โรงเรี ยน..................................................ตำบล..............................อำเภอ...........................
2.4 งบประมาณ จัดสรรให้ 3,000 บำท ต่อโรง ตังเบิกจ่ำยสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 173 แห่ง             ...
แบบบันทึกการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล                                          ...
บันทึกการประเมิน ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)           ้       ้    ...
บันทึกการประเมินข้ อ       เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)          ้       ้      ...
บันทึกการประเมิน ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)           ้       ้    ...
บันทึกการประเมินข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)           ้       ้     ...
บันทึกการประเมิน ข้ อ       เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)           ้       ้     ...
บันทึกการประเมินข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI)           ้       ้     ...
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

7,681 views

Published on

แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

 1. 1. โรงเรี ยน..................................................ตำบล..............................อำเภอ............................จังหวัด...............................ชื่อประธำนคณะกรรมกำรประเมิน..................................................วันที่เวลำ.....................จำนวนคณะกรรมกำร........ท่ำน แนวทางการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล กำรประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื ้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุงหวังให้ นักเรี ยนมี ้ ่ คุณธรรมนาวิชาการ เป็ นเด็กดี เป็ นศักดิ์เป็ นศรี ของตาบล รู้ เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภมิค้ ุมกัน ู ตนเองเพื่อรองรั บการเปิ ดประตูส่ ูอาเซียน ส่ วนผู้บริหารและครู เป็ นตัวอย่ างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้ อวัตรปฏิบัตทงกาย ิ ั้ วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่ วมเครื อข่ ายบ้ าน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน (บวร/บรม) เข้ าด้ วยกัน มีวตถุประสงค์เพื่อให้ โรงเรี ยนประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนทังทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม ั ้ สติปัญญาอย่ างต่ อเนื่อง โดยประเมินรำยข้ อตำมเปาหมาย 7-7-7-7 ที่กำหนดไว้ ดังนี ้ ้ จานวน จานวน เกณฑ์ การผ่ าน เกณฑ์ การผ่ านราย ที่ เปาหมาย ้ ดัชนีชวัด ี้ ข้ อย่ อย รายด้ าน เปาหมาย ้ 1 ด้ ำนปั จจัย 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 2 ด้ ำนกระบวนกำร (วิชำกำร) 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 3 ด้ ำนกระบวนกำร (คุณธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 4 ด้ ำนผลผลิต 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ รวม 28 24 ผ่ านทุกด้ าน วิธีการประเมิน 2.1 เปาหมาย โรงเรี ยนดี ศรี ตำบล เฟสแรก 1,830 โรงเรี ยน ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพตำมตัวบ่งชี ้ที่กำหนด ้ 2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล แต่งตังโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื ้นฐำน ดำเนินกำร ้ ้ ประเมินระหว่ำง วันจันทร์ 18- ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ และอังคาร 26-พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 7 วัน เป็ นสัปดาห์ แห่ งการประเมิน 2.3 ทีมคณะกรรมการประเมินมี 8 ท่ำนต่อ 1 ทีม จำนวน 173 ทีม ประกอบด้ วย ที่ ตาแหน่ ง จานวน จานวน สพป. รวมทังสิน ้ ้ 1 พระอำจำรย์วิทยำกร 2 173 346 2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ 1 173 173 3 ศึกษำนิเทศก์ 2 173 346 4 ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล รุ่ น 1 1 173 173 5 ครู อำสำฯ /ครู แกนนำ 2 173 346 รวม 8 173 1,384
 2. 2. 2.4 งบประมาณ จัดสรรให้ 3,000 บำท ต่อโรง ตังเบิกจ่ำยสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 173 แห่ง ้ 2.5 วิธีการประเมิน ให้ เริ่ มประเมินที่โรงเรี ยนดี ศรี ตำบลรุ่ น 1 ก่อนในวันแรก โดยผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนรุ่ น 1 ไม่ต้องร่ วมเป็ นกรรมกำร ผลกำรประเมินผ่ำนหรื อไม่ผ่ำน จะไม่สงผลต่อกำรเป็ นคณะกรรมกำรประเมินในชุดนี ้ ่ 2.6 ระยะเวลาประเมิน กรณีโรงเรี ยนขนำดเล็กหรื อขนำดกลำงและระยะทำงใกล้ กน ั  โรงเรี ยนแรกควรเริ่ มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรี ยมภัตตำหำรเพลไปด้ วย)  โรงเรี ยนที่สองควรเริ่ มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น. 2.7 การตัดสิน กำรลงคะแนนให้ คณะกรรมกำรประชุมร่ วมกันในห้ องตำมลำพังโดยไม่มีผ้ อื่นรับฟั ง ใช้ วิธีกำรซักถำม ูตรวจสอบร่ องรอย หลักฐำนตำมที่เสนอแนะไว้ ประกอบกับวิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตัดสินรำยตัวบ่งชี ้ โดยคำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรี ยนกับวันเวลำที่กำหนด ทุกท่ำนมีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมเกณฑ์ที่กำหนด แล้ วบันทึกลงในเอกสำร ดังนี ้ 2.7.1 ผ่ าน อย่ างไม่ มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบทัง 28 ตัวบ่งชี ้ เหมำะสมกับกำรเป็ นต้ นแบบอย่ำงยิ่ง ้ 2.7.2 ผ่ าน อย่ างมีเงื่อนไข คือ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี ้ แต่ยงผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี ้ของแต่ละด้ ำน ั เงื่อนไขคือ..แก้ ไขตัวบ่งชี ้ที่ไม่ผ่ำนให้ เรี ยบร้ อยภำยในภำคเรี ยนถัดไป 2.7.3 ไม่ ผ่าน แต่ มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ ำน ไม่ผ่ำนเพียง 1 ด้ ำน เมื่อดำเนินกำรพัฒนำแก้ ไขตัวบ่งชี ้ ที่ไม่ผ่ำนแล้ ว ทำง รร. แจ้ ง สพป.ตรวจสอบ ให้ ประเมินเฉพำะด้ ำนที่ไม่ผ่ำนในรอบประเมินครังต่อไป้ 2.7.4 ไม่ ผ่าน คือ ผ่ำนตัวบ่งชี ้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ ำน ไม่ผ่ำน 1 – 2 ด้ ำน ให้ ประเมินใหม่ทกรำยกำรในกำรประเมิน ุ รอบต่อไป 2.8 ปายรั บรองต้ นแบบโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล จะนำไปโดยพระวิทยำกรและครู อำสำ ขนำดปำยรับรองต้ นแบบ ้ ้เส้ นผ่ำนศูนย์กลำง 1.20 เมตร ส่วน โล่ เชิดชูเกียรติ มีรูปแบบย่อส่วนมำจำกปำยรับรอง ้ 2.8.1 กรณีผ่านการประเมินให้ มอบปำย ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็ นผู้มอบ ดังนี ้ ้  มอบโล่ เชิดชูเกียรติ ให้ ผ้ บริ หำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ก่อนเป็ นลำดับแรก ู  มอบปายรั บรองต้ นแบบ ให้ ผ้ บริ หำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน ้ ู ้ พื ้นฐำน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรี ยน เป็ นลำดับต่อไป  ติดตังปายด้ านหน้ าโรงเรี ยนในที่เห็นเด่นชัด (ปำยออกแบบมำให้ ทนต่อแดด ฝน มีน ้ำหนักไม่มำก) ้ ้ ้ เพื่อให้ โรงเรี ยนอื่นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้ 2.8.2 กรณีไม่ ผ่าน ให้ ทกโรงเรี ยนประเมินใหม่ ในรอบต่ อไปของโรงเรี ยนเฟส 2 ตำมข้ อมูลที่คณะกรรมกำร ุ บันทึกมอบให้ ไว้ ในเอกสำรผลกำรประเมินที่มีลำยมือชื่อคณะกรรมกำรทุกท่ำนลงนำมไว้ 2.9 คณะกรรมการต้ องรั บประกันผลการตัดสินว่ำบริ สทธิ์ ยุติธรรม ถ้ ำกรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้ องเชื่อมันว่ำเป็ น ุ ่แบบอย่ำงที่ดีให้ โรงเรี ยนอื่นเข้ ำศึกษำดูงำนได้ และต้ องแจ้ งผลกำรตัดสินทันทีทำงช่องทำงที่กำหนดเพื่อขึ ้นเวปไซท์ประกำศผลรำยวันพร้ อมทังชื่อหัวหน้ ำทีมประเมิน ้ 2.10 โรงเรี ยนดี ศรี ตาบล ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สพป.สงขลา เขต 3 ทุกโรงเรี ยน ให้ ประเมินในรอบต่อไปพร้ อมโรงเรี ยนดี ศรี ตำบลเฟส 2 เพื่อให้ มีเวลำเพียงพอในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรี ยนตำมเกณฑ์ 2
 3. 3. แบบบันทึกการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล บันทึกการประเมินข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ1-7 เปาหมายด้ านปั จจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน ้ 1 มีแผนยุทธศาสตร์ ท่ ชดเจนและเชื่อมั่นว่ าทาได้ จริง ี ั แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน1.1 แผนยุทธศำสตร์ มควำมสอดคล้ องกับสภำพที่เป็ นจริง ี แผนโรงเรี ยน1.2 ตัวชี ้วัดสภำพควำมสำเร็ จสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี ้วัดในแผน1.3 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เปรี ยบเทียบกัน1.4 ปรับเปลียนแผนยุทธศำสตร์ ได้ ตำมสถำนกำรณ์ ่ กำรปรับแผน1.5 ผลกำรดำเนินงำนจำกแผนยุทธศำสตร์ เกิดจำกกำรมีสวนร่วมของทุกฝ่ ำย ่ ถำมผู้เกี่ยวข้ อง1.6 ผลลัพธ์จำกแผนยุทธศำสตร์ ค้ มค่ำครบตำมเปำหมำยในกำรดำเนินงำน ุ ้ ผลงำนเด่นภูมใจของ รร ิ 2 มีเปาหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน ้ เปาหมายนักเรียน ้2.1 ทุกฝ่ ำยมีสวนร่วมกำหนดเปำหมำยกำรพัฒนำนักเรี ยนทีเ่ ป็ นไปได้ ่ ้ ใครร่วมกำหนดเปำหมำยบ้ ำง ้2.2 ทุกฝ่ ำยรวมทังนักเรี ยนตอบได้ ทกคนว่ำ เปำหมำยนันคืออะไร ้ ุ ้ ้ สุมถำมนักเรี ยนชันละคน ่ ้2.3 เปำหมำยเน้ นให้ บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยนร่วมมือกันพัฒนำนักเรี ยน ้ ดูเปำหมำย รร.เน้ น บวร/บรม ้2.4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้ องกับเปำหมำยที่ตงไว้ ้ ั้ กิจกรรมใดบรรลุเปำหมำยได้ ้2.5 ปฏิบติได้ จริ ง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด ั สอบถำมครู ดูหลักฐำน2.6 มีร่องรอยปฏิบติจริงในกำรพัฒนำคุณธรรม ศีลธรรมนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล ั สอบถำมครู นักเรี ยน ดูภำพถ่ำย 3 มีความสะอาด เป็ นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุกคน บริเวณและอาคารโดยรอบ3.1 บริ เวณโรงเรียนโดยรอบ สะอำดเป็ นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ เดินดูรอบบริ เวณ3.2 อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบสะอำดเป็ นระเบียบ สวยงำม เดินดูตำมอำคำร ห้ องเรี ยน โต๊ ะครู3.3 ห้ องเรี ยนพร้ อมอุปกรณ์ไม่ชำรุด โต๊ ะครู โต๊ ะนักเรี ยนสะอำดเป็ นระเบียบ ตรวจโต๊ ะครู/นร/อุปกรณ์หลังห้ อง3.4 ห้ องปฏิบติกำรและห้ องพิเศษสะอำด จัดของเข้ ำที่ทกครังทีใช้ งำน ั ุ ้ ่ เดินดูห้องพิเศษ ของใช้ ตำงๆ ่3.5 โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้ องเก็บของสะอำดและจัดของเป็ นระเบียบ เดินตรวจสอบตำมสถำนที่3.6 หน้ ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้ องปฏิบติธรรมสะอำดเป็ นระเบียบ ั ร่องรอยกำรใช้ งำนด้ ำนหน้ ำ/หลัง 4 มีบริเวณโดยรอบร่ มรื่นสวยงามด้ วยร่ มเงาธรรมชาติ ต้ นไม้ ยนต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดับ ื4.1 ออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภำยนอกอำคำรให้ ร่มรื่ นเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม ่ สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ4.2 มีสนำมและสถำนที่พกผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรี ยนที่เหมำะสม ั สนำมหญ้ ำ ทีเด็กเล่น ม้ ำนังสนำม ่ ่4.3 มีปำยชื่อโรงเรี ยน ปำยอำคำร/ห้ องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรี ยน ้ ้ สภำพปำยต่ำงๆ ปำยบอกทำง ้ ้4.4 ตกแต่งผนังอำคำร รัว สนำมเด็กเล่นเป็ นมิตรกับธรรมชำติ ้ วัสดุปพื ้นสนำมตกแต่งโดยรอบ ู4.5 มีแหล่งเรี ยนรู้ด้ำนระบบนิเวศวิทยำทำงธรรมชำติตำมบริ บทโรงเรียน สังเกตแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน4.6 มีกิจกรรมส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พลังงำนและสิงแวดล้ อมอย่ำงยังยืน ่ ่ ดูกิจกรรมเด่นด้ ำนนี ้ 5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้ าน สีสนสดใส ั ครูยมแย้ มแจ่ มใส รร.สดใส ิ้5.1 ครูทกคนปฏิบติตอนักเรี ยนเสมือนเป็ นลูกหลำนของตนเอง ุ ั ่ ครูร้ ูจกเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรียน ั 3
 4. 4. บันทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 5.2 ห้ องเรี ยนทุกห้ องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ ำนที่นำอยู่ ่ สะอำด มีระเบียบ 5.3 บริ เวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสนสดใสด้ วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ ั สังเกตบริเวณโดยรอบ 5.4 นักเรี ยนมีควำมสุขเมื่อได้ มำโรงเรียน ไม่ขำดเรี ยน สุมคุยกับนักเรี ยน ่ 5.5 ครูเยี่ยมบ้ ำนนักเรี ยนรำยบุคคล เข้ ำใจและมีปฏิสมพันธ์ที่ดีตอกัน ั ่ สุมถำม นร.วันเวลำครูเยียมบ้ ำน ่ ่ 5.6 นักเรี ยนสนุกสนำนกับกิจกรรมทีจดขึ ้นหรื อนักเรียนคิดขึ ้นเองอย่ำงสร้ ำงสรรค์ ่ั สุมถำมถึงกิจกรรม นร.คิดเอง ่ 6 มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข เป็ นโรงเรียนสีขาว 6.1 มีควำมมันคงปลอดภัยบริเวณอำคำร รัว ประตู อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ สนำมเด็กเล่น ่ ้ สัมผัสจับต้ องอุปกรณ์ตำงๆ ่ 6.2 ปรำศจำกสำรเสพติดและอบำยมุขทุกชนิดในโรงเรี ยน สุมถำมชำวบ้ ำน ชุมชน ่ 6.3 ไม่มีมมลับตำ บริ เวณรกเรื อเป็ นที่มวสุมหรื อแหล่งอำศัยของสัตว์ร้ำย ุ ้ ั่ ดูหลังอำคำร ที่รกร้ ำงว่ำงเปล่ำ 6.4 ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิษภัยของสำรเสพติดและอบำยมุข สุมถำมนักเรี ยน ่ 6.5 มีร่องรอยกำรเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบติด้ำนสุขอนำมัยพื ้นฐำนจนเป็ นนิสย ั ั เสื ้อผ้ ำ หน้ ำผม เล็บ สะอำด 6.6 จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึ กซ้ อมระบบกำรเตือนภัยอย่ำงน้ อยเทอมละครัง ้ กำรบำบัดน ้ำเสีย ถำมนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนผู้นา อปท. พระสงฆ์ วดใกล้ ร.ร.ั 7 ศาสนามีส่วนร่ วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ทากิจกรรมร่ วมกัน ร่วมกันวำงแผนและแต่งตังคณะกรรมกำรเครื อข่ำยพัฒนำศีลธรรม “บวร” ้ มีคำสังแต่งตังคณะกรรมกำร ่ ้ 7.1 คุณธรรม “บรม” จำกกำรมีสวนร่วมของทุกภำคส่วน ่ รำยงำนกำรประชุม 7.2 สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกรหรื อวัสดุครุภณฑ์เพื่อพัฒนำโรงเรียน ั ดูจำกแผนงำน ถำมครู 7.3 จัดกิจกรรมหลำกหลำยพัฒนำควำมรู้คคณธรรมให้ กบนักเรี ยน ู่ ุ ั สุมถำมมีกิจกรรมใดบ้ ำง ่ 7.4 จัดให้ มีกำรนิเทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็ นระบบ ผลกำรนิเทศภำยใน เมื่อใด 7.5 จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้ องถิ่นร่วมกับวัด/มัสยิดและชุมชน งำนบุญประเพณีทเี่ ข้ ำร่วมงำน 7.6 พัฒนำเครื อข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้ มแข็ง เป็ นต้ นแบบศึกษำดูงำน รร.นำเสนอวิธีกำรสร้ ำงเครื อข่ำย8-14 เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ ้ การจัดและกิจกรรมการใช้ งาน 8 จัดบรรยากาศห้ องสมุดเหมือนบ้ าน มีหนังสือ สื่อใหม่ เพียงพอเหมาะสม จานวนคน จานวนครังที่ใช้้ 8.1 มีครูหรื อบุคลำกรทำหน้ ำที่บรรณำรักษ์ ให้ คำแนะนำอย่ำงเป็ นกัลยำณมิตร สุมถำมนักเรี ยน ่ 8.2 จัดบรรยำกำศห้ องสมุดให้ ดอบอุนเหมือนบ้ ำน ู ่ สังเกตวิธีกำรจัดห้ องสมุด 8.3 จัดหำหนังสือ สือกำรเรี ยนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะกับวัยเด็กและสับเปลียนทุกภำคเรี ยน ่ ่ สังเกตหนังสือ/สือในห้ องสมุด ่ 8.4 มีระบบให้ บริ กำรสืบค้ นข้ อมูลทำงอินเทอร์ เน็ตสำหรับครู /นักเรี ยนเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์ เนท 8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรอ่ำนเชื่อมโยงกำรเรี ยนรู้ได้ มำกกว่ำ 3 กลุมสำระ ่ สุมถำมนักเรี ยน ครูจดกิจกรรม ่ ั 8.6 มีอตรำกำรใช้ ห้องสมุดเพิมขึ ้นและมีรูปแบบกำรให้ บริ กำรที่หลำกหลำย ั ่ สถิติกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม 9 ปรับปรุ งใช้ ส่ ือการเรียนรู้ในห้ องปฏิบัตการต่ าง ๆ อย่ างคุ้มค่ า ิ ห้ องปฏิบตการในโรงเรียน ั ิ 9.1 ทุกชันเรี ยนได้ ใช้ สอกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบติกำรภำษำ ้ ื่ ั ห้ องภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ 9.2 ทุกชันเรี ยนได้ ใช้ สอกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบติกำรวิทยำศำสตร์ ้ ื่ ั ห้ องวิทยำศำสตร์ แหล่งเรี ยนรู้ 4
 5. 5. บันทึกการประเมินข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ9.3 ทุกชันเรี ยนได้ ใช้ สอกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบติกำรคอมพิวเตอร์ ้ ื่ ั ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ อง Tablet9.4 ทุกชันเรี ยนได้ ใช้ สอกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบติกำรคณิตศำสตร์ ้ ื่ ั ห้ องคณิตศำสตร์ /ห้ องเรี ยนคณิต9.5 ทุกชันเรี ยนได้ ใช้ สอกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องคุณธรรม จริ ยธรรม ้ ื่ ห้ องหรื อลำนกิจกรรม9.6 มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้ องปฏิบติกำรทุกห้ องให้ พร้ อมใช้ งำน ั สภำพห้ องไม่ชำรุดทรุดโทรม 10 ใช้ ศูนย์ การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ ระหว่ างเรียน กลุ่มการงานพืนฐานอาชีพ ้10.1 ปรับปรุงและใช้ ศนย์กำรเรี ยนรู้งำนอำชีพอย่ำงครบวงจร ู สังเกตกำรใช้ ห้อง/ศูนย์อำชีพ10.2 มีกิจกรรมสร้ ำงงำนสร้ ำงอำชีพให้ แก่นกเรี ยนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ั ผลงำนอำชีพนักเรี ยนรำยบุคคล10.3 มีวิทยำกรท้ องถิ่นหรื อครูจดกำรเรี ยนรู้งำนอำชีพสอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชน ั สุมถำมนักเรี ยน ่10.4 มีผลิตภัณฑ์ที่พฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้ องถิ่นจนเป็ นที่ยอมรับ ั ผลิตภัณฑ์นกเรี ยนดีเด่นรำยปี ั10.5 มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นกเรียน ก่อให้ เกิดรำยได้ ระหว่ำงเรี ยน ั สุมถำมนักเรี ยน ่10.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสินค้ ำ OTOP ผลงำนโรงเรี ยน/กำรนำเสนอ 11 เป็ นศูนย์ กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา ศูนย์ /สนามกีฬาโรงเรียน11.1 มีศนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำโรงเรี ยนพร้ อมใช้ งำน ู ควำมพร้ อม ร่องรอยกำรใช้ งำน11.2 มีครูหรื อภูมิปัญญำท้ องถิ่นให้ ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้ อง สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง ภำพ ่11.3 มีกำรให้ บริ กำรชุมชนในกำรใช้ งำนอย่ำงคุ้มค่ำ สุมถำมชุมชน ผู้ปกครอง ภำพถ่ำย ่11.4 มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรี ฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภำพกิจกรรม11.5 มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำโดยนักเรี ยนที่มีจิตอำสำ สุมถำมนักเรี ยน ่11.6 มีมำตรกำรจูงใจให้ ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็ นศูนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำมำตรฐำน สอบถำมผู้บริ หำร ดูมำตรกำรจูงใจ 12 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ห้ องสุขานักเรียนทุกห้ อง12.1 มีห้องสุขำเพียงพอกับกำรใช้ งำน จำนวนห้ องสุขำหญิง ชำย12.2 มีควำมสะอำดทังภำยในและภำยนอกทุกห้ อง ้ ควำมสะอำดภำยในภำยนอก12.3 มีควำมปลอดภัยจำกคน พืช สัตว์ สิงของทีเ่ ป็ นอันตรำย ่ ไม่มีมมอับ ชื ้นแฉะ รกเรื อ มืดทึบ ุ ้12.4 มีแสงสว่ำงเพียงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสงอำนวยควำมสะดวก ิ่ หลังคำโปร่ง ไฟฟ้ ำติด มีขนน ้ำ ั12.5 มีระบบ Recycle น ้ำเสีย ใช้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม ่ ระบบกำรใช้ น ้ำ ไม่มกำรใช้ สำรพิษ ี12.6 มีมำตรกำรดูแลรักษำด้ วยจิตอำสำของนักเรี ยน มำตรกำรรักษำควำมสะอำด 13 ใช้ แหล่ งเรียนรู้ ภูมปัญญาท้ องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทนสมัยในการเรียนรู้ ิ ั แหล่ งเรียนรู้ของโรงเรียน13.1 ใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภำยนอกโรงเรี ยน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ สวนสัตว์ ภำพกำรเรียนรู้นอกโรงเรี ยน13.2 ใช้ คอมพิวเตอร์ แม่ขำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ่ สังเกต/สอบถำมวิธีกำรสอนจริ ง13.3 ใช้ คอมพิวเตอร์ / Tablet เป็ นเครื่ องมือสืบค้ นและจัดกำรเรี ยนรู้ กำรสอนจริ งในห้ องเรี ยน13.4 ใช้ สอ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้ อย 4 กลุมสำระ ื่ ่ กลุมสำระใดบ้ ำง/ภำพถ่ำย ่13.5 ใช้ ภมิปัญญำท้ องถิ่น เช่น ตำรวจ ทหำร อบต.นำยกเทศมนตรี ผู้นำศำสนำ ู วิชำที่สอน/ภำพถ่ำย/สุมถำม นร. ่13.6 มีผลงำนนักเรี ยนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครบทัง้ 5 ข้ อ ดูผลงำนนักเรี ยน/โครงงำน นร. 14 ผู้บริหารเป็ นที่ยอมรับในการเป็ นนักพัฒนาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผลงานผู้บริหารโรงเรียน 5
 6. 6. บันทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 14.1 ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีจนได้ รับกำรยอมรับ มีโล่ ประกำศฯ รำงวัล ฯลฯ 14.2 มีกำรกระจำยอำนำจเน้ นกำรบริหำรแบบมีสวนร่วม “บวร”/ “บรม” ่ สอบถำมพระ อบต. ชุมชน 14.3 มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร สือนวัตกรรมทีใช้ ในกำรบริ หำร ่ ่ 14.4 มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงสร้ ำงสรรค์โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 14.5 มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพื ้นฐำนมีสวนร่วมในกำรทำงำนเชิงรุก ้ ่ ถำมประธำน/กรรมกำร รร. 14.6 มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้ รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/มีผ้ มำศึกษำดูงำน ู มีผลงำนผู้บริ หำรแสดงให้ ดู15-21 เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝั งนิสัยนักเรียน ้ 15 ฝึ กความมีวินัย ครูพระ/สามเณรดี ศรีตาบล ฝึ กกำรควบคุมตนเองไม่ยงเกี่ยวกับอบำยมุข ุ่ กำรฝึ กนักเรี ยนให้ พ้นอบำยมุข 6 15.1 (บุหรี่ /เหล้ ำ/ยำเสพติด/เทียวกลำงคืน/กำรพนัน/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ ำน) ่ กำรบรรพชำสำมเณรดี ศรี ตำบล 15.2 ฝึ กกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน วิธีกำรฝึ กรักษำกฎระเบียบ 15.3 ฝึ กควำมตรงต่อเวลำทังต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ้ วิธีกำรฝึ กควำมตรงต่อเวลำ 15.4 ฝึ กควำมมีวินยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี /ยุวกำชำด ั กิจกรรมและวิธีกำรฝึ ก 15.5 ฝึ กควำมมีวินยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน ั กิจกรรมและวิธีกำรฝึ ก ฝึ กควำมมีวินยเรื่ องกำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ของใช้ ทงส่วนตน ั ั้ กิจกรรมหน้ ำเสำธง กำรล้ ำงห้ อง และส่วนรวมให้ เป็ นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนกิจกรรม 5 ห้ องชีวิต คือ ห้ องนอน สุขำ กำรสุมตรวจอำคำรสถำนที่ ่ 15.6 หรื อหน้ ำเสำธง ห้ องสุขำ ห้ องทำงำนหรื อห้ องเรี ยน ห้ องแต่งตัวหรื อดูที่ตวเด็ก ั และบริ เวณโดยรอบที่ระบุไว้ ห้ องครัวหรื อโรงอำหำร เป็ นต้ น สุมตรวจนักเรี ยนรำยบุคคล ่ 16 ฝึ กการแสดงความเคารพ วิธีฝึกการแสดงความเคารพ ฝึ กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี ได้ แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ สุมเด็กแสดงควำมเคำรพบุคคล ่ 16.1 ผู้ใหญ่ เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯ อย่ำงถูกวิธี ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์และศำสนสถำน สุมเด็กแสดงควำมเคำรพต่อ ่ 16.2 เช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรีย์ เพลงชำติ กำรประชุม กำรสวดมนต์ ศำสน- พระพุทธรูป พระสงฆ์ กำรทำวัตร สถำน โดยสำรวมระวังกริ ยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ กำรแสดงตนพุทธมำมกะ ฯลฯ ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบติสมำธิและกำรฟั งธรรม ั สุมเด็กนังสมำธิ บรรยำกำศกำรจัด ่ ่ 16.3 ในท่ำที่ถกต้ อง เหมำะสมด้ วยควำมสงบ ไม่พดคุย/เล่นระหว่ำงเวลำนังสมำธิ ู ู ่ ห้ อง วิธีกำร ภำพถ่ำย สุมถำม ่ และฟั งธรรม ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำ ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่มี 16.4 เช่น ไม่พดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้ องเรียน ไม่ขีดเขียนข้ อควำมในสถำนที่สวนรวม ู ่ ของชำรุด เช่น โต๊ ะ นร. หลอดไฟ รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรี ยน ให้ สะอำดและเป็ นระเบียบ ขอสับหน้ ำต่ำง ลูกบิดประตูทกห้ อง ุ ฝึ กแสดงควำมเคำรพในกำรต้ อนรับปฏิสนถำร ั สุมดูวิธีกำรแสดงควำมเคำรพ ่ 16.5 เช่น กำรยิ ้มไหว้ สวัสดี รู้จกใช้ คำพูดในกำรทักทำยทุกคนที่พบ รู้จกรับรองแขก ั ั กำรต้ อนรับของนักเรี ยน ที่มำเยี่ยมโรงเรี ยน ฯลฯ 6
 7. 7. บันทึกการประเมินข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ ฝึ กกำรใช้ คำพูดสุภำพนุมนวลและมำรยำทอ่อนน้ อมต่อผู้อื่น เช่น กำรใช้ สรรพนำม ่ สังเกตมำรยำท ควำมสำรวมระวัง16.6 เรี ยกพี่ เพื่อน น้ องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษ ขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน กำรใช้ สรรพนำม/คำพูดที่เหมำะสม เดิน นัง เมื่ออยูกบพระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสม ่ ่ ั ในสถำนกำรณ์ตำง ๆ ่17 ฝึ กความอดทน วิธีฝึกความอดทน ฝึ กควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำ สังเกตกริ ยำอำกำรเมื่อได้ รับควำม17.1 เช่น ฝนตก อำกำศร้ อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนังสมำธินำน ฯลฯ ่ ลำบำกต่ำง ๆ ซักถำม ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ ไม่สบำย17.2 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชัน ่ ้ เช่น เจ็บไข้ เล็กน้ อยไม่โดดเรี ยน ฯลฯ ฝึ กควำมอดกลันต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ ้17.3 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชัน ่ ้ เช่น ให้ อภัยไม่โต้ ตอบกลับด้ วยวำจำไม่สภำพ หรื อ ด้ วยกำรชกต่อยใช้ กำลัง ฯลฯ ุ ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเย้ ำยวนของสิงเร้ ำ ่17.4 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชัน ่ ้ เช่น ไม่ติดเกมส์ ติดยำ ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พำออกนอกลูนอกทำง ฯลฯ ่ ฝึ กกำรมองคนอื่นในแง่ดี17.5 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชัน ่ ้ เช่น ไม่จบผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์ วิจำรณ์ด้วยถ้ อยคำไม่สภำพ คิดทำงบวก ั ุ ฝึ กควำมเพียรพยำยำม สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง ่17.6 เช่น ทบทวนบทเรี ยน ทำกำรบ้ ำน ทำงำนที่ได้ รับมอบหมำยให้ สำเร็จ นังสมำธิ ่ ครูประจำชันแต่ละระดับชัน ้ ้ ท่องหนังสือ ฯลฯ18 ฝึ กนิสัยผ่ านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่ วมของ”บวร””บรม” วิธีฝึกนิสัยผ่ านกิจกรรม 5 ห้ อง วิชาการ: ฝึ กกำรเรี ยนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้ อยคำ) ฟั งจำกเวทีกำรพูด กำรอ่ำน กำร18.1 อ่ำน (เป็ นจังหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น เขียนของนักเรี ยน ศีลธรรม/คุณธรรม: ฝึ กกำรรักษำศีล 5 กำรฟั งธรรม กำรสวดมนต์ กำรนังสมำธิ ่ วิธีกำรอำรำธนำศีล กำรทำวัตรสวด18.2 กำรฝึ กจิตใจให้ แจ่มใส อำรมณ์ดี มีเปำหมำยชีวตที่ถกต้ อง ้ ิ ู มนต์ กำรนังสมำธิ ซักถำม ่ สังคม: ฝึ กกำรรู้จกแยกแยะเพื่อนที่ดีกบเพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ ั ั ซักถำมพูดคุยกับนักเรี ยน ครู18.3 ฝึ กควำมเป็ นผู้นำ-ผู้ตำม กำรทำงำนเป็ นทีมและฝึ กควำมเป็ นกัลยำณมิตร ผู้ปกครอง ขอดูร่องรอยวิธีกำรฝึ ก ดารงชีวต: ฝึ กกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ของใช้ ิ สังเกตควำมสะอำดร่ำงกำย18.4 ปั จจัยสี่ ดูแลสถำนที่ทงส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรี ยนให้ สะอำดและจัดให้ ั้ นักเรี ยน เสื ้อผ้ ำ หน้ ำ ผม สือ ่ เป็ นระเบียบดูสวยงำม อุปกรณ์กำรเรียน อำคำรสถำนที่18.5 อาชีพ: ฝึ กกำรทำงำนสุจริ ตให้ เกิดรำยได้ ใช้ เงินเป็ นและเก็บรักษำเงินเป็ น ถำมกำรหำรำยได้ กำรออม ภำพ นันทนาการ: ฝึ กกิจกรรมยำมว่ำงให้ ร้ ูจกตนเอง ด้ วยกำรอ่ำนชีวประวัติบคคล ั ุ สุมถำมกำรใช้ เวลำว่ำง ประวัติ ่18.6 สำคัญ เพื่อให้ มีเปำหมำยชีวิตที่ถกต้ อง ฝึ กออกกำลังกำย ฝึ กยืน เดิน นัง นอน ้ ู ่ บุคคลสำคัญ กำรวำงเปำหมำย ้ ด้ วยอิริยำบถทีถกต้ อง ่ ู ชีวิต ท่ำทำงอิริยำบถทีถกต้ อง ่ ู 19 ปลูกฝั งจิตสานึกอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม (บ้ าน วัด/มัสยิด โรงเรียน) วิธีการปลูกจิตสานึก19.1 การใช้ ซา (Reuse) เช่น ใช้ กระดำษสองหน้ ำ ใช้ ของทีมีอยูอย่ำงคุ้มค่ำ ฯลฯ ้ ่ ่ ขอดูวิธีกำรใช้ ซ ้ำ 7
 8. 8. บันทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ การหมุนเวียนนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) เช่น นำน ้ำใช้ แล้ วไปรดต้ นไม้ ใช้ ขอดูวิธีกำรหมุนเวียนทรัพยำกรนำ19.2 เศษอำหำร/เศษใบไม้ ทำปุยหมัก/ปุยอินทรี ย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯ ๋ ๋ กลับมำใช้ ไหม่19.3 ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตังแต่ต้นทำง เช่น ขวด แก้ ว ถุงพลำสติค ้ สังเกต/ขอดูวิธีกำรลดกำรบริ โภค เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้ โฟม ปุยเคมี สำรเคมีทกชนิด อำหำรขยะ เช่น ขนม ๋ ุ สังเกต/ขอดูวตถุสงของที่เลิกบริ โภค ั ิ่19.4 ถุงกรอบแกรบ น ้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำหำรสำเร็ จรูป ฯลฯ ในบ้ ำน วัด โรงเรี ยน ซ่ อมแซม (Repair) ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซม วัสดุสงของ เครื่ องใช้ เครื่ อง ิ่ สังเกตกำรซ่อมแซม บำรุง รักษำ19.5 นุมห่ม ให้ อยูในสภำพพร้ อมใช้ งำน ่ ่ เครื่ องใช้ สอยทีมีอยู่ ่ รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้ อน เช่น ปลูกไม้ ยืนต้ น ปลูกป่ ำ แผ่นปำย/รูปแบบกำร ้19.6 ประหยัดพลังงำน ปิ ดไฟปิ ดน ้ำเมือเลิกใช้ งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ ยำฆ่ำแมลง ่ ประชำสัมพันธ์เพื่อลดโลกร้ อน 20 สร้ างแรงจูงใจให้ นักเรียนทาความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) วิธีการสร้ างแรงจูงใจ กิจกรรมสร้ างวินัย : ไม่นอนตื่นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศีลทุกวัน แต่งกำย ซักถำมกิจกรรม 5 ห้ องชีวิตเนรมิต20.1 สุภำพ ออมทรัพย์ทกวัน ุ นิสยจำกบ้ ำน วัด โรงเรี ยน ั กิจกรรมฝึ กความเคารพ: กรำบไหว้ พอแม่ญำติผ้ ใหญ่ สวดมนต์ก่อนนอน เขียน ่ ู ซักถำมกิจวัตรประจำวัน20.2 ควำมดีของตนและคนรอบข้ ำง ขอดูผลแห่งควำมดีที่ภำคภูมใจ ิ 20.3 กิจกรรมฝึ กความอดทน : ช่วยทำงำนบ้ ำน หมันนังสมำธิ อ่ำนหนังสือดี ่ ่ ซักถำมผลงำนจำกควำมอดทน 20.4 ร่วมกิจกรรมสร้ ำงสรรค์สงคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ ั ภำพ/กิจกรรมวันสำคัญ “บวร” 20.5 ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคณ ให้ รำงวัลเด็กทำควำมดีรำยวัน ุ ภำพ/กิจกรรม/ประกำศ/รำงวัล 20.6 รำยงำนพร้ อมเสนอชื่อเด็กดีให้ เป็ นต้ นแบบเด็กดีในระดับต่ำง ๆ รำยชื่อต้ นแบบเด็กดี ปี กศ.2555 21 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็ นต้ นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ) ต้ นแบบผู้บริหารดี ครูดี 21.1 ผู้บริ หำรโรงเรี ยนรักษำศีล 5 หรื อปฏิบติตำมคำสอนศำสนำที่นบถือ ั ั สุมถำมครู ชุมชน นักเรี ยน ่ 21.2 ครูทกคนรักษำศีล 5 หรื อปฏิบติตำมคำสอนในศำสนำที่นบถือ ุ ั ั สุมถำมชุมชน นักเรี ยน ผู้บริ หำร ่ 21.3 ผู้บริ หำรและครูทกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทังที่บ้ำนและที่ทำงำน ุ ้ 5 ห้ องชีวิต ภำพถ่ำยที่บ้ำนและ รร. 21.4 ผู้บริ หำรและครูทกคนมีวินยปฏิบติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน ุ ั ั สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิม ่ 21.5 ผู้บริ หำรและครูทกคนปฏิบติตนตรงต่อเวลำ ุ ั สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิม ่ 21.6 ผู้บริ หำรและครูทกคนมีควำมสุภำพนุมนวลต่อนักเรี ยน ุ ่ สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิม ่22-27 เปาหมายด้ านผลผลิต (OUTPUT) ้ 22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี ชื่อเสียงดี 22.1 จำนวนนักเรี ยนโดยรวมเท่ำเดิมหรื อเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ เปรี ยบเทียบจำนวนนักเรียน 2 ปี 22.2 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรี ยน สุมถำมผู้ปกครองไม่ซ ้ำคนเดิม ่ 22.3 ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน สุมถำมครูสวนใหญ่ ่ ่ 22.4 โรงเรี ยนมีแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ั ดูแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ ั 22.5 โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้ นสังกัดผ่ำนเกณฑ์ ผลกำรประเมินภำยใน 22.6 โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ ำย ผลกำรประเมิน สมศ.2 รอบสุดท้ ำย 8
 9. 9. บันทึกการประเมินข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชีวัดสภาพความสาเร็จ (KPI) ้ ้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ าเดิม หรือเท่ ากับหรือมากกว่ า 23 ใฝ่ เรียน ค่ าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่ เรียน)23.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนชันสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ ภำษำไทย ้ ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลีย่ โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำทีผำนมำ่่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ23.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนชันสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ คณิตศำสตร์ ้ ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลีย ่ โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำทีผำนมำ่่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ23.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนชันสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ กำรงำน ้ ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลีย ่ อำขีพและเทคโนโลยี โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ23.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนชันสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ สงคมศึกษำ ้ ่ ั เปรี ยบเทียบค่ำเฉลีย ่ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ23.5 เลือกตรวจสอบตำมบริ บทของ รร. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษำปี ที่ 3 จำกผลทดสอบ ้ เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ NT ระดับชำติ (O-Net) และ/หรื อ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชัน ้ ชันม.3 ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ ้ ประถมศึกษำปี ที่ 6 ทุกกลุมสำระวิชำ โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำ ่ เปรี ยบเทียบคะแนนรวมทุกกลุม ่ ค่ำเฉลีย สพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ่ สำระวิชำระดับชัน ป.6 ้23.6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนระดับชันประถมศึกษำปี ที่ 6 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ้ เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ O-net จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรื อสูงกว่ำค่ำเฉลีย ่ ชัน ป.6 หรื อ ม.6 ้ ของสพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ อ่ านเขียนคิดเลขคล่ องในชัน ป.2 และ / หรือ ้ 24 ใฝ่ รู้ สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ในชัน ม.3 (ใฝ่ รู้) ้24.1 นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนคล่องชัน ป. 2/3 และ/หรื อ อ่ำนจับใจควำมได้ ดีชน ม.3 ้ ั้ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่24.2 นักเรี ยนสำมำรถเขียนคล่องชัน ป. 2/3 และ/หรื อเขียนเรี ยงควำมได้ ดีชน ม.3 ้ ั้ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่24.3 นักเรี ยนสำมำรถคิดเลขคล่องชัน ป. 2/3 และ/หรื อ คิดเลขเร็ วได้ ดชน ม.3 ้ ี ั้ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่24.4 นักเรี ยนปฏิสนถำรได้ ดชน ป. 2/3 และ/หรื อกล่ำวแสดงควำมรู้สกได้ ดีชน ม.3 ั ี ั้ ึ ั้ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่24.5 นักเรี ยนสำมำรถฟั ง/สรุปได้ ชน ป. 2/3 และ/หรื อถ่ำยทอดข้ อมูลได้ ดีชน ม.3 ั้ ั้ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่24.6 นักเรี ยนชันสูงสุดสำมำรถใช้ ภำษำอังกฤษและ/หรื อภำษำอำเซียนสือสำรได้ ้ ่ สุมนักเรี ยนชันสูงสุดของโรงเรี ยน ่ ้ 25 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ ดี) ใฝ่ ดี25.1 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติดเป็ นนิสย ั กำรแต่งกำย สมุดแบบฝึ กหัด นักเรี ยนแสดงออกถึงพฤติกรรมตรงต่อเวลำในกำรเรี ยน สังเกต กำรทำงำนเป็ นทีม25.2 และกำรทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น กำรเข้ ำแถว กำรมำเรียน ฯลฯ25.3 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม สังเกต กำรรักษำกฎระเบียบ นักเรี ยนมีพฤติกรรมอ่อนน้ อม นุมนวลในกำรแสดงควำมเคำรพ วำจำสุภำพ ่ สังเกต มรรยำท กำรแสดงออก25.4 ในกำรสนทนำ ในกำรพูด กำรกระทำต่อผู้อื่น25.5 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรยิ ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่และเพื่อนนักเรียนจนเป็ นนิสย ั สังเกต กำรยิ ้มไหว้ ทกทำยกัน ั 9

×