The Impact Of Digital Dialogue

604 views

Published on

A quick overview on the impact digital had on our (born before 1980) lives today and how it enhances brands

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Impact Of Digital Dialogue

 1. 1. qeb=fjm^`q=lc=afdfq^i lå=çìê=äáîÉë=íçÇ~ó=C=Üçï=áí=ÉåÜ~åÅÉë=Äê~åÇë
 2. 2. låíãçÉí pàçÉêÇ
 3. 3. sêáàÇ~Ö~îçåÇ ï~ë=îççê ÜÉãÁ
 4. 4. a~åâòáàÁ
 5. 5. eáà Ü~Ç=îÉÉäÁ
 6. 6. bå=~~åÇ~ÅÜí
 7. 7. bå=Ç~í ï~ë=çâI Üáà ïáëí åáÉí ~åÇÉêëK
 8. 8. eáà îÉêíêçìïÇÉÁ
 9. 9. sççê ÄÉíêçìïÄ~êÉ áåÑçêã~íáÉ ã~~âíÉ Üáà ÖÉÄêìáâ î~åÁ
 10. 10. t~í áë=Éê Ç~å îÉê~åÇÉêÇ
 11. 11. eáà ÜÉÉÑí åçÖ ëíÉÉÇëÁ
 12. 12. j~~ê ççâÁ
 13. 13. bå=Üáà áë=~ÅíáÉÑ çéÁ
 14. 14. aáí ä~~í Üáà äáåâë=äáÖÖÉåÁ
 15. 15. få=éä~~íë Ç~~êî~å ÖÉÄêìáâí ÜáàÁ
 16. 16. eáà ÜÉÉÑí ÖÉÉå îÉêíêçìïÉå ãÉÉê áåÁ
 17. 17. t~åí=ÜÉí òáàåÁ
 18. 18. eáà îÉêíêçìïíÁ
 19. 19. t~åí=Ç~í òáàå ãÉåëÉå ãÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ ëã~~â ~äëÁ
 20. 20. j~~ê ÄçîÉå ~ääÉë îÉêíêçìïí ÜáàÁ
 21. 21. aìëÁ
 22. 22. báÖÉåäáàâ áë=Éê åáÉíë îÉê~åÇÉêÇ áå=òáàå ÖÉÇê~ÖK ^ääÉÉå ÜÉÉÑí EÇáÖáí~äÉF=íÉÅÜåçäçÖáÉ òáàå äÉîÉå îÉêÖêççí Éå=îÉêêáàâí Éå=ÜÉã= îÉêÄçåÇÉå ãÉí=ÇÉ=ÜÉäÉ ïÉêÉäÇK=
 23. 23. g~I=ã~~êÁ ïáÉ áë=pàçÉêÇ åçì ÉáÖÉåäáàâ ÉÅÜíÉ ïÉêÉäÇK aáÖáí~~ä áë=åáÉí ÇÉ=
 24. 24. qÉÅÜåçäçÖáÉ áë=íÉÅÜåçäçÖáÉ îççê ÇáÉ=ãÉåëÉå ÇáÉ=òáàå ÖÉÄçêÉå îççêÇ~í ÜÉí áë=ìáíÖÉîçåÇÉåKÒ ^ä~å=h~óI=`çãéìíÉê=îáëáçå~êó
 25. 25. afdfq^i=k^qfsbp ^=ÇáÖáí~ä=å~íáîÉ=áë=~=éÉêëçå=Ñçê=ïÜçã=ÇáÖáí~ä= íÉÅÜåçäçÖáÉë=~äêÉ~Çó=ÉñáëíÉÇ=ïÜÉå=íÜÉó=ïÉêÉ=ÄçêåI= ~åÇ=ÜÉåÅÉ=Ü~ë=Öêçïå=ìé=ïáíÜ=ÇáÖáí~ä=íÉÅÜåçäçÖó= ëìÅÜ=~ë=ÅçãéìíÉêëI=íÜÉ=fåíÉêåÉíI=ãçÄáäÉ=éÜçåÉë= ~åÇ=jmPëK
 26. 26. afdfq^i=k^qfsbp PNB=î~å=ÇÉ=ki=ÄÉîçäâáåÖ áë=å~ NVUM=ÖÉÄçêÉå SRB=Ç~~êî~å â~å òáÅÜ aáÖáí~ä=k~íáîÉ=åçÉãÉå PKMMMKMMM=kÉÇÉêä~åÇÉêë
 27. 27. afdfq^i=k^qfsbp NK qÜÉó=éêáòÉ=ÑêÉÉÇçã ~åÇ=ÑêÉÉÇçã=çÑ=ÅÜçáÅÉ OK qÜÉó=ï~åí=íç=ÅìëíçãáòÉ íÜáåÖëI=ã~âÉ=íÜÉã= íÜÉáê=çïå PK= qÜÉóÛêÉ=å~íìê~ä=Åçää~Äçê~íçêëI=ïÜç=Éåàçó= ÅçåîÉêë~íáçå åçí=~=äÉÅíìêÉ RK qÜÉóÛää=ëÅêìíáåáòÉ óçì=~åÇ=óçìê=Äê~åÇ SK qÜÉó=áåëáëí=çå=áåíÉÖêáíó TK qÜÉó=ï~åí=íç=Ü~îÉ=ÑìåI=ÉîÉå=~í=ïçêâ=çê=ëÅÜççä UK péÉÉÇ áë=åçêã~ä VK fååçî~íáçå áë=é~êí=çÑ=äáÑÉ
 28. 28. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 29. 29. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 30. 30. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 31. 31. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 32. 32. sbop`erfsfkd=s^krfq=qo^afqflkbbi aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí qs=^ÇîÉêíÉåíáÉë ↓ PMB=EkÉïë`çêéF mêáåí=^ÇîÉêíÉåíáÉë rp^ ↓ NQB o~Çáç=äìáëíÉê~~êë ↓ NQB _~ååÉêë=ÅäáÅâê~íÉë ↓ PMB=EOMMT=îë OMMUF dÉãáÇÇÉäÇÉ ÅäáÅâê~íÉ MIMRB
 33. 33. k^^o=afdfq^^i aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí ráíÖ~îÉå låäáåÉ=~ÇîÉêíáëáåÖ=çé=åáÉìïëëáíÉë ↑ UB sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá îáÇÉç=~ÇîÉêíáëáåÖ ↑ RRB wçÉâã~ÅÜáåÉã~êâÉíáåÖ rp^= A=NOãáäà~êÇ= sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá ÇáÖáí~ä=ã~êâÉíáåÖ OMMVG ↑ RMB ëçìêÅÉW=cçêêÉëíÉê=oÉëÉ~êÅÜ G=pçÅá~ä=kÉíïçêâáåÖI=jçÄáäÉ=j~êâÉíáåÖI=_äçÖÖáåÖI=pÉ~êÅÜ=j~êâÉíáåÖI=låäáåÉ=sáÇÉçI=táÇÖÉíëI=bJã~áäI= rd`I=oppI=d~ãÉ=j~êâÉíáåÖ
 34. 34. ab=lmhljpq=s^k=pl`f^ib=jbaf^
 35. 35. dolbf=rd`=mi^qcloj=sp mloq^ip=
 36. 36. `lkprjbkqbkhbkkfp=
 37. 37. få=ÇÉ=âçãÉåÇÉ à~êÉåI=Äêç~ÇÅ~ëíáåÖ áë=åáÉí ãÉÉê Äêç~Ç=Éå=åáÉí ãÉÉê Å~ëíáåÖK aÉ=Ççãáå~åíáÉ î~å=¨¨å ïÉÖ Éå= é~ëëáÉîÉ ÅçããìåáÅ~íáÉ áë= îççêÄáàK
 38. 38. ^å~äççÖ áë=Äáå~áê aáÖáí~~ä áë=âÉìòÉ aá~äççÖ áë=êÉäÉî~åíáÉ
 39. 39. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 40. 40. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 41. 41. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ “Would you rather do a focus group with 10 people or listen to 100.000 people debate ideas for a few months and ask them questions through the process?” Bob Pearson, VP Communities & Conversations, Dell
 42. 42. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 43. 43. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 44. 44. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 45. 45. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 46. 46. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 47. 47. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 48. 48. t^q=jlbqbk=tfg=kr=
 49. 49. mofs^`v
 50. 50. mofs^`v
 51. 51. `lkkb`qfsfqv
 52. 52. `lkkb`qfsfqv
 53. 53. qtl=t^v
 54. 54. qtl=t^v `ìëíçãÉêë=~êÉ=íÉääáåÖ=pí~êÄìÅâë=íÜ~í=äçåÖ=äáåÉë=áêêáí~íÉ íÜÉãK=_ìí=åçíÉ=ïÉää=íÜÉó= ÇáÇåÛí ÅçãÉ=çåäáåÉ=íç=Åçãéä~áåK=fåëíÉ~Ç=íÜÉó=çÑÑÉêÉÇ=ëçäìíáçåëK=qÜáë=áë=íÜÉ=ÖáÑí= ÉÅçåçãó=çÑ=çåäáåÉK `Üêáë=_ìòòçI=`fl=C=`ql=pí~êÄìÅâë
 55. 55. mloq^_fifqv
 56. 56. mloq^_fifqv
 57. 57. mr_ifpeI=pr_p`of_b=C=pe^ob
 58. 58. lmbk=rm
 59. 59. lmbk=rm
 60. 60. _lqqlj=rm
 61. 61. eçÉ=aáÖáí~ä=k~íáîÉ ÄÉå àáà

×