LINEAR

Shembull.1
   Viti    y1     x1    x       x1 2     yc
   2001    12      0      0      0     8.8
   2002    10      1      10      1     13.4

   2003    18      2      36      4     18.8
   2004    20      3      60      9     22.6
   2005    30      4     120     16     27.2
         90     10     226     30
n - numri i viteve                                yc/2001 = a + bx
                      y = na + b    x
90 = 5a + 10b               x  y=a     x+b     x2    yc/2002 = 8.8   4.6  0 = 8.8
90 = 5a  10    4.6
                  90 = 5a + 10b
90 = 5a + 4.6            226 = 10a + 30b              / : yc/2003 = 8.8
                                         -2         4.6  1 = 13.4

                  -23 = 0 - 5b                 yc/2004 = 8.8   4.6  2 = 18.8
a=             (-1)
                                         yc/2005 = 8.8   4.6  3 = 22.6
a=                 b=
                                         yc/2006 = 8.8   4.6  4 = 27.2
                  b = 4.6
a=
a = 8.8
                                            dukuria
      35
                                             trendi
      30

      25

      20

      15

      10

      5              2001       2002         2003      2004      2005        24

              Fig.2 Paraqitja grafike e trendit linear
Shembull.2
   Viti      y1     x1   x       x1 2    yc
   2001       8     0      0     0     8.4
   2002       12     1     12     1    11.4
   2003       16     2     32     4    14.4
   2004       14     3     48     9    17.4
   2005       22     4     88     16    20.4
         72       10   174      90
                     72 = 5a + 10b
   y = na + b x                            yc/2001 = a + bx
                     72 = 5a  10    3
   x y = a x + b x2
                     72 = 5a + 30          yc/2002 = 8.4   3   0 = 8.4
72 = 5a + 10b
174 = 10a + 30b      /:-2                     yc/2003 = 8.4   3    1 = 11.4
                     -a =
                     (-1)              yc/2004 = 8.4   3   2 = 14.4
-15 = 0 - 5b
5b = 15                                 yc/2005 = 8.4   3   3 = 17.4
                     a=
                                     yc/2006 = 8.4   3   4 = 20.4
b=
b =5                   a=
                     a = 8.4
                                                dukuria25
                                                 trendi
20

15

10

5
        2001        2002        2003       2004       2005


                                                        25
         Fig.3 Paraqitja grafike e trendit linear
ANALIZA DINAMIKE
          seria e të
    Viti              3 të dhëna  5 të dhëna  m1 =
          dhënave
  1991        55          -     -
  1992        58         56.3     -     m1 =
  1993        56         58.3    58.6
  1994        61         60     59.6
                                 m1 =
  1995        63         61     -
  1996        60          -     -
                                 m1 =

m1 =                               m1 =

m1 =                               m1 =

m1 =
       65
       60
       55                                 te dhenat
                                         me 3 te dhena
                                         me 5 te dhena
       50
            1991       1992      1993    1994  1995
                1996
             Fig.4 Paraqitja grafike

                                                 26
Seritë sipas viteve            Mesatarja    Indekset
  Muajt                 Gjithsej
        2000   2001   2002           mujore(xi)    stinore
    1    2     3    4      5        6         7
     I   108    102   120    330        110.0      88.0
    II   102    100   115    317        105.7      84.6
    III   113    109   135    357        119.0      95.2
    IV   124    119   160    403        134.3      107.5
    V   155    135   175    465        155.0      124.0
    VI   164    138   171    473        157.7      126.2
    VII   154    140   162    456        152.0      121.6
    VIII  141    132   134    407        135.7      108.6
    IX   118    140   112    344        114.7      91.8
    X   112    107   110    329        109.7      87.8
    XI    90    100   106    296        98.7      79.0
    XII   95    105   122    322        107.2      85.8
                     4499:36      1499.7:12
        1476    1401  1622
                     = 124.98      = 124.98
                                          -
TRENDI I PARABOLLËS

  Shembull.1 x+c
   y = na + b      x2
   x y = a x +b x2Shenjat3e
           Të   +c x
    2       2
   x    y = a dhëna periudhë
           x + b x3+c          x            X2
 x4
      Viti
            t    s    x1 2      X3               X4    yc
                                      y
 72 = 5a + 0b+10c y1     x1
 7 = 0a +10b+0c
     2001     9    -2     4   -18  -8         36   16   8.6
 113 = 10a + 0b+34c /:-2 -1
     2002    14         1   -14  -1         14   1  15.9
                 72 = 5a + 0b+10c            7 = 0a +10b+0c
 72 = 5a + 0b +10c 22
     2003         0     0    0   0         0   0  18.8
 -56.5 2004- 0b -17c
     = -5a    15    1 72 = 5a + 0b +10
                     1   15 (-2.2)
                             1        7 150 18.8 +10b+0
                                      =    1  17.3      (-2.2)
     2005
 15.5 = -7c     12    2     4   24   8         48   16  11.4
           72     0 -a =  10      7    0    7 = 0 +10b+0
                                     113   34   -
 c=
                  -a = -18.8    /  (-1)
 c = - 2.2                               -b=        /  (-1)    27
                  a = 18.8
                                     b = 0.7
yc/2002 = 18.8+0.7   (-1)    (-2.2)    1

                               yc/2002 = 18.8 – 0.7 – 2.2

yc= a + bx-cx2                        yc/2002 = 15.9

yc/2001 = 18.8+0.7   (-2)   (-2.2)     4      yc/2004 = 18.8+0.7   0   (-2.2)    0

yc/2001 = 18.8 - 1.4 - (-8.8)                yc/2004 = 18.8 – 0.7 – 2.2

yc/2001 = 18.8 - 8.8 - 1.4                  yc/2004 = 17.3

yc/2001 = 8.6                        yc/2005 = 18.8+0.7   2   (-2.2)    4

yc/2003 = 18.8+0.7   0    (-2.2)    0        yc/2005 = 18.8 – 1.4– 8.8

yc/2003 = 18.8                        yc/2005 = 11.4
   25   20   15   10
                                                  Te dhenat

                                                 Trendi i parabolles

    5
           2001       2002         2003        2004    2005             28

            Fig.2 Paraqitja grafike e trendit te parabolles
Në bazë të të dhënave të gjindet mesatarja aritmetike, moda e serisë, të bëhet llogaritja e
sakt e asimetrisë(momenti i tretë), devijimi standard dhe të bëhet paraqitja grafike, grupi prej
40 studentëve ka arritur këtë sukses.
              Numri i
      Notat     studentëv                             fi     (x-  fi     (x-
               e        fi     xi  x-x    (x-x)2  (x-x)3
       (x)                                         x)  2
                                                          x)  2
                (y)

       5         5   (fm1)
                          25     -2.35   5.52   -12.97     27.6      -64.85
       6         12         72     -1.35   1.82   -2.45     21.84       -29.4
       7         6  (fm2)
                          42     -0.35   0.12   -0.042     0.72      -0.252
       8         4         32     0.65    0.42   0.273     1.68       28.39
       9         7         63     1.65    2.72   4.488     19.04       31.41
       10         6         60     2.65    7.02   18.603     42.12       111.6
                40         294    0.9    17.62  7.092     113       76.89
   x   y = fi
xi                                           Mesatarja aritmetike
   5 5 = 25
   6 12 = 72         MODA
   7 6 = 42
   8 4 = 32
   9 7 = 63
                Mo                                       = 6+0
   10 6 = 60
                Mo                     =     Mo     3.23


                           (x – x)2
                     (-2.35)  (-2.35) = 5.52                   (x – x)3
          x-x                                5.52    (-2.35) = -12.97
   5 - 7.35 = -2.35          (-1.35)  (-1.35) = 1.82
                     (-0.35)  (-0.35) = 0.12           1.82    (-1.35) = -2.45
   6 - 7.35 = -1.35
                     0.65  0.65 = 0.42              0.12    (-0.35) = -0.042
   7 - 7.35 = -0.35
                     1.65  1.65 = 2.72              0.42    0.65 = 0.273
   8 - 7.35 = 0.65
                     2.65  2.65 = 7.02              2.72    1.65 = 4.488
   9 - 7.35 = 1.65
        VARIANCA
   10 - 7.35 = 2.65                                 7.02    2.65 = 18.603
                            fi  (x – x)3
       fi  (x – x)2       5     (-12.97) = -64.85
   5  5.52 = 27.6          12     (-2.45) = -29.4
   12  1.82 = 21.84
         2           6     (-0.042) = -0.252      DEVIJIMI STANDARD
   6  0.12 = 0.72          4
                             =
                          0.273 = 28.39
   4
   7
     0.42 = 1.08
     2.72 = 19.04
                     7
                     6
                          4.488 = 31.41
                          18.603 = 111.6
                                            =
   6  7.02 = 42.12
          2                               = 1.68                   29
            = 2.825
a3     =

  3
m               =
=1.92
 3
m = 1.92
                            a3

                            a3= 0.40


    Nr i studenteve
      15
      10
      5
             5      6       7     8    9
             Fig.2 Paraqitja grafike


                                      30
PYETJE DHE DETYRA
1.Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës?

 x   f   x     f    x-ẋ       (x - ẋ) 2     f (x - ẋ) 2
 32  12     384    32- 32.25 =     0.0625          0.75
              -0.25
 25  11     275    25 - 32.25 =     52.5625       578.188
              -7.25
 38   9     342    38 - 32.25 =     33.0625       297.563
              5.75
 36   8     288    36 - 32.25 =     14.0625        112.5
              3.75
    40   1289         2        99.75         989
 MESATARJA ARITMETIKE VARIANCA        DEVIJIMI STANDARD   DISPERZIONI  KOEFICIENTI I VARIACIONIT
2. Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës?

 x   f   x     f   x-ẋ     (x - ẋ) 2     f (x - ẋ) 2
 25  12   300       -4.4     19.36       232.32
 32  11   352       2.6     6.76       74.36
 29   9   261       -0.4     0.16        1.44
 33   8   264       3.6     12.96       103.68
    40   1177       1.4     39.24       411.8
 MESATARJA AJITMETIKE VARIANCA        DEVIJIMI STANDARD   DISPERZIONI  KOEFICIENTI I VARIACIONIT
3. Të bëhet llogaritja e vlerave të produkteve të dhëna në tabelë, të llogariten indekset
individuale të vlerës sipas produkteve dhe të llogariten indekset grupor për katër produktet.
                                                 31
Produktet e realizuara  Çmimet në kg
Produktet   2008      2009   2008   2009
        q0       q1    p0    p1
  A      50       60    80    90
  B      60       55    50    60
  C      60       55    50    60
                2008  2009   2008  2008  2009
       Produktet    p1   q0    q1   p0   P1
                 q0   q1    p0   q0   q1
           A     4500  3000   4800  4000  5400
           B     3600  3300   2750  3000  3300
           C     3600  3300   2750  3000  3300
               11700  9600  10300  10000  12000
    Indeksi i Laspajerit
                                    32
4.Në bazë të të dhënave të gjindet mesorja dhe moda?
             Nr i             Mesi i
   Paga (xi)   punëtorëve   Kumulativi   intervalit  ẋ  fi
             (fi)             (ẋ)
   Deri 3000      4         4     3000    12000
  3000 – 5000    fm1 5         9 Ë1   4000    20000
  5000 – 7000    fm2 7         16 ë2   6000    42000
   X1    x2
  7000 – 9000     fm3  3    19      8000    24000
  9000 - 11000        6    25      10000    60000
  Gjithsejt         25                 158000

  Mesi i intervalit

      ẋ=           = 4000

      ẋ=           = 6000

      ẋ=           = 8000

      ẋ=            = 10000
  MODA
MESORJA
                                     33
5.Në bazë të të dhënave në vijim të llogaritet trendi linear dhe të bëhet paraqitja grafike ?
                Shenjat                  yc
        Të dhënat
                  e
        (investime
    Viti          periudhë x           xi 2
          t) yi
                    s xi
  2004         35        0     0     0    34.8
  2005         40        1     40     1    37.8
  2006         38        2     76     4    40.8
  2007         42        3     126     9    43.8
  2008         49        4     196    16    46.8
            204       10     438    30
n - numri i viteve
  y = na + b      x           204 = 5a + 10b            yc = a + bx
  x  y=a       x+b  x2
                        204 = 5a     10    3     yc = 8.8    3     0 = 34.8
204 = 5a + 10b
                        204 = 5a + 30            yc = 8.8    3     1 = 37.8
438 = 10a + 30b          /:   -2


                        a=                  yc = 8.8    3     2 = 40.8
-15 = 0 - 5b
                                          yc = 8.8    3     3 = 43.8
                        a=
-b =      / (-1)                                yc = 8.8    3     4 = 46.8
                        a = 34.8
b=3
                                            dukuria
          35
                                              trendi
          30

          25

          20

          15

          10

            5
                  2001       2002           2003  2004        2005                  Fig.2 Paraqitja grafike e trendit linear


                                                             34
6.Në bazë të të dhënave në vijim të llogaritet trendi linear dhe të bëhet paraqitja
grafike ?
             Të    Shenjat e
            dhëna    periudhë                        X2
      Viti
              t      s    x      x2     X3   X4         yc
                                               y
              yi     xi
     2004      8      -2     -16     4     -8   16    32    7.4
     2005      12      -1     -12     1     -1    1    12    15.2
     2006      22       0      0     0     0    0    0    18.6
     2007      11       1     11     1     1    1    11    19.6
     2008      7       2     14     4     8    16    28    18.2
             60       0      -3    10     0    34    83    78.6
    y = na + b x+c x2   60 = 5a + 0+10c                 -3 = 0 +10b+0
              2
    x y = a x +b x +c 60 = 5a + 10     (-2.6)              -3 = 10b
    x3
    x2  y = a x2 + b x3+c 60 = 5a - 26
                                         b=
    x4
  60 = 5a + 0+10c
                -a =                      b = - 0.3
  -3 = 0 +10b+0
  83= 10a + 0b+34c /:-2    -a = -17.2 / (-1)
  60 = 5a + 0 +10c
  -41.5 = -5a - 0 -17c          a = 17.2

  18.5 = -7c


  c=
  c = -2.6                       yc/2005 = 17.2+0   (-0.3)   (-2.6)  0

 yc= a + bx-cx2                     yc/2005 = 17.2

 yc/2004 = 17.2+ (-2)   (-0.3)   (-2.6)       yc/2007 = 17.2+1   (-0.3)   (-2.6)  1

                             yc/2007 = 17.2– 0.3 – 2.6
   4
                             yc/2007 = 14.3
 yc/2004 = 17.2+0.6-10.4
                             yc/2008 = 17.2+ 2   (-0.3)   (-2.6)  4
 yc/2004 = 7.4
                             yc/2008 = 17.2–0.6– 10.4
 yc/2006 = 17.2+(-1)   (-0.3)    (-2.6)
                             yc/2008 = 6.2
   1

 yc/2006 = 17.2+0.3   2.6

 yc/2006 = 14.9
                                                      35
252015


                                Te dhenat
10                               Trendi i parabolles5


   2001       2002         2003    2004       2005


   Fig.2 Paraqitja grafike e trendit te parabolles
                                           36
Metoda e trendit- Trendiështë tendenca zhvillimore e dukurisë në kuadër të periudhës së
vështruar.
Trendi shpreh nivelin mesatar të ecurisë së dukurisë për periudhën e vrojtuar
Vija e trendit duhet të eliminoj variacionet nga seria kohore dhe të shpreh lëvizjen mesatare,
gjegjësisht tendencën e përgjithshme të zhvillimit të dukurisë
Modeli i trendit shprehet përmes funksionit të caktuar matematikor dhe mund të jetë
linear,parabollikdhe eksponencial .
Trendi lineari përgjigjet më së miri të dhënave ku dallimet në mes të anëtarëve të serisë janë
përafërsisht të barabartë.
Yc= a + bx
Trendi i parabollëszgjedhet atëherë nëse vlerat absolute të ndryshimeve të dyta (ndryshimet e
ndryshimeve të para) janë përafërsisht të barabarta. Funksioni i tij është:

Yc = a+bx+cx2
TRENDI I PARABOLLËS
TRENDI I PARABOLLES- Y=a+bx+cx2.
  Mirepo per ti tjeshtuar llogaritjet kemi edhe metoden me thjseshtime ku periudha 0 gjindet ne
mes te seris kohore. Dhe athere kemi te bejem me gjetjen e parametrave ne menyre direkte.
   Meqe ne fillim kur te caktohet se cillin


                                                  37
38

More Related Content

What's hot

MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatareMenaxherat
 
Nocioni i statistikes
Nocioni i statistikesNocioni i statistikes
Nocioni i statistikesMenaxherat
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
Metodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMetodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMenaxherat
 
Numrat indeksor
Numrat indeksorNumrat indeksor
Numrat indeksorMenaxherat
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitbaron
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenavecoupletea
 
Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Menaxherat
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitMenaxherat
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
 
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiMenaxherat
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
 
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitativeDallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitativeBesfort N Haziri - Prishtine
 

What's hot (20)

Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatare
 
Ushtrime në Statistikë
Ushtrime në StatistikëUshtrime në Statistikë
Ushtrime në Statistikë
 
Nocioni i statistikes
Nocioni i statistikesNocioni i statistikes
Nocioni i statistikes
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
Metodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMetodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostres
 
Makroekonomia slides
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
 
Numrat indeksor
Numrat indeksorNumrat indeksor
Numrat indeksor
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
 
Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitativeDallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
 

Similar to Ushtrime nga lenda e statistikes

Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2coupletea
 
Fazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikorFazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikorMenaxherat
 
Mostra kerkimore
Mostra kerkimoreMostra kerkimore
Mostra kerkimorestudent
 
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02Rilind Kastrati
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lendencoupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimcoupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimcoupletea
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimcoupletea
 
Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1coupletea
 
Statistike, ushtrime 3
Statistike, ushtrime 3Statistike, ushtrime 3
Statistike, ushtrime 3coupletea
 
Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha drilon emini
 
Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.Ester Daci
 
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportit
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportitSi duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportit
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportitAlbania Energy Association
 
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetMelissa Cani
 
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...Fidan Haliti
 
Llojet dhe metodat e te dhenave primare
Llojet dhe metodat e te dhenave primareLlojet dhe metodat e te dhenave primare
Llojet dhe metodat e te dhenave primarestudent
 

Similar to Ushtrime nga lenda e statistikes (18)

Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2Statistike, ushtrime 2
Statistike, ushtrime 2
 
Fazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikorFazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikor
 
Mostra kerkimore
Mostra kerkimoreMostra kerkimore
Mostra kerkimore
 
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
Informatikanbiznes dr-140401122950-phpapp02
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lenden
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrimLigjerata 3  anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
Ligjerata 3 anketa, mostra dhe gabimet ne mostrim
 
Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1
 
Statistike, ushtrime 3
Statistike, ushtrime 3Statistike, ushtrime 3
Statistike, ushtrime 3
 
Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha
 
Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.Projekt-Ekonometrie.
Projekt-Ekonometrie.
 
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportit
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportitSi duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportit
Si duhet ta shikojme/studjojme rrealisht nje statistike ne fushen e transportit
 
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitet
 
Kapitulli 3
Kapitulli 3Kapitulli 3
Kapitulli 3
 
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
Pytje dhe pergjigjje nga lwnda analiza e tw dhwnave pwr hulumtime nw biznes (...
 
Llojet dhe metodat e te dhenave primare
Llojet dhe metodat e te dhenave primareLlojet dhe metodat e te dhenave primare
Llojet dhe metodat e te dhenave primare
 

More from kulla 2010

Protokolli diplomatik
Protokolli diplomatikProtokolli diplomatik
Protokolli diplomatikkulla 2010
 
Toleranca politike nazmi maliqi
Toleranca politike nazmi maliqiToleranca politike nazmi maliqi
Toleranca politike nazmi maliqikulla 2010
 
Vetëqeverisja lokale
Vetëqeverisja lokaleVetëqeverisja lokale
Vetëqeverisja lokalekulla 2010
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhekulla 2010
 
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111kulla 2010
 
Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1kulla 2010
 
Procedura administrativ2
Procedura administrativ2Procedura administrativ2
Procedura administrativ2kulla 2010
 
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediaveCka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediavekulla 2010
 
Bazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitBazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitkulla 2010
 
Sistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikSistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikkulla 2010
 
Sistemi i informimit publik
Sistemi i informimit publikSistemi i informimit publik
Sistemi i informimit publikkulla 2010
 
Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2kulla 2010
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]kulla 2010
 
Pyetj eekonomia e sektorit publik
Pyetj eekonomia e sektorit publikPyetj eekonomia e sektorit publik
Pyetj eekonomia e sektorit publikkulla 2010
 
Ekonomia e sektorit publik
Ekonomia e sektorit publikEkonomia e sektorit publik
Ekonomia e sektorit publikkulla 2010
 
Unioni evropian
Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropiankulla 2010
 
27364095 e-drejta-nderkombetare-publike
27364095 e-drejta-nderkombetare-publike27364095 e-drejta-nderkombetare-publike
27364095 e-drejta-nderkombetare-publikekulla 2010
 
8 globalizimi dhe bioma fetare
8  globalizimi dhe bioma fetare8  globalizimi dhe bioma fetare
8 globalizimi dhe bioma fetarekulla 2010
 

More from kulla 2010 (20)

Protokolli diplomatik
Protokolli diplomatikProtokolli diplomatik
Protokolli diplomatik
 
Toleranca politike nazmi maliqi
Toleranca politike nazmi maliqiToleranca politike nazmi maliqi
Toleranca politike nazmi maliqi
 
06 doganat
06 doganat06 doganat
06 doganat
 
Vetëqeverisja lokale
Vetëqeverisja lokaleVetëqeverisja lokale
Vetëqeverisja lokale
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
 
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
 
Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1
 
Procedura administrativ2
Procedura administrativ2Procedura administrativ2
Procedura administrativ2
 
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediaveCka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
 
Bazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitBazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimit
 
Sistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikSistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publik
 
Sistemi i informimit publik
Sistemi i informimit publikSistemi i informimit publik
Sistemi i informimit publik
 
tema
tema tema
tema
 
Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
 
Pyetj eekonomia e sektorit publik
Pyetj eekonomia e sektorit publikPyetj eekonomia e sektorit publik
Pyetj eekonomia e sektorit publik
 
Ekonomia e sektorit publik
Ekonomia e sektorit publikEkonomia e sektorit publik
Ekonomia e sektorit publik
 
Unioni evropian
Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropian
 
27364095 e-drejta-nderkombetare-publike
27364095 e-drejta-nderkombetare-publike27364095 e-drejta-nderkombetare-publike
27364095 e-drejta-nderkombetare-publike
 
8 globalizimi dhe bioma fetare
8  globalizimi dhe bioma fetare8  globalizimi dhe bioma fetare
8 globalizimi dhe bioma fetare
 

Ushtrime nga lenda e statistikes

 • 1. 1. Cka është statistika? Statistika definohet si shkencë e cila përmes madhësive (vlerave) numerike bën hulumtimin e karakteristikave të dukurive masive. Statistika është shkencë e cila përcjellë zhvillimin e dukurive në natyrë, ekonomi dhe shoqëri. 2. Cka është objekt i hulumtimit të statistikës? Objekt i hulumtimit të statistikës është studimi i anës sasiore dhe cilësore të dukurive massive si dhe karakteristikave të variacionit të tyre në një kohë dhe vend të caktuar. 3. Cilet janë metodat e statistikës? 1) Induksioni (nga individualja tek e përgjithshmja) 2) Deduksioni ( nga e përgjithshmja tek individualja) 3) Analiza (shpërndahen dukuritë) 4) Sinteza (bashkon dukuritë) 5) Metodae analogjisë (lidhshmërisë) 6) Metoda representative 7) Metoda grafike 4. Cilët janë parimet e shoqeatës statistikore? 1) Aftësimi i ekspertëve të statistikës 2) Këmbimi i zbulimeve shkencore dhe përvojës 3) Miratimi i metodologjisë unike 4) Objekti dhe përmbajtja e veprimtarisë statistikore 5) Harmonizimi i afateve në hulumtimin statistikorë 6) Çështja e publikimeve statistikore si dhe format e këmbimit ndërkombëtarë. 5. Cka kuptoni me dukurinë masive? Dukuria masive ( popullimi) paraqet çdo bashkësi të ndryshme njerëzish, objektesh, sendesh, rastesh etj.Dukuria masive është sasia e diferencuar në mënyrë cilësore. 6. Cka kuptoni me njesinë statistikore? Njesia statistikore (individi) paraqet njesitë përbërëse të popoullimit. Psh. Njesia statistikore (individi): 1) Suksesi i studentëve në fakultet, 2) Punëtorët e një lëmie të ekonomisë kombëtare, 3) Harxhimet mujore të telefonit në ndërmarje, 4) Harxhimet ditore të energjisë etj. 7.Në sa njesi matëse të vecanta e hulumton statistika njesinë statistikore? Statistika hulumton njesinë statistikore në këto njesi matëse të veçanta: 1) Njesia e vëllimit të dukurisë (regjistrimit, numrimit, raportimit të një dukurie) 2) Njesia e raportimit (evidentimit) 3) Njesia për matjen e variacionit (variance, devijimi standard dhe disperzioni) 1
 • 2. 8.Cka është tipari dhe sa lloje të tipareve dallojmë? Çdo veti e veçantë për secilin dhe e përbashkët për të gjitha njesitë quhet TIPAR. Kemi dy lloje të tiparëve: 1) Tipare sasiore 2) Tipare cilësore Tiparet indajmë:  Sipas tipit (mosha, pasha, numri I studentëve)  Sipas formës (mënyrës së krijimit)  Sipas përmbajtjes (brendisë) 9.Cka paraqet variacioni? Variacioni paraqet lëviyjet që shprehin ndryshimin e sasisë ose të cilësisë së tiparit dhe dukurive masive në tërësi. 10.Në sa forma paraqitet variacioni? Variacioni paraqitet në dy forma: 1) Variacioni si ndryshim dhe 2) Variacioni si koeficient 11.Nga se varen rezulltatet e fituara nga analiza statsitikore? Rezultatet e fituara nga analiza statistikore varen:  Nga aplikimi i metodave kërkimore dhe  Nga cilësia e të dhënave të grupuara të dukurisë 12.Cilët janë fazat e punës kërkimore?  Vrojtimi statistikor  Përmbledhja dhe grupimi i të dhënave  Përpunimi dhe analiza statistikore  Publikimi i rezultateve 13.Cka kuptoni me fazën e vrojtimit statistikor? Vrojtimi statistikor bën regjistrimin dhe grumbullimin e të dhënave për dukurit masive dhe tipareve të tyre të llojllojshme. • Këtu bëhet verifikimi i tër dokumentacionit • Bëhet pregaditja rreth organizimit më të mirë • Bëhet kontrollimi dhe verifikimii qëllimit dhe detyrës së dhënë • Bëhet grumbullimi i materialit i cili do të jetë lëndë e përpunimit në fazat e tjera të hulumtimit. 2
 • 3. 14.Sipas burimit të të dhënave statistikore dallojmë sa lloje të vrojtimit dallojme? Sipas burimit të të dhënave statistikore dallojmë:  Vrojtimi i drejtëpërdrejt  Vrojtimi përms dokumenteve  Vrojtimi sipas deklarimit. 15.Sipas menyrës së vrojtimit, grumbullimi i të dhënave kryhet përmes këtyre formave:  Mënyra ekspeditive (ekspertët statistikor)  Përmes thyerjes zyrtare  Mënyra postelegrafike  Përmes korespodentëve  Mënyra e vetëregjistrimit përmes pyetësorëve. 16.Varesisht nga qëllimi i kërkimit, natyra e dukurisë dhe rethanat në tëcilat gjendet dukuria dallojm këto lloje të vrojtimit.  Vrojtimi sipas kohës – (të vazhdueshme dhe jo të vazhdueshme)  Vrojtimi sipas vëllimit – (vrojtim i përgjithshëm dhe i pjesshëm) 17.Cilët janë format kryesore të vrojtimit të pjesshem? Format kryesore të vrojtimit të pjesëshëm janë:  Mostra (merret vetëm një pjesë e rastësishme)  Anketa (ankohet vetëm një pjesë e rastësishme)  Monografia (hulumtohet detalisht një njësi) 18.Cilët janë llojet e gabimeve statistikore?  Gabimet e reprezentimit (përfaqësimit)- e rastësishme dhe të qëllimta  Gabimet e regjistrimit 19.Grupimi i të dhenave sipas kriterit të pergjithshem bazohet ne tri mënyra edhe ate:  Grupimi sipas qëllimit (grupimi tipologjik-sipas tipareve ), (grupimi i variacionit- ndryshimet brenda një tipari), (grupimi analitik-lidhje e ndërsjellë shkakë pasojë)  Grupimi sipas llojit të tiparit (grupimet cilësore, sipas tiparëve sasiore, sipas tiparëve kohore dhe hapsinore).  Grupimi sipas vëllimit të tiparit (grupimi i thjeshtë-vetëm një tipar, i kombinuar- dy a më shumë tipare dhe rigrupimi- një numër i madh grupesh shëndrohet në më të vogla). 20.Radhitja e të dhënave statistikore mundë të kryhet?  Radhitja me dorë  Radhitja me mjete teknike dhe  Radhitja e kombinuar 3
 • 4. 21.Varësisht nga tipari që tregojnë variacionet seritë munde ti ndajme:  Seri të thjeshta (të dhëna për një tipar)  Seri të përbëra (të dhëna për më shumë tipare)  Seri hapsinore (teritoriale)  Seri kohore ose kronologjike  Seri të shpërndarjes 23.Cka janë pasqyrat statistikore? Pasqyrat statistikore janë formë ku paraqiten seritë dhe rezultatet nga materiali i përmbledhur dhe i grupuar statistikor. 24.Sipas përmbajtjes të pasqyrës statistikore dallojmë?  Pasqyra të thjeshtastatistikore (për një tipar)  Pasqyra të përbëra (dy a më shumë tipare)  Pasqyra të kombinuara statistikore 25.Ne bazë të përmbajtjes, natyrës, ecurisë së dukurisë dhe menyrës së ndërtimit, grafet statistikore mundë të ndahen ? Grafet statistikore mundë të ndahen në 3 grupe: 1) Diagrame (grafe me figura gjeometrike) 2) Kartograme dhe 3) Ideograme (grafe me figura natyrale). 26.Cka kuptoni me fazën e analizes statistikore? Analiza statistikore paraqet fazën e tretë dhe të fundit të dukurisë masive, kjo fazë pëson pas hulumtimeve të bëra rreth vrojtimit, përmbledhjes, grupimit dhe paraqitjes grafike të të dhënave të sistemuara. 27.Analiza statistikore varesisht nga karkateristikat e dukurive masive ne thelb dallohen si?  Analiza statike (gjendja se si është dukuria) Analiza dinamike (zhvillimi i dukurisë)  Analiza reprezentative (mostra, anketa)  Analiza regressive (raportet në mes dukurive të ndryshme) 28.Gjate analizes se distribuimite te serive me se shumti perdoren keto elemente:  Madhësitë mesatare  Treguesit e variabilitetit  Invariantet bazë  Invariantet e momenteve statistikore 29.Cka paraqesin momentet statistikore? Momentet statistikore janë tregues relative të asimetrisë dhe kurtozisit, të cilat paraqesin devijimin e nivelizuar mesatar të të dhënave në seri nga mesatarja e tyre. 4
 • 5. 30.Cka paraqet probabilitetit? Teoria e probabilitetit meret me aplikimin e metodave te ndryshme ne analizen e raporteve te dukurive stohastike. 31.Cilet jane llojet e probabilitetit? ►Llojet e Probabilitetit: -Prova e rastit -Ngjarja -Probabilitetiingjarjes -Probabiliteti me kusht -Probabiliteti pa kusht -Ndryshoret e rastit dhe llojet e tyre 32.Cka paraqet prova? Prova paraqet, parasheh ose përcakton dukuri potenciale (hudhja e monedhës). 33.Per cka perdoret analiza e regresionit? Analiza e regresionit me se shpeshti perdoret per hulumtimin e variabilitetit te dy fenomeneve, nga te cilat njera paraqitet si variabel e pavarur kurse tjetra e varur. 34.Cka quajme teresi e pergjithshme dhe cka quajm moster? Dukurin te cilen deshirojme ta studijojme dhe analizojme quhet teresie pergjithshme, ndersa pjesa e nejsive qe zgjidhet per vrojtim konkret quhet moster. 35.Cilet jane metodat kryesore te zgjedhjes se njesive ? Metodat kryesore te zgjedhjes se njesive jane: Metoda e rastit (zgjedhja e rastesishme nga teresia e pergjithshme) Mostra e kualifikuar (zgjedhja e rastesishme nga teresia e pergjithshme me pare e regulluar apo kualifikuar) Panel mostra (zgjedhet ne menyre te rastesishme). USHTRIME KOEFIÇIENTI I VARIACIONIT - Variacioni paraqet lëvizjet apo ecuritë që shprehin ndryshimin e sasisë ose cilësisë së atributit të individit (njësitë statistikore) dhe dukurisë masive(popullimi) në tërësi. Përmes variacionit si lëvizje, si ecuri dhe si ndryshim zbulohen ligjshmëritë në natyrë, në ekonomi dhe në shoqëri.(gjatë vrojtimit të fenomeneve të ndryshme , ecuritë e variacionit mund të analizohen në hapësirë, dhe në një periudhë të caktuar) STATISTIKA si shkencë merret me studimin e ligjshmërive të variacionit të atributit në kuadër të njësisë statistikore masive në tërësi Kemi dy lloje: Variacioni si ndryshim-paraqet ndryshimin(diferencën) në mes madhësis raportuese dhe paraprake të një atributi apo tipari. Përmes formulës aritmetike ndryshimi i dy niveleve të atributit të vrojtuar tregon variacionin për periudha (nivele) të caktuara kohore. Nëse nivelet (të dhënat) e atributit (tiparit) i shënojmë me N 5
 • 6. Variacioni i ndryshimit Ë1 = N2-N1,N2,N3,.....Ni(i =1,...n) dhe variacionin me :Ë1rË2rË3r....Ëi(i=1...n) atëherë variacioni si ndryshim përmes formulës do të shprehet si vijon Vd1=N2-N1 Vd2=N2-N1 Vd3=N2-N1 Vdi=Ni+1-Ni Vdn_1=Nn-Nn_1 Rezultat e fituara nga raportet e paraqitura në formulë, përmes niveleve të periudhave të ndryshme kohore, tregojnë shtimin, stagnimin apo rënien e dukurisë së vrojtuar. Shembull : Procesi i regjistrimit të studentëve në vitn e parë pranë Fakultetit të Administratës publike - USHT gjatë periudhës kohore 2006/2010 është si më poshtë. 1.Në vitin shkollor 2006/2007 u regjistruan 500 studentë (N1) 2. --------------------- 2007/2008 u regjistruan 460 studentë (N2) 3. -------------------- 2008/2009 u regjistruan 460 studentë (N3) 4. -------------------- 2009/2010 u regjistruan 480 studentë (N4) Nga llogaritja e maleve të serisë së dhënë në vijim fitohet variacioni si ndryshim Vd1 Vd1=N2-Nl= 460-500 = -40 (zbritje) Vd2=N3-N2= 460-460 = 0 (stagnim) Vd3=N4-N3= 480-460 = 20 (rritje) Rezultatet e fituara tregojnë ecuri të ndryshme të variacionit nëpër periudha të ndryshme të krahasimit të niveleve: 1.N2 < N1 2.Ë = 0 3.N4 > N3 ku Vd3 > 0 VARIACIONI SI KOEFICIENT - është shprehje relative dhe paraqet raportin në mes dy niveleve të vrojtuara të atributit, njësisë statistikore ose dukurisë masive. Rezultatet e fituara nga raporti i dy të dhënave, përkatësisht i nivelit raportues dhe atij paraprak paraqet koeficientin e ndryshimit të vlerave relative, i cili shpreh karakteristikat cilësore të dukurisë së vrojtuar. •Simbolet e atributit, të njësisë ose dukurisë statistikore të vrojtuara janë : N1,N2,N3,...Ni(i=1..n), ndërsa variacioni si koeficient : Vk1,Vk2,Vk3,...Vki(i=1.n) ku kemi këto shprehje : - Vkl =N2/N1 , Vk2 =N3/N2, Vk3 =N4/N3............. Vk1 =Ni+1/Ni -Edhe te koeficientët e fituar të variacionit nga ecuritë e dukurisë së vrojtuar mund të paraqesin variacionin në rritje, stagnim ose rënie.Mirëpo, koeficienti nuk mund të jetë më i vogël se zero, por sillet prej zero deri në plus pa kufij (0,+&) 6
 • 7. Shembull.Seria e e prodhimit të këpucëve në një ndërmarrje, e shprehur në palë: •Viti 2006 prodhuar 8000 (Nl) Viti 2008 prodhuar 10000 (N3) •Viti 2007 prodhuar 10000 (N2) Viti 2009 prodhuar 9 000 (N4) Nga seria e dhënë e dukurisë së vrojtuar, në vijim llogaritetvariacioni si koeficient: Vk1 =N2/N1 =10 000/8000 = 1.25 (rritje) Vk2 =N3/N2 = 10000/10000=1,00 (stagnim) Vk3 =N4/N3 = 9000/1000 =0,9 (zbritje) Nga të dhënat(nivelet) e krahasuara, duke i vën në raport N2 me N1 fitohet variacioni si koeficient më i lartë se një (Vkl >1), çka do të thotë se dukuria e vrojtuar, përkatësisht prodhimi i i këpucëve vitin 2007, në raport me vitin 2006, ishte më i lartë për 0,25 të vlerës së koeficientit, ose shprehur në përqindje, ishte 25% më i lartë/D.m.th në këtë rast dukuria tregon tendencë rritje edhe përmes shprehjes së variacionit të koeficientit,sepse Vk1 >1.Në rastin tjetër Vk2 >1,0, cka do të thotë se dukuria stagnon, ndërsa Vk3 <1, ku dukuria rezulton fakti se dukuria në krahasim me periudhën paraprake është në rënie e sipër. 7
 • 8. FAZAT E STUDIMIT STATISTIKOR -SERITË STATITISTIKORE Frekuenca absolute, relative dhe komulative Seritё statistikore formohen prej dy madhёsive: varianteve dhe modaliteteve tё njё tipari. Seritё formohen varёsiht nga qёllimi i hulumtimit dhe natyra e njёsisё sё vrojtuar nё bazё tё rednitjes sё tё dhёnave nё mёnyrё vertikale dhe horizontale. Të dhënat (modalitetet) e tiparit (x) Frekuencat /denduritë (f) X1 f1 X2 f2 X3 f3 X4 f4 Xn fn ∑ ∑F Kolona e parë , te seria e variacionit , paraqet të dhënat , përkatësisht variantet e tiparit, ndërsa shtylla e dytë paraqet dendurinë, shpërndarjen , frekuencën.Frekuenca paraqesin numrin përsëritës të modalitetit të tiparit në serinë e dhënë statistikore. Fazat e studimit statistikor Shembull. Popullacioni e përbën bashkësia e 40 personave të cilët në një periudhë të caktuar kanë blerë një shitore.Karakteristikë elementare e popullatës është masa , numri i këpucëve të blera. Frekuenca absolute gjendet duke numëruar se sa blerës ka me numër të caktuar këpucësh. Të dhënat e blerësve (numrat e këpucëve të shitura): 36 37 38 39 40 Koment : 1 blerës ka blerë këpucë me nr.36 38 39 38 40 41 Nr. I Blerësit 40 41 42 40 42 X fa 40 40 41 40 42 36 1 Faza1 41 42 43 41 42 37 1 41 43 44 41 43 38 3 41 41 41 44 42 39 2 44 41 42 41 41 40 7 41 13 42 7 43 3 44 3 ∑ 40 8
 • 9. 7 3 2 13 1 7 Mënyra grafike 3 2 1 f(a) Blerёsit FREKUENCA RELATIVE fr1 = fa1/∑fa Shembull : Popullacioni e përbën bashkësia e 40 personave të cilët në një periudhë të caktuar kanë blerë një shitore këpucësh.karakteristikë elemenare t[ popullacionit ështa masa 0 numri i këpucëve të blera. Të gjendet frekuenca relative dhe procentuale (përqindja). Fr1 = 1/40 = 0,025 ku % llogaritet Nr. I Blerësit 0,025*100 = 2,5 % poligon fr % X fa 36 1 0,025 2,5 % 37 1 0,025 2,5 % 38 3 0,075 7,5% 39 2 0,05 5% 40 7 0,175 17,5% 41 13 0,325 32,5% 42 7 0,175 36 17,5% 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. i 43 3 0,075 7,5% 44 3 0,075 7,5% ∑ 40 100% 9
 • 10. FREKUENCA KOMULATIVE Shembull : Popullacioni e përbën 200 nxënës të një shkolle të mesme gjatë vitit shkollor 2008/2009.Karakteristikë është pesha e nxënësve të dhënë në interval prej 3 kg.Të gjendet frekuenca përmbledhëse, frekuenca relative nga ajo komulative , mesi i intervalit si dhe të paraqiten grafikisht të dhënat. Nr. i nxënësve Pesha X fk fr Mesi i intervalit fa Gjer 40 0 0 0:200=0 0 40-43 2 2 2:200=0,01 41.5 43-46 7 9 9:200=0,045 44.5 46-49 40 49 49:200=0,245 47.5 49-52 87 136 136:200=0,680 50.5 52-55 58 194 194:200=0,970 53.51 55-58 5 199 199:200=0,995 56.50 58-61 1 200 200:200=1 59.5 87 ∑ 200 Që ta gjejmë frekuencën komulative duhet që nr. e parë të fab ta përshkruajmë.psh 0 -, 40 58 pastaj e mbledhim numrin e parë të fk dmth 0 me numrin e dytëtë fr.absolute psh.2 atëherë 0+2=2 , 2+7=9.............kur arrijm në fund duhet që nr. i fundit të jetë në përputhje me shumën e frekuencës absolute dmth 200=200. Mesi i intervalit llogaritet si mesatare e thjeshtё nё mes tё dy niveleve tё njё intervali (psh. 7 40+43/2=41.5). Mënyra grafike : 5 2 1 7 3 2 1 Nr. i nxёnёsve .. Mёnyra e poligonit (nё mesin e brinjёve tё drejtkёndёshit) .. . . Mёnyra e histogramit (drejtkёndёshi) . . . . .. .. 10 40 43 46 49 52 55 58 61 Pesha
 • 11. Paraqitja grafike e frekuencave komulative 200 199 194 136 49 9 2 7 3 2 1 Nr.f(x) Dijagramet sipërfaqësore (histogramet) -paraqitet madhësia,struktura apo vëllimi Lakorja studiuara statistikore. Komulative Në boshtin e abshisës vendosen periudhat kohore ndërsa në boshtin e ordinatës vendoset vëllimi apo madhësia e dukurisë. Distribucioni komulativ i frekuencave(ogiva) shfrytёzohet pёr tё pёrcaktuar se sa ose çfarё pjese e tё dhёnave sjell nёn apo mbi vlerёn e caktuar. Poligoni i frekuencave konstruktohet nga vija qё paraqet lidhjen e pikave tё formuara nё mes tё frekuencave dhe klasёve. Prezentimi grafik i distribucionit tё frekuencave Janё 3 forma pёr paraqitjen grafike tё distribucionit tё frekuencave:  HISTOGRAMI  POLIGONI I FREKUENCAVE 40 43 46 49 52  DISTRIBUCIONI KOMULATIV I FREKUENCAVE 55 58 61 Pesha Mesi i 41,5 44,5 47,5 50,5 53,5 56,5 59,.5 Histogrami intervalit – paraqet grafikun nё tё cilёn klasёt shёnohen nё abshisё(boshtin horizontal) , kurse frekuencat e klasave shёnohen nё boshtin ordinatё (boshtin vertikal) tё sistemit koordinativ. PASQYRAT STATISTIKORE 11
 • 12. Diagramet sipërfaqësore(histogramet)- - Diagramet sipërfaqësore të katrorit - Diagramet sipërfaqësore të rrethit - Diagramet strukturale të sipërfaqes së rrethit Shembull: Gjat periudhës 3 vjecare në një bashkësi komunale të Maqedonisë kan bërë kontrollime sistematike sipas viteve dhe familjeve si në vijim: - në vitin 2006 janë kontrolluar 450 familje - në vitin 2007 janë kontrolluar 1150 familje - në vitin 2006 janë kontrolluar 1450 familje Numri i familjeve për çdo vit paraqet sipërfaqen e katrorit , ndërsa ndërtimi i katrorit varet prej bazës (brinjës) llogaritëse të tij e cila është e barabartë me rrënjën katrore të sipërfaqes. Formula e sipërfaqes së katrorit është S=a2 , atëherë brinja është e barabartë me √S përkatësisht a=√a2 . Nga formula dhe të dhënat e dukurisë së krahasuar nëpër periudha kohore, rezultojnë llogaritjet në vijim: Viti 2006 S=450 a=√S = √450 = 21,2 cm (shkalla e zvoglimit 21,2 : 10 = 2,12 cm) Viti 2007 S=1150 a=√S = √1150 = 33,9 cm (shkalla e zvoglimit 33,9 : 10 = 3,39 cm) Viti 2008 S=1450 a=√S = √1450 = 38,1 cm (shkalla e zvoglimit 38,1 : 10 = 3,81 cm Me rastin e ndërtimit të grafikëve duhet përdorur edhe shkallën e zvogëlimit të të dhënave të krahasuara. Në rastin konkret, brinjët e katrorëve do të ndërtohen me shkallën 1:10 cm, atëherë në bazë të elementeve të llogaritura,paraqitja grafike përmes katrorëve dhe krahasimi i shtimit të vëllimit sipas periudhave kohore jepet si në vijim: Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 S = 450 S = 1150 S = 1450 a = 21,2 (2,12) a = 33,9 (3,39) a = 38,1 (3,81) Sic shihet nga katrorët paraqitja grafike përmes këtyre diagrameve, mundëson zbulimin e dukurisë përmes krahasimit të shtimit të vëllimit të saj nëpër periudha kohore. Diagramet sipërfaqësore të rrethit Përdoren për paraqitjen grafikë të dy a më tepër dukurive masive.Rrethi mund të ndërtohet nëse rrespektohen rregullat e gjeometrisë(π=3,14). E rëndësishme e këtij diagrami është që cdo paraqitje grafike me anë të rrethit duhet të llogaritet rrezja e rrethit (r). Në bazë të formulës gjeometrike të rrethit, sipërfaqja e rrethit zgjidhet përmes formulës: S=r2 ndërsa rrezja e rrethit S π r=√(π=3,14) 12
 • 13. Viti 2006 S=450 S=r2x π ; 450=r2 x π ; 1150 r = √3,14 ; ------ r =11,5 1450 Viti 2007 S=1150 S=r2x π ; 1150=r2 x π ; r = √3,14 ; ----- r =19,1 450 Viti 2008 S=1450 S=r2x π ; 1450=r2 x π ; r = √ ------ ; 3,14 r =21,5 2006 2007 2008 r= 11,5 r= 19,1 r=21,5 Në bazë të llogaritjeve rezultojnë vlerat e rrezeve për 3 rrathë: 11,5 : 10 = 1,15 19,1 : 10 = 1,91 21,5 : 10 = 2,15 Pos si tërësi krahasuese grafet e formës së rrethit mund të paraqesin edhe strukturën e dy a më shumë dukurive statistikore . Pra paraqitjet e elementeve përbërëse të dukurisë masive në sipërfaqen e tërësishme të rrethit quhen DIAGRAME STRUKTURALE TË SIPËRFAQES SË RRETHIT Si bazë për llogaritjen e strukturës së elementeve të një dukurie masive statistikore shërben vëllimi i saj i barazuar me 100% e sipërfaqes së rrethit. Shembull: Struktura e mjeteve kryesore të disa ndërmarjeve ekonomike në Republikën e Maqedonisë, sipas periudhave kohore të viteve: 2006, 2007, 2008 dhe 2009. Mjetet kryesore në mijë euro € Struktura në % Elementet 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Mjetet kryesore Gjithsejt 100.000 200.000 300.000 400.000 100 100 100 100 Objektet ndërtimi 60.000 100.000 150.000 280.000 60 % 50 % 50 % 70 % Pajisje 30.000 50.000 90.000 80.000 30 % 25 % 30 % 20 % Të tjera 10.000 50.000 60.000 40.000 10 % 25% 20 % 10 % Të gjindet shuma e përgjithshme e mjeteve kryesore dhe të paraqitet struktura e tyre në % për çdo vit. Të gjenden shkallët e sipërfaqes së rrethit duke shumëzuar numrin relativ të përqindjes, të secilit element të mjeteve kryesore me 3,6 %. Nëse aplikohet metodologjia e llogaritjes, atëherë nga shembulli i analizauar do të fitohen këto rezultate: Për vitin 2006 Për vitin 2007 Për vitin 2008 Për vitin 2009 360o : 100 = 3,6 360o : 100 = 3,6 360o : 100 = 3,6 360o : 100 = 3,6 60 x 3,6 = 216 o 50 x 3,6 = 180 o 50 x 3,6 = 180 o 70 x 3,6 = 252 o 30 x 3,6 = 108 o 25 x 3,6 = 90 o 30 x 3,6 = 108 o 20 x 3,6 = 72 o 10 x 3,6 = 36o 25 x 3,6 = 90o 20 x 3,6 = 72o 10 x 3,6 = 36o --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 100 x 3,6 = 360 o 100 x 3,6 = 360 o 100 x 3,6 = 360 o 100 x 3,6 = 360 o 2008 2006 2007 2009 36o 72o 36o 90o 72 o 108 o o 180o 216o 180 108 o 13 252o 90 o
 • 14. Llogaritja e rrethit në aspektin logjik: 216-180=36 o 108-90=18 o 90-36=54 o 54-18=36 o ANALIZA STATISTIKORE Kjo faze peson pas hulumtumeve te bera reth vrojtimit, permbledhjes, grupimit dhe paraqitjes grafike te te dhenave te sistemuara.Mbështetet në zbatimin e metodava shkencore.Analiza rëndësi të veçantë ka, sidomos në krahasimin e të dhënave dhe rezultateve kërkimore të dy e më tepër dukurive, në kohë dhe hapsirë. • Analiza statistikore varesisht nga karkateristikat e dukurive masive ne thelb dallohen si: -Analiza statike (gjendja se si eshte dukuria) -Analiza dinamike (zhvillimin e dukurise) -Analiza reprezentative (mostra, anketa) -Analiza regresive (raportet ne mes dukurive te ndryshme) Rëndësia e madhësive absolute dhe relative o Madhesit absolutejane tregues qe shprehin sasine e nje dukurie te caktuar te cilet paraqesin baze per cdo hulumtim statistikor. Madhesit absolute jane te dhena te fituara nga fazat paraprake te vrojtimit. o Ato jane konkrete, ne forme te numrave dhe tregojne madhesine e tiparit te dukurise se studiuar o Madhesit absolute paraqiten si: o Madhesi individuale (madhesia e dukurise ne kohe te caktuar) o Madhesi te pergjithshme o Madhesit relativeshprehin raportin ne mes te madhesise se nje treguesi ndaj madhesise se treguesit tjeter MADHËSITË MESATARE STATISTIKORE 14
 • 15. Mesataret algjebrike(llagaritura): janë ato të cilat llogariten me ndihmën e formulave të caktuara matematikore, dhe të cilat gjatë llogaritjes përfshijnë të gjitha të dhënat të një serie statistikore. Quhen mesatare algjebrike sepse përllogaritjet e tyre bazohen në formulat algjebrike. Mesataret e pozicionitpërcaktohen varësisht nga pozita e tyre që kanë në serinë statistikore, respektivisht caktohen në mënyrë emperike prej vlerave konkrete të serisë statistikore. Mesataria aritmetike (hulumtimi i dukurive statistikore): perdorim me cilesor ka te serite homogjene(te ngjajshme) te njesive statistikore. Mesatarja aritmetike e thjeshtë përfitohet në bazë të pjesëtimit të shumës së mbledhur të varianteve(të dhënave) individuale me numrin e tyre në tërësi.(numëruesi/emëruesi) ose shkurtimisht Kjo formulë e shprehur me numra të një serie duket kështu: P.Sh.Nëse kemi dhjetë(10) konteste ekonomike të paraqitura në një gjykatë, të shprehura në mijëra euro : X : 15,26,42,48,54,57,62,63,70,83. Pra vlera emesatare e kontesteve ekonomike të paraqitura ësht 52 mijë euro.Mesatarja e fituar plotëson kushtet më parë të plotësuara, sepse ësht caktuar në mënyrë objektive dhe gjendet në mes të vlerës minimale (15) dhe vlerës maksimale(83) të serisë statistikore. 5 Mesatarja aritmetike e ponderuar - paraqet raportin e shumës së fituar si rezultat, nga shumëzimi i të dhënave me frekuencat e tyre, pjesëtuar me shumën e madhësive të frekuencave të varianteve të serisë. P.Sh. Të dhënat e anketës së zbatuar mbi numrin mesatar të anëtarëve të familjeve në Kumanovë. (Sipas dendurive absolute) Të dhënat numerike në tabelë prezantojnë 100 familje të anketuara në Kumanovë, përkrah numri i anëtarëve të familjes. 15
 • 16. Nr. i anëtarëve të Numri i familjeve (f) Gjithsej (x+f) familjes(x) 9 2 18 8 3 24 7 8 56 6 24 144 5 31 155 4 18 72 3 9 27 2 4 8 1 1 1 Gjithsej 100 505 MESATARJA HARMONIKE Definohet si vlerë reciproke e mesatares aritmetike të vlerave reciproke të dukurive të caktuara. Mesatarja harmonike e thjeshtë – paraqet raportin në mes të varianteve dhe shumës së vlerave të tyre. E devijueshme – kur të dhënat nuk janë të grupuara përdoret mestarja e thjeshtë harmonike(4) sipas formulës: Shembull Koha e harxhuar e 4 punëtorëve për prodhimin e secilit nga një njësi prodhimi është; Puntoret Koha e harxhuar Nëse përdoret mesatarja e thjeshtë harmonike do të per njesi fitohet një mesatare e gabuar, sepse 79:4=19,75 I 29,0 minuta.Nga kjo mesatare do të rezultonin më tepër II 18,0 se 4 produkte: III 17,8 IV 14,2 Gjithsej 79.0 0,68103 + 1,09722 + 1,10955 + 1,3908 = 4,2786 16
 • 17. =21,64 Mesatarja harmonike e ponderuar– në rastet kur të gjitha variantet e ndryshme të cilët nuk janë të një rëndësie të njejtë, atëherë sikurse llojet e tjera të mesatares përdoret mesatarja e ponderuar e cila llogaritet nvpërmjet formulës: Të supozojmë: Nr. i banorëve dhe numri i banorëve në 1 km2 në katër vende është: Territori Numri i banorëve në 1 km2 Numri i banorëve (X) (f) A 94 5.250,000 B 91 1.953,000 C 114 1.245,000 D 38 530,000 Gjithsej 8,978,000 MESATARJA GJEOMETRIKE Përdoret për llogaritjen e ritmit të mesatares të zhvillimit të dukurisë së analizuar. Metoda e mesatares gjeometrike përdoret kur seritë e të dhënave posedojnë vecori të progresionit gjeometrik ose kur kemi tregues relativ. përkatësisht formula e përgjithshme: P 17
 • 18. 1.Në bazë të të dhënave të gjindet mesorja dhe moda? Mosha Nr i punëtorëv e 18-22 15 15 22-26 18 33 26-30 22 55 30-34 14 69 34-38 12 81 38-42 20 101 Gjithsejt 101 15+18=33 33+22=55 Σfi-w1) 55+14=69 69+12=81 81+20=101 2.Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës? X f X*f x-x (x-x)2 F(x-x)2 40 4 160 40-32.3 = 7.7 7.72 = 59.29 4*59.29 = 237.16 36 24 864 36-32.3 = 3.7 3.72 = 13.69 24*13.69 = 328.54 32 23 736 32-32.3 = -0.3 -0.32 = 0.09 23*0.09 = 2.07 18 8 144 18-32.3 = -14.3 -14.32 = -204.49 8*204.49 = 1635.92 126 59 1904 18
 • 19. 3.paraqiten ne menyre grafike keto te dhena ne tabele . Viti Produkti E ardhura Amortizimi shoqërorë kombëtare 2001 650 450 80 2002 720 520 120 2003 450 350 60 2004 750 850 140 Produkti shoqërorë 850 E ardhura kombëtare 800 750 720 700 650 600 550 520 500 450 400 Amortizimi 350 300 250 200 150 140 120 100 80 60 50 2001 2002 2003 2004 Fig.1 Paraqitja grafike e të dhënave 19
 • 20. INDEKSAT shembulli:Investimet në fondet themelore të sektorit privat të zejtarisë në RM në periudhën 2003-2007 ka lëvizur në këtë drejtim Viti Investimet Ib -In. Iv- In.vargor Bazë 2003 218067 100 / 2004 334678 153.47 153.47 2005 452024 207.28 135.06 2006 494378 226.70 109.36 2007 547248 250.95 110.69 Llogaritni Indeksat bazik nëse baza është viti 2003 dhe pastaj llogaritni indeksat zinxhir(vargor). Indeksi bazik Indeksi vargor(zinxhir) 20
 • 21. Shembull.Të dhënat mbi donacionet të SHBA-ve në Kosovë gjat periudhës 1999 – 2005 janë dhënë në tabelën që vijon, të llogariten indeksat bazik ku për vit bazë merret a) Viti 1999 b) Viti 2003 c) Viti 2005 Si dhe të gjendet indeksi zinxhir. Viti Shuma Ib -1999 Ib -2003 Ib -2005 Iv 1999 120.125 100 306.36 546.02 / 2000 75.010 62.44 191.30 340.95 62.44 2001 95.000 79.08 242.28 431.81 126.64 2002 21.000 17.48 53.55 95.45 22.10 2003 39.210 32.64 100 178.22 186.71 2004 25.000 20.81 63.75 113.63 63.75 2005 22.000 18.31 56.10 100 88 a) Viti 1999 b) Viti 2003 c) Viti 2005 Indeksi zinxhir (vargor) 21
 • 22. Shembull.Të llogaritet indeksi individual dhe grupor të vëllimit fizik ku si bazë të merret viti 2005 Produkti Produkti Produkti Produkti Viti A B C D 2005 420 220 360 540 2006 340 440 380 480 2007 540 380 420 620 Produkti A Produkti C 2008 620 520 280 38 Çmimet Produkti Produkti Produkti Produkti A B C D 220 180 160 240 180 140 180 220 Produkti B 320 220 240 180 Produkti D 240 240 140 140 Produkti Produkti Produkti Produkti Viti A B C D 2005 100 100 100 100 2006 80,95 200 105,5 88,88 2007 128,5 172,7 116,6 114,8 2008 147,6 236,3 77,77 70,37 ÇMIMET Produkti A Produkti B Produkti C Produkti D 2005420 220 = 92400 2005 220 = 33000 2005 360 160 = 57600 2005 540 240 = 129600 2006 340 220 = 74800 2006 440 150 = 66000 2006 380 160 = 60800 2006 480 240 = 115200 2007 540 220 =118000 2007 380 150 =57000 2007 420 160 =67200 2007 620 240 = 148800 2008 620 220 = 136400 2008 520 150 = 78000 2008 280 160 = 48000 2008 380 240 = 91200 Produkti Produkti Produkti Produkti A B C D 92400 33000 57600 129600 312600 74800 66000 60800 115200 316800 118000 57000 67200 148800 391800 VITI 2007 136400 78000 48000 91200 345600 VITI 2008 22
 • 23. A +B + C + D = 92400 + 33000 + 37800 + 129600 = 312600 74800 + 66000 +60800 + 115200 = 316800 118000 + 57000 + 67200 + 148800 = 391800 136400 + 78000 + 48000 + 91200 = 345600 Shembull. Të bëhet llogaritja e vlerave të produkteve të dhëna në tabelë, të llogariten VITI 2006 indekset individuale të vlerës sipas produkteve dhe të llogariten indekset grupor për katër produktet. Produktet e realizuara Çmimet në kg Produktet 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 q0 q1 q2 q3 p0 p1 p2 p3 A 20 18 19 22 20 16 24 22 B 14 16 13 19 35 18 22 16 C 18 13 18 14 38 19 18 24 D 16 12 22 16 42 22 14 28 q0 p0 q1 p1 2005 2006 2007 2008 A q0 p0 = 20 Produktet q0 p q1 q2 q3 p B q A q1 p1 = 18 0 p0 = 14 B q1 p1 = 16 0 p1 p2 3 C q0 p0 = 18 C q1 p1 = 13 A 400 288 456 489 D q0 p0 = 16 D q1 p1 = 12 B 490 288 286 304 C 684 247 324 336 q2 p2 q3 p3 D 672 264 308 448 A q2 p2 = 19 A q3 p3 = 22 B q2 p2 = 13 B q3 p3 = 19 2246 1087 1374 1572 C q2 p2 = 18 C q3 p3 = 14 D q2 p2 = 16 D q3 p3 = 16 Produkti C Produkti D Produkti A Produkti B 23
 • 24. TRENDI LINEAR Shembull.1 Viti y1 x1 x x1 2 yc 2001 12 0 0 0 8.8 2002 10 1 10 1 13.4 2003 18 2 36 4 18.8 2004 20 3 60 9 22.6 2005 30 4 120 16 27.2 90 10 226 30 n - numri i viteve yc/2001 = a + bx y = na + b x 90 = 5a + 10b x y=a x+b x2 yc/2002 = 8.8 4.6 0 = 8.8 90 = 5a 10 4.6 90 = 5a + 10b 90 = 5a + 4.6 226 = 10a + 30b / : yc/2003 = 8.8 -2 4.6 1 = 13.4 -23 = 0 - 5b yc/2004 = 8.8 4.6 2 = 18.8 a= (-1) yc/2005 = 8.8 4.6 3 = 22.6 a= b= yc/2006 = 8.8 4.6 4 = 27.2 b = 4.6 a= a = 8.8 dukuria 35 trendi 30 25 20 15 10 5 2001 2002 2003 2004 2005 24 Fig.2 Paraqitja grafike e trendit linear
 • 25. Shembull.2 Viti y1 x1 x x1 2 yc 2001 8 0 0 0 8.4 2002 12 1 12 1 11.4 2003 16 2 32 4 14.4 2004 14 3 48 9 17.4 2005 22 4 88 16 20.4 72 10 174 90 72 = 5a + 10b y = na + b x yc/2001 = a + bx 72 = 5a 10 3 x y = a x + b x2 72 = 5a + 30 yc/2002 = 8.4 3 0 = 8.4 72 = 5a + 10b 174 = 10a + 30b /:-2 yc/2003 = 8.4 3 1 = 11.4 -a = (-1) yc/2004 = 8.4 3 2 = 14.4 -15 = 0 - 5b 5b = 15 yc/2005 = 8.4 3 3 = 17.4 a= yc/2006 = 8.4 3 4 = 20.4 b= b =5 a= a = 8.4 dukuria 25 trendi 20 15 10 5 2001 2002 2003 2004 2005 25 Fig.3 Paraqitja grafike e trendit linear
 • 26. ANALIZA DINAMIKE seria e të Viti 3 të dhëna 5 të dhëna m1 = dhënave 1991 55 - - 1992 58 56.3 - m1 = 1993 56 58.3 58.6 1994 61 60 59.6 m1 = 1995 63 61 - 1996 60 - - m1 = m1 = m1 = m1 = m1 = m1 = 65 60 55 te dhenat me 3 te dhena me 5 te dhena 50 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Fig.4 Paraqitja grafike 26
 • 27. Seritë sipas viteve Mesatarja Indekset Muajt Gjithsej 2000 2001 2002 mujore(xi) stinore 1 2 3 4 5 6 7 I 108 102 120 330 110.0 88.0 II 102 100 115 317 105.7 84.6 III 113 109 135 357 119.0 95.2 IV 124 119 160 403 134.3 107.5 V 155 135 175 465 155.0 124.0 VI 164 138 171 473 157.7 126.2 VII 154 140 162 456 152.0 121.6 VIII 141 132 134 407 135.7 108.6 IX 118 140 112 344 114.7 91.8 X 112 107 110 329 109.7 87.8 XI 90 100 106 296 98.7 79.0 XII 95 105 122 322 107.2 85.8 4499:36 1499.7:12 1476 1401 1622 = 124.98 = 124.98 - TRENDI I PARABOLLËS Shembull.1 x+c y = na + b x2 x y = a x +b x2Shenjat3e Të +c x 2 2 x y = a dhëna periudhë x + b x3+c x X2 x4 Viti t s x1 2 X3 X4 yc y 72 = 5a + 0b+10c y1 x1 7 = 0a +10b+0c 2001 9 -2 4 -18 -8 36 16 8.6 113 = 10a + 0b+34c /:-2 -1 2002 14 1 -14 -1 14 1 15.9 72 = 5a + 0b+10c 7 = 0a +10b+0c 72 = 5a + 0b +10c 22 2003 0 0 0 0 0 0 18.8 -56.5 2004- 0b -17c = -5a 15 1 72 = 5a + 0b +10 1 15 (-2.2) 1 7 150 18.8 +10b+0 = 1 17.3 (-2.2) 2005 15.5 = -7c 12 2 4 24 8 48 16 11.4 72 0 -a = 10 7 0 7 = 0 +10b+0 113 34 - c= -a = -18.8 / (-1) c = - 2.2 -b= / (-1) 27 a = 18.8 b = 0.7
 • 28. yc/2002 = 18.8+0.7 (-1) (-2.2) 1 yc/2002 = 18.8 – 0.7 – 2.2 yc= a + bx-cx2 yc/2002 = 15.9 yc/2001 = 18.8+0.7 (-2) (-2.2) 4 yc/2004 = 18.8+0.7 0 (-2.2) 0 yc/2001 = 18.8 - 1.4 - (-8.8) yc/2004 = 18.8 – 0.7 – 2.2 yc/2001 = 18.8 - 8.8 - 1.4 yc/2004 = 17.3 yc/2001 = 8.6 yc/2005 = 18.8+0.7 2 (-2.2) 4 yc/2003 = 18.8+0.7 0 (-2.2) 0 yc/2005 = 18.8 – 1.4– 8.8 yc/2003 = 18.8 yc/2005 = 11.4 25 20 15 10 Te dhenat Trendi i parabolles 5 2001 2002 2003 2004 2005 28 Fig.2 Paraqitja grafike e trendit te parabolles
 • 29. Në bazë të të dhënave të gjindet mesatarja aritmetike, moda e serisë, të bëhet llogaritja e sakt e asimetrisë(momenti i tretë), devijimi standard dhe të bëhet paraqitja grafike, grupi prej 40 studentëve ka arritur këtë sukses. Numri i Notat studentëv fi (x- fi (x- e fi xi x-x (x-x)2 (x-x)3 (x) x) 2 x) 2 (y) 5 5 (fm1) 25 -2.35 5.52 -12.97 27.6 -64.85 6 12 72 -1.35 1.82 -2.45 21.84 -29.4 7 6 (fm2) 42 -0.35 0.12 -0.042 0.72 -0.252 8 4 32 0.65 0.42 0.273 1.68 28.39 9 7 63 1.65 2.72 4.488 19.04 31.41 10 6 60 2.65 7.02 18.603 42.12 111.6 40 294 0.9 17.62 7.092 113 76.89 x y = fi xi Mesatarja aritmetike 5 5 = 25 6 12 = 72 MODA 7 6 = 42 8 4 = 32 9 7 = 63 Mo = 6+0 10 6 = 60 Mo = Mo 3.23 (x – x)2 (-2.35) (-2.35) = 5.52 (x – x)3 x-x 5.52 (-2.35) = -12.97 5 - 7.35 = -2.35 (-1.35) (-1.35) = 1.82 (-0.35) (-0.35) = 0.12 1.82 (-1.35) = -2.45 6 - 7.35 = -1.35 0.65 0.65 = 0.42 0.12 (-0.35) = -0.042 7 - 7.35 = -0.35 1.65 1.65 = 2.72 0.42 0.65 = 0.273 8 - 7.35 = 0.65 2.65 2.65 = 7.02 2.72 1.65 = 4.488 9 - 7.35 = 1.65 VARIANCA 10 - 7.35 = 2.65 7.02 2.65 = 18.603 fi (x – x)3 fi (x – x)2 5 (-12.97) = -64.85 5 5.52 = 27.6 12 (-2.45) = -29.4 12 1.82 = 21.84 2 6 (-0.042) = -0.252 DEVIJIMI STANDARD 6 0.12 = 0.72 4 = 0.273 = 28.39 4 7 0.42 = 1.08 2.72 = 19.04 7 6 4.488 = 31.41 18.603 = 111.6 = 6 7.02 = 42.12 2 = 1.68 29 = 2.825
 • 30. a3 = 3 m = =1.92 3 m = 1.92 a3 a3= 0.40 Nr i studenteve 15 10 5 5 6 7 8 9 Fig.2 Paraqitja grafike 30
 • 31. PYETJE DHE DETYRA 1.Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës? x f x f x-ẋ (x - ẋ) 2 f (x - ẋ) 2 32 12 384 32- 32.25 = 0.0625 0.75 -0.25 25 11 275 25 - 32.25 = 52.5625 578.188 -7.25 38 9 342 38 - 32.25 = 33.0625 297.563 5.75 36 8 288 36 - 32.25 = 14.0625 112.5 3.75 40 1289 2 99.75 989 MESATARJA ARITMETIKE VARIANCA DEVIJIMI STANDARD DISPERZIONI KOEFICIENTI I VARIACIONIT 2. Të gjindet varijanca, devijimi standard, disperzioni dhe koeficienti i variancës? x f x f x-ẋ (x - ẋ) 2 f (x - ẋ) 2 25 12 300 -4.4 19.36 232.32 32 11 352 2.6 6.76 74.36 29 9 261 -0.4 0.16 1.44 33 8 264 3.6 12.96 103.68 40 1177 1.4 39.24 411.8 MESATARJA AJITMETIKE VARIANCA DEVIJIMI STANDARD DISPERZIONI KOEFICIENTI I VARIACIONIT 3. Të bëhet llogaritja e vlerave të produkteve të dhëna në tabelë, të llogariten indekset individuale të vlerës sipas produkteve dhe të llogariten indekset grupor për katër produktet. 31
 • 32. Produktet e realizuara Çmimet në kg Produktet 2008 2009 2008 2009 q0 q1 p0 p1 A 50 60 80 90 B 60 55 50 60 C 60 55 50 60 2008 2009 2008 2008 2009 Produktet p1 q0 q1 p0 P1 q0 q1 p0 q0 q1 A 4500 3000 4800 4000 5400 B 3600 3300 2750 3000 3300 C 3600 3300 2750 3000 3300 11700 9600 10300 10000 12000 Indeksi i Laspajerit 32
 • 33. 4.Në bazë të të dhënave të gjindet mesorja dhe moda? Nr i Mesi i Paga (xi) punëtorëve Kumulativi intervalit ẋ fi (fi) (ẋ) Deri 3000 4 4 3000 12000 3000 – 5000 fm1 5 9 Ë1 4000 20000 5000 – 7000 fm2 7 16 ë2 6000 42000 X1 x2 7000 – 9000 fm3 3 19 8000 24000 9000 - 11000 6 25 10000 60000 Gjithsejt 25 158000 Mesi i intervalit ẋ= = 4000 ẋ= = 6000 ẋ= = 8000 ẋ= = 10000 MODA MESORJA 33
 • 34. 5.Në bazë të të dhënave në vijim të llogaritet trendi linear dhe të bëhet paraqitja grafike ? Shenjat yc Të dhënat e (investime Viti periudhë x xi 2 t) yi s xi 2004 35 0 0 0 34.8 2005 40 1 40 1 37.8 2006 38 2 76 4 40.8 2007 42 3 126 9 43.8 2008 49 4 196 16 46.8 204 10 438 30 n - numri i viteve y = na + b x 204 = 5a + 10b yc = a + bx x y=a x+b x2 204 = 5a 10 3 yc = 8.8 3 0 = 34.8 204 = 5a + 10b 204 = 5a + 30 yc = 8.8 3 1 = 37.8 438 = 10a + 30b /: -2 a= yc = 8.8 3 2 = 40.8 -15 = 0 - 5b yc = 8.8 3 3 = 43.8 a= -b = / (-1) yc = 8.8 3 4 = 46.8 a = 34.8 b=3 dukuria 35 trendi 30 25 20 15 10 5 2001 2002 2003 2004 2005 Fig.2 Paraqitja grafike e trendit linear 34
 • 35. 6.Në bazë të të dhënave në vijim të llogaritet trendi linear dhe të bëhet paraqitja grafike ? Të Shenjat e dhëna periudhë X2 Viti t s x x2 X3 X4 yc y yi xi 2004 8 -2 -16 4 -8 16 32 7.4 2005 12 -1 -12 1 -1 1 12 15.2 2006 22 0 0 0 0 0 0 18.6 2007 11 1 11 1 1 1 11 19.6 2008 7 2 14 4 8 16 28 18.2 60 0 -3 10 0 34 83 78.6 y = na + b x+c x2 60 = 5a + 0+10c -3 = 0 +10b+0 2 x y = a x +b x +c 60 = 5a + 10 (-2.6) -3 = 10b x3 x2 y = a x2 + b x3+c 60 = 5a - 26 b= x4 60 = 5a + 0+10c -a = b = - 0.3 -3 = 0 +10b+0 83= 10a + 0b+34c /:-2 -a = -17.2 / (-1) 60 = 5a + 0 +10c -41.5 = -5a - 0 -17c a = 17.2 18.5 = -7c c= c = -2.6 yc/2005 = 17.2+0 (-0.3) (-2.6) 0 yc= a + bx-cx2 yc/2005 = 17.2 yc/2004 = 17.2+ (-2) (-0.3) (-2.6) yc/2007 = 17.2+1 (-0.3) (-2.6) 1 yc/2007 = 17.2– 0.3 – 2.6 4 yc/2007 = 14.3 yc/2004 = 17.2+0.6-10.4 yc/2008 = 17.2+ 2 (-0.3) (-2.6) 4 yc/2004 = 7.4 yc/2008 = 17.2–0.6– 10.4 yc/2006 = 17.2+(-1) (-0.3) (-2.6) yc/2008 = 6.2 1 yc/2006 = 17.2+0.3 2.6 yc/2006 = 14.9 35
 • 36. 25 20 15 Te dhenat 10 Trendi i parabolles 5 2001 2002 2003 2004 2005 Fig.2 Paraqitja grafike e trendit te parabolles 36
 • 37. Metoda e trendit- Trendiështë tendenca zhvillimore e dukurisë në kuadër të periudhës së vështruar. Trendi shpreh nivelin mesatar të ecurisë së dukurisë për periudhën e vrojtuar Vija e trendit duhet të eliminoj variacionet nga seria kohore dhe të shpreh lëvizjen mesatare, gjegjësisht tendencën e përgjithshme të zhvillimit të dukurisë Modeli i trendit shprehet përmes funksionit të caktuar matematikor dhe mund të jetë linear,parabollikdhe eksponencial . Trendi lineari përgjigjet më së miri të dhënave ku dallimet në mes të anëtarëve të serisë janë përafërsisht të barabartë. Yc= a + bx Trendi i parabollëszgjedhet atëherë nëse vlerat absolute të ndryshimeve të dyta (ndryshimet e ndryshimeve të para) janë përafërsisht të barabarta. Funksioni i tij është: Yc = a+bx+cx2 TRENDI I PARABOLLËS TRENDI I PARABOLLES- Y=a+bx+cx2. Mirepo per ti tjeshtuar llogaritjet kemi edhe metoden me thjseshtime ku periudha 0 gjindet ne mes te seris kohore. Dhe athere kemi te bejem me gjetjen e parametrave ne menyre direkte. Meqe ne fillim kur te caktohet se cillin 37
 • 38. 38