SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫علوم‬ ‫دانشکده‬-‫دانشگاه‬
‫زنجان‬
‫عنوان‬:‫داربست‬
‫زیستی‬ ‫های‬
‫راهنما‬ ‫اساتید‬:‫دکتر‬
‫دکنر‬ ‫دراجی‬ ‫میرسعیدسید‬
‫فرد‬ ‫رسولی‬ ‫محمدحسین‬
‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫شیخ‬ ‫شیما‬
‫محمدی‬
‫زمستان‬13
96
‫فهرست‬‫مطالب‬
1-
2-
3-
4-
5-
‫پیشینه‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬
‫چیست؟‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫کاربردها‬
‫زیستی؟‬ ‫داربست‬ ‫چرا‬!
‫جنس‬ ‫و‬ ‫اجزا‬‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫سنتز‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬
6-
7-
‫مقدمه‬
‫تواناایی‬ ‫و‬ ‫استحکام‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬
‫پاذیر‬ ‫آسیب‬ ‫بسیار‬ ،‫ترمیم‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬
‫است‬.‫ش‬ ‫تا‬ ‫جاوانی‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫آسایب‬ ‫تارمیم‬
‫اما‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫زیادی‬‫با‬‫افزایش‬‫این‬ ‫سن‬
‫بسایاری‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫قابلیت‬
،‫اار‬‫ا‬‫بیم‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ج‬ ‫و‬ ،‫ان‬‫ا‬‫مس‬ ‫اراد‬‫ا‬‫اف‬ ‫از‬
‫سالم‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫فرسوده‬ ‫بافت‬ ‫تعویض‬ ‫رویای‬
‫پرورانند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫را‬.‫رشاد‬ ‫با‬ ‫امروزه‬
‫دانش‬‫روی‬ ‫و‬‫ناام‬ ‫باه‬ ‫مهفاومی‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬
‫دانشمندان‬
‫از‬‫سال‬‫ها‬
‫پیش‬‫قادر‬‫به‬
‫کشت‬‫سلول‬‫ها‬
‫در‬‫خارج‬‫از‬
‫بدن‬‫بودند‬
‫اما‬‫فناوری‬
‫رشد‬‫شبکه‬
‫های‬‫سه‬‫بعدی‬
،‫سلولی‬‫با‬
‫هدف‬
‫جایگزینی‬‫آن‬
‫به‬‫جای‬‫بافت‬
‫آسیب‬،‫دیده‬
‫اخیرا‬‫میسر‬
‫شده‬‫است‬.
‫پیشینه‬
‫استخوانی‬ ‫بافت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫ژالتینه‬ ‫کامپوزیت‬ ‫توسط‬(‫اعظمی‬
‫همکاران‬ ‫و‬)
2013
‫آپاتیت‬ ‫هیدروکسی‬-‫به‬ ‫ژالتین‬
‫مناسب‬ ‫داربستی‬ ‫عنوان‬
‫القاي‬ ‫جهت‬‫سازي‬‫استخوان‬
‫شد‬ ‫شناخته‬
2005
‫توسط‬ ‫رباط‬ ‫تارهای‬ ‫اولین‬ ‫ساخت‬
‫مثبتی‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫کربنی‬ ‫الیاف‬
‫داشت‬.
1987
‫استخوان‬ ‫داربست‬ ‫اولین‬ ‫ساخت‬
‫از‬ ‫متشکل‬ ‫زانو‬ ‫مفصل‬ ‫مصنوعی‬
‫وزن‬ ‫با‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬
‫نام‬ ‫باالبه‬ ‫مولکولی‬
HAPEX
1980
‫تا‬‫به‬‫امروز‬‫بافت‬
‫های‬‫مصنوع‬‫انسان‬
‫نظیر‬،‫پوست‬،‫کبد‬
‫استخوان‬،،‫ماهیچه‬
،‫غضروف‬‫تاندون‬‫و‬
‫رگ‬‫خونی‬‫ساخته‬‫شده‬
‫اند‬.
‫دو‬
‫رویکرد‬
‫اجبار‬
‫به‬ ‫بافت‬
‫ترمیم‬
‫در‬‫این‬‫روش‬‫سلول‬‫هایی‬‫که‬
‫عامل‬‫ترمیم‬‫بافت‬‫ها‬
‫هستند‬‫را‬‫در‬‫سیستم‬‫های‬
‫بسته‬‫ای‬‫حول‬‫بافت‬‫مشخص‬‫و‬
‫یا‬‫محلی‬‫که‬‫مورد‬‫نیاز‬
‫می‬‫باشد‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬.
‫کاشت‬‫این‬‫محفظه‬‫های‬
‫محتوی‬،‫سلول‬‫باعث‬‫ترغیب‬
‫و‬‫القای‬‫رشد‬‫و‬‫ترمیم‬
‫بافت‬‫می‬‫گردد‬.‫از‬‫این‬
‫روش‬‫برای‬‫تکثیر‬‫و‬‫تولید‬
‫مقادیر‬‫زیادی‬‫از‬‫مولکول‬
‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫رشد‬
‫سلولی‬‫نظیر‬‫عوامل‬‫رشد‬
‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬closed
system
‫به‬‫مکانی‬‫که‬‫آسیب‬‫دیده‬
‫به‬‫طور‬،‫مستقیم‬‫خود‬
‫سلول‬،‫است‬‫را‬‫تزریق‬
‫نمائیم‬.‫این‬‫روش‬‫در‬
‫مورد‬‫سلول‬‫های‬‫خونی‬‫و‬
‫نی‬ ‫عض‬‫میسر‬‫می‬‫باشد‬.
‫ایراد‬‫این‬‫روش‬‫آن‬‫است‬
‫سلول‬‫ها‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫حد‬
،‫معین‬‫قادر‬‫به‬‫رشد‬‫و‬
‫تکثیر‬‫نخواهند‬‫بود‬.
‫زیرا‬‫برای‬‫ادامه‬‫حیات‬
‫یک‬،‫بافت‬‫مهمترین‬‫عامل‬
‫رگ‬‫زایی‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬
‫مواردی‬‫که‬‫سلول‬‫به‬‫محل‬
‫سلول‬ ‫مستقیم‬ ‫تزریق‬
‫موضع‬ ‫به‬ ‫کشت‬ ‫قابل‬
‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫چیست؟‬
‫یک‬‫ماده‬‫متخلخل‬‫به‬‫عنوان‬‫ماترکس‬‫خارج‬‫سلولی‬‫یا‬
‫داربست‬‫برای‬‫رشد‬‫سلول‬‫ها‬‫تهیه‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫عوامل‬
‫رشد‬‫روی‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬
‫گیرد‬.
‫پس‬‫از‬‫رشد‬‫مناسب‬‫سلول‬‫ها‬‫در‬‫فضای‬‫متخلخل‬‫داربست‬
،‫از‬‫محیط‬‫آزمایشگاه‬‫به‬‫داخل‬‫بدن‬‫موجود‬‫زنده‬
‫منتقل‬‫می‬‫شود‬.‫به‬‫تدریج‬‫رگ‬‫ها‬‫به‬‫داخل‬‫داربست‬
‫توسعه‬‫یافته‬‫و‬‫سلول‬‫ها‬‫را‬‫تغذیه‬‫می‬
‫نمایند‬.
‫داربست‬‫یک‬‫ساختار‬‫سه‬‫بعدی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫عنوان‬
‫چهارچوبی‬‫برای‬‫هدایت‬‫سلولها‬‫مورد‬‫استفاده‬
‫قرار‬‫میگیرد‬.‫داربست‬‫ها‬‫یک‬‫حایل‬‫و‬‫چهارچوب‬
‫برای‬‫اتصال‬‫سلولها‬‫و‬‫تکثیر‬‫و‬‫تمایز‬‫آنها‬
‫فراهم‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫یک‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولی‬
‫تشکیل‬‫میدهند‬‫و‬‫این‬‫ماتریکس‬‫است‬‫که‬‫باعث‬
‫استحکام‬‫ساختاری‬‫بافت‬
‫میگردد‬.
‫کاربردهای‬‫داربست‬‫زیستی‬
، ‫هدف‬ ‫گاهی‬
‫نقل‬‫انتقال‬ ‫و‬
‫مولکولهای‬
‫زیست‬‫مثل‬ ‫فعال‬
DNA،
‫فاکتورهاي‬
‫آنتي‬ ،‫رشد‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫بیوتیک‬
‫ضد‬ ‫مواد‬
‫مي‬ ‫التهاب‬
‫باشد‬.
‫رگ‬ ‫هدف‬ ‫گاهي‬
‫مي‬ ‫زایي‬‫باشد‬.
‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬
‫رگ‬ ‫اولویت‬
‫سپس‬ ‫و‬ ‫زایي‬
‫شدن‬ ‫دار‬ ‫سلول‬
‫است‬.
‫اسکفولد‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬
‫مي‬ ‫بدن‬ ‫وارد‬ ‫خالي‬
‫نمایند‬.‫علت‬ ‫به‬
‫از‬ ‫داربست‬ ‫اینکه‬
‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫جهت‬
‫نحوي‬ ‫به‬ ‫گیري‬ ‫جهت‬ ‫و‬
‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫بافت‬ ‫با‬
‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫کام‬.
‫کار‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫و‬ ‫القا‬ ‫داربست‬
‫مي‬ ‫بافت‬ ‫اتصال‬
‫باشد‬.
‫نیز‬ ‫گاهي‬
‫هدف‬
‫پلیمریزاسي‬
‫درجا‬ ‫ون‬‫مي‬
‫باشد‬
‫پیوند‬ ‫گاهي‬
‫یا‬ ‫سلولي‬cell
transplantation
‫میگیرد‬ ‫انجام‬.
‫شود‬ ‫دار‬ ‫سلول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اسکفولد‬ ‫براي‬ ‫حالت‬ ‫کاملترین‬.‫باید‬ ‫شده‬ ‫دار‬ ‫سلول‬ ‫اسکفولد‬ ‫سپس‬
‫بدن‬ ‫وارد‬‫شود‬
‫انواع‬‫زیستی‬ ‫داربست‬
55%
30%
15%
،‫انتقال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬
‫تا‬ ‫شود‬ ‫تخریب‬ ‫باید‬ ‫داربست‬ ‫الزاما‬
‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫جدید‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬‫شود‬.
‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫داربست‬
‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬
‫تخریب‬ ‫که‬ ‫جست‬ ‫بهره‬ ‫موادی‬‫ناپذیر‬
‫باشند‬.
‫سخت‬ ‫بافت‬ ‫داربست‬
‫پیغام‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬
‫سلول‬ ‫و‬ ‫داربست‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫مورد‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫بافت‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫تحریک‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫بازسازی‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫بدن‬ ‫در‬ ‫داربست‬ ‫عمل‬ ‫مکانیسم‬
‫بافت‬ ‫نوع‬ ‫منظر‬ ‫از‬
‫های‬ ‫ویژگی‬‫ال‬ ‫ایده‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬
1 2 3 4 5‫ساختماني‬ ‫قدرت‬ ‫داراي‬
‫باشد‬ ‫مي‬.
‫فراوان‬ ‫تخلخل‬ ‫داراي‬
‫باشد‬.
‫داراري‬‫سطحي‬ ‫مناطق‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫فراوان‬
‫توزیع‬‫داشته‬ ‫یکساني‬
‫باشد‬.
‫براي‬ ‫هایي‬ ‫سوراخ‬ ‫داراي‬
‫داخلي‬ ‫ارتباطات‬‫باشد‬.
‫شکل‬ ‫براي‬ ‫پردازش‬ ‫قابل‬
‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫گیري‬.
‫بیولوژیک‬ ‫تجزیه‬ ‫قابلیت‬‫ي‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬.
‫قابلیت‬‫شدن‬ ‫استریل‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سلولي‬ ‫رشد‬
‫دهد‬
‫انواع‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫پوشش‬‫متفاوت‬
‫باشد‬ ‫سلولي‬ ‫عملکردهاي‬.
6 7 8 9
‫چرا‬‫داربست‬
‫زیستی؟‬!
‫به‬‫فراوان‬ ‫اهمیت‬ ‫علت‬
،‫خارجی‬ ‫ماتریس‬
‫ساختار‬ ‫بحث‬ ‫امروزه‬
‫ها‬ ‫داربست‬ ‫بعدي‬ ‫سه‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬
‫توسط‬ ‫آن‬ ‫طراحي‬
‫نرم‬ ‫و‬ ‫رایانه‬
‫مخصوص‬ ‫افزاهاي‬‫و‬
‫علت‬‫نیازمندي‬‫به‬‫داربست‬‫این‬‫است‬
‫که‬‫این‬‫بخش‬‫ها‬‫نقش‬‫ماتریکس‬
‫خارجي‬‫سلولي‬‫را‬‫ایفا‬‫مي‬‫نمایند‬.
‫هرچقدر‬‫داربست‬‫ساخته‬‫شده‬‫بیشتر‬
‫مشابه‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولي‬،‫باشد‬
‫آن‬‫داربست‬‫باعث‬‫شکل‬‫گیري‬‫درست‬
‫بافت‬‫مورد‬‫نظر‬‫مي‬‫شود‬.‫براي‬
‫مثال‬‫در‬‫نقایص‬‫غضروف‬‫و‬،‫استخوان‬
‫اسکافولدي‬‫مناسب‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬
‫بافت‬‫هاي‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫به‬‫مناسب‬
‫ترین‬‫شکل‬‫خود‬‫ایجاد‬‫نماید‬.‫سلول‬
‫چرا‬‫زیستی؟‬ ‫داربست‬!
‫می‬ ‫را‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫هر‬
‫نانو‬ ‫و‬ ‫میکرو‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫که‬ ‫کرد‬ ‫مجهز‬ ‫هایی‬ ‫حسگر‬
‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫روند‬
‫ما‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫بافت‬
‫دهد‬ ‫گزارش‬.
‫درمان‬ ‫روند‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫کنترلر‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬
‫رشد‬ ‫فاکتورهای‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫جایگذاری‬
‫بافت‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫رگزایی‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬
‫می‬ ،‫سریعتر‬ ‫ترمیم‬ ‫و‬
‫کنند‬
‫ترمیم‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫رگزایی‬ ‫القای‬
‫مواد‬ ‫از‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫ساخته‬ ‫پذیر‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬
‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬
‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مغذی‬ ‫بافت‬
‫می‬ ‫بافت‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫مصرف‬
‫بافت‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫قابلیت‬
‫بر‬ ‫وه‬ ‫ع‬ ‫عضو‬ ‫پیوند‬
‫و‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬
‫ت‬ ‫،مشک‬ ‫پروسه‬ ‫سختی‬
‫قبیل‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫خاص‬
‫و‬ ‫پیوندی‬ ‫عضو‬ ‫آلودگی‬
‫را‬ ‫پیوند‬ ‫زدن‬ ‫پس‬
‫دارد‬.
‫عضو‬ ‫پیوند‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬
‫و‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫پروتز‬
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ناپذیر‬ ‫تخریب‬
‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫دائم‬ ‫صورت‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬
‫پس‬ ‫احتمال‬ ‫خارجی‬ ‫شئی‬
‫و‬ ‫بدن‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫زده‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫التهاب‬ ‫ایجاد‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫پروتز‬
‫کشت‬ ‫بر‬ ‫وه‬ ‫ع‬ ‫داربست‬ ‫هر‬
‫و‬ ‫دارو‬ ‫حمل‬ ‫توانایی‬ ‫بافت‬
‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫ویتامین‬
‫داراست‬ ‫را‬ ‫موضع‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫مکمل‬ ‫یا‬ ‫دارو‬ ‫حامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫اصلی‬ ‫اجزای‬‫فعال‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫مثلث‬
‫داربس‬
‫ت‬
‫زیستی‬ ‫سلو‬
‫ل‬
‫پلیمریست‬
‫که‬‫از‬‫مواد‬
‫زیست‬‫تخریب‬
‫پذیر‬‫ساخته‬
‫می‬‫شود‬‫و‬
‫بدنه‬
‫داربست‬‫است‬
‫قابل‬ ‫سلول‬
‫بافت‬ ‫کشت‬
‫موردنظر‬
‫فاکتور‬‫های‬‫رشد‬‫می‬
‫باشند‬‫که‬‫سیگنال‬
‫های‬‫موثر‬‫را‬‫برای‬
‫ایجاد‬‫اتصاالت‬
،‫سلولی‬‫تمایز‬‫سلولی‬
‫و‬‫نهایتا‬‫تکثیر‬
‫سلولی‬‫ایجاد‬‫می‬
‫نمایند‬.
‫مولکول‬
‫فعال‬
‫کننده‬
‫زیستی‬
‫داربس‬
‫یا‬ ‫ت‬
‫اسکفو‬
‫لد‬
‫داربست‬ ‫جنس‬
‫زیستی‬ ‫های‬
‫داربست‬‫هاي‬‫مهندسي‬‫بافت‬‫بسیار‬‫مهم‬‫مي‬
‫باشند‬‫و‬‫نقش‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولي‬‫یا‬
ECM (Extra Cellular Matrix)‫را‬‫ایفا‬‫مي‬
‫نمایند‬‫و‬‫مي‬‫توانند‬‫داراي‬‫حالت‬‫هاي‬
‫مختلف‬‫ا‬‫مث‬‫پلي‬‫ساکاریدي‬‫پروتئیني‬
‫باشند‬.‫انواع‬‫پروتئیني‬‫آن‬‫مي‬‫تواند‬
‫به‬‫صورت‬‫ژن‬ ‫ک‬‫به‬‫تنهایي‬‫و‬‫یا‬‫به‬
‫همراه‬‫مولکول‬‫هایي‬‫مثل‬‫گلوکوآمینو‬
‫گلیکان‬‫ها‬‫باشند‬.‫همچنین‬‫مي‬‫توان‬‫از‬
‫ساختارهاي‬‫ژالتیني‬‫یا‬‫ژن‬ ‫ک‬‫دناتوره‬
‫شده‬‫و‬‫حتي‬‫از‬‫االستین‬‫المینین‬‫و‬
‫فیبرونکتین‬‫استفاده‬‫نمود‬.‫اسکافولدها‬
‫در‬‫حقیقت‬‫تقلیدي‬‫از‬‫ماتریکس‬‫خارج‬
‫سلولي‬‫هستند‬.
Natural matrix
‫از‬ ‫انواعي‬
‫پلیمرهاي‬‫سنتزی‬
‫اصلیترین‬ ‫که‬
‫پلي‬ ‫آنها‬
،‫خطي‬ ‫استرهاي‬
‫پلي‬‫هیدروکسي‬
‫پلی‬ ، ‫بوتیرات‬
‫هیدروژلهاي‬
‫تزریق‬ ‫قابل‬
1-‫موکوس‬ ‫ساب‬
‫حاوی‬ ‫که‬ ‫روده‬
‫و‬ ‫ژن‬ ‫ک‬
‫گلیکوزآمینو‬
‫است‬ ‫گلیکان‬.
2-‫موکوس‬ ‫ساب‬
1-‫پلیمرهاي‬ ‫شامل‬
‫ژن‬ ‫ک‬-‫گلیکوزآمین‬
‫گلیکان‬(GAG)‫ژن‬ ‫ک‬
‫شده‬ ‫دناتوره‬(‫ژالتیني‬)
2-‫ابریشم‬-‫عنکبوت‬ ‫تار‬-
‫شده‬ ‫مهندسي‬ ‫تارهاي‬
‫ماتریکس‬ ‫فرآورده‬
‫سلول‬ ‫خارج‬
‫پلیمرهاي‬
‫سنتزي‬
‫غیرآلي‬ ‫مواد‬
‫نیز‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫از‬
‫هاي‬ ‫استفاده‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫فراواني‬.
‫شیشه‬ ‫مثل‬ ‫براي‬
‫زیست‬ ‫هاي‬-‫فعال‬
‫فرج‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫داراي‬
‫میباشند‬.‫این‬ ‫از‬
‫تزریق‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫هیدروژل‬
‫مي‬ ‫جامد‬ ‫ساختار‬ ‫فاقد‬
‫ژلند‬ ‫و‬ ‫باشند‬.‫مواد‬ ‫ایراد‬
‫براي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫قبل‬
‫این‬ ‫نمودن‬ ‫جایگزین‬
‫ساختارهاي‬‫به‬‫حتما‬ ،‫بدن‬
‫به‬ ‫نیاز‬‫جراحي‬‫باشد‬ ‫مي‬.
‫ماتریس‬ ‫انواع‬‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫متخلخل‬ ‫ماتریکس‬
(‫هیدروژل‬)
‫میکروسفر‬
‫فیبر‬ ‫نانو‬
‫دار‬ ‫حفره‬
‫برکیفیت‬ ‫موثر‬ ‫پارامترهای‬‫داربست‬
‫زیستی‬
‫ساختار‬
‫شیمیایی‬
‫ماتریکس‬‫زیست‬
‫پذیر‬ ‫تجزیه‬
‫و‬ ‫ساختار‬
‫معماری‬
‫داربست‬
‫جذب‬ ‫میزان‬
‫مولکول‬
‫های‬
‫فعال‬ ‫زیست‬
(‫میزان‬
‫تخلخل‬)
‫پایداری‬
‫های‬ ‫ویژگی‬
‫مکانیکی‬
01 02 03 04
‫زیستی‬‫داربست‬ ‫مواد‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازگار‬ ‫زیست‬ ‫باید‬ ‫حتما‬
‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫بدن‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬.
‫باشند‬ ‫تجزیه‬ ‫قابل‬ ‫بدن‬ ‫در‬.
‫تجزیه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫محصوالت‬
‫نباشند‬ ‫سمي‬ ‫نیز‬.
‫های‬ ‫ویژگی‬‫مواد‬‫برتر‬‫زیستی‬ ‫داربست‬
‫ایجاد‬‫الگوي‬
‫مناسب‬‫در‬
‫اسکفولد‬‫تکرار‬‫یک‬
‫الگوی‬‫خاص‬.‫در‬
‫این‬‫حالت‬‫الگوهاي‬
‫متفاوتي‬‫را‬‫دارا‬
‫هستیم‬‫براي‬‫مثال‬
‫الگوي‬‫النه‬‫زنبوري‬
‫براي‬‫ترمیم‬‫شبکیه‬
‫و‬‫سلول‬‫هاي‬‫عصبي‬
‫الگوساز‬ ‫مواد‬
‫هاي‬ ‫مولکول‬ ‫برخي‬
‫پپتیدها‬ ‫نظیر‬ ‫خاص‬
‫یک‬ ‫ها‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬
‫را‬ ‫اتصاالتي‬ ‫سري‬
‫اسکفولد‬ ‫با‬
‫کنند‬ ‫مي‬ ‫برقرار‬
‫خود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬
‫باشد‬ ‫مي‬ ‫خودي‬ ‫به‬.
‫تکنیک‬ ‫راستاي‬ ‫در‬
‫منتاژي‬ ‫خود‬ ‫هاي‬
‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬
‫بیوماتریکس‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬.
‫خودمنتاژ‬ ‫مواد‬
‫ساختارهایي‬‫هستند‬
‫که‬‫براي‬‫اندازه‬
‫گیري‬‫آزاد‬‫شدن‬‫یک‬
‫مولکول‬‫یا‬‫یون‬
‫خاص‬‫طراحي‬‫شده‬
‫اند‬‫و‬‫سیگنالي‬‫از‬
‫بیرون‬‫گرفته‬‫مي‬
‫شود‬‫تا‬‫در‬‫پاسخ‬
‫به‬‫آن‬‫یک‬‫عمل‬
‫آزادسازي‬‫داشته‬
‫زیستی‬ ‫حسگر‬ ‫مواد‬
‫این‬‫نوع‬‫از‬‫داربست‬
‫ها‬‫قابلیت‬‫پاسخگویي‬
‫به‬‫محرک‬‫هاي‬‫مختلف‬
‫را‬‫دارند‬.‫از‬‫این‬
‫ساختارها‬‫مي‬‫توان‬
‫جهت‬‫بررسي‬‫تاثیر‬
‫سلول‬‫در‬‫فرایند‬
‫مهندسي‬‫بافت‬‫به‬
‫عنوان‬‫القا‬‫کننده‬‫و‬
‫پاسخ‬‫هایي‬‫که‬‫تحت‬
‫تاثیر‬pH،،‫دما‬
‫محرک‬‫و‬...‫مي‬
،‫دهند‬‫استفاده‬
‫نمود‬.
‫هوشمند‬ ‫مواد‬
‫داربستی‬‫طبیعی‬ ‫پلیمرهای‬
‫ژن‬ ‫ک‬
‫قابلیت‬،‫فیلم‬ ،‫ژل‬ ‫ساخت‬‫و‬ ‫اسفنج‬
‫فیبر‬
‫مناسب‬ ‫مکانیکی‬ ‫خواص‬
‫سمیت‬ ‫عدم‬
‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬
‫مخاطی‬ ‫و‬ ‫عرضی‬ ‫اتصاالت‬ ‫ایجاد‬
‫باال‬ ‫تخریب‬ ‫سرعت‬
‫آپاتیت‬ ‫هیدروکسی‬
‫سازگاری‬ ‫زیست‬
‫فعالی‬ ‫زیست‬
‫استخوانی‬ ‫هدایت‬ ‫قابلیت‬
‫التهابی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫سمی‬ ‫غیر‬
‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬
‫استخوان‬ ‫طبیعی‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫مشابهت‬
‫بودن‬ ‫شکننده‬
‫ژالتین‬
‫ژالتین‬ ‫به‬ ‫سلول‬ ‫باالی‬ ‫چسبندگی‬
‫سلولی‬ ‫مهاجرت‬ ‫امکان‬
‫ها‬ ‫سلول‬ ‫تکثیر‬ ‫سهولت‬
‫سمیت‬ ‫عدم‬
‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬
‫پایین‬ ‫مکانیکی‬ ‫خواص‬
‫صمغ‬ ‫و‬ ‫کیتوسان‬
‫بودن‬ ‫جذب‬ ‫زیست‬
‫باکتریالی‬ ‫آنتی‬
‫سمیت‬ ‫عدم‬
‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬
‫سلولها‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫زیست‬
‫پایین‬ ‫قیمت‬
‫ارتجاعی‬ ‫قابلیت‬-‫فعالی‬‫زیست‬ ‫عدم‬
‫رطوبت‬ ‫در‬ ‫بافت‬ ‫یکنواختی‬ ‫عدم‬
Presentation Designed
Simple Portfolio
Presentation
You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
‫در‬ ‫الزم‬
‫ساخت‬
‫داربست‬
‫زیستی‬
‫آلژیناتی‬ ‫داربست‬ ‫یونی‬ ‫ژالسیون‬ ‫متد‬
‫آلژینات‬ ‫محلول‬ ‫ساخت‬ ‫سلول‬ ‫بازگذاری‬
‫محلول‬ ‫در‬ ‫مزانشیمی‬
‫و‬ ‫آلژینات‬ ‫سازی‬ ‫مهره‬
‫کشت‬ ‫سل‬ ‫به‬ ‫انتقال‬
‫بافت‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫اولین‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫داربست‬ ‫حمایت‬
‫گیری‬‫نتیجه‬
55%
30%
15%
Presentation Designed
‫گیری‬‫نتیجه‬
You can simply
impress your
audience and add
a unique zing.
Your Text Here
You can simply
impress your
audience and add
a unique zing.
Your Text Here
30%
80%
50%
20%
70%
50%
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
You can simply impress your audience
and add a unique zing.
10
8
6
4
2
0
A
B
C
10
8
6
4
2
0
A B C
‫قیمت‬(‫برای‬
‫مربع‬ ‫فوت‬ ‫یک‬
‫محصول‬ ‫از‬)
‫تجاری‬ ‫نام‬
‫محصول‬
$1,000 Allograft
$4,650 AlloDerm
$5,000 TransCyte
$5,000 Integra
$13,000 Epicel
$15,000 Apligraft
‫الکترواسپینیگ‬ ‫تکنیک‬
Text Here
Simple
PowerPoint
Easy to change
colors, photos
and Text.
$1,200
Text Here
Simple
PowerPoint
Easy to change
colors, photos
and Text.
$1,200
Text Here
Simple
PowerPoint
Easy to change
colors, photos
and Text.
$1,200
Text Here
Simple
PowerPoint
Easy to change
colors, photos
and Text.
$1,200
• Robert M. Nerem. Tissue Engineering: From Biology to Biological Substitutes. Spring
1995, 1(1): 3-13.
• Humphrey JD. Stress, strain, and mechanotransduction in cells. J Biomech Eng
2001;123:638 –41 .
• Vacanti JP, Langer R. Tissue engineering: the design and fabrication of
living replacement devices for surgical reconstruction and transplantation.
Lancet 1999;354:S132
• Rowley JA, Madlambayan G, Mooney DJ. Alginate hydrogels as synthetic
extracellular matrix materials. Biomaterials. 1999 Jan 1;20(1):45-53.
• Kytai Truong Nguyen, Jennifer L. West. Photopolymerizable hydrogels for
tissue engineering applications. Biomaterials 23 (2002) 4307–4314
• Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 260 (5110): 920–6(1993).
‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬:
Thank you
This text can be replaced with your own text
INSERT THE TITLE
OF YOUR PRESENTATION HERE
‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
‫شنونده‬
‫بودنتان‬
‫پایان‬

More Related Content

Similar to Scafold

cell culture - Copy (1).pptx
cell culture - Copy (1).pptxcell culture - Copy (1).pptx
cell culture - Copy (1).pptx3120088951
 
Biomedical and health informatics
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informaticssoheil farajollahi
 
فیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptxفیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptxHosseinSalmani6
 
پروتوپلازم.pdf
پروتوپلازم.pdfپروتوپلازم.pdf
پروتوپلازم.pdfHaqmal1
 
پاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptxپاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptxHosseinSalmani6
 
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازانکلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازانMohammad Baghaei
 
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایfaradars
 
د بدن جوړونکي اجزاء.pdf
د بدن جوړونکي اجزاء.pdfد بدن جوړونکي اجزاء.pdf
د بدن جوړونکي اجزاء.pdfHaqmal1
 
Bioinformatic
BioinformaticBioinformatic
Bioinformaticpbasirat
 
telomere structure and function
telomere structure and functiontelomere structure and function
telomere structure and functionShahrzad Mirbaha
 
سیستم معافیتی و التهاب
سیستم معافیتی و التهابسیستم معافیتی و التهاب
سیستم معافیتی و التهابNaqibullah Hamdard
 
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو Mohammad Baghaei
 
میکرو غذایی.docx
میکرو غذایی.docxمیکرو غذایی.docx
میکرو غذایی.docxdavisZia
 

Similar to Scafold (20)

cell culture - Copy (1).pptx
cell culture - Copy (1).pptxcell culture - Copy (1).pptx
cell culture - Copy (1).pptx
 
Biomedical and health informatics
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informatics
 
فیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptxفیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptx
 
پروتوپلازم.pdf
پروتوپلازم.pdfپروتوپلازم.pdf
پروتوپلازم.pdf
 
پاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptxپاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptx
 
Genetic algorithm
Genetic algorithm Genetic algorithm
Genetic algorithm
 
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازانکلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان
کلیات پوست ،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان
 
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
 
Microbiology
MicrobiologyMicrobiology
Microbiology
 
د بدن جوړونکي اجزاء.pdf
د بدن جوړونکي اجزاء.pdfد بدن جوړونکي اجزاء.pdf
د بدن جوړونکي اجزاء.pdf
 
Bioinformatic
BioinformaticBioinformatic
Bioinformatic
 
Cell biology
Cell biologyCell biology
Cell biology
 
V-REP software
V-REP softwareV-REP software
V-REP software
 
telomere structure and function
telomere structure and functiontelomere structure and function
telomere structure and function
 
Genetic algorithm
Genetic algorithm Genetic algorithm
Genetic algorithm
 
Radioisotps in medicine
Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicine
 
سیستم معافیتی و التهاب
سیستم معافیتی و التهابسیستم معافیتی و التهاب
سیستم معافیتی و التهاب
 
Viruses
VirusesViruses
Viruses
 
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو
کازمتیک - پرسش و پاسخی در باب رنگ کردن مو
 
میکرو غذایی.docx
میکرو غذایی.docxمیکرو غذایی.docx
میکرو غذایی.docx
 

Scafold

 • 2. ‫علوم‬ ‫دانشکده‬-‫دانشگاه‬ ‫زنجان‬ ‫عنوان‬:‫داربست‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫راهنما‬ ‫اساتید‬:‫دکتر‬ ‫دکنر‬ ‫دراجی‬ ‫میرسعیدسید‬ ‫فرد‬ ‫رسولی‬ ‫محمدحسین‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫شیخ‬ ‫شیما‬ ‫محمدی‬ ‫زمستان‬13 96
 • 3. ‫فهرست‬‫مطالب‬ 1- 2- 3- 4- 5- ‫پیشینه‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬ ‫چیست؟‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫کاربردها‬ ‫زیستی؟‬ ‫داربست‬ ‫چرا‬! ‫جنس‬ ‫و‬ ‫اجزا‬‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫سنتز‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ 6- 7-
 • 4. ‫مقدمه‬ ‫تواناایی‬ ‫و‬ ‫استحکام‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫پاذیر‬ ‫آسیب‬ ‫بسیار‬ ،‫ترمیم‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫است‬.‫ش‬ ‫تا‬ ‫جاوانی‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫آسایب‬ ‫تارمیم‬ ‫اما‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫زیادی‬‫با‬‫افزایش‬‫این‬ ‫سن‬ ‫بسایاری‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫قابلیت‬ ،‫اار‬‫ا‬‫بیم‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اوان‬‫ا‬‫ج‬ ‫و‬ ،‫ان‬‫ا‬‫مس‬ ‫اراد‬‫ا‬‫اف‬ ‫از‬ ‫سالم‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫فرسوده‬ ‫بافت‬ ‫تعویض‬ ‫رویای‬ ‫پرورانند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫را‬.‫رشاد‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫دانش‬‫روی‬ ‫و‬‫ناام‬ ‫باه‬ ‫مهفاومی‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫دانشمندان‬ ‫از‬‫سال‬‫ها‬ ‫پیش‬‫قادر‬‫به‬ ‫کشت‬‫سلول‬‫ها‬ ‫در‬‫خارج‬‫از‬ ‫بدن‬‫بودند‬ ‫اما‬‫فناوری‬ ‫رشد‬‫شبکه‬ ‫های‬‫سه‬‫بعدی‬ ،‫سلولی‬‫با‬ ‫هدف‬ ‫جایگزینی‬‫آن‬ ‫به‬‫جای‬‫بافت‬ ‫آسیب‬،‫دیده‬ ‫اخیرا‬‫میسر‬ ‫شده‬‫است‬.
 • 5. ‫پیشینه‬ ‫استخوانی‬ ‫بافت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫ژالتینه‬ ‫کامپوزیت‬ ‫توسط‬(‫اعظمی‬ ‫همکاران‬ ‫و‬) 2013 ‫آپاتیت‬ ‫هیدروکسی‬-‫به‬ ‫ژالتین‬ ‫مناسب‬ ‫داربستی‬ ‫عنوان‬ ‫القاي‬ ‫جهت‬‫سازي‬‫استخوان‬ ‫شد‬ ‫شناخته‬ 2005 ‫توسط‬ ‫رباط‬ ‫تارهای‬ ‫اولین‬ ‫ساخت‬ ‫مثبتی‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫کربنی‬ ‫الیاف‬ ‫داشت‬. 1987 ‫استخوان‬ ‫داربست‬ ‫اولین‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫زانو‬ ‫مفصل‬ ‫مصنوعی‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫الیاف‬ ‫نام‬ ‫باالبه‬ ‫مولکولی‬ HAPEX 1980 ‫تا‬‫به‬‫امروز‬‫بافت‬ ‫های‬‫مصنوع‬‫انسان‬ ‫نظیر‬،‫پوست‬،‫کبد‬ ‫استخوان‬،،‫ماهیچه‬ ،‫غضروف‬‫تاندون‬‫و‬ ‫رگ‬‫خونی‬‫ساخته‬‫شده‬ ‫اند‬.
 • 6. ‫دو‬ ‫رویکرد‬ ‫اجبار‬ ‫به‬ ‫بافت‬ ‫ترمیم‬ ‫در‬‫این‬‫روش‬‫سلول‬‫هایی‬‫که‬ ‫عامل‬‫ترمیم‬‫بافت‬‫ها‬ ‫هستند‬‫را‬‫در‬‫سیستم‬‫های‬ ‫بسته‬‫ای‬‫حول‬‫بافت‬‫مشخص‬‫و‬ ‫یا‬‫محلی‬‫که‬‫مورد‬‫نیاز‬ ‫می‬‫باشد‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬. ‫کاشت‬‫این‬‫محفظه‬‫های‬ ‫محتوی‬،‫سلول‬‫باعث‬‫ترغیب‬ ‫و‬‫القای‬‫رشد‬‫و‬‫ترمیم‬ ‫بافت‬‫می‬‫گردد‬.‫از‬‫این‬ ‫روش‬‫برای‬‫تکثیر‬‫و‬‫تولید‬ ‫مقادیر‬‫زیادی‬‫از‬‫مولکول‬ ‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫رشد‬ ‫سلولی‬‫نظیر‬‫عوامل‬‫رشد‬ ‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬closed system ‫به‬‫مکانی‬‫که‬‫آسیب‬‫دیده‬ ‫به‬‫طور‬،‫مستقیم‬‫خود‬ ‫سلول‬،‫است‬‫را‬‫تزریق‬ ‫نمائیم‬.‫این‬‫روش‬‫در‬ ‫مورد‬‫سلول‬‫های‬‫خونی‬‫و‬ ‫نی‬ ‫عض‬‫میسر‬‫می‬‫باشد‬. ‫ایراد‬‫این‬‫روش‬‫آن‬‫است‬ ‫سلول‬‫ها‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫حد‬ ،‫معین‬‫قادر‬‫به‬‫رشد‬‫و‬ ‫تکثیر‬‫نخواهند‬‫بود‬. ‫زیرا‬‫برای‬‫ادامه‬‫حیات‬ ‫یک‬،‫بافت‬‫مهمترین‬‫عامل‬ ‫رگ‬‫زایی‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬ ‫مواردی‬‫که‬‫سلول‬‫به‬‫محل‬ ‫سلول‬ ‫مستقیم‬ ‫تزریق‬ ‫موضع‬ ‫به‬ ‫کشت‬ ‫قابل‬
 • 7. ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫چیست؟‬ ‫یک‬‫ماده‬‫متخلخل‬‫به‬‫عنوان‬‫ماترکس‬‫خارج‬‫سلولی‬‫یا‬ ‫داربست‬‫برای‬‫رشد‬‫سلول‬‫ها‬‫تهیه‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫عوامل‬ ‫رشد‬‫روی‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬ ‫گیرد‬. ‫پس‬‫از‬‫رشد‬‫مناسب‬‫سلول‬‫ها‬‫در‬‫فضای‬‫متخلخل‬‫داربست‬ ،‫از‬‫محیط‬‫آزمایشگاه‬‫به‬‫داخل‬‫بدن‬‫موجود‬‫زنده‬ ‫منتقل‬‫می‬‫شود‬.‫به‬‫تدریج‬‫رگ‬‫ها‬‫به‬‫داخل‬‫داربست‬ ‫توسعه‬‫یافته‬‫و‬‫سلول‬‫ها‬‫را‬‫تغذیه‬‫می‬ ‫نمایند‬. ‫داربست‬‫یک‬‫ساختار‬‫سه‬‫بعدی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫عنوان‬ ‫چهارچوبی‬‫برای‬‫هدایت‬‫سلولها‬‫مورد‬‫استفاده‬ ‫قرار‬‫میگیرد‬.‫داربست‬‫ها‬‫یک‬‫حایل‬‫و‬‫چهارچوب‬ ‫برای‬‫اتصال‬‫سلولها‬‫و‬‫تکثیر‬‫و‬‫تمایز‬‫آنها‬ ‫فراهم‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫یک‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولی‬ ‫تشکیل‬‫میدهند‬‫و‬‫این‬‫ماتریکس‬‫است‬‫که‬‫باعث‬ ‫استحکام‬‫ساختاری‬‫بافت‬ ‫میگردد‬.
 • 8. ‫کاربردهای‬‫داربست‬‫زیستی‬ ، ‫هدف‬ ‫گاهی‬ ‫نقل‬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫مولکولهای‬ ‫زیست‬‫مثل‬ ‫فعال‬ DNA، ‫فاکتورهاي‬ ‫آنتي‬ ،‫رشد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بیوتیک‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫مي‬ ‫التهاب‬ ‫باشد‬. ‫رگ‬ ‫هدف‬ ‫گاهي‬ ‫مي‬ ‫زایي‬‫باشد‬. ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رگ‬ ‫اولویت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زایي‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫سلول‬ ‫است‬. ‫اسکفولد‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مي‬ ‫بدن‬ ‫وارد‬ ‫خالي‬ ‫نمایند‬.‫علت‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫داربست‬ ‫اینکه‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫جهت‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫گیري‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫کام‬. ‫کار‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫القا‬ ‫داربست‬ ‫مي‬ ‫بافت‬ ‫اتصال‬ ‫باشد‬. ‫نیز‬ ‫گاهي‬ ‫هدف‬ ‫پلیمریزاسي‬ ‫درجا‬ ‫ون‬‫مي‬ ‫باشد‬ ‫پیوند‬ ‫گاهي‬ ‫یا‬ ‫سلولي‬cell transplantation ‫میگیرد‬ ‫انجام‬. ‫شود‬ ‫دار‬ ‫سلول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اسکفولد‬ ‫براي‬ ‫حالت‬ ‫کاملترین‬.‫باید‬ ‫شده‬ ‫دار‬ ‫سلول‬ ‫اسکفولد‬ ‫سپس‬ ‫بدن‬ ‫وارد‬‫شود‬
 • 9. ‫انواع‬‫زیستی‬ ‫داربست‬ 55% 30% 15% ،‫انتقال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تخریب‬ ‫باید‬ ‫داربست‬ ‫الزاما‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫جدید‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬‫شود‬. ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫داربست‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تخریب‬ ‫که‬ ‫جست‬ ‫بهره‬ ‫موادی‬‫ناپذیر‬ ‫باشند‬. ‫سخت‬ ‫بافت‬ ‫داربست‬ ‫پیغام‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫داربست‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مورد‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بافت‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫تحریک‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بازسازی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫داربست‬ ‫عمل‬ ‫مکانیسم‬ ‫بافت‬ ‫نوع‬ ‫منظر‬ ‫از‬
 • 10. ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ال‬ ‫ایده‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ 1 2 3 4 5‫ساختماني‬ ‫قدرت‬ ‫داراي‬ ‫باشد‬ ‫مي‬. ‫فراوان‬ ‫تخلخل‬ ‫داراي‬ ‫باشد‬. ‫داراري‬‫سطحي‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫فراوان‬ ‫توزیع‬‫داشته‬ ‫یکساني‬ ‫باشد‬. ‫براي‬ ‫هایي‬ ‫سوراخ‬ ‫داراي‬ ‫داخلي‬ ‫ارتباطات‬‫باشد‬. ‫شکل‬ ‫براي‬ ‫پردازش‬ ‫قابل‬ ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫گیري‬. ‫بیولوژیک‬ ‫تجزیه‬ ‫قابلیت‬‫ي‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬. ‫قابلیت‬‫شدن‬ ‫استریل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سلولي‬ ‫رشد‬ ‫دهد‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫پوشش‬‫متفاوت‬ ‫باشد‬ ‫سلولي‬ ‫عملکردهاي‬. 6 7 8 9
 • 11. ‫چرا‬‫داربست‬ ‫زیستی؟‬! ‫به‬‫فراوان‬ ‫اهمیت‬ ‫علت‬ ،‫خارجی‬ ‫ماتریس‬ ‫ساختار‬ ‫بحث‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫داربست‬ ‫بعدي‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫طراحي‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫مخصوص‬ ‫افزاهاي‬‫و‬ ‫علت‬‫نیازمندي‬‫به‬‫داربست‬‫این‬‫است‬ ‫که‬‫این‬‫بخش‬‫ها‬‫نقش‬‫ماتریکس‬ ‫خارجي‬‫سلولي‬‫را‬‫ایفا‬‫مي‬‫نمایند‬. ‫هرچقدر‬‫داربست‬‫ساخته‬‫شده‬‫بیشتر‬ ‫مشابه‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولي‬،‫باشد‬ ‫آن‬‫داربست‬‫باعث‬‫شکل‬‫گیري‬‫درست‬ ‫بافت‬‫مورد‬‫نظر‬‫مي‬‫شود‬.‫براي‬ ‫مثال‬‫در‬‫نقایص‬‫غضروف‬‫و‬،‫استخوان‬ ‫اسکافولدي‬‫مناسب‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬ ‫بافت‬‫هاي‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫به‬‫مناسب‬ ‫ترین‬‫شکل‬‫خود‬‫ایجاد‬‫نماید‬.‫سلول‬
 • 12. ‫چرا‬‫زیستی؟‬ ‫داربست‬! ‫می‬ ‫را‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫هر‬ ‫نانو‬ ‫و‬ ‫میکرو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مجهز‬ ‫هایی‬ ‫حسگر‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫روند‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫بافت‬ ‫دهد‬ ‫گزارش‬. ‫درمان‬ ‫روند‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫کنترلر‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫رشد‬ ‫فاکتورهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫جایگذاری‬ ‫بافت‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫رگزایی‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫می‬ ،‫سریعتر‬ ‫ترمیم‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ترمیم‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫رگزایی‬ ‫القای‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مغذی‬ ‫بافت‬ ‫می‬ ‫بافت‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫مصرف‬ ‫بافت‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫وه‬ ‫ع‬ ‫عضو‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫ت‬ ‫،مشک‬ ‫پروسه‬ ‫سختی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫پیوندی‬ ‫عضو‬ ‫آلودگی‬ ‫را‬ ‫پیوند‬ ‫زدن‬ ‫پس‬ ‫دارد‬. ‫عضو‬ ‫پیوند‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫پروتز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ناپذیر‬ ‫تخریب‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫دائم‬ ‫صورت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫پس‬ ‫احتمال‬ ‫خارجی‬ ‫شئی‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫زده‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫التهاب‬ ‫ایجاد‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫پروتز‬ ‫کشت‬ ‫بر‬ ‫وه‬ ‫ع‬ ‫داربست‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارو‬ ‫حمل‬ ‫توانایی‬ ‫بافت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫ویتامین‬ ‫داراست‬ ‫را‬ ‫موضع‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مکمل‬ ‫یا‬ ‫دارو‬ ‫حامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬
 • 13. ‫اصلی‬ ‫اجزای‬‫فعال‬ ‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫مثلث‬ ‫داربس‬ ‫ت‬ ‫زیستی‬ ‫سلو‬ ‫ل‬ ‫پلیمریست‬ ‫که‬‫از‬‫مواد‬ ‫زیست‬‫تخریب‬ ‫پذیر‬‫ساخته‬ ‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫بدنه‬ ‫داربست‬‫است‬ ‫قابل‬ ‫سلول‬ ‫بافت‬ ‫کشت‬ ‫موردنظر‬ ‫فاکتور‬‫های‬‫رشد‬‫می‬ ‫باشند‬‫که‬‫سیگنال‬ ‫های‬‫موثر‬‫را‬‫برای‬ ‫ایجاد‬‫اتصاالت‬ ،‫سلولی‬‫تمایز‬‫سلولی‬ ‫و‬‫نهایتا‬‫تکثیر‬ ‫سلولی‬‫ایجاد‬‫می‬ ‫نمایند‬. ‫مولکول‬ ‫فعال‬ ‫کننده‬ ‫زیستی‬ ‫داربس‬ ‫یا‬ ‫ت‬ ‫اسکفو‬ ‫لد‬
 • 14. ‫داربست‬ ‫جنس‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫داربست‬‫هاي‬‫مهندسي‬‫بافت‬‫بسیار‬‫مهم‬‫مي‬ ‫باشند‬‫و‬‫نقش‬‫ماتریکس‬‫خارج‬‫سلولي‬‫یا‬ ECM (Extra Cellular Matrix)‫را‬‫ایفا‬‫مي‬ ‫نمایند‬‫و‬‫مي‬‫توانند‬‫داراي‬‫حالت‬‫هاي‬ ‫مختلف‬‫ا‬‫مث‬‫پلي‬‫ساکاریدي‬‫پروتئیني‬ ‫باشند‬.‫انواع‬‫پروتئیني‬‫آن‬‫مي‬‫تواند‬ ‫به‬‫صورت‬‫ژن‬ ‫ک‬‫به‬‫تنهایي‬‫و‬‫یا‬‫به‬ ‫همراه‬‫مولکول‬‫هایي‬‫مثل‬‫گلوکوآمینو‬ ‫گلیکان‬‫ها‬‫باشند‬.‫همچنین‬‫مي‬‫توان‬‫از‬ ‫ساختارهاي‬‫ژالتیني‬‫یا‬‫ژن‬ ‫ک‬‫دناتوره‬ ‫شده‬‫و‬‫حتي‬‫از‬‫االستین‬‫المینین‬‫و‬ ‫فیبرونکتین‬‫استفاده‬‫نمود‬.‫اسکافولدها‬ ‫در‬‫حقیقت‬‫تقلیدي‬‫از‬‫ماتریکس‬‫خارج‬ ‫سلولي‬‫هستند‬. Natural matrix ‫از‬ ‫انواعي‬ ‫پلیمرهاي‬‫سنتزی‬ ‫اصلیترین‬ ‫که‬ ‫پلي‬ ‫آنها‬ ،‫خطي‬ ‫استرهاي‬ ‫پلي‬‫هیدروکسي‬ ‫پلی‬ ، ‫بوتیرات‬ ‫هیدروژلهاي‬ ‫تزریق‬ ‫قابل‬ 1-‫موکوس‬ ‫ساب‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫روده‬ ‫و‬ ‫ژن‬ ‫ک‬ ‫گلیکوزآمینو‬ ‫است‬ ‫گلیکان‬. 2-‫موکوس‬ ‫ساب‬ 1-‫پلیمرهاي‬ ‫شامل‬ ‫ژن‬ ‫ک‬-‫گلیکوزآمین‬ ‫گلیکان‬(GAG)‫ژن‬ ‫ک‬ ‫شده‬ ‫دناتوره‬(‫ژالتیني‬) 2-‫ابریشم‬-‫عنکبوت‬ ‫تار‬- ‫شده‬ ‫مهندسي‬ ‫تارهاي‬ ‫ماتریکس‬ ‫فرآورده‬ ‫سلول‬ ‫خارج‬ ‫پلیمرهاي‬ ‫سنتزي‬ ‫غیرآلي‬ ‫مواد‬ ‫نیز‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هاي‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫فراواني‬. ‫شیشه‬ ‫مثل‬ ‫براي‬ ‫زیست‬ ‫هاي‬-‫فعال‬ ‫فرج‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫داراي‬ ‫میباشند‬.‫این‬ ‫از‬ ‫تزریق‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫هیدروژل‬ ‫مي‬ ‫جامد‬ ‫ساختار‬ ‫فاقد‬ ‫ژلند‬ ‫و‬ ‫باشند‬.‫مواد‬ ‫ایراد‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫قبل‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫جایگزین‬ ‫ساختارهاي‬‫به‬‫حتما‬ ،‫بدن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫جراحي‬‫باشد‬ ‫مي‬.
 • 15. ‫ماتریس‬ ‫انواع‬‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫متخلخل‬ ‫ماتریکس‬ (‫هیدروژل‬) ‫میکروسفر‬ ‫فیبر‬ ‫نانو‬ ‫دار‬ ‫حفره‬
 • 16. ‫برکیفیت‬ ‫موثر‬ ‫پارامترهای‬‫داربست‬ ‫زیستی‬ ‫ساختار‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماتریکس‬‫زیست‬ ‫پذیر‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫معماری‬ ‫داربست‬ ‫جذب‬ ‫میزان‬ ‫مولکول‬ ‫های‬ ‫فعال‬ ‫زیست‬ (‫میزان‬ ‫تخلخل‬) ‫پایداری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫مکانیکی‬ 01 02 03 04
 • 17. ‫زیستی‬‫داربست‬ ‫مواد‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازگار‬ ‫زیست‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫بدن‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬. ‫باشند‬ ‫تجزیه‬ ‫قابل‬ ‫بدن‬ ‫در‬. ‫تجزیه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫محصوالت‬ ‫نباشند‬ ‫سمي‬ ‫نیز‬.
 • 18. ‫های‬ ‫ویژگی‬‫مواد‬‫برتر‬‫زیستی‬ ‫داربست‬ ‫ایجاد‬‫الگوي‬ ‫مناسب‬‫در‬ ‫اسکفولد‬‫تکرار‬‫یک‬ ‫الگوی‬‫خاص‬.‫در‬ ‫این‬‫حالت‬‫الگوهاي‬ ‫متفاوتي‬‫را‬‫دارا‬ ‫هستیم‬‫براي‬‫مثال‬ ‫الگوي‬‫النه‬‫زنبوري‬ ‫براي‬‫ترمیم‬‫شبکیه‬ ‫و‬‫سلول‬‫هاي‬‫عصبي‬ ‫الگوساز‬ ‫مواد‬ ‫هاي‬ ‫مولکول‬ ‫برخي‬ ‫پپتیدها‬ ‫نظیر‬ ‫خاص‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫اتصاالتي‬ ‫سري‬ ‫اسکفولد‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫برقرار‬ ‫خود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫خودي‬ ‫به‬. ‫تکنیک‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫منتاژي‬ ‫خود‬ ‫هاي‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫بیوماتریکس‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬. ‫خودمنتاژ‬ ‫مواد‬ ‫ساختارهایي‬‫هستند‬ ‫که‬‫براي‬‫اندازه‬ ‫گیري‬‫آزاد‬‫شدن‬‫یک‬ ‫مولکول‬‫یا‬‫یون‬ ‫خاص‬‫طراحي‬‫شده‬ ‫اند‬‫و‬‫سیگنالي‬‫از‬ ‫بیرون‬‫گرفته‬‫مي‬ ‫شود‬‫تا‬‫در‬‫پاسخ‬ ‫به‬‫آن‬‫یک‬‫عمل‬ ‫آزادسازي‬‫داشته‬ ‫زیستی‬ ‫حسگر‬ ‫مواد‬ ‫این‬‫نوع‬‫از‬‫داربست‬ ‫ها‬‫قابلیت‬‫پاسخگویي‬ ‫به‬‫محرک‬‫هاي‬‫مختلف‬ ‫را‬‫دارند‬.‫از‬‫این‬ ‫ساختارها‬‫مي‬‫توان‬ ‫جهت‬‫بررسي‬‫تاثیر‬ ‫سلول‬‫در‬‫فرایند‬ ‫مهندسي‬‫بافت‬‫به‬ ‫عنوان‬‫القا‬‫کننده‬‫و‬ ‫پاسخ‬‫هایي‬‫که‬‫تحت‬ ‫تاثیر‬pH،،‫دما‬ ‫محرک‬‫و‬...‫مي‬ ،‫دهند‬‫استفاده‬ ‫نمود‬. ‫هوشمند‬ ‫مواد‬
 • 19. ‫داربستی‬‫طبیعی‬ ‫پلیمرهای‬ ‫ژن‬ ‫ک‬ ‫قابلیت‬،‫فیلم‬ ،‫ژل‬ ‫ساخت‬‫و‬ ‫اسفنج‬ ‫فیبر‬ ‫مناسب‬ ‫مکانیکی‬ ‫خواص‬ ‫سمیت‬ ‫عدم‬ ‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬ ‫مخاطی‬ ‫و‬ ‫عرضی‬ ‫اتصاالت‬ ‫ایجاد‬ ‫باال‬ ‫تخریب‬ ‫سرعت‬ ‫آپاتیت‬ ‫هیدروکسی‬ ‫سازگاری‬ ‫زیست‬ ‫فعالی‬ ‫زیست‬ ‫استخوانی‬ ‫هدایت‬ ‫قابلیت‬ ‫التهابی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫سمی‬ ‫غیر‬ ‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬ ‫استخوان‬ ‫طبیعی‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫مشابهت‬ ‫بودن‬ ‫شکننده‬ ‫ژالتین‬ ‫ژالتین‬ ‫به‬ ‫سلول‬ ‫باالی‬ ‫چسبندگی‬ ‫سلولی‬ ‫مهاجرت‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫تکثیر‬ ‫سهولت‬ ‫سمیت‬ ‫عدم‬ ‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬ ‫پایین‬ ‫مکانیکی‬ ‫خواص‬ ‫صمغ‬ ‫و‬ ‫کیتوسان‬ ‫بودن‬ ‫جذب‬ ‫زیست‬ ‫باکتریالی‬ ‫آنتی‬ ‫سمیت‬ ‫عدم‬ ‫پذیری‬ ‫تخریب‬ ‫زیست‬ ‫سلولها‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫زیست‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫ارتجاعی‬ ‫قابلیت‬-‫فعالی‬‫زیست‬ ‫عدم‬ ‫رطوبت‬ ‫در‬ ‫بافت‬ ‫یکنواختی‬ ‫عدم‬
 • 20. Presentation Designed Simple Portfolio Presentation You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫ساخت‬ ‫داربست‬ ‫زیستی‬
 • 21. ‫آلژیناتی‬ ‫داربست‬ ‫یونی‬ ‫ژالسیون‬ ‫متد‬ ‫آلژینات‬ ‫محلول‬ ‫ساخت‬ ‫سلول‬ ‫بازگذاری‬ ‫محلول‬ ‫در‬ ‫مزانشیمی‬ ‫و‬ ‫آلژینات‬ ‫سازی‬ ‫مهره‬ ‫کشت‬ ‫سل‬ ‫به‬ ‫انتقال‬
 • 22. ‫بافت‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫اولین‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫داربست‬ ‫حمایت‬
 • 24. ‫گیری‬‫نتیجه‬ You can simply impress your audience and add a unique zing. Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing. Your Text Here 30% 80% 50% 20% 70% 50% You can simply impress your audience and add a unique zing. You can simply impress your audience and add a unique zing. You can simply impress your audience and add a unique zing. You can simply impress your audience and add a unique zing. You can simply impress your audience and add a unique zing. You can simply impress your audience and add a unique zing. 10 8 6 4 2 0 A B C 10 8 6 4 2 0 A B C ‫قیمت‬(‫برای‬ ‫مربع‬ ‫فوت‬ ‫یک‬ ‫محصول‬ ‫از‬) ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫محصول‬ $1,000 Allograft $4,650 AlloDerm $5,000 TransCyte $5,000 Integra $13,000 Epicel $15,000 Apligraft
 • 25. ‫الکترواسپینیگ‬ ‫تکنیک‬ Text Here Simple PowerPoint Easy to change colors, photos and Text. $1,200 Text Here Simple PowerPoint Easy to change colors, photos and Text. $1,200 Text Here Simple PowerPoint Easy to change colors, photos and Text. $1,200 Text Here Simple PowerPoint Easy to change colors, photos and Text. $1,200
 • 26. • Robert M. Nerem. Tissue Engineering: From Biology to Biological Substitutes. Spring 1995, 1(1): 3-13. • Humphrey JD. Stress, strain, and mechanotransduction in cells. J Biomech Eng 2001;123:638 –41 . • Vacanti JP, Langer R. Tissue engineering: the design and fabrication of living replacement devices for surgical reconstruction and transplantation. Lancet 1999;354:S132 • Rowley JA, Madlambayan G, Mooney DJ. Alginate hydrogels as synthetic extracellular matrix materials. Biomaterials. 1999 Jan 1;20(1):45-53. • Kytai Truong Nguyen, Jennifer L. West. Photopolymerizable hydrogels for tissue engineering applications. Biomaterials 23 (2002) 4307–4314 • Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 260 (5110): 920–6(1993). ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬:
 • 27. Thank you This text can be replaced with your own text INSERT THE TITLE OF YOUR PRESENTATION HERE ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫شنونده‬ ‫بودنتان‬ ‫پایان‬