SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Samazinot riskam pakļauto
jauniešu skaitu: agrīnās
iejaukšanās pieeju modelēšana

Ilona Kronberga, PROVIDUS pētniece
2013.Gada 27.novembris
Projekta ideja

Bērnu antisociālās
uzvedības mazināšana:
agrīnās prevencijas
modeļi
Antisociāla uzvedība vs prevencija
Projekta partneri un sadarbības iestādes:
Projekta virsmērķis:

Attīstīt inovatīvas sociālā
darba metodes Latvijas lauku
novados, lai radītu iekļaujošu
vidi pirmsskolas un
sākumskolas vecuma
bērniem un viņu ģimenēm.
Projekta apakšmērķi:
• mazināt atstumtības

riskus pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem ar agrīniem sociālās
uzvedības traucējumiem un radīt drošu vidi šo bērnu
veiksmīgai attīstībai Latvijas lauku novados;
• radīt un aprobēt Latvijas novadu specifikai
atbilstošu, derīgu, ilgtspējīgu agrīno bērnu uzvedības
risku atpazīšanas un novēršanas sistēmu, iesaistot
šajā sociālajā procesā pirmsskolas un sākumskolas
pedagogus, bērnu vecākus, vietējo pašvaldību
speciālistus, vietējās sabiedrības pārstāvjus, kā arī
pašus bērnus;
Projekta apakšmērķi:
• veicināt pārmaiņu filozofiju darbā ar sociālā riska
grupu bērniem: veidot atbalstošu un atjaunojošu,
nevis nosodošu pieeju darbam ar bērniem no bērnu
lietu speciālistu un visu ieinteresēto institūciju puses;
• stiprināt sadarbību starp bērnu vecākiem un
pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, lai
savlaicīgi identificētu un novērstu pirmsskolas un
sākumskolas bērniem agrīnus uzvedības riskus;
Projekta apakšmērķi:
• izveidot un īstenot lauku novadiem piemērotu
atbalsta pasākumu sistēmu, kas veicina sociālās
atstumtības
riskam
pakļauto
pirmsskolas
un
sākumskolas bērnu un viņu vecāku iekļaušanos
sabiedrībā, īpaši veicinot informācijas apmaiņu starp
bērnu vecākiem un pirmsskolas un sākumskolas
pedagogiem, kā arī citiem valsts un pašvaldību
iestāžu speciālistiem.
Problēma, kuru projekts aicināts
risināt:
o Lielākā daļa jauniešu, kuri pauž uzvedības
problēmas pusaudža gados, tai skaitā pārkāpjot
likumu, ir palikuši ārpus nepieciešamās pieaugušo
ievērības jau daudz agrākā savas dzīves posmā.
o Bērna antisociālas uzvedības vai likumpārkāpuma
fakts bieži vien ir sekas ilgstošai kādas bērna
vajadzības ignorēšanai no pieaugušo puses jau
agrīnā bērna attīstības periodā.
Kā mēs uzzinājām par šo
problēmu:
Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS ir pieredze
līdzīgu projektu īstenošanā sadarbībā ar Madonas,
Saldus, Cēsu pašvaldībām, strādājot ar jauniešu
mērķa grupām. Šo projektu rezultāti liecina, ka
pusaudžu un jauniešu uzvedības problēmas ir sekas,
kas radušās bērnu agrākos attīstības posmos, kā arī
to, ka sadarbība starp vecākiem, pedagogiem, valsts,
pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem ir
efektīvākā forma bērnu agrīnai antisociālas uzvedības
prevencijai.
Projekts plānots saskaņā ar politikas
dokumentiem
Pamatnostādnēs “Bērniem piemērota Latvija 2004.2015.gadam” (īpaši A.,C. un D.sadaļas):
iezīmēta šī un virkne citu problēmu, kas kavē bērnu
psihoemocionālo attīstību Latvijā, tai skaitā
nabadzība, atsvešinātība, nevienlīdzīgas iespējas
izglītības ieguvei, noziedzības riski.
Projekts plānots saskaņā ar politikas
dokumentiem
Ģimenes
valsts
politikas
nostādnēs
2011.2017.gadam norādīts, ka būt vecākiem ir sarežģīts
uzdevums, tāpēc vecākiem ir nepieciešams atbalsts
savu pienākumu īstenošanā (nostādņu 3.3.3.p.);
uzsvērts, ka pirmajos dzīves gados bērnam ir
nepieciešama jo īpaši liela vecāku uzmanība un
gādība, kas ir priekšnosacījums labvēlīgai bērna
attīstībai vēlākos gados.
Atsevišķas mērķa grupu
īpatnības:
o Vecumā no 4 līdz 7 gadiem norit tālāka cilvēcisko attiecību
apgūšana, kur bērns uzvedības normas apgūst no savu
vecāku parauga.
o Pirmsskolas un sākumskolas periodā norit bērna adaptācija
ārpus ģimenes vidē - pirmsskolas izglītības iestādē skolā,
interešu izglītības pulciņā, vienlaikus mātei vai tēvam pēc
bērna kopšanas atvaļinājuma beigām ir jāspēj atgriezties
darba tirgū – salāgot savu profesionālo karjeru ar rūpēm par
bērnu audzināšanu.
Projekta struktūra:
Ko plānojam tieši darīt:
Saldū, Kuldīgā un Cesīs - tiks izstrādāts multidisciplinārs
sadarbības modelis (1) starp pirmsskolas un sākumskolas,
pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju speciālistiem, ar
mērķi izstrādāt un ieviest praksē vietējām vajadzībām
atbilstošu metodiku bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai
noteikšajai un novēršanai (2).
Metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai un
sadarbībai ar vecākiem tiks izstrādāta praktiska darba
īstenošanas un analīzes gaitā - 2 gadu laikā īstenojot 15
nodarbību ciklu ar projektā iesaistītiem bērniem un vecākiem
pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolā.
Plānotie pasākumi projektā:
Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām, kvalitatīvu
lēmumu pieņemšanu ģimeņu ar bērniem atbalstam
paredzētas starpinstitūciju darba grupas (SDG)
(3).
Plānots, ka šajās darba grupās katrā novadā kodolu
veidos
projekta
koordinators
un
asistents,
pirmsskolas, sākumskolas izglītības iestāžu speciālisti,
un valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti.
Plānotie pasākumi projektā:
Viens no SDG galvenajiem uzdevumiem ir sniegt savstarpēju
kolēģu atbalstu profesionālo jautājumu risināšanā, tāpēc svarīgi,
ka par novados identificētajām problēmām tiek diskutēts arī
starpnovadu vidē.
Tāpēc
projektā
paredzēts
Neveiksmju
novēršanas
instruments (NNI), kas būtībā ir kolēģu konsultāciju
pasākums. NNI mērķis - dot speciālistiem iespēju risināt
profesionālās problēmas sadarbībā ar kolēģiem no citiem
projektā iesaistītajiem novadiem un novērst neveiksmes
profesionālajā darbībā.
Plānotie pasākumi projektā:
Projektā plānoti trīs veidu publicitātes pasākumi - projekta
uzsākšanas konference. Tās mērķis sniegt projektā iesaistītajiem
speciālistiem iespēju iegūt plašāku informāciju par darbu ar
bērniem, vecākiem un uzvedības risku vadību.
Otra aktivitāte paredz publikācijas portālā www.politika.lv;
trešā publicitātes aktivitāte paredz noslēguma pasākumu,
kurā tiks skaidroti projekta rezultāti un rezultātu ilgtspējas
iespējas. Noslēguma pasākumā tiek publiskoti projekta
Monitoringa rezultāti (6), bet projekta noslēgumā projekta
Monitoringa ziņojums.
Sadarbība ar ārvalstu kolēģiem:
Lai veicinātu labās prakses un zināšanu apmaiņu
starp Latvijas un citu valstu speciālistiem projekta
īstenošanā tiek iesaistīti:
1) ārvalstu eksperti no Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas
un Beļģijas.
2) un Bulgārijas partneri.
Paldies par
uzmanību!

More Related Content

Similar to Samazinot riskam pakļauto jauniešu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana

Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
Sanita
 
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņāmNovadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
nacionalaidentitate
 
A tuna seminars 4 novembri 2010-www
A tuna seminars 4 novembri 2010-wwwA tuna seminars 4 novembri 2010-www
A tuna seminars 4 novembri 2010-www
Sanita
 

Similar to Samazinot riskam pakļauto jauniešu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana (20)

Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
 
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņāmNovadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
 
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJAĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
 
Ziņu lapa 2016 / Nr.1 - EDIC Austrumlatgalē
Ziņu lapa 2016 / Nr.1 - EDIC AustrumlatgalēZiņu lapa 2016 / Nr.1 - EDIC Austrumlatgalē
Ziņu lapa 2016 / Nr.1 - EDIC Austrumlatgalē
 
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanā
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanāSkolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanā
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanā
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
 
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
 
Paaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajās ekosistēmās
Paaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajās ekosistēmāsPaaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajās ekosistēmās
Paaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajās ekosistēmās
 
A tuna seminars 4 novembri 2010-www
A tuna seminars 4 novembri 2010-wwwA tuna seminars 4 novembri 2010-www
A tuna seminars 4 novembri 2010-www
 
Tips for parents
Tips for parentsTips for parents
Tips for parents
 
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
 
Biedrības "Papardes zieds" 2013.gada atskaite
Biedrības "Papardes zieds" 2013.gada atskaiteBiedrības "Papardes zieds" 2013.gada atskaite
Biedrības "Papardes zieds" 2013.gada atskaite
 
Ziņu lapa 2015 / Nr.2 - EDIC Austrumlatgalē
Ziņu lapa 2015 / Nr.2 - EDIC AustrumlatgalēZiņu lapa 2015 / Nr.2 - EDIC Austrumlatgalē
Ziņu lapa 2015 / Nr.2 - EDIC Austrumlatgalē
 
Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attī...
Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attī...Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attī...
Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attī...
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
 
Pāreja no Profesionālās izglītības uz Darba Tirgu Latvijā: Izaicinājumi un Ie...
Pāreja no Profesionālās izglītības uz Darba Tirgu Latvijā: Izaicinājumi un Ie...Pāreja no Profesionālās izglītības uz Darba Tirgu Latvijā: Izaicinājumi un Ie...
Pāreja no Profesionālās izglītības uz Darba Tirgu Latvijā: Izaicinājumi un Ie...
 
Jaunatnes politikas sistēmas veidošanas pieredze Saldus novadā
Jaunatnes politikas sistēmas veidošanas pieredze Saldus novadāJaunatnes politikas sistēmas veidošanas pieredze Saldus novadā
Jaunatnes politikas sistēmas veidošanas pieredze Saldus novadā
 
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
 
Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"
Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"
Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"
 
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanaiPārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
 
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
 
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
 

Samazinot riskam pakļauto jauniešu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana

 • 1. Samazinot riskam pakļauto jauniešu skaitu: agrīnās iejaukšanās pieeju modelēšana Ilona Kronberga, PROVIDUS pētniece 2013.Gada 27.novembris
 • 2. Projekta ideja Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi
 • 4. Projekta partneri un sadarbības iestādes:
 • 5. Projekta virsmērķis: Attīstīt inovatīvas sociālā darba metodes Latvijas lauku novados, lai radītu iekļaujošu vidi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm.
 • 6. Projekta apakšmērķi: • mazināt atstumtības riskus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar agrīniem sociālās uzvedības traucējumiem un radīt drošu vidi šo bērnu veiksmīgai attīstībai Latvijas lauku novados; • radīt un aprobēt Latvijas novadu specifikai atbilstošu, derīgu, ilgtspējīgu agrīno bērnu uzvedības risku atpazīšanas un novēršanas sistēmu, iesaistot šajā sociālajā procesā pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, bērnu vecākus, vietējo pašvaldību speciālistus, vietējās sabiedrības pārstāvjus, kā arī pašus bērnus;
 • 7. Projekta apakšmērķi: • veicināt pārmaiņu filozofiju darbā ar sociālā riska grupu bērniem: veidot atbalstošu un atjaunojošu, nevis nosodošu pieeju darbam ar bērniem no bērnu lietu speciālistu un visu ieinteresēto institūciju puses; • stiprināt sadarbību starp bērnu vecākiem un pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, lai savlaicīgi identificētu un novērstu pirmsskolas un sākumskolas bērniem agrīnus uzvedības riskus;
 • 8. Projekta apakšmērķi: • izveidot un īstenot lauku novadiem piemērotu atbalsta pasākumu sistēmu, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto pirmsskolas un sākumskolas bērnu un viņu vecāku iekļaušanos sabiedrībā, īpaši veicinot informācijas apmaiņu starp bērnu vecākiem un pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, kā arī citiem valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem.
 • 9. Problēma, kuru projekts aicināts risināt: o Lielākā daļa jauniešu, kuri pauž uzvedības problēmas pusaudža gados, tai skaitā pārkāpjot likumu, ir palikuši ārpus nepieciešamās pieaugušo ievērības jau daudz agrākā savas dzīves posmā. o Bērna antisociālas uzvedības vai likumpārkāpuma fakts bieži vien ir sekas ilgstošai kādas bērna vajadzības ignorēšanai no pieaugušo puses jau agrīnā bērna attīstības periodā.
 • 10. Kā mēs uzzinājām par šo problēmu: Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā sadarbībā ar Madonas, Saldus, Cēsu pašvaldībām, strādājot ar jauniešu mērķa grupām. Šo projektu rezultāti liecina, ka pusaudžu un jauniešu uzvedības problēmas ir sekas, kas radušās bērnu agrākos attīstības posmos, kā arī to, ka sadarbība starp vecākiem, pedagogiem, valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem ir efektīvākā forma bērnu agrīnai antisociālas uzvedības prevencijai.
 • 11. Projekts plānots saskaņā ar politikas dokumentiem Pamatnostādnēs “Bērniem piemērota Latvija 2004.2015.gadam” (īpaši A.,C. un D.sadaļas): iezīmēta šī un virkne citu problēmu, kas kavē bērnu psihoemocionālo attīstību Latvijā, tai skaitā nabadzība, atsvešinātība, nevienlīdzīgas iespējas izglītības ieguvei, noziedzības riski.
 • 12. Projekts plānots saskaņā ar politikas dokumentiem Ģimenes valsts politikas nostādnēs 2011.2017.gadam norādīts, ka būt vecākiem ir sarežģīts uzdevums, tāpēc vecākiem ir nepieciešams atbalsts savu pienākumu īstenošanā (nostādņu 3.3.3.p.); uzsvērts, ka pirmajos dzīves gados bērnam ir nepieciešama jo īpaši liela vecāku uzmanība un gādība, kas ir priekšnosacījums labvēlīgai bērna attīstībai vēlākos gados.
 • 13. Atsevišķas mērķa grupu īpatnības: o Vecumā no 4 līdz 7 gadiem norit tālāka cilvēcisko attiecību apgūšana, kur bērns uzvedības normas apgūst no savu vecāku parauga. o Pirmsskolas un sākumskolas periodā norit bērna adaptācija ārpus ģimenes vidē - pirmsskolas izglītības iestādē skolā, interešu izglītības pulciņā, vienlaikus mātei vai tēvam pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām ir jāspēj atgriezties darba tirgū – salāgot savu profesionālo karjeru ar rūpēm par bērnu audzināšanu.
 • 15. Ko plānojam tieši darīt: Saldū, Kuldīgā un Cesīs - tiks izstrādāts multidisciplinārs sadarbības modelis (1) starp pirmsskolas un sākumskolas, pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju speciālistiem, ar mērķi izstrādāt un ieviest praksē vietējām vajadzībām atbilstošu metodiku bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšajai un novēršanai (2). Metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai un sadarbībai ar vecākiem tiks izstrādāta praktiska darba īstenošanas un analīzes gaitā - 2 gadu laikā īstenojot 15 nodarbību ciklu ar projektā iesaistītiem bērniem un vecākiem pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolā.
 • 16. Plānotie pasākumi projektā: Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām, kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ģimeņu ar bērniem atbalstam paredzētas starpinstitūciju darba grupas (SDG) (3). Plānots, ka šajās darba grupās katrā novadā kodolu veidos projekta koordinators un asistents, pirmsskolas, sākumskolas izglītības iestāžu speciālisti, un valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti.
 • 17. Plānotie pasākumi projektā: Viens no SDG galvenajiem uzdevumiem ir sniegt savstarpēju kolēģu atbalstu profesionālo jautājumu risināšanā, tāpēc svarīgi, ka par novados identificētajām problēmām tiek diskutēts arī starpnovadu vidē. Tāpēc projektā paredzēts Neveiksmju novēršanas instruments (NNI), kas būtībā ir kolēģu konsultāciju pasākums. NNI mērķis - dot speciālistiem iespēju risināt profesionālās problēmas sadarbībā ar kolēģiem no citiem projektā iesaistītajiem novadiem un novērst neveiksmes profesionālajā darbībā.
 • 18. Plānotie pasākumi projektā: Projektā plānoti trīs veidu publicitātes pasākumi - projekta uzsākšanas konference. Tās mērķis sniegt projektā iesaistītajiem speciālistiem iespēju iegūt plašāku informāciju par darbu ar bērniem, vecākiem un uzvedības risku vadību. Otra aktivitāte paredz publikācijas portālā www.politika.lv; trešā publicitātes aktivitāte paredz noslēguma pasākumu, kurā tiks skaidroti projekta rezultāti un rezultātu ilgtspējas iespējas. Noslēguma pasākumā tiek publiskoti projekta Monitoringa rezultāti (6), bet projekta noslēgumā projekta Monitoringa ziņojums.
 • 19. Sadarbība ar ārvalstu kolēģiem: Lai veicinātu labās prakses un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un citu valstu speciālistiem projekta īstenošanā tiek iesaistīti: 1) ārvalstu eksperti no Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas. 2) un Bulgārijas partneri.