แบบประเมินเฟส 2

434 views

Published on

แบบประเมินโรงเรียนดีเฟส2

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินเฟส 2

 1. 1. โรงเรียน.............................................ตำบล................................อำเภอ............................จังหวัด.................ชื่อประธำนคณะกรรมกำร..........................................................................วันที่เวลำ......................................แนวทำงกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชำกำร เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับกำรเปิดประตูสู่อำเซียน ส่วนผู้บริหำรและครูเป็นตัวอย่ำงคนดีมีศีล 5 มีธรรมะข้อวัตรปฏิบัติทั้งกำย วำจำ ใจ เชื่อมโยงกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำยบ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน(บวร/บรม) เข้ำด้วยกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้1.โรงเรียนประเมินตนเองด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำอย่ำงต่อเนื่อง2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินเพื่อตัดสินคุณภำพโรงเรียนตำมเป้ ำหมำยและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ที่ เป้ ำหมำยจำนวนตัวบ่งชี้ต่อเป้ ำหมำยจำนวนรำยกำรต่อตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรผ่ำนรำยด้ำนเกณฑ์กำรผ่ำนรำยเป้ ำหมำย1 ด้ำนปัจจัย 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่2 ด้ำนกระบวนกำร (วิชำกำร) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่3 ด้ำนกระบวนกำร (คุณธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่4 ด้ำนผลผลิต 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่รวม 28 24 ผ่ำนทุกด้ำน
 2. 2. -2-วิธีกำรประเมิน2.1 เป้ ำหมำย โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 2 จำนวน 2,000 โรงเรียน และโรงเรียน เฟส 1 ที่ไม่ผ่ำนรอบแรกและต้องกำรประเมินซ้ำ 38 โรง ได้ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด2.2 คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล แต่งตั้งโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน – 5 กรกฎำคม 2556 รวม 21 วัน เป็นเดือนแห่งกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 22.3 แบบประเมินพร้อมโล่และป้ ำยรับรองจะนำไปโดยพระวิทยำกรและครูอำสำ2.4 ทีมคณะกรรมกำรประเมินมี 8 ท่ำนต่อ 1 ทีม จำนวน 173 ทีม ประกอบด้วยที่ ตำแหน่ง จำนวน จำนวน สพป. รวมทั้งสิ้น1 พระอำจำรย์วิทยำกร 2 173 3462 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 173 1733 ศึกษำนิเทศก์ 2 173 3464 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่น 1 1 173 1735 ครูอำสำ/ผู้ประสำนงำนกำรศึกษำ 2 173 346รวม 8 173 1,3842.5 งบประมำณจัดสรรให้โรงเรียนละ 3,000 บำท เป็นค่ำพำหนะ/ค่ำนำมันเชื้อเพลิง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำน ตั้งเบิกจ่ำยที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำทั้ง 173. แห่ง2.6 ระยะเวลำประเมินกรณีโรงเรียนขนำดเล็กหรือขนำดกลำงและระยะทำงใกล้กัน โรงเรียนแรก ควรเริ่มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรียมภัตตำหำรเพล) โรงเรียนที่สอง ควรเริ่มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น.2.7 กำรตัดสินกำรลงคะแนนให้คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันในห้องตำมลำพังโดยไม่มีผู้อื่นรับฟัง ใช้วิธีกำรซักถำมตรวจสอบร่องรอยหลักฐำนตำมที่เสนอแนะไว้ ประกอบกับวิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตัดสินรำยตัวบ่งชี้ โดยคำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรียนกับวันเวลำที่กำหนด ทุกท่ำนมีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด แล้วบันทึกลงในเอกสำรดังนี้2.7.1 ผ่ำน อย่ำงไม่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบทั้ง 28 ตัวบ่งชี้ เหมำะสมกับกำรเป็นต้นแบบอย่ำงยิ่ง2.7.2 ผ่ำน อย่ำงมีเงื่อนไข คือ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี้แต่ยังผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี้ของแต่ละด้ำนเงื่อนไข คือ..แก้ไขตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่ำนให้เรียบร้อยภำยในภำคเรียนหน้ำ
 3. 3. -3-2.7.3 ไม่ผ่ำน แต่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 ด้ำน เมื่อดำเนินกำรพัฒนำแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่ำนแล้วสำมำรถแจ้งเขตตรวจสอบให้ประเมินเฉพำะด้ำนที่ไม่ผ่ำนในรอบกำรประเมินครั้งต่อไป2.7.4 ไม่ผ่ำน คือ ผ่ำนตัวบ่งชี้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 – 2 ด้ำน ให้ประเมินใหม่ทุกรำยกำรในกำรประเมินรอบต่อไป2.8 ป้ ำยรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบลนำป้ ำยสำรองทำพิธีมอบให้โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน ขนำดป้ ำยเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.20 เมตรส่วนป้ ำยจริงจะส่งตำมไปให้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อมอบให้โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน สำหรับโล่เชิดชูเกียรติมีรูปแบบย่อส่วนมำจำกป้ ำยรับรอง สำมำรถมอบได้ครบทุกโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินป้ ำยรับรอง โล่2.8.1 กรณีผ่ำนกำรประเมิน ทั้งผ่ำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไขและผ่ำนอย่ำงมีเงื่อนไข ให้มอบป้ ำย ณห้องประชุมโรงเรียนหรือสถำนที่ที่เหมำะสมโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้มอบ ในวันประเมิน ดังนี้ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีตำบล มอบป้ ำยรับรอง ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรียน ติดตั้งป้ ำยด้ำนหน้ำโรงเรียนในที่เห็นเด่นชัด (ป้ ำยออกแบบมำให้ทนต่อแดด ฝน มีน้ำหนักไม่มำก) เพื่อให้ สพฐ./สพท.ทรำบ และโรงเรียนอื่นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้สะดวก2.8.2 กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน ให้ทุกโรงเรียนประเมินใหม่ในรอบต่อไปของโรงเรียนเฟส 3 ตำมข้อมูลที่คณะกรรมกำรบันทึกและมอบให้ไว้ในเอกสำรผลกำรประเมิน2.9 คณะกรรมกำรต้องร่วมกันรับประกันผลกำรตัดสินว่ำบริสุทธิ์ ยุติธรรมกรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้องเชื่อมั่นว่ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้โรงเรียนอื่นเข้ำศึกษำดูงำนได้ และต้องสำเนำสรุปผลกำรประเมิน รวมทั้งแจ้งผลกำรตัดสินทันทีทำง www.schooldee.net ให้ส่งผลเข้ำเวปไซท์ในวันที่คณะกรรมกำรตัดสินผลประเมิน พร้อมทั้งชื่อหัวหน้ำทีมประเมินและรำยกำรอื่นที่กำหนดให้ครบถ้วน
 4. 4. -4-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ1-7 เป้ ำหมำยด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน1 มีแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ำทำได้จริง แผนยุทธศำสตร์ รร.1.1 แผนยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริง แผนโรงเรียน1.2 ตัวชี้วัดสภำพควำมสำเร็จสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดในแผน1.3 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกัน1.4 ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศำสตร์ได้ตำมสถำนกำรณ์ กำรปรับแผน1.5 ผลกำรดำเนินงำนจำกแผนยุทธศำสตร์เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ถำมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง1.6 ผลลัพธ์จำกแผนยุทธศำสตร์คุ้มค่ำครบตำมเป้ ำหมำยในกำรดำเนินงำน ผลงำนเด่นภูมิใจของ รร2 มีเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนที่ทุกคนเข้ำใจถูกต้องตรงกัน เป้ ำหมำยนักเรียน2.1 ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำนักเรียนที่เป็นไปได้ ใครร่วมกำหนดเป้ ำหมำย2.2 ทุกฝ่ำยรวมทั้งนักเรียนตอบได้ทุกคนว่ำ เป้ ำหมำยนั้นคืออะไร สุ่มถำมนักเรียน2.3 เป้ ำหมำยเน้นให้บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียนร่วมมือกันพัฒนำนักเรียน ดูเอกสำรเป้ ำหมำย รร.2.4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้องกับเป้ ำหมำยที่ตั้งไว้ กิจกรรมบรรลุเป้ ำหมำย2.5 ปฏิบัติได้จริง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด สอบถำมครู2.6 มีร่องรอยปฏิบัติจริงในกำรพัฒนำคุณธรรม ศีลธรรมนักเรียนรำยบุคคล สอบถำมนักเรียน3มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคนบริเวณและอำคำรโดยรอบ3.1 บริเวณโรงเรียนโดยรอบ สะอำด เป็นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ เดินดูรอบบริเวณ3.2 อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สะอำด เป็นระเบียบ สวยงำม เดินดูตำมอำคำร3.3 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ไม่ชำรุด โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน สะอำดเป็นระเบียบ สุ่มโต๊ะครู /โต๊ะนักเรียน3.4 ห้องปฏิบัติกำรและห้องพิเศษทุกห้องสะอำด จัดของเข้ำที่ทุกครั้งที่ใช้งำน เดินดูห้องพิเศษ ของใช้3.5 โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้องเก็บของสะอำดและจัดของเป็นระเบียบ ตรวจสอบตำมสถำนที่3.6 หน้ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้องปฏิบัติธรรมสะอำดเป็นระเบียบ สังเกตร่องรอยกำรใช้งำน4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงำมด้วยร่มเงำธรรมชำติ ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก4.1 ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยนอกอำคำรให้ร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ4.2 มีสนำมและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนที่เหมำะสม สนำมหญ้ำ/ สนำมเด็กเล่น4.3 มีป้ ำยชื่อโรงเรียน ป้ ำยอำคำร/ห้องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรียน สภำพป้ ำยต่ำง ๆ4.4 ตกแต่งผนังอำคำร รั้ว สนำมเด็กเล่นเป็นมิตรกับธรรมชำติ วัสดุปูพื้น/ตกแต่ง4.5 มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศวิทยำทำงธรรมชำติตำมบริบทโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 5. 5. -5-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ4.6 มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ดูกิจกรรมเด่นด้ำนนี้5 มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ำน สีสันสดใสครูยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนสีสันสดใส5.1 ครูทุกคนปฏิบัติต่อนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลำนของตนเองครูรู้จักเด็กเด็กอยำกมำโรงเรียน5.2 ห้องเรียนทุกห้องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ำนที่น่ำอยู่ สะอำด มีระเบียบ5.3 บริเวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสันสดใสด้วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ สังเกตบริเวณโดยรอบ5.4 นักเรียนมีควำมสุขเมื่อได้มำโรงเรียน ไม่ขำดเรียน สุ่มคุยกับนักเรียน5.5 ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนรำยบุคคล เข้ำใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสุ่มถำมนักเรียนวันเวลำครูไปเยี่ยมบ้ำน5.6นักเรียนสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดขึ้นหรือนักเรียนคิดกิจกรรมขึ้นเองอย่ำงสร้ำงสรรค์สุ่มถำมถึงกิจกรรมนักเรียน คิดเอง6 มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข เป็นโรงเรียนสีขำว6.1มีควำมมั่นคงปลอดภัยบริเวณอำคำร รั้ว ประตู อุปกรณ์ไฟฟ้ ำสนำมเด็กเล่นสัมผัสจับต้องควำมคงทนอุปกรณ์ต่ำง ๆ6.2 ปรำศจำกสำรเสพติดและอบำยมุขทุกชนิดในโรงเรียน สุ่มถำมชำวบ้ำน ชุมชน6.3ไม่มีมุมลับตำ บริเวณรกเรื้อ กลำยเป็นที่มั่วสุม หรือแหล่งอำศัยหรือแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์ที่มีพิษ/ยุงลำย ฯลฯดูหลังอำคำรที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ6.4 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิษภัยของสำรเสพติดและอบำยมุข สุ่มถำมนักเรียน6.5 มีร่องรอยกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยพื้นฐำนจนเป็นนิสัย เสื้อผ้ำหน้ำผมเล็บสะอำด6.6 จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึกซ้อมกำรเตือนภัยอย่ำงน้อยเทอมละครั้ง กำรบำบัดน้ำเสีย7เปิดโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนชุมชน ผู้นำศำสนำมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนำโรงเรียนทุกฝ่ำยทำกิจกรรม”บวร/บรม”ร่วมกัน7.1ร่วมกันวำงแผนและแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยพัฒนำศีลธรรม“บวร” คุณธรรม “บรม” จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรมีกำรประชุมวำงแผน7.2 สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร หรือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนำโรงเรียน ดูจำกแผนงำน ถำมครู7.3 จัดกิจกรรมหลำกหลำยในกำรพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียน สุ่มถำมพระสงฆ์/ครู7.4 จัดให้มีกำรนิเทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ ผลกำรนิเทศ/วันเวลำใด7.5จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับ วัด/มัสยิด/โบสถ์ และชุมชนงำนบุญประเพณีที่ รร.เข้ำร่วมงำน
 6. 6. -6-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ7.6 พัฒนำเครือข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้มแข็งต้นแบบศึกษำดูงำน วิธีกำรสร้ำงเครือข่ำย8-14 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้8จัดบรรยำกำศห้องสมุดเหมือนบ้ำน มีหนังสือสื่อใหม่เพียงพอ เหมำะสมกิจกรรมห้องสมุดจำนวนคน/ครั้งที่ใช้8.1 มีครูหรือบุคลำกรทำหน้ำที่บรรณำรักษ์ แนะนำอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร สุ่มถำมนักเรียน8.2 จัดบรรยำกำศห้องสมุดให้ดูอบอุ่นเหมือนบ้ำน วิธีกำรจัดห้องสมุด8.3จัดหำหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะสมกับวัยเด็กสับเปลี่ยน หมุนเวียนไปทุกเทอมสังเกตหนังสือ/สื่อในห้องสมุด8.4มีระบบให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตสำหรับครู/นักเรียนเพียงพอมีคอมพิวเตอร์มีอินเตอร์เนท8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำ 3 กลุ่มสำระ สุ่มถำมนักเรียน/ครู8.6 มีอัตรำกำรใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยจำนวนกำรใช้ /รูปแบบกิจกรรม9 ปรับปรุงใช้สื่อกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำ ห้องปฏิบัติกำร9.1 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรภำษำ ห้องภำษำ9.2 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องวิทยำศำสตร์9.3 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้อง Tablet9.4 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ห้องคณิตศำสตร์9.5 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องคุณธรรม จริยธรรม ห้องหรือลำนกิจกรรม9.6 มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทุกห้องให้พร้อมใช้งำนสภำพห้องทุกห้องไม่ชำรุดทรุดโทรม10ใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพครบวงจรนักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียนกลุ่มกำรงำนพื้นฐำนอำชีพ10.1 ปรับปรุงและใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพอย่ำงครบวงจร สังเกตใช้งำนในห้อง10.2 มีกิจกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่นักเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ผลงำนอำชีพนักเรียน10.3มีวิทยำกรท้องถิ่น หรือครูจัดกำรเรียนรู้งำนอำชีพสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนสุ่มถำมนักเรียน10.4 มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับผลิตภัณฑ์นักเรียนดีเด่นมีทุกปี ไม่ซ้ำกัน
 7. 7. -7-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ10.5 มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นักเรียน ก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียน ดูสถำนที่จำหน่ำย10.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้ำ OTOP ผลงำนโรงเรียน/11 เป็นศูนย์กีฬำชุมชนแบบครบวงจร มีสนำมกีฬำ กิจกรรมดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำโรงเรียน11.1 มีศูนย์กีฬำชุมชนหรือสนำมกีฬำโรงเรียนพร้อมใช้งำน ควำมพร้อม/กำรใช้งำน11.2 มีครูหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้องสุ่มถำมนักเรียนผู้ปกครอง ภำพกิจกรรม11.3 มีกำรให้บริกำรชุมชนในกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำสุ่มถำมคนในชุมชนผู้ปกครอง11.4 มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำพกิจกรรม11.5 มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำ โดยนักเรียนที่มีจิตอำสำ สุ่มถำมนักเรียน11.6มีมำตรกำรจูงใจให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็นศูนย์กีฬำชุมชนหรือสนำมกีฬำมำตรฐำนสอบถำมผู้บริหำรดูมำตรกำรจูงใจ12 มีห้องสุขำนักเรียนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะห้องสุขำนักเรียนทุกห้อง12.1 มีห้องสุขำเพียงพอกับกำรใช้งำน จำนวนห้องสุขำ12.2 มีควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกทุกห้องหยำกไย่ มด ปลวกแมลงวัน ยุง12.3 มีควำมปลอดภัยจำกคน พืช สัตว์ สิ่งของที่เป็นอันตรำยต่อนักเรียนไม่มีมุมอับ ชื้นแฉะรกเรื้อ มืดทึบ12.4 มีแสงสว่ำงเพียงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกหลังคำโปร่ง ไฟฟ้ ำติด มีขันตักน้ำ พื้นไม่แฉะ12.5มีระบบ Recycle น้ำเสียจำกห้องสุขำ โรงอำหำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำรใช้น้ำหมุนเวียนไม่มีกำรใช้สำรพิษ12.6 มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ด้วยจิตอำสำของนักเรียน กฎระเบียบ จิตอำสำ13ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน13.1ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ ป่ำไม้สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน โรงงำน เรือกสวนไร่นำ เขื่อน/ฝำย ฯลฯภำพกำรเรียนรู้นอกโรงเรียน13.2 ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ สอบถำมวิธีกำรสอนจริง
 8. 8. -8-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ13.3 ใช้คอมพิวเตอร์ / Tablet เป็นเครื่องมือสืบค้นและจัดกำรเรียนรู้ ร่องรอยกำรใช้งำน13.4 ใช้สื่อ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 4 กลุ่มสำระ กลุ่มสำระใดบ้ำง13.5ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น ตำรวจ ทหำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำยกเทศมนตรี นำยอำเภอ นำยแพทย์ พระสงฆ์ ปศุสัตว์ ผู้ประกอบกำรวิชำที่สอน/ภำพถ่ำย/สุ่มถำมนักเรียน13.6 มีผลงำนนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครบทั้ง 5 ข้อดูผลงำนนักเรียน/โครงงำนนักเรียน14ผู้บริหำรเป็นที่ยอมรับในกำรเป็นนักพัฒนำและผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงผลงำนผู้บริหำรโรงเรียน14.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีจนได้รับกำรยอมรับมีโล่ ประกำศนียบัตรรำงวัล เหรียญ เอกสำร14.2 มีกำรกระจำยอำนำจเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม “บวร”/ “บรม” สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง14.3 มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร สื่อนวัตกรรมที่ใช้14.4 มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้14.5 มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเชิงรุก ดูกิจกรรมใหม่ ๆ14.6 มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/มีผู้มำศึกษำดูงำน มีผลงำนโรงเรียน15-21 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน วิธีกำรเรียนรู้15 ฝึกควำมมีวินัย ครู นักเรียน15.1ฝึกกำรควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข(เสพบุหรี่/เหล้ำ/กัญชำ/ยำเสพติด/เที่ยวกลำงคืน/เล่นกำรพนัน/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ำน)วิธีกำรฝึกนักเรียนให้พ้นอบำยมุข 6กำรบวช/บรรพชำ15.2 ฝึกกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ำน วัด/มัสยิด/โบสถ์ โรงเรียน กำรฝึกรักษำกฎระเบียบ15.3 ฝึกควำมตรงต่อเวลำ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรฝึกควำมตรงเวลำ15.4 ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด กิจกรรมและวิธีกำรฝึก15.5 ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน กิจกรรมและวิธีกำรฝึก15.6ฝึกควำมมีวินัย กำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ของใช้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนกิจกรรม 5 ห้องห้องนอน หรือห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ หรือ ห้องสมุดห้องสุขำ รวมถึงอุปกรณ์และบริเวณที่ดื่มน้ำ ล้ำงมือ ล้ำงเท้ำ ลำนซักล้ำงห้องทำงำน หรือห้องเรียน ห้องกิจกรรมพิเศษ ห้องประชุมห้องแต่งตัว หรือดูที่ตัวเด็ก หรือกิจกรรมหน้ำเสำธงกิจกรรมหน้ำเสำธงควำมสะอำดห้องสุขำสุ่มตรวจอำคำรและบริเวณโดยรอบ สุ่มตรวจนักเรียน สุ่มตรวจโต๊ะนักเรียน/ครู
 9. 9. -9-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบห้องครัว หรือโรงอำหำร โต๊ะทำนอำหำรใต้อำคำร ร้ำนค้ำ สถำนที่ทิ้งขยะ กำรจัดวำงอุปกรณ์16 ฝึกกำรแสดงควำมเคำรพวิธีฝึกกำรแสดงควำมเคำรพ16.1ฝึกแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธีได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ บิดำมำรดำ ครูเช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯสุ่มเด็กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี16.2ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์และศำสนสถำนเช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรีย์ เพลงชำติ กำรประชุม วัด/มัสยิด/โบสถ์ สถำนที่ โดยสำรวมระวังกริยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯสุ่มเด็กแสดงควำมเคำรพต่อพระพุทธรูปพระสงฆ์ กำรทำวัตรพุทธมำมกะ ฯลฯ16.3ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบัติสมำธิและกำรฟังธรรมในท่ำที่ถูกต้องเหมำะสมด้วยควำมสงบ ไม่พูดคุย/เล่นเวลำนั่งสมำธิและฟังธรรมเด็กนั่งสมำธิ วิธีกำรบรรยำกำศ สุ่มถำม16.4ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำเช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน ไม่ขีดเขียนข้อควำมในสถำนที่ส่วนรวม รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรียน ให้สะอำดและเป็นระเบียบควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีของชำรุดเช่น หลอดไฟ ขอสับหน้ำต่ำง ลูกบิดประตู16.5ฝึกแสดงควำมเคำรพในกำรต้อนรับปฏิสันถำรเช่น กำรยิ้มไหว้ทักทำยกัน สวัสดี รู้จักใช้คำพูดทักทำยกำรรับรองผู้มำเยือนโรงเรียน ฯลฯสุ่มดูวิธีกำรแสดงควำมเคำรพ กำรต้อนรับของนักเรียน16.6ฝึกกำรใช้คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่อนน้อมต่อผู้อื่นเช่น กำรใช้สรรพนำมเรียกพี่ เพื่อน น้องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน เดิน นั่ง เมื่ออยู่กับพระภิกษุ ผู้นำศำสนำผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสมสังเกตมำรยำทควำมสำรวมระวังกำรใช้สรรพนำม/คำพูดที่เหมำะสม17 ฝึกควำมอดทน วิธีฝึกควำมอดทน17.1ฝึกควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำเช่น ฝนตก อำกำศร้อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนั่งสมำธินำน ฯลฯกริยำอำกำรเมื่อถูกกดดัน เมื่อถูกซักถำม17.2ฝึกควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ไม่สบำยเช่น เจ็บไข้เล็กน้อยไม่โดดเรียน ฯลฯสุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น17.3ฝึกควำมอดกลั้นต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจเช่น ให้อภัยไม่โต้ตอบกลับด้วยวำจำไม่สุภำพ หรือ กำรใช้กำลัง ฯลฯสุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 10. 10. -10-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ17.4ฝึกควำมอดทนต่อควำมเย้ำยวนของสิ่งเร้ำเช่น ไม่ติดเกมส์ ติดยำ ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พำออกนอกลู่นอกทำง ฯลฯสุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น17.5ฝึกกำรมองคนอื่นในแง่ดีเช่น ไม่จับผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์ ด้วยถ้อยคำไม่สุภำพคิดทำงบวก ฯลฯสุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น17.6ฝึกควำมเพียรพยำยำมเช่น ทบทวนบทเรียน ทำกำรบ้ำน ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จนั่งสมำธิ ท่องหนังสือ ฯลฯสุ่มถำมนักเรียนผู้ปกครอง ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้น18ฝึกนิสัยผ่ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจำกกำรมีส่วนร่วมของ”บวร”/”บรม”วิธีฝึกนิสัยผ่ำนกิจกรรม 5 ห้อง18.1วิชำกำร:ฝึกกำรเรียนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้อยคำ)อ่ำน (เป็นจังหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็นฟังจำกเวทีกำรพูดกำรอ่ำน กำรเขียน18.2ศีลธรรม/คุณธรรม:ฝึกกำรรักษำศีล 5 กำรฟังธรรม กำรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ กำรฝึกจิตใจให้แจ่มใส อำรมณ์ดี มีเป้ ำหมำยชีวิตที่ถูกต้องวิธีกำรอำรำธนำศีลกำรทำวัตรสวดมนต์กำรนั่งสมำธิ ซักถำม18.3สังคม:ฝึกกำรรู้จักแยกแยะเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ฝึกควำมเป็นผู้นำ - ผู้ตำม กำรทำงำนเป็นทีมและฝึกควำมเป็นกัลยำณมิตรซักถำมพูดคุยกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองขอดูวิธีกำรฝึกของครู18.4ดำรงชีวิต:ฝึกกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ของใช้ปัจจัยสี่ ดูแลสถำนที่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรียนให้สะอำดและจัดให้เป็นระเบียบดูสวยงำมสังเกตควำมสะอำดร่ำงกำยนักเรียน เสื้อผ้ำหน้ำ ผม สื่อ อุปกรณ์กำรเรียน อำคำรสถำนที่18.5อำชีพ:ฝึกกำรทำงำนสุจริตให้เกิดรำยได้ ใช้เงินเป็นและเก็บรักษำเงินเป็นสุ่มถำมวิธีกำรหำรำยได้กำรออม18.6นันทนำกำร:ฝึกกิจกรรมยำมว่ำงให้รู้จักตนเอง ด้วยกำรอ่ำนชีวประวัติบุคคลสำคัญเพื่อให้มีเป้ ำหมำยชีวิตที่ถูกต้อง ฝึกออกกำลังกำยฝึกยืน เดิน นั่ง นอนด้วยอิริยำบถที่ถูกต้องสุ่มถำมกำรใช้เวลำว่ำงประวัติบุคคลสำคัญกำรวำงเป้ ำหมำยชีวิตท่ำทำงอิริยำบถ
 11. 11. -11-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ19 ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน) วิธีกำรปลูกจิตสำนึก19.1 กำรใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ใช้กระดำษสองหน้ำ ใช้ของมีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำฯลฯ ขอดูวิธีกำรใช้ซ้ำ19.2กำรหมุนเวียนนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) เช่น นำน้ำใช้แล้วรดต้นไม้ใช้เศษอำหำร/เศษใบไม้ทำปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรีย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯวิธีกำรนำทรัพยำกรนำกลับมำใช้ใหม่19.3 ลดกำรบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั้งแต่ต้นทำง เช่น ขวด พลำสติก วิธีกำรลดกำรบริโภค19.4เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้โฟม ปุ๋ ยเคมี สำรเคมีทุกชนิด อำหำรขยะเช่น ขนมถุงกรอบแกรบ น้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำหำรสำเร็จรูป ฯลฯสังเกตวัตถุสิ่งของที่เลิกบริโภคในบ้ำน วัด รร.19.5ซ่อมแซม (Repair) ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้เครื่องนุ่มห่ม ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนกำรซ่อมแซม บำรุง รักษำเครื่องใช้สอยที่มีอยู่19.6รณรงค์/ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน เช่น ปลูกไม้ยืนต้นปลูกป่ำ ปิดไฟ ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ยำฆ่ำแมลง ฯลฯแผ่นป้ ำย/ประชำสัมพันธ์ลดโลกร้อน20 สร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ) วิธีกำรสร้ำงแรงจูงใจ20.1กิจกรรมสร้ำงวินัย : ไม่นอนตื่นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศีลทุกวันแต่งกำยสุภำพ ออมทรัพย์ทุกวันซักถำมกิจกรรม 5 ห้องจำกบ้ำน วัด โรงเรียน20.2กิจกรรมฝึกควำมเคำรพ: กรำบไหว้พ่อแม่ญำติผู้ใหญ่ สวดมนต์ก่อนนอน เขียนควำมดีของตนและคนรอบข้ำงถำมกิจวัตรประจำวันผลแห่งควำมดีที่ภูมิใจ20.3กิจกรรมฝึกควำมอดทน :ช่วยทำงำนบ้ำน หมั่นนั่งสมำธิ อ่ำนหนังสือดีมีประโยชน์ผลงำนจำกควำมอดทน20.4 ร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ กิจกรรม “บวร”20.5 ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณ ให้รำงวัลเด็กทำควำมดีรำยวัน ภำพ/ประกำศ/รำงวัล20.6 รำยงำนพร้อมเสนอชื่อเด็กดีให้เป็นต้นแบบเด็กดีในระดับต่ำง ๆ ต้นแบบเด็กดีปัจจุบัน21 ผู้บริหำรและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ) ผู้บริหำรดี ครูดี21.1 ผู้บริหำรโรงเรียนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนศำสนำที่นับถือ ถำมครู ชุมชน นักเรียน21.2 ครูทุกคนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนในศำสนำที่นับถือ ถำมชุมชน นักเรียน21.3 ผู้บริหำรและครูทุกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทั้งที่บ้ำนและที่ทำงำน ถำมเรื่อง 5 ห้องชีวิต21.4 ผู้บริหำรและครูทุกคนมีวินัย ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน สุ่มถำมนักเรียน21.5 ผู้บริหำรและครูทุกคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลำ สุ่มถำมนักเรียน21.6 ผู้บริหำรและครูทุกคนมีควำมสุภำพนุ่มนวลต่อนักเรียน สุ่มถำมนักเรียน22-28 เป้ ำหมำยด้ำนผลผลิต (OUTPUT) นักเรียน22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี ชื่อเสียงดี
 12. 12. -12-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ22.1จำนวนนักเรียนโดยรวมเท่ำเดิมหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 2 ปี22.2 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน สุ่มถำมผู้ปกครอง22.3 ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สุ่มถำมครูส่วนใหญ่22.4 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ดูแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ22.5 โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกัดผ่ำนเกณฑ์ ดูผลกำรประเมินภำยใน22.6โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ำยดูผลกำรประเมินสมศ.ทุกรอบ23ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเดิม หรือเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใฝ่เรียน23.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ23.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ23.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนพื้นฐำนอำชีพ โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ23.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมโดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ23.5 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกผลทดสอบระดับชำติ (NT) และ/หรือคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระวิชำโดยภำพรวมสูงกว่ำเดิมหรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบผลกำรสอบNTชั้นม.3 ในรอบ 2 ปีเปรียบเทียบคะแนนรวมทุกกลุ่มชั้น ป.623.6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย สพฐ. เมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบผลกำรสอบO-net ชั้น ป.6 หรือ ม.6ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ24อ่ำนเขียนคิดเลขคล่องในชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสำรภำษำอำเซียนได้ ในชั้น ม.3ใฝ่รู้24.1นักเรียนสำมำรถอ่ำนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรืออ่ำนจับใจควำมได้ดีชั้น ม.3สุ่ม นร.ป.2/ป.3และ ม.3 (ถ้ำมี)
 13. 13. -13-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ24.2นักเรียนสำมำรถเขียนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือเขียนเรียงควำมได้ดีชั้น ม.3สุ่ม นร.ป.2/ป.3และ ม.3 (ถ้ำมี)24.3นักเรียนสำมำรถคิดเลขคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือคิดเลขเร็วได้ดีชั้น ม.3สุ่ม นร.ป.2/ป.3และ ม.3 (ถ้ำมี)24.4นักเรียนปฏิสันถำรได้ดีชั้น ป. 2/3 และ/หรือกล่ำวแสดงควำมรู้สึกได้ดีชั้น ม.3สุ่ม นร.ป.2/ป.3และ ม.3 (ถ้ำมี)24.5นักเรียนสำมำรถฟัง/สรุปได้ชั้น ป. 2/3 และ/หรือถ่ำยทอดข้อมูลได้ดีชั้น ม.3สุ่ม นร.ป.2/ป.3และ ม.3 (ถ้ำมี)24.6นักเรียนชั้นสูงสุดสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำอำเซียนสื่อสำรได้สุ่มนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน25 มีวินัย มีควำมเคำรพ มีควำมอดทน ใฝ่ดี25.1 นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติดเป็นนิสัย กำรแต่งกำย โดยรวม25.2นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมตรงต่อเวลำในกำรเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นกำรทำงำนเป็นทีมเข้ำแถว มำเรียน25.3 นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวมไม่ขีดเขียนผนัง กำรรักษำของส่วนรวม25.4นักเรียนมีพฤติกรรมอ่อนน้อมนุ่มนวลในกำรแสดงควำมเคำรพวำจำสุภำพในกำรสนทนำสังเกต มรรยำท กำรแสดงออก กำรพูด25.5นักเรียนแสดงออกถึงกำรยิ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่และเพื่อนนักเรียนจนเป็นนิสัยสังเกต กำรยิ้มไหว้ทักทำยกัน25.6 นักเรียนแสดงออกถึงควำมอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้ำต่ำง ๆสังเกต กำรเก็บอำรมณ์ซักถำมกำรติดเกม บุหรี่26 มีจิตอำสำและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบส่วนรวม26.1 นักเรียนมีผลงำนจำกกำรอำสำเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงำนกำรอนุรักษ์26.2นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดูแล รักษำพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียนภำพ/กิจกรรมนักเรียนร่วมพัฒนำ26.3นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง(ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน ไม่ทำร้ำยตน ไม่เสพยำ ไม่ดื่มสุรำ ไม่สูบบุหรี่)นักเรียนบอกโทษอบำยมุข รักษำศีล 526.4นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว(เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองำนบ้ำน ไม่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนและเสียใจ)บอกประโยชน์กำรช่วยงำนบ้ำนได้
 14. 14. -14-ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)บันทึกกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ26.5นักเรียนแสดงออกถึงมีควำมรับผิดชอบต่อครู(ตั้งใจเล่ำเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู)ระบุผลกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งใจเรียน เชื่อครู26.6นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อโรงเรียน(ดูแลรักษำควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถัง ไม่ขีดเขียนข้อควำม ปฏิบัติตำมระเบียบวินัย รักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน)ระบุวิธีกำรรักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและประโยชน์ที่ได้รับ27 มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี สุขภำพดี27.1 นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมอนำมัยกำหนด บันทึกสุขภำพนักเรียน27.2 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่ำเริงแจ่มใส กำรแสดงออกนักเรียน27.3 นักเรียนทุกคนปลอดจำกสำรเสพติด ถำมผู้ปกครอง ชุมชน27.4 นักเรียนทุกคนไม่ก่อเหตุทะเลำะวิวำท และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข สุ่มถำมนักเรียน27.5 นักเรียนทุกคนแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย (เสื้อผ้ำ หน้ำ ผมถูกระเบียบ) สังเกตกำรแต่งกำย27.6 นักเรียนทุกคนมีทักษะหลีกเลี่ยงปัญหำทำงเพศและอบำยมุขทั้งปวง สุ่มถำมนักเรียน28ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภำษำอำเซียนได้ 1 มีงำนอำชีพ 1(นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นไป)ทันโลก28.1สำมำรถใช้โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/Tabletได้อย่ำงน้อย 1 โปรแกรมสุ่มนักเรียน 1 ห้องใช้งำนต่ำงโปรแกรม28.2สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอำเซียนได้อย่ำงน้อย 1 ภำษำสุ่มนักเรียน 1 ห้องสื่อสำรด้ำนภำษำให้ดู28.3สำมำรถระบุผลงำนอำชีพที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงน้อย 1 อำชีพสุ่มนักเรียน 1 ห้องแสดงผลงำนอำชีพให้ดู28.4 สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะสร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียนดูกำรแสดงทักษะงำนอำชีพนักเรียน28.5 มีทักษะเลือกใช้เครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ ถำมเครือข่ำยใช้งำน28.6มีทักษะและเจตคติในกำรเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ได้อย่ำงชำญฉลำดถำมเจตคติ กำรดูเวปไซท์ลำมกอนำจำรโพสท์รูป/VDO ไม่สร้ำงสรรค์ ใช้ช่องทำงสื่อสำรอื่นเวลำเรียน
 15. 15. -15-แบบสรุปผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบลข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)แบบสรุปผลกำรประเมินผ่ำน ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ1-7 เป้ ำหมำยด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน รองผอ.เขต/ผอ.โรงเรียน1 มีแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ำทำได้จริง2 มีเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนที่ทุกคนเข้ำใจถูกต้องตรงกัน3 มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคน4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงำมด้วยร่มเงำธรรมชำติ5 มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ำน สีสันสดใส6 มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข7 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนำ รร.8-14 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้ ศึกษำนิเทศก์ 2 ท่ำน8 จัดบรรยำกำศห้องสมุดเหมือนบ้ำน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมำะสม9 ปรับปรุงใช้สื่อกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำ10 ใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพครบวงจร นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน11 เป็นศูนย์กีฬำชุมชนแบบครบวงจร มีสนำมกีฬำ กิจกรรมดูแลรักษำ12 มีห้องสุขำนักเรียนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในกำรเรียนรู้14 ผู้บริหำรเป็นที่ยอมรับในกำรเป็นนักพัฒนำและผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง15-21 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน ทีมคณะสงฆ์15 ฝึกควำมมีวินัย16 ฝึกกำรแสดงควำมเคำรพ17 ฝึกควำมอดทน18 ฝึกนิสัยผ่ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจำกกำรมีส่วนร่วมของ”บวร/บรม”19 ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน)20 สร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ)21 ผู้บริหำรและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ)22-27 เป้ ำหมำยด้ำนผลผลิต (OUTPUT) ศึกษำนิเทศก์ 2 ท่ำน22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี23 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเดิม/เท่ำกับ/มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย สพฐ.24 อ่ำนเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสำรภำษำอำเซียนได้ ชั้น ม.325 มีวินัย มีควำมเคำรพ มีควำมอดทน (ใฝ่ดี)26 มีจิตอำสำและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม)27 มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี (สุขภำพดี)28 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภำษำอำเซียนได้ 1 มีงำนอำชีพ 1 (ทันโลก)สรุปผลกำรประเมิน
 16. 16. -16-แบบบันทึกผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบลโรงเรียน..........................................................ตำบล...........................อำเภอ........................จังหวัด............................ด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียนจุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...........................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...จุดที่ต้องแก้ไข คือ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………................................………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………...จุดที่ต้องแก้ไข คือ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………........................................................................................................................................................................................................ด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียนจุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….............................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..จุดที่ต้องแก้ไข คือ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………ด้ำนผลผลิต (OUTPUT)จุดเด่นของโรงเรียนคือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………….จุดที่ต้องแก้ไข คือ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..สรุปผลกำรประเมิน วันเดือนปี........................................ผ่ำน อย่ำงไม่มีเงื่อนไข ขอชื่นชมและแสดงควำมยินดีด้วยผ่ำน อย่ำงมีเงื่อนไข คือ พัฒนำเพิ่มด้ำน...................................................................................................ไม่ผ่ำน แต่มีเงื่อนไข คือ ประเมินเพิ่มเฉพำะด้ำน......................................................................................ไม่ผ่ำน ต้องพัฒนำปรับปรุงให้ครบทุกด้ำน เพื่อเตรียมประเมินใหม่รอบต่อไป...........................................หัวหน้ำทีม คือ ................................................................................ลำยเซ็น........................................................................................ จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด.........................ท่ำน

×