Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dijital Bolunme - Dr. Ozgur Uckan

5,549 views

Published on

"Digital Divide & Turkey". Presented by Dr. Ozgur Uckan at National e-Government Conference (Ulusal e-Devlet Konferansi) holded between 4-5 November 2008 at Ankara, Turkey

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Dijital Bolunme - Dr. Ozgur Uckan

 1. 1. DİJİTAL
BÖLÜNME

 VE

 BİLGİ
UÇURUMU

 2. 2. mevcut
küresel
eşitsizlik

 3. 3. dijital
bölünme
 “Dijital
bölünme
kavramı,
dijital
enformasyon
 teknolojisine
etkili
bir
biçimde
erişim
sağlayanlarla
 sağlayamayanlar
arasındaki
uçuruma
referansta
 bulunur.
Kavram,
teknolojiye
fiziksel
erişimdeki
 dengesizlikler
kadar,
dijital
bir
yurCaş
olarak
etkili
 kaDlım
için
gereken
kaynaklar
ve
becerilerdeki
 dengesizliği
de
gösterir.”
 Wikipedia

 4. 4. dijital
bölünme:
ölçek
ve
kesit
 üç
ölçek:
 üç
kesit:
   Küresel
   Toplum
   Ulusal
   Topluluk
/
Küme
   Bölgesel
   Birey

 5. 5. dijital
bölünme:
eşitsizlik
temeli
 eşitsizlik
temelleri:
   Cinsiyet
   Yaş
   Etnik
köken
   Sosyal
sınıf/katman
   EğiQm
/
kültür

 6. 6. dijital
bölünmenin
üç
aşaması
 1.  Ekonomik
bölünme:

 
Dijital
bölünmenin
en
yalın
aşamasıdır.
Bilgi
ve
ileQşim
teknolojilerinin
 sunduklarına,
özellikle
de
bilgisayar
ve
internete
erişim
sağlayacak
ekonomik
 güce
sahip
olanlarla
olmayanlar
arasındaki
bölünmedir.
 2.  Kullanılabilirlik
bölünmesi:

 
Ekonomik
bölünmeden
daha
zor
başa
çıkılabilir
bir
sorun
olup,
insanların
 teknolojiyi
kullanmak
için
gerekli
bilgi,
birikim,
donanım
ve
becerilere
sahip
olup
 olmaması
üzerinde
temellenir.

 3.  Yetkinlik
bölünmesi:

 
Kullanılabilirlik
bölünmesi
belli
bir
bilgi
eşiği
aşıldıktan
sonra
kapanmaya
yüz
 tutsa
da,
yetkinlik
bölünmesi
için
aynı
şeyi
söylemek
zordur.
Network
 teknolojilerini
kullananların
büyük
bir
çoğunluğu
asgari
bir
kullanımla
 yeQnmektedir.
Örneğin
sosyal
network’ler
ve
topluluk
sistemlerinin
 kullanıcılarının
%90’ı

hiç
kaDlımda
bulunmazken,
%9’u
çok
sınırlı
kaDlım
 göstermekte,
ancak
%1’lik
bir
azınlık
düzenli
kaDlımda
bulunmaktadır.

İnterneCe
 ciddi
bir
kaDlım
eşitsizliği
bulunmaktadır.
Bilgi
üreQmi
ve
paylaşımı
çok
sınırlı
bir
 düzeyde
kalmaktadır.

 Kaynak:
Jacob
Nielsen’s
Alertbox

 7. 7. dijital
bölünme:
kavramlar
 Dijital
bölünme,
bir
dizi
kavramla
ilişkilendirilebilir:

 •  Bilgi
 •  Ekonomi
 •  Demokrasi
 •  İleQşim

 •  Network
 •  İnovasyon
 •  Erişim
 •  KaDlım
 •  Kullanılabilirlik
 •  Okur
yazarlık
 •  Kültür
 •  Sosyal
sermaye
 •  Yaşamboyu
öğrenim
 •  ……………………

 8. 8. bilgi
uçurumu
 “Bilgi
uçurumu”
kavramı,
“dijital
bölünme”
kavramı
ile
 ilişkilidir,
ancak
daha
kapsamlı
ve
derinlikli
bir
 bölünmeye
işaret
eder.

 Bilginin
en
temel
üreQm
faktörü
haline
geldiği
“bilgi
 ekonomisi”
çağında,
bilginin
üreQmi,
işlenmesi,
 paylaşımı
ve
dolaşımı,
yani
değer
yaratması
sürecinin
 dışında
kalan
geniş
çoğunluk
ve
bu
sürece
etkin
 katlımda
bulunan
küçük
azınlık
arasındaki
uçurumu
 ifade
eder.
Bu
bağlamda,
bilgi
uçurumu
bilgi
 ekonomisinin
uzanDsı
olan
“bilgi
toplumu”nun
 önündeki
en
büyük
engeldir.


 9. 9. bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
toplumu

 10. 10. bilgi
ve
kalkınma
 Bilgi,
günümüzde
ekonominin
en
önemli
“üreQm
faktörü”
 haline
gelmişQr.
 quot;Bilgi‐temelli
ekonomiquot;
ya
da
yaygın
kullanımıyla
quot;Bilgi
 Ekonomisiquot;,
bilginin
ekonomik
ve
insani
kalkınma
için
 etkili
bir
biçimde
kullanıldığı
bir
ekonomi
olarak
 tanımlanabilir.

 Bilgi
ve
kalkınma
arasındaki
bu
hayaQ
ilişki,
bilgi
uçurumu
 ve
onun
özel
biçimi
olan
dijital
bölünmeyi,
kalkınmanın,
 yani
refahın
adil
ve
eşit
bir
biçimde
paylaşılmasının
 önünde
ciddi
bir
engel
haline
geQrmektedir.


 11. 11. bilgi,
değer
ve
yöneQşim
 Ancak
özgürce
dolaşan
ve
adil
bir
biçimde
paylaşılan
bilgi
 değer
yaraDr…
 Bilgi
özgürleşQrir.

 Ama
sadece
paylaşılan
bilgi
özgürdür…
 YöneQmi
kaDlıma
kapalı
bilgi,
 
 
 
toplumu
pazar,

 
 
bireyi
köle

 yapar…

 12. 12. bilgi
ekonomisinin
kaynakları
 •  Erişim
Modelleri
:
Araçlar,
Davranışlar
ve
Bilgi
 Okuryazarlığı
 •  Fiziksel
Kaynaklar:
Bilgisayarlar
ve
BağlanD
İmkanı
 •  Dijital
Kaynaklar:
İçerik
ve
Dil
 •  İnsan
Kaynakları:
Bilgi
Okuryazarlığı
ve
EğiQm
 •  Sosyal
Kaynaklar:
Topluluklar
ve
Kurumlar
 Kaynak: Mark Warschauer Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, MIT Press
 13. 13. bilgi
okuryazarlığı
 Bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
toplumunun
paradigmalarına
 uygun
yetenekli
insan
kaynağının
yaraDlması,
toplumun
 en
geniş
kesimlerine
yayılmış
bir
“bilgi
 okuryazarlığı”ndan
geçer.

 Dijital
ve
kültürel
“bilgi
uçurumu”nu
önlemek
için,
fizik,
 dijital,
insani
ve
sosyal
kaynakları
adil
ve
eşitlikçi
bir
 temelde
değerlendirmek;
yani
bilgi
ve
ileQşim
 teknolojileri
işlerliği
ve
bağlanD
imkanını,
içerik
 gelişQrme
ve
bilgi
işleme
donanımını,
bilgi
okuryazarlığı
 ve
yaşamboyu
öğrenim
drsatlarını,
yeni
örgütlenme
ve
 sosyal
ilişki
modellerini
herkesin
erişimine
sunmak
 gerekir…
Yani,
teknoloji
sosyal
olarak
 “gömülü”
(embedded)
hale
gelmelidir.

 14. 14. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 15. 15. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 16. 16. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 17. 17. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 18. 18. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 19. 19. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 20. 20. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 21. 21. dijital
bölünme:
mevcut
durum
 Internet
Density
Map,
Carnegie
Mellon
University

 22. 22. dijital
bölünme:
mevcut
durum
 UNDP

 23. 23. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 24. 24. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 25. 25. dijital
bölünme:
mevcut
durum

 26. 26. Türkiye
verileri

 27. 27. Türkiye
verileri
 2008
yılı
Nisan
ayı
içerisinde
TUİK
taradndan
gerçekleşQrilen
 Hanehalkı
Bilişim
Teknolojileri
Kullanım
AraşDrması
sonuçlarına
 göre
hanelerin
%
24,5'i
İnternete
erişim
imkânına
sahipQr.

 ADSL
%
82,1
ile
Türkiye'de
kullanılan
en
yaygın
İnternet
bağlanD
 türüdür.

 16‐74
yaş
grubundaki
hanehalkı
bireylerinin
bilgisayar
ve
İnternet
 kullanım
oranları
sırasıyla
%
38,1
ve
%
35,8'dir.

 Bilgisayar
ve
İnternet
kullanım
oranının
en
yüksek
olduğu
yaş
grubu
 16‐24'tür.
Bu
yaş
grubunu
25‐34
yaş
grubu
izlemektedir.
 Bilgisayar
ve
İnternet
kullanım
oranı
tüm
yaş
gruplarında
 erkeklerde
daha
yüksekQr.
EğiQm
durumuna
göre
en
fazla
 bilgisayar
ve
İnternet
kullanım
oranları
sırasıyla
%
87,9
ve
%
87,2
 ile
yüksekokul,
fakülte
ve
üstü
mezunlarındadır.
Bunu
%
67,2
 bilgisayar
ve
%
64
İnternet
kullanımı
ile
lise
ve
dengi
okul
mezunu
 bireyler
takip
etmektedir.

 28. 28. dijital
bölünme:
Türkiye
 UNCTAD,
bilişim
yaygınlığı
bakımından
Türkiye’yi
171
ülke
arasında
72.
sırada
 gösteriyor.

 Dünya
Ekonomik
Forumu’nun
ağa
hazırlık
sıralamasında
ülkemiz
127
ülke
 arasında
55.
sırada.

 Bilişim
harcamaları
GSYH’nın
yalnızca
%3.6’sını
oluşturuyor.
Bu
oran
AB
aday
 ülkelerinde
ortalama
%59.

 Türkiye
tüm
Ar‐Ge
göstergelerinde
AB’ye
göre
çok
geride.
 2007
Dünya
İnsani
Kalkınma
Endeksi'nde
84.
sıraya
geriledik.
Önümüzde
 Ermenistan,
arkamızda
Surinam
yer
alıyor.
Raporun
OECD
ülkeleri
bölümünde
 bu
skorla
sonuncuyuz
ve
tek
quot;orta
halli
kalkınmaquot;
performansına
sahip
ülkeyiz.
 Meksika
da
bizi
sollayıp
yüksek
kalkınma
performansı
grubuna
geçmiş.
 OECD'nin
2007
Ekonomik
PoliQka
Reformları
raporuna
göre,
işgücü
maliyeQni
 düşürme
ve
isQhdamın
korunması
ile
ilgili
hukuki
mevzuat
konularında
tek
bir
 adım
atmamışız.
İlk
ve
orta
öğrenim
reformu
konusunda
duraklama
içindeyiz.
 Uluslararası
YöneQmi
GelişQrme
EnsQtüsü'nün
Dünya
Rekabetçilik
Raporu'na
göre
 Türkiye
rekabet
endeksinde
43.
sıradan
48.
sıraya
gerilemiş.

 29. 29. dijital
bölünme:
Türkiye
 Türkiye’de
gerek
dijital
bölünme,
gerekse
bilgi
uçurumu
 konusunda,
nüfus
yoğunluğu
ve
GSYH’nın
paylaşımı
 temelli
ciddi
sorunlar
var.
Küresel
ölçekte
“orta
halli”
bir
 durumdayız,
ama
AB
ölçeğinde
alt
sıralarda
 bulunuyoruz.
Ulusal
ölçekte
ise
gerek
sosyal
katmanlar,
 gerek
yaş
ve
cinsiyet
grupları,
gerekse
bölgeler
arasında
 ciddi
bir
eşitsizlik
bulunuyor.

 Sorunu
çözmek
için
önemli
adımlar
aDlsa
da,
bu
adımların
 koordineli
ve
toplumun
en
geniş
kesimlerinin
kaDlımıyla
 aDlmaması
çözümü
gecikQriyor.


 30. 30. dijital
bölünme:
Türkiye
 2007
kamu
BİT
harcamaları
yaklaşık
800
milyon
YTL.
 Ancak
OECD’nin
“E‐government
studies‐Turkey”
 raporuna
göre
yaDrımın
geri
dönüşünün
ölçülmesiyle
 ilgili
sorun
var.
Rapor,
genişbanDn
gelişQrilmesi
ve
 interneQn
yaygınlaşDrılması,
telekom
vergilerinin
 düşürülmesi,
internet
kafelerin
birer
özendirici
odak
 haline
geQrilmesi
gerekQğini
söylüyor;
e‐Dönüşüm
 Türkiye
İcra
Kurulu'nun
bırakın
bilgi
toplumunu
e‐devlet
 projesini
yönetmek
için
bile
sınırlı
kaldığını,
kurulun
 yalnızca
geniş
ölçekli
projelerle
ilgilenip
ve
geri
kalanı
 için
daha
yaygın
bir
yapının
düşünülmesi
gerekQğini
ileri
 sürüyor.

 31. 31. e‐devlet
ve
dijital
bölünme
 Birleşmiş
Milletler
2008
E‐Devlet
AraşDrması’nın
alt
başlığı
 paradigma
değişiminin
de
adını
koyuyor:
quot;E‐devle,en
 bağlı
yöne3şimequot;…
Ağ
yöneQşimine
geçiş,
ikinci
kuşak
 e‐devlet
paradigması
olarak
konumlanıyor.
Bu
 paradigmanın
ayırt
edici
özelliği,
insanlar,
süreçler
ve
 teknoloji
kanallarını
entegre
eden
bir
quot;bilgi
 yöneWmiquot;nin
kamu
sektörüne
hakim
kılınması.
Yani
 bilgiyi
elde
etmek,
depolamak
ve
paylaşıma
açmak
için
 doğru
süreçlerin
belirlenmesi
ve
organizasyonu
 oluşturan
insanlar
ve
süreçlere
uygun
donanım
ve
 yazılımın
belirlenerek
teknolojinin
inşa
edilmesi…
 Burada
öncelik
quot;insanquot;
faktöründe.
Dijital
bölünmenin
 ve
bilgi
uçurumunun
önlenmesi
hayaQ…

 32. 32. e‐devlet
ve
dijital
bölünme
 Birleşmiş
Milletler
araşDrmasında
192
ülke
arasında
76.
 sıradayız.
Yani
2005'ten
beri
16
sıra
geriye
gitmişiz!
0‐1
 arasında
konumlanan
değerler
açısından
2005
 endeksimiz
0.4960
iken
2008
endeksimiz
0.4834.
 Ekvator
ile
Sırbistan
arasındayız.
Medyamızın
“kötü
 örnekleri”
Malezya
34,
Birleşik
Arap
Emirlikleri
32,
 Suudi
Arabistan
70.
sırada…
Bosna
dışında
Avrupa'dan
 tek
bir
ülkenin
bile
alDmızda
yer
almıyor.

 EğiQm,
kaDlım,
kullanım
gibi
alt
kategorilere
indikçe
 durumumuz
kötüleşiyor…

 33. 33. e‐devlet
ve
dijital
bölünme
 E‐devlet
quot;bilgi
toplumuquot;na
açılmadan
anlam
ifade
etmediği
 gibi,
tek
başına
ayakta
da
durmuyor.

 Bilgi
yöneQmiyle
işleyen
bir
ağ
yöneQşimi,
vatandaşlar
 açısından
daha
iyi,
daha
geniş
seçenekli
ve
daha
 kişiselleşQrilebilir
e‐devlet
hizmetleri
demek
olduğu
kadar,
 paralarının
nereye
harcandığını
denetleyebilecekleri
daha
 şeffaf,
sorumlu
ve
hesap
verebilir
bir
organizasyon
anlamına
 da
geliyor.
Yani
toplum
devleQn
önünde
geliyor,
tersi
değil.
 Toplum
ve
birey
odaklı,
yaygınlık,
güven,
eşit
erişim
temelli
 e‐devlet
hizmetleri,
hem
dijital
uçurumun
önlenmesi,
hem
 de
bilgi
ekonomisinin
gelişmesi
için
önemli…
 E‐devlet,
e‐demokrasi
olmadan,
mekanik
bir
kamu
 modernizasyonundan
ibaret…

 34. 34. ne
yapıyoruz?
 Olumlu
adımlar
da
aDlıyor:
KİEM,
okullarımızın
bilgisayar
 ve
internet
erişimi
ile
donaDlması,
e‐imza
hizmetlerinin
 yaygınlaşması,
mobil
erişim
yaygınlığı,
vdsl,
e‐devlet
ana
 kapısı
vb.
 Ama
bu
adımların
bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
toplumuna
geçiş
 için
ulusal
poliQkalar
doğrultusunda
koordineli,
şeffaf,
 kaDlımcı
bir
yapıyla,
yani
“ağ
yöneWşimi”
temelinde
 aDlması
gerekiyor
ki,
dönüşüm
sağlansın…
 Bilginin
adil
paylaşımı
ve
özgür
dolaşımına
dayanan,
 herkesin
erişimine
açık,
demokraQk
teknoloji
kullanımı,
 ekonomik
ve
insani
kalkınma
için
verimli
bir
drsatlar
 tarlası…

 35. 35. bilgi
toplumu
stratejisi
 Türkiye’de
gerek
e‐devlet
gerekse
bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
 toplumu
konusunda
önemli
adımlar
aDlıyor
ve
 görünüşte
bütün
bunlar
bir
“ulusal
strateji”
temelinde
 yapılıyor:
DPT’nin
sekreteryasını
üstlendiği
E‐Dönüşüm
 Türkiye
İcra
Kurulu
ve
iki
yıl
önce
yürürlüğe
giren
“Bilgi
 Toplumu
Stratejisi”
ve
ilgili
eylem
planı
konunun
 organizasyonel
ve
eylemsel
çerçevesini
çiziyor.
Ancak
 tüm
bu
çalışmalar
öncelikle
e‐devlet
odaklı
ve
toplumu
 kuşatacak
bir
çerçeve
çizmekten
uzak.
Yapı,
ilgili
tüm
 tarafların
kaDlımına
açık
görünmekle
birlikte
bu
kaDlım
 karar
mekanizmaları
söz
konusu
olduğunda
geçerli
 değil.
Evrensel
yöneQşim
standartlarına
uymuyoruz!

 36. 36. bilgi
toplumu
stratejisi
 Kamu
yöneQminin
modernizasyonuna
odaklanan
“Bilgi
 Toplumu
Stratejisi”nde,
kamu
dışındaki
tarafların
 danışmanlık
hizmetleri
dışında
quot;yöneQşimquot;
plazormuna
 nasıl
daha
etkin
kaDlacakları,
yani
yöneQşimin
özü
 konusunda
en
ufak
bir
önerme
yok.
Belgeye
eşlik
eden
 quot;Eylem
Planıquot;nda
da
bu
konuda
bir
eylem
yer
almıyor.
 Söz
konusu
olan
herhalde
kamu
kurumları
arasındaki
 quot;yöneQşimquot;.
Bu
durumda
quot;bilgi
toplumuquot;
kamuda
bilgi
 yöneQminden
ibaret
olmalı!

 E‐dönüşüm,
ülkeyi,
yani
ekonomisiyle,
kültürüyle,
 örgütlenmesiyle
tüm
toplumu
kapsaması
gereken
bir
 hareket
değil
mi?

 37. 37. bilgi
toplumu
stratejisi
 Strateji
belgesinin
temel
sorunu,
quot;sosyal
dönüşümquot;,
quot;vatandaş
odaklı
 hizmet
dönüşümüquot;,
quot;bilgi
ve
ileQşim
teknolojilerinin
iş
dünyasına
 nüfuzuquot;,
quot;kamu
yöneQminde
modernizasyonquot;,
quot;küresel
rekabetçi
bilgi
 teknolojileri
sektörüquot;,
quot;rekabetçi,
yaygın
ve
ucuz
ileQşim
altyapı
 hizmetleriquot;,
quot;Ar‐Ge
ve
yenilikçiliğin
gelişQrilmesiquot;
alt
başlıklarıyla
 tanımlanan
ve
quot;e‐dönüşümquot;
olarak
adlandırılan
sürecin
 konumlanmasında.
Bu
alt
başlıkların
quot;bilgi
toplumuquot;
gibi
geniş
bir
 kavramı
açıklamak
için
yeterli
olmaması
bir
yana,
tüm
kesimleri
ve
 kurumlarıyla
toplumu
dönüştürecek
bir
aDlımın
somut
olarak
sadece
 kamu
modernizasyonuyla
sınırlanması,
stratejinin
quot;başarısıquot;
hakkında
 kuşku
uyandırıyor!
 “Bilgi
toplumu”,
sosyo‐ekonomik
boyutlarıyla
birlikte
değerlendirilmediği
 zaman,
soyut
ve
içi
boş
bir
kavrama
dönüşüveriyor.
Bilgi
toplumu
“bilgi
 ekonomisi”yle
birlikte
tanımlanmak
zorunda
olan
ve
bilginin
üreWmi,
 paylaşımı,
dolaşımı
ve
kullanımı
bakımından
değer
yaratarak
bunu
 eşit
ve
adil
bir
biçimde
paylaşan
toplumları
niteleyen
bir
kavram.


 38. 38. bilgi
toplumu
stratejisi
 Belgede
quot;sosyal
dönüşümquot;
alanında
önerilenler,
okullarda
bilgi
 teknolojileri
altyapısının
gelişQrilmesi,
internet
ve
bilgisayar
 penetrasyonunun
arDrılması,
kamusal
erişim
imkanı
sağlanması,
 internet
güvenliği
ve
içeriğinin
gelişQrilmesi
gibi
quot;e‐hazırlıkquot;
 standartlarıyla
sınırlı.

 Sosyal
dönüşüm,
bilgi
toplumuna
quot;hazırquot;
olmaktan
fazlasını
 gerekQriyor.
Temel
bilgisayar
eğiQmi
alan,
okullarda
ve
erişim
 noktalarında
internete
erişebilen
gençlerimiz,
bu
nitelikleriyle
 bilgi
ekonomisine
de
hazır
hale
gelecekler
mi?
Bilgi
temelli
 isQhdama
uygun
sosyal
sermayenin
oluşması
için,
köklü
bir
 eğiQm
reformu
gerekiyor:
yani
bilgi
ekonomisinin
quot;yaşamboyu
 öğrenimquot;
modeline
göre
yapılanmış,
bilgi
ile
ilgili
becerileri
 gelişQrmeyi
hedefleyen
esnek
bir
eğiQm
sistemi…

Dijital
 bölünmeyi
bilgi
uçurumunu
kapatacak
kapsamlı
hedeflerle
 birlikte
düşünmek
gerek…

 39. 39. bilgi
toplumu
stratejisi
 quot;Bilgi
Toplumu
Stratejisiquot;nin
quot;bilgi
toplumuquot;
anlayışı,
stratejik
önceliklerin
 belirlenmesi
ve
ilgili
eylemlerin
önerilmesi
üzerinde
indirgemeci
bir
etkiye
 sahip.

 quot;Bilgi
Toplumuquot;nu
quot;Bilgi
ve
İleQşim
Teknolojileriquot;
(BİT)
erişiminin,
yaygınlığının
ve
 kullanımının
doğal
sonucu
gibi
görmek,
devleQn
öncelikli
görevlerini
göreli
BİT
 gelişimi
ile
sınırlandırma
hatasına
yol
açıyor.
quot;Bilgiquot;
gibi
bir
dinamiğin
enerjisini
 ulusun
sosyal,
ekonomik
ve
kültürel
gelişimi
için
kullanmak,
biraz
daha
 karmaşık
bir
hedefleme
sistemi
gerekQriyor.

 BİT
erişimi
ve
kullanımının
yaygınlaşması,
bu
sistemik
bütünün
sadece
dinamik
bir
 parçası
olan
BİT
altyapısı
ve
imkanlarının
etkinleşmesi
için
bile
yeterli
değilken,
 tek
başına
toplumu
bilgiye
taşıması
nasıl
beklenebilir?
Bilgi
toplumunun
 somut
ve
ölçülebilir
parametreleri
arDk
bilgi
ekonomisi
performansıyla
ilgili.
 Belgede
kullanılan
parametreler
ise,
arDk
bilgi
toplumu
ve
bilgi
ekonomisi
 performansını
ölçmekten
uzak,
BİT
penetrasyonuyla
ilgili
quot;e‐hazırlıkquot;
 standartlarından
ibaret.
Bilgi
toplumu
stratejileri
uzun
bir
süredir
ulusal
bilgi
 poliQkasının
çizdiği
çerçevede
bilgi
ekonomisine
geçiş
stratejileriyle
etkileşimli
 olarak
gelişQrilmekte.


 40. 40. bilgi
toplumu
 Bilgi
toplumu
ve
bilgi
ekonomisi
hedefleri,

 ülkenin
bilgi
paradigması
ile
dönüşen
küresel
ekonomiye
etkin
 biçimde
entegre
olması;
büyüme
ve
verimliliği
sürdürülebilir
 kılması;

 iç
pazar
dengelerini
yöneQlebilir
bir
isQkrara
kavuşturup,
dış
Qcaret
 hacmini
katma
değer
odaklı
arDrarak
küresel
rekabet
avantajı
 yaratması;

 yeni
ve
kazançlı
bilgi
yoğun
isQhdam
kanalları
açarak,
inovasyon
 kültürünü
girişimciliğin
dinamiği
kılarak,
kaliteli,
esnek,
bilgi
 becerilerine
sahip
ve
sürekli
öğrenen
bir
sosyal
sermaye
 oluşturarak

 adil
ve
eşitlikçi,yani
demokraWk
bir
insani
ve
ekonomik
kalkınmayı
 gerçekleşQrmesi
anlamına
geliyor…


 41. 41. ne
yapmalı?
 Ekonomik
refahın
adil
ve
eşitlikçi
paylaşımı
olmaksızın
dijital
 bölünme
ve
bilgi
uçurumunun
etkileri
başka
eşitsizliklerle
 birleşerek
büyüyecek.

 Türkiye’nin
ulusal
bilgi
faktörleri
–teknoloji,
inovasyon,
kalite
ve
 beceriler‐
performansının
iyileşQrilmesi,
gerek
toplam
faktör
 verimliliğinin
arDrılması,
gerekse
sürdürülebilir,
uzun
vadeli
 ekonomik
büyüme
hedefinin
gerçekleşQrilmesi
bakımından
 hayaQ
önem
taşıyor.

 Bilgi
faktörleri
performansının
iyileşQrilmesi
ise
ancak
bir
Ulusal
 Bilgi
PoliWkası
ile
mümkün.

 Kalkınma
poliQkalarımızı
hızla
bilgi
ekonomisinin
paradigmalarına
 uyarlamak
zorundayız.

 42. 42. ne
yapmalı?
 Türkiye
tarihi
bir
an
yaşıyor.

 Ekonomi,
sosyal
yapı,
kültür…
Ülke,
bu
temel
eksenlerdeki
 güç
kanallarını
senkronize,
entegre
ve
koordine
ederek,
 yani
quot;yöneterekquot;
bir
sıçrama
harekeQni
başlatmak
 zorunda.

 Bu
drsat
şimdi
önümüzde
ve
siyasi
liderliğin
teQklemesiyle
 ulusal
iradeyi
harekete
geçirmeyi
bekliyor.

 43. 43. ne
yapmalı?
 Bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
toplumuna
geçiş,
bir
irade
ve
 seferberlik
konusu
olarak
algılanmak
zorunda…

 Bilgi
ekonomisi
ve
bilgi
toplumunu
gerçekleşQrmiş,
 uluslararası
toplumda
hak
e•ği
saygın
yeri
almış
bir
 Türkiye
için,
kaDlımcı
bir
temelde
konumlanmış
ve
ağ
 yöneQşimi
ile
hayata
geçirilen
poliQka
ve
stratejiler
 doğrultusunda
ulusal
seferberliğin
derhal
başlaDlması
 gerekiyor.

 44. 44. ne
yapmalı?
 
Bilgi,
poli3ka
ile
ekonomi
yaraEr.

 
Bilgiyi
yönetmek,
geleceği
yönetmek
demek.
 
Ülkenin
geleceğini…


×