Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійс...
4. Історія України у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посібн. з
підготовки до модульного контролю знань / В.І. Масал...
3. Віноградська О.М. та інш. Менеджмент [Текст]: навч. посібн./ О.М.
Віноградська, Н.С. Віноградська, В.С. Шевченко. – Хар...
20.Стахів О.Г. Вступ до менеджменту [Текст] : навч. посібн. / О.Г. Стахів;
О.І. Явнюк, В.В. Волощук; за наук. ред. М.Г.Бой...
4. Основи філософських знань [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / М.І.
Горлач, В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.П. Требін та...
8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручн. / С.В. Шевчук. - 5-те
вид., доп. і перероб. — Київ : Арій, 2010. — 57...
4. Мягченко О.П. Основи екології [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / О.П.
Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010...
10.Семеног О. Український фольклор [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ /
О.Семеног. – Глухів, 2004. - 256 с.
ІСТОРІЯ ХОРЕ...
4. Українське народознавство [Текст]: навч. посібн. / ред. С.П. Павлюк;
передм. М.Г.Жулинського. - 3-є вид., випр. - К. : ...
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1. Воробієнко П.П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібн. для студ.
ВНЗ / П.П. Воробієнко,...
МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА
1. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники
[Текст] / С. В. Гиппиус. – М. : Ис...
4. Народно-сценический танец. Ч. І [Текст] : учебн.-метод. пос. для средн. и
высш. учебн. заведений искусства и культуры /...
2. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку [Текст] / А.
Нельсон, Ю. Кокконен ; пер. с англ. С.Э.Борич. – М...
Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія»
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія»

59 views

Published on

Перелік складено на основі інформаційно-документальної бази бібліотеки коледжу та вміщує підручники, посібники, збірники педагогічного репертуару.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія»

 1. 1. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АНГЛІЙСЬКА МОВА 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови (довідник) [Текст]. – Київ : ВП Логос-М, 2006. – 342 с. 2. Калініна Л.В. Англійська мова: підручн. для 10 кл. ЗНЗ (9 рік навчання) [Текст] /Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ : Наш час, 2011. - 367с. 3. Калініна Л.В. Англійська мова : підручн. для 11 кл. ЗНЗ (10 рік навчання) [Текст] / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. - Київ: Наш час, 2011. - 367с. 4. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручн. для 10 кл. ЗНЗ. Рівень стандарту [Текст] – Тернопіль : Астон, 2010.- 224 с. : іл. 5. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручн. для 11 кл. ЗНЗ. Рівень стандарту [Текст]. – Тернопіль : Астон, 2011.-296с.: іл. 6. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова: підручн. для 11 кл. серед. шк. [Текст]. — Київ : Освіта, 1999.— 240 с. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 1. Економічна теорія: підручн. для ВНЗ [Текст] / за ред. В.А. Предборського. – Київ : Кондор, 2003. — 492 с. 2. Лисенко С.М., Ляшок Я.О. Основи економічної теорії. Практикум : навч. посібн. [Текст] / С.М. Лисенко, Я.О. Ляшок – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 268с. 3. Основи економічної теорії: підручн. [Текст] / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2008. – 448 с. 4. Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» [Текст] : для студ. ВНЗ / Харк. нац. автом.-дорожн. ун-т; уклад. О.М. Шершенюк. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 18 с. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1. Білоцерківський В. Я. Історія України [Текст] : навч. посібн. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 536 c. 2. Бойко О.Д. Історія України [Текст] : підручн. для студентів ВНЗ. - Київ : Академвидав, 2012. - 704 с. — (Серія «Альма-матер») 3. Історія України [Текст] : підручник для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.] ; за заг. ред. М. І. Бушина, О. І. Гуржія ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 644 с.
 2. 2. 4. Історія України у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посібн. з підготовки до модульного контролю знань / В.І. Масальський, Н.Ю. Бєлікова, О.В. Бєліков, Г.В. Мишечкін ; заг. ред. В.І. Масальського. – Донецьк : Донеччина, 2009. – 400 с. 5. Світлична В.В. Історія України [Текст] : навч. посібн. для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ за ред. Ю.М.Алєксєєва. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Львів, Новий світ–2000, Магнолія плюс, 2003. – 308 с. КУЛЬТУРОЛОГІЯ 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України [Текст] : навч. посібн. / В. Бокань, Л.Польовий. – Київ : МАУП, 1998. - 232 с. 2. История русской художественной культуры: методические материалы и указания для студентов филологического факультета. Ч.1 [Текст] / Казан. гос. ун-т, филол. фак, каф. рус. лит.; сост. Л.Я.Воронова. – Казань, 2006.- 43 с. 3. Історія світової культури: навч. посіб. [Текст] / керівн. авт. кол. Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. 4. Культурологія [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ / М.С. Кравець, О.М. Семашко, В.М. Піча та інш. ; за заг. ред. В.М. Пічі. – Львів : Магнолія плюс, 2003. – 236 с. 5. Культурологія [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, А.Ю. Кондратюк та інш.; за ред. Т.Б. Гриценко ; МОН України; Нац. аграрний ун-т. - 2-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. 6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. - 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів : Світ, 2005. – 347 с. 7. Музальов О.О. Культурологія [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ І-ІІ рівнів акредит. / Музальов О.О. – Львів, 2012. – 185 с. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ СКД 1. Андренко І. Б. Менеджмент туризму [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 с. 2. Бардась А.В. Менеджмент [Текст] : навч. посібн. / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Дніпропетровськ : Національний гірничий ун-т, 2012. - 381 с.
 3. 3. 3. Віноградська О.М. та інш. Менеджмент [Текст]: навч. посібн./ О.М. Віноградська, Н.С. Віноградська, В.С. Шевченко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 160 с. 4. Гуторова О.О. Менеджмент організації [Текст] : навч. посібн./ О.О. Гуторова. – Харків : ХНАУ, 2017. - 267 с. 5. Гуторова О.О. Основи менеджменту [Текст] : навч. посібн. / О.О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2009. - 327 с. 6. Жигайло Н. Комукативний менеджмент [Текст] : навч. посібн. / Н. Жигайло. – Львів : НЛУ ім. І.Франка, 2012. - 368 с. 7. Колесніков Г.О. Менеджерський словник [Текст] : навч.-довід. вид. / укл. Колесніков Г.О. – Київ : ВД «Професіонал», 2007. — 288 с. 8. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Король, М.П. Крачило. — Київ: Знання, 2009. — 248 с., іл. — (Вища освіта ХХІ століття). 9. Кравченко В. О. Менеджмент [Текст] : навч. посібн. / В. О. Кравченко. – Одеса : Атлант, 2013. -165 с. 10.Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посібн. / О.В. Курбан. – Київ : Кондор, 2014. -246 с. 11.Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент [Текст] : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях / О.В. Матвієнко ; М.Н. Цивін. - Київ, 2006. - 170 с. 12.Менеджмент [Текст] : навч. посібн. / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2013. - 284 с. 13.Менеджмент [Текст] : навч. посібн. / за ред. С.І. Михайлова. – Вінниця : Нова Книга, 2006. - 416 с. 14.Менеджмент [Текст] : навч. посібн . – Харків : ХНАМГ, 2008. – 160 с. 15.Основи менеджменту [Текст] : навч. посібн. / укл. В.О.Кравченко. – Одеса : Атлант, 2012. - 267 с. 16.Основи менеджменту [Текст] : підручн. / за ред. А.А.Мазаракі. - Харків: Фоліо, 2014. - 84 с. 17.Практикум з менеджменту. Ч.2 [Текст] : навч. посібн. / О.В.Баєва, Н.І.Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська, Г.П.Лайко ; за ред. О.В. Баєвої. – Київ : МАУП, 2006. – 178 с. 18.Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів [Текст] : навч. посібн. / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. -202 с. 19.Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» [Текст] : навч. посібн. / О.М. Радіонова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 67 с.
 4. 4. 20.Стахів О.Г. Вступ до менеджменту [Текст] : навч. посібн. / О.Г. Стахів; О.І. Явнюк, В.В. Волощук; за наук. ред. М.Г.Бойко. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. -336 с. 21.Храбатин О.І. Маркетинг [Текст] : навч. посібн. / О.І. Храбатин; Л.В. Яворська; за наук. ред. О.А. Тимчик. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2014. - 284 с. 22.Юрик Н.Є. Історія менеджменту [Текст] : курс лекцій / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. -114 с. ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 1. Гавриш С.Б. Правознавство [Текст] : підручн. для 10 кл. ЗНЗ : рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - Київ : Ґенеза, 2010. - 416 с. : іл. 2. Наровлянський О.Д. Правознавство [Текст] : підручн. для 10 кл. ЗНЗ (рівень стандарту, академічний рівень) / О.Д. Наровлянський. — Київ : Ґенеза, 2010.- 416 с.: іл. 3. Основи правознавства [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ / за заг. ред. І.В. Венедіктової, Т.Є. Кагановської. – Харків, 2007. – 349 с. 4. Правознавство [Текст] : навч. посібн. / ред. В.В. Копєйчиков. - 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. - 640 с. : Бібліогр.: с.625- 627. 5. Правознавство [Текст] : підручн. для ВНЗ / Ф.П. Шульженко та ін. - Київ : КНЕУ, 2013.- 454 с. 6. Правознавство [Текст]: підручн. для ВНЗ / Богачова Л.Л. та інш. – Харків: Фоліо, 2014.- 63 с. 7. Правознавство [Текст]: підручник для ВНЗ / за заг. ред. Н.М. Крестовської, О.О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. – Одеса : Атлант, 2015. – 554 с. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ 1. Зарудний Є.О. Філософія [Текст] : навч. посібн. для студ. ВНЗ / Є.О. Зарудний. – Київ : Кондор, 2007. – 202 c. 2. Киричок О.Б. Філософія [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / О.Б.Киричок. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 381 с. 3. Огнев’юк В. О., Утюж І.Г. Філософія. Історія філософії [Текст] : підручн. для 10 кл. ЗНЗ (профільний рівень) / В. О. Огнев’юк, І.Г. Утюж — Київ : Грамота, 2010. — с. 256 : іл.
 5. 5. 4. Основи філософських знань [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / М.І. Горлач, В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.П. Требін та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с. 5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій [Текст] : навч. посібн. для студ. ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. - 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела; Львів : Новий світ-2000, 2002. - 544 с. СОЦІОЛОГІЯ 1. Вербець В.В. та інш. Соціологія [Текст] : навч. посібн. для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А.Субот, Т. А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. - 550 с. 2. Кузьменко Т. М. Соціологія [Текст] : навч. посібн. для студ. ВНЗ / Т. М. Кузьменко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс [Текст] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков : підручн. для студ. ВНЗ. — Київ : Каравела, 2004. — 456 с. 4. Перегуда Є.В. Соціологія [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ / Є.В. Перегуда, О.Д. Авдєєнко, П.О. Дьомкін та ін. – Київ : КНУБА, 2012. – 140 с. 5. Соціологія [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ – 2-ге вид., доопр., доп. / за заг. ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 448 с. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібн. для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Київ: A.C.K., 2002. — 400 с. 2. Ділова українська мова / уклад. О.П.Шонц [Текст] : Одеса, 2009. – 48 с. 3. Ділова українська мова [Текст] : навч.-методичн. посібн. /уклад. В.Л. Красюк. – 2-е вид., випр. і доп. - Черкаси, 2002. - 145 с. 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручн. / М. Зубков. - 3-тє вид., доп. — Xарків : Торсінг, 2003.- 448 с. 5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посібн. / В.І. Мозговий. – 3-є вид., переробл. та доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 6. Палеха Ю. Кадрове діловодство [Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха. — 5-те вид., доп. — К. : Ліра-К. — 2009. — 475 с. (Культура діловодства). 7. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні [Текст]: навч. посіб. / І.М. Плотницька - 3-тє вид., стер. - Київ : НАДУ, 2011. - 168 с.
 6. 6. 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручн. / С.В. Шевчук. - 5-те вид., доп. і перероб. — Київ : Арій, 2010. — 576 с. 9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібн. / С.В. Шевчук, О.О Кабиш. — Київ : Літера ЛТД, 2002. — 144 с. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ГРИМ 1. Помаранська Н.Є. Історія макіяжу [Текст]: конспекти лекцій теоретичного навчання з предмету «Історія макіяжу» / Н.Є. Помаранська. – Рівне, 2011. - 29 с. 2. Сыромятникова И.С. История прически: учебн. для театральных художественно-технических училищ / И.С. Сыромятникова. - М.: Искусство, 1983.— 230 с. : ил. 3. Терри Дж. Макияж [Текст] : практическое руководство / Дж. Терри. – 87 с. ДОЗВІЛЛЄЗНАВСТВО 1. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство [Текст] : навч. посібн. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 206 с. 2. Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність [Текст]: навч. посібн. / Н.В. Кочубей. - Суми: Університетська книга, 2015. -123 с. 3. Петрова І. Проектування в соціально-культурній сфері [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ / І. Петрова. - Київ: Вид. КНУКіМ, 2007. - 372 с. 4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручн. студентів ВНЗ / І.В. Петрова. – Київ : Кондор, 2005. -408 с. ЕКОЛОГІЯ 1. Білявський Г.О. Основи екології [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-е вид. – Київ: Либідь, 2005. – 408 с. 2. Кучерявий В. П. Екологія [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 500 с.: іл. 3. Лук’янова Л.Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін [Текст] : навч.-метод. посібн. для викл. / Л.Б. Лук’янова. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : ДСК–Центр. – 210 с.
 7. 7. 4. Мягченко О.П. Основи екології [Текст] : підручн. для студ. ВНЗ / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 312 с. 5. Худоба В. Екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / В. Худоба, Ю. Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с. 6. Царик Л.П. Екологія : підруч. для 10 кл. ЗНЗ: профіл. рівень / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. - 2-ге вид. - Київ : Генеза, 2011. - 240 с. : іл. ІСТОРІЯ КОСТЮМА 1. Каминская Н. М. История костюма [Текст]: учебн. пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти / Н.М. Каминская. - М.: Легкая индустрия, 1977. - 128 с. с ил. 2. Український народний одяг [Текст] /Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. Комісія Народного Мистецтва. – Торонто, 1992. – 319 с. ІСТОРІЯ МУЗИКИ 1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1 [Текст] : учебн. пособ. для муз. училищ / В. Галацкая; под ред. Е.М. Царевой. - 4- е изд., исправл. и доп. – М.: Музыка, 1978. – 356 с. 2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 [Текст] : учебн. пособ. для муз. училищ / В. Галацкая ; под ред. Е.М. Царевой. - 5- е изд. - М. : Музыка, 1974. – 561 с. 3. Історія української музики: в 6 т. Т. 2. ХІХ століття [Текст]. – 2-е вид., перероб., доп. - Київ, 2009. – 800 с. 4. Кияновська Л.О. Українська музична культура [Текст]: навч. посібн. / Л.О. Кияновська. – Київ : ДМЦНЗКМ, 2002. – 178 с. 5. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2 [Текст] : учебн. пособ. для муз. училищ / Б.В. Левик. - 4-е изд., исправл. и доп. – М.: Музыка, 1975. – 304 с. 6. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 4 [Текст] : учебн. пособ. для муз. училищ / Б.В. Левик. - 4-е изд., исправл. и доп. – М.: Музыка, 1978. – 496 с. 7. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6 [Текст] : учебн. пособ. для муз. училищ. – М. : Музыка, 1994. – 481 с. 8. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учебн. пособ. для 5 кл. ДМШ / И. Прохорова. – М. : Музыка, 2003. – 112 с. : ил. 9. Русская музыкальная литература [Текст]: учебн. пособ. для муз. училищ. – 6-е изд. – Л. : Музыка, 1985. – 272 с.
 8. 8. 10.Семеног О. Український фольклор [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ / О.Семеног. – Глухів, 2004. - 256 с. ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 1. Все про танець. Довідник [Текст] /А.Є.Коротков, А.П.Тараканова. – Кіровоград, 2005. – 89 с. 2. Левер М. Айседора Дункан: Роман одной жизни [Текст] / М.Левер. – М. : Молодая гвардия, 2006. - 326 с. – (Жизнь замечательных людей). 3. Повалій Т.Л. Історія хореографічного мистецтва [Текст]: навч.-метод. посібн. / Т.Л. Повалій. – Суми : СПДФО Повалій К. В., 2014. – 120 с. 4. Три балетные повести: Павлова. Нижинский. Ваганова [Текст]. – М.: Аграф, 1999. – 576 с. МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 1. Агафонов О. Самоучитель игры на баяне [Ноты] / О. Агафонов, П. Лондонов, Ю.Соловьев. – М. : Музыка, 1980. – 159 с. 2. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне [Ноты] / А. Басурманов. - Переизд. – М. : Сов. композитор, 1979. – 119 с. 3. Лушников В. Школа игры на аккордеоне [Ноты] / В. Лушников. - М. : Сов. композитор, 1991. – 193 с. 4. Мохель Л., Зимина О. Самоучитель игры на фортепиано [Ноты] / Л. Мохель, О. Зимина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Музыка, 1965. – 158 с. 5. Фортепиано. 1 кл. [Ноты] : для ДМШ / ред. Б. Милич. - М.: Кифара, 2006. -124 с. 6. Фортепиано. 2 кл. [Ноты]: для ДМШ/ ред. Б. Милич. - М.: Кифара, 2005. - 118 с. 7. Фортепиано. 3 кл. [Ноты]: для ДМШ/ ред. Б. Милич. - М.: Кифара, 2005. - 132 с. 8. Фортепиано. 4 кл. [Ноты] : для ДМШ/ ред. Б. Милич. - М.: Кифара, 1996. -82 с.: муз.тв. НАРОДОЗНАВСТВО 1. Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди [Текст] / О.М. Ворожейкіна. — Харків : Вид. група «Основа», - 2010. — 223, [1] с. — (Серія «Позакласна робота»). 2. Воропай О. Звичаї нашого народу [Текст] : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен: Українське видавництво, 1958. – 307 с. 3. Савчук Б. Українська етнологія [Текст] : навч. посібн. для студ. ВНЗ / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея, 2004. – 381 с.
 9. 9. 4. Українське народознавство [Текст]: навч. посібн. / ред. С.П. Павлюк; передм. М.Г.Жулинського. - 3-є вид., випр. - К. : Знання, 2006. -568 с. ПЕДАГОГІКА 1. Волкова Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посібн. / Н.П. Волкова. - 2-е вид.. – Київ : Академвидав, 2007. -616 с. - (Альма-матер). 2. Фіцула М.М. Педагогіка [Текст] : навч. посібн. для ВНЗ / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2002. -530 с. - (Альма-матер). ПСИХОЛОГІЯ 1. Варій М.Й. Загальна психологія [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ / М.Й. Варій. – 3-є вид., випр.. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1007 с. 2. Вікова психологія [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ: /за заг. ред. Г.С.Костюка. - Київ: Академвидав, 2005. -244с. 3. Вікова психологія [Текст]: навч. посібн. / О. П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова та інш. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 376 с. 4. Максименко Д.С., Соловієнко В.О. Загальна психологія [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ / Д.С. Максименко, В.О. Соловієнко. – Київ: МАУП, 2008. – 256 с. 5. Мацко Л.А., Прищак М.Д. Основи психології та педагогіки [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ / Л.А. Мацко, М.Д. Прищак. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 158 с. 6. Савчин М.В. Вікова психологія [Текст]: навч. посібн. для ВНЗ / М.В. Савчин; Л.П.Василенко. – Київ : Академвидав, 2005. -244с. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ 1. 140 балетных либретто. Европейский балет ХYII – XIX веков. Русский балет ХYIII – XIX веков. Европейский балет ХX века. Русский балет ХX века [Текст] / Сост. К.И.Антонова, Л.А.Серебрякова. – Челябинск: Урал ЛТД, 2001. – 712 с. 2. Мур А. Бальные танцы. 100 диаграмм квинстепа, вальса, фокстрота, танго и других танцев [Текст] / А. Мур; пер. с англ. С.Ю. Бардиной. – М. : АСТ, 2004. – 319 с.
 10. 10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1. Воробієнко П.П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ / П.П. Воробієнко, М.В. Захарченко, Л.В.Орел. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. – 76 с. 2. Желібо Є. П„ Заверуха Н. М., Запарний В. В. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Запарний; за ред, Є. П. Желібо. - 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. — 344 с. 3. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ / Д.В. Зеркалов. – Київ : Основа, 2011. – 526 с. 4. Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ. – Дніпродзержинськ, 2011. – 215 с. КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ 1. Базарова Н.П. Классический танец [Текст] / Н.П. Базарова. - СПб: Лань, 2009. -192 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 2. Ваганова А. Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. - 6-е изд. — СПб.: Лань, 2000. — 192с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 3. Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки [Текст] / В.С. Костровицкая. - СПб: Лань, 2009. -128 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). 4. Лопухов А.В. Основы характерного танца [Текст] / А.В. Лопухов, Л.В. Ширяев, А.Н. Бочаров. – 4-е изд. — СПб.: Лань, 2010. — 344 с. (Мир культуры, истории и философии). 5. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства [Текст] / Н.И. Тарасов. - М.: Искусство, 1971. – 492 с. 6. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю [Текст]: підручн. / Л.Ю. Цвєткова. - 2-е вид.. – Київ : Альтерпрес, 2007. -324 с.: іл. КОМПОЗИЦІЯ І ПОСТАНОВКА ТАНЦЮ 1. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта [Текст] / Р.В. Захаров. — М.: Искусство, 1983—237 с., ил., [24] л. ил.
 11. 11. МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА 1. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники [Текст] / С. В. Гиппиус. – М. : Искусство, 1967. - 127 с. 2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. училищ / Б.Е. Захава. - 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1973. – 138 с. 3. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития [Текст] / Э. Сарабьян. - М.: АСТ, 2011. - 191 с. 4. Станиславский К.С. Работа актера над собой [Текст] /К.С. Станиславский. - М. : Художественная литература, 1977. – 214 с. 5. Чехов М. О технике актера [Текст] / М.Чехов. - М. : Искусство, 1976. - 240 с. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды [Текст]: учебн. пособие для студ. хореограф. фак. вузов культуры и искусств / Г.П. Гусев. - М.: ВЛАДОС, 2004. -232 с.: ил.: нот. - (Учебное пособие для вузов). 2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка [Текст] : учебн. пособие для студ. хореограф. фак. вузов культуры и искусств / Г.П. Гусев. -М.: ВЛАДОС, 2002. - 207 с.: ил.: нот.. - (Учебное пособие для вузов). 3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала [Текст] : учебн. пособие для студ. хореограф. фак. вузов культуры и искусств/ Г.П. Гусев. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 208 с.: ил.: нот. - (Учебное пособие для вузов) НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ 1. Алексютович Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры [Текст] / Л.К. Алексютович; под ред. М.Я.Гриблата. – Минск: Вышэйш. школа, 1978. - 528 с. 2. Богаткова Л.Н. Танцы разных народов [Текст] / Л.Н. Богаткова. – М. : Молодая гвардия, 1958. – 277 с. 3. Богаткова Л.Н. Хоровод друзей. Танцы народов разных стран [Текст] / Л.Н. Богаткова. – М., 1977. - 688 с.
 12. 12. 4. Народно-сценический танец. Ч. І [Текст] : учебн.-метод. пос. для средн. и высш. учебн. заведений искусства и культуры / К.Зацепина, А.Климов, К.Рихтер и др. – М. : Искусство, 1976. – 224 с. 5. Ткаченко Т. Народный танец [Текст] / Т. Ткаченко. – М. : Искусство, 1954. – 680 с. ОХОРОНА ПРАЦІ 1. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці [Текст]: підручн. для проф.-техн. навч. закладів / Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман— 2-ге вид., допов., перероб. — Київ : Вікторія, 2001. - 192 с. 2. Гандзюк М. П. Основи охорони праці [Текст]: підручн. для ВНЗ / М. П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський ; За ред. М.П. Гандзюка. - 2- е вид. – Київ : Каравела, 2004. – 408 с. 3. Заіченко В. І. Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»; 7.18010013, 8. 18010013 «Управління проектами») [Текст] / В. І. Заіченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 160 с. 4. Кошель В.І. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч.-метод. посібн. / В.І. Кошель; уклад. : В.І. Кошель, Г.П. Сав’юк, Б.С. Дзундза. – Івано- Франківськ: НАІР, 2013. – 154 с. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 1. Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів [Текст] / Верховинець В. – 4-е вид., перероб. і доп. - Київ: Музична Україна, 1979. – 172 с. 2. Шевчук А.С. Дитяча хореографія [Текст]: навч.-метод. посібн. / А.С. Шевчук. - 3-тє вид., зі змін. та доп. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 288 с. СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ ТА ЇЇ НАПРЯМКИ 1. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для каждого [Текст] ] / Б. Андерсон, Дж. Андерсон ; пер. с англ. О.Г.Белошеев; Худ. обл. М.В.Драко. – Мн.: Попурри, 2002. – 224 с.: ил.
 13. 13. 2. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку [Текст] / А. Нельсон, Ю. Кокконен ; пер. с англ. С.Э.Борич. – Мн.: Попурри, 2008. – 160 с.: ил. 3. Полятков С.С. Основы современного танца [Текст] / С.С. Полятков. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 80 с. УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ 1. Василенко К.ІО. Український танець [Текст] : підручник / К.ІО. Василенко - Київ: ЇПКГІК, 1997.-282 с. 2. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю [Текст] / В.М. Верховинець. - 5-е вид., доп. – Київ : Музична Україна, 2008. -151 с. 3. Голдрич О. Хореографія [Текст] : навч. посіб. з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю для мист. навч. закл. / О. Голдрич. – Львів : Край, 2003. -160 с. 4. Ткаченко Т. Народный танец [Текст] / Т. Ткаченко. – М. : Искусство, 1954. – 680 с. 5. Українські народні танці [Текст] / упорядк., вступ. стат. та прим. А.І.Гуменюка ; за ред.. П.П. Вірського. - Київ : Наукова думка, 1969. – 632 с.

×