Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

سیستم معافیتی و التهاب

2,275 views

Published on

Pathophysiology, immunity and inflammation

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

سیستم معافیتی و التهاب

 1. 1. ‫التهاب‬ ‫و‬ ‫معافیت‬ 05.09.2015 Naqibullah Hamdard, MD, MSc.
 2. 2. Antigens •‫به‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ .‫میشود‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫مشخص‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫انساج‬ •‫وصفی‬ ‫بصورت‬ ‫بلند‬ ‫مالیکولی‬ ‫وزن‬ ‫دارایی‬ ‫مواد‬ ‫عموم‬ ‫بصورت‬ ‫نولکیک‬ ،‫شحمیات‬ ، ‫ها‬ ‫پیپتاید‬ ،‫ها‬ ‫سکراید‬ ‫پولی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتین‬ ‫هستند‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اسید‬ •‫جن‬ ‫انتی‬ ‫مواد‬ ‫زیاد‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫برعلوه‬ ‫و‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫ها‬ ‫میکروب‬ .‫معین‬ ‫ساحات‬ ‫درایی‬ ‫ها‬ ‫جن‬ ‫انتجی‬ ‫میتوانند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ . ‫میشود‬ ‫وصل‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ •‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫به‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫ساحات‬ ‫دارایی‬ ‫ها‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ .‫که‬ ‫میباشد‬epitope.‫میشود‬ ‫نامیده‬
 3. 3. ‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ •‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پروتین‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ .‫این‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫معافیتی‬ ‫سیستم‬ ‫ها‬ ‫پروتین‬Immunoglobulin .‫میشود‬ ‫گفته‬ •‫پولی‬ ‫چهار‬ ‫دارایی‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫هر‬ .‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫زنجیره‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫پیپتاید‬ .‫زنجیره‬ ‫این‬ ‫کوچک‬ ‫زنجیره‬ ‫دو‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫یکجا‬ ‫باهم‬ ‫ها‬Y ‫را‬‫میسازند‬. •‫درنهایات‬ ‫ها‬ ‫امینواسید‬ ‫سلسله‬Y ‫تا‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫ازیک‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ .‫میباشد‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬
 4. 4. ‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ •‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫متغیر‬ ‫ساحات‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫زنجیر‬ ‫نهایات‬ .‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ •‫ساحه‬constant‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫با‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تعین‬ .‫برود‬ ‫ازبین‬ ‫میکانیزم‬ •‫ساختار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫ساحه‬constant‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫امینواسید‬IgM, IgG, Iga, IgD, and IgE‫تقسیم‬ .‫میگردد‬
 5. 5. Classes of Antibodies (Immunoghlobulins)
 6. 6. Clonal Selection of B Cells is Due to Antigenic Stimulation
 7. 7. Immuoglobulin G (IgG)
 8. 8. ‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ •‫ساحات‬ ‫به‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫متغیر‬ ‫ساحات‬ hypervariable‫و‬framework.‫میگردند‬ ‫تقسیم‬ •‫به‬ ‫متغیر‬ ‫ساحات‬ ‫شدن‬ ‫مواجه‬protease‫ممکن‬ ‫و‬ ‫بشکند‬ ‫را‬ ‫ساحات‬ ‫این‬Fab‫یا‬Fragment antigen.‫بسازد‬ ‫را‬
 9. 9. ‫معافیتی‬ ‫پاسخ‬ :‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫حجروی‬ ‫سیستم‬ ‫ازدونوع‬ •‫گردش‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫سیستم‬ ‫خون‬ –B cells •‫حجره‬ ‫به‬ ‫مبتنی‬ ‫معافیتی‬ ‫سیستم‬ –T cells
 10. 10. ‫قبلی‬ ‫سلید‬ ‫توضیح‬ •‫را‬ ‫ها‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫برحجره‬ ‫مبتنی‬ ‫معافیتی‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫شامل‬ ‫بلکه‬ ، ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ -‫و‬ ،‫ها‬ ‫لنفوسیت‬ ‫سیتوتوکسیک‬ ، ‫فاگوسیتها‬ .‫میشود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایتوکاین‬ ‫آزادی‬
 11. 11. Immunity and the Immune Response System
 12. 12. Immunity and the Immune Response System
 13. 13. Humoral Immune Response to Antigen
 14. 14. ‫سیستم‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ ‫معافیتی‬ •) ‫شامل‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫ساختار‬1(‫و‬ ‫پوست‬ ) . ‫مخاطی‬ ‫غشاهای‬2(‫سیستم‬Mononuclear Phagocytes (3(‫جمله‬ ‫از‬ ، ‫لنفاوی‬ ‫سیستم‬ ) ‫و‬ ‫لنفاوی‬ ‫غدد‬ ، ‫تیموس‬ ‫غده‬ ،‫طحال‬4(‫مغز‬ ‫میباشد‬ ‫استخوان‬
 15. 15. Components of Human Immune System
 16. 16. The Immune System •‫جنین‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫معافیتی‬ ‫سیستم‬ ‫انکشاف‬ ‫آغازمیشود‬. •‫حجره‬ ‫از‬stem. ‫میشود‬ ‫شروع‬ •‫حجرات‬stem‫سیستم‬ ‫حجرات‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫کتگوری‬ ‫به‬ .‫میگردند‬ ‫تبدیل‬ ‫معافیتی‬ –granulocytes, monocytes, and lymphocytes •‫حجرات‬stem‫شامل‬ ‫که‬ ‫خون‬ ‫حجرات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫حجرات‬ ‫مانند‬ ‫میگردد‬ ‫تفریق‬ ‫نیستند‬ ‫معافیتی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫سرخ‬megakaryocytes–‫در‬ ‫درعمل‬ ‫آخرالذکر‬ .‫میگیرد‬ ‫سهم‬ ‫خون‬ ‫تحثری‬ •‫حجرات‬stem.‫میشوند‬ ‫تفریق‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫دوامدار‬ ‫بصورت‬
 17. 17. The Immune System
 18. 18. ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ •‫در‬ ‫حرکت‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫گرانولوسیت‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫مورف‬ ‫پولی‬ ‫بنام‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫داخل‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬ ‫نوکلیر‬ •‫حدود‬ ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬60‫تا‬80‫حجرات‬ ‫فیصد‬ .‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫سفید‬ •‫حجرات‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬stem‫استخوان‬ ‫مغز‬ ‫سپری‬ ‫را‬ ‫تکامل‬ ‫مرحله‬ ‫وچندین‬ ‫گرفته‬ ‫منشا‬ ‫میکند‬
 19. 19. ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ... •‫مرحله‬ ‫تا‬ ‫یافته‬ ‫انکشاف‬ ‫کمترین‬ ‫قدمه‬ ‫از‬ ‫حجرات‬ ‫شامل‬ ‫ترین‬ ‫یافته‬ ‫انکشاف‬Myeloblast ، Promyeloblast ،Meta Myelocyte ،Band Cell ‫و‬Segmented Neutrophil‫میباشد‬ •.‫درمغزاستخوان‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬ ‫تعداد‬ ‫ده‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫مراتبه‬
 20. 20. ‫بخصوص‬ ‫سفید‬ ‫حجرات‬ ‫تکامل‬ ‫نوتروفیلها‬
 21. 21. ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ... •‫رهاشدن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ساعت‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬ ‫نگردند‬ ‫جاگزین‬ ‫انساج‬ ‫از‬ ‫دریکی‬ ‫خون‬ ‫درجریان‬ ‫به‬Apoptosis‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مرگ‬ ‫یا‬ .‫میگردند‬ ‫مواجه‬ ‫حجروی‬ •‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫پاسخ‬ ‫اولین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باکتری‬ ‫عوامل‬ ‫درمقابل‬ ‫محاصره‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫میکروب‬ ‫رسیده‬ ‫انتان‬ ‫محل‬ .‫مینمایند‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫نموده‬
 22. 22. ‫ها‬ ‫...نوتروفیل‬ •‫خون‬ ‫درجریان‬ ‫دوران‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬ ‫های‬ ‫آخذه‬ ‫دارایی‬ ‫شان‬ ‫حجروی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫التهابی‬ ‫محلت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آخذه‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫میباشدو‬ .‫میگردند‬ ‫وصل‬ ‫اندوتلیال‬ ‫به‬ •‫بنام‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ‫های‬ ‫آخذه‬ ‫این‬L- Selective.‫میکنند‬ ‫یاد‬ •L Selective‫با‬‫نوتروفیل‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫شعریه‬ ‫درسطح‬ ‫و‬ ‫چسپیده‬ ‫اندوتلیال‬ .‫برود‬
 23. 23. ‫ها‬ ‫...نوتروفیل‬ •‫توسط‬ ‫التهابی‬ ‫محلت‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫نوتروفیل‬ chemotactic‫مانند‬ ‫فکتور‬complement fragment.‫میشود‬ ‫داخل‬ ‫ها‬ ‫سایتوکین‬ ‫و‬ •Chemotactic Factors‫که‬‫مالیکولی‬ ‫حجرات‬phagocyte‫جلب‬‫سا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫درضمن‬ ‫را‬ ‫حجرات‬ ‫آن‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫مینماید‬ .‫میکند‬ ‫تنظیم‬ ‫التهابی‬
 24. 24. –‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ‫خون‬ ‫سفید‬ ‫حجرات‬ https://www.youtube.com/watch? v=0TvTyj5FAaQ
 25. 25. ‫ها‬ ‫...ایزونوفیل‬ •‫خون‬ ‫دوران‬ ‫های‬ ‫گرانولوسیت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬ .‫میباشند‬ ‫هستوی‬ ‫فص‬ ‫دو‬ ‫دارایی‬ ‫که‬ ‫اند‬ •‫بوده‬ ‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫سرخ‬ ‫رنک‬ ‫دارایی‬1‫الی‬6‫فیصد‬ .‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫سفید‬ ‫حجرات‬ •‫درجریان‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬3‫الی‬6‫درمغز‬ ‫روز‬ ‫حدود‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫گی‬ ‫پخته‬ ‫به‬ ‫استخوان‬30‫دقیقه‬ .‫میمانند‬ ‫باقی‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫در‬ •‫درحدود‬ ‫مؤثره‬ ‫عمر‬12.‫دارند‬ ‫انساج‬ ‫در‬ ‫روز‬
 26. 26. ‫ها‬ ‫...ایزونوفیل‬ •‫از‬ ‫های‬ ‫ایزونوفیل‬Meyaloid Stem Cell‫به‬ ‫نوتروفیل‬ ‫شبه‬ ‫شان‬ ‫تکاملی‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫میان‬ .‫میباشد‬ ‫ها‬ •‫درجریان‬ ‫خون‬ ‫درجریان‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬ ‫تعداد‬ ‫بلند‬ ‫معایی‬ ‫های‬ ‫پرازیت‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫فرط‬ .‫میرود‬ •‫های‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬ ‫نقش‬ . ‫است‬ ‫نشده‬ ‫درک‬ ‫معافیتی‬ •‫توسط‬ ‫التهابی‬ ‫پروسه‬ ‫دریک‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬
 27. 27. ‫ها‬ ‫...ایزونوفیل‬ •‫های‬ ‫انزایم‬ ،‫التهابی‬ ‫کمیاوی‬ ‫مواد‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬ .‫میکند‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫پروتین‬ ،‫لیزوزومی‬ •‫های‬ ‫کرم‬ ‫کشتن‬ ‫ایزونوفیل‬ ‫اساسی‬ ‫وظیفه‬ .‫معایی‬ ‫های‬ ‫کرم‬ ‫اندازه‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫معایی‬ ‫بلع‬ ‫مربوط‬ ‫حجرات‬ ‫توسط‬ ‫بوده‬ ‫بزرگ‬ ‫خیلی‬ ‫مقابل‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫خارجی‬ ‫جدار‬ ‫و‬ ‫نتوانسته‬ ‫شده‬ ‫حجرات‬ ‫حمله‬Mast.‫میباشد‬ ‫مقاوم‬
 28. 28. ‫ها‬ ‫...ایزونوفیل‬ •‫ازطریق‬ ‫را‬ ‫معایی‬ ‫های‬ ‫کرم‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬ Opsonization‫طوریکه‬ ‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ایزونوفیل‬Ig E‫مواد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫پرازیتی‬ ‫انتانات‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫حاوی‬ ‫کمیباویی‬ .‫جهان‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫دراغلب‬ ‫ها‬ ‫پرازیت‬ ‫میریزند‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫نفوس‬ ‫ثلث‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پیچیده‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫متاثر‬
 29. 29. ‫...بزوفیلها‬ •‫القلی‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ها‬ ‫گرانولوسیت‬ ‫ها‬ ‫بزوفیل‬ .‫میگیرد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ •‫حدود‬ ‫ها‬ ‫بزوفیل‬0‫الی‬2‫سفید‬ ‫حجرات‬ ‫فیصد‬ .‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خون‬ •‫حجرات‬ ‫شبه‬ ‫ساختمانی‬ ‫ازنظر‬ ‫ها‬ ‫بروفیل‬Mast ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫درداخل‬ ‫پخته‬ ‫های‬ ‫بزوفیل‬ ‫میباشد‬ ‫حجرات‬ ‫درحالیکه‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬Mast‫درانساج‬ ‫اسناج‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایتوکین‬ ‫تنبه‬ ‫ودرنتیجه‬ ‫قراردارند‬
 30. 30. ‫ها‬ ‫...بزوفیل‬ •‫چند‬ ‫حدود‬ ‫بزوفیل‬ ‫حجرات‬ ‫عمر‬ ‫اوسط‬ ‫بصورت‬ ‫حجرات‬ ‫درحالیکه‬ ‫بوده‬ ‫روز‬Mast‫و‬ ‫ها‬ ‫هفته‬ .‫میتوانند‬ ‫کرده‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫درانساج‬ ‫ماه‬ •‫حجرات‬Mast‫آخده‬ ‫دارایی‬ ‫بزوفیل‬ ‫حجرات‬ ‫و‬ ‫انتی‬ ‫به‬ ‫میدهد‬ ‫اجاده‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫های‬ ‫بادی‬Ig E.‫شدن‬ ‫مواجه‬ ‫درصورت‬ ‫شوند‬ ‫وصل‬ ‫روی‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫مثل‬ ‫تبنه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫یک‬ ‫به‬Ig E‫بزوفیل‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫حجرات‬ ‫گرانول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫کیمیاوی‬ ‫مواد‬ ‫های‬
 31. 31. ‫ها‬ ‫...بزوفیل‬ •‫حاوی‬ ‫بزوفیل‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫حجرات‬ ‫های‬ ‫گرانول‬ ‫و‬ ‫هیستامین‬Platlet Activting Factor‫مواد‬ ‫و‬ Vasoactive‫عکس‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫که‬ .‫هستند‬ ‫میباشند‬ ‫حساسیت‬ ‫فرط‬ ‫های‬ ‫العمل‬
 32. 32. ‫ها‬ ‫...بزوفیل‬ •‫نشان‬ ‫را‬ ‫ماست‬ ‫حجره‬ ‫یک‬ ‫شکل‬ ‫ذیل‬ ‫تصویر‬ ‫مملو‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫سرخ‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫میدهد‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫هیسامین‬ ‫از‬
 33. 33. ‫ماکروفاژها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مونوسیت‬   •‫از‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫گرانولوسیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیت‬ ‫مونو‬ ‫از‬ ‫استخوان‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫های‬ ‫گرانولوسیت‬ Myeloid Stem Cell.‫میشوند‬ ‫متمایز‬ •‫که‬ ‫اند‬ ‫حجرات‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫مونوسیت‬5‫تمام‬ ‫فیصد‬ .‫مونوسیت‬ ‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫سفید‬ ‫حجرات‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫خون‬ ‫درجریان‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫حدود‬ ‫ها‬ ‫بنام‬ ‫ودرآنجا‬ ‫رفته‬ ‫انساج‬ ‫به‬ ‫بعد‬Macrophage .‫یادمیگردند‬
 34. 34. ‫ماکروفاژها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مونوسیت‬... •‫جزاز‬ ‫حیث‬ ‫به‬ ‫ماکروفاژها‬Mononuclear Phagocytic System‫بدن‬ ‫مختلف‬ ‫ساحات‬ ‫در‬ .‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فاگوسایتوز‬ ‫میگیرند‬ ‫موقعیت‬ ‫نوتروفیل‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫نوتروفیل‬ ‫شبه‬ ‫ماکروفازها‬ ‫با‬ ‫جنگ‬ ‫درجزیان‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تر‬ ‫کوتاه‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫ها‬ .‫میمیرند‬ ‫ها‬ ‫میکروارگانیزم‬ •‫ها‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫میتوانند‬ ‫ماکروفاژها‬ ‫برعکس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫یا‬ ‫انساج‬ ‫ودرداخل‬ ‫کنند‬ ‫زنده‬ .‫نوتروفیل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ماکروفاژها‬ ‫باشند‬ ‫حرکت‬
 35. 35. ‫ماکروفاژها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مونوسیت‬... •‫و‬ ‫بوده‬ ‫حجروی‬ ‫انقسام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫ماکروفاژها‬ .‫ماکروفاز‬ ‫میتوانند‬ ‫کرده‬ ‫انقسام‬ ‫التهاب‬ ‫درمحل‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پروتین‬ ‫متنوع‬ ‫انواع‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شان‬ ‫حجروی‬ ‫عمل‬ ‫آخذه‬ ‫حیث‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫پرویتن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫موقعیت‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫را‬ ‫ماکروفاز‬ ‫به‬ ‫نموده‬ ‫های‬ ‫آخذه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫تعین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫میکروب‬Fc receptor‫میشود‬ ‫گفته‬
 36. 36. ‫ماکروفاژها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مونوسیت‬... •‫فعالیت‬ ‫ماکروفاژها‬ ، ‫بلع‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫پهلوی‬ ‫در‬ ‫افرازی‬ ‫وظایف‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نیزدارد‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫شده‬ ‫افراز‬ ‫مواد‬ ‫بعضی‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫نمودن‬ ‫هماهنگ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هامیباشد‬ ‫سایتوکین‬ .‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫معافیتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ •‫ماکروفاژها‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫افراز‬ ‫های‬ ‫سایتوکین‬ ‫شامل‬IL6 ،IL1‫و‬IL12.‫سایتوکین‬ ‫این‬ ‫میباشد‬ .‫میکنند‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬ ‫التهاب‬ ‫ها‬
 37. 37. ‫ماکروفاژها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مونوسیت‬... •‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ماکروفاز‬ ‫حجره‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زرد‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باکتری‬ ‫و‬ .‫است‬
 38. 38. ‫سیستم‬ ‫کمیاوی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫معافیتی‬
 39. 39. •‫تشکر‬

×