SlideShare a Scribd company logo
1 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 
ปีการศึกษา 2557 
ชื่อโครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 
ชื่อผู้ทาโครงงาน 
1.นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 ชั้น ม.6 ห้อง 14 
2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 ชั้น ม.6 ห้อง 14 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ 
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2 
ใบงาน 
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
สมาชิกในกลุ่ม 
1. นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 
2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) 
7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Seven Wonders of the World 
ประเภทโครงงาน เพื่อการศึกษา 
ชื่อผู้ทาโครงงาน 
1. นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 
2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ 
ชื่อที่ปรึกษาร่วม - 
ระยะเวลาดาเนินงาน ใช้เวลา 2 เดือน 
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 
7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Ancient 7 wonders, Middle 7 wonders and New 7 wonders) คือสิ่งที่ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และมีความโดดเด่น สาหรับสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัย โบราณ อายุตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์ ( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon ) ในศตวรรษที่สอง ก่อนคริสตกาล สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนเป็นอาคารหรือ อนุสาวรีย์ขนาดมโหฬาร และที่จัดใว้ 7 อันดับ ก็เพราะ เลข 7 นั้นกรีกถือว่าเป็นเลขที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ซึ่งเป็น สิ่งจาเป็นแก่เยาวชนและคนทั่วไปที่ควรทราบและเข้าใจประวัติความเป็นมา 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 
(Seven Wonders of the World) เพื่อให้ทันเทียมความรู้ให้ทันสมัย
3 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อค้นคว้าข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Seven Wonders of the World) 
- เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ให้แก่ผู้อ่าน 
- เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม ศิลปกรรมในการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ 
- เพื่อศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ 
- เพื่อเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆให้แก่ผู้อ่าน 
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) สืบค้นสิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่น ทั้งหมด 7 แห่งด้วยกันในแต่ละยุค โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ต่างๆกันไป โดยมีการกล่าวถึงครั้งแรกในงานของเฮโรโดตุส (Herodotos หรือ Herodotus เมื่อราว 5 ศตวรรษก่อน คริสตกาล แต่หลังจากนั้นก็การอ้างถึงจากกวีชาวกรีก เช่น คัลลิมาฆุส แห่งคีเรนี, อันทิพาเตอร์ แห่งซีดอน และฟิโล แห่งไบเซนไทน์ เมื่อราวศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก ในบัญชี แรก เรียกกันว่า เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ และหลังจากนั้น ยังมีบัญชีเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และยุคปัจจุบัน 
หลักการและทฤษฎี จากการศึกษาค้นคว้าและจากัดความเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ (Ancient 7 wonders, Middle 7 wonders and New 7 wonders)ในที่สุดวันที่คนทั่วโลกรอคอยก็มีถึง เมื่อจะมีการประกาศสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 7 สิ่ง สอดรับกับ วันที่มีเลข 7 ตรงกันทั้งวันเดือนปี ตามคติความเชื่อของฝรั่งว่าเป็นวันดี โดยสานักข่าวต่างประเทศรายงานการ ประกาศผลการคัดเลือก 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ ที่จัดขึ้น ณ สนามเบนฟิกา สเตเดียมในกรุงลิสบอน นคร หลวง ประเทศโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 ตามเวลาท้องถิ่น หรือช่วงเช้ามืดวันที่ 8 ก.ค. ตามเวลาใน ประเทศไทย และมีผู้ร่วมสักขีพยานการประกาศราว50,000 คน รวมทั้งดาราภาพยนตร์และผู้มีชื่อเสียงด้าน อื่นๆ อาทิ นีล อาร์มสตรอง อดีตนักบินอวกาศ เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องสาวชื่อดัง และนายโฆเซ โซครา เตส นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ทั้งยังมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปกว่า 170 ประเทศ คาดว่ามีผู้เฝ้าชมทั่วโลก ราว 1,600 ล้านคน สถานที่ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทาง อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย 
วิธีดาเนินงาน 
แนวทางการดาเนินงาน 
1.คิดหัวข้อโครงงาน 
2. ปรึกษาและขอคาแนะนาจาอาจาร์ยที่ปรึกษาโครงงาน 
3.ประชุมกลุ่มโครงงาน 
4.สารวจสอบถามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
5.แบ่งงานและค้นหาข้อมูลกับโครงงานที่จัดทา
4 
6.ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น 
7.ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
8.ประเมิณผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
- คอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
- หนังสื่อเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 
- สื่อวิดิโอใน www. youtube.com 
- สารคดีเปิดโลกกว้าง 
งบประมาณ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเดินงาน 
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน 
ลาดับ 
ที่ 
ขั้นตอน 
สัปดาห์ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
คิดหัวข้อโครงงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
2 
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 
/ 
/ 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
3 
จัดทาโครงร่างงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
4 
ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
5 
ปรับปรุงทดสอบ 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
6 
การทาเอกสารรายงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
7 
ประเมินผลงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
8 
นาเสนอโครงงาน 
/ 
ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ได้ ทราบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Seven Wonders of the World) 
- ได้เพิ่มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ให้แก่ผู้อ่าน 
- ได้เสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม ศิลปกรรมในการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ 
- ได้ศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ 
- ได้เปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆให้แก่ผู้อ่าน
5 
สถานที่ดาเนินการ - บ้านของนางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา 
- บ้านของนางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน 
- โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
- วิศวกรรม 
- ศิลปกรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- สังคมศาสตร์ 
แหล่งอ้างอิง 
- http://board.postjung.com/534730.html - http://narakornkanlay.blogspot.com/2013/07/blog-post_8.html - http://th.wikipedia.org/wiki/ 
- http://www.slideshare.net/kittichaipai/3-9096282

More Related Content

Similar to 2557 โครงงานคอม..

เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอม
'มะ ม่ะม่ะ มิ้นท์
 
คอม
คอมคอม
คอม
Chonnikarn Spy
 
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate022557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
Pimpaka Khampin
 
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุขเลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
Canned Pumpui
 
2557 โครงงานดาราศาสตร์
2557 โครงงานดาราศาสตร์2557 โครงงานดาราศาสตร์
2557 โครงงานดาราศาสตร์
ployprapim
 
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
nay220
 
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
Chonlakan Kuntakalang
 
เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอม
Mark Siwadol
 
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
Plai_fah
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
porpia
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
porpia
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
porpia
 
2557 project 02-30
2557 project  02-302557 project  02-30
2557 project 02-30
Nattharika Chansiri
 
Piano
PianoPiano

Similar to 2557 โครงงานคอม.. (20)

เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอม
 
คอม
คอมคอม
คอม
 
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate022557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
2557 project02-30-141113102522-conversion-gate02
 
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุขเลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
เลี้ยงลูกเจนฯ อัลฟ่าให้ฉลาดและมีความสุข
 
2557 โครงงานดาราศาสตร์
2557 โครงงานดาราศาสตร์2557 โครงงานดาราศาสตร์
2557 โครงงานดาราศาสตร์
 
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ
 
09 35-project
09 35-project09 35-project
09 35-project
 
09 35-project
09 35-project09 35-project
09 35-project
 
09 35-project
09 35-project09 35-project
09 35-project
 
09 35-project
09 35-project09 35-project
09 35-project
 
h6ju
h6juh6ju
h6ju
 
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
โครงร่างโครงงานคอม เหลือแหล่งอ้างอิง 5,27
 
computer
computercomputer
computer
 
เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอม
 
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
 
โครงร่างคอม
โครงร่างคอมโครงร่างคอม
โครงร่างคอม
 
2557 project 02-30
2557 project  02-302557 project  02-30
2557 project 02-30
 
Piano
PianoPiano
Piano
 

More from Chontida Suwanchaiya (20)

7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
 
ใบงานท8.
ใบงานท8.ใบงานท8.
ใบงานท8.
 
ใบงานท7.
ใบงานท7.ใบงานท7.
ใบงานท7.
 
ใบงานท6.
ใบงานท6.ใบงานท6.
ใบงานท6.
 
ใบงาน5.
ใบงาน5.ใบงาน5.
ใบงาน5.
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
ใบงานท3.
ใบงานท3.ใบงานท3.
ใบงานท3.
 
ใบงานท2.
ใบงานท2.ใบงานท2.
ใบงานท2.
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552
 
Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)
 
Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552
 
Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552
 
Pat7.2552
Pat7.2552Pat7.2552
Pat7.2552
 
Pat6.2552
Pat6.2552Pat6.2552
Pat6.2552
 
Pat5.2552
Pat5.2552Pat5.2552
Pat5.2552
 
Pat4.2552
Pat4.2552Pat4.2552
Pat4.2552
 
Pat3.2552
Pat3.2552Pat3.2552
Pat3.2552
 
Pat2. 2552
Pat2. 2552Pat2. 2552
Pat2. 2552
 
Pat1. 2552
Pat1. 2552Pat1. 2552
Pat1. 2552
 

2557 โครงงานคอม..

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 ชั้น ม.6 ห้อง 14 2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 ชั้น ม.6 ห้อง 14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Seven Wonders of the World ประเภทโครงงาน เพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน เลขที่ 4 2. นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา เลขที่ 34 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน ใช้เวลา 2 เดือน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Ancient 7 wonders, Middle 7 wonders and New 7 wonders) คือสิ่งที่ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และมีความโดดเด่น สาหรับสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัย โบราณ อายุตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์ ( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon ) ในศตวรรษที่สอง ก่อนคริสตกาล สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนเป็นอาคารหรือ อนุสาวรีย์ขนาดมโหฬาร และที่จัดใว้ 7 อันดับ ก็เพราะ เลข 7 นั้นกรีกถือว่าเป็นเลขที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ซึ่งเป็น สิ่งจาเป็นแก่เยาวชนและคนทั่วไปที่ควรทราบและเข้าใจประวัติความเป็นมา 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Seven Wonders of the World) เพื่อให้ทันเทียมความรู้ให้ทันสมัย
  • 3. 3 วัตถุประสงค์ - เพื่อค้นคว้าข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Seven Wonders of the World) - เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ให้แก่ผู้อ่าน - เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม ศิลปกรรมในการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ - เพื่อศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ - เพื่อเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆให้แก่ผู้อ่าน ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) สืบค้นสิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่น ทั้งหมด 7 แห่งด้วยกันในแต่ละยุค โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ต่างๆกันไป โดยมีการกล่าวถึงครั้งแรกในงานของเฮโรโดตุส (Herodotos หรือ Herodotus เมื่อราว 5 ศตวรรษก่อน คริสตกาล แต่หลังจากนั้นก็การอ้างถึงจากกวีชาวกรีก เช่น คัลลิมาฆุส แห่งคีเรนี, อันทิพาเตอร์ แห่งซีดอน และฟิโล แห่งไบเซนไทน์ เมื่อราวศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก ในบัญชี แรก เรียกกันว่า เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ และหลังจากนั้น ยังมีบัญชีเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และยุคปัจจุบัน หลักการและทฤษฎี จากการศึกษาค้นคว้าและจากัดความเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ (Ancient 7 wonders, Middle 7 wonders and New 7 wonders)ในที่สุดวันที่คนทั่วโลกรอคอยก็มีถึง เมื่อจะมีการประกาศสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 7 สิ่ง สอดรับกับ วันที่มีเลข 7 ตรงกันทั้งวันเดือนปี ตามคติความเชื่อของฝรั่งว่าเป็นวันดี โดยสานักข่าวต่างประเทศรายงานการ ประกาศผลการคัดเลือก 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ ที่จัดขึ้น ณ สนามเบนฟิกา สเตเดียมในกรุงลิสบอน นคร หลวง ประเทศโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 ตามเวลาท้องถิ่น หรือช่วงเช้ามืดวันที่ 8 ก.ค. ตามเวลาใน ประเทศไทย และมีผู้ร่วมสักขีพยานการประกาศราว50,000 คน รวมทั้งดาราภาพยนตร์และผู้มีชื่อเสียงด้าน อื่นๆ อาทิ นีล อาร์มสตรอง อดีตนักบินอวกาศ เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องสาวชื่อดัง และนายโฆเซ โซครา เตส นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ทั้งยังมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปกว่า 170 ประเทศ คาดว่ามีผู้เฝ้าชมทั่วโลก ราว 1,600 ล้านคน สถานที่ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทาง อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.คิดหัวข้อโครงงาน 2. ปรึกษาและขอคาแนะนาจาอาจาร์ยที่ปรึกษาโครงงาน 3.ประชุมกลุ่มโครงงาน 4.สารวจสอบถามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 5.แบ่งงานและค้นหาข้อมูลกับโครงงานที่จัดทา
  • 4. 4 6.ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น 7.ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 8.ประเมิณผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - หนังสื่อเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก - สื่อวิดิโอใน www. youtube.com - สารคดีเปิดโลกกว้าง งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเดินงาน ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 3 จัดทาโครงร่างงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 5 ปรับปรุงทดสอบ / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 6 การทาเอกสารรายงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 7 ประเมินผลงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ 8 นาเสนอโครงงาน / ชลธิดา,หทัยกาญจน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ได้ ทราบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก (Seven Wonders of the World) - ได้เพิ่มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ให้แก่ผู้อ่าน - ได้เสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม ศิลปกรรมในการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ - ได้ศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ - ได้เปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆให้แก่ผู้อ่าน
  • 5. 5 สถานที่ดาเนินการ - บ้านของนางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา - บ้านของนางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - วิศวกรรม - ศิลปกรรม - ประวัติศาสตร์ - สังคมศาสตร์ แหล่งอ้างอิง - http://board.postjung.com/534730.html - http://narakornkanlay.blogspot.com/2013/07/blog-post_8.html - http://th.wikipedia.org/wiki/ - http://www.slideshare.net/kittichaipai/3-9096282