SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 4
เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ
เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาค
แบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคล
หรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ
สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้
โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจ
คัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยากมาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัว
แปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย
บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านทางมือถือ (Basic English
Learning on Mobile Phone) ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว
แบบจาลองผสมแบบแยกแยะสาหรับการแบ่งคาไทย เป็นต้น
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 โครงงานคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์
 คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
 ยาไทยและยาจีน
 สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก
ตัวอย่างชื่อโครงงาน
ชื่อโครงงาน ระบบคาถามคาตอบสาหรับวิกิพีเดียภาษาไทย
ชื่อผู้ทำโครงงำน วิทวัส จิตกฤตธรรม
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ. ดร. ธนำรักษ์ ธีระมั่นคง
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ระดับชั้น ปริญญำตรี
หมวดวิชำ คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงำน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
เครื่องมือช่วยค้นหำข้อมูล (Search engine) ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองคำค้นของผู้ใช้โดยตรง เพียงแต่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่ำ คำค้น
ของผู้ใช้นั้นเกี่ยวข้องและพบมำกในเอกสำรใดบ้ำง ซึ่งผู้ใช้ต้องนำผลลัพธ์รำยกำรเอกสำรที่ได้มำอ่ำนและกรองข้อมูลด้วยตนเองเพื่อหำคำตอบ
ที่ต้องกำร ระบบคำถำมคำตอบเป็นระบบที่รับคำถำมที่อยู่ในรูปของประโยคภำษำมนุษย์จำกผู้ใช้และคืนคำตอบที่กระชับ ในระบบที่พัฒนำขึ้นนี้
ได้ใช้สำรำนุกรมออนไลน์ วิกิพีเดียภำษำไทยเป็นฐำนควำมรู้สำหรับตอบคำถำม โดยระบบสำมำรถสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้ำงจำกเอกสำรต่ำงๆ
ที่อยู่ในสำรำนุกรมและนำมำเก็บอยู่ในรูปของResource Description Framework (RDF) ระบบใช้วิธีค้นคืน
คำตอบ 2 วิธี คือ 1. แปลงคำถำมให้อยู่ในรูปคำค้นภำษำ SPARQL โดยเทียบคำถำมกับรูปแบบที่มีอยู่แล้วและดึงข้อมูลจำก
ฐำน RDF โดยตรง ซึ่งคำตอบที่ได้มักจะเป็นคำสั้นๆ 2. ใช้เทคนิคกำรค้นคืนสำรสนเทศ (Information Retrieval) เมื่อไม่
สำมำรถแปลงคำถำมให้เป็นคำค้น SPARQLได้ ระบบจะสกัดคำสำคัญ (keyword) จำกคำถำมของผู้ใช้ และค้นคืนจำกดัชนี
(index)ของเอกสำรวิกิพีเดียที่เตรียมไว้แล้ว โดยจะพยำยำมเลือกช่วงข้อควำมที่สั้นที่สุดและมีคำสำคัญในประโยคคำถำมมำเป็นคำตอบ
คำตอบที่ได้จำกวิธีที่สองมักจะเป็นช่วงข้อควำมสั้นๆ ระบบที่พัฒนำขึ้นสนับสนุนคำถำม 5 ประเภท คือ คำถำมเกี่ยวกับบุคคล คำถำม
เกี่ยวกับองค์กร คำถำมเกี่ยวกับสถำนที่ คำถำมเกี่ยวกับตัวเลขเชิงปริมำณ และคำถำมเกี่ยวกับเวลำ
ตัวอย่างโครงงาน
http://popcoon.blogspot.com/p/blog-page.html
ที่มา

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
Chanon Saiatit
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
Moo Mild
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
Moo Mild
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
Utaiwoot Ponglar
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
Tarn Tanawan
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
parephone2539
 
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
เชอร์รี่. พาเพิน
 
4
44
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
Preeyaporn Wannamanee
 
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
TK Tangkwa
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
Wirawit PreeRa
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Moomy Momay
 
ใบงานทที่ 4
ใบงานทที่ 4ใบงานทที่ 4
ใบงานทที่ 4
Mashmallow Korn
 

What's hot (16)

ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K4
K4K4
K4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
 
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
04
0404
04
 
4
44
4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
 
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่องโครงงานประเภท
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
ใบงานทที่ 4
ใบงานทที่ 4ใบงานทที่ 4
ใบงานทที่ 4
 

Viewers also liked

IOS 3.1.3 export vs icloud
IOS 3.1.3 export vs icloudIOS 3.1.3 export vs icloud
IOS 3.1.3 export vs icloud
Simone Galiano
 
An Introduction to Earthy Goods Foundation
An Introduction to Earthy Goods FoundationAn Introduction to Earthy Goods Foundation
An Introduction to Earthy Goods Foundation
earthygoods
 
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla DevelopersJoomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
Trinay Technology Solutions
 
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
Eliha Mahsuna
 
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
Chontida Suwanchaiya
 
LinkedIn: Free vs paid presentation
LinkedIn: Free vs paid presentationLinkedIn: Free vs paid presentation
LinkedIn: Free vs paid presentation
LinkedIn Espana
 
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personalAprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
LinkedIn Espana
 

Viewers also liked (8)

IOS 3.1.3 export vs icloud
IOS 3.1.3 export vs icloudIOS 3.1.3 export vs icloud
IOS 3.1.3 export vs icloud
 
An Introduction to Earthy Goods Foundation
An Introduction to Earthy Goods FoundationAn Introduction to Earthy Goods Foundation
An Introduction to Earthy Goods Foundation
 
Pat5.2552
Pat5.2552Pat5.2552
Pat5.2552
 
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla DevelopersJoomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
Joomla development company - Trinay Technology Solutions - Joomla Developers
 
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
Proposal Tesin Faskes Tingkat 1
 
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
 
LinkedIn: Free vs paid presentation
LinkedIn: Free vs paid presentationLinkedIn: Free vs paid presentation
LinkedIn: Free vs paid presentation
 
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personalAprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
Aprende a reclutar con LinkedIn para empresas de selección de personal
 

Similar to ใบงาน4.

ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
Chayanit Nontathum
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
Gu 'Boss
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ไทด์ ป่วง แพ่ง
 
K4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อกK4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อก
Sopui Sophida
 
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท  4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_ใบงานท  4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
mayuree_jino
 
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
taioddntw
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
powe1234
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
natnardtaya
 
ใบงานที่4
ใบงานที่4ใบงานที่4
ใบงานที่4
Bt B'toey
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
Piyamas Songtronge
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
suparada
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
suparada
 

Similar to ใบงาน4. (16)

Work4
Work4Work4
Work4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อกK4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อก
 
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท  4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_ใบงานท  4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
 
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่4เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่4
ใบงานที่4ใบงานที่4
ใบงานที่4
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K4
K4K4
K4
 

More from Chontida Suwanchaiya (18)

2557 โครงงานคอม..
2557 โครงงานคอม..2557 โครงงานคอม..
2557 โครงงานคอม..
 
2557 โครงงานคอม.
2557 โครงงานคอม.2557 โครงงานคอม.
2557 โครงงานคอม.
 
ใบงานท8.
ใบงานท8.ใบงานท8.
ใบงานท8.
 
ใบงานท7.
ใบงานท7.ใบงานท7.
ใบงานท7.
 
ใบงานท6.
ใบงานท6.ใบงานท6.
ใบงานท6.
 
ใบงาน5.
ใบงาน5.ใบงาน5.
ใบงาน5.
 
ใบงานท3.
ใบงานท3.ใบงานท3.
ใบงานท3.
 
ใบงานท2.
ใบงานท2.ใบงานท2.
ใบงานท2.
 
Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552
 
Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)
 
Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552
 
Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552
 
Pat7.2552
Pat7.2552Pat7.2552
Pat7.2552
 
Pat6.2552
Pat6.2552Pat6.2552
Pat6.2552
 
Pat4.2552
Pat4.2552Pat4.2552
Pat4.2552
 
Pat3.2552
Pat3.2552Pat3.2552
Pat3.2552
 
Pat2. 2552
Pat2. 2552Pat2. 2552
Pat2. 2552
 
Pat1. 2552
Pat1. 2552Pat1. 2552
Pat1. 2552
 

ใบงาน4.

  • 1. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
  • 2. ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาค แบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจ คัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยากมาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัว แปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านทางมือถือ (Basic English Learning on Mobile Phone) ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว แบบจาลองผสมแบบแยกแยะสาหรับการแบ่งคาไทย เป็นต้น โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  • 3.  โครงงานคอมพิวเตอร์  โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์  คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด  ยาไทยและยาจีน  สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก ตัวอย่างชื่อโครงงาน
  • 4. ชื่อโครงงาน ระบบคาถามคาตอบสาหรับวิกิพีเดียภาษาไทย ชื่อผู้ทำโครงงำน วิทวัส จิตกฤตธรรม ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ. ดร. ธนำรักษ์ ธีระมั่นคง สถำบันกำรศึกษำ สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับชั้น ปริญญำตรี หมวดวิชำ คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทำโครงงำน ไม่ระบุ บทคัดย่อ เครื่องมือช่วยค้นหำข้อมูล (Search engine) ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองคำค้นของผู้ใช้โดยตรง เพียงแต่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่ำ คำค้น ของผู้ใช้นั้นเกี่ยวข้องและพบมำกในเอกสำรใดบ้ำง ซึ่งผู้ใช้ต้องนำผลลัพธ์รำยกำรเอกสำรที่ได้มำอ่ำนและกรองข้อมูลด้วยตนเองเพื่อหำคำตอบ ที่ต้องกำร ระบบคำถำมคำตอบเป็นระบบที่รับคำถำมที่อยู่ในรูปของประโยคภำษำมนุษย์จำกผู้ใช้และคืนคำตอบที่กระชับ ในระบบที่พัฒนำขึ้นนี้ ได้ใช้สำรำนุกรมออนไลน์ วิกิพีเดียภำษำไทยเป็นฐำนควำมรู้สำหรับตอบคำถำม โดยระบบสำมำรถสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้ำงจำกเอกสำรต่ำงๆ ที่อยู่ในสำรำนุกรมและนำมำเก็บอยู่ในรูปของResource Description Framework (RDF) ระบบใช้วิธีค้นคืน คำตอบ 2 วิธี คือ 1. แปลงคำถำมให้อยู่ในรูปคำค้นภำษำ SPARQL โดยเทียบคำถำมกับรูปแบบที่มีอยู่แล้วและดึงข้อมูลจำก ฐำน RDF โดยตรง ซึ่งคำตอบที่ได้มักจะเป็นคำสั้นๆ 2. ใช้เทคนิคกำรค้นคืนสำรสนเทศ (Information Retrieval) เมื่อไม่ สำมำรถแปลงคำถำมให้เป็นคำค้น SPARQLได้ ระบบจะสกัดคำสำคัญ (keyword) จำกคำถำมของผู้ใช้ และค้นคืนจำกดัชนี (index)ของเอกสำรวิกิพีเดียที่เตรียมไว้แล้ว โดยจะพยำยำมเลือกช่วงข้อควำมที่สั้นที่สุดและมีคำสำคัญในประโยคคำถำมมำเป็นคำตอบ คำตอบที่ได้จำกวิธีที่สองมักจะเป็นช่วงข้อควำมสั้นๆ ระบบที่พัฒนำขึ้นสนับสนุนคำถำม 5 ประเภท คือ คำถำมเกี่ยวกับบุคคล คำถำม เกี่ยวกับองค์กร คำถำมเกี่ยวกับสถำนที่ คำถำมเกี่ยวกับตัวเลขเชิงปริมำณ และคำถำมเกี่ยวกับเวลำ ตัวอย่างโครงงาน