SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 2
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
ความสาคัญของโครงงาน
 โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ใน
การศึกษาหาคาตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนาและให้คาปรึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยผู้ทาต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คาตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น
โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผน
ในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือ
ผลสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นๆ
หลักการทาโครงงาน
 เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าเอง
 ลงมือปฏิบัติเอง
 นาเสนอโครงงานเอง
 ร่วมกาหนดแนวทางวัดผลและประเมินผล
 ช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและการทางานอย่างเป็นระบบ
 ฝึกให้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น
 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ความสาคัญของโครงงาน
 http://www.slideshare.net/MindJustSmile/ss-6889063
 http://luckystarsw.wordpress.com/category
ที่มา

More Related Content

What's hot

ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น มชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
RiewRue2
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
StampPamika
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
Royphim Namsongwong
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
superglag
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
Chayanis
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
naaikawaii
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Noonnu Ka-noon
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Pawarit Jitakul
 
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
taioddntw
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
berry green
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
ployprapim
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
Fluofern
 

What's hot (15)

ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น มชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
ชื่อ นาย ธนธรณ์ แซ่ฉั่ว ชั้น ม
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
 
ณิชากร
ณิชากรณิชากร
ณิชากร
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภท
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
อิอิอิ
อิอิอิอิอิอิ
อิอิอิ
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 

Viewers also liked

Alexis allan neea 05162012
Alexis allan neea 05162012Alexis allan neea 05162012
Alexis allan neea 05162012
kendallyoungblood
 
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik ProjeleriAvrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
esmgns
 
Going up the food chain - Mark Barrett
Going up the food chain - Mark BarrettGoing up the food chain - Mark Barrett
Going up the food chain - Mark Barrett
adobebc
 
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim GentleExpand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
adobebc
 

Viewers also liked (6)

Alexis allan neea 05162012
Alexis allan neea 05162012Alexis allan neea 05162012
Alexis allan neea 05162012
 
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik ProjeleriAvrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
Avrupa Birligi Egitim ve Genclik Projeleri
 
Going up the food chain - Mark Barrett
Going up the food chain - Mark BarrettGoing up the food chain - Mark Barrett
Going up the food chain - Mark Barrett
 
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim GentleExpand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
Expand your reach - setting up an educated BC sales channel - Tim Gentle
 
ใบงานท3.
ใบงานท3.ใบงานท3.
ใบงานท3.
 
ใบงาน5.
ใบงาน5.ใบงาน5.
ใบงาน5.
 

Similar to ใบงานท2.

ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงานใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
mayuree_jino
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Fernimagine
 
งานคอม
งานคอม งานคอม
งานคอม
tanapatwangklaew
 
โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3
Noonnu Ka-noon
 
กุลนันท์
กุลนันท์กุลนันท์
กุลนันท์
Fary Love
 
ใบงาน2 8
ใบงาน2 8ใบงาน2 8
ใบงาน2 8
Fary Love
 
ใบงานคอมม
ใบงานคอมมใบงานคอมม
ใบงานคอมม
konosor
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8 ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
Fary Love
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
Rachaya Smn
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
superglag
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
ktiz0123
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Patchara Pussadee
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
Nothern Eez
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
treerawat kunyodying
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Freshsica Chunyanuch
 

Similar to ใบงานท2. (20)

ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงานใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
งานคอม
งานคอม งานคอม
งานคอม
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3
 
กุลนันท์
กุลนันท์กุลนันท์
กุลนันท์
 
ใบงาน2 8
ใบงาน2 8ใบงาน2 8
ใบงาน2 8
 
ใบงานคอมม
ใบงานคอมมใบงานคอมม
ใบงานคอมม
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8 ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
Com 2-8
Com 2-8Com 2-8
Com 2-8
 
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่2-5
ใบงานที่2-5ใบงานที่2-5
ใบงานที่2-5
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 

More from Chontida Suwanchaiya (19)

7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
 
2557 โครงงานคอม..
2557 โครงงานคอม..2557 โครงงานคอม..
2557 โครงงานคอม..
 
2557 โครงงานคอม.
2557 โครงงานคอม.2557 โครงงานคอม.
2557 โครงงานคอม.
 
ใบงานท8.
ใบงานท8.ใบงานท8.
ใบงานท8.
 
ใบงานท7.
ใบงานท7.ใบงานท7.
ใบงานท7.
 
ใบงานท6.
ใบงานท6.ใบงานท6.
ใบงานท6.
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552Pat7 6 .2552
Pat7 6 .2552
 
Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)Pat7 2 .2552 (1)
Pat7 2 .2552 (1)
 
Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552Pat7 4. 2552
Pat7 4. 2552
 
Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552Pat7-3. 2552
Pat7-3. 2552
 
Pat7.2552
Pat7.2552Pat7.2552
Pat7.2552
 
Pat6.2552
Pat6.2552Pat6.2552
Pat6.2552
 
Pat5.2552
Pat5.2552Pat5.2552
Pat5.2552
 
Pat4.2552
Pat4.2552Pat4.2552
Pat4.2552
 
Pat3.2552
Pat3.2552Pat3.2552
Pat3.2552
 
Pat2. 2552
Pat2. 2552Pat2. 2552
Pat2. 2552
 
Pat1. 2552
Pat1. 2552Pat1. 2552
Pat1. 2552
 

ใบงานท2.