การใช้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน                     ั ้  เป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการต...
แนวปฏิบัติ สถานศึกษาทุกสั งกัดทีจดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลาง               ่ั การศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช...
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
แนวปฏิบัติ   ผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของระดับประถมศึกษ...
ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20           ระดับประถมศึกษา    แปลงเวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากจานว...
2) นาผลการเรียนเฉลียรวม (GPAX) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา           ่มาคิดสั ดส่ วนผลการเรียนเฉลียรวมร้ อยละ 80...
ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอด 3 ปี              ่    = 2.61 X 0.80    = 2.088 (ใช้ ทศนิยม 2 ตาแห...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด     เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm         ...
การคิดร้ อยละ 20   ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน           ั ้
กลุมสาระการเรียนรู้     ่          คะแนน  คะแนน    ระดับ     ค่าน้าหนักของ            ...
ร้ อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ    = 0.90 X 0.20    = 0.18
ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด           สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลียรวม คิดสั ดส่ วนร้ อยละ 80   ...
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ป
สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลียผลการเรียน                   ่          ...
ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น  สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ต...
ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร              ่    = 3.89 X 0.80    = 3.112 (ใช้ ทศนิยม 2 ตา...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด        เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm      ...
การคิดร้ อยละ 20   ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน           ั ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คะแนน  คะแนน   ระดับคะแนน หน่ วยกิต     ผลคูณระดับ      ( วิชา )     เต็ม  O-NE...
ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ = 2.70 X 0.20 = 0.54
ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด         สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลีย ร้ อยละ 80       ่     ...
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 บ
สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลียผลการเรียน                   ่          ...
ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ตร...
ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร              ่    = 2.71 X 0.80    = 2.168 (ใช้ ทศนิยม 2 ตา...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด     เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm         ...
2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) จะนาคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนที่ได...
ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ = 1.64 X 0.20 = 0.32
ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด         สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลีย ร้ อยละ 80       ่     ...
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 พ
สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย                  ่              ่ผล...
O-NET _55
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O-NET _55

2,728 views

Published on

เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O-NET _55

 1. 1. การใช้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน ั ้ เป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการตัดสิ นผลการเรียนของผู้เรียนทีจบการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ่ ้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. แนวปฏิบัติ สถานศึกษาทุกสั งกัดทีจดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลาง ่ั การศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช2551ตั้งแต่ ปีการศึกษา2555 ้ เป็ นต้ นไป จัดให้ ผ้ ูเรียนทุกคนเข้ ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้นพืนฐาน ั ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
 3. 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 4. 4. แนวปฏิบัติ ผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของระดับประถมศึกษา และระดับ ้มั ธ ยมศึ ก ษา ต้ อ งมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติขั้นพืนฐาน (O-NET) โดยใช้ ผลการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ประเมิน ้โดยสถานศึ ก ษา และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติขั้นพืนฐาน (O-NET) ในสั ดส่ วน 80 : 20 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 ้เป็ นต้ นไป
 5. 5. ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20 ระดับประถมศึกษา แปลงเวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากจานวนชั่วโมงให้ เป็ น หน่ วยนาหนัก ซึ่งกาหนดให้ 40 ชั่วโมงเท่ ากับ 1 หน่ วยนาหนัก ้ ้แล้ วจึงนาผลการเรียนและหน่ วยนาหนักทีแปลงจากเวลาเรียนมาคิด ้ ่คานวณ ผลรวมของผลคูณหน่ วยนาหนักกับผลการเรียนทุกรายวิชา ้ของชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของผู้เรียนแต่ ละคน
 6. 6. 2) นาผลการเรียนเฉลียรวม (GPAX) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ่มาคิดสั ดส่ วนผลการเรียนเฉลียรวมร้ อยละ 80 ่ เฉลีย (ป.4-6) ผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ่ ภาษาไทย 2 . 50 คณิตศาสตร์ 2 . 83 วิทยาศาสตร์ 2 . 17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 . 00 สุขศึกษาและพลศึกษา 2. 50 ศิลปะ 2 . 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 . 67 ภาษาต่างประเทศ 2 . 33 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) - ผลการเรียนเฉลีย (รวม 66 หน่วยน้าหนัก) ่ ้ 2.61
 7. 7. ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอด 3 ปี ่ = 2.61 X 0.80 = 2.088 (ใช้ ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง) = 2.08
 8. 8. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm ช่วงคะแนนความหมาย ระดับ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขะฯ ศิลปะ การงานฯ ดีเยียม ่ 4 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 ดีมาก 3.5 74-79.99 74-79.99 70-79.99 75-79.99 72.5-79.99 74.8-79.99 75-79.99 76-79.99 ดี 3 64-73.99 66-73.99 57.5-69.99 65-74.99 62.5-72.49 68.4-74.79 65-74.99 68-75.99 ค่อนข้างดี 2.5 56-63.99 58-65.99 47.5-57.49 55-64.99 50-62.49 60.4-68.39 55-64.99 60-67.99 ปานกลาง 2 46-55.99 48-57.99 37.5-47.49 45-54.99 42.5-49.99 50.7-60.39 45-54.99 52-59.99 พอใช้ 1.5 36-45.99 36-47.99 30-37.49 35-44.99 32.5-42.49 38.5-50.69 35-44.99 40-51.99ควรปรับปรุง 1 25.01-35.99 25.01-35.99 25.01-29.99 25.01-34.99 25.01-32.49 25.01-38.49 25.01-34.99 25.01-39.99ควรปรับปรุง 0 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 อย่างยิ่ง
 9. 9. การคิดร้ อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน ั ้
 10. 10. กลุมสาระการเรียนรู้ ่ คะแนน คะแนน ระดับ ค่าน้าหนักของ ้ ผลคูณระหว่างระดับ ( วิชา ) เต็ม O-NET ผลการทดสอบ รายวิชาพืนฐาน ้ ผลการทดสอบ ทีได้ ่ O-NET O-NET กับค่านาหนัก ้ รายวิชาพืนฐาน ้ภาษาไทย 100 31 1 12 12คณิตศาสตร์ 100 22 0 12 0วิทยาศาสตร์ 100 40.75 1.5 6 9สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 100 32 1 9 9สุขศึกษาและพลศึกษา 100 48 1.5 6 9ศิลปะ 100 41 1.5 6 9การงานอาชีพและเทคโนโลยี 100 21.33 0 6 0ภาษาต่างประเทศ 100 31.43 1.5 6 9 รวม 800 267.51 63 57 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ่ 0.90
 11. 11. ร้ อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ = 0.90 X 0.20 = 0.18
 12. 12. ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลียรวม คิดสั ดส่ วนร้ อยละ 80 ่ = 2.08ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย คิดสั ดส่ วนร้ อยละ 20 = 0.18 ่ผลการเรียนเฉลียทีได้ ่ ่ = 2.08 + 0.18 = 2.26
 13. 13. การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ป
 14. 14. สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลียผลการเรียน ่ ่เฉลียที่ได้ 80 : 20 ไปบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) ่
 15. 15. ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ตร (GPAX) ของผู้เรียนระดับ ่มัธยมศึกษาตอนต้ น มาคิดสั ดส่ วนร้ อยละ 80 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผลการเรียน การศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง เฉลีย ่ ภาษาไทย 3.83 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ 3.81 สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3.75 ศิลปะ 3.58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ภาษาต่ างประเทศ 4 การศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเอง (IS) - ผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร ่ 3.89
 16. 16. ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร ่ = 3.89 X 0.80 = 3.112 (ใช้ ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง) = 3.11
 17. 17. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm ช่วงคะแนนความหมาย ระดับ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ดีเยี่ยม 4 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 ดีมาก 3.5 73.3-79.99 72-79.99 70-79.99 66.4-79.99 66-79.99 75-79.99 72.5-79.99 74-79.99 ดี 3 64.8-73.29 62-71.99 56-69.99 53.6-66.39 56-65.99 67.5-74.99 62.5-72.49 68-73.99 ค่อนข้างดี 2.5 55.7-64.79 52-61.99 44-55.99 44-53.59 46-55.99 57.5-67.49 55-62.49 60-67.99 ปานกลาง 2 45.2-55.69 44-51.99 36-43.99 36.8-43.99 38-45.99 50-57.49 45-54.99 52-59.99 พอใช้ 1.5 34.5-45.19 34-43.99 32-35.99 31.2-36.79 32-37.99 40-49.99 35-44.99 40-51.99ควรปรับปรุง 1 25.01-34.49 25.01-33.99 25.01-31.99 25.01-31.19 25.01-31.99 25.01-39.99 25.01-34.99 25.01-39.99ควรปรับปรุง อย่างยิ่ง 0 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25
 18. 18. การคิดร้ อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน ั ้
 19. 19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน คะแนน ระดับคะแนน หน่ วยกิต ผลคูณระดับ ( วิชา ) เต็ม O-NET O-NET ของรายวิชา คะแนน ที่ได้ ที่เทียบกับเกณฑ์ พืนฐาน ้ O-NET กับหน่ วยกิตภาษาไทย 100 61 3 9 27คณิตศาสตร์ 100 65 3 9 27วิทยาศาสตร์ 100 62 3 9 27สังคมศึกษา ศาสน 100 75 3 12 36า และวัฒนธรรมสุ ขศึกษาและพลศึกษา 100 48 2 6 12ศิลปะ 100 55 2.5 6 15การงานอาชีพและเทคโนโลยี 100 46 2 6 12ภาษาต่ างประเทศ 100 59 2.5 9 22.5 รวม 800 471 66 178.5 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ่ 2.70
 20. 20. ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ = 2.70 X 0.20 = 0.54
 21. 21. ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลีย ร้ อยละ 80 ่ = 3.11ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ร้ อยละ 20 ่ = 0.54ผลการเรียนเฉลียทีได้ ่ ่ = 3.11 + 0.54 = 3.65
 22. 22. การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 บ
 23. 23. สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลียผลการเรียน ่ ่เฉลียที่ได้ 80 : 20 ไปบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : บ) ่
 24. 24. ตัวอย่ างการคิดร้ อยละ 80 : 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ตร (GPAX) ของผู้เรียนระดับ ่มัธยมศึกษาตอนต้ น มาคิดสั ดส่ วนร้ อยละ 80 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผลการ เรียน เฉลีย ่ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ภาษาไทย 2.5 คณิตศาสตร์ 2.8 วิทยาศาสตร์ 2.6 สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.4 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2.3 ศิลปะ 2.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.3 ภาษาต่ างประเทศ 3.0 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (IS) - ผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร ่ 2.71
 25. 25. ร้ อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสู ตร ่ = 2.71 X 0.80 = 2.168 (ใช้ ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง) = 2.16
 26. 26. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนด เกณฑ์ การเทียบคะแนน Normalized T–score Norm ช่วงคะแนนความหมาย ระดับ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ดีเยียม ่ 4 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 ดีมาก 3.5 72.00-79.99 70.00-79.99 70.00-79.99 67.50-79.99 68.00-79.99 73.75-79.99 62.50-79.99 74.00-79.99 ดี 3 62.00-71.99 54.38-69.99 55.00-69.99 50.00-67.49 51.00-67.99 66.25-73.74 53.00-62.49 66.00-73.99 ค่อนข้างดี 2.5 52.00-61.99 40.63-54.37 40.00-54.99 37.50-49.99 37.00-50.99 58.75-66.24 43.50-52.99 58.00-65.99 ปานกลาง 2 41.00-51.99 32.50-40.62 29.00-39.99 30.00-37.49 29.50-36.99 48.75-58.74 35.50-43.49 48.00-57.99 พอใช้ 1.5 31.00-40.99 26.25-32.49 24.00-28.99 25.00-29.99 24.50-29.49 36.25-48.74 27.50-35.49 34.00-47.99ควรปรับปรุง 1 20.01-30.99 20.01-26.24 20.01-23.99 20.01-24.99 20.01-24.49 20.01-36.24 20.01-27.49 20.01-33.99ควรปรับปรุง อย่างยิ่ง 0 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00
 27. 27. 2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) จะนาคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนที่ได้ มาเทียบให้ เป็ นระดับคะแนน (O-NET) ั ้คิดสั ดส่ วนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพืนฐาน (O-NET) ร้ อยละ 20 ั ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน คะแนน ระดับคะแนน หน่ วยกิต ผลคูณระดับ ( วิชา ) เต็ม O-NET O-NET ของ คะแนน ที่ได้ ที่เทียบกับ รายวิชา O-NET เกณฑ์ พืนฐาน ้ กับหน่ วยกิต ภาษาไทย 100 31 1.5 6 9 คณิตศาสตร์ 100 22 1 6 6 วิทยาศาสตร์ 100 40.75 2.5 6 15 สังคมศึกษา ศาสนา และ 100 32 1.5 8 12 วัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา 100 48 1.5 3 4.5 ศิลปะ 100 41 2 3 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 100 21.33 1 3 3 ภาษาต่ างประเทศ 100 31.43 2 6 12 รวม 800 267.51 41 67.5 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ่ 1.646
 28. 28. ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ = 1.64 X 0.20 = 0.32
 29. 29. ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการคิด สั ดส่ วน 80 : 20ผลการเรียนเฉลีย ร้ อยละ 80 ่ = 2.16ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ร้ อยละ 20 ่ = 0.32ผลการเรียนเฉลียทีได้ ่ ่ = 2.16 + 0.32 = 2.48
 30. 30. การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 พ
 31. 31. สถานศึกษานาผลการเรียนเฉลียรวม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย ่ ่ผลการเรียนเฉลียทีได้ 80 : 20 ไปบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) ่ ่

×