Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху"

NaUKMA Library
NaUKMA LibraryNaUKMA Library

Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", що відбудеться 29-30 березня 2017-го в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

ПРОГРАМАКОНФЕРЕНЦІЇ
Наукова комунікація
в цифрову епоху
5-а Міжнародна
науково-практична конференція
м. Київ, 29-30 березня 2017 р.
Науковий потенціал університетів.
Нові тенденції в науковій комунікації
09:00
09:30
Реєстрація, ранкова кава.
09:30
10.00
Відкриття конференції. Вітальне слово.
Андрій Мелешевич, президент НаУКМА.
Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України.
Валентин Чеботарьов, директор УкрІНТЕІ.
Марта Коломиєць, директор програми імені Фулбрайта в Україні.
Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка
Спонсори.
Модератор: Тетяна Ярошенко.
10:00
10:20
Цифрова підтримка наукових досліджень.
Тетяна Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації, НаУКМА, Україна.
10:20
10:40
Відкрита наука: практики, успішні кейси, роль бібліотек.
Ірина Кучма, менеджерка, EIFL .
10:40
11:00
Аналіз впливу використання вченими наукометричних баз даних на науковий розвиток на
прикладі України.
Павєл Касьянов, експерт із наукометрії, Clarivate Analytics, Велика Британія.
11:00
11:20
Наукометричне забезпечення розробки та впровадження стратегії наукового розвитку
університету.
Олег Сябренко, менеджер з розвитку бізнесу, Clarivate Analytics, Велика Британія.
11:20
11:40
Танець крапель на воді або роздуми про розвиток сервісів "Library Publishing" в Україні.
Тетяна Колесникова, директорка науково-технічної бібліотеки, Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна.
11:40
12:00
Наукометричні інструменти оцінювання потенціалу інноваційних пріоритетів.
Тетяна Кваша, завідувачка відділу, Державна наукова установа
“Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Україна.
12:00
12:30
Перерва на каву.
12:30
13:10
Нові підходи до видання науково-рецензованих журналів.
Андрій Локтєв, консультант із ключових інформаційних рішень,
Elsevier Science & Technology, Нідерланди.
13:10
13:50
De Gruyter - справді глобальний видавець.
Яцек Левінсон, регіональний менеджер з продажу в Центральній та Східній Європі,
De Gruyter GmbH, Польща.
13:50
14:30
Комлексне рішення від EBSCO для бібліотек в цифрову епоху.
Рената Влодарчук, менеджерка з продажу,EBSCO, Польща.
Анна Абрамовська, регіональна менеджерка з продажу,EBSCO, Польща.
14:30
15:10
ASAP - наукові рішення для архівування документів.
Алі Тахмазов, виконавчий директор Plagiat.pl, Польща.
Олександр Стрямець, Директор ТОВ "Плагiат", український представник Plagiat.pl, Польща
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: НАУКМА,
ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА, СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС
КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2
29 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
University Scientific Development.
Trends in Scientific Communication
09:00
09:30
Registration, Welcome coffee.
09:30
10.00
Opening, Welcome speeches.
Andriy Meleshevych, President, National University of Kyiv-Mohyla Academy.
Maxym Strikha, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine.
Valentyn Chebotarov, Director, UkrISTEI.
Marta Kolomayets, Director of the Fulbright Program in Ukraine.
Oleg Serbin, Director, Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National
University.
Sponsors.
Moderator: Tetiana Yaroshenko
10:00
10:20
Digital scholarship and the new role of universities.
Tetiana Yaroshenko, Vice-President for Research and Informatization, National University of
Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine.
10:20
10:40
Libraries and Open Science: good practice case studies.
Iryna Kuchma, Open Access Programme Manager, EIFL.
10:40
11:00
Analysis of the effect of using scientometric databases on the science development of Ukraine.
Pavel Kasyanov, Scientometry Expert, Clarivate Analytics, United Kingdom.
11:00
11:20
Scientometric analytics for development and implementation of a university scientific growth
strategy.
Oleg Syabrenko, Account Manager, Clarivate Analytics, United Kingdom.
11:20
11:40
Dance of drops on the water or thoughts about the development of "Library Publishing" services in
Ukraine.
Tetiana Kolesnykova, Director of the Scientific and Technical Library, Dnipropetrovsk National
University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine.
11:40
12:00
Scientometrics for potential of innovation evaluation.
Tetiana Kvasha, Head of the Department, State Scientific Organization "Ukrainian Institute of
Scientific and Technical Expertise and Information", Ukraine.
12:00
12:30
Coffee Break.
12:30
13:10
New approaches in scientific journal publishing.
Andrey Loktev, Customer Consultant Core Products, Elsevier Science & Technology, Netherlands.
13:10
13:50
De Gruyter – a truly global publisher.
Jacek Lewinson, Area Sales Manager Central/Eastern Europe, De Gruyter GmbH, Poland.
13:50
14:30
A complete EBSCO solution for libraries in digital age.
Renata Wlodarczyk, Sales Manager, EBSCO, Poland.
Anna Abramowska, Regional Sales Manager, EBSCO, Poland.
14:30
15:10
ASAP - a solution of archiving of academic papers.
Ali Tahmazov, Executive Director, Plagiat.pl, Poland.
Oleksandr Striamets, Director of "Плагiат", Ukrainian representative of Plagiat.pl, Poland.
LOCATION: NAUKMA, OLD ACADEMIC BUILDING
2 H.SKOVORODY ST., KYIV
MARCH 29, 2017
15:10
15:50
Перерва на обід.
15:50
16:10
Система наукового декларування.
Леонід Костенко, завідувач відділу бібліометрії та наукометрії, Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського, Україна.
Тетяна Симоненко, наукова співробітниця відділу бібліометрії та наукометрії,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна.
16:10
16:30
Оцінка науково-дослідницької діяльності вузів України та Білорусі.
Сергій Назаровець, директор наукової бібліотеки,
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна.
Владімір Лазарєв, завідувач сектору наукової бібліотеки, Білоруський національний
технічний університет, Білорусь.
Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний
університет, Білорусь.
16:30
17:00
Управління даними досліджень в науковій бібліотеці: погляд з Університету Штату Флорида.
Джуліан Ренейн, STEM Data and Research Librarian, Університет Штату Флорида, США.
17:00
17:30
Постерна сесія.
Наукові журнали в соціальних мережах: поступ за рік.
Іван Степура, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.
Проект ІПСМ НАМ України «ЛІДЕР.100-річчя»: нові матеріали та дослідження творчості
видатного українського сценографа Данила Лідера у відкритому доступі.
Ірина Несміянова, співробітниця Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій,
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
Досвід Американської бібліотеки у проведенні заходів з академічної доброчесності.
Світлана Чуканова, координаторка, Американська бібліотека імені В. Китастого,
Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Олександра Ярошенко, бібліотекарка, Американська бібліотека імені В. Китастого,
Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Марія Федорів, бібліотекарка, Американська бібліотека імені В. Китастого, Національний
університет "Києво-Могилянська академія".
Проект ELibUkr: поширення знань
Олександра Листопад, менеджерка з комунікаційELibUkr, бібліотекарка, Наукова бібліоте-
ка Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Україна
17:30
18:30
Фуршет.
29 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
15:10
15:50
Lunch Break.
15:50
16:10
System of academic declarating.
Leonid Kostenko, Head of the Department, Vernadsky National Library of Ukraine, Ukraine.
Tetiana Symonenko, Researcher, Vernadsky National Library of Ukraine, Ukraine .
16:10
16:30
Assessing research activity of the universities in Ukraine and Belarus.
Serhii Nazarovets, Library Director, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine.
Vladimir Lazarev, Chief of a Unit of the Library, Belarusian National Technical University, Belarus.
Alexey Skalaban, Library Director, Belarusian National Technical University, Belarus.
16:30
17:00
Research Data Management in Academic Libraries: Perspectives from Florida State University.
Julian Renaine, STEM Data and Research Librarian, Florida State University, USA.
17:00
17:30
Poster Session.
Ukrainian academic journals in social media: a year progress.
Ivan Stepura, PhD Student, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine.
The Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine’s project "LIDER’s
100 years": new archive materials and scientific studies about the famous ukrainian scenographer
Danylo Lider.
Iryna Nesmiianova, Researcher, Modern Art Research Institute, Ukraine.
Academic integrity activities: the experience of Viktor Kytasty American Library.
Svitlana Chukanova, coordinator, Viktor Kytasty American Library, National University of
Kyiv-Mohyla Academy.
Oleksandra Yaroshenko, librarian, Viktor Kytasty American Library, National University of
Kyiv-Mohyla Academy.
Mariia Fedoriv, librarian, Viktor Kytasty American Library, National University of
Kyiv-Mohyla Academy.
ELibUkr project: spreading the knowledge
Oleksandra Lystopad, librarian, National University of Kyiv-Mohyla Academy Library, Ukraine.
17:30
18:30
Conference Reception.
MARCH 29, 2017
Наукометрія та бібліометрія. Науковий журнал.
Ресурси та сервіси
10:00
10:20
Про підходи до реалізації методики відбору зарубіжних журналів для представлення їхніх
публікацій користувачам наукової бібліотеки.
Владімір Лазарєв, завідувач сектору наукової бібліотеки,
Білоруський національний технічний університет, Білорусь.
Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний
університет, Білорусь.
10:20
10:40
Відкритий Доступ у Литві: кейс-стаді університету Миколаса Ромеріса.
Наталія Попкова, бібліотекарка, Університет Миколаса Ромеріса, Литва.
10:40
11:00
Бібліометричний аналіз публікацій відкритого доступу Вільнюського дослідницького центру у
Web of Science.
Одр Трампієн, заступниця завідувача відділу дослідницьких інститутів,
Бібліотека Академії наук Литви імені Врублевських, Литва.
11:00
11:20
Sci-Hub. Аналіз бібліотекаря.
Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний
університет, Білорусь.
Єлєна Дієспєрова, завідувачка відділом маркетингу та проектної діяльності наукової біблі-
отеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь.
11:20
11:40
Тенденції соціально-комунікаційних досліджень у світі (на матеріалах індексованих
наукометричними базами даних виданнях).
Лариса Гончарова, аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна.
11:40
12:00
Діяльність бібліотеки для підтримки науковців університету.
Тетяна Борисова, завідувачка відділу електронних ресурсів Наукової бібліотеки,
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна.
12:00
12:20
Перерва на каву.
12:20
12:40
Стаття очима автора і видавця. Як написати так, щоб тебе надрукували.
Ірина Тихонкова, старша наукова співробітниця, Інститут молекулярної біології та
генетики НАН України, Україна.
12:40
13:00
Англомовний "Вісник зоології". Перші підсумки.
Віталій Харченко, завідувач відділу паразитології, заступник директора,
Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Україна.
13:00
13:20
Історія з періодикою.
Анна Радченко, заступниця директора, головна редакторка, Видавничий дім
"Академперіодика", Україна.
13:20
13:40
Реєстрація DOI для журналів університету: досвід Наукової бібліотеки.
Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Україна.
Марина Назаровець, Керівниця Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: НАУКМА,
ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА, СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС
КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2
30 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
Scientometrics and bibliometrics. Academic journal.
Resources and services
10:00
10.20
On the approaches to implementation of the method of determining lists of periodicals to be
provided to scientific library users.
Vladimir Lazarev, Chief of a Unit of the Library, Belarusian National Technical University, Belarus.
Alexey Skalaban, Library Director, Belarusian National Technical University, Belarus.
10:20
10:40
Open Access in Lithuania: Mykolas Romeris University case study.
Natalija Popkova, Librarian, Mykolas Romeris University, Lithuania.
10:40
11:00
Bibliometric analysis of open access publications of Vilnius Research Centers in Web of Science.
Audre Trumpiene, Deputy head of the department at the research institutes,
The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania.
11:00
11:20
Sci-Hub. Analysis of librarian.
Alexey Skalaban, University Librarian, Belarusian National Technical University, Belarus.
Elena Diesperova, Head of the Marketing and Project Activity Department, Scientific Library,
Belarusian National Technical University, Belarus.
11:20
11:40
Trends in social communications studies in the world (based on publications in journals indexed by
scientometric databases).
Larysa Goncharova, postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
11:40
12:00
Library activities to support university scientists.
Tetiana Borysova, Head of the Electronic Resources Department, Library, National University of
Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine.
12:00
12:20
Coffee Break.
12:20
12:40
Article: perspectives of author and editor. How to write to be published.
Iryna Tykhonkova, Senior Researcher, Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of
Ukraine, Ukraine
12:40
13:00
"Vestnik Zoologii" in English. First results.
Vitaliy Kharchenko, Head of the Department of Parasitology, Deputy Director, I.I. Schmalhausen
Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine.
13:00
13:20
The story with periodicals.
Anna Radchenko, Deputy Director, Publishing House Akademperiodyka of the National Academy of
Science of Ukraine, Ukraine
13:20
13:40
DOI Registration for University Journals: Experience of Scientific Library.
Serbin Oleg, Director of the Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National Uni-
versity of Kyiv, Ukraine.
Maryna Nazarovets, Head of Information monitoring service of the Maksymovych Scientific Library
of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
LOCATION: NAUKMA, OLD ACADEMIC BUILDING
2 H.SKOVORODY ST., KYIV
MARCH 30, 2017
13:40
14:00
Консорціум e-VERUM та проект ТОРНАДО.
Денис Соловяненко, директор ТОВ "ЕВЕРУМ" .
14:00
14:20
Перерва на обід.
14:40
15:00
Про створення Національного репозитарію академічних текстів в України.
Олена Чмир, завідувачка відділу, Державна наукова установа "Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації", Україна.
15:00
15:20
"Translatio Humanitarica": національний реєстр академічних перекладів.
Іламі Ясна, керівниця проектів в межах Національного порталу української філософії
"Філософія в Україні", Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Україна.
15:20
15:40
Вікіджерела — вільна бібліотека, яку можуть наповнювати всі охочі.
Артем Комісаренко, відповідальний за напрямок БоГеМА (бібліотеки, галереї, музеї, архіви),
член Правління, Громадська організація "Вікімедіа Україна", Україна.
15:40
16:00
Взаємодія бібліотеки з користувачами через соціальні мережі: досвід наукової бібліотеки
НаУКМА.
Олександра Листопад, відповідальна за соціальні мережі, наукова бібліотека,
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна.
16:00
16:20
Соціальні мережі як інструментарій популяризації сучасного вченого.
Дар’я Овчиннікова, завідувачка лабораторії, Одеська національна академія харчових
технологій, Україна.
16:20
16:50
Річні збори ELibUkr.
16:20
17:20
Екскурсія.
17:20
17:40
Закриття конференції.
30 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
13:40
14:00
e-VERUM consortium and TORNADO project.
Denys Solovianenko, "EVERUM" LLC Director.
14:00
14:20
Lunch Break.
14:40
15:00
Establishing a National repository of academic texts in Ukraine.
Olena Chmyr, Head of the Department, State Scientific Organization "Ukrainian Institute of Scien-
tific and Technical Expertise and Information”, Ukraine.
15:00
15:20
"Translatio Humanitarica": national registry of academic translations.
Ilami Yasna, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine.
15:20
15:40
Wikisource, the free library that anyone can improve.
Artem Komisarenko, Board member, Wikimedia Ukraine, Ukraine.
15:40
16:00
Interaction between library and users in social media: experience of National University of Kyiv-
Mohyla Academy Library.
Oleksandra Lystopad, social media manager, National University of Kyiv-Mohyla Academy Library,
Ukraine.
16:00
16:20
Social Media, as a tool of modern scientist promotion.
Daria Ovchynnikowa, Head of laboratory, Odessa National Academy of Food Technologies,
Ukraine.
16:20
16:50
ELibUkr annual meeting.
16:20
17:20
Excursion.
17:20
17:40
Conference Closing.
MARCH 30, 2017
ORGANIZERS
СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
DeGreuter - видавничий дім, що сьогодні публікує понад
1300 наукових монографій щороку в галузі гуманітарних,
соціальних, природничих і юридичних наук, понад 700
назв рецензованих журналів, та багато інших цифрових
продуктів.
Elsevier – провідний світовий постачальник наукових,
технічних та медичних інформаційних продуктів і послуг.
До онлайн-рішень, що дозволяють підвищити
продуктивність діяльності фахівців у сфері науки, освіти
та різних галузях промисловості, належать відомі
продукти компанії Science Direct, Scopus, Evolve,
Knovel та ін.
Продукт компанії інтернет-система антиплагіату
Plagiat.pl – програма, для перевірки навчальних та нау-
кових робіт на присутність плагіату. Plagiat.pl пропонує
широкий спектр послуг та співпрацю для ВНЗ, науковців,
шкіл, видавництв. Продукти та послуги компанії вже
успішно використовують у Польщі, Румунії,
Казахстані, Німеччині, Молдові та інших країнах світу.
EBSCO Information Services - компанія, що пропонує елек-
тронні ресурси, бази даних, електронних книг, системи
електронного менеджменту та пошукових інтерфейсів
для академічних, освітніх, медичних, урядових і публіч-
них установ. Заснована у 1944 р. в Іпсвічі (Масачусестс,
США). Серед продуктів компанії відомі в Україні EBSCO-
host, EBSCO Discovery Service, EBSCO databaces та ін.
Clarivate Analytics - компанія, що пропонує аналітичні та
наукометричні інструменти для підтримки наукової дія-
льності. До 2016 року компанія була підрозілом Thomson
Reuters (Intellectual Property and Science business). Серед
продуктів компанії - найстаріша наукометрична база да-
них Web of Science, Cortellis, Thomson Innovation, Derwent
World Patents Index, а також інструменти ResearcherID,
EndNote, InSights.
SOPNSORS
De Gruyter - The independent academic publisher
De Gruyter can look back at an over 260 year history. The De
Gruyter Group publishes over 1,300 new titles each year in
the humanities, medicine, natural sciences, and law, over
900 journals, and 40+ databases covering areas such as
Chemistry, Nanotechnology and Architecture.
Elsevier – Elsevier is a world-leading provider of information
solutions that enhance the performance of science, health,
and technology professionals, empowering them to make
better decisions, deliver better care, and sometimes make
groundbreaking discoveries that advance the boundaries of
knowledge and human progress.
Plagiat.pl Ltd is the Polish market leader of software created
to combat copyright infringement and unauthorised use of
another’s intellectual property. The company provides an
Internet Antiplagiarism System and other essential tools to
protect intellectual property to academic institutions, high
schools, publishing houses and website owners. Plagiat.pl
Ltd has been helping educators and students to prevent
plagiarism since 2002.
EBSCO Information Services is a division of EBSCO Indus-
tries Inc., a family owned company since 1944. EBSCO offers
library resources to customers in academic, medical, K–12,
public library, law, corporate, and government markets. Its
products EBSCONET, EBSCOhost, a collection of 600,000-plus
ebooks, subject indexes, EBSCO Discovery Service (EDS), full-
text databases and others
Clarivate Analytics (formerly the Intellectual Property and
Science business of Thomson Reuters) owns and operates a
collection of leading subscription-based businesses focused
on scientific and academic research, patent analytics and
regulatory standards, pharmaceutical and biotech intelli-
gence, trademark protection, domain brand protection and
intellectual property management. Company owns well-
known brands that include Web of Science, Cortellis, Thom-
son Innovation, among others.
5th International Conference
Scientific Communication in the Digital Age
Kyiv, March 29-30, 2017

Recommended

Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень" by
Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"
Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"NaUKMA Library
815 views4 slides
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ... by
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...NaUKMA Library
1.3K views12 slides
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви... by
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...johnnykramer
1.9K views22 slides
Загальнодоступні бази даних наукової інформації by
Загальнодоступні бази даних наукової інформаціїЗагальнодоступні бази даних наукової інформації
Загальнодоступні бази даних наукової інформаціїНБ МДУ
1K views34 slides
Бібліотека ВНЗ у веб просторі by
Бібліотека ВНЗ у веб просторіБібліотека ВНЗ у веб просторі
Бібліотека ВНЗ у веб просторіTatyana Omelchenko
1.1K views23 slides
Переваги для кожного науковця вишу by
Переваги для кожного науковця вишуПереваги для кожного науковця вишу
Переваги для кожного науковця вишуNTB VNTU
883 views20 slides

More Related Content

Viewers also liked

Секрети Scopus by
Секрети ScopusСекрети Scopus
Секрети ScopusNaUKMA Library
3.3K views43 slides
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:... by
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...NaUKMA Library
68.1K views39 slides
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань by
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посиланьМіжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посиланьNaUKMA Library
18K views82 slides
Cambridge Journals Online: користування ресурсом by
Cambridge Journals Online: користування ресурсомCambridge Journals Online: користування ресурсом
Cambridge Journals Online: користування ресурсомNaUKMA Library
811 views21 slides
Formación continua online para profesores de idiomas by
Formación continua online para profesores de idiomasFormación continua online para profesores de idiomas
Formación continua online para profesores de idiomasNet-Learning - Soluciones para E-learning
8.8K views6 slides
Fri. March 24th Pine River Announcements by
Fri. March 24th Pine River Announcements Fri. March 24th Pine River Announcements
Fri. March 24th Pine River Announcements Pine River
131 views5 slides

Viewers also liked(20)

Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:... by NaUKMA Library
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:...
NaUKMA Library68.1K views
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань by NaUKMA Library
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посиланьМіжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
NaUKMA Library18K views
Cambridge Journals Online: користування ресурсом by NaUKMA Library
Cambridge Journals Online: користування ресурсомCambridge Journals Online: користування ресурсом
Cambridge Journals Online: користування ресурсом
NaUKMA Library811 views
Fri. March 24th Pine River Announcements by Pine River
Fri. March 24th Pine River Announcements Fri. March 24th Pine River Announcements
Fri. March 24th Pine River Announcements
Pine River131 views
Cult Marketing - Instameet by Rajath D M
Cult Marketing - InstameetCult Marketing - Instameet
Cult Marketing - Instameet
Rajath D M460 views
Filippo, Plain simple reality of entropy by PacSecJP
Filippo, Plain simple reality of entropyFilippo, Plain simple reality of entropy
Filippo, Plain simple reality of entropy
PacSecJP2.8K views
Searchmetrics eCommerce Ranking Factors Online Workshop by Searchmetrics
Searchmetrics eCommerce Ranking Factors Online WorkshopSearchmetrics eCommerce Ranking Factors Online Workshop
Searchmetrics eCommerce Ranking Factors Online Workshop
Searchmetrics319 views
文献調査をどのように行うべきか? by Yuichi Goto
文献調査をどのように行うべきか?文献調査をどのように行うべきか?
文献調査をどのように行うべきか?
Yuichi Goto43.2K views
How Does Code Signing Works? by AboutSSL
How Does Code Signing Works?How Does Code Signing Works?
How Does Code Signing Works?
AboutSSL6.7K views
Contoh surat undangan tahlil 40, 100, 1000 hari (haul) by bisri_makmur
Contoh surat undangan tahlil 40, 100, 1000 hari (haul)Contoh surat undangan tahlil 40, 100, 1000 hari (haul)
Contoh surat undangan tahlil 40, 100, 1000 hari (haul)
bisri_makmur34.2K views
Xamarin.Mac をこれからはじめるあなたへ by Tsubasa Hirano
Xamarin.Mac をこれからはじめるあなたへXamarin.Mac をこれからはじめるあなたへ
Xamarin.Mac をこれからはじめるあなたへ
Tsubasa Hirano14.6K views
文脈自由文法の話 by kogecoo
文脈自由文法の話文脈自由文法の話
文脈自由文法の話
kogecoo 31.4K views
Information numérique : défintions et enjeux by Gautier Poupeau
Information numérique : défintions et enjeuxInformation numérique : défintions et enjeux
Information numérique : défintions et enjeux
Gautier Poupeau34.8K views
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) by Matleena Laakso
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso17.7K views

Similar to Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху"

VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНД by
VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНДVI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНД
VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНДalexstep
216 views20 slides
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві by
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільствіТенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільствіLidia Poperechna
169 views42 slides
корисні адреси by
корисні адресикорисні адреси
корисні адресиLibrary Franko
241 views3 slides
наукові школи 2016 by
наукові школи 2016наукові школи 2016
наукові школи 2016Lesia Gunaza
257 views27 slides
ІV Всеукраїнська школа методиста by
ІV Всеукраїнська школа методиста ІV Всеукраїнська школа методиста
ІV Всеукраїнська школа методиста Рівненська Обласна Бібліотека
1.1K views22 slides

Similar to Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху"(20)

VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНД by alexstep
VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНДVI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНД
VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн-учасниць СНД
alexstep216 views
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві by Lidia Poperechna
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільствіТенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві
Lidia Poperechna169 views
наукові школи 2016 by Lesia Gunaza
наукові школи 2016наукові школи 2016
наукові школи 2016
Lesia Gunaza257 views
запрошення демократична школа by shevchenkoskool
запрошення демократична школазапрошення демократична школа
запрошення демократична школа
shevchenkoskool281 views
Інноваційний досвід НБ МДУ у формуванні краєзнавчого фонду by НБ МДУ
Інноваційний досвід НБ МДУ у формуванні краєзнавчого фондуІнноваційний досвід НБ МДУ у формуванні краєзнавчого фонду
Інноваційний досвід НБ МДУ у формуванні краєзнавчого фонду
НБ МДУ132 views
воронкін ос бібл покажчик 2015 by Oleksii Voronkin
воронкін ос бібл покажчик 2015воронкін ос бібл покажчик 2015
воронкін ос бібл покажчик 2015
Oleksii Voronkin567 views
богза славське 2013 миколаївська оунб by Olena Bashun
богза славське 2013 миколаївська оунббогза славське 2013 миколаївська оунб
богза славське 2013 миколаївська оунб
Olena Bashun461 views
Четверта регіональна школа бібліотечного журналіста. День перший by Ирина Карнаух
Четверта регіональна школа бібліотечного журналіста. День першийЧетверта регіональна школа бібліотечного журналіста. День перший
Четверта регіональна школа бібліотечного журналіста. День перший
Шевченко і винниківчани by szh292013
Шевченко і винниківчаниШевченко і винниківчани
Шевченко і винниківчани
szh292013578 views

More from NaUKMA Library

Буклет першокурсника 2021 by
Буклет першокурсника 2021Буклет першокурсника 2021
Буклет першокурсника 2021NaUKMA Library
172 views12 slides
Буклет першокурсника 2020 by
Буклет першокурсника 2020Буклет першокурсника 2020
Буклет першокурсника 2020NaUKMA Library
228 views12 slides
Матеріали до курсів: інструкція з користування by
Матеріали до курсів: інструкція з користуванняМатеріали до курсів: інструкція з користування
Матеріали до курсів: інструкція з користуванняNaUKMA Library
385 views13 slides
Буклет першокурсника 2019 by
Буклет першокурсника 2019Буклет першокурсника 2019
Буклет першокурсника 2019NaUKMA Library
1.2K views12 slides
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023 by
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023NaUKMA Library
501 views18 slides
Workshop "Research Data Management" by
Workshop "Research Data Management"Workshop "Research Data Management"
Workshop "Research Data Management"NaUKMA Library
557 views4 slides

More from NaUKMA Library(20)

Буклет першокурсника 2021 by NaUKMA Library
Буклет першокурсника 2021Буклет першокурсника 2021
Буклет першокурсника 2021
NaUKMA Library172 views
Буклет першокурсника 2020 by NaUKMA Library
Буклет першокурсника 2020Буклет першокурсника 2020
Буклет першокурсника 2020
NaUKMA Library228 views
Матеріали до курсів: інструкція з користування by NaUKMA Library
Матеріали до курсів: інструкція з користуванняМатеріали до курсів: інструкція з користування
Матеріали до курсів: інструкція з користування
NaUKMA Library385 views
Буклет першокурсника 2019 by NaUKMA Library
Буклет першокурсника 2019Буклет першокурсника 2019
Буклет першокурсника 2019
NaUKMA Library1.2K views
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023 by NaUKMA Library
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
NaUKMA Library501 views
Workshop "Research Data Management" by NaUKMA Library
Workshop "Research Data Management"Workshop "Research Data Management"
Workshop "Research Data Management"
NaUKMA Library557 views
ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році by NaUKMA Library
ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 роціДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році
ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році
NaUKMA Library67.9K views
Складання бібліографічних списків до наукових робіт by NaUKMA Library
Складання бібліографічних списків до наукових робітСкладання бібліографічних списків до наукових робіт
Складання бібліографічних списків до наукових робіт
NaUKMA Library6.5K views
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook) by NaUKMA Library
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)
NaUKMA Library2.2K views
Буклет першокурсника 2017 by NaUKMA Library
Буклет першокурсника 2017Буклет першокурсника 2017
Буклет першокурсника 2017
NaUKMA Library2.5K views
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах by NaUKMA Library
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах
NaUKMA Library801 views
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ... by NaUKMA Library
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...
NaUKMA Library780 views
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион... by NaUKMA Library
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...
NaUKMA Library1.6K views
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ... by NaUKMA Library
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...
NaUKMA Library705 views
Авторизований віддалений доступ до електронних ресурсів бібліотеки by NaUKMA Library
Авторизований віддалений доступ до електронних ресурсів бібліотекиАвторизований віддалений доступ до електронних ресурсів бібліотеки
Авторизований віддалений доступ до електронних ресурсів бібліотеки
NaUKMA Library2.8K views
Розсилки: поради щодо використання функцій електронного каталогу Наукової біб... by NaUKMA Library
Розсилки: поради щодо використання функцій електронного каталогу Наукової біб...Розсилки: поради щодо використання функцій електронного каталогу Наукової біб...
Розсилки: поради щодо використання функцій електронного каталогу Наукової біб...
NaUKMA Library410 views
Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик ук... by NaUKMA Library
Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик ук...Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик ук...
Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик ук...
NaUKMA Library359 views
Доступ до наукової інформації через програми Research4Life by NaUKMA Library
Доступ до наукової інформації через програми Research4LifeДоступ до наукової інформації через програми Research4Life
Доступ до наукової інформації через програми Research4Life
NaUKMA Library452 views
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис by NaUKMA Library
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описОснови бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис
NaUKMA Library23.9K views

Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху"

 • 1. ПРОГРАМАКОНФЕРЕНЦІЇ Наукова комунікація в цифрову епоху 5-а Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, 29-30 березня 2017 р.
 • 2. Науковий потенціал університетів. Нові тенденції в науковій комунікації 09:00 09:30 Реєстрація, ранкова кава. 09:30 10.00 Відкриття конференції. Вітальне слово. Андрій Мелешевич, президент НаУКМА. Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України. Валентин Чеботарьов, директор УкрІНТЕІ. Марта Коломиєць, директор програми імені Фулбрайта в Україні. Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка Спонсори. Модератор: Тетяна Ярошенко. 10:00 10:20 Цифрова підтримка наукових досліджень. Тетяна Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації, НаУКМА, Україна. 10:20 10:40 Відкрита наука: практики, успішні кейси, роль бібліотек. Ірина Кучма, менеджерка, EIFL . 10:40 11:00 Аналіз впливу використання вченими наукометричних баз даних на науковий розвиток на прикладі України. Павєл Касьянов, експерт із наукометрії, Clarivate Analytics, Велика Британія. 11:00 11:20 Наукометричне забезпечення розробки та впровадження стратегії наукового розвитку університету. Олег Сябренко, менеджер з розвитку бізнесу, Clarivate Analytics, Велика Британія. 11:20 11:40 Танець крапель на воді або роздуми про розвиток сервісів "Library Publishing" в Україні. Тетяна Колесникова, директорка науково-технічної бібліотеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна. 11:40 12:00 Наукометричні інструменти оцінювання потенціалу інноваційних пріоритетів. Тетяна Кваша, завідувачка відділу, Державна наукова установа “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Україна. 12:00 12:30 Перерва на каву. 12:30 13:10 Нові підходи до видання науково-рецензованих журналів. Андрій Локтєв, консультант із ключових інформаційних рішень, Elsevier Science & Technology, Нідерланди. 13:10 13:50 De Gruyter - справді глобальний видавець. Яцек Левінсон, регіональний менеджер з продажу в Центральній та Східній Європі, De Gruyter GmbH, Польща. 13:50 14:30 Комлексне рішення від EBSCO для бібліотек в цифрову епоху. Рената Влодарчук, менеджерка з продажу,EBSCO, Польща. Анна Абрамовська, регіональна менеджерка з продажу,EBSCO, Польща. 14:30 15:10 ASAP - наукові рішення для архівування документів. Алі Тахмазов, виконавчий директор Plagiat.pl, Польща. Олександр Стрямець, Директор ТОВ "Плагiат", український представник Plagiat.pl, Польща МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: НАУКМА, ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА, СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2 29 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
 • 3. University Scientific Development. Trends in Scientific Communication 09:00 09:30 Registration, Welcome coffee. 09:30 10.00 Opening, Welcome speeches. Andriy Meleshevych, President, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Maxym Strikha, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine. Valentyn Chebotarov, Director, UkrISTEI. Marta Kolomayets, Director of the Fulbright Program in Ukraine. Oleg Serbin, Director, Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University. Sponsors. Moderator: Tetiana Yaroshenko 10:00 10:20 Digital scholarship and the new role of universities. Tetiana Yaroshenko, Vice-President for Research and Informatization, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. 10:20 10:40 Libraries and Open Science: good practice case studies. Iryna Kuchma, Open Access Programme Manager, EIFL. 10:40 11:00 Analysis of the effect of using scientometric databases on the science development of Ukraine. Pavel Kasyanov, Scientometry Expert, Clarivate Analytics, United Kingdom. 11:00 11:20 Scientometric analytics for development and implementation of a university scientific growth strategy. Oleg Syabrenko, Account Manager, Clarivate Analytics, United Kingdom. 11:20 11:40 Dance of drops on the water or thoughts about the development of "Library Publishing" services in Ukraine. Tetiana Kolesnykova, Director of the Scientific and Technical Library, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine. 11:40 12:00 Scientometrics for potential of innovation evaluation. Tetiana Kvasha, Head of the Department, State Scientific Organization "Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information", Ukraine. 12:00 12:30 Coffee Break. 12:30 13:10 New approaches in scientific journal publishing. Andrey Loktev, Customer Consultant Core Products, Elsevier Science & Technology, Netherlands. 13:10 13:50 De Gruyter – a truly global publisher. Jacek Lewinson, Area Sales Manager Central/Eastern Europe, De Gruyter GmbH, Poland. 13:50 14:30 A complete EBSCO solution for libraries in digital age. Renata Wlodarczyk, Sales Manager, EBSCO, Poland. Anna Abramowska, Regional Sales Manager, EBSCO, Poland. 14:30 15:10 ASAP - a solution of archiving of academic papers. Ali Tahmazov, Executive Director, Plagiat.pl, Poland. Oleksandr Striamets, Director of "Плагiат", Ukrainian representative of Plagiat.pl, Poland. LOCATION: NAUKMA, OLD ACADEMIC BUILDING 2 H.SKOVORODY ST., KYIV MARCH 29, 2017
 • 4. 15:10 15:50 Перерва на обід. 15:50 16:10 Система наукового декларування. Леонід Костенко, завідувач відділу бібліометрії та наукометрії, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна. Тетяна Симоненко, наукова співробітниця відділу бібліометрії та наукометрії, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна. 16:10 16:30 Оцінка науково-дослідницької діяльності вузів України та Білорусі. Сергій Назаровець, директор наукової бібліотеки, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна. Владімір Лазарєв, завідувач сектору наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. 16:30 17:00 Управління даними досліджень в науковій бібліотеці: погляд з Університету Штату Флорида. Джуліан Ренейн, STEM Data and Research Librarian, Університет Штату Флорида, США. 17:00 17:30 Постерна сесія. Наукові журнали в соціальних мережах: поступ за рік. Іван Степура, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна. Проект ІПСМ НАМ України «ЛІДЕР.100-річчя»: нові матеріали та дослідження творчості видатного українського сценографа Данила Лідера у відкритому доступі. Ірина Несміянова, співробітниця Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Досвід Американської бібліотеки у проведенні заходів з академічної доброчесності. Світлана Чуканова, координаторка, Американська бібліотека імені В. Китастого, Національний університет "Києво-Могилянська академія". Олександра Ярошенко, бібліотекарка, Американська бібліотека імені В. Китастого, Національний університет "Києво-Могилянська академія". Марія Федорів, бібліотекарка, Американська бібліотека імені В. Китастого, Національний університет "Києво-Могилянська академія". Проект ELibUkr: поширення знань Олександра Листопад, менеджерка з комунікаційELibUkr, бібліотекарка, Наукова бібліоте- ка Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Україна 17:30 18:30 Фуршет. 29 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
 • 5. 15:10 15:50 Lunch Break. 15:50 16:10 System of academic declarating. Leonid Kostenko, Head of the Department, Vernadsky National Library of Ukraine, Ukraine. Tetiana Symonenko, Researcher, Vernadsky National Library of Ukraine, Ukraine . 16:10 16:30 Assessing research activity of the universities in Ukraine and Belarus. Serhii Nazarovets, Library Director, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. Vladimir Lazarev, Chief of a Unit of the Library, Belarusian National Technical University, Belarus. Alexey Skalaban, Library Director, Belarusian National Technical University, Belarus. 16:30 17:00 Research Data Management in Academic Libraries: Perspectives from Florida State University. Julian Renaine, STEM Data and Research Librarian, Florida State University, USA. 17:00 17:30 Poster Session. Ukrainian academic journals in social media: a year progress. Ivan Stepura, PhD Student, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. The Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine’s project "LIDER’s 100 years": new archive materials and scientific studies about the famous ukrainian scenographer Danylo Lider. Iryna Nesmiianova, Researcher, Modern Art Research Institute, Ukraine. Academic integrity activities: the experience of Viktor Kytasty American Library. Svitlana Chukanova, coordinator, Viktor Kytasty American Library, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Oleksandra Yaroshenko, librarian, Viktor Kytasty American Library, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Mariia Fedoriv, librarian, Viktor Kytasty American Library, National University of Kyiv-Mohyla Academy. ELibUkr project: spreading the knowledge Oleksandra Lystopad, librarian, National University of Kyiv-Mohyla Academy Library, Ukraine. 17:30 18:30 Conference Reception. MARCH 29, 2017
 • 6. Наукометрія та бібліометрія. Науковий журнал. Ресурси та сервіси 10:00 10:20 Про підходи до реалізації методики відбору зарубіжних журналів для представлення їхніх публікацій користувачам наукової бібліотеки. Владімір Лазарєв, завідувач сектору наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. 10:20 10:40 Відкритий Доступ у Литві: кейс-стаді університету Миколаса Ромеріса. Наталія Попкова, бібліотекарка, Університет Миколаса Ромеріса, Литва. 10:40 11:00 Бібліометричний аналіз публікацій відкритого доступу Вільнюського дослідницького центру у Web of Science. Одр Трампієн, заступниця завідувача відділу дослідницьких інститутів, Бібліотека Академії наук Литви імені Врублевських, Литва. 11:00 11:20 Sci-Hub. Аналіз бібліотекаря. Алєксєй Скалабан, директор наукової бібліотеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. Єлєна Дієспєрова, завідувачка відділом маркетингу та проектної діяльності наукової біблі- отеки, Білоруський національний технічний університет, Білорусь. 11:20 11:40 Тенденції соціально-комунікаційних досліджень у світі (на матеріалах індексованих наукометричними базами даних виданнях). Лариса Гончарова, аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. 11:40 12:00 Діяльність бібліотеки для підтримки науковців університету. Тетяна Борисова, завідувачка відділу електронних ресурсів Наукової бібліотеки, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна. 12:00 12:20 Перерва на каву. 12:20 12:40 Стаття очима автора і видавця. Як написати так, щоб тебе надрукували. Ірина Тихонкова, старша наукова співробітниця, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Україна. 12:40 13:00 Англомовний "Вісник зоології". Перші підсумки. Віталій Харченко, завідувач відділу паразитології, заступник директора, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Україна. 13:00 13:20 Історія з періодикою. Анна Радченко, заступниця директора, головна редакторка, Видавничий дім "Академперіодика", Україна. 13:20 13:40 Реєстрація DOI для журналів університету: досвід Наукової бібліотеки. Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Марина Назаровець, Керівниця Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: НАУКМА, ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА, СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2 30 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.
 • 7. Scientometrics and bibliometrics. Academic journal. Resources and services 10:00 10.20 On the approaches to implementation of the method of determining lists of periodicals to be provided to scientific library users. Vladimir Lazarev, Chief of a Unit of the Library, Belarusian National Technical University, Belarus. Alexey Skalaban, Library Director, Belarusian National Technical University, Belarus. 10:20 10:40 Open Access in Lithuania: Mykolas Romeris University case study. Natalija Popkova, Librarian, Mykolas Romeris University, Lithuania. 10:40 11:00 Bibliometric analysis of open access publications of Vilnius Research Centers in Web of Science. Audre Trumpiene, Deputy head of the department at the research institutes, The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania. 11:00 11:20 Sci-Hub. Analysis of librarian. Alexey Skalaban, University Librarian, Belarusian National Technical University, Belarus. Elena Diesperova, Head of the Marketing and Project Activity Department, Scientific Library, Belarusian National Technical University, Belarus. 11:20 11:40 Trends in social communications studies in the world (based on publications in journals indexed by scientometric databases). Larysa Goncharova, postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. 11:40 12:00 Library activities to support university scientists. Tetiana Borysova, Head of the Electronic Resources Department, Library, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. 12:00 12:20 Coffee Break. 12:20 12:40 Article: perspectives of author and editor. How to write to be published. Iryna Tykhonkova, Senior Researcher, Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine, Ukraine 12:40 13:00 "Vestnik Zoologii" in English. First results. Vitaliy Kharchenko, Head of the Department of Parasitology, Deputy Director, I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine. 13:00 13:20 The story with periodicals. Anna Radchenko, Deputy Director, Publishing House Akademperiodyka of the National Academy of Science of Ukraine, Ukraine 13:20 13:40 DOI Registration for University Journals: Experience of Scientific Library. Serbin Oleg, Director of the Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National Uni- versity of Kyiv, Ukraine. Maryna Nazarovets, Head of Information monitoring service of the Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. LOCATION: NAUKMA, OLD ACADEMIC BUILDING 2 H.SKOVORODY ST., KYIV MARCH 30, 2017
 • 8. 13:40 14:00 Консорціум e-VERUM та проект ТОРНАДО. Денис Соловяненко, директор ТОВ "ЕВЕРУМ" . 14:00 14:20 Перерва на обід. 14:40 15:00 Про створення Національного репозитарію академічних текстів в України. Олена Чмир, завідувачка відділу, Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", Україна. 15:00 15:20 "Translatio Humanitarica": національний реєстр академічних перекладів. Іламі Ясна, керівниця проектів в межах Національного порталу української філософії "Філософія в Україні", Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Україна. 15:20 15:40 Вікіджерела — вільна бібліотека, яку можуть наповнювати всі охочі. Артем Комісаренко, відповідальний за напрямок БоГеМА (бібліотеки, галереї, музеї, архіви), член Правління, Громадська організація "Вікімедіа Україна", Україна. 15:40 16:00 Взаємодія бібліотеки з користувачами через соціальні мережі: досвід наукової бібліотеки НаУКМА. Олександра Листопад, відповідальна за соціальні мережі, наукова бібліотека, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна. 16:00 16:20 Соціальні мережі як інструментарій популяризації сучасного вченого. Дар’я Овчиннікова, завідувачка лабораторії, Одеська національна академія харчових технологій, Україна. 16:20 16:50 Річні збори ELibUkr. 16:20 17:20 Екскурсія. 17:20 17:40 Закриття конференції. 30 БЕРЕЗНЯ 2017 Р. ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • 9. 13:40 14:00 e-VERUM consortium and TORNADO project. Denys Solovianenko, "EVERUM" LLC Director. 14:00 14:20 Lunch Break. 14:40 15:00 Establishing a National repository of academic texts in Ukraine. Olena Chmyr, Head of the Department, State Scientific Organization "Ukrainian Institute of Scien- tific and Technical Expertise and Information”, Ukraine. 15:00 15:20 "Translatio Humanitarica": national registry of academic translations. Ilami Yasna, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine. 15:20 15:40 Wikisource, the free library that anyone can improve. Artem Komisarenko, Board member, Wikimedia Ukraine, Ukraine. 15:40 16:00 Interaction between library and users in social media: experience of National University of Kyiv- Mohyla Academy Library. Oleksandra Lystopad, social media manager, National University of Kyiv-Mohyla Academy Library, Ukraine. 16:00 16:20 Social Media, as a tool of modern scientist promotion. Daria Ovchynnikowa, Head of laboratory, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine. 16:20 16:50 ELibUkr annual meeting. 16:20 17:20 Excursion. 17:20 17:40 Conference Closing. MARCH 30, 2017 ORGANIZERS
 • 10. СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ DeGreuter - видавничий дім, що сьогодні публікує понад 1300 наукових монографій щороку в галузі гуманітарних, соціальних, природничих і юридичних наук, понад 700 назв рецензованих журналів, та багато інших цифрових продуктів. Elsevier – провідний світовий постачальник наукових, технічних та медичних інформаційних продуктів і послуг. До онлайн-рішень, що дозволяють підвищити продуктивність діяльності фахівців у сфері науки, освіти та різних галузях промисловості, належать відомі продукти компанії Science Direct, Scopus, Evolve, Knovel та ін. Продукт компанії інтернет-система антиплагіату Plagiat.pl – програма, для перевірки навчальних та нау- кових робіт на присутність плагіату. Plagiat.pl пропонує широкий спектр послуг та співпрацю для ВНЗ, науковців, шкіл, видавництв. Продукти та послуги компанії вже успішно використовують у Польщі, Румунії, Казахстані, Німеччині, Молдові та інших країнах світу. EBSCO Information Services - компанія, що пропонує елек- тронні ресурси, бази даних, електронних книг, системи електронного менеджменту та пошукових інтерфейсів для академічних, освітніх, медичних, урядових і публіч- них установ. Заснована у 1944 р. в Іпсвічі (Масачусестс, США). Серед продуктів компанії відомі в Україні EBSCO- host, EBSCO Discovery Service, EBSCO databaces та ін. Clarivate Analytics - компанія, що пропонує аналітичні та наукометричні інструменти для підтримки наукової дія- льності. До 2016 року компанія була підрозілом Thomson Reuters (Intellectual Property and Science business). Серед продуктів компанії - найстаріша наукометрична база да- них Web of Science, Cortellis, Thomson Innovation, Derwent World Patents Index, а також інструменти ResearcherID, EndNote, InSights.
 • 11. SOPNSORS De Gruyter - The independent academic publisher De Gruyter can look back at an over 260 year history. The De Gruyter Group publishes over 1,300 new titles each year in the humanities, medicine, natural sciences, and law, over 900 journals, and 40+ databases covering areas such as Chemistry, Nanotechnology and Architecture. Elsevier – Elsevier is a world-leading provider of information solutions that enhance the performance of science, health, and technology professionals, empowering them to make better decisions, deliver better care, and sometimes make groundbreaking discoveries that advance the boundaries of knowledge and human progress. Plagiat.pl Ltd is the Polish market leader of software created to combat copyright infringement and unauthorised use of another’s intellectual property. The company provides an Internet Antiplagiarism System and other essential tools to protect intellectual property to academic institutions, high schools, publishing houses and website owners. Plagiat.pl Ltd has been helping educators and students to prevent plagiarism since 2002. EBSCO Information Services is a division of EBSCO Indus- tries Inc., a family owned company since 1944. EBSCO offers library resources to customers in academic, medical, K–12, public library, law, corporate, and government markets. Its products EBSCONET, EBSCOhost, a collection of 600,000-plus ebooks, subject indexes, EBSCO Discovery Service (EDS), full- text databases and others Clarivate Analytics (formerly the Intellectual Property and Science business of Thomson Reuters) owns and operates a collection of leading subscription-based businesses focused on scientific and academic research, patent analytics and regulatory standards, pharmaceutical and biotech intelli- gence, trademark protection, domain brand protection and intellectual property management. Company owns well- known brands that include Web of Science, Cortellis, Thom- son Innovation, among others.
 • 12. 5th International Conference Scientific Communication in the Digital Age Kyiv, March 29-30, 2017