SlideShare a Scribd company logo
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.03.2010 м. Київ № 75
Про затвердження Інструкції
з організації функціонування
Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів
внутрішніх справ України
Відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову
систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від
12.10.2009 № 436, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за
№ 1256/17272, та з метою вдосконалення функціонування існуючих в органах і
підрозділах внутрішніх справ України інформаційних обліків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі –
Інструкція), що додається.
2. ДІТ (Буржинський В.А.) забезпечити розроблення та реалізацію
плану заходів щодо поступового приведення у відповідність до вимог цієї
Інструкції наявних інформаційних ресурсів, які знаходяться на обліку в
Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі.
3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС,
начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях,
районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів), ректорам
вищих навчальних закладів МВС забезпечити вивчення та виконання цієї
Інструкції особовим складом, організувати роботу згідно з її вимогами.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС від 30.06.1998
№ 483 „Про затвердження Положення про комп`ютерну інформаційну
підсистему „Оріон-3” та від 17.11.2003 № 1395 „Про інформаційні системи
органів внутрішніх справ України”.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра -
начальника Головного штабу генерал-полковника міліції Вербенського М.Г.
6. Наказ надіслати за належністю.
В.о. Міністра
генерал-полковник міліції М.М. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
10.03.2010 № 75
ІНСТРУКЦІЯ
з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової
системи органів внутрішніх справ України.
1. Загальні положення
Інструкція з організації функціонування Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі -
Інструкція) відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову
систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від
12.10.2009 № 436 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009
за № 1256/17272, встановлює правила обробки інформації в Інтегрованій
інформаційно-пошуковій системі (далі - ІІПС), регулює порядок доступу
користувачів органів та підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС) до
інформаційних ресурсів ІІПС.
Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання особовим
складом структурних підрозділів районних, міських, лінійних управлінь
(відділів), апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), центрального апарату МВС, навчальних
закладів МВС, яким у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених
чинним законодавством, надано право обробки інформації в ІІПС та її
використання.
В Інструкції наведені нижче терміни вжито у такому значенні:
автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - частина програмно-
технічного комплексу ІІПС, що призначена для автоматизації професійної праці
користувача і забезпечує обробку інформації у визначеній базі даних ІІПС,
відображення на екрані монітора персонального комп’ютера та друк необхідних
йому даних (відомостей);
авторизація - надання права користувачу на виконання певних дій в ІІПС,
зокрема на одержання певного типу доступу до об’єктів (читання, унесення,
записування, дозапис/коригування, видалення/знищення).
база даних (далі - БД) - система програмно-апаратних засобів,
призначених для централізованого накопичення і колективного використання
даних щодо об’єктів обліку, а також сукупність даних, які передбачають загальні
принципи опису, обробки та збереження даних;
2
виділене робоче місце (далі - ВРМ) - сукупність програмно-технічних
засобів, що включає: персональний комп’ютер, периферійне телекомунікаційне
обладнання, джерела безперебійного живлення, інше спеціальне обладнання;
дані - інформація (відомості), яка подана у формі, придатній для її
обробки засобами обчислювальної техніки;
доступ до інформації - отримання користувачем можливості обробляти
інформацію в ІІПС;
електронна картка - окремий запис бази даних, інформацію в якому
зафіксовано у вигляді електронних даних, який може бути сформований,
збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на
папері;
знищення інформації - дії, унаслідок яких інформація в ІІПС зникає
(видалення, вилучення);
ім’я (ідентифікатор) користувача - унікальний набір символів, що
дозволяє однозначно виділити (визначити) користувача в ІІПС. Ім’я
користувача автоматично відображається у всіх опрацьованих ним запитах
(роздруківках), фіксується в системних журналах реєстрації роботи
користувачів, програмних та технічних засобів ІІПС при обробці інформації;
класифікатор - перелік найменувань ознак об’єктів, у якому ознаки
класифікації розподілено на групи і цим групам надано коди у вигляді
послідовностей цифр;
користувач - працівник ОВС, якому в установленому Інструкцією
порядку надано право доступу до інформації в ІІПС;
об’єкт обліку - сукупність обов’язкових та додаткових реквізитів, які
характеризують окрему інформацію (набір відомостей) або її сукупних даних;
обробка інформації - виконання однієї або кількох операцій, зокрема:
збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання,
знищення (вилучення), реєстрація, приймання, отримання, передавання
інформації, які здійснюються в ІІПС за допомогою технічних і програмних
засобів;
пароль - послідовність символів, яку користувач повинен ввести через
обладнання вводу інформації, перш ніж він почне обробку інформації в ІІПС.
Пароль визначається та використовується користувачем особисто і
розголошенню не підлягає;
реквізит - дані або сукупність даних, які відповідають окремій графі
паперового документа (ІК), одному полю електронної картки (БД).
Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у
Законах України „Про інформацію”, „Про телекомунікації”, „Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про оперативно-
розшукову діяльність”, Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову
систему органів внутрішніх справ України (далі - Положення про ІІПС),
затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 № 436 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за № 1256/17272.
3
Скорочення, які зустрічаються у тексті Інструкції:
АДБ
ГІАЦ РФ
ІК
ККУ
КС
КУпАП
МІБ
МОКП
ОРС
П/Р
СІТ (ВІТ)
УІТ (ВІТ)
адресно-довідкове бюро
головний інформаційно-аналітичний центр МВС Російської
Федерації;
інформаційна картка;
Кримінальний кодекс України;
кримінальна справа;
Кодекс України про адміністративні правопорушення;
міждержавний інформаційний банк;
Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол;
оперативно-розшукова справа;
приймальник-розподільник;
сектор (відділ) інформаційних технологій ОВС;
управління (відділ) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС.
2. Об’єкти обліку та форми надання інформації
Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) ІІПС є відомості щодо подій, злочинів (правопорушень), осіб,
речей, документів, цінностей та іншого майна, які підлягають обліку, відповідно до Положення про ІІПС.
Перелік об’єктів обліку баз даних ІІПС (далі - Перелік об’єктів), строки зберігання відомостей та підстави їх зняття з
обліку викладено у додатку 1.
Облік в ІІПС об’єктів здійснюється на підставі інформації, викладеної в матеріалах, що перебувають у
провадженні, розслідуються, на виконанні працівників ОВС (далі - виконавці):
зареєстрованих в ОВС заявах і повідомленнях підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади,
громадськості або окремих громадян про злочини, адміністративні правопорушення, аварії, пожежі, катастрофи, стихійні
лиха та інші надзвичайні події;
повідомленнях засобів масової інформації, публічних виступах;
матеріалах дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних правопорушень, КС та ОРС, у тому числі, що
надійшли з інших ОВС, справ щодо профілактичної роботи стосовно громадян;
повідомленнях (рапортах) працівників ОВС у разі звернення до них громадян або службових осіб із заявами чи
повідомленнями про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких;
повідомленнях (рапортах) працівників ОВС, які беруть безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебувають у
провадженні органів прокуратури, дізнання чи слідства ОВС;
рішеннях органів (посадових осіб), виконання яких покладено на ОВС;
виданих на ім’я особи документах, підписаних нею документах, а також відомостях про особу, зібраних органами
внутрішніх справ, державними
4
органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень;
паспортах (формулярах) на речі, цінності та інше майно, документах, які знаходяться у державному обігу, офіційних
результатах експертних досліджень;
повідомленнях, отриманих працівниками ОВС під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від
громадян і посадових осіб, про події, злочини, правопорушення та причетних до них осіб;
повідомленнях, отриманих в ОВС від правоохоронних органів іноземних держав на підставі міжнародних договорів
України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері боротьби із злочинністю.
Перелік підрозділів (служб) ОВС, працівники яких надають та вносять інформацію до баз даних ІІПС (далі - Перелік
служб), терміни взяття інформації на облік викладено у додатку 2.
Облік в ІІПС об’єктів, які проходять за матеріалами КС, дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних
правопорушень, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні прокурорів, слідчих прокуратури, податкової
міліції, інших органів державної влади здійснюється працівниками ОВС на підставі зареєстрованих та наданих до ОВС
документів.
Відомості щодо об’єктів обліку до БД ІІПС надаються виконавцями у таких формах:
безпосереднє внесення відомостей до електронних карток БД ІІПС та на підставі них (за потреби) виконання
роздруківок паперових документів обліку (ІК);
на паперових документах обліку, відповідно до пункту 4.6 Інструкції, з послідуючим унесенням викладених у них
відомостей до електронних карток БД ІІПС.
Форми паперових документів обліку БД ІІПС:
інформаційна картка на особу - ІК-О (додаток 3);
інформаційна картка на злочин - ІК-ЗЛ (додаток 4);
інформаційна картка на річ, зброю, документ - ІК-Р (додаток 5);
інформаційна картка на культурну цінність - ІК-АН (додаток 6);
інформаційна картка на розшукувану особу - ІК-РО (додаток 7);
інформаційна картка на зареєстровану зброю - ІК-ЗБ (додаток 8);
відомість про зброю - В-ЗБ (додаток 9);
інформаційна картка на транспортний засіб - ІК-ТЗ (додаток 10).
Форми паперових документів обліку, які надсилаються до ГІАЦ МВС РФ для взяття об’єктів на облік (зняття з
обліку) МІБ, відповідно до „Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц”:
5
опознавательная карта (приложение №1);
постановление об объявлении межгосударственного розыска (приложение №2);
постановление о прекращении межгосударственного розыска (приложение №4).
Реєстрації в ІІПС підлягає вся внесена до неї інформація. Присвоєння реєстраційного номера виконується
автоматично у момент збереження електронної картки у межах відповідної БД ІІПС.
Мова формування інформаційних ресурсів ІІПС - українська, для установчих даних осіб - додатково російська і
латиниця (пункт 3.2 Інструкції).
На виконання міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних
держав у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому законодавством порядку, мова формування
окремих відомостей щодо об`єктів обліку - російська та/або латиниця (глави 10, 11, 13, 14 Інструкції).
Забороняється надання та внесення до ІІПС інформації про:
зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється
для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення злочинів, розголошення яких може створити загрозу національним
інтересам і безпеці;
зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення цих відомостей може завдати шкоди національним
інтересам і безпеці;
зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.
3. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та паперових документів обліку
Установчі дані особи - прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження особи вказуються у називному
відміннику.
На осіб, які мають подвійне прізвище, до баз даних уносяться окремо 2 варіанти прізвища, які пишуться через
дефіс. Наприклад, на особу, яка має прізвище „Петров-Костенко”, до електронної картки у реквізит прізвище вноситься -
„Петров-Костенко” і додатково з відміткою він же - „Костенко-Петров”. У такій же послідовності вносяться відомості на
осіб, які мають декілька імен та по батькові, або у випадку отримання інформації щодо зміни установчих даних особи
(прізвище, ім’я, по батькові).
Прізвище, ім’я та по батькові вказуються:
українською та російською мовами відповідно до національного паспорта громадянина України (свідоцтва про
народження - для дитини);
6
українською мовою та латиницею відповідно до закордонного паспорта громадянина України (проїзного документа
дитини);
російською мовою та/або латиницею відповідно до документа, який засвідчує особу громадянина іноземної держави
або особи без громадянства, а також українською мовою, згідно з правилами транслітерації.
Місце народження особи - вказується країна, де особа народилася, населений пункт (за наявності відомостей).
Щодо осіб, які народилися в Україні або країнах СНД - вказуються: країна, область (республіка, край), район, населений
пункт.
Громадянство - вказується країна, громадянство чи підданство якої має особа.
Паспорт або інший офіційний документ, який засвідчує особу, - указуються повні дані: вид документа, серія,
номер, дата видачі, орган, який видав документ.
Місце реєстрації та/або місце проживання особи - вказуються адреси, за якими особа зареєстрована та/або
проживає на території України.
Дати вказуються арабськими цифрами в повному обсязі без скорочень. Відсутня у двозначному числі перша
цифра дня або місяця доповнюється нулем. День та місяць указується двозначним, а рік - чотиризначним числами.
Установчі та ідентифікуючі дані зброї:
марка зброї, у тому числі її модель та/або модифікація, уносяться виключно згідно з електронними класифікаторами БД
ІІПС;
калібр зброї вказується в метричній або дюймовій системі (без вказування розмірів боєприпасів) відповідно до даних
заводів-виробників або висновків результатів експертиз, наприклад: калібр - 9,0 (в мм) або .38 (США), 380 (Велика
Британія). У реквізиті калібр для холодної зброї зазначається довжина леза в міліметрах, наприклад: ніж - 140 мм;
рік виготовлення, серія та індивідуальний (заводський) номер зброї вносяться окремо відповідно до маркування та/або
паспорту на зброю заводу виробника, експертного висновку.
З метою уніфікації системи класифікації та кодування інформації в ІІПС відповідні реквізити електронних карток
заповнюються згідно з класифікаторами БД ІІПС.
У разі відсутності у відповідному класифікаторі необхідної ознаки (марки, моделі, модифікації, опису) до УІТ (ВІТ),
ДІТ надсилається лист, у якому викладаються підстави доповнення (внесення змін) до даного класифікатора, пропонується
її визначення (щодо транспортних засобів, зброї,
7
речей, антикваріату, іншого майна, обов’язкове посилання на джерело інформації: друковані довідники, паспорти,
формуляри, результати експертних досліджень, відповідний сайт мережі „Інтернет”). Доповнення (внесення змін) в
класифікаторах БД ІІПС виконується централізовано адміністраторами ІІПС.
У електронних картках ІІПС та ІК обов’язково вказуються:
повна назва ОВС;
номер та дата реєстрації матеріалу (справи, протоколу), а також рішення та дата прийняття рішення;
номер реєстрації та дата взяття об’єкта на облік виконавцем;
підстави взяття об’єкта на облік (зняття з обліку);
реєстраційний номер електронної картки відповідної БД ІІПС;
посада та прізвище виконавця - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким надано інформацію для
внесення (доповнення, зняття з обліку) до ІІПС;
посада та прізвище авторизованого користувача - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким унесено
інформацію до ІІПС (коригував).
Як виняток (пункт 4.6 Інструкції) дозволяється заповнення паперових документів обліку кульковою або
чорнильною ручкою друкованими літерами, чітко, розбірливо, без виправлень і скорочень.
ІК обов’язково перевіряється керівником структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця (у разі відсутності
керівника підрозділу - заступником начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом формування
відповідної БД), щодо повноти, об’єктивності, достовірності викладеної в ній інформації, та підписується ними. У разі
виявлення помилок, незаповнених обов’язкових реквізитів ІК не підписується та повертається виконавцю для усунення
недоліків.
4. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів БД ІІПС
Основою системи функціонування ІІПС є територіальні вузли, які розміщено і функціонують безпосередньо в
районних, міських, лінійних управліннях (відділах) ГУМВС, УМВС з підключенням виділеними або комутованими каналами
зв’язку до баз даних регіональних (обласних) вузлів ІІПС. Інформаційні ресурси БД ІІПС центрального вузла формуються
шляхом об’єднання інформаційних ресурсів БД ІІПС регіональних (обласних) вузлів.
Відомості щодо об’єкта обліку збираються, перевіряються за наявними обліками БД ІІПС, ставляться на облік,
знімаються з обліку та надаються для внесення до відповідної БД ІІПС виконавцем:
працівником структурного підрозділу (служби) ОВС (апарату ГУМВС, УМВС, центрального апарату МВС) на
виконанні (у провадженні) якого
8
знаходиться матеріал або на якого покладено обов’язки щодо здійснення обліку відповідних об’єктів;
працівником структурного підрозділу (служби) ОВС, який бере безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебуває
у провадженні органу прокуратури, дізнання чи слідства ОВС.
Інформація надається та обробляється в ІІПС відповідно до загальних правил заповнення реквізитів електронних
карток БД ІІПС та паперових документів обліку (глава 3 Інструкції).
Категорично забороняється:
унесення до ІІПС недостовірної інформації (невідповідність наданої виконавцем інформації відомостям інших
взаємопов’язаних БД ІІПС);
збереження електронної картки в БД ІІПС, у якій відсутні (незаповнені) обов’язкові реквізити або виконано з
порушенням вимог глави 3 Інструкції;
взяття об’єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) виконавцем без перевірки цього об’єкта за наявними
обліками ІІПС, АДБ.
Відомості, які вносяться до ІІПС, повинні бути достовірними, без помилок, реально відповідати зібраним
матеріалам, забезпечувати однозначне їх тлумачення.
Інформація щодо об’єктів обліку вноситься до електронних карток БД ІІПС відповідно до реквізитів цих карток та
класифікаторів БД ІІПС. Відомості заносяться до інформаційних полів, визначених найменуваннями реквізитів відповідної
електронної картки.
Обробка інформації здійснюється з виділених робочих місць, установлених в структурних підрозділах (службах)
ОВС, на підставі наданих виконавцями матеріалів, зазначених в пунктах 2.2, 2.3 Інструкції.
Унесення відомостей та доповнень, коригування, зняття з обліку інформації в БД ІІПС виконується упродовж однієї
доби тільки авторизованими користувачами - безпосередньо виконавцями або працівниками структурних підрозділів (служб)
ОВС (додаток 2), яким надано таке право розпорядником ІІПС відповідно до вимог, викладених у главах 20 та 21 Інструкції.
У разі відсутності в структурному підрозділі (службі) ОВС фізичного доступу до ІІПС дозволяється надання
відомостей щодо об’єктів на паперових документах обліку (пункт 3.11 Інструкції).
На підставі наданих виконавцями ІК відомості вносяться до електронних карток відповідних БД ІІПС авторизованими
користувачами - працівниками вищого структурного підрозділу (служби) апарату ГУМВС, УМВС (додаток 2). Зазначені ІК з
відмітками про внесення інформації до ІІПС повертаються до виконавців для приєднання їх до первинних матеріалів (справ).
Унесення коригувань, доповнень, зняття з обліку інформації, крім термінів давності, у ІІПС здійснюється
авторизованим користувачем виключно
9
того структурного підрозділу (служби) ОВС, який був ініціатором взяття об’єкта на облік.
У матеріалі (справі) після внесення відомостей до ІІПС (коригування, зняття з обліку) обов’язково вказується
дата та реєстраційний номер електронної картки (запису) у відповідній БД ІІПС, посада та прізвище виконавця.
Автоматично сформовані та заповнені в ІІПС паперові документи обліку (додатки 3 - 10, приложения № 1, 2, 4),
за необхідності, роздруковуються та зберігаються у відповідному матеріалі (КС, ОРС або іншій справі, передбаченій
номенклатурою справ). Керівник структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця після перевірки роздрукованої ІК щодо
повноти, об’єктивності, достовірності внесених до БД ІІПС відомостей підписує та повертає цю картку до виконавця для
приєднання її до цього матеріалу (справи). У разі виявлення помилок, відсутності обов’язкових реквізитів, ІК не підписується
та повертається до виконавця для усунення недоліків у електронній картці.
Строки зберігання зазначених ІК визначаються строками зберігання матеріалів (справ).
Зняття об’єкта з обліку БД ІІПС здійснюється виконавцем з обов’язковим зазначенням дати та підстав зняття,
крім терміну давності.
Зняття з обліку ІІПС об’єкта за терміном давності здійснюється тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла.
Термін давності настає з 1 січня року, який іде за роком закінчення встановленого строку перебування об’єкта на обліку.
Строки перебування об’єктів на обліку, підстави зняття їх з обліку, строки зберігання інформації після зняття
об’єктів з обліку ІІПС викладено у Переліку об’єктів (додаток 1).
Електронна картка (інформація) вилучається (знищується) з БД ІІПС після закінчення строків зберігання інформації в
ІІПС тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла.
У випадку надходження до УІТ (ВІТ) повідомлення про забезпечення конфіденційності інформації про особу від
органу, що забезпечує безпеку осіб, взятих під захист (далі - орган безпеки), відповідно до Закону України „Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, доступ до інформації стосовно цієї особи в БД ІІПС
забороняється.
Адміністратор безпеки ІІПС регіонального вузла проводить закриття (блокування) інформації щодо зазначених у
повідомленні осіб на строк, вказаний у цьому повідомленні.
10
Доступ до цієї інформації відновлюється тільки після закінчення строків на заборону або після скасування заборони
органом безпеки.
Персональна відповідальність за об’єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД ІІПС
покладається на виконавця, відповідального за взяття об’єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) та його керівника
структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за формування обліків відповідної БД ІІПС в ОВС (у разі
відсутності керівника підрозділу - на заступника начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом
формування БД ІІПС).
Відповідальність за розбудову інформаційної мережі в ОВС та підтримку працездатності комп’ютерного
обладнання, здійснення супроводу БД ІІПС, контроль за дотриманням правил та технології обробки інформації
користувачами, організацію занять (навчання) з ними, проведення аналізу внесеної до ІІПС інформації щодо повноти,
своєчасності надання, обробки, виявлених недоліків (помилок, відсутності інформації) покладається на працівників СІТ (ВІТ)
ОВС. Інформація щодо стану формування інформаційних ресурсів ІІПС в ОВС доповідається керівництву ОВС.
Працівники УІТ (ВІТ), на яких покладено функції супроводження відповідних БД ІІПС регіонального вузла,
проводять постійний аналіз унесеної інформації щодо повноти, своєчасності обробки, відповідності наданої інформації
відомостям інших взаємопов’язаних БД ІІПС, та у разі виявлення недоліків (розбіжностей, помилок, відсутності інформації)
інформують керівництво структурних підрозділів ОВС.
Аналітичні довідки та огляди, доповідні записки щодо стану формування та використання інформаційних ресурсів
ІІПС в ОВС, виявлених недоліків надаються керівництву ГУМВС, УМВС.
5. Порядок формування БД „Факт”.
Обліку в БД „Факт” підлягають відомості щодо злочинів (правопорушень), подій, які загрожують особистій чи
громадській безпеці, надзвичайних подій, викладених у заявах (повідомленнях, рапортах) та зареєстрованих у черговій
частині ОВС (далі - ЧЧ) згідно з Переліком об’єктів (додаток 1).
Відомості до БД „Факт” уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС, згідно з
загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.
У електронній картці БД „Факт” зазначаються:
номер та дата реєстрації матеріалу у журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, або
обліку інформації, що
11
не містить явних ознак злочину, ЧЧ ОВС (далі - відповідні журнали ЧЧ);
час надходження заяви, повідомлення про злочин чи подію (дата, години, хвилини);
посада та прізвище працівника ОВС, який прийняв заяву (повідомлення) чи надав рапорт до ЧЧ ОВС;
вид злочину або події, стаття ККУ;
зміст (фабула) заяви (повідомлення) про злочин чи подію, час, місце, засоби, обставини скоєння, характер
насильницьких дій та інші відомості (за наявності), відповідно до реквізитів заповнення електронної картки БД „Факт”;
хто, коли і в якій формі повідомив про злочин чи подію (прізвище, ім’я, по батькові, адреси реєстрації та проживання,
телефон заявника; назва, адреса реєстрації та фактичного розташування установи, підприємства, організації, телефон
керівника);
відомості про потерпілого (заявника): прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, адреси
реєстрації та проживання;
номер, дата, час отримання заявником талона-повідомлення;
відомості про особу, яка обґрунтовано підозрюється у вченні злочину: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце
народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання;
перелік всіх речей (документів, цінностей, іншого майна) викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або
обмежених в обороті у громадян і службових осіб, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів,
портів, аеропортів та зданих до ОВС. За наявності, обов’язково вносяться заводські/фабричні номери речей/агрегатів
(транспортних засобів, ІМЕІ мобільних телефонів, документів та іншого майна), індивідуальні особливості цих речей, що
дозволяє однозначно їх ідентифікувати;
хто, коли конкретно з керівництва ОВС та органів державної влади (місцевого самоврядування) виїжджав на місце
злочину, події (при направленні слідчо-оперативної групи - персональний склад та час її виїзду);
первинні відомості, зібрані слідчо-оперативною групою на місці скоєння злочину: спосіб скоєння, речові докази, види
та кількість вилучених слідів, відомості щодо використання зброї (вибухових речовин), транспортних засобів;
відомості щодо об’єкта злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки, інші суттєві
відомості;
ким і кому доручено розгляд матеріалу, які заходи вжито для його перевірки, хто брав участь у розгляді;
рішення за матеріалом, згідно з вимогами чинного законодавства, за яким номером, коли і ким прийняте;
номер та дата направлення відповіді заявнику.
У випадку реєстрації матеріалу щодо:
безвісти зниклої особи, виявлення невпізнаного трупа, невідомого хворого (дитини), ЧЧ ОВС негайно інформує
працівника підрозділу карного розшуку (щодо дитини - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, відповідального за
формування БД „Розшук” в ОВС;
12
викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті, безгосподарних, що знайдено або
вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС речей (мобільних телефонів, документів, цінностей,
іншого майна), ЧЧ ОВС інформує працівника підрозділу карного розшуку (стосовно паспортного документа - громадянства,
імміграції і реєстрації фізичних осіб) ОВС, відповідальних за формування БД „Річ”, „Втрачені документи” в ОВС;
викрадення або втрати зброї, вилучення (добровільної здачі) незареєстрованої зброї, ЧЧ ОВС інформує працівника
дозвільної системи ОВС, відповідального за формування БД „Кримінальна зброя” та „Зареєстрована зброя” в ОВС;
незаконного заволодіння транспортним засобом (викрадення або втрати номерного знаку транспортного засобу,
виявлення безгосподарного або розшукуваного транспортного засобу) в ЧЧ ОВС протягом 1-ї години вносяться первинні
відомості до БД „Угон” (глава 13 Інструкції), про що інформується ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС.
Унесення доповнень (коригування) відомостей в електронній картці БД „Факт” здійснюється в ЧЧ ОВС тільки на
підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів, за резолюцією керівника ОВС чи особи, яка виконує його обов’язки, а щодо
прийнятого за зареєстрованим матеріалом рішення - тільки на підставі відмітки у відповідному журналі ЧЧ ОВС.
Працівник СІТ (ВІТ) щодобово перевіряє відповідність рішень, що внесені до БД „Факт” з відомостями єдиного
журналу обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та у разі виявлення розбіжностей інформує ЧЧ
ОВС щодо внесення необхідних коригувань в БД „Факт” та відповідному журналі ЧЧ ОВС.
Зняття інформації з обліку БД „Факт” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у
Переліку об’єктів (додаток 1).
Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.
Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність унесення відомостей до БД „Факт” ОВС
покладається на оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС, а щодо надання відомостей та
прийнятого рішення - на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС.
Контроль за станом формування БД „Факт” в ОВС покладається: по лінії роботи ЧЧ - на начальника штабу, по
блоку кримінальної міліції - на начальника кримінальної міліції, по блоку громадської безпеки - на начальника міліції
громадської безпеки, за порядком порушення КС та їх перекваліфікацією - на заступника начальника ОВС по слідству,
загальний - на керівника цього ОВС.
13
Загальний контроль за станом формування БД „Факт” в ГУМВС, УМВС покладається на оперативного чергового
та начальника ЧЧ ГУМВС, УМВС.
6. Порядок формування БД „Злочин”
Обліку в БД „Факт” підлягають відомості щодо зареєстрованих злочинів (особливо тяжкі, тяжкі, середньої
тяжкості), учинених на території обслуговування ОВС, у тому числі за матеріалами яких заведено ОРС категорії „Злочин”,
згідно з Переліком об’єктів (додаток 1).
Відомості до БД „Злочин” уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками оперативних
структурних підрозділів (служб) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС,
викладеним у главі 4 Інструкції.
Інформація щодо злочинів, які розслідуються підрозділами боротьби з організованою злочинністю (далі - БОЗ),
обліковується у відповідних інформаційних системах служби БОЗ.
У електронній картці БД „Злочин” зазначаються:
номер та дата реєстрації матеріалу в ЧЧ ОВС, номер та дата порушення КС, номер та дата заведення ОРС категорії
„Злочин” (у разі заведення);
вид злочину (вбивство, вуличний грабіж, квартирна крадіжка, інші злочини) та статті ККУ, за якими порушено КС;
відомості про час учинення злочину, місце вчинення, результати огляду та характерні ознаки злочину;
механізм (спосіб) учинення злочину (дії при позбавленні потерпілих життя), приховування слідів злочину;
відомості щодо зброї (вибухових речовин, боєприпасів), яка застосовувалася при вчиненні злочину, обов’язково
зазначаючи тип, марку, модель, калібр, кількість нарізів, тип вибухових речовин, принцип дії та інші характеристики (за
результатами експертних досліджень);
відомості про знаряддя, засоби, пристрої, які застосовувалися при вчиненні злочину (принесені з собою чи взяті на
місці скоєння злочину), їх характерні особливості;
відомості щодо речових доказів, вилучених з місця вчинення злочину;
види та ознаки слідів учинених злочинів та злочинців;
відомості щодо затриманих (підозрюваних) осіб чи невстановлених злочинців (риси зовнішності, прикмети, манери
поведінки, зовнішній вигляд);
відомості щодо всіх осіб, які причетні до вчиненого злочину, (потерпілі, підозрювані, очевидці) із зазначенням повних
анкетних даних (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження), адреси проживання та реєстрації, номери
домашнього та мобільного телефонів, прізвиська (клички), належність до злочинних угрупувань, незаконних рухів або
організацій, місце
14
роботи та займана посада, вид діяльності, а також вся інша інформація (тільки відкритого характеру), отримана від них
стосовно цього злочину;
відомості судово-медичних експертиз щодо потерпілих;
відомості щодо комерційних структур, пов’язаних з особами, причетними до вчинення злочину (назва, статистичний
код, адреса, вид діяльності);
відомості щодо викрадених у потерпілих речей (мобільні телефони, транспортні засоби), документів, цінностей та
іншого майна;
відомості щодо транспортних засобів, які використовувалися під час учинення злочину (тип, марка, модель, колір,
номерний знак);
відомості щодо підроблених грошових знаків (іноземної валюти, цінних паперів), місце та обставини їх вилучення,
вартість та кількість, яким способом їх виготовлено, які матеріали та обладнання використано для цього (за висновками
експертних досліджень), для металевих грошових знаків - з якого металу їх зроблено;
зміст (фабула) скоєного злочину (тільки відкритого характеру): хронологія та детальний опис обставин учиненого
злочину, мотиви, характер насильницьких дій, вся зібрана інформація, яка має відношення до злочину.
Відомості щодо затриманої особи, яка скоїла злочини або обґрунтовано підозрюється в їх скоєнні, уносяться до
БД „Доставлені” та „Контур” відповідно до вимог, викладених у главах 7 та 8 Інструкції.
Відомості щодо викрадених (вилучених, знайдених, зданих) речей (цінностей, мобільних телефонів),
транспортних засобів, документів, зброї, які проходять за зареєстрованим злочином, уносяться до БД „Річ”, „Втрачені
документи”, „Угон”, „Кримінальна зброя”.
Узяття на облік зазначених об’єктів здійснюється відповідно до вимог, викладених у главах 11 - 14 Інструкції.
До інформації про злочин, що знаходиться на обліку в БД „Злочин” як нерозкритий, при розкритті злочину або
при виявленні додаткових відомостей та обставин учинення його, на підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів (ОРС, рапорт,
повідомлення) у електронну картку БД „Злочин” уносяться відповідні доповнення.
Зняття інформації з обліку БД „Злочин” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у
Переліку об’єктів (додаток 1).
Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.
Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність обробки відомостей в БД „Злочин” ОВС
покладається на виконавця та його керівника оперативного підрозділу (служби) ОВС.
Контроль за станом формування БД „Злочин” в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС,
загальний - на керівника цього ОВС.
15
Загальний контроль за станом формування БД „Злочин” у ГУМВС, УМВС покладається на заступників
керівників оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
7. Порядок формування БД „Доставлені”.
Обліку в БД „Доставлені” підлягають особи, доставлені до ОВС згідно з Переліком об’єктів (додаток 1).
Відомості до БД „Доставлені” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у
разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з
загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.
Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет доставленої до ОВС особи, яка підлягає обліку в
БД „Контур”, здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції.
У електронній картці БД „Доставлені” зазначаються:
час (дата, години, хвилини) та підстави доставлення особи до ОВС;
номер запису та дата реєстрації особи в книзі обліку осіб, яких доставлено до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС,
реєстраційний номер матеріалу в ЧЧ ОВС;
вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ або КУпАП;
стислий зміст інформації про вчинене правопорушення: час, місце, обставини скоєння;
установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси
реєстрації та проживання, дані паспортного документа особи;
відомості, передбачені статтею 261 КУпАП, у випадку складення протоколу про адміністративне затримання особи;
додаткові (за наявності) відомості про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації,
„фан-клубу” (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів;
час та причина вибуття особи з ОВС (дата, години, хвилини, куди вибув, причина).
Унесення установчих даних осіб до БД „Доставлені” виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а
у разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ. Зазначені дані
встановлюються працівником ОВС, який доставив особу до ОВС або на виконанні якого знаходиться матеріал.
Унесення до БД „Доставлені” неперевірених або недостовірних установчих даних категорично забороняється.
16
Установчі дані особи, затриманої та доставленої до ОВС або П/Р за бродяжництво, уносяться до БД „Доставлені”
після встановлення особи затриманого.
У випадку доставлення особи, яку:
затримано за скоєння злочину або обґрунтовано підозрюється в його скоєнні, відомості щодо особи вносяться до БД
„Злочин” відповідно до вимог, викладених у главі 6 цієї Інструкції;
затримано за правопорушення, скоєне на ґрунті міжнаціональної, міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі та
встановлення факту приналежності особи до неформального радикально налаштованого угрупування (руху, організації), у
електронній картці БД „Доставлені” додатково вказуються: назва угрупування, руху чи організації (установлюється та
надається працівником ОВС, який затримав особу);
затримано за правопорушення, скоєне у місцях проведення спортивних заходів або у зв’язку з ними та встановлення
факту приналежності особи до певного „фан-клубу”, у електронній картці БД „Доставлені” додатково вказуються: назва
клубу, місто та країна реєстрації (установлюється та надається працівником ОВС, який затримав особу).
Зняття інформації з обліку БД „Доставлені” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у
Переліку об’єктів (додаток 1).
Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.
Персональна відповідальність за обов’язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності
установчих даних особи, повноти і своєчасність надання та внесення інформації до БД „Доставлені” покладається на
працівника, який доставив особу до ОВС (П/Р), оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС.
Контроль за станом формування БД „Доставлені” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС,
відповідно до розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС.
Контроль за станом формування БД „Доставлені” в П/Р покладається на керівника цього закладу.
Загальний контроль за станом формування БД „Доставлені” в ГУМВС, УМВС покладається на заступників
керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
8. Порядок формування БД „Контур”
17
Обліку в БД „Контур” підлягають електронні фотографії, опис зовнішності та особливих прикмет осіб згідно з
Переліком об’єктів (додаток 1).
Відомості до БД „Контур” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у
разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з
загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції, а у випадках,
передбачених пунктом 8.8 Інструкції - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ).
Фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи проводиться у випадках:
відсутності в БД „Контур” електронних фотографій, опису зовнішності та особливих прикмет особи;
термін останнього фотографування особи, яка перебуває на обліку в БД „Контур”, перевищує 1 рік або у разі наявності
змін зовнішнього вигляду цієї особи.
На зйомках особа, яку фотографують, повинна бути зображена зі звичайним виразом обличчя, без головного убору,
волосся її повинно бути зачесане (у жінок волосся не повинно затуляти вушну раковину).
Інформація до БД „Контур” уноситься у кімнаті документування ЧЧ ОВС.
У разі відсутності окремого приміщення для розташування кімнати документування, дозволяється сумісне
використання приміщення (кімнати) для документування та проведення слідчих дій.
Розміри та освітлення кімнати документування повинні забезпечувати якісне фотографування, опис характерних
рис і прикмет особи.
Обладнання кімнати документування:
спеціально відведене місце розміщення особи для фотографування;
шкала виміру зросту до 220 см;
обладнання для безтіньового освітлення (фотоспалах або декілька фотоспалахів, освітлювачі);
техніка для фотографування (фотокамера, штатив);
комп’ютерна техніка (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу „миша”, принтер, сканер).
У електронній картці БД „Контур” зазначається:
дата фотографування особи в ОВС, а у разі сканування фотографії - дата її виконання;
номер запису та дата реєстрації особи в журналі доставлених до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС;
установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження);
18
електронні фотографії особи (не нижче нижньої частини грудей у трьох видах: анфас - спереду, погрудний у правий
профіль, напівпрофіль з поворотом голови вправо), обличчя особи повинно займати не менше 70% від загальної площі
фотографії. Дозволяється додатково фотографування в повний зріст з поворотом всього корпусу і голови півоберта вправо;
електронні фотозображення татуювань (за наявності);
опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до типового опису зовнішнього вигляду особи за методом
словесного портрета (додаток 11).
У випадку неможливості доставлення правопорушника до ЧЧ ОВС фотографування, опис зовнішності та
особливих прикмет особи проводиться безпосередньо на місці затримання. Після прибуття працівників слідчо-оперативної
групи або групи документування до ОВС електронні фотографії особи та зібрані відомості вносяться до БД „Контур” у ЧЧ
ОВС.
На осіб, яких неможливо доставити для фотографування до ЧЧ ОВС (оголошені у розшук, проведення
профілактичної роботи за місцем реєстрації особи, згідно з отриманими з інших ОВС матеріалів), разом із матеріалами про
взяття їх на облік до СІТ або УІТ (ВІТ) надаються фотокартки розміром не менше 5х6 см, на яких особа зображена не нижче
нижньої частини грудей - анфас (за можливістю, профіль і напівпрофіль), а також (за наявності) опис зовнішності та
особливих прикмет особи. Фотокартки використовуються, якщо їх зробленено не більше ніж за 2-3 роки до часу взяття особи
на облік.
Як виняток, дозволяється сканування наявної фотокартки на обвинувачених, які переховуються від органів дізнання,
слідства чи суду, до отримання на них фотографій, що відповідають вищевказаним вимогам.
Після сканування фотокарток електронні фотографії особи вносяться до БД „Контур” авторизованим користувачем -
працівником підрозділу інформаційних технологій, якому надано право внесення електронного фотозображення в ІІПС.
Зняття інформації з обліку БД „Контур” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у
Переліку об’єктів (додаток 1).
Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.
Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність надання та внесення інформації до БД
„Контур” покладається на:
працівника ОВС, який доставив особу до ОВС, оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва
ОВС (облік БД „Доставлені”);
працівника ОВС, на виконанні якого знаходиться матеріал або на якого покладено обов’язки щодо ведення відповідної
категорії обліку осіб, та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС (облік БД „Особа”, „Розшук”).
19
Контроль за станом формування БД „Контур” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно
до розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС.
Контроль за станом формування БД „Контур” в П/Р покладається на керівника цього закладу.
Загальний контроль за станом формування БД „Контур” у ГУМВС, УМВС покладається на заступників
керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
9. Порядок формування БД „Особа”
Обліку в БД „Особа” підлягають особи, які вчинили правопорушення та щодо яких здійснюється профілактична
робота працівниками ОВС згідно з Переліком об’єктів (додаток 1).
Відомості до БД „Особа” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ)
(у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р),
згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.
Унесення установчих даних осіб до БД „Особа” виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а у
разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ, офіційно отриманих
відповідних матеріалів щодо особи з іншого ОВС. Зазначені дані встановлюються виконавцем - працівником ОВС, у якого на
виконанні знаходиться матеріал (справа) щодо цієї особи або на якого покладено обов’язки щодо ведення обліку осіб
відповідної категорії в ОВС.
Відомості щодо осіб, які обліковуються в БД „Особа” (додаток 1 пункти 5.1 - 5.14), підлягають унесенню до БД
„Контур”.
Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет зазначених осіб до БД „Контур” здійснюється
відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції.
У електронній картці БД „Особа” зазначаються:
установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси
реєстрації та фактичного проживання, дані паспортного документа особи;
вид та строки останнього покарання, статті ККУ, дата звільнення з останнього місця позбавлення волі;
категорія обліку особи, підстави взяття її на облік, за наявності - додаткове „забарвлення” (гастролер, „злодій в законі”,
кримінальний авторитет,
20
кіллер, утримувач притону, виготовлення, перевезення, збут наркотиків або зброї, сутенер, торгівля людьми та інші види
відповідно до класифікатора БД);
реєстраційний номер, дата матеріалу (КС, протоколу про адміністративне правопорушення);
порядковий номер запису в журналі профілактичної роботи (номер реєстрації справи/картки щодо профілактичної
роботи) та дата взяття особи на профілактичний облік в ОВС;
вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ (КУпАП);
стислий зміст інформації (фабула): час, місце, опис обставин скоєння правопорушення, мотиви, характер
насильницьких дій, зібрана інформація, що має відношення до правопорушення;
додаткові відомості (за наявності) про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації,
„фан-клубу” (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів;
інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронних карток БД „Особа”.
Узяття на облік осіб, зазначених у пунктах 5.1 - 5.3, 5.9 Переліку об’єктів (додаток 1), виконується за місцем
скоєння правопорушення, а всіх інших - виключно в ОВС за місцем реєстрації або постійного місця проживання особи.
Якщо затримана особа зареєстрована або постійно проживає на території обслуговування іншого ОВС, виконавець
направляє повідомлення та відповідні матеріали до цього ОВС для прийняття рішення про взяття зазначеної особи на
профілактичний облік за місцем її реєстрації або постійного місця проживання.
На осіб, які зазначені у пунктах 5.1, 5.2 Переліку об’єктів (додаток 1), у разі зняття з обліку особи на підставі
зміни категорії обліку, у електронній картці (нова електронна картка не заводиться) проставляється дата зняття цієї категорії
та додатково вказується нова категорія обліку (додаток 1 пункти 5.2 - 5.4).
Категорія обліку „адміністративний нагляд” або „формальний нагляд” (додаток 1 пункти 5.5, 5.6) проставляється в
одній електронній картці тільки разом з категорією „раніше судимий” (додаток 1 пункт 5.4).
У всіх інших випадках, якщо особа одночасно належить до декількох категорій обліку, кожна інформація про взяття
особи на відповідний облік до БД „Особа” вноситься окремо.
У разі відсутності в ОВС довідки про наслідки розгляду КС судом (форма 6) дозволяється вносити інформацію
до БД „Особа” на підставі офіційно зареєстрованого в ОВС матеріалу (повідомлення), що надійшов від органу (установи)
виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України щодо особи, звільненої від відбування покарання з
випробуванням або умовно-достроково (додаток 1 пункт 5.3).
21
На осіб, яких зазначено у пункті 5.4 Переліку об’єктів (додаток 1), у разі неприбуття їх з місць позбавлення волі
до вибраного місця проживання в установлені строки, дільничний інспектор міліції надає до СІТ (ВІТ) наявні відомості про
цю особу, а в електронній картці вказується категорія обліку особи „раніше судимий” та проставляється відмітка - „не прибув
до вибраного місця проживання”.
Інформація стосовно осіб (додаток 1 пункти 5.15 - 5.17) уноситься до БД „Особа” тільки на підставі матеріалів,
офіційно зареєстрованих в ОВС, у тому числі отриманих від правоохоронних органів держав СНД (держав-членів Інтерполу)
та наданих працівниками апаратів оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС (додаток 2), які супроводжують ці
категорії осіб.
Інформація стосовно громадян України (додаток 1 пункти 5.18, 5.19), яких було засуджено за скоєння злочинів
або звільнено з місць позбавлення волі держав СНД (держав-членів Інтерполу), уноситься до БД „Особа” тільки на підставі
матеріалів, офіційно отриманих від правоохоронних органів цих країн.
Зняття інформації з обліку БД „Особа” виконується тільки в СІТ, УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у
Переліку об’єктів (додаток 1).
З метою забезпечення достовірності інформації, яка зберігається в БД „Особа”, виконавець, який відповідає за
взяття на облік (надання доповнень, зняття з обліку) підоблікових осіб, не менше одного разу на три місяці здійснює звірки
осіб відповідно до журналу профілактичної роботи з наявними обліками ІІПС та у разі виявлення розбіжностей надає до СІТ,
УІТ (ВІТ) відповідну інформацію.
Персональна відповідальність за обов’язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності
установчих даних особи, повнота і своєчасність надання інформації до БД „Особа” покладається на виконавця та його
керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за взяття на облік особи (надання доповнень, зняття з
обліку) в ОВС (додаток 2).
Контроль за станом формування БД „Особа” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до
розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС.
Загальний контроль за станом формування БД „Особа” в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників
структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
10.Порядок формування БД „Розшук”
22
Ведення обліків БД „Розшук” здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, щодо розшуку осіб, які
переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та
в інших випадках, передбачених Законами України.
Обліку в БД підлягають особи, оголошені у державний, міждержавний, міжнародний розшук згідно з Переліком
об’єктів (додаток 1)
Відомості до БД „Розшук” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками карного
розшуку (щодо дітей - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних
ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.
Відомості до БД „Розшук” уносяться тільки на підставі зареєстрованих в ОВС:
постанови судді, слідчого ОВС (прокуратури) про оголошення особи в розшук та обрання запобіжного заходу;
супровідного листа про передоручення розшуку особи іншому ОВС;
заяви або повідомлення про безвісне зникнення особи;
повідомлення про виявлення невідомого хворого (дитини), який не в змозі надати інформацію про себе в силу хвороби
(малолітнього віку) або цього не бажає;
повідомлення про виявлення невпізнаного трупа особи.
У електронній картці АРМ „Розшук” (категорії „розшук” та безвісти зниклий”) зазначаються:
дата надходження заяви, повідомлення та дата зникнення особи;
номер та дата реєстрації матеріалу у відповідному журналі ЧЧ ОВС;
відомості про розшукувану особу: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, громадянство, адреси
реєстрації та проживання, паспортні дані особи;
відомості всіх паспортних документів (національний паспорт, закордонні паспорти) розшукуваної (безвісти зниклої)
особи: номер, серія, дата та орган видачі паспортного документа;
електронна фотографія особи - анфас, не нижче нижньої частини грудей (за можливістю у трьох видах: анфас, профіль,
напівпрофіль, а також обличчя, яке повинно займати не менше 70% від загальної площі фотозображення);
електронні фотозображення татуювань та фізичних вад (за наявності);
опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ
„Розшук”;
номер КС, дати порушення та прийняття рішення про призупинення КС (пункт 1 статті 206 КПК України);
статті ККУ, які інкримінуються розшукуваній особі;
дати направлення статистичних карток Ф1.1 та Ф.3 до підрозділу інформаційних технологій;
23
запобіжний захід, ким санкціонований (найменування суду, органу прокуратури), прізвище та посада, дата
затвердження (винесення);
категорія та вид розшуку, причина розшуку, структурний підрозділ (служба) ОВС, який здійснює розшук;
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...
Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...

More Related Content

What's hot

План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
Юля Староста
 
інтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийомиінтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийомиbekeshnatalia
 
Я вчитель!
Я вчитель!Я вчитель!
Я вчитель!
katruchi
 
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
Светлана Брюховецкая
 
тренінг « спіши робити добро»
тренінг « спіши робити добро»тренінг « спіши робити добро»
тренінг « спіши робити добро»
Александр Дрон
 
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Методика школа звірів
Методика школа звірівМетодика школа звірів
Методика школа звірівlabinskiir-33
 
вимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитіввимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитів
Адміністратор Казка
 
презентація нова школа
презентація нова школапрезентація нова школа
презентація нова школа
Андррей Малахов
 
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
sofija01112012
 
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
Ковпитська ЗОШ
 
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"презентація "Що ми знаєм про безпеку?"
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"38050556551213051986
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Репетитор Історія України
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d
 
Валецька Р.О Основи медичних знань
Валецька Р.О Основи медичних знаньВалецька Р.О Основи медичних знань
Валецька Р.О Основи медичних знань
oleg379
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяpoljakova
 
Omonimy ta paronimy
Omonimy ta paronimyOmonimy ta paronimy
Omonimy ta paronimy
Svitlana ZHyvolup
 
Презентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
Rebbit2015
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Marina Radchenko
 

What's hot (20)

План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
План роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015
 
інтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийомиінтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийоми
 
Я вчитель!
Я вчитель!Я вчитель!
Я вчитель!
 
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»
 
тренінг « спіши робити добро»
тренінг « спіши робити добро»тренінг « спіши робити добро»
тренінг « спіши робити добро»
 
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
 
Методика школа звірів
Методика школа звірівМетодика школа звірів
Методика школа звірів
 
вимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитіввимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитів
 
презентація нова школа
презентація нова школапрезентація нова школа
презентація нова школа
 
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
наказ № 333 (про підсумки проведення всеукраїнського тижня протидії булінгу)
 
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. НУШ
 
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"презентація "Що ми знаєм про безпеку?"
презентація "Що ми знаєм про безпеку?"
 
О.В.Ткаченко. Театралізована діяльність як один із видів корекційної роботи з...
О.В.Ткаченко. Театралізована діяльність як один із видів корекційної роботи з...О.В.Ткаченко. Театралізована діяльність як один із видів корекційної роботи з...
О.В.Ткаченко. Театралізована діяльність як один із видів корекційної роботи з...
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
 
Валецька Р.О Основи медичних знань
Валецька Р.О Основи медичних знаньВалецька Р.О Основи медичних знань
Валецька Р.О Основи медичних знань
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Omonimy ta paronimy
Omonimy ta paronimyOmonimy ta paronimy
Omonimy ta paronimy
 
Презентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
 

Similar to Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...

Asds
AsdsAsds
Asds
Pravotv
 
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органівРоль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
Рита Бердо
 
Doc 499064
Doc 499064Doc 499064
Doc 499064
SashaKhudyakova
 
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
Eugene Krapyvin
 
презентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информацияпрезентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информация
ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
 
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
Ruslan Silvestrov
 
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
Pravotv
 
Норматично-правова база захисту інформації України
Норматично-правова база захисту інформації УкраїниНорматично-правова база захисту інформації України
Норматично-правова база захисту інформації України
Oleg Nazarevych
 
Які таємниці охороняє закон
Які таємниці охороняє законЯкі таємниці охороняє закон
Які таємниці охороняє закон
ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
 
які таємниці охороняє закон
які таємниці охороняє законякі таємниці охороняє закон
які таємниці охороняє закон
ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
 
дмс
дмсдмс
дмс
Pravotv
 
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів УкраїниПравовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Pravotv
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
Iaroslav GREGIRCHAK
 
Умови проведення конкурсу
Умови проведення конкурсуУмови проведення конкурсу
Умови проведення конкурсу
Pravotv
 
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс України
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс УкраїниХмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс України
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс УкраїниAlex Kharchenko
 
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпекиНеліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
nadeh
 
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
Eugene Krapyvin
 
звIт рижонкова
звIт рижонковазвIт рижонкова
звIт рижонковаgosbat
 

Similar to Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування... (20)

Asds
AsdsAsds
Asds
 
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органівРоль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів
 
Doc 499064
Doc 499064Doc 499064
Doc 499064
 
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
Наказ МВС від 09.06.2011 № 309 (із змінами, закріпленими наказом МВС України ...
 
презентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информацияпрезентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информация
 
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
проект закону україни про публічні електронні реєстри 2018 02_15
 
положення
положенняположення
положення
 
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників ТУ ССО у...
 
Норматично-правова база захисту інформації України
Норматично-правова база захисту інформації УкраїниНорматично-правова база захисту інформації України
Норматично-правова база захисту інформації України
 
Які таємниці охороняє закон
Які таємниці охороняє законЯкі таємниці охороняє закон
Які таємниці охороняє закон
 
які таємниці охороняє закон
які таємниці охороняє законякі таємниці охороняє закон
які таємниці охороняє закон
 
дмс
дмсдмс
дмс
 
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів УкраїниПравовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
 
Умови проведення конкурсу
Умови проведення конкурсуУмови проведення конкурсу
Умови проведення конкурсу
 
Законодавство
ЗаконодавствоЗаконодавство
Законодавство
 
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс України
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс УкраїниХмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс України
Хмарні обчислення + персональні дані = Цивільний Кодекс України
 
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпекиНеліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
Неліцензійне ПЗ, як джерело загрози кібербезпеки
 
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
Наказ МВС від 09.08.2010 №372 "Про затвердження положення про функціонування...
 
звIт рижонкова
звIт рижонковазвIт рижонкова
звIт рижонкова
 

More from Eugene Krapyvin

Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
Eugene Krapyvin
 
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
Eugene Krapyvin
 
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
Eugene Krapyvin
 
Case of makaratzis v. greece
Case of makaratzis v. greeceCase of makaratzis v. greece
Case of makaratzis v. greece
Eugene Krapyvin
 
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
Eugene Krapyvin
 
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
Eugene Krapyvin
 
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
Eugene Krapyvin
 
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
Eugene Krapyvin
 
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
Eugene Krapyvin
 
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
Eugene Krapyvin
 
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільнВідпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
Eugene Krapyvin
 

More from Eugene Krapyvin (20)

Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
Гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартам...
 
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context (2016)
 
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions...
 
Case of makaratzis v. greece
Case of makaratzis v. greeceCase of makaratzis v. greece
Case of makaratzis v. greece
 
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
Комплексна програма кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх спр...
 
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
Наказ МВС від 18.12.2003 №1561 "Про затвердження Положення про кімнати...
 
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують перш...
 
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
Наказ МВС від 20.01.2004 №55 "Про затвердження Інструкції з оформлення докуме...
 
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
Наказ МВС від 31.08.2006 №894 "Про організацію діяльності постійно діючих моб...
 
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
Наказ МВС від 30.09.2008 № 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи..
 
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
 
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
Наказ МВС від 29.06.2010 № 279 "Про затвердження системи оцінки діяльності пі...
 
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
Наказ МВС від 27.04.2010 №152 "Про оголошення рішення колегії МВС від 23.04.2...
 
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
Розпорядження МВС від 31.03.2011 №329 "Про додаткові заходи щодо недопущення ...
 
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
Наказ МВС від 20.01.2011 №17 "Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС ...
 
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
Наказ МВС від 15.06.2011 №336 "Про проведення експерименту щодо апробації вер...
 
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
Наказ МВС від 12.10.2011 №742 "Про оголошення рішення колегії МВС України"
 
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
Наказ МВС від 08.07.2011 №409 "Про затвердження Програми антикорупційних захо...
 
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
Вказівка МВС №63 від 24.01.2011 "Про незадовільний стан службової дисципліни..
 
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільнВідпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
Відпов.запит.9.5 відсотків рек. звільн
 

Наказ МВС від 10.03.2010 №75 "Про затвердження Інструкції з організації функціонування...

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 10.03.2010 м. Київ № 75 Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно- пошукової системи органів внутрішніх справ України Відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 № 436, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за № 1256/17272, та з метою вдосконалення функціонування існуючих в органах і підрозділах внутрішніх справ України інформаційних обліків НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі – Інструкція), що додається. 2. ДІТ (Буржинський В.А.) забезпечити розроблення та реалізацію плану заходів щодо поступового приведення у відповідність до вимог цієї Інструкції наявних інформаційних ресурсів, які знаходяться на обліку в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі. 3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів), ректорам вищих навчальних закладів МВС забезпечити вивчення та виконання цієї Інструкції особовим складом, організувати роботу згідно з її вимогами.
 • 2. 4. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС від 30.06.1998 № 483 „Про затвердження Положення про комп`ютерну інформаційну підсистему „Оріон-3” та від 17.11.2003 № 1395 „Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України”. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника Головного штабу генерал-полковника міліції Вербенського М.Г. 6. Наказ надіслати за належністю. В.о. Міністра генерал-полковник міліції М.М. Клюєв
 • 3. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 10.03.2010 № 75 ІНСТРУКЦІЯ з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України. 1. Загальні положення Інструкція з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі - Інструкція) відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 № 436 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за № 1256/17272, встановлює правила обробки інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі (далі - ІІПС), регулює порядок доступу користувачів органів та підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС) до інформаційних ресурсів ІІПС. Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання особовим складом структурних підрозділів районних, міських, лінійних управлінь (відділів), апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), центрального апарату МВС, навчальних закладів МВС, яким у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством, надано право обробки інформації в ІІПС та її використання. В Інструкції наведені нижче терміни вжито у такому значенні: автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - частина програмно- технічного комплексу ІІПС, що призначена для автоматизації професійної праці користувача і забезпечує обробку інформації у визначеній базі даних ІІПС, відображення на екрані монітора персонального комп’ютера та друк необхідних йому даних (відомостей); авторизація - надання права користувачу на виконання певних дій в ІІПС, зокрема на одержання певного типу доступу до об’єктів (читання, унесення, записування, дозапис/коригування, видалення/знищення). база даних (далі - БД) - система програмно-апаратних засобів, призначених для централізованого накопичення і колективного використання даних щодо об’єктів обліку, а також сукупність даних, які передбачають загальні принципи опису, обробки та збереження даних;
 • 4. 2 виділене робоче місце (далі - ВРМ) - сукупність програмно-технічних засобів, що включає: персональний комп’ютер, периферійне телекомунікаційне обладнання, джерела безперебійного живлення, інше спеціальне обладнання; дані - інформація (відомості), яка подана у формі, придатній для її обробки засобами обчислювальної техніки; доступ до інформації - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в ІІПС; електронна картка - окремий запис бази даних, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, який може бути сформований, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері; знищення інформації - дії, унаслідок яких інформація в ІІПС зникає (видалення, вилучення); ім’я (ідентифікатор) користувача - унікальний набір символів, що дозволяє однозначно виділити (визначити) користувача в ІІПС. Ім’я користувача автоматично відображається у всіх опрацьованих ним запитах (роздруківках), фіксується в системних журналах реєстрації роботи користувачів, програмних та технічних засобів ІІПС при обробці інформації; класифікатор - перелік найменувань ознак об’єктів, у якому ознаки класифікації розподілено на групи і цим групам надано коди у вигляді послідовностей цифр; користувач - працівник ОВС, якому в установленому Інструкцією порядку надано право доступу до інформації в ІІПС; об’єкт обліку - сукупність обов’язкових та додаткових реквізитів, які характеризують окрему інформацію (набір відомостей) або її сукупних даних; обробка інформації - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення (вилучення), реєстрація, приймання, отримання, передавання інформації, які здійснюються в ІІПС за допомогою технічних і програмних засобів; пароль - послідовність символів, яку користувач повинен ввести через обладнання вводу інформації, перш ніж він почне обробку інформації в ІІПС. Пароль визначається та використовується користувачем особисто і розголошенню не підлягає; реквізит - дані або сукупність даних, які відповідають окремій графі паперового документа (ІК), одному полю електронної картки (БД). Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про інформацію”, „Про телекомунікації”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про оперативно- розшукову діяльність”, Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України (далі - Положення про ІІПС), затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 № 436 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за № 1256/17272.
 • 5. 3 Скорочення, які зустрічаються у тексті Інструкції: АДБ ГІАЦ РФ ІК ККУ КС КУпАП МІБ МОКП ОРС П/Р СІТ (ВІТ) УІТ (ВІТ) адресно-довідкове бюро головний інформаційно-аналітичний центр МВС Російської Федерації; інформаційна картка; Кримінальний кодекс України; кримінальна справа; Кодекс України про адміністративні правопорушення; міждержавний інформаційний банк; Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол; оперативно-розшукова справа; приймальник-розподільник; сектор (відділ) інформаційних технологій ОВС; управління (відділ) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС.
 • 6. 2. Об’єкти обліку та форми надання інформації Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) ІІПС є відомості щодо подій, злочинів (правопорушень), осіб, речей, документів, цінностей та іншого майна, які підлягають обліку, відповідно до Положення про ІІПС. Перелік об’єктів обліку баз даних ІІПС (далі - Перелік об’єктів), строки зберігання відомостей та підстави їх зняття з обліку викладено у додатку 1. Облік в ІІПС об’єктів здійснюється на підставі інформації, викладеної в матеріалах, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні працівників ОВС (далі - виконавці): зареєстрованих в ОВС заявах і повідомленнях підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян про злочини, адміністративні правопорушення, аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події; повідомленнях засобів масової інформації, публічних виступах; матеріалах дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних правопорушень, КС та ОРС, у тому числі, що надійшли з інших ОВС, справ щодо профілактичної роботи стосовно громадян; повідомленнях (рапортах) працівників ОВС у разі звернення до них громадян або службових осіб із заявами чи повідомленнями про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких; повідомленнях (рапортах) працівників ОВС, які беруть безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебувають у провадженні органів прокуратури, дізнання чи слідства ОВС; рішеннях органів (посадових осіб), виконання яких покладено на ОВС; виданих на ім’я особи документах, підписаних нею документах, а також відомостях про особу, зібраних органами внутрішніх справ, державними 4 органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень; паспортах (формулярах) на речі, цінності та інше майно, документах, які знаходяться у державному обігу, офіційних результатах експертних досліджень; повідомленнях, отриманих працівниками ОВС під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб, про події, злочини, правопорушення та причетних до них осіб; повідомленнях, отриманих в ОВС від правоохоронних органів іноземних держав на підставі міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері боротьби із злочинністю.
 • 7. Перелік підрозділів (служб) ОВС, працівники яких надають та вносять інформацію до баз даних ІІПС (далі - Перелік служб), терміни взяття інформації на облік викладено у додатку 2. Облік в ІІПС об’єктів, які проходять за матеріалами КС, дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних правопорушень, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні прокурорів, слідчих прокуратури, податкової міліції, інших органів державної влади здійснюється працівниками ОВС на підставі зареєстрованих та наданих до ОВС документів. Відомості щодо об’єктів обліку до БД ІІПС надаються виконавцями у таких формах: безпосереднє внесення відомостей до електронних карток БД ІІПС та на підставі них (за потреби) виконання роздруківок паперових документів обліку (ІК); на паперових документах обліку, відповідно до пункту 4.6 Інструкції, з послідуючим унесенням викладених у них відомостей до електронних карток БД ІІПС. Форми паперових документів обліку БД ІІПС: інформаційна картка на особу - ІК-О (додаток 3); інформаційна картка на злочин - ІК-ЗЛ (додаток 4); інформаційна картка на річ, зброю, документ - ІК-Р (додаток 5); інформаційна картка на культурну цінність - ІК-АН (додаток 6); інформаційна картка на розшукувану особу - ІК-РО (додаток 7); інформаційна картка на зареєстровану зброю - ІК-ЗБ (додаток 8); відомість про зброю - В-ЗБ (додаток 9); інформаційна картка на транспортний засіб - ІК-ТЗ (додаток 10). Форми паперових документів обліку, які надсилаються до ГІАЦ МВС РФ для взяття об’єктів на облік (зняття з обліку) МІБ, відповідно до „Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц”: 5 опознавательная карта (приложение №1); постановление об объявлении межгосударственного розыска (приложение №2); постановление о прекращении межгосударственного розыска (приложение №4).
 • 8. Реєстрації в ІІПС підлягає вся внесена до неї інформація. Присвоєння реєстраційного номера виконується автоматично у момент збереження електронної картки у межах відповідної БД ІІПС. Мова формування інформаційних ресурсів ІІПС - українська, для установчих даних осіб - додатково російська і латиниця (пункт 3.2 Інструкції). На виконання міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому законодавством порядку, мова формування окремих відомостей щодо об`єктів обліку - російська та/або латиниця (глави 10, 11, 13, 14 Інструкції). Забороняється надання та внесення до ІІПС інформації про: зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення злочинів, розголошення яких може створити загрозу національним інтересам і безпеці; зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення цих відомостей може завдати шкоди національним інтересам і безпеці; зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці. 3. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та паперових документів обліку Установчі дані особи - прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження особи вказуються у називному відміннику. На осіб, які мають подвійне прізвище, до баз даних уносяться окремо 2 варіанти прізвища, які пишуться через дефіс. Наприклад, на особу, яка має прізвище „Петров-Костенко”, до електронної картки у реквізит прізвище вноситься - „Петров-Костенко” і додатково з відміткою він же - „Костенко-Петров”. У такій же послідовності вносяться відомості на осіб, які мають декілька імен та по батькові, або у випадку отримання інформації щодо зміни установчих даних особи (прізвище, ім’я, по батькові). Прізвище, ім’я та по батькові вказуються: українською та російською мовами відповідно до національного паспорта громадянина України (свідоцтва про народження - для дитини); 6
 • 9. українською мовою та латиницею відповідно до закордонного паспорта громадянина України (проїзного документа дитини); російською мовою та/або латиницею відповідно до документа, який засвідчує особу громадянина іноземної держави або особи без громадянства, а також українською мовою, згідно з правилами транслітерації. Місце народження особи - вказується країна, де особа народилася, населений пункт (за наявності відомостей). Щодо осіб, які народилися в Україні або країнах СНД - вказуються: країна, область (республіка, край), район, населений пункт. Громадянство - вказується країна, громадянство чи підданство якої має особа. Паспорт або інший офіційний документ, який засвідчує особу, - указуються повні дані: вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, який видав документ. Місце реєстрації та/або місце проживання особи - вказуються адреси, за якими особа зареєстрована та/або проживає на території України. Дати вказуються арабськими цифрами в повному обсязі без скорочень. Відсутня у двозначному числі перша цифра дня або місяця доповнюється нулем. День та місяць указується двозначним, а рік - чотиризначним числами. Установчі та ідентифікуючі дані зброї: марка зброї, у тому числі її модель та/або модифікація, уносяться виключно згідно з електронними класифікаторами БД ІІПС; калібр зброї вказується в метричній або дюймовій системі (без вказування розмірів боєприпасів) відповідно до даних заводів-виробників або висновків результатів експертиз, наприклад: калібр - 9,0 (в мм) або .38 (США), 380 (Велика Британія). У реквізиті калібр для холодної зброї зазначається довжина леза в міліметрах, наприклад: ніж - 140 мм; рік виготовлення, серія та індивідуальний (заводський) номер зброї вносяться окремо відповідно до маркування та/або паспорту на зброю заводу виробника, експертного висновку. З метою уніфікації системи класифікації та кодування інформації в ІІПС відповідні реквізити електронних карток заповнюються згідно з класифікаторами БД ІІПС.
 • 10. У разі відсутності у відповідному класифікаторі необхідної ознаки (марки, моделі, модифікації, опису) до УІТ (ВІТ), ДІТ надсилається лист, у якому викладаються підстави доповнення (внесення змін) до даного класифікатора, пропонується її визначення (щодо транспортних засобів, зброї, 7 речей, антикваріату, іншого майна, обов’язкове посилання на джерело інформації: друковані довідники, паспорти, формуляри, результати експертних досліджень, відповідний сайт мережі „Інтернет”). Доповнення (внесення змін) в класифікаторах БД ІІПС виконується централізовано адміністраторами ІІПС. У електронних картках ІІПС та ІК обов’язково вказуються: повна назва ОВС; номер та дата реєстрації матеріалу (справи, протоколу), а також рішення та дата прийняття рішення; номер реєстрації та дата взяття об’єкта на облік виконавцем; підстави взяття об’єкта на облік (зняття з обліку); реєстраційний номер електронної картки відповідної БД ІІПС; посада та прізвище виконавця - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким надано інформацію для внесення (доповнення, зняття з обліку) до ІІПС; посада та прізвище авторизованого користувача - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким унесено інформацію до ІІПС (коригував). Як виняток (пункт 4.6 Інструкції) дозволяється заповнення паперових документів обліку кульковою або чорнильною ручкою друкованими літерами, чітко, розбірливо, без виправлень і скорочень. ІК обов’язково перевіряється керівником структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця (у разі відсутності керівника підрозділу - заступником начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом формування відповідної БД), щодо повноти, об’єктивності, достовірності викладеної в ній інформації, та підписується ними. У разі виявлення помилок, незаповнених обов’язкових реквізитів ІК не підписується та повертається виконавцю для усунення недоліків. 4. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів БД ІІПС Основою системи функціонування ІІПС є територіальні вузли, які розміщено і функціонують безпосередньо в районних, міських, лінійних управліннях (відділах) ГУМВС, УМВС з підключенням виділеними або комутованими каналами
 • 11. зв’язку до баз даних регіональних (обласних) вузлів ІІПС. Інформаційні ресурси БД ІІПС центрального вузла формуються шляхом об’єднання інформаційних ресурсів БД ІІПС регіональних (обласних) вузлів. Відомості щодо об’єкта обліку збираються, перевіряються за наявними обліками БД ІІПС, ставляться на облік, знімаються з обліку та надаються для внесення до відповідної БД ІІПС виконавцем: працівником структурного підрозділу (служби) ОВС (апарату ГУМВС, УМВС, центрального апарату МВС) на виконанні (у провадженні) якого 8 знаходиться матеріал або на якого покладено обов’язки щодо здійснення обліку відповідних об’єктів; працівником структурного підрозділу (служби) ОВС, який бере безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебуває у провадженні органу прокуратури, дізнання чи слідства ОВС. Інформація надається та обробляється в ІІПС відповідно до загальних правил заповнення реквізитів електронних карток БД ІІПС та паперових документів обліку (глава 3 Інструкції). Категорично забороняється: унесення до ІІПС недостовірної інформації (невідповідність наданої виконавцем інформації відомостям інших взаємопов’язаних БД ІІПС); збереження електронної картки в БД ІІПС, у якій відсутні (незаповнені) обов’язкові реквізити або виконано з порушенням вимог глави 3 Інструкції; взяття об’єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) виконавцем без перевірки цього об’єкта за наявними обліками ІІПС, АДБ. Відомості, які вносяться до ІІПС, повинні бути достовірними, без помилок, реально відповідати зібраним матеріалам, забезпечувати однозначне їх тлумачення. Інформація щодо об’єктів обліку вноситься до електронних карток БД ІІПС відповідно до реквізитів цих карток та класифікаторів БД ІІПС. Відомості заносяться до інформаційних полів, визначених найменуваннями реквізитів відповідної електронної картки. Обробка інформації здійснюється з виділених робочих місць, установлених в структурних підрозділах (службах) ОВС, на підставі наданих виконавцями матеріалів, зазначених в пунктах 2.2, 2.3 Інструкції.
 • 12. Унесення відомостей та доповнень, коригування, зняття з обліку інформації в БД ІІПС виконується упродовж однієї доби тільки авторизованими користувачами - безпосередньо виконавцями або працівниками структурних підрозділів (служб) ОВС (додаток 2), яким надано таке право розпорядником ІІПС відповідно до вимог, викладених у главах 20 та 21 Інструкції. У разі відсутності в структурному підрозділі (службі) ОВС фізичного доступу до ІІПС дозволяється надання відомостей щодо об’єктів на паперових документах обліку (пункт 3.11 Інструкції). На підставі наданих виконавцями ІК відомості вносяться до електронних карток відповідних БД ІІПС авторизованими користувачами - працівниками вищого структурного підрозділу (служби) апарату ГУМВС, УМВС (додаток 2). Зазначені ІК з відмітками про внесення інформації до ІІПС повертаються до виконавців для приєднання їх до первинних матеріалів (справ). Унесення коригувань, доповнень, зняття з обліку інформації, крім термінів давності, у ІІПС здійснюється авторизованим користувачем виключно 9 того структурного підрозділу (служби) ОВС, який був ініціатором взяття об’єкта на облік. У матеріалі (справі) після внесення відомостей до ІІПС (коригування, зняття з обліку) обов’язково вказується дата та реєстраційний номер електронної картки (запису) у відповідній БД ІІПС, посада та прізвище виконавця. Автоматично сформовані та заповнені в ІІПС паперові документи обліку (додатки 3 - 10, приложения № 1, 2, 4), за необхідності, роздруковуються та зберігаються у відповідному матеріалі (КС, ОРС або іншій справі, передбаченій номенклатурою справ). Керівник структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця після перевірки роздрукованої ІК щодо повноти, об’єктивності, достовірності внесених до БД ІІПС відомостей підписує та повертає цю картку до виконавця для приєднання її до цього матеріалу (справи). У разі виявлення помилок, відсутності обов’язкових реквізитів, ІК не підписується та повертається до виконавця для усунення недоліків у електронній картці. Строки зберігання зазначених ІК визначаються строками зберігання матеріалів (справ). Зняття об’єкта з обліку БД ІІПС здійснюється виконавцем з обов’язковим зазначенням дати та підстав зняття, крім терміну давності. Зняття з обліку ІІПС об’єкта за терміном давності здійснюється тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла. Термін давності настає з 1 січня року, який іде за роком закінчення встановленого строку перебування об’єкта на обліку.
 • 13. Строки перебування об’єктів на обліку, підстави зняття їх з обліку, строки зберігання інформації після зняття об’єктів з обліку ІІПС викладено у Переліку об’єктів (додаток 1). Електронна картка (інформація) вилучається (знищується) з БД ІІПС після закінчення строків зберігання інформації в ІІПС тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла. У випадку надходження до УІТ (ВІТ) повідомлення про забезпечення конфіденційності інформації про особу від органу, що забезпечує безпеку осіб, взятих під захист (далі - орган безпеки), відповідно до Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, доступ до інформації стосовно цієї особи в БД ІІПС забороняється. Адміністратор безпеки ІІПС регіонального вузла проводить закриття (блокування) інформації щодо зазначених у повідомленні осіб на строк, вказаний у цьому повідомленні. 10 Доступ до цієї інформації відновлюється тільки після закінчення строків на заборону або після скасування заборони органом безпеки. Персональна відповідальність за об’єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД ІІПС покладається на виконавця, відповідального за взяття об’єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за формування обліків відповідної БД ІІПС в ОВС (у разі відсутності керівника підрозділу - на заступника начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом формування БД ІІПС). Відповідальність за розбудову інформаційної мережі в ОВС та підтримку працездатності комп’ютерного обладнання, здійснення супроводу БД ІІПС, контроль за дотриманням правил та технології обробки інформації користувачами, організацію занять (навчання) з ними, проведення аналізу внесеної до ІІПС інформації щодо повноти, своєчасності надання, обробки, виявлених недоліків (помилок, відсутності інформації) покладається на працівників СІТ (ВІТ) ОВС. Інформація щодо стану формування інформаційних ресурсів ІІПС в ОВС доповідається керівництву ОВС. Працівники УІТ (ВІТ), на яких покладено функції супроводження відповідних БД ІІПС регіонального вузла, проводять постійний аналіз унесеної інформації щодо повноти, своєчасності обробки, відповідності наданої інформації
 • 14. відомостям інших взаємопов’язаних БД ІІПС, та у разі виявлення недоліків (розбіжностей, помилок, відсутності інформації) інформують керівництво структурних підрозділів ОВС. Аналітичні довідки та огляди, доповідні записки щодо стану формування та використання інформаційних ресурсів ІІПС в ОВС, виявлених недоліків надаються керівництву ГУМВС, УМВС. 5. Порядок формування БД „Факт”. Обліку в БД „Факт” підлягають відомості щодо злочинів (правопорушень), подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій, викладених у заявах (повідомленнях, рапортах) та зареєстрованих у черговій частині ОВС (далі - ЧЧ) згідно з Переліком об’єктів (додаток 1). Відомості до БД „Факт” уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції. У електронній картці БД „Факт” зазначаються: номер та дата реєстрації матеріалу у журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, або обліку інформації, що 11 не містить явних ознак злочину, ЧЧ ОВС (далі - відповідні журнали ЧЧ); час надходження заяви, повідомлення про злочин чи подію (дата, години, хвилини); посада та прізвище працівника ОВС, який прийняв заяву (повідомлення) чи надав рапорт до ЧЧ ОВС; вид злочину або події, стаття ККУ; зміст (фабула) заяви (повідомлення) про злочин чи подію, час, місце, засоби, обставини скоєння, характер насильницьких дій та інші відомості (за наявності), відповідно до реквізитів заповнення електронної картки БД „Факт”; хто, коли і в якій формі повідомив про злочин чи подію (прізвище, ім’я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, телефон заявника; назва, адреса реєстрації та фактичного розташування установи, підприємства, організації, телефон керівника); відомості про потерпілого (заявника): прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання; номер, дата, час отримання заявником талона-повідомлення; відомості про особу, яка обґрунтовано підозрюється у вченні злочину: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце
 • 15. народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання; перелік всіх речей (документів, цінностей, іншого майна) викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у громадян і службових осіб, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС. За наявності, обов’язково вносяться заводські/фабричні номери речей/агрегатів (транспортних засобів, ІМЕІ мобільних телефонів, документів та іншого майна), індивідуальні особливості цих речей, що дозволяє однозначно їх ідентифікувати; хто, коли конкретно з керівництва ОВС та органів державної влади (місцевого самоврядування) виїжджав на місце злочину, події (при направленні слідчо-оперативної групи - персональний склад та час її виїзду); первинні відомості, зібрані слідчо-оперативною групою на місці скоєння злочину: спосіб скоєння, речові докази, види та кількість вилучених слідів, відомості щодо використання зброї (вибухових речовин), транспортних засобів; відомості щодо об’єкта злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки, інші суттєві відомості; ким і кому доручено розгляд матеріалу, які заходи вжито для його перевірки, хто брав участь у розгляді; рішення за матеріалом, згідно з вимогами чинного законодавства, за яким номером, коли і ким прийняте; номер та дата направлення відповіді заявнику. У випадку реєстрації матеріалу щодо: безвісти зниклої особи, виявлення невпізнаного трупа, невідомого хворого (дитини), ЧЧ ОВС негайно інформує працівника підрозділу карного розшуку (щодо дитини - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, відповідального за формування БД „Розшук” в ОВС; 12 викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС речей (мобільних телефонів, документів, цінностей, іншого майна), ЧЧ ОВС інформує працівника підрозділу карного розшуку (стосовно паспортного документа - громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб) ОВС, відповідальних за формування БД „Річ”, „Втрачені документи” в ОВС; викрадення або втрати зброї, вилучення (добровільної здачі) незареєстрованої зброї, ЧЧ ОВС інформує працівника дозвільної системи ОВС, відповідального за формування БД „Кримінальна зброя” та „Зареєстрована зброя” в ОВС; незаконного заволодіння транспортним засобом (викрадення або втрати номерного знаку транспортного засобу, виявлення безгосподарного або розшукуваного транспортного засобу) в ЧЧ ОВС протягом 1-ї години вносяться первинні відомості до БД „Угон” (глава 13 Інструкції), про що інформується ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС.
 • 16. Унесення доповнень (коригування) відомостей в електронній картці БД „Факт” здійснюється в ЧЧ ОВС тільки на підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів, за резолюцією керівника ОВС чи особи, яка виконує його обов’язки, а щодо прийнятого за зареєстрованим матеріалом рішення - тільки на підставі відмітки у відповідному журналі ЧЧ ОВС. Працівник СІТ (ВІТ) щодобово перевіряє відповідність рішень, що внесені до БД „Факт” з відомостями єдиного журналу обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та у разі виявлення розбіжностей інформує ЧЧ ОВС щодо внесення необхідних коригувань в БД „Факт” та відповідному журналі ЧЧ ОВС. Зняття інформації з обліку БД „Факт” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об’єктів (додаток 1). Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність унесення відомостей до БД „Факт” ОВС покладається на оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС, а щодо надання відомостей та прийнятого рішення - на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС. Контроль за станом формування БД „Факт” в ОВС покладається: по лінії роботи ЧЧ - на начальника штабу, по блоку кримінальної міліції - на начальника кримінальної міліції, по блоку громадської безпеки - на начальника міліції громадської безпеки, за порядком порушення КС та їх перекваліфікацією - на заступника начальника ОВС по слідству, загальний - на керівника цього ОВС. 13 Загальний контроль за станом формування БД „Факт” в ГУМВС, УМВС покладається на оперативного чергового та начальника ЧЧ ГУМВС, УМВС. 6. Порядок формування БД „Злочин” Обліку в БД „Факт” підлягають відомості щодо зареєстрованих злочинів (особливо тяжкі, тяжкі, середньої тяжкості), учинених на території обслуговування ОВС, у тому числі за матеріалами яких заведено ОРС категорії „Злочин”, згідно з Переліком об’єктів (додаток 1).
 • 17. Відомості до БД „Злочин” уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками оперативних структурних підрозділів (служб) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції. Інформація щодо злочинів, які розслідуються підрозділами боротьби з організованою злочинністю (далі - БОЗ), обліковується у відповідних інформаційних системах служби БОЗ. У електронній картці БД „Злочин” зазначаються: номер та дата реєстрації матеріалу в ЧЧ ОВС, номер та дата порушення КС, номер та дата заведення ОРС категорії „Злочин” (у разі заведення); вид злочину (вбивство, вуличний грабіж, квартирна крадіжка, інші злочини) та статті ККУ, за якими порушено КС; відомості про час учинення злочину, місце вчинення, результати огляду та характерні ознаки злочину; механізм (спосіб) учинення злочину (дії при позбавленні потерпілих життя), приховування слідів злочину; відомості щодо зброї (вибухових речовин, боєприпасів), яка застосовувалася при вчиненні злочину, обов’язково зазначаючи тип, марку, модель, калібр, кількість нарізів, тип вибухових речовин, принцип дії та інші характеристики (за результатами експертних досліджень); відомості про знаряддя, засоби, пристрої, які застосовувалися при вчиненні злочину (принесені з собою чи взяті на місці скоєння злочину), їх характерні особливості; відомості щодо речових доказів, вилучених з місця вчинення злочину; види та ознаки слідів учинених злочинів та злочинців; відомості щодо затриманих (підозрюваних) осіб чи невстановлених злочинців (риси зовнішності, прикмети, манери поведінки, зовнішній вигляд); відомості щодо всіх осіб, які причетні до вчиненого злочину, (потерпілі, підозрювані, очевидці) із зазначенням повних анкетних даних (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження), адреси проживання та реєстрації, номери домашнього та мобільного телефонів, прізвиська (клички), належність до злочинних угрупувань, незаконних рухів або організацій, місце 14 роботи та займана посада, вид діяльності, а також вся інша інформація (тільки відкритого характеру), отримана від них стосовно цього злочину; відомості судово-медичних експертиз щодо потерпілих; відомості щодо комерційних структур, пов’язаних з особами, причетними до вчинення злочину (назва, статистичний код, адреса, вид діяльності);
 • 18. відомості щодо викрадених у потерпілих речей (мобільні телефони, транспортні засоби), документів, цінностей та іншого майна; відомості щодо транспортних засобів, які використовувалися під час учинення злочину (тип, марка, модель, колір, номерний знак); відомості щодо підроблених грошових знаків (іноземної валюти, цінних паперів), місце та обставини їх вилучення, вартість та кількість, яким способом їх виготовлено, які матеріали та обладнання використано для цього (за висновками експертних досліджень), для металевих грошових знаків - з якого металу їх зроблено; зміст (фабула) скоєного злочину (тільки відкритого характеру): хронологія та детальний опис обставин учиненого злочину, мотиви, характер насильницьких дій, вся зібрана інформація, яка має відношення до злочину. Відомості щодо затриманої особи, яка скоїла злочини або обґрунтовано підозрюється в їх скоєнні, уносяться до БД „Доставлені” та „Контур” відповідно до вимог, викладених у главах 7 та 8 Інструкції. Відомості щодо викрадених (вилучених, знайдених, зданих) речей (цінностей, мобільних телефонів), транспортних засобів, документів, зброї, які проходять за зареєстрованим злочином, уносяться до БД „Річ”, „Втрачені документи”, „Угон”, „Кримінальна зброя”. Узяття на облік зазначених об’єктів здійснюється відповідно до вимог, викладених у главах 11 - 14 Інструкції. До інформації про злочин, що знаходиться на обліку в БД „Злочин” як нерозкритий, при розкритті злочину або при виявленні додаткових відомостей та обставин учинення його, на підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів (ОРС, рапорт, повідомлення) у електронну картку БД „Злочин” уносяться відповідні доповнення. Зняття інформації з обліку БД „Злочин” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об’єктів (додаток 1). Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність обробки відомостей в БД „Злочин” ОВС покладається на виконавця та його керівника оперативного підрозділу (служби) ОВС. Контроль за станом формування БД „Злочин” в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС, загальний - на керівника цього ОВС. 15
 • 19. Загальний контроль за станом формування БД „Злочин” у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 7. Порядок формування БД „Доставлені”. Обліку в БД „Доставлені” підлягають особи, доставлені до ОВС згідно з Переліком об’єктів (додаток 1). Відомості до БД „Доставлені” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції. Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет доставленої до ОВС особи, яка підлягає обліку в БД „Контур”, здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції. У електронній картці БД „Доставлені” зазначаються: час (дата, години, хвилини) та підстави доставлення особи до ОВС; номер запису та дата реєстрації особи в книзі обліку осіб, яких доставлено до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС, реєстраційний номер матеріалу в ЧЧ ОВС; вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ або КУпАП; стислий зміст інформації про вчинене правопорушення: час, місце, обставини скоєння; установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та проживання, дані паспортного документа особи; відомості, передбачені статтею 261 КУпАП, у випадку складення протоколу про адміністративне затримання особи; додаткові (за наявності) відомості про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації, „фан-клубу” (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів; час та причина вибуття особи з ОВС (дата, години, хвилини, куди вибув, причина). Унесення установчих даних осіб до БД „Доставлені” виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а у разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ. Зазначені дані встановлюються працівником ОВС, який доставив особу до ОВС або на виконанні якого знаходиться матеріал. Унесення до БД „Доставлені” неперевірених або недостовірних установчих даних категорично забороняється.
 • 20. 16 Установчі дані особи, затриманої та доставленої до ОВС або П/Р за бродяжництво, уносяться до БД „Доставлені” після встановлення особи затриманого. У випадку доставлення особи, яку: затримано за скоєння злочину або обґрунтовано підозрюється в його скоєнні, відомості щодо особи вносяться до БД „Злочин” відповідно до вимог, викладених у главі 6 цієї Інструкції; затримано за правопорушення, скоєне на ґрунті міжнаціональної, міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі та встановлення факту приналежності особи до неформального радикально налаштованого угрупування (руху, організації), у електронній картці БД „Доставлені” додатково вказуються: назва угрупування, руху чи організації (установлюється та надається працівником ОВС, який затримав особу); затримано за правопорушення, скоєне у місцях проведення спортивних заходів або у зв’язку з ними та встановлення факту приналежності особи до певного „фан-клубу”, у електронній картці БД „Доставлені” додатково вказуються: назва клубу, місто та країна реєстрації (установлюється та надається працівником ОВС, який затримав особу). Зняття інформації з обліку БД „Доставлені” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об’єктів (додаток 1). Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється. Персональна відповідальність за обов’язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності установчих даних особи, повноти і своєчасність надання та внесення інформації до БД „Доставлені” покладається на працівника, який доставив особу до ОВС (П/Р), оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС. Контроль за станом формування БД „Доставлені” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС. Контроль за станом формування БД „Доставлені” в П/Р покладається на керівника цього закладу. Загальний контроль за станом формування БД „Доставлені” в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 • 21. 8. Порядок формування БД „Контур” 17 Обліку в БД „Контур” підлягають електронні фотографії, опис зовнішності та особливих прикмет осіб згідно з Переліком об’єктів (додаток 1). Відомості до БД „Контур” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції, а у випадках, передбачених пунктом 8.8 Інструкції - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ). Фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи проводиться у випадках: відсутності в БД „Контур” електронних фотографій, опису зовнішності та особливих прикмет особи; термін останнього фотографування особи, яка перебуває на обліку в БД „Контур”, перевищує 1 рік або у разі наявності змін зовнішнього вигляду цієї особи. На зйомках особа, яку фотографують, повинна бути зображена зі звичайним виразом обличчя, без головного убору, волосся її повинно бути зачесане (у жінок волосся не повинно затуляти вушну раковину). Інформація до БД „Контур” уноситься у кімнаті документування ЧЧ ОВС. У разі відсутності окремого приміщення для розташування кімнати документування, дозволяється сумісне використання приміщення (кімнати) для документування та проведення слідчих дій. Розміри та освітлення кімнати документування повинні забезпечувати якісне фотографування, опис характерних рис і прикмет особи. Обладнання кімнати документування: спеціально відведене місце розміщення особи для фотографування; шкала виміру зросту до 220 см; обладнання для безтіньового освітлення (фотоспалах або декілька фотоспалахів, освітлювачі); техніка для фотографування (фотокамера, штатив); комп’ютерна техніка (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу „миша”, принтер, сканер).
 • 22. У електронній картці БД „Контур” зазначається: дата фотографування особи в ОВС, а у разі сканування фотографії - дата її виконання; номер запису та дата реєстрації особи в журналі доставлених до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС; установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження); 18 електронні фотографії особи (не нижче нижньої частини грудей у трьох видах: анфас - спереду, погрудний у правий профіль, напівпрофіль з поворотом голови вправо), обличчя особи повинно займати не менше 70% від загальної площі фотографії. Дозволяється додатково фотографування в повний зріст з поворотом всього корпусу і голови півоберта вправо; електронні фотозображення татуювань (за наявності); опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до типового опису зовнішнього вигляду особи за методом словесного портрета (додаток 11). У випадку неможливості доставлення правопорушника до ЧЧ ОВС фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи проводиться безпосередньо на місці затримання. Після прибуття працівників слідчо-оперативної групи або групи документування до ОВС електронні фотографії особи та зібрані відомості вносяться до БД „Контур” у ЧЧ ОВС. На осіб, яких неможливо доставити для фотографування до ЧЧ ОВС (оголошені у розшук, проведення профілактичної роботи за місцем реєстрації особи, згідно з отриманими з інших ОВС матеріалів), разом із матеріалами про взяття їх на облік до СІТ або УІТ (ВІТ) надаються фотокартки розміром не менше 5х6 см, на яких особа зображена не нижче нижньої частини грудей - анфас (за можливістю, профіль і напівпрофіль), а також (за наявності) опис зовнішності та особливих прикмет особи. Фотокартки використовуються, якщо їх зробленено не більше ніж за 2-3 роки до часу взяття особи на облік. Як виняток, дозволяється сканування наявної фотокартки на обвинувачених, які переховуються від органів дізнання, слідства чи суду, до отримання на них фотографій, що відповідають вищевказаним вимогам. Після сканування фотокарток електронні фотографії особи вносяться до БД „Контур” авторизованим користувачем - працівником підрозділу інформаційних технологій, якому надано право внесення електронного фотозображення в ІІПС. Зняття інформації з обліку БД „Контур” виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об’єктів (додаток 1).
 • 23. Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність надання та внесення інформації до БД „Контур” покладається на: працівника ОВС, який доставив особу до ОВС, оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС (облік БД „Доставлені”); працівника ОВС, на виконанні якого знаходиться матеріал або на якого покладено обов’язки щодо ведення відповідної категорії обліку осіб, та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС (облік БД „Особа”, „Розшук”). 19 Контроль за станом формування БД „Контур” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС. Контроль за станом формування БД „Контур” в П/Р покладається на керівника цього закладу. Загальний контроль за станом формування БД „Контур” у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 9. Порядок формування БД „Особа” Обліку в БД „Особа” підлягають особи, які вчинили правопорушення та щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС згідно з Переліком об’єктів (додаток 1). Відомості до БД „Особа” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ) (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції. Унесення установчих даних осіб до БД „Особа” виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а у разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ, офіційно отриманих відповідних матеріалів щодо особи з іншого ОВС. Зазначені дані встановлюються виконавцем - працівником ОВС, у якого на
 • 24. виконанні знаходиться матеріал (справа) щодо цієї особи або на якого покладено обов’язки щодо ведення обліку осіб відповідної категорії в ОВС. Відомості щодо осіб, які обліковуються в БД „Особа” (додаток 1 пункти 5.1 - 5.14), підлягають унесенню до БД „Контур”. Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет зазначених осіб до БД „Контур” здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції. У електронній картці БД „Особа” зазначаються: установчі дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та фактичного проживання, дані паспортного документа особи; вид та строки останнього покарання, статті ККУ, дата звільнення з останнього місця позбавлення волі; категорія обліку особи, підстави взяття її на облік, за наявності - додаткове „забарвлення” (гастролер, „злодій в законі”, кримінальний авторитет, 20 кіллер, утримувач притону, виготовлення, перевезення, збут наркотиків або зброї, сутенер, торгівля людьми та інші види відповідно до класифікатора БД); реєстраційний номер, дата матеріалу (КС, протоколу про адміністративне правопорушення); порядковий номер запису в журналі профілактичної роботи (номер реєстрації справи/картки щодо профілактичної роботи) та дата взяття особи на профілактичний облік в ОВС; вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ (КУпАП); стислий зміст інформації (фабула): час, місце, опис обставин скоєння правопорушення, мотиви, характер насильницьких дій, зібрана інформація, що має відношення до правопорушення; додаткові відомості (за наявності) про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації, „фан-клубу” (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів; інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронних карток БД „Особа”. Узяття на облік осіб, зазначених у пунктах 5.1 - 5.3, 5.9 Переліку об’єктів (додаток 1), виконується за місцем скоєння правопорушення, а всіх інших - виключно в ОВС за місцем реєстрації або постійного місця проживання особи.
 • 25. Якщо затримана особа зареєстрована або постійно проживає на території обслуговування іншого ОВС, виконавець направляє повідомлення та відповідні матеріали до цього ОВС для прийняття рішення про взяття зазначеної особи на профілактичний облік за місцем її реєстрації або постійного місця проживання. На осіб, які зазначені у пунктах 5.1, 5.2 Переліку об’єктів (додаток 1), у разі зняття з обліку особи на підставі зміни категорії обліку, у електронній картці (нова електронна картка не заводиться) проставляється дата зняття цієї категорії та додатково вказується нова категорія обліку (додаток 1 пункти 5.2 - 5.4). Категорія обліку „адміністративний нагляд” або „формальний нагляд” (додаток 1 пункти 5.5, 5.6) проставляється в одній електронній картці тільки разом з категорією „раніше судимий” (додаток 1 пункт 5.4). У всіх інших випадках, якщо особа одночасно належить до декількох категорій обліку, кожна інформація про взяття особи на відповідний облік до БД „Особа” вноситься окремо. У разі відсутності в ОВС довідки про наслідки розгляду КС судом (форма 6) дозволяється вносити інформацію до БД „Особа” на підставі офіційно зареєстрованого в ОВС матеріалу (повідомлення), що надійшов від органу (установи) виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України щодо особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (додаток 1 пункт 5.3). 21 На осіб, яких зазначено у пункті 5.4 Переліку об’єктів (додаток 1), у разі неприбуття їх з місць позбавлення волі до вибраного місця проживання в установлені строки, дільничний інспектор міліції надає до СІТ (ВІТ) наявні відомості про цю особу, а в електронній картці вказується категорія обліку особи „раніше судимий” та проставляється відмітка - „не прибув до вибраного місця проживання”. Інформація стосовно осіб (додаток 1 пункти 5.15 - 5.17) уноситься до БД „Особа” тільки на підставі матеріалів, офіційно зареєстрованих в ОВС, у тому числі отриманих від правоохоронних органів держав СНД (держав-членів Інтерполу) та наданих працівниками апаратів оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС (додаток 2), які супроводжують ці категорії осіб. Інформація стосовно громадян України (додаток 1 пункти 5.18, 5.19), яких було засуджено за скоєння злочинів або звільнено з місць позбавлення волі держав СНД (держав-членів Інтерполу), уноситься до БД „Особа” тільки на підставі матеріалів, офіційно отриманих від правоохоронних органів цих країн.
 • 26. Зняття інформації з обліку БД „Особа” виконується тільки в СІТ, УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об’єктів (додаток 1). З метою забезпечення достовірності інформації, яка зберігається в БД „Особа”, виконавець, який відповідає за взяття на облік (надання доповнень, зняття з обліку) підоблікових осіб, не менше одного разу на три місяці здійснює звірки осіб відповідно до журналу профілактичної роботи з наявними обліками ІІПС та у разі виявлення розбіжностей надає до СІТ, УІТ (ВІТ) відповідну інформацію. Персональна відповідальність за обов’язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності установчих даних особи, повнота і своєчасність надання інформації до БД „Особа” покладається на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за взяття на облік особи (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2). Контроль за станом формування БД „Особа” в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, загальний - на керівника цього ОВС. Загальний контроль за станом формування БД „Особа” в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 10.Порядок формування БД „Розшук” 22 Ведення обліків БД „Розшук” здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, щодо розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та в інших випадках, передбачених Законами України. Обліку в БД підлягають особи, оголошені у державний, міждержавний, міжнародний розшук згідно з Переліком об’єктів (додаток 1)
 • 27. Відомості до БД „Розшук” в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками карного розшуку (щодо дітей - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції. Відомості до БД „Розшук” уносяться тільки на підставі зареєстрованих в ОВС: постанови судді, слідчого ОВС (прокуратури) про оголошення особи в розшук та обрання запобіжного заходу; супровідного листа про передоручення розшуку особи іншому ОВС; заяви або повідомлення про безвісне зникнення особи; повідомлення про виявлення невідомого хворого (дитини), який не в змозі надати інформацію про себе в силу хвороби (малолітнього віку) або цього не бажає; повідомлення про виявлення невпізнаного трупа особи. У електронній картці АРМ „Розшук” (категорії „розшук” та безвісти зниклий”) зазначаються: дата надходження заяви, повідомлення та дата зникнення особи; номер та дата реєстрації матеріалу у відповідному журналі ЧЧ ОВС; відомості про розшукувану особу: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання, паспортні дані особи; відомості всіх паспортних документів (національний паспорт, закордонні паспорти) розшукуваної (безвісти зниклої) особи: номер, серія, дата та орган видачі паспортного документа; електронна фотографія особи - анфас, не нижче нижньої частини грудей (за можливістю у трьох видах: анфас, профіль, напівпрофіль, а також обличчя, яке повинно займати не менше 70% від загальної площі фотозображення); електронні фотозображення татуювань та фізичних вад (за наявності); опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ „Розшук”; номер КС, дати порушення та прийняття рішення про призупинення КС (пункт 1 статті 206 КПК України); статті ККУ, які інкримінуються розшукуваній особі; дати направлення статистичних карток Ф1.1 та Ф.3 до підрозділу інформаційних технологій; 23 запобіжний захід, ким санкціонований (найменування суду, органу прокуратури), прізвище та посада, дата затвердження (винесення); категорія та вид розшуку, причина розшуку, структурний підрозділ (служба) ОВС, який здійснює розшук;