แผนคอมฯ ม.2 4

644 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนคอมฯ ม.2 4

  1. 1. ใบงาน เรือ ง การสร้า งจุด เชื่อ มโยง ่ให้นักเรียนออกแบบสไตล์ตามที่ตนเองชอบอย่างน้อย 1 แบบ
  2. 2. แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวังเกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไปเลข ชื่อ – สกุล สรุป ที่ ผ่า ไม่ น ผ่านเกณฑ์ นัก เรีย นสามารถสร้า งและใช้ CSS Styles ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. 3. ( ลงชือ ) …………………………………………. ่ … ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แผนการจัด การเรีย นรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ้หน่ว ยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง เวลาเรียน 10 ชัวโมง ่แผนการเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ เวลาเรียน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ.…………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรีย นรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร มสาระสำา คัญ การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง นักเรียนสามารถใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจได้
  4. 4. สาระการเรีย นรู้ ขันตอนการใส่ภาพ และขั้นตอนการเพิ่มข้อความลงใน ้เว็บเพจ เพื่อตกตกต่างให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกระบวนการจัด การเรีย นรู้ 1. ครูให้นักเรียนเตรียมพร้อมเพื่อเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ครูให้นักเรียนเปิดเครื่องพร้อมใช้งาน 3. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ 4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ 5. ครูสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนพร้อมประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสื่อ /แหล่ง การเรีย นรู้ 1. วีดีทศน์ เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ ั 2. ใบงาน เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการวัด ผลประเมิน ผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - ตรวจผลสำาเร็จของใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การใส่ภาพและข้อความลงใน เว็บเพจ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึนไป ้กิจ กรรมเสนอแนะ
  5. 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บัน ทึก ข้อ เสนอแนะ ของผู้บ ริห ารโรงเรีย น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………….(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. 6. แบบประเมิน ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวังเกณฑ์ก ารประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไปเลข ชื่อ – สกุล สรุป ที่ ผ่า ไม่ น ผ่านเกณฑ์ นัก เรีย นสามารถแทรกรูป ภาพและพิม พ์ข้อ ความในเว็บ เพจได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  7. 7. ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ลงชือ ่……………………………….…ผู้สอน (………………..……….)ตำาแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. ใบงาน เรือ ง การใส่ภ าพและข้อ ความลงในเว็บ เพจ ่ให้นักเรียนออกแบบและใส่ภาพให้มีความสวยงามดังตัวอย่าง
  8. 8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บัน ทึก ข้อ เสนอแนะ ของผู้บ ริห ารโรงเรีย น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………….(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บัน ทึก ผลหลัง กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข………………………………………………………………………………………………………………………………………………

×