Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evija klave biss

644 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evija klave biss

 1. 1. Skolas un paSkolas un pašvaldības sadarbība projektašvaldības sadarbība projekta īstenošanā: pieredze, viedokļi un vīzijasīstenošanā: pieredze, viedokļi un vīzijas Sorosa fonda – Latvija iniciatīva “Pārmaiņu iespēja skolām” Evija Kļave pētniece evija.klave@biss.soc.lv Rīga, 2010. gada 4. novembris
 2. 2. Pētījuma metodikaPētījuma metodika  11 gadījumu – projektu padziļināta izpēte  atlases kritēriji: reģionālā pārstāvniecība, skolas lielums, īstenoto aktivitāšu profils, projekta mērķa grupas  metode: padziļinātās intervijas (44) ar projektu koordinatoriem, pasniedzējiem, pašvaldības pārstāvjiem, projektu dalībniekiem  interviju veikšanas laiks: 2010. gada septembris – oktobris  53 projektu īstenotāju e-pasta aptauja (atbildējušo kopējais skaits, n = 52)  metode: anketēšana (pašaizpildāma anketa)  aptaujas laiks: 2010.gada oktobris Gadījumu izpēte Elektroniskā aptauja
 3. 3. Kas ir sadarbība?Kas ir sadarbība?  sadarbības aģenti jeb partneri: skola, pagasta pārvalde, novada dome un tās struktūrvienības (piemēram, sociālais dienests, izglītības pārvalde)  saskaņots un/vai kopīgs sadarbības mērķis un intereses: skolas pastāvēšana, skolas transformācija, skolas darbības paplašināšana, vietējo iedzīvotāju vajadzības, skolas vajadzības  konkrētas darbības, kas ir vērstas uz mērķa sasniegšanu un abpusēja labuma gūšanu: pagasta iedzīvotāju vajadzību apzināšana, informācijas apmaiņa, projekta aktivitāšu īstenošana, izmantojot abiem partneriem pieejamos resursus Sadarbība = divu vai vairāku ieinteresēto pušu kopīga darbība, lai sasniegtu savstarpēji saistītus mērķus Sadarbības elementi Sadarbības definējums mērķis
 4. 4. Sadarbība ar pašvaldību projekta izstrādes posmā (I)Sadarbība ar pašvaldību projekta izstrādes posmā (I) 4 13 16 17 26 28 33 44 47 0 10 20 30 40 50 Citi Pašvaldības (novada) sociālais dienests Vietējie uzņēmēji un/vai zemnieki Pašvaldības (novada) izglītības speciālisti Skolēnu ģimenes locekļi Pagasta pārvaldes vadītājs vai cits pārvaldespārstāvis Pašvaldības (novada) vadītāji vai deputāti Skolas administrācija Pedagogi Jautājums aptaujā: Kādi cilvēki bija iesaistīti Jūsu projekta sagatavošanā? vairāku atbilžu jautājums, n = 52
 5. 5. + kopīgi apzinātas iedzīvotāju (t.sk. skolēnu, vecāku) vajadzības + kopīgi noteiktas projektā iekļaujamās aktivitātes un mērķa grupas + kopīgi spriests par uzsākto aktivitāšu ilgtspēju +/- pašvaldībai (pagasta pārvaldei) konsultantu loma +/- aktivitātes noteiktas atbilstoši tikai skolas resursiem (materiāli tehniskie un cilvēku resursi) - nav bijis dialoga starp vietējo pašvaldības pārstāvniecību un skolu projekta izstrādes laikā - skola [labprātīgi] pilnībā uzņēmusies iniciatīvu - pašvaldībai nav intereses par skolas iniciatīvu Projektu īstenotāju pieredze: IR vai NAV sadarbība? Sadarbība ar pašvaldību projekta izstrādes posmā (II)Sadarbība ar pašvaldību projekta izstrādes posmā (II)
 6. 6. Projekta sadarbības partneriProjekta sadarbības partneri Jautājums aptaujā: Ar ko Jūsu skola kā galvenais projekta ieviesējs reāli ir sadarbojusies projekta ietvaros? Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos sadarbības partnerus! vairāku atbilžu jautājums, n = 52 Vairākatbilžu jautājums 9 20 20 26 27 28 33 35 41 46 0 10 20 30 40 50 Citi Cita skola (nav iesaistīta Sorosa fonda Latvija iniciatīvā) Pašvaldības (novada) sociālais dienests Pašvaldības (novada) izglītības speciālisti Vietējie uzņēmēji un/vai zemnieki NVO Cita Sorosa fonda Latvija iniciatīvā "Pārmaiņu iespējas skolām" iesaistīta skola Pagasta pārvaldes vadītājs vai cits pārvaldes pārstāvis (izņemot grāmatvedi) Pašvaldības (novada) vadītājs un/vai deputāti (izņemot grāmatvedi) Skolēnu ģimenes locekļi
 7. 7. Sadarbības veidi projekta īstenošanas posmāSadarbības veidi projekta īstenošanas posmā Atbalsts Plānošana Materiāla palīdzība Finansiāla palīdzība Administratīvais darbs • pašvaldības un skolas vajadzību/ resursu saskaņošana • mērķa grupu un aktivitāšu saskaņošana • stratēģiskā plānošana kopīgu mērķu sasniegšanai • kopīgas vīzijas veidošana • skolas iniciatīvas novērtēšana • atvērta, abpusēja, regulāra komunikācija • zināšanu un prasmju nodošana skolai • projekta tehniskā un finansu administrēšana • skolas interešu pārstāvniecība un virzīšana [novada līmenī] • transporta nodrošinājums • materiālu iegāde • informācijas izplatīšana • skolas telpu uzturēšana • projekta aktivitāšu līdzfinansējums • sadarbība papildus finansējuma piesaistīšanā
 8. 8. Sadarbības ar pašvaldību novērtējumsSadarbības ar pašvaldību novērtējums Jautājums aptaujā: Lūdzu, novērtējiet savu sadarbību ar ... šajā projektā? 37 20 19 18 13 16 16 26 2 8 13 515 3 3 Sadarbība ar Sorosa fonda Latvija komandu un konsultantiemprojektā (n=52) Sadarbība ar vietējās pagasta pārvaldes pārstāvjiemprojektā (n=49) Sadarbība ar pašvaldības (novada) pārstāvjiemšajā projektā (n=52) Sadarbība ar skolēnu ģimenes locekļiem projektā (n=52) Ļoti laba Laba Vidēja Slikta Grūti pateikt
 9. 9. Sadarbības modeļi un izaicinājumiSadarbības modeļi un izaicinājumi Sadarbība = divu vai vairāku ieinteresēto pušu kopīga darbība, lai sasniegtu savstarpēji saistītus mērķus (1) Aktīva un divpusēja sadarbība (2) Pasīva un vienpusēja [skolas iniciēta] sadarbība (3) Vienpusēja vai abpusēja ignorance Atvērtība sadarbībai – vēlme sadarboties Sadarbības mērķu izpratne un formulēšana Sadarbības formu/ darbību dažādošana Sadarbības prasmju attīstīšana Sadarbības definējums Trīs modeļi: sadarbība??? Izaicinājums un perspektīva
 10. 10. Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību! Baltic Institute of Social Sciences Elizabetes iela 65 – 16, Rīga Tālr.: 67541528 Fakss: 67217560 evija.klave@biss.soc.lv www.biss.soc.lv

×