SlideShare a Scribd company logo
Stranica 1 od 12
ANALIZA ISTRAŽIVANJA
O POTREBI UREĐENJA POSLOVNO-RAZVOJNOG CENTRA NA PODRUČJU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Pronova d.o.o.
Petra Krešimira IV 28
35000 Slavonski Brod
info@pronova.hr
Stranica 2 od 12
CILJ
U sklopu projekta „Virtualni IKT inkubator“ kojem je nositelj Connect IT udruga za razvoj
informacijsko komunikacijskih tehnologija te koji je financiran sredstvima Brodsko-posavske županije
d.o.o. predviđeno je istraživanje tržišta u području djelovanja IKT sektora o potrebama budućeg
uređenja poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije.
Mišljenje i stvarne potrebe IKT sektora na području Brodsko-posavske županije biti će temelj za buduće
donošenje odluke o otvaranju poslovno-razvojnog centra, odnosno temelj da se što kvalitetnije
organizira i uredi poslovno i informacijsko okruženje kako bi potencijalni budući korisnici imali
mogućnost sudjelovanja u unaprjeđivanju i razvijanju poslovnog modela koji bi najbolje zadovoljio
njihove potrebe.
METODOLOGIJA, INSTRUMENT I UZORAK
Istraživanje usmjereno na ciljnu skupinu IKT sektora i fizičkih osoba koji imaju namjeru u naredne
dvije godine otvoriti poduzeće, na prostorima Brodsko-posavske županije, provedeno je u razdoblju od
10.10.2018. godine do 25.10.2018. godine. Korišteni instrument bila je anketa u elektroničkom obliku
(https://goo.gl/forms/mV1d09gT3EcaRr2i1).
Anketa se sastojala od
Istraživanje o potrebi uređenja poslovno-razvojnog centra je provedeno s ciljem prikupljanja
informacija od strane mikro, malih i srednjih poduzetnika u području djelovanja IKT sektora ali i
fizičkih osoba koji imaju namjeru u naredne dvije godine otvoriti poduzeće, na prostorima Brodsko-
posavske županije.
Poslovno-razvojni centar podrazumijeva subvencionirani najam opremljenog poslovnog prostora,
korištenje zajedničkih prostorija za sastanke, savjetovanje i mentorstvo, edukacije te drugu vrstu
pomoći u samom poslovanju.
Anketa se sastojala od 2 pitanja za sve ispitanike, zatim 22 pitanja za IKT sektor (11 ispitanika) te 23
pitanja za fizičke osobe (1 ispitanik). Pitanja za IKT sektor te za fizičke osobe u određenim su se
dijelovima podudarala.
Za njezino je ispunjavanje bilo potrebno 10-ak minuta.
Prvo je provedeno istraživanje tržišta s ciljem utvrđivanja ciljane skupine na koju je usmjeren projekt
„Virtualni IKT inkubator“, čijim je istraživanjem utvrđeno 30 poduzetnika u području djelovanja IKT
sektora u Brodsko-posavskoj županiji.
Ciljana skupina, odnosno poduzetnici u području djelovanja IKT sektora anketno istraživanje dobili su
putem elektroničke pošte, a fizičkim osobama isto je bilo dostupno putem interneta. Na taj se način
željelo, barem djelomice, ukloniti nedostatke u reprezentativnosti uzorka u smislu istraživanja ne-ciljne
skupine.
U smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrada u svrhu izrade procjena i upravljanja
podacima ankete temelji se na privoli sudionika u anketi (čl. 6. st. 1 (b) GDPR). U provođenju ovog
istraživanja te procjenama i rezultatima osobni se podaci, osobito sociodemografska obilježja, kao i
osobna uvjerenja i mišljenja, kumuliraju, što znači da se pri obradi podataka anonimiziraju i ne daju
zaključak o pojedincima. Prema tome, to više nisu osobni podatci te se odredbe GDPR-a više ne
primjenjuju. Prikupljanje podataka u upitniku provodi se unosom koji obavlja sudionik u anketi i
komplementarno određivanju metapodataka razgovorom.
Stranica 3 od 12
Svi sudionici istraživanja sukladni su da se podaci prikupljaju u svrhu provedbe anketnog istraživanja.
REZULTATI
Među ciljanom skupinom (slika 1), najviše anketa ispunili su sudionici koji imaju vlastito poduzeće
(92% ili 11 ispitanika) te osobe koje nemaju vlastito poduzeće (8% ili 1 ispitanik).
Slika 1: Struktura anketirane ciljane skupine (%)
Promatrajući dob anketiranih osoba (slika 2), vidljivo je da podjednak udio čine ispitanici u starosnoj
dobi od 31-45 godina (50% ili 6 ispitanika) te ispitanici u starosnoj dobi od 46-60 godina (50% ili 6
ispitanika). Također, vidljivo je da nema ispitanika u starosnoj dobi od 18-30 godina.
Slika 2: Struktura ispitanika prema starosnoj dobi (%)
Među ciljanom skupinom (slika 3), vidljivo je da su svi ispitanici trenutno zaposleni (100% ili 12
ispitanika).
92%
8%
0% 0%
IMATE LI VLASTITO PODUZEĆE?
DA NE
0%
50%
50%
DOB?
18 - 30 godina 31 - 45 godina 46 - 60 godina
Stranica 4 od 12
Slika 3: Struktura ispitanika prema statusu zaposlenja
Ako usporedimo broj ispitanika koji su ispunili anketu prema statusu zaposlenja s obzirom na mjesto
radnog odnosa (slika 4), vidimo da uzorak prati ciljanu skupinu uz mala odstupanja. Među ciljanom
skupinom, najviše je bilo ispitanika zaposlenih u obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlastitom
vlasništvu (92% ili 11 ispitanika) dok je manji udio ispitanika u obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u
vlasništvu druge osobe (8% ili 1 ispitanik). Također, vidljivo je da nije bilo nezaposlenih ispitanika ili
studenata te ispitanika zaposlenih u javnom sektoru ili udruzi.
Slika 4: Struktura zaposlenika prema vrsti zaposlenja
Promatrajući odgovore ispitanika fizičke osobe (1 ispitanik) trenutno zaposlene u obrtu, trgovačkom
društvu ili OPG-u u vlasništvu druge osobe, iz odgovora je vidljivo da isti ispitanik planira u naredne 2
godine otvoriti vlastito poduzeće na području Brodsko-posavske županije.
Također, iz odgovora ispitanika vlasnika poduzeća prema godinama osnivanja i sjedištu (slika 5),
vidljivo je da se godine osnivanja kreću od 1994. godine do 2007. godine te da svi ispitanici svoja
poduzeća imaju sa mjestom sjedišta u Slavonskom Brodu. S obzirom na godine osnivanja, i općenitu
usmjerenost poslovno-razvojnih centara na mlade i inovativne poduzetnike te start-up poduzeća, u
ovom dijelu dolazi do manjih odstupanja. No, uzimajući u obzir nerazvijeno gospodarstvo Brodsko-
posavske županije stvarna potreba za poslovno-razvojnim centrom trebala bi uz nove, mlade i start-up
poduzetnike biti usmjerena i na postojeće mikro, male i srednje poduzetnike koji imaju potrebu
Vaš trenutni status?
Student/Studentica Zaposlen/Zaposlena Nezaposlen/Nezaposlena
92%
8%
Ako ste zaposleni, radite u:
Obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u
u vlastitomvlasništvu
Obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u
u vlasništvu druge osobe
Javnom sektoru
Udruzi
Stranica 5 od 12
podizanje kvalitete rada i smanjenja troškova s svrhom novih ulaganju u istraživanje i razvoj postojećeg
poslovanja koristiti usluge poslovno-razvojnog centra u određenom vremenskom periodu.
Slika 5: Analiza prema godini osnivanja poduzeća
Analizom godine osnivanja poduzeća (slika 5), vidljivo je da 36,36% čine poduzeća starosti do 3
godine, dok preostali udio od 63,64% čine poduzeća starosne dobi 3 godine i više. U ukupnom uzorku
od 11 ispitanika podjednake udjele imaju poduzeća osnovana u 1994. i 2017. godini (18,2%
pojedinačno ili 2 ispitanika svaki) dok preostali podjednaki udio čine poduzeća osnovana 2008., 2009.,
2013., 2014., 2015. i 2016. godine (9,1% pojedinačno ili 1 ispitanik svaki).
Što se tiče primarne djelatnosti poduzeća ispitanika (slika 6), vodeći udio čini djelatnost u području
informatike (64% ili 7 ispitanika), zatim slijedi proizvodna djelatnost (27% ili 3 ispitanika) te uslužna
djelatnost (9% ili 1 ispitanik). Prema djelatnostima, vidljivo je da veći uzorak prevladava u području
ciljane skupine anketnog ispitivanja ali također i zainteresiranost drugih djelatnosti za uslugama
poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije.
Također, od ukupnog broja ispitanika koji imaju vlastito poduzeće, njih 54,5% (6 ispitanika) odgovorilo
je da ne posjeduje vlastiti poslovni prostor dok 45,5% (5 ispitanika) ima vlastiti poslovni prostor ali je
i dalje zainteresirano za pogodnosti i usluge poslovno-razvojnog centra.
Slika 6: Analiza djelatnosti poduzeća ispitanika
2,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,000
1 9 9 4 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
27%
9%
64%
Koja je primarna djelatnost Vašeg poduzeća?
Proizvodna djelatnost
Uslužna djelatnost
Ugostiteljstvo
Marketing
Trgovina
Informatika
Projektiranje,geodezija, arhitektura
Savjetovanje i konzalting
Stranica 6 od 12
S svrhom utvrđivanja stvarnih potreba za poslovno-razvojnim centrom na području Brodsko-posavske
županije i postojećih problema i nedostataka u poslovanju, istraživanjem je proveden niz pitanja vezan
uz sadašnje probleme i nedostatke u poslovanju na području Brodsko-posavske županije te moguća
rješenja koja bi doprinijela poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika.
Slika 7: Problemi i nedostatci u poslovanju na području BPŽ
Od ukupno 12 ispitanika (slika 7), kao najveći problem i nedostatak u poslovanju izdvojen je nedostatak
edukacije (10 ispitanika) dok potom slijedi kao drugi najveći problem i nedostatak u poslovanju
financijska nemogućnost opremanja robotičkih/istraživačkih/razvojnih laboratorija (9 ispitanika).
Također, podjednak broj ispitanika misli da su problemi i nedostatci vezani i uz financijsku
nemogućnost opremanja vlastitog prostora, nedostatak financijskih sredstava za samostalnu
proizvodnju te skupi poslovni prostori (6 ispitanika pojedinačno) kao i nepostojanje info centra i
nedovoljna informiranost o poslovnim mogućnostima (5 ispitanika pojedinačno). Uz navedeno, pod
ostalim istaknuto je siromašno tržište bez vizije razvoja i loša poduzetnička klima (1 ispitanik).
Slika 8: Moguća rješenja doprinosa poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika na području BPŽ
6
10
5
6
6
9
5
1
SKUPI POSLOVNI PROSTORI
NEDOSTATAKEDUKACIJE
NEPOSTOJANJEINFO CENTRA
NEDOSTATAKFINANCIJSKIHSREDSTAVAZA…
FINANCIJSKANEMOGUĆNOSTOPREMANJAVLASTITOG…
FINANCIJSKANEMOGUĆNOSTOPREMANJA…
NEDOVOLJNA INFORMIRANOSTO POSLOVNIM…
OSTALO
0 2 4 6 8 10 12
Identificirajte probleme i nedostatke u
poslovanju na području Brodsko-posavske
županije
0
2
4
6
8
10
12
14
Izdvojite moguća rješenja koja bi doprinjela poboljšanju
uvjeta za rad i razvoj poduzetnika na području BPŽ
Da Neodlučan Ne
Stranica 7 od 12
Na pitanje da izdvoje moguća rješenja koja bi doprinijela poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika
na području BPŽ (slika 8) svi ispitanici (12 ispitanika) odgovorili su i izdvojili razne edukacije i
seminare iz područja marketinga, informatike, robotike i sl. te pružanje specijalističkih znanja i podrška
eksperimentalnom razvoju proizvoda i usluga. Kao moguće rješenje subvencionirani poslovni prostor
za najam, 10 ispitanika je odgovorilo pozitivno dok je 1 ispitanik bio neodlučan i 1 smatra da je nebitno.
Savjetovanje u poslovnom upravljanju te pomoć pri prijavi projekata na natječaje (nacionalni i EU) kao
moguće rješenje izdvojilo je 11 ispitanika, dok je 1 ispitanik bio neodlučan. Također, 10 ispitanika kao
moguće rješenje izdvojilo je pomoć u pisanju poslovnih i financijskih planova, knjigovodstvene usluge
i sl., dok su 2 ispitanika bila neodlučna, a 1 ispitanik smatra da nije nužno rješenje.
Na pitanje da li bi bili zainteresirani koristiti pogodnosti koje poslovno-razvojni centar nudi i da li bi ih
takve pogodnosti potaknule za otvaranje vlastitog poduzeća (fizičke osobe), svi ispitanici su odgovorili
pozitivno (100% ili 12 ispitanika).
Analizom navedenih odgovora, vidljivo je da većina ispitanika smatra da gospodarstvo na području
Brodsko-posavske županije nije dovoljno razvijeno i da ne postoji potpora u smislu edukacije,
savjetovanja, umrežavanja i povezivanje, poticaja i sl. koja bi potaknula rast i razvoj mikro, malih i
srednjih poduzetnika te da su svi ispitanici zainteresirani koristiti različite pogodnosti koje bi poslovno-
razvojni centar nudio.
Slika 9: Zainteresiranost za najam poslovnog prostora u poslovno-razvojnom centru
Među ispitanicima (slika 9), veći udio zainteresiran je za korištenje poslovnog prostora (67% ili 8
ispitanika) u poduzetničko-razvojnom centru u Brodsko-posavskoj županiji, dok je manji udio nije
zainteresiran (33% ili 4 ispitanika).
Na pitanje, da navedu novčana sredstva (HRK) koja su spremna izdvojiti mjesečno za najam prostora,
odgovori se kreću u rasponu od 0 HRK do 3500 HRK, dok je 1 ispitanik (9,1) neodlučan. Nadalje, 1
ispitanik ili 9,1% nije spreman izdvojiti novčana sredstva, 1 ispitanik ili 9,1% spreman je izdvojiti od
500-750 HRK, 1 ispitanik ili 9,1% spreman je izdvojiti 1000,00 HRK, te 1 ispitanik ili 9,1% spreman
je izdvojiti 3.000,00 HRK. Iznos od 500,00 HRK spremna su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2%, zatim
67%
33%
Da li biste bili zainteresirani za najam poslovnog prostora u
poslovno-razvojnom centru na području BPŽ ukoliko bi se
otvorio?
Da Ne Ne znam
Stranica 8 od 12
iznos od 2.000,00 HRK spremna su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2% te iznos od 3500,00 HRK spremna
su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2%.
Slika 10: Analiza potreba površine uredskog prostora
Analizom potreba ispitanika (slika 10), vidljivo je da su u najvećem dijelu potrebni prostori od 10-20
m2 (4 ispitanika) te prostori od 20-40 m2 (4 ispitanika). Također, potrebno j osigurati i manje prostore
za povremeni rad ili zajedničko korištenje do 10 m2 (2 ispitanika), kao i prostore većeg obujma od 50
m2 i više (2 ispitanika).
Također, kada govorimo o potrebama proizvodnog prostora (slika 11), analizom je utvrđeno da je 8
ispitanika zainteresirano za najam dok 1 ispitanik nije siguran, odnosno zainteresiran je ovisno o vrsti i
opremljenosti proizvodnog prostora.
Slika 11: Analiza potrebe površine proizvodnog prostora
2
4
4
1
1
Koja površina ureda smatrate da bi zadovoljavala Vaše
potrebe?
do 10 m2 10 - 20 m2 20 - 40 m2 50-100 m2 100
2
2
2
1
1
1
Jeste li zainteresirani za najam proizvodnog prostora u
poslovno-razvojnom centru? Ako DA, molimo označite
površinu za koju mislite da bi zadovoljila Vaše potrebe.
do 20 m2 20 - 40 m2 40 - 60 m2 50-100 m2 100 Ostalo
Stranica 9 od 12
Slika 12: Analiza potreba za uslugama poslovno-razvojnog centra
Na pitanje (slika 12) da odaberu usluge koje smatraju da bi poslovno-razvojni centar trebao ponuditi,
najveći broj ispitanika slaže se da je to upoznavanje s drugim poduzetnicima (umrežavanje), nove
poslovne prilike, konferencijska sala (multimedijalna), seminari i edukacije na temu informacijsko-
komunikacijske tehnologije, subvencionirani najam poslovnih prostor, istraživanje tržišta,
robotički/istraživački/razvojni laboratorij, server soba ili cloud te pomoć pri prijavljivanju na natječaje
za poduzetnik. Manji udio, ali ne beznačajan smatra da uz prethodno navedeno poslovno-razvojni centar
treba ponuditi i usluge pomoći pri izradi poslovnog/financijskog plana, knjigovodstvene usluge i sl.,
pomoć u obliku mentorstva, savjetovanje u poslovnom upravljanju, seminare i edukacije na temu
poduzetništva te licence za programe koji su skupi.
Na opisno pitanje da navedu teme edukacija i seminara za koje smatraju da su potrebne, ispitanici
odgovaraju da su im potrebne specifične edukacije iz područja WEB tehnologija za razvoj programskih
rješenja, .net tehnologija, mobilne razvojne tehnologije, programiranja i informatike, nadalje edukacije
iz poduzetništva, knjigovodstva i upravljanja, zaštite na radu, zakona o radu, EU projekata, poslovnog
planiranja, digitalnog marketinga ali i generalno osuvremenjivanje kad god je potrebno ovisno o vrsti
posla.
Među ispitanicima (slika 13), najveći udio smatra da bi najvažnija olakšica koju mogu koristiti unutar
poslovno-razvojnog centra bila niži troškovi najamnine.
Subvencioniraninajam poslovnog prostora
Seminari i edukacije na temu poduzetništva
Seminari i edukacije na temu informacijsko-…
Savjetovanje u poslovnomupravljanju
Pomoć u obliku mentorstva
Pomoć pri izradi poslovnog/financijskog…
Pomoć pri prijavljivanju na natječaje za poduzetnike…
Konferencijskasala (multimedijalna)
Server soba ili cloud
Robotički/Istraživački/Razvojnilaboratorij
Upoznavanje s drugim poduzetnicima(umrežavanje)
Istraživanje tržišta
Nove poslovne prilike
Ostalo
0 2 4 6 8 10 12 14
Odaberite usluge koje smatrate da bi poslovno-razvojni
centar trebao ponuditi?
Stranica 10 od 12
Slika 13: Analiza najvažnijih olakšica unutar poslovno-razvojnog centra
Od ukupnog broja ispitanika (slika 13), 50% ili 6 ispitanika smatra da su niži troškovi najamnine
najvažnije povlastice koje mogu koristiti, zatim slijede poslovne usluge (3 ispitanika), dijeljeni prostor
i korištenje uredske opreme (2 ispitanika) te koncentracija IT znanja i iskustva (1 ispitanik).
Na opisno pitanje, da navedu posebne zahtjeve za koje smatraju da uredske i proizvodne prostorije
poslovno-razvojni centra trebaju ponuditi navodi se optička internetska infrastruktura, primjerena jačine
struje, prilaz za teretna vozila i parking za veći broj vozila, te u najvećem dijelu klimatizacija i
ventilacija. Između ostalog navodi se i oprema poput dizalice, viličara i sl.
Na pitanje da ocjene potrebu za korištenjem zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom
centru (slika 14) kao nužan i neophodan resurs istaknut je besplatan brzi internet.
Slika 14: Analiza potreba korištenja zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom
centru
Analizom potreba korištenja zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru (slika
14), svi ispitanici su kao nužno i neophodno istaknuli besplatan brzi Internet (100% ili 12 ispitanika).
Dvoranu za sastanke/prezentacije (multimedijalnu) označilo je 8 ispitanika kao nužnu i neophodno dok
su 3 ispitanika označila kao veoma potrebnu i 1 ispitanik kao potrebnu. Prostor za zajednički rad u
6
2
3 1
Koja bi Vam olakšica koju možete koristiti unutar poslovno-
razvojnog centra bila najvažnija?
Niži troškovi najamnine Dijeljeni prostor i korištenje uredske opreme
Poslovne usluge Koncentracija IT znanja i iskustva
Dvorana za
sastanke/prezentacije
(multimedijalna)
Prostor za zajedničko
korištenje (coworking)
Korištenje uredske IKT
opreme (uređaj za
fotokopiranje,računalna
oprema, printer, server ili
cloud i sl.)e
Besplatan brzi Internet
0
2
4
6
8
10
12
14
Molimo ocjenite potrebu za korištenjem zajedničkih resursa
tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru?
Nepotrebno Umjereno potrebno Potrebno Veoma potrebno Nužno i neophodno
Stranica 11 od 12
većem su dijelu ispitanici označili kao veoma potreban (6 ispitanika), zatim kao nužno i neophodno (3
ispitanika), te potrebno (2 ispitanika) i umjereno potrebno (1 ispitanik).
Slika 15: Analiza potreba korištenja opreme tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru
Analizom potreba korištenja opreme tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru (slika 15), kao
najznačajnije, odnosno nužno i neophodno istaknuto su komponente iz sektora robotike i 3D printer.
Komponente iz sektora robotike ukupno 6 ispitanika označilo je kao nužno i neophodno, zatim po 2
ispitanika za veoma potrebno i potrebno te po 1 ispitanik kao umjereno potrebno i nepotrebno. Za 3D
printer kao nužno i neophodno odlučilo se 5 ispitanika, dok je 1 ispitanik označio veoma potrebno, 3
ispitanika potrebno, 2 ispitanika umjereno potrebno i 1 ispitanik nepotrebno. Manji značaj, ispitanici su
dali komponentama iz ručnom alatu, odnosno 3 ispitanika označilo je kao nužno i neophodno, 4
ispitanika kao potrebno, 2 ispitanika kao umjereno potrebno i 3 ispitanika kao nepotrebno. CNC strojeve
označilo je 3 ispitanika kao nužno i neophodno, 1 ispitanik kao veoma potrebno, 2 ispitanika kao
potrebno, 1 ispitanik kao umjereno potrebno i 5 ispitanika kao nepotrebno. Također, uz navedenu
opremu, 3 ispitanika označila su da je nužna i neophodna ostala oprema dok su 4 navela kao potrebno,
1 kao umjereno potrebno i 4 kao nepotrebno. Iz navedenog, vidljivo je da svi ispitanici imaju potrebu
za opremom, koja nije ista u pojedinim dijelovima, ovisno o poslovanju. Također, vidljivo je da su
ispitanici najviše usmjereni na komponente iz sektora robotike i 3D printere što uvelike proizlazi iz
želje za rastom i razvojem te inovacijama.
Na opisno pitanje da navedu o kojoj se vrsti opreme radi u dijelu „ostala oprema“, ispitanici navode 3D
printer specijalno namijenjen za plastiku i visoko precizne prototipe, zatim navode specijalističku
opremu kao RDIF senzore i čitače, barkode skeneri, label printeri i sl., opremu za 3D laboratorij i
robotiku te standardnu IT opremu (PC, server i sl.). Uz informatičku i specijaliziranu opremu, ispitanici
navode i izražavaju potrebu za zajedničkom kuhinjom, prostorom za odmor, aparatom za kavu i sl.
Uz istraživanje potreba vezano uz poslovno-razvojni centar, odnosno potreba za prostorom i opremom
postavljeno je opisno pitanje da ispitanici navedu standardne i razvojne specifične softvere za koje
smatraju da poslovno-razvojni centar treba osigurati licence. Kao odgovor na opisno pitanje, ispitanici
su u najvećem dijelu navodili CRM, ERP, HRM, Microsof Azzure, Office ali i ostale softvere poput
Open source, Visual Studio Enterprise, Autodesk proizvodi, Adobe Acrobat Reader i sl., ovisno o poslu.
CNC strojevi 3D printer Ručni alat Komponenteiz
sektora robotike
Ostala oprema
0
1
2
3
4
5
6
7
Molimo ocjenite potrebu za korištenjem navedene opreme
tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru?
Nepotrebno Umjereno potrebno Potrebno Veoma potrebno Nužno i neophodno
Stranica 12 od 12
ZAKLJUČAK
Rezultati istraživanja o potrebi uređenja poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske
županije temelje se najviše na mikro, malim i srednjim poduzećima (91,7%) dok je preostalo
zastupljeno mišljenje fizičkih osoba (8,3%).
Vidljivo je da reprezentativnost uzorka s obzirom na broj nije najbolje raspoređena, tj. slabije je
zastupljena, što je rezultat malog broja mikro, malih i srednjih poduzetnika na području Brodsko-
posavske županije koji su izdvojeni kao ciljana skupina, odnosno svega 30-tak poduzetnika u području
djelovanja IKT sektora.
Kod fizičkih osoba, vidljivo je da su voljni u naredne dvije godine otvoriti vlastito poduzeće te koristiti
usluge i pogodnosti koje bi nudio poslovno-razvojni centar. Također, iz odgovora se da zaključiti da je
nužna i neophodna infrastruktura i cjeloživotno obrazovanje u poslovanju koju će poduzetnici početnici
i start-upovi koristiti u začecima svog poslovanja, a koja će im omogućiti rast i razvoj uz niske troškove
i stalnu podršku u poslovanju.
Kod mikro, malih i srednjih poduzeća, vidljivo je da većina smatra da je inicijativa odlična te joj pružaju
punu podršku. Svi poduzetnici smatraju da poslovanje u Brodsko-posavskoj županiji trenutno ima niz
barijera koji otežavaju rast i razvoj, te da bi postojanje poslovno-razvojnog centra uz stručnu i tehničku
podršku barem djelomično uklonilo barijere i omogućilo daljnji rast i razvoj. Svi ispitanici zainteresirani
su koristiti neku od usluga koje bi poslovno-razvojni centar ponudio bilo to u obliku najma poslovnog
prostora i usluga (37%) ili samo usluga (33%). Također, poduzetnici smatraju da poslovno-razvojni
centar osim uz stručnu podršku u poslovanju treba osigurati adekvatnu infrastrukturu u kojoj će biti
osigurana oprema u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta IKT sektora (CNC strojeve, 3D printere,
računala, server, laptope, konferencijske dvorane, dijeljeni prostor i sl.) te standardne i out-box softvere
(Microsoft Azzure, Open source, Office, HRM, CRM, CAD, CAM i sl.), a čiji će troškovi biti neznatni
kako bi se omogućio rast i razvoj poslovanja te jačanje konkurentnosti poduzetnika na području
Brodsko-posavske županije.
Uvidom u rezultate ankete možemo zaključiti da su stvarne potrebe za uspostavljanjem poslovno-
razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije zadovoljavajuće, dok elementi kao oprema i
softveri te usluge koje će isti pružiti predstavljaju područja na kojima treba uložiti dodatni napor kako
bi se osigurala tehnička, tehnološka i stručna infrastruktura u skladu s raspoloživim financijskim
sredstvima, koja bi omogućila poboljšanje rezultata i unaprjeđenje poslovanja mikro, malih i srednjih
poduzetnika u području djelovanja IKT sektora ali i fizičkih osoba koje svoje poduzetničko iskustvo
tek planiraju.
Anketno istraživanja kao i analizu rezultata o potrebi uređenja poslovnog-razvojnog centra na području
Brodsko-posavske županije provela je i pripremila tvrtka Pronova d.o.o.
Podatke je obradio Darko Bošnjak, struč.spec.oec.
U Slavonskom Brodu, listopad 2018.

More Related Content

Similar to Analiza istraživanja IKT sektora

10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
Vedran Antoljak
 
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavcaDruštveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavcaElena Matjanovski
 
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijamaSelekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
Mirna Korican Lajtman, PhD
 
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc PressicaMsptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressicaivugrinec
 
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano VujičićRadna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičićkomorabl
 
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
PG11032013
 
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviUpotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Dejan Jeremic
 
Informacije za marketing odluke
Informacije za marketing odlukeInformacije za marketing odluke
Informacije za marketing odluke
maturskirad
 
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici HrvatskojAnaliza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Marko Božac
 
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici HrvatskojDizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
Marko Božac
 
Ding.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job appDing.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job app
Gabrijela3
 
Mirjana Matesic
Mirjana MatesicMirjana Matesic
Mirjana Matesic
UNDPhr
 
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...E-misija
 
Ikt Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
Ikt  Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016Ikt  Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
Ikt Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
Igor Pandzic
 
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
Nerma Saracevic
 
2012.05.12. - 1. Pametna špica
2012.05.12. - 1. Pametna špica2012.05.12. - 1. Pametna špica
2012.05.12. - 1. Pametna špica
University of Applied Sciences POLITEHNIKA PULA
 
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicimaUpravljanje sustavom kvalitete i rizicima
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima
Katarina Gaži - Pavelić, mag.oec.
 

Similar to Analiza istraživanja IKT sektora (18)

10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
 
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavcaDruštveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca
 
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijamaSelekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
Selekcija zaposlenika u hrvatskim kompanijama
 
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc PressicaMsptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
 
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano VujičićRadna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
 
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
2015 04 14 vijecnicka pitanja prezentacija
 
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviUpotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
 
Informacije za marketing odluke
Informacije za marketing odlukeInformacije za marketing odluke
Informacije za marketing odluke
 
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici HrvatskojAnaliza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
 
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici HrvatskojDizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
Dizajniranje novog modela studentskog predstavništva u Republici Hrvatskoj
 
Ding.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job appDing.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job app
 
Mirjana Matesic
Mirjana MatesicMirjana Matesic
Mirjana Matesic
 
studija slucaja
studija slucajastudija slucaja
studija slucaja
 
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
Radionica e-misija Grubisno Polje 10/07/2013-Priprema projekata za EU fondove...
 
Ikt Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
Ikt  Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016Ikt  Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
Ikt Slobodan Dragičević Konferencija jahorina 02122016
 
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
Methods and tools for the analysis of entrepreneurial thinking- a critical re...
 
2012.05.12. - 1. Pametna špica
2012.05.12. - 1. Pametna špica2012.05.12. - 1. Pametna špica
2012.05.12. - 1. Pametna špica
 
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicimaUpravljanje sustavom kvalitete i rizicima
Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima
 

More from Brod Tech

BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda MilasBrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
Brod Tech
 
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
Brod Tech
 
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
Brod Tech
 
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
Brod Tech
 
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
Brod Tech
 

More from Brod Tech (8)

BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
 
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
 
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
 
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda MilasBrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
 
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
 
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
 
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
 
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
 

Analiza istraživanja IKT sektora

 • 1. Stranica 1 od 12 ANALIZA ISTRAŽIVANJA O POTREBI UREĐENJA POSLOVNO-RAZVOJNOG CENTRA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Pronova d.o.o. Petra Krešimira IV 28 35000 Slavonski Brod info@pronova.hr
 • 2. Stranica 2 od 12 CILJ U sklopu projekta „Virtualni IKT inkubator“ kojem je nositelj Connect IT udruga za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija te koji je financiran sredstvima Brodsko-posavske županije d.o.o. predviđeno je istraživanje tržišta u području djelovanja IKT sektora o potrebama budućeg uređenja poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije. Mišljenje i stvarne potrebe IKT sektora na području Brodsko-posavske županije biti će temelj za buduće donošenje odluke o otvaranju poslovno-razvojnog centra, odnosno temelj da se što kvalitetnije organizira i uredi poslovno i informacijsko okruženje kako bi potencijalni budući korisnici imali mogućnost sudjelovanja u unaprjeđivanju i razvijanju poslovnog modela koji bi najbolje zadovoljio njihove potrebe. METODOLOGIJA, INSTRUMENT I UZORAK Istraživanje usmjereno na ciljnu skupinu IKT sektora i fizičkih osoba koji imaju namjeru u naredne dvije godine otvoriti poduzeće, na prostorima Brodsko-posavske županije, provedeno je u razdoblju od 10.10.2018. godine do 25.10.2018. godine. Korišteni instrument bila je anketa u elektroničkom obliku (https://goo.gl/forms/mV1d09gT3EcaRr2i1). Anketa se sastojala od Istraživanje o potrebi uređenja poslovno-razvojnog centra je provedeno s ciljem prikupljanja informacija od strane mikro, malih i srednjih poduzetnika u području djelovanja IKT sektora ali i fizičkih osoba koji imaju namjeru u naredne dvije godine otvoriti poduzeće, na prostorima Brodsko- posavske županije. Poslovno-razvojni centar podrazumijeva subvencionirani najam opremljenog poslovnog prostora, korištenje zajedničkih prostorija za sastanke, savjetovanje i mentorstvo, edukacije te drugu vrstu pomoći u samom poslovanju. Anketa se sastojala od 2 pitanja za sve ispitanike, zatim 22 pitanja za IKT sektor (11 ispitanika) te 23 pitanja za fizičke osobe (1 ispitanik). Pitanja za IKT sektor te za fizičke osobe u određenim su se dijelovima podudarala. Za njezino je ispunjavanje bilo potrebno 10-ak minuta. Prvo je provedeno istraživanje tržišta s ciljem utvrđivanja ciljane skupine na koju je usmjeren projekt „Virtualni IKT inkubator“, čijim je istraživanjem utvrđeno 30 poduzetnika u području djelovanja IKT sektora u Brodsko-posavskoj županiji. Ciljana skupina, odnosno poduzetnici u području djelovanja IKT sektora anketno istraživanje dobili su putem elektroničke pošte, a fizičkim osobama isto je bilo dostupno putem interneta. Na taj se način željelo, barem djelomice, ukloniti nedostatke u reprezentativnosti uzorka u smislu istraživanja ne-ciljne skupine. U smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrada u svrhu izrade procjena i upravljanja podacima ankete temelji se na privoli sudionika u anketi (čl. 6. st. 1 (b) GDPR). U provođenju ovog istraživanja te procjenama i rezultatima osobni se podaci, osobito sociodemografska obilježja, kao i osobna uvjerenja i mišljenja, kumuliraju, što znači da se pri obradi podataka anonimiziraju i ne daju zaključak o pojedincima. Prema tome, to više nisu osobni podatci te se odredbe GDPR-a više ne primjenjuju. Prikupljanje podataka u upitniku provodi se unosom koji obavlja sudionik u anketi i komplementarno određivanju metapodataka razgovorom.
 • 3. Stranica 3 od 12 Svi sudionici istraživanja sukladni su da se podaci prikupljaju u svrhu provedbe anketnog istraživanja. REZULTATI Među ciljanom skupinom (slika 1), najviše anketa ispunili su sudionici koji imaju vlastito poduzeće (92% ili 11 ispitanika) te osobe koje nemaju vlastito poduzeće (8% ili 1 ispitanik). Slika 1: Struktura anketirane ciljane skupine (%) Promatrajući dob anketiranih osoba (slika 2), vidljivo je da podjednak udio čine ispitanici u starosnoj dobi od 31-45 godina (50% ili 6 ispitanika) te ispitanici u starosnoj dobi od 46-60 godina (50% ili 6 ispitanika). Također, vidljivo je da nema ispitanika u starosnoj dobi od 18-30 godina. Slika 2: Struktura ispitanika prema starosnoj dobi (%) Među ciljanom skupinom (slika 3), vidljivo je da su svi ispitanici trenutno zaposleni (100% ili 12 ispitanika). 92% 8% 0% 0% IMATE LI VLASTITO PODUZEĆE? DA NE 0% 50% 50% DOB? 18 - 30 godina 31 - 45 godina 46 - 60 godina
 • 4. Stranica 4 od 12 Slika 3: Struktura ispitanika prema statusu zaposlenja Ako usporedimo broj ispitanika koji su ispunili anketu prema statusu zaposlenja s obzirom na mjesto radnog odnosa (slika 4), vidimo da uzorak prati ciljanu skupinu uz mala odstupanja. Među ciljanom skupinom, najviše je bilo ispitanika zaposlenih u obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlastitom vlasništvu (92% ili 11 ispitanika) dok je manji udio ispitanika u obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlasništvu druge osobe (8% ili 1 ispitanik). Također, vidljivo je da nije bilo nezaposlenih ispitanika ili studenata te ispitanika zaposlenih u javnom sektoru ili udruzi. Slika 4: Struktura zaposlenika prema vrsti zaposlenja Promatrajući odgovore ispitanika fizičke osobe (1 ispitanik) trenutno zaposlene u obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlasništvu druge osobe, iz odgovora je vidljivo da isti ispitanik planira u naredne 2 godine otvoriti vlastito poduzeće na području Brodsko-posavske županije. Također, iz odgovora ispitanika vlasnika poduzeća prema godinama osnivanja i sjedištu (slika 5), vidljivo je da se godine osnivanja kreću od 1994. godine do 2007. godine te da svi ispitanici svoja poduzeća imaju sa mjestom sjedišta u Slavonskom Brodu. S obzirom na godine osnivanja, i općenitu usmjerenost poslovno-razvojnih centara na mlade i inovativne poduzetnike te start-up poduzeća, u ovom dijelu dolazi do manjih odstupanja. No, uzimajući u obzir nerazvijeno gospodarstvo Brodsko- posavske županije stvarna potreba za poslovno-razvojnim centrom trebala bi uz nove, mlade i start-up poduzetnike biti usmjerena i na postojeće mikro, male i srednje poduzetnike koji imaju potrebu Vaš trenutni status? Student/Studentica Zaposlen/Zaposlena Nezaposlen/Nezaposlena 92% 8% Ako ste zaposleni, radite u: Obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlastitomvlasništvu Obrtu, trgovačkom društvu ili OPG-u u vlasništvu druge osobe Javnom sektoru Udruzi
 • 5. Stranica 5 od 12 podizanje kvalitete rada i smanjenja troškova s svrhom novih ulaganju u istraživanje i razvoj postojećeg poslovanja koristiti usluge poslovno-razvojnog centra u određenom vremenskom periodu. Slika 5: Analiza prema godini osnivanja poduzeća Analizom godine osnivanja poduzeća (slika 5), vidljivo je da 36,36% čine poduzeća starosti do 3 godine, dok preostali udio od 63,64% čine poduzeća starosne dobi 3 godine i više. U ukupnom uzorku od 11 ispitanika podjednake udjele imaju poduzeća osnovana u 1994. i 2017. godini (18,2% pojedinačno ili 2 ispitanika svaki) dok preostali podjednaki udio čine poduzeća osnovana 2008., 2009., 2013., 2014., 2015. i 2016. godine (9,1% pojedinačno ili 1 ispitanik svaki). Što se tiče primarne djelatnosti poduzeća ispitanika (slika 6), vodeći udio čini djelatnost u području informatike (64% ili 7 ispitanika), zatim slijedi proizvodna djelatnost (27% ili 3 ispitanika) te uslužna djelatnost (9% ili 1 ispitanik). Prema djelatnostima, vidljivo je da veći uzorak prevladava u području ciljane skupine anketnog ispitivanja ali također i zainteresiranost drugih djelatnosti za uslugama poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije. Također, od ukupnog broja ispitanika koji imaju vlastito poduzeće, njih 54,5% (6 ispitanika) odgovorilo je da ne posjeduje vlastiti poslovni prostor dok 45,5% (5 ispitanika) ima vlastiti poslovni prostor ali je i dalje zainteresirano za pogodnosti i usluge poslovno-razvojnog centra. Slika 6: Analiza djelatnosti poduzeća ispitanika 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1 9 9 4 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 27% 9% 64% Koja je primarna djelatnost Vašeg poduzeća? Proizvodna djelatnost Uslužna djelatnost Ugostiteljstvo Marketing Trgovina Informatika Projektiranje,geodezija, arhitektura Savjetovanje i konzalting
 • 6. Stranica 6 od 12 S svrhom utvrđivanja stvarnih potreba za poslovno-razvojnim centrom na području Brodsko-posavske županije i postojećih problema i nedostataka u poslovanju, istraživanjem je proveden niz pitanja vezan uz sadašnje probleme i nedostatke u poslovanju na području Brodsko-posavske županije te moguća rješenja koja bi doprinijela poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika. Slika 7: Problemi i nedostatci u poslovanju na području BPŽ Od ukupno 12 ispitanika (slika 7), kao najveći problem i nedostatak u poslovanju izdvojen je nedostatak edukacije (10 ispitanika) dok potom slijedi kao drugi najveći problem i nedostatak u poslovanju financijska nemogućnost opremanja robotičkih/istraživačkih/razvojnih laboratorija (9 ispitanika). Također, podjednak broj ispitanika misli da su problemi i nedostatci vezani i uz financijsku nemogućnost opremanja vlastitog prostora, nedostatak financijskih sredstava za samostalnu proizvodnju te skupi poslovni prostori (6 ispitanika pojedinačno) kao i nepostojanje info centra i nedovoljna informiranost o poslovnim mogućnostima (5 ispitanika pojedinačno). Uz navedeno, pod ostalim istaknuto je siromašno tržište bez vizije razvoja i loša poduzetnička klima (1 ispitanik). Slika 8: Moguća rješenja doprinosa poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika na području BPŽ 6 10 5 6 6 9 5 1 SKUPI POSLOVNI PROSTORI NEDOSTATAKEDUKACIJE NEPOSTOJANJEINFO CENTRA NEDOSTATAKFINANCIJSKIHSREDSTAVAZA… FINANCIJSKANEMOGUĆNOSTOPREMANJAVLASTITOG… FINANCIJSKANEMOGUĆNOSTOPREMANJA… NEDOVOLJNA INFORMIRANOSTO POSLOVNIM… OSTALO 0 2 4 6 8 10 12 Identificirajte probleme i nedostatke u poslovanju na području Brodsko-posavske županije 0 2 4 6 8 10 12 14 Izdvojite moguća rješenja koja bi doprinjela poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika na području BPŽ Da Neodlučan Ne
 • 7. Stranica 7 od 12 Na pitanje da izdvoje moguća rješenja koja bi doprinijela poboljšanju uvjeta za rad i razvoj poduzetnika na području BPŽ (slika 8) svi ispitanici (12 ispitanika) odgovorili su i izdvojili razne edukacije i seminare iz područja marketinga, informatike, robotike i sl. te pružanje specijalističkih znanja i podrška eksperimentalnom razvoju proizvoda i usluga. Kao moguće rješenje subvencionirani poslovni prostor za najam, 10 ispitanika je odgovorilo pozitivno dok je 1 ispitanik bio neodlučan i 1 smatra da je nebitno. Savjetovanje u poslovnom upravljanju te pomoć pri prijavi projekata na natječaje (nacionalni i EU) kao moguće rješenje izdvojilo je 11 ispitanika, dok je 1 ispitanik bio neodlučan. Također, 10 ispitanika kao moguće rješenje izdvojilo je pomoć u pisanju poslovnih i financijskih planova, knjigovodstvene usluge i sl., dok su 2 ispitanika bila neodlučna, a 1 ispitanik smatra da nije nužno rješenje. Na pitanje da li bi bili zainteresirani koristiti pogodnosti koje poslovno-razvojni centar nudi i da li bi ih takve pogodnosti potaknule za otvaranje vlastitog poduzeća (fizičke osobe), svi ispitanici su odgovorili pozitivno (100% ili 12 ispitanika). Analizom navedenih odgovora, vidljivo je da većina ispitanika smatra da gospodarstvo na području Brodsko-posavske županije nije dovoljno razvijeno i da ne postoji potpora u smislu edukacije, savjetovanja, umrežavanja i povezivanje, poticaja i sl. koja bi potaknula rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika te da su svi ispitanici zainteresirani koristiti različite pogodnosti koje bi poslovno- razvojni centar nudio. Slika 9: Zainteresiranost za najam poslovnog prostora u poslovno-razvojnom centru Među ispitanicima (slika 9), veći udio zainteresiran je za korištenje poslovnog prostora (67% ili 8 ispitanika) u poduzetničko-razvojnom centru u Brodsko-posavskoj županiji, dok je manji udio nije zainteresiran (33% ili 4 ispitanika). Na pitanje, da navedu novčana sredstva (HRK) koja su spremna izdvojiti mjesečno za najam prostora, odgovori se kreću u rasponu od 0 HRK do 3500 HRK, dok je 1 ispitanik (9,1) neodlučan. Nadalje, 1 ispitanik ili 9,1% nije spreman izdvojiti novčana sredstva, 1 ispitanik ili 9,1% spreman je izdvojiti od 500-750 HRK, 1 ispitanik ili 9,1% spreman je izdvojiti 1000,00 HRK, te 1 ispitanik ili 9,1% spreman je izdvojiti 3.000,00 HRK. Iznos od 500,00 HRK spremna su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2%, zatim 67% 33% Da li biste bili zainteresirani za najam poslovnog prostora u poslovno-razvojnom centru na području BPŽ ukoliko bi se otvorio? Da Ne Ne znam
 • 8. Stranica 8 od 12 iznos od 2.000,00 HRK spremna su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2% te iznos od 3500,00 HRK spremna su izdvojiti 2 ispitanika ili 18,2%. Slika 10: Analiza potreba površine uredskog prostora Analizom potreba ispitanika (slika 10), vidljivo je da su u najvećem dijelu potrebni prostori od 10-20 m2 (4 ispitanika) te prostori od 20-40 m2 (4 ispitanika). Također, potrebno j osigurati i manje prostore za povremeni rad ili zajedničko korištenje do 10 m2 (2 ispitanika), kao i prostore većeg obujma od 50 m2 i više (2 ispitanika). Također, kada govorimo o potrebama proizvodnog prostora (slika 11), analizom je utvrđeno da je 8 ispitanika zainteresirano za najam dok 1 ispitanik nije siguran, odnosno zainteresiran je ovisno o vrsti i opremljenosti proizvodnog prostora. Slika 11: Analiza potrebe površine proizvodnog prostora 2 4 4 1 1 Koja površina ureda smatrate da bi zadovoljavala Vaše potrebe? do 10 m2 10 - 20 m2 20 - 40 m2 50-100 m2 100 2 2 2 1 1 1 Jeste li zainteresirani za najam proizvodnog prostora u poslovno-razvojnom centru? Ako DA, molimo označite površinu za koju mislite da bi zadovoljila Vaše potrebe. do 20 m2 20 - 40 m2 40 - 60 m2 50-100 m2 100 Ostalo
 • 9. Stranica 9 od 12 Slika 12: Analiza potreba za uslugama poslovno-razvojnog centra Na pitanje (slika 12) da odaberu usluge koje smatraju da bi poslovno-razvojni centar trebao ponuditi, najveći broj ispitanika slaže se da je to upoznavanje s drugim poduzetnicima (umrežavanje), nove poslovne prilike, konferencijska sala (multimedijalna), seminari i edukacije na temu informacijsko- komunikacijske tehnologije, subvencionirani najam poslovnih prostor, istraživanje tržišta, robotički/istraživački/razvojni laboratorij, server soba ili cloud te pomoć pri prijavljivanju na natječaje za poduzetnik. Manji udio, ali ne beznačajan smatra da uz prethodno navedeno poslovno-razvojni centar treba ponuditi i usluge pomoći pri izradi poslovnog/financijskog plana, knjigovodstvene usluge i sl., pomoć u obliku mentorstva, savjetovanje u poslovnom upravljanju, seminare i edukacije na temu poduzetništva te licence za programe koji su skupi. Na opisno pitanje da navedu teme edukacija i seminara za koje smatraju da su potrebne, ispitanici odgovaraju da su im potrebne specifične edukacije iz područja WEB tehnologija za razvoj programskih rješenja, .net tehnologija, mobilne razvojne tehnologije, programiranja i informatike, nadalje edukacije iz poduzetništva, knjigovodstva i upravljanja, zaštite na radu, zakona o radu, EU projekata, poslovnog planiranja, digitalnog marketinga ali i generalno osuvremenjivanje kad god je potrebno ovisno o vrsti posla. Među ispitanicima (slika 13), najveći udio smatra da bi najvažnija olakšica koju mogu koristiti unutar poslovno-razvojnog centra bila niži troškovi najamnine. Subvencioniraninajam poslovnog prostora Seminari i edukacije na temu poduzetništva Seminari i edukacije na temu informacijsko-… Savjetovanje u poslovnomupravljanju Pomoć u obliku mentorstva Pomoć pri izradi poslovnog/financijskog… Pomoć pri prijavljivanju na natječaje za poduzetnike… Konferencijskasala (multimedijalna) Server soba ili cloud Robotički/Istraživački/Razvojnilaboratorij Upoznavanje s drugim poduzetnicima(umrežavanje) Istraživanje tržišta Nove poslovne prilike Ostalo 0 2 4 6 8 10 12 14 Odaberite usluge koje smatrate da bi poslovno-razvojni centar trebao ponuditi?
 • 10. Stranica 10 od 12 Slika 13: Analiza najvažnijih olakšica unutar poslovno-razvojnog centra Od ukupnog broja ispitanika (slika 13), 50% ili 6 ispitanika smatra da su niži troškovi najamnine najvažnije povlastice koje mogu koristiti, zatim slijede poslovne usluge (3 ispitanika), dijeljeni prostor i korištenje uredske opreme (2 ispitanika) te koncentracija IT znanja i iskustva (1 ispitanik). Na opisno pitanje, da navedu posebne zahtjeve za koje smatraju da uredske i proizvodne prostorije poslovno-razvojni centra trebaju ponuditi navodi se optička internetska infrastruktura, primjerena jačine struje, prilaz za teretna vozila i parking za veći broj vozila, te u najvećem dijelu klimatizacija i ventilacija. Između ostalog navodi se i oprema poput dizalice, viličara i sl. Na pitanje da ocjene potrebu za korištenjem zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru (slika 14) kao nužan i neophodan resurs istaknut je besplatan brzi internet. Slika 14: Analiza potreba korištenja zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru Analizom potreba korištenja zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru (slika 14), svi ispitanici su kao nužno i neophodno istaknuli besplatan brzi Internet (100% ili 12 ispitanika). Dvoranu za sastanke/prezentacije (multimedijalnu) označilo je 8 ispitanika kao nužnu i neophodno dok su 3 ispitanika označila kao veoma potrebnu i 1 ispitanik kao potrebnu. Prostor za zajednički rad u 6 2 3 1 Koja bi Vam olakšica koju možete koristiti unutar poslovno- razvojnog centra bila najvažnija? Niži troškovi najamnine Dijeljeni prostor i korištenje uredske opreme Poslovne usluge Koncentracija IT znanja i iskustva Dvorana za sastanke/prezentacije (multimedijalna) Prostor za zajedničko korištenje (coworking) Korištenje uredske IKT opreme (uređaj za fotokopiranje,računalna oprema, printer, server ili cloud i sl.)e Besplatan brzi Internet 0 2 4 6 8 10 12 14 Molimo ocjenite potrebu za korištenjem zajedničkih resursa tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru? Nepotrebno Umjereno potrebno Potrebno Veoma potrebno Nužno i neophodno
 • 11. Stranica 11 od 12 većem su dijelu ispitanici označili kao veoma potreban (6 ispitanika), zatim kao nužno i neophodno (3 ispitanika), te potrebno (2 ispitanika) i umjereno potrebno (1 ispitanik). Slika 15: Analiza potreba korištenja opreme tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru Analizom potreba korištenja opreme tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru (slika 15), kao najznačajnije, odnosno nužno i neophodno istaknuto su komponente iz sektora robotike i 3D printer. Komponente iz sektora robotike ukupno 6 ispitanika označilo je kao nužno i neophodno, zatim po 2 ispitanika za veoma potrebno i potrebno te po 1 ispitanik kao umjereno potrebno i nepotrebno. Za 3D printer kao nužno i neophodno odlučilo se 5 ispitanika, dok je 1 ispitanik označio veoma potrebno, 3 ispitanika potrebno, 2 ispitanika umjereno potrebno i 1 ispitanik nepotrebno. Manji značaj, ispitanici su dali komponentama iz ručnom alatu, odnosno 3 ispitanika označilo je kao nužno i neophodno, 4 ispitanika kao potrebno, 2 ispitanika kao umjereno potrebno i 3 ispitanika kao nepotrebno. CNC strojeve označilo je 3 ispitanika kao nužno i neophodno, 1 ispitanik kao veoma potrebno, 2 ispitanika kao potrebno, 1 ispitanik kao umjereno potrebno i 5 ispitanika kao nepotrebno. Također, uz navedenu opremu, 3 ispitanika označila su da je nužna i neophodna ostala oprema dok su 4 navela kao potrebno, 1 kao umjereno potrebno i 4 kao nepotrebno. Iz navedenog, vidljivo je da svi ispitanici imaju potrebu za opremom, koja nije ista u pojedinim dijelovima, ovisno o poslovanju. Također, vidljivo je da su ispitanici najviše usmjereni na komponente iz sektora robotike i 3D printere što uvelike proizlazi iz želje za rastom i razvojem te inovacijama. Na opisno pitanje da navedu o kojoj se vrsti opreme radi u dijelu „ostala oprema“, ispitanici navode 3D printer specijalno namijenjen za plastiku i visoko precizne prototipe, zatim navode specijalističku opremu kao RDIF senzore i čitače, barkode skeneri, label printeri i sl., opremu za 3D laboratorij i robotiku te standardnu IT opremu (PC, server i sl.). Uz informatičku i specijaliziranu opremu, ispitanici navode i izražavaju potrebu za zajedničkom kuhinjom, prostorom za odmor, aparatom za kavu i sl. Uz istraživanje potreba vezano uz poslovno-razvojni centar, odnosno potreba za prostorom i opremom postavljeno je opisno pitanje da ispitanici navedu standardne i razvojne specifične softvere za koje smatraju da poslovno-razvojni centar treba osigurati licence. Kao odgovor na opisno pitanje, ispitanici su u najvećem dijelu navodili CRM, ERP, HRM, Microsof Azzure, Office ali i ostale softvere poput Open source, Visual Studio Enterprise, Autodesk proizvodi, Adobe Acrobat Reader i sl., ovisno o poslu. CNC strojevi 3D printer Ručni alat Komponenteiz sektora robotike Ostala oprema 0 1 2 3 4 5 6 7 Molimo ocjenite potrebu za korištenjem navedene opreme tijekom boravka u poslovno-razvojnom centru? Nepotrebno Umjereno potrebno Potrebno Veoma potrebno Nužno i neophodno
 • 12. Stranica 12 od 12 ZAKLJUČAK Rezultati istraživanja o potrebi uređenja poslovno-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije temelje se najviše na mikro, malim i srednjim poduzećima (91,7%) dok je preostalo zastupljeno mišljenje fizičkih osoba (8,3%). Vidljivo je da reprezentativnost uzorka s obzirom na broj nije najbolje raspoređena, tj. slabije je zastupljena, što je rezultat malog broja mikro, malih i srednjih poduzetnika na području Brodsko- posavske županije koji su izdvojeni kao ciljana skupina, odnosno svega 30-tak poduzetnika u području djelovanja IKT sektora. Kod fizičkih osoba, vidljivo je da su voljni u naredne dvije godine otvoriti vlastito poduzeće te koristiti usluge i pogodnosti koje bi nudio poslovno-razvojni centar. Također, iz odgovora se da zaključiti da je nužna i neophodna infrastruktura i cjeloživotno obrazovanje u poslovanju koju će poduzetnici početnici i start-upovi koristiti u začecima svog poslovanja, a koja će im omogućiti rast i razvoj uz niske troškove i stalnu podršku u poslovanju. Kod mikro, malih i srednjih poduzeća, vidljivo je da većina smatra da je inicijativa odlična te joj pružaju punu podršku. Svi poduzetnici smatraju da poslovanje u Brodsko-posavskoj županiji trenutno ima niz barijera koji otežavaju rast i razvoj, te da bi postojanje poslovno-razvojnog centra uz stručnu i tehničku podršku barem djelomično uklonilo barijere i omogućilo daljnji rast i razvoj. Svi ispitanici zainteresirani su koristiti neku od usluga koje bi poslovno-razvojni centar ponudio bilo to u obliku najma poslovnog prostora i usluga (37%) ili samo usluga (33%). Također, poduzetnici smatraju da poslovno-razvojni centar osim uz stručnu podršku u poslovanju treba osigurati adekvatnu infrastrukturu u kojoj će biti osigurana oprema u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta IKT sektora (CNC strojeve, 3D printere, računala, server, laptope, konferencijske dvorane, dijeljeni prostor i sl.) te standardne i out-box softvere (Microsoft Azzure, Open source, Office, HRM, CRM, CAD, CAM i sl.), a čiji će troškovi biti neznatni kako bi se omogućio rast i razvoj poslovanja te jačanje konkurentnosti poduzetnika na području Brodsko-posavske županije. Uvidom u rezultate ankete možemo zaključiti da su stvarne potrebe za uspostavljanjem poslovno- razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije zadovoljavajuće, dok elementi kao oprema i softveri te usluge koje će isti pružiti predstavljaju područja na kojima treba uložiti dodatni napor kako bi se osigurala tehnička, tehnološka i stručna infrastruktura u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima, koja bi omogućila poboljšanje rezultata i unaprjeđenje poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u području djelovanja IKT sektora ali i fizičkih osoba koje svoje poduzetničko iskustvo tek planiraju. Anketno istraživanja kao i analizu rezultata o potrebi uređenja poslovnog-razvojnog centra na području Brodsko-posavske županije provela je i pripremila tvrtka Pronova d.o.o. Podatke je obradio Darko Bošnjak, struč.spec.oec. U Slavonskom Brodu, listopad 2018.