Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HISTORIA
ważn@historia
klasa , szkoła ponadgimnazjalna
ważn@historia
Przedmiot:
historia
Autorzy:
Barbara Techmańska
Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki i Artur Preisner
Redakcj...
Oznaczenia zadań:
zadanie na poziomie rozszerzonym
zadanie do wykonania w grupie
zadanie do wykonania w parze
ISBN 978-83-...
Spis treści
Rozdział 1. Polska, Europa, świat po I wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1. Sku...
5.1. Geneza zimnej wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
5.2. Dwa państwa niem...
Rozdział 1. Polska, Europa, świat po I
wojnie światowej
1.1. Skutki I wojny światowej
Wprowadzenie
Źródło: Contentplus.pl ...
Ćwiczenie 1.1.1
Aplikacja na epodreczniki.pl
I wojna była konfliktem, który pozostawił po sobie szereg poważnych konsekwen...
nych, co utrudniało powrót do normalnego życia i tym samym pozbawiało ich możliwości
znalezienia pracy. Rannych zostało po...
Straty i dane mobilizacyjne w I wojnie światowej
najważniejszych uczestników
Tabela 1.
Państwo
Liczba żołnie-
rzy
Odsetek ...
Problemy gospodarcze
Działania wojenne spowodowały ogromne zniszczenia na terenach wszystkich państw za-
angażowanych w wo...
– rekompensata za szkody i straty wojenne, którą wypłaca państwo uznane za winne
wywołania konfliktu wojennego. Wysokość r...
– rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa oznaczający przejmowanie przez
państwo administracji prywatnymi przedsięb...
Kapsuła czasu
Friedrich Ebert był tym, który miał wymusić na cesarzu niemieckim abdykację. Politycz-
ną działalność po II ...
sarstwem Niemieckim. Cesarz podpisał nawet akt niepodległości księstwa, ale przegra-
na Niemiec przekreśliła te plany, a o...
czątku stycznia 1919 roku wywołali w Berlinie powstanie zbrojne stłumione przez korpusy
ochotnicze (Freikorpsy). Na czele ...
rii, podjęli próbę powołania komunistycznej republiki. Próba Eugena Levine-Nissena także
okazała się nieudana.
Również w p...
Zamiast podsumowania
Polecenie 1.1.9
Przedstaw w formie tabeli skutki I wojny światowej, dzieląc je na polityczne, społecz...
1.2. Konferencja paryska i traktat wersalski
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Wprowadzenie
Po zakońc...
– prawnik, ekonomista. W latach 1912–1920 prezydent USA z ramienia demokratów.
Twórca idei Ligi Narodów. Uhonorowany Pokoj...
lub częściowo przez akcję międzynarodową celem wymuszenia poszanowania dla umów
międzynarodowych.
3. Zniesienie – jak tylk...
Źródło: Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 stycznia
1918 r...
Strona Tytułowa THE NEW YORK TIMES
Ćwiczenie 1.2.2
Aplikacja na epodreczniki.pl
Decydenci i uczestnicy
Wisława Szymborska
...
18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji wersalskiej. Udział wzię-
ło w niej 27 państw. Kierownict...
Kapsuła czasu
Zwróć uwagę na zdjęcie. Jest to najczęściej prezentowana ilustracja z Wersalu. Po-
wiedz, czy znasz jakieś i...
ły zrezygnować ze wszystkich swoich kolonii. Na części obszarów (zamieszkanych przez
ludność różnej narodowości) zapowiedz...
Zabrania się Niemcom utrzymywania lub budowy fortyfikacji tak na lewym brzegu Renu,
jak na brzegu prawym na zachód od lini...
Źródło: Traktat wersalski, [online], dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_pokoju_mi [dostęp
27.10...
Traktat wersalski
Kolejnym ciosem dla państwa niemieckiego było obciążenie reparacjami (odszkodowania-
mi wojennymi wypłac...
Podpisanie pokoju
Niemcy nie spodziewali się, że zostaną im narzucone tak surowe warunki. Kiedy po raz
pierwszy 7 maja 191...
nakaz, rozkaz.
Podpisanie traktatu w Sali Lustrzanej
Źródło: William Orpen, Podpisanie traktatu w Sali Lustrzanej, 1919, O...
Podpisanie traktatu wersalskiego
Źródło: Helen Johns Kirtland, Lucian Swift Kirtland, Podpisanie traktatu wersalskiego, Fo...
cie zapisano zakaz przyłączenia do Niemiec i także nakazano jej spłatę reparacji wojen-
nych.
Zmiany terytorialne po I woj...
starań udało się złagodzić postanowienia traktatowe. Ostatecznie Turcja podpisała pokój
24 lipca 1923 roku w Lozannie. Odz...
„Królowej Mórz”. Do tej pory starała się zachować zasadę, że jej flota ma tonaż większy niż
połączone siły dwóch następnyc...
Polecenie 1.2.7
„Przyjaciele czy przeciwnicy” – które znaczenie lepiej pasuje do określenia stosunku
pomiędzy tymi polityk...
Ćwiczenie 1.2.12
Aplikacja na epodreczniki.pl
Ćwiczenie 1.2.13
Aplikacja na epodreczniki.pl
Ćwiczenie 1.2.14
Aplikacja na ...
1.3. Liga Narodów - geneza i cele powołania
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Wprowadzenie
Punkt czte...
Polecenie 1.3.2
Przypomnij, który z konfliktów w XIX wieku stał się inspiracją do powołania organizacji
mającej pomagać of...
Liga Narodów
Źródło: Krystian Chariza i zespół,
Liga Narodów - geneza i cele powołania
38
Polecenie 1.3.4
Na podstawie mapy wypisz europejskich członków Ligi Narodów w kolejnych latach jej
istnienia. Możesz zrobi...
Większość organizacji międzynarodowych ma własne logo, które jednoznacznie pozwala
je zidentyfikować. Liga Narodów posiada...
Polecenie 1.3.5
Zastanów się nad „przekazem” symbolu (kolor, element gwiazdy). Zaprojektuj własne
logo Ligi Narodów.
Pałac...
Struktura Ligi Narodów
Zgromadzenie – miało rozpatrywać wszystkie kwestie związane z pokojem światowym,
które mieściły się...
Polecenie 1.3.7
Znajdź ilustrację prezentującą obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ lub wykorzystaj
poniższą. Porównaj z ilust...
mniejszości narodowych, działalność mediacyjna i rozjemcza. Sekretariat – organ admini-
stracyjny Ligi, który zapewniał ci...
tego, żeby w krótkim czasie uzyskać pełną samodzielność, np. kolonie niemieckie w Afry-
ce. Mandat C – państwa, których dr...
Źródło: Pakt Ligii Narodów, [w:] K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław
1978.
Pole...
tak Japonia i Niemcy, a w 1937 Włochy. Brakowało współdziałania pomiędzy członkami Li-
gi. Trudno nie odnieść wrażenia, że...
Polecenie 1.3.12
Znajdź informacje na temat interwencji Ligi Narodów w latach 20. i 30. Oceń skutecz-
ność tych działań.
P...
1.4. Sprawa polska na konferencji wersalskiej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Wprowadzenie
Ćwiczeni...
16 stycznia 1919 roku stał na czele koalicyjnego gabinetu oraz pełnił w rządzie polskim
funkcję ministra spraw zagraniczny...
Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe
Źródło: Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, s. 45-46.
Ćwiczenie 1.4.3
Aplikacj...
George’a. Premier brytyjski zakwestionował decyzję o przyłączeniu do Polski Gdańska
oraz przyznaniu Górnego Śląska.
głosow...
Licząc na wygraną w wojnie domowej „białej” Rosji, w niej przede wszystkim widziała so-
jusznika. Te poglądy zmienią się, ...
Źródło: Konwencja między Polska a Wolnym Miastem Gdańskiem, Paryż 9 listopada 1920 – fragmenty.
Polecenie 1.4.3
Wyjaśnij, ...
mięci żydowskiej pozostawili po sobie hallerczycy”. Trudno się z taką opinią zgodzić, bio-
rąc pod uwagę, że traktat narzu...
Niestety, ostatecznie Polsce nie przyznano niemieckich odszkodowań, wręcz przeciwnie –
Polska miała zapłacić za majątek pa...
Ćwiczenie 1.4.5
Aplikacja na epodreczniki.pl
Co potrafię?
Potrafię wyjaśnić pojęcie „mały traktat wersalski”.
Co wiem?
Wie...
1.5. II Rzeczpospolita - problemy integracji i odbudowy
Wprowadzenie
Odzyskanie niepodległości przez państwo polskie przyj...
Konferencja paryska sankcjonowała fakt powstania państwa polskiego. Budowa jednak
stabilnego wewnętrznie, suwerennego kraj...
Trudności gospodarcze II RP u progu niepodległości
Ziemie polskie ze względu na toczące się na nich działania oraz rabunko...
społeczeństwa mieszkało na wsi, a większość miast nie posiadała nawet sieci kanalizacyj-
nej. Tylko w dużych miastach dawn...
także wymagało unifikacji. To, że Gdańsk nie został przyłączony do Polski, tylko został Wol-
nym Miastem spowodował, że ni...
Należało stworzyć jednolity system finansowy. W różnych zaborach funkcjonowały różne
waluty. Zamiast rubla, marki, korony ...
100 marek polskich z 1919 r.
Źródło: 100 marek polskich z 1919 r., domena publiczna
Polecenie 1.5.4
Przeanalizuj współczes...
Źródło: Powojenne problemy gospodarcze, [w:] Cz. Witkowski, Trener liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, historia.
Ana...
towaną do pełnienia funkcji w administracji rządowej i lokalnej kadrę. Przez cały okres II
RP były problemy z unifikacją p...
11 listopada w dzień uznawany za moment odrodzenia państwa polskiego po 123 latach
niewoli, tak naprawdę Rzeczpospolita ni...
Jednym z elementów, na który należy zwrócić uwagę jest fakt, że Polskę zmuszono do
podpisania małego traktatu wersalskiego...
Jednym z efektów I wojny światowej było dokonanie się zmian w strukturze społeczeń-
stwa polskiego. Jedne warstwy traciły ...
W celu dokształcania społeczeństwa wprowadzono 8-klasowe gimnazja, szkoły zawodo-
we, też powstały nowe uczelnie: Uniwersy...
Polecenie 1.5.12
Powiedz, na ile prawdziwe jest stwierdzenie, że Polaków jednoczą katastrofy i nieszczę-
ścia?
Godło II RP...
Godło II RP obowiązujące od 1928 r.
Źródło: Godło II RP obowiązujące od 1928 r., domena publiczna
Polecenie 1.5.13
W 1919 ...
1.6. Kształtowanie się granicy z Niemcami i Czechosłowacją
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Wprowadz...
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Histria
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×