Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa electoral PSOE Maó 2011

516 views

Published on

Programa electoral del PSOE Maó.

Published in: News & Politics, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa electoral PSOE Maó 2011

 1. 1. Programa electoral PSOE Maó Eleccions Municipals 2011
 2. 2. INTRODUCCIÓMaó és, sens dubte, una gran ciutat. Ho és especialment per la sevagent i per tot allò que maonesos i maoneses han fet possible durantmolts anys.Tot el que som, tot, ho hem fet des d’una increïble consciència cívica. Elsmaonesos i maoneses sabem bé el que és tenir institucions que semprehan actuat en benefici de la immensa majoria de la gent. Per açòl’Ajuntament gaudeix del respecte necessari per seguir representant lesnecessitats, els anhels i les il.lusions de la gent de Maó.I per açò tenim una societat que, a pesar de la difícil situació econòmicaque esteim vivint, està orgullosa del seu camí i decidida a unir esforçosen pro de la millora continuada del seu entorn i de les persones amb quiconviu.Vivim moments convulsos a nivell mundial i la societat maonesa no n’ésuna excepció.Com a societat, vam dotar-nos d’un model de creixement exemplar, queen els anys més desenvolupistes vam saber reflexionar i plantejar com auna proposta que preservà el nostre territori, que protegí la nostra costai que apostà per una economia basada en una indústria i una economiade serveis.Però la crisi econòmica és sempre una oportunitat de canvi i l’hemd’aprofitar per repensar el nostre camí, les nostres apostes passades ireconquerir el camí, salvaguardant allò que ens ha fet forts, totrecomponent aquelles peces que ara han quedat fora del trencaclosques.
 3. 3. De com sortir de la crisi sempre hi ha més d’una fórmula. Maó n’ha detenir una i el PSOE de Maó la proposa.Impulsam una forta implantació d’empreses al nostre polígon industrial.Tenim sòl, vam ser capaços d’invertir per disposar-ne. Posem-lo adisposició de la nova indústria, de la nova empresa. El polígon de Maó hade seguir essent la referència industrial i comercial de Menorca.Com també ho ha de ser el port, un port que el volem més turístic peròtambé més industrial, amb activitat nàutica però també cultural. Com azona referencial d’amarraments segurs, però també per a l’esport. Pelspescadors, pels residents i pels visitants, pels creuers i per les petitesbarques que sempre han estat dins el port de Maó… per tot açò i permés perquè dins el port hi cap tot, perquè per açò tenim el millor portdel Mediterrani. Per açò el Port serà el projecte prioritari dels i lessocialistes.Menorca ha sabut desenvolupar un projecte turístic propi i Maó, totparticipant-hi, pot incorporar elements exclusius que cap altre lloc té. Elport juga un element clau, però també el seu 80% de territori protegit,amb el nucli de la reserva de la biosfera dins el nostre terme, amb lesmillors rutes, les més verges del camí de cavalls, amb els camins ruralsmés ben conservats de Menorca, amb unes instal.lacions esportives adisposició d’un turisme esportiu cada vegada més en augment i amb elsequipaments existents i especialment amb els nous espais culturals quefaran que Maó segueixi essent la capital absoluta de la cultura. Nousespais, nous escenaris, més activitat, però sobretot més vida de carrer.Recuperem aquell esperit trescador, dels bermuts de dissabte, de vinetdels diumenges… tenim els escenaris, tenim la gent, impulsem-ho entretots.
 4. 4. Maó ha estat mirall de moltes coses. Maó és exemple en molts aspectes.Maó va estirar del carro moltes vegades. I ho haurem de tornar fer.Els socialistes confiam amb la ciutat i només qui confia amb la ciutatmereix tenir la confiança dels seus vesins i vesines.
 5. 5. SERVEIS PÚBLICS DE SUPORT A TOTES LES PERSONESLAjuntament és la institució amb major contacte amb les persones i laprimera porta de les demandes i necessitats socials. Per tant, és qui mésconeix la realitat de la gent i en conseqüència, és també la que d’unaforma més eficaç pot donar resposta a les seves inquietuds.Si el principi de la gestió des de la proximitat és positiu en qualsevolmatèria, arriba a ser fonamental en el cas del serveis a les persones, onresulta imprescindible agilitzar els processos i clarificar les competències,per possibilitar protocols d’actuació, des de la centralitat de les unitatsde serveis socials municipals. Aquests han de continuar sent el punt derecepció de les necessitats i els que han de donar les respostes, totderivant els casos concrets entre els serveis especialitzats, encara quesiguin competència d’altres administracions. Tasca per la qual ésimprescindible que reclamem un finançament adequat.L’Ajuntament ha de ser el referent a la nostra ciutat pel que fa a lespolítiques dirigides a les persones, i el centre municipal de serveissocials, la finestreta única on s’adrecen i vehiculen les demandes, evitantdualitats innecessàries i agilitzant al màxim les respostes concretes.Es tracta d’assegurar unes condicions de vida dignes i en igualtat a totesles persones, tot possibilitant la intervenció del conjunt dels poderspúblics en la resolució de les dificultats individuals, ja siguin de tipuspuntual o bé per facilitar una vida el més autònoma possible a lespersones en situació de dependència.En aquest sentit, és l’Ajuntament qui pot i ha de fer d’enllaç entre laciutadania i les diferents administracions, per resoldre les dificultatssocials. El seu paper és el d’acompanyar les persones amb dificultats en
 6. 6. el procés per recuperar la normalitat i evitar l’exclusió, en casos demancances econòmiques o problemes puntuals; o bé el dassegurar elsrecursos estables que facilitin les condicions de vida, quan laproblemàtica individual és crònica: en aquests darrers casos, es tractade problemes de dependència, relacionats amb l’edat o per discapacitat,en què lAjuntament, com a administració de proximitat, ha de canalitzartots els tràmits derivats de la Llei de Dependència, per a lobtenció delrecurs que una persona mereix.Acompanyar és també ajudar a les persones que estan patint mésgreument les conseqüències de la crisi econòmica a superar ladversitatdel moment, posant a labast tots els mitjans i prestacions disponibles,siguin dorientació laboral per aconseguir feina, recursos formatius permillorar les oportunitats dinserció, o ajudes econòmiques de caràcterpuntual, entre altres, des de la professionalitat, el rigor i el seguimentpersonal i individualitzat, amb el propòsit que es recuperi lautonomiapersonal.Lobjectiu de lacompanyament és aconseguir que qualsevol persona,sigui quina sigui la seva condició física o passi per dificultatssobrevingudes, tengui les mateixes oportunitats que una altra derealitzar el seu propi projecte de vida. I és també, per a la resta de laciutadania, una garantia de protecció en cas de necessitat.L’acompanyament és imprescindible en moments de dificultatseconòmiques generalitzades, però l’Administració no pot deixar de bandatampoc la necessitat de seguir impulsant mesures de promoció personali de prevenció de les desigualtats, per evitar els riscos d’exclusió social,entre les quals destaca l’educació i la difusió dels valors que ens facincréixer en cohesió, en respecte i assegurin la convivència.
 7. 7. Els i les socialistes de Maó defensam els drets de les persones. Dretsaconseguits amb anys desforç per lesquerra, com el dret universal a laprotecció pública, a la integració social, a leducació, a la sanitat... peròsom també garants dels nous drets civils assolits fa més poc temps ialguns encara no del tot realitzats, com la igualtat efectiva entre dones ihomes o la igualtat de tracte entre procedències, cultures o orientaciósexual. Drets que sempre van associats a obligacions, com a ciutadans iciutadanes que som, que hem de respectar i fer complir, per garantir elbenestar, la cohesió i la convivència de tothom.I quan parlam de drets, hem de fer constar lexistència daltres drets,que lAjuntament també ha dassegurar, com és el dret a la pràctica delesport, a un entorn saludable o a una oferta doci per a totes les edats icondicions.Com hem dit, els drets comporten responsabilitats, i per la qual cosa ésimprescindible la col—laboració cívica de cada un de noltros. Bé des duncomportament respectuós amb els altres, que és bàsic, fins a laimplicació en projectes de voluntariat, en làmbit particular, o deresponsabilitat social, en les empreses. Tothom pot aportar molt permillorar cada dia la vida a la ciutat.De fet, en un moment de dificultats econòmiques com lactual és mésnecessari que mai que la societat simpliqui en la prestació de serveis. Jasigui a través de la col—laboració amb entitats ciutadanes, en elsdiferents programes de voluntariat -siguin municipals o dassociacions- odes de lempresariat. Lactuació en xarxa, coordinada des delAjuntament i integrada per diferents administracions i organismes,permetrà arribar a un conjunt més ampli de persones beneficiàries, totmillorant la quantitat però també la qualitat de latenció, fent mésproper, humà i assentat en valors, lacompanyament a les persones i ales famílies.
 8. 8. L’acompanyamentFarem feina per aconseguir que totes les persones que necessiten unaajuda puntual (persones amb risc d’exclusió o que passen per dificultatsespecials, de tipus econòmic, socials, d’adiccions, maltractaments...)tenguin el suport de les institucions, amb l’objectiu de reincorporar-se auna vida autònoma i normalitzada.En aquest sentit:• Crearem la carta de serveis socials municipals.• És necessari que donem el valor que tenen els serveis que rebem.• Impulsarem un estudi rigorós per conèixer la realitat sobre l’estat de les necessitats reals a Maó.• Impulsarem la millora de la coordinació entre totes les administracions i entitats ciutadanes que presten serveis socials.• Incrementarem la informació sobre els serveis existents, valent-nos de les escoles i centres de salut, especialment cercant la col—laboració dels mestres i els metges de capçalera.• Aproparem els professionals socials a les necessitats, mitjançant figures com els treballadors socials de carrer, amb una jornada de feina flexible i de col—laboració amb figures com la policia de barri i el policia-tutor.• És imprescindible potenciar la figura del voluntariat social, per ajudar a prestar serveis. Per açò hem d’impulsar mesures per, entre altres:• Fer difusió de les prestacions, drets i deures.• Crear nous programes de voluntariat, com un “Banc de Temps” (d’ajuda interpersonal, entre el veïnat), per reforçar el menjador social, el Banc d’Aliments o l’ajuda a domicili; així com impulsar una “xarxa d’empreses voluntàries”. Un cos de voluntaris i voluntàries ajudarà a donar resposta a les necessitats creixents i crearà vincles positius de relació a la ciutat.
 9. 9. • Millorarem la formació i protecció social del voluntariat i els oferirem el dret a una bonificació en la quota d’alguns serveis municipals de caràcter esportiu i cultural, com a gratificació social per la feina donada.• Donarem un reconeixement com a voluntariat municipal a la feina altruïsta de moltes persones que, d’una manera callada, presten ajuda als seus vesins/es. Aquesta certificació comporta l’assegurança personal i el dret a les prestacions complementàries com a voluntari.FamíliesLa família, entesa en les seves múltiples manifestacions, és el primernivell de la protecció pública i ho ha de seguir sent. En aquest sentit, undels nostres objectius és seguir donant pautes a les famílies perrelacionar-se en el sí del nucli familiar, per evitar possibles conflictes,sobretot en edats primerenques o en l’adolescència, així com la relacióintergeneracional, també amb els parents majors, tot afavorint elrespecte mutu i l’enriquiment comú.• En aquest sentit, les polítiques d’atenció a les famílies són prioritàries per assegurar la cohesió de la comunitat.• Promourem programes de voluntariat per a joves i especialment d’aquells amb necessitats d’adaptació, derivats de problemàtiques familiars diverses.• Crearem la figura dels educadors de carrer, amb contacte permanent amb la realitat, capaços de detectar millor les necessitats i actuar d’una manera més propera.• Potenciarem els tallers de pares i mares, creant eines de feina i consulta on-line.• Incrementarem la coordinació entre les institucions i les entitats cíviques involucrades.
 10. 10. • Donarem més impuls als diferents programes de reparacions socioeducatives, perquè es compensin les faltes comeses per feines en benefici de la comunitat.• Incrementarem el paper pedagògic dels diferents serveis municipals, amb especial atenció amb la policia local.• Continuarem reservant places en activitats extraescolars o esportives per a joves amb dificultats d’integració o d’adaptació social.• Seguirem prestant una atenció especial als programes de suport a joves estrangers arribats a Maó, fruit de processos de reagrupament familiar.Suport a l’autonomia personal i atenció a la dependènciaVolem aconseguir que totes les persones dependents, especialment gentgran i discapacitats físics o mentals, puguin tenir una vida el més normali autònoma possible, essent prioritàries les prestacions que puguin rebreal propi domicili i evitant, en la mesura del possible, el seu ingrés encentres.Per aquest motiu, serà prioritari:• Reforçar el Servei d’Ajuda a Domicili, ampliant la seva cobertura a persones amb discapacitat.• Crear un programa de voluntariat per acompanyar o simplement fer companyia en el domicili particular o que pugui servir de “servei de respir” per a famílies i dones cuidadores, perquè puguin disposar d’algun temps de lleure.• Crear més promocions, com la que ara es començarà al carrer Borja Moll, d’habitatges de lloguer a preu públic, baix un programa intergeneracional, en què convisquin en el mateix edifici gent gran i joves, amb la condició de conviure i tenir una certa cura uns de altres.
 11. 11. • Incrementarem les places de la Residència Geriàtrica, per fer possible un servei d’urgència transitori, per casos de momentània i greu desprotecció, als quals se li ha de donar resposta immediata.Cultura, oci i entreteniment per a totes les edatsPromourem les activitats d’oci i culturals al carrer, a l’aire lliure, i al’abast de tothom, tant residents com visitants, com a un dret deciutadania.Volem una societat millor formada, des dels valors cívics i del respecteals altres. Una societat que progressi social i culturalment i tengui lesmajors oportunitats de realització personal.Maó és exemple d’açò i ha de continuar impulsant la cultura a Menorca.Per açò:• És necessari obrir una nova biblioteca pública, per la qual cosa proposam un acord amb els responsables de la de l’IES. Joan Ramis i Ramis per obrir-la al públic.• Crearem una Nit de l’Art, amb col—laboració amb els museus, les galeries d’art i altres espais culturals, perquè obrin les seves portes a la nit i les visites es puguin acompanyar de multitud dactivitats com els espectacles de carrer, la música o la restauració.• Crearem una fira de produccions culturals: música, teatre, dansa i arts plàstiques. Amb una edició anual al Recinte Firal, amb distribució d’espais. Els creadors mostraran les seves produccions i durant uns dies es desenvoluparà un seguit d’exposicions, actuacions de grups de música i de teatre, com a opció de difusió del talent artístic de l’Illa i una possibilitat d’oci per a tothom.• Convertirem lantiga fàbrica JOYCA en un espai escènic, per a la creació i representació de nous formats teatrals i audiovisuals.
 12. 12. Pretenem que es converteixi en lloc de referència per aquest tipus dart i sigui escenari per a assajos generals i preestrenes de companyies de renom.• Es Freginal, que passarà a ser de titularitat municipal, serà el gran parc de referència de la vida doci i desbarjo al centre.• Amb la cessió del parc des Freginal a lAjuntament, lantic pavelló de lAlcázar podrà convertir-se en un espai policultural, destinat als assajos de ball de les companyies i entitats culturals ciutadanes.• Crearem un mercat nocturn durant els mesos destiu, que comptarà amb la participació de paradetes, actuacions itinerants de tot tipus i activitats de pintura, fotografia o música, entre altres.• Estudiarem la viabilitat de fer modificacions en els horaris dalgunes activitats com les representacions dòpera o la sortida de sàvia Corema, per intentar animar els carrers en moments de manca dactivitat, com els dissabtes al capvespre.• Crearem una oferta lúdica permanent per a joves, prioritàriament fins a 16 anys i aprofitant la xarxa municipal de centres cívics i altres espais públics.Educació• Incrementarem el suport que donam a alumnes que necessiten una atenció especial, amb problemes cognitius, de socialització o amb dificultats especials.• Organitzarem classes de reforç per als fillets i filletes que cursin primària i secundària, que necessitin una ajuda complementària. Un programa de voluntariat, que simpartirà als mateixos centres educatius o als centres cívics, reforçarà el seguiment dels professionals.• El banc de temps permetrà l’intercanvi de coneixements entre les persones voluntàries.
 13. 13. • La coordinació dels serveis socials municipals i els centres educatius permetrà incrementar les mesures per evitar casos dabsentisme escolar, així com controlar i incidir en labandonament prematur dels estudis.• A través de les biblioteques i els centres educatius, promourem un programa dintercanvi de llibres emprats.Millorarem també els serveis del cementiri i els del centred’acollida d’animalsPer altra banda, ampliarem el cementiri municipal i possibilitarem lainstal—lació d’una incineradora.En un altre sentit, els i les socialistes de Maó consideram importantmillorar les instal—lacions del centre d’acollida d’animals, per la qual cosacol—laborarem amb el Consell per possibilitar una ampliació de l’espai,per assegurar una estança més digna per als animals, així com un noucrematori individual, per possibilitar majors opcions perquè elspropietaris puguin enterrar les seves mascotes en un lloc idoni.ConciliacióEl treball domèstic i la cura de les persones a càrrec ha estat tradicional iinjustament deixat en exclusiva per a les dones, fent que lacompatibilització daquestes tasques amb una feina fora de casa resultiimpossible. En aquest sentit, és fonamental seguir conscienciant laciutadania -especialment des de les edats primerenques- a favor dunrepartiment equilibrat de les responsabilitats domèstiques entre dones ihomes. I al mateix temps, afavorir la conciliació personal, familiar ilaboral de totes les famílies, tot evitant que les dones hagin de perdreoportunitats de realitzar-se en el món del treball i en la vida pública, iaconseguint un model productiu més just i igualitari.
 14. 14. • Treballarem per aconseguir la reducció de jornada de treball o la flexibilitat horària per a aquells treballadors o treballadores amb fills menors o a cura de persones dependents.• Instarem a què es flexibilitzi, al màxim, la relació de treball de les víctimes de violència de gènere, de manera que la seva situació no els comporti un major risc ni haver de renunciar al lloc de treball i poder acollir-se a excedències voluntàries, permisos i reduccions de jornada.• Estudiarem la viabilitat de dur a terme canvis dhoraris que permetin millorar la productivitat de la feina a la vegada que conciliar la vida familiar i laboral de totes les persones.Esport per a la cohesió socialUna vegada aconseguides unes instal—lacions esportives de primer ordre,com ho hem fet, el nostre repte és aconseguir la major difusió possiblede la pràctica de lesport en totes les edats: Entre els majors, permantenir hàbits saludables i un envelliment actiu; i la participació activadels joves en la dinàmica del barri, utilitzar l’esport com a einad’integració, educació i cohesió social, treballant en el foment delrespecte, la tolerància i adquisició de valors ètics i socials.Entre altres actuacions proposam:• Una reforma integral del poliesportiu, que comporti lampliació de la zona daigua i altres activitats com saunes o una nova sala de musculació.• Ladequació de la pista de lhipòdrom per aconseguir competicions de més alt nivell i que sigui un actiu turístic per lIlla.• Possibilitarem la disposició dun quiròfam clínic en condicions, donant compliment així a una demanda àmpliament sol—licitada pels afaccionats del món del cavall.
 15. 15. • Completarem la xarxa dequipaments esportius de barri.• Organitzarem tornejos esportius als barris, promoguts per les entitats socials i coordinats per l’administració local.• Organitzarem curses/maratons per a joves, pel centre de la ciutat.• Promourem activitats com concentracions de bicis, emprant la xarxa de carril bici de la ciutat, així com els camins rurals.• Promocionarem l’esport nàutic com piragües, kayacs o traineres al port i organitzarem regates, entre d’altres, de big-boats.
 16. 16. PROMOCIÓ ECONÒMICAMaó aposta per una economia sostenible que generi treball,desenvolupament i benestar; que fomenti la innovació tecnològica i elseu aprofitament per part de tots els ciutadans i ciutadanes; que atreguiels visitants, en oferir un turisme de qualitat; que doni suport al petitcomerç de proximitat; i que aposti pels emprenedors. Un model onpersones puguin disposar de totes les opcions per satisfer les sevesdemandes laborals i la dinamització de la vida econòmica de la ciutatdoni més garanties de futur a la seva gent.Maó, compta amb un patrimoni cultural i mediambiental importantíssim,a més d’una oferta comercial i gastronòmica, que afegeix atractiusindubtables a la nostra ciutat.Hem de dissenyar una oferta turística basada en loferta cultural dequalitat duna ciutat que es mostra viva i inquieta i socialmentcohesionada.Una ciutat amb una vida cultural pròpia, diversa i vibrant, i que esdevéla seva millor targeta de presentació. Una ciutat que conservi la sevapersonalitat, els seus racons i el seus entorns característics.Els socialistes entenem que hi ha quatre grans eixos que han devertebrar el futur creixement de la nostra economia: Turisme i Comerç,suport al sector empresarial, Formació i noves tecnologies.En tots ells, hem de posar en marxa tots els mecanismes de participacióque siguin necessaris per dissenyar junts els eixos del treball futurs.
 17. 17. SUPORT AL SECTOR EMPRESARIAL, ESPECIALMENT ALS NOUSEMPRENEDORSHem d’estimular els emprenedors de la nostra ciutat, gent que apostaesforços i riscos en la creació de noves empreses i nous llocs de treball.En aquest sentit, hem de reforçar les accions de suport a aquestsempresaris innovadors, per tal dafavorir la consumació dels seusprojectes.Nous emprenedors• Servei d’Assessorament a Emprenedors: Crearem un nou servei d’assessorament a emprenedors que informi en aspectes de creació i gestió dempreses.• Naus de lloguer: Posarem a disposició dels nous emprenedors naus de lloguer a POIMA IV Fase.• Economia social: Promocionarem lEconomia Social, mitjançant el suport a accions dinformació específica en matèria dautoocupació.• Innovació: Potenciarem les empreses innovadores i de base tecnològica, crucials per afavorir la competitivitat i per elevar la productivitat agregada, a través de la millora d’infraestructures tecnològiques.• Centre de recursos per a persones emprenedores: Crearem un Centre de Recursos per a petites empreses de nova creació, per tal de donar-los suport a linici del seu projecte empresarial (lloc de reunions, oficina i serveis compartits, accés a internet...).Sector empresarial• Finestreta Única: Agilitzarem tots els tràmits de creació dempreses, mitjançant limpuls de la finestreta única municipal, i pararem atenció preferent en la tramitació de la llicències dobertura de noves activitats econòmiques.
 18. 18. • Declaració responsable: Mitjançant una declaració jurada, tota persona podrà obrir el seu negoci immediatament. La Normativa de Serveis europea permet que la inspecció es faci a posteriori.• Polígon Industrial: Adequarem les zones industrials als seus usos actuals i millorarem els equipaments bàsics i les infraestructures.TREBALL I FORMACIÓFormació i ocupacióVivim en una societat que reclama i exigeix cada vegada més personalpreparat, que respongui als reptes dels temps nous. Açò serà possible apartir d’una formació de qualitat permanent de les persones.La informació, la formació, i el reciclatge professional són elsinstruments necessaris per aconseguir l’adaptació a aquests canvis. Pertant, hem de desenvolupar programes formatius adaptats als diferentscol—lectius:• Treballadors i treballadores en actiu que volen millorar la seva feina.• Persones en situació d’atur que cerquen feina.• Empresaris i empresàries que, mitjançant la formació, volen adaptar- se als canvis tecnològics i de gestió empresarial.Seguirem desenvolupant, en col—laboració amb les administracionscompetents, projectes de formació i ocupació com:• Escoles Taller, Tallers d’ocupació i Cases d’Ofici.• Projectes de Formació amb Alternança.• Programes SOIB - Corporacions Locals.• Plans de formació per a treballadors i treballadores, preferentment desocupats.Orientació laboral
 19. 19. La finalitat principal de lorientació és que cada persona pugui prendreles decisions més adients respecte la seva formació i ocupació, podentrebre informació i assessorament individualitzat sobre els recursos al’abast, siguin oferts per l’administració o altres entitats, amb lobjectiudajudar-la a accedir al mercat laboral o millorar la seva qualificacióprofessional.Per tant:• Els serveis d’Ocupació i assessorament laboral de l’Ajuntament han de seguir sent el referent a la ciutat pel que fa a consultes d’informació laboral i de formació.• Seguirem oferint el servei d’orientació laboral reforçada.NOVES TECNOLOGÍES• Impulsarem la promoció de la ciutat com a seu dempreses o departaments de les mateixes, relacionades amb la innovació i les noves tecnologies.• Seguirem impulsant ladministració electrònica, perquè els tràmits relacionats amb l’obertura d’activitats econòmiques o inscripcions en bosses de demanda de feina puguin complimentar-se totalment des de casa.• En aquest sentit, aprovarem una Ordenança Reguladora de lAdministració Electrònica, que reguli l’extensió de les noves tecnologies en els processos administratius i garanteixi els drets ciutadans davant ladministració.• Fomentarem lús del programari lliure.• Seguirem instal—lant espais wi-fi per la ciutat, per crear una xarxa sense fil daccés lliure.
 20. 20. MAÓ, PORTA D’ENTRADA A MENORCAMaó és la porta d’entrada a Menorca i com a tal s’ha de mostrar com unaciutat viva, activa, desperta a tots els moviments innovadors, avançostecnològics i a noves estratègies de dinamització, per oferir un producteturístic de qualitat, especialitzat i diferent. Hem de ser capaçosd’aprofitar els espais que tenim i que hem sabut mantenir, indrets d’ungran valor històric i patrimonial, l’entorn de la ciutat i els espais naturals,els equipaments esportius i tot el que Maó té i és incomparable aMenorca, com s’Albufera des Grau o el port. Tots ells i molts més sónactius econòmics de cara a un turisme respectuós, integrat dins lesnostres costums i manera de viure, i compatible amb la preservació detot el que tenim, perquè sigui perdurable.Per tot açò, creim amb la necessitat d’elaborar i posar en marxa tant unPla de Dinamització del Producte com un Pla de Promoció Turística, quepuguem definir de forma participativa i que marqui les accions a seguirper millorar la qualitat del que oferim i donar a conèixer Maó, com adestí diferenciat i complementari al conjunt de Menorca.PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTICAmb aquest, aconseguiríem finançament per dur a terme accions demillora dels productes turístics, així com els recursos per fer possiblel’adequació de les instal—lacions de l’Illa Pinto en el museu naval dereferència al Mediterrani, entre altres actuacions de millora perpossibilitar les visites de les imponents galeries subterrànies de la BasseNaval, una vegada haguem substrit un conveni d’ús amb el Ministeri deDefensa, previa a la seva desafectació definitiva.
 21. 21. Les accions específiques s’encaminen prioritàriament a millorar l’ofertacomercial, de serveis i d’activitats lúdiques disponible; i als transports,senyalització i connexions entre els indrets d’afluència turística, entrealtres, com puguin ser els monuments o els establiments hotelers.Una oferta comercial de qualitat i diferenciadaHem de crear un tipus de comerç diferenciat, especialitzat i de qualitat,compatible amb també l’oferta de superfícies comercials. El petit comerçs’ha d’especialitzar i donar una atenció personalitzada.Volem promocionar aquest tipus de comerç amb les finalitats depotenciar la comercialització del productes propis i/o tradicionals, aixícom crear un sistema d’identificació clara del producte “autèntic” i/otradicional.Per aquest motiu, serà necessari:• La creació d’un catàleg de comerços tradicionals.• La reació una marca pròpia diferenciadora.• Oferir una sèrie d’avantatges i suport a aquells comerços que siguin part integrant del catàleg:• Publicitat mitjançant els canals de promoció turística• Assessorament i formació d’idiomes, escaparatisme, ús de noves tecnologies, màrqueting, atenció al client, disseny de pàgines web...Pel que fa als mercats, aquests resulten ser un reclam turístic molthabitual, quant a la venda de productes al carrer. És un altre tipus decomerç, no menys important, que té, per sí mateix, un gran atractiupopular.• Per potenciar aquesta oferta, definirem nous horaris i nous espais, aprofitant les noves places públiques i els centres comercials oberts de les diferents barriades.
 22. 22. • Crear nous mercats temàtics com ara: Gastronòmics, productes típics, antiguitats, oficis tradicionals, arts...• Difondre el calendari de mercats, amb la seva periodicitat i horaris al llarg de la temporada estival, així com amb les característiques diferenciades de cada un.Maó, accessibleBones connexions de transport per a afavorir els desplaçaments i unaàmplia xarxa de possibilitats per moure’s pel municipi és primordialperquè el turisme arribi i conegui tots els racons de la ciutat.Per açò oferim la posada en marxa de les següents accions:• Seguirem adequant el centre històric i els barris per fer-los més còmodes, tranquils i segurs per als vianants.• Millorarem la senyalització a indrets d’importància turística, com són els monuments, centres comercials oberts i establiments hotelers.• Potenciarem el passeig pel port, a través d’un itinerari restringit als vianants i comprès entre la plaça de Rochina i la costa de Corea, els capvespres i nits, durant l’estiu.• Millorarem totes les connexions del port, siguin de carrer o accessos peatonals, així com els miradors de la ciutat.• Millorarem la connexió entre la ciutat i el port, mitjançant tres ascensors, ubicats al passeig Marítim, entorn del Carme i plaça Rochina, i al Moll de Ponent, que connecti amb el Museu de Menorca.• Possibilitarem bosses d’aparcament suficients a l’entorn del centre i del port, on sumarem entorn de 1.500 noves places.• Bus marítim (itinerari dins del Port de Maó, amb aturades als indrets de més interès, Ex. La Mola, Latzaret...)• Potenciarem els transports alternatius dins els recorreguts peatonals, com és el bícing o els trens elèctrics turístics.
 23. 23. • Col—laborarem perquè es creïn targetes de transport adreçades als turistes i que es permeti la seva venda anticipada a través dInternet, als hotels i a les oficines d’informació turística.Itineraris turísticsLa nostra ciutat té una història que la identifica i la fa única. Cada racóde la ciutat posseeix elements atractius per als visitants que volendescobrir-la. Els itineraris turístics, creats per recórrer una ciutat, són lapossibilitat d’integrar el turista en la nostra cultura, de compartir lahistòria de la nostra ciutat, és ajudar-lo a crear les imatges del Maó quevolem que recordi i expliqui.Hem de difondre diferents itineraris, amb una tipologia específica percada un. Promocionar-los; assenyalar-los debudament i oferir diversitatde maneres de conèixer-los, a peu, en bicicleta o en transport públic.Els itineraris, encara que diversos, han de destacar atractius com lahistòria, la cultura o la natura, i han de recórrer espais tant del centrecom del port o indrets particulars, com els jaciments arqueològics,s’Albufera des Grau o les platges verges.És molt important que el turista pugui accedir a tot el patrimoni històric icultural de forma fàcil. Per açò s’han de senyalitzar correctamentaquests punts i s’han de prendre mesures per a la supressió de barreresarquitectòniques, allà on encara no s’hagi fet.Oci al carrerPer a gaudir d’una ciutat viva hem de facilitar les accions particulars imotivar els col—lectius perquè surtin al carrer i l’omplin de cultura, art,música. Aquesta és una feina conjunta entre administracions, comerços,entitats culturals, associacions i també dels propis ciutadans, que són els
 24. 24. que hi han de participar de manera activa. Hem de canviar el decorat dela ciutat, hem de ser capaços de reinventar-nos i d’assumir nous reptes.Per açò:• Promourem una modificació de l’Ordenança reguladora de l’activitat a l’espai públic, que afavoreixi l’espectacle de carrer a la vegada que asseguri el descans del veïnat.• Definirem adequadament els espais per als espectacles al carrer, en els que programarem actuacions, en col—laboració amb les associacions veïnals i de comerciants.• Definirem un recorregut de punts de la ciutat on, seguint un horari establert, tota persona acreditada com a músic o estudiant de música, podrà tocar al carrer.• Potenciarem els acords amb les escoles municipals, associacions, agrupacions, per a afavorir actuacions al carrer.• Potenciarem els certàmens d’art i música, com a oferta d’oci de carrer per a totes les edats.• Les noves places públiques, sorgides amb la transformació actual del centre, reservaran un lloc per a les terrasses i s’ompliran de vida social i cívica.PLA DE PROMOCIÓ TURÍSTICMaó pot i ha de fer la seva pròpia promoció turística. Factors com seruna destinació específica, en el conjunt de l’illa de Menorca, la necessitatd’allargar la temporada turística o la importància dels creuers mésrentables per a la ciutat fan necessària aquesta aposta.Una promoció feta per Maó i des de Maó, amb la participació de tots elsagents socials involucrats, i que utilitzi les noves tecnologies per difondretots els encants que tenim i que hem de valorar.
 25. 25. Hem de segmentar la promoció, segons els potencials turistes, totdestacant determinats aspectes en funció dels gustos de cada col—lectiu.Així, serà necessari comercialitzar diferents productes propis,complementaris a l’oferta de platja que tenim:Turime NàuticOn els visitants poden sentir-se atrets per les potencialitats del port i deles zones de Canutells o des Grau, amb multitud d’oferta tant d’activitatsrelacionades amb el mar com d’oferta complementària.Així mateix, impulsarem la creació de bases nàutiques, zones dedicadesa loferta dactivitats nàutiques, especialment vinculades a les estacionsja exsistents.Turisme CulturalA indrets enclavats al port o al centre històric, ja coneguts, així com alsjaciments arqueològics, el Museu de Menorca o el Teatre, s’haurand’afegir valors com el museu de ca n’Oliver o les visites al nou museunaval de l’Illa Pinto o a les galeries subterrànies de la Base Naval. Comtambé el pont de Sant Roc, que ha de ser visitable, com a elementprincipal de la ciutat antiga.Turisme de NaturaAmb la gestió que reclamam, des de la proximitat, del parc de s’Albuferades Grau podrem aconseguir augmentar les visites al cor de la Reservade la Biosfera. De la mateixa manera, l’oferta de parcs i jardins, l’altnivell de conservació del nostre territori o la gran xarxa de camins ruralso de rutes cicloturístiques són atractius importants per un segment de lademanda turística de mig-alt poder adquisitiu i tendent a les visites forade temporada. En aquest sentit, l’ampliació de l’oferta d’establimentsd’agroturisme serà important per complir amb les seves expectatives.
 26. 26. Turisme ActiuLa multitud d’instal—lacions esportives de què disposam possibilitaranl’arribada de visitants, atrets per les possibilitats de practicar esport,tant en recintes com a l’aire lliure, o la celebració de competicions d’altnivell. Complementari a açò, el fet que Maó compti amb un albergampliarà les possibilitats per a un turisme jove.Turisme de creuersMaó i el seu port segueix tenint tots els atractius per continuar sentescala indispensable dels creuers que recorren el Mediterrani. La sevafesomia i característiques naturals són propícies per creuers de mitjaeslora, en què viatgen turistes de major poder adquisitiu i que tendeixena consumir fora del vaixell.La promoció dels creuers que són rentables per a la ciutat l’hem de ferprincipalment des de la ciutat, exigint a Autoritat Portuària un pla depromoció específic per al port de Maó.Metodes de difusió:Qualsevol ciutadà o visitat ha de poder tenir accés a la informació deforma ràpida, senzilla i concisa. Per açò les noves tecnologies enspermeten arribar tots els usuaris i persones interessades en conèixer lanostra cultura i tradicions.• Per açò, crearem una pàgina web turística específica de Maó, on s’hi pugui trobar detallat tot allò que sigui d’interès per al visitant i permeti fer reserves on-line de determinats serveis.• Col—locarem links de la pàgina a espais web d’informació turística àmbit local, nacional, i en suports especialitzats.• Instal—larem pantalles informatives turístiques als autobusos de transport públic.
 27. 27. • Col—locarem pantalles informatives turístiques a distints punts del centre de la ciutat.• Promourem missatges de “Pop-up”, a distints punts d’interès de la ciutat, com el centre, el port o sa Plaça, que donin informació turística, directament al telèfon mòbil.
 28. 28. MAÓ, UNA CIUTAT PER A LES PERSONESMaó ha estat i és una ciutat pensada per a les persones i són elles, laciutadania, que ha de tenir tot el protagonisme. Per açò, hem de sercapaços d’explotar l’enorme potencial que té el nostre municipi perquèpugui ser disfrutat, ja sigui pel que fa als espais naturals, al centre, elport, o als diferents nuclis urbans. Hem de ser capaços de trobarl’equilibri perfecte per fer de Maó una ciutat exemplar en totes les sevesfacetes i en tots els seus indrets.Apostam per un Maó net, aclarit, guapo, orgullós, que convidi apassajar-hi, a anar de compres... un Maó que sigui acollidor, modern,respectuós amb el medi ambient, obert, cosmopolita, còmode, culte idinàmic. Un Maó, motor del desenvolupament social, cultural i econòmicde la nostra illa. En definitiva, volem fer un Maó on el protagonista siguistu.Ordenació urbanaVolem fer de Maó una ciutat modèlica, per açò necessitam impulsarmillores estètiques i d’equipaments.Per acò:• Dotarem d’equipaments esportius i d’oci el Parc des Freginal, mentre que l’antic pavelló de l’Alcázar, que passarà a ser de titularitat pública, esdevindrà un “espai policultural”, pensat per a l’assaig dels grups de ball i dansa de la ciutat.• Pel que fa al parc des Freginal, promourem una reordenació dels espais de jardí i es faran nous itineraris, acompanyat tot açò de programació d’activitats esportives i d’oci, sense deixar de banda la necessitat de treure a concessió un espai per a activitat de serveis (quiosc, terraça-bar...).
 29. 29. • Es convertirà la Sínia Costabella en un parc públic.• Es reformarà íntegrament la plaça Esplanada, segons determina el PGOU, permetent una millor connexió entre el centre històric i el barri d’avinguda Menorca.• Reformarem la plaça Miranda i, prioritàriament, es milloraran carrers com Sant Roc, Infanta, Fort de L’Eau, Camí de ses Vinyes i Sant Manuel.• Així mateix, el barri de Tanques del Carme haurà de rebre actuacions prioritàries de millora dels serveis hídrics.• Elaborarem i posarem en marxa els projectes de sanejament i abastiment d’aigua a les urbanitzacions que encara no disposin de xarxa (s’Altra Banda, Binixica, es Canutells, sa Mesquida, etc..)Manteniment i NetejaUna de les prioritats del nostre partit serà el de donar color, alegria,vitalitat i dinamisme a la ciutat, per açò entenem que una de lespremisses bàsiques per dur açò a terme serà un exhaustiu mantenimenti neteja de la ciutat.A l’empresa concessionària se li ha d’exigir el màxim de prestacions,però també es farà incís en la necessitat de la corresponsabilitat i elcivisme de tothom. Amb aquests ingredients podrem disfrutar del Maóque tots volem.Així :• Elaborarem un Pla del paisatge urbà amb l’objectiu definir els elements d’embelliment de la ciutat.• Durem a terme un Pla Integral de dinamització del Centre Històric, amb el consens del veïnat i comerciants, per activar l’activitat comercial, d’oci, de serveis i de cultura de carrer, així com millorar la qualitat de vida de les persones residents.
 30. 30. • S’incrementaran els recursos destinats al manteniment i la neteja de la ciutat.• Promourem campanyes i accions per a la conscienciació ciutadana i a nivell escolar envers la importància de mantenir una ciutat neta i ben conservada.• Dedicarem especial atenció al manteniment de les zones verdes, parcs i jardins de la ciutat. Seguirem potenciant i donant suport a l’Associació d’Amics del Parc Rubió i Tudurí, fomentant-lo com a model per a altres espais verds.• Crearem una brigada específica per als parcs i jardins, amb una plantilla on primin els criteris socials.• Recolzarem accions de voluntariat per al manteniment de parcs i jardins de la ciutat.• Dotarem als carrers i parcs de la ciutat dels elements necessaris per millorar la higiene dels cans.• Revisarem i actualitzarem l’ordenança municipal sobre neteja i cura de les zones verdes, així com pel que fa a la unificació estètica dels diferents barris.• Crearem un consell assessor de disseny de ciutat, on es puguin discutir el projectes de disseny urbà, amb la participació dels professionals.Mobilitat sostenibleVolem una ciutat neta de fums, no contaminada. Els temps corren i sónnecessàries i imprescindibles actuacions envers el respecte pel mediambient. Açò és possible si som capaços d’entendre un model de ciutatque aspiri a donar prioritat als vianants i als vehicles no contaminants.S’ha de pacificar el centre de la ciutat sense deixar de banda el transportpúblic i la facilitat d’aparcament públic i privat.Per tant:
 31. 31. • Crearem una xarxa d’itineraris a peu i en bicicleta que connectin tot l’entramat urbà de la ciutat amb la xarxa de camins rurals del municipi, en condicions de seguretat.• Es millorarà la xarxa d’aparcament per a bicis i motos a tot el municipi.• Pel que fa als aparcaments de cotxes per als residents i comerciants, crearem les primeres zones verdes d’aparcament, que seran de prioritat pels veïns i comerciants, els quals podran utilitzar-les a un preu reduït.• Pel que fa als nous aparcaments privats, es conveniaran un determinat nombre de places destinades als residents.• Es millorarà el sistema de senyalització de tots els aparcaments disponibles a la ciutat.• Crearem al voltant de 1.500 noves places d’aparcament a l’entorn del port.• Promocionarem una via per a ciclistes segura, que permeti la connexió entre la ciutat de Maó i es Castell, Sant Lluís i Sant Climent.• Amb el Consell Insular, crearem un nou sistema de semàfors a la Via Ronda.• Es prioritzarà com mai la supressió de les barreres arquitectòniques al nostre municipi.• Promourem la mobilitat elèctrica, en col—laboració amb les altres administracions públiques i els agents involucrats, especialment pel que fa al transport públic i per posar en marxa projectes que siguin pioners i exemplificadors per a la ciutadania.• Es millorarà la informació del sistema de transport públic, així com noves possibilitats d’abonament, com sigui un títol adreçat als turistes.Camins rurals
 32. 32. Els camins rurals són un orgull per a tots els maonesos i maoneses, aixíque des del nostre partit volem seguir promovent la seva utilització,mantenint-los nets i senyalitzats, per disfrutar-los plenament.D’aquesta manera volem:• Un manteniment eficaç i exhaustiu de la xarxa de camins rurals.• Modificar la senyalització i instal—lació dels elements necessaris per reduir la velocitat de circulació dels vehicles i fer la xarxa de camins més atractiva per a les excursions a peu i en bicicleta.• Definir rutes, tot aprofitant la xarxa de camins que tenguin un valor turístic, cultural, ambiental o d’oci, donant informació sobre distàncies, temps de recorregut, dificultat i llocs d’interès.Preservació de territoriAquest és un punt cabdal en les polítiques del PSOE. No comprenem Maóni Menorca d’altra manera que no sigui com a model de sostenibilitat,amb unes clares conviccions i actituds dirigides a la preservació delterritori que ens envolta.Per tant:• Continuarem impulsant un model de desenvolupament respectuós amb el medi ambient.• Es treballarà des del consens i la participació veïnal, a través de l’Agenda Local 21.• Separarem tota la xarxa de clavegueram entre pluvials i residuals.• Considerarem el valor de s’Albufera des Grau, com a patrimoni natural municipal, i com a principal nucli de preservació del territori.• Reclamarem una gestió de proximitat del parc de s’Albufera des Grau.• Seguirem donant suport al GOB per al desenvolupament de programes educatius i altres activitats per a la conscienciació cap al respecte del medi ambient.
 33. 33. Recursos naturals – Aigua / EnergiaEn ple segle XXI hem de tenir cura de la utilització dels recursos naturalsque ens dóna el Planeta. Cada vegada som més conscients dels abusosque se n’han fet arreu del món, i per tant és necessària una majorconscienciació i més actuacions per part de les administracions.Per tot açò:• Impulsarem la creació de comunitats dusuaris per treballar conjuntament amb lobjectiu de garantir una millor qualitat per a tothom.• Impulsarem actuacions per reduir les fuites d’aigua a les canalitzacions d’abastiment d’aigua.• Reutilitzarem les aigües depurades per a la neteja dels carrers, dels parcs i de les zones esportives, així com per un servei d’aigua destinat a la neteja d’embarcacions, a més a més del rec tant públic com per a l’agricultura.• Promourem, conjuntament amb el Consell, la instal—lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a carrers, aparcaments públics i altres ubicacions que tenguin demanda. Així com a llocs privats que puguin ser interessants, com benzineres o hotels, amb l’acord amb dels propietaris.• Renovarem la flota de vehicles municipals amb vehicles elèctrics i híbrids.• Proposarem la instal—lació d’energia solar fotovoltaica a espais municipals.• Promourem la informació sobre les ajudes disponibles per a les persones que vulguin implantar energia solar tèrmica.• Durem a terme campanyes de sensibilització i conscienciació a les persones sobre la eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’aigua i d’electricitat, com a una manera d’estalviar.
 34. 34. PortEl port de Maó, per la seva fesomia característica i singular, té totes lespossibilitats per esdevenir un espai de referència a la ciutat, quant aconcentració d’activitat comercial i de serveis, vinculada al turisme i al’oci dels maonesos i visitants, a part d’acollir també altres usos deforma equilibrada, com és el turisme de creuers, la indústria nàutica i elsrecreatius, per a embarcacions de diferent eslora, així com les activitatssocials del Club Marítim.Per tot açò proposam:• Facilitar nous recursos que fomentin els desplaçaments sostenibles pel port i entre el port i la ciutat, com són els mecànics (3 ascensors), el transport públic o un sistema de lloguer de bicicletes.• Oferir una veritable connexió dels principals punts d’interès cultural i turístic, ja sigui a través d’autobús terrestre o transport públic marítim).• Crear una xarxa integrada de transport públic, oferint diferents recursos interconnectats: bus regular, tren turístic, transport públic marítim i lloguer de bicis.• Un preu de bitllet públic i integrat, és a dir que un mateix bitllet serveixi per fer ús dels diferents transports.• Zona de prioritat per als vianants, on aquests tenguin preferència sobre els vehicles particular. La zona compresa des del parc Rochina fins a la costa de Corea, entre les 18-07 hores, durant els mesos d’estiu, permetent el pas de vehicles especials, de servei públic i durgències.• Creació de noves bosses d’aparcaments gratuïtes amb fàcil accés al port: a lactual estació marítima, al Cós Nou (on sha dubicar la nova terminal). També es preveu la creació de noves zones daparcament a
 35. 35. cala Figuera, a sa Colàrsega i a la zona del Claustre del Carme (Antiga Seat).• Obertura, en col—laboració amb el Ministeri de Defensa, dun itinerari de passeig per lentorn de la Base i lilla Pinto, que tindrà el tractament de parc i que servirà daccés per a les activitats dinterès públic que es realitzin en aquests enclavaments.• Per facilitar l’accés al port, es construiran tres ascensors, un que ja s’està instal—lant i els altres, a la zona de Rochina i el Claustre, i a l’entorn de Sant Francesc, respectivament.• Creació duna línia circular de bus que connecti la part alta de la ciutat amb el port i amb horari també nocturn.• Un tren turístic que connecti els dos extrems de la zona de vianants i que permeti també fer un passeig pel port de manera còmode i accessible a tothom.• Bus marítim que connectarà la part de la ciutat del port amb sAltra Banda i altres punts d’interès cultural, històric i comercial.• Enclavament de dos punts de lloguer bicis, que seran origen per a excursions bé dins el port o a la mateixa ciutat, bé de recorreguts més llargs, com pels camins rurals, a les platges, a s’Altra Banda o s’Albufera.
 36. 36. UNA NOVA ADMINISTRACIÓAl llarg dels dos darrers anys, arran de la crisi econòmica, en lesadministracions públiques hem començat el procés de reforma de lespròpies estructures administratives. La necessitat d’ajustar el pressupostha estat, sense dubte, l’inici del projecte del canvi. A la voluntat demillorar la gestió per disposar d’una administració estable s’hi afegeixuna reflexió més profunda sobre la missió del propi Ajuntament.Els ens locals són els primers que serveixen a la seva comunitat, unasocietat que es mou a un ritme de canvi creixent i que demanda al seuAjuntament, com a ladministració més pròxima, que pugui assolir elsnous objectius que requereix.Per atendre aquestes necessitats i continuar estant al costat de la gent,durem a terme una reforma de les àrees de gestió municipal, perorientar-les a donar noves respostes a les demandes de la ciutadania,mitjançant la innovació permanent i el clar impuls d’una governançaactiva, per satisfer les expectatives dels vesins i vesines.El model actual ha fet la seva funció, però ara és necessària la sevasuperació, perquè shan posat en evidència algunes mancancesimportants d’acord amb els temps actuals: Un excessiu enfocamenttècnic, burocràtic i legalista.En aquest sentit, la qualitat és un objectiu fonamental per al’Ajuntament de Maó, que passa per una transformació de la culturaorganitzativa.Per fer tot açò possible, proposam, per als pròxims quatre anys:• Reduir els tràmits burocràtics i fer un redisseny de tots els processos.
 37. 37. • Adaptar les ordenances municipals per aconseguir una major agilitat en la seva resolució, basada en la simplificació dels tràmits.• Desenvolupar les noves tecnologies en la tramitació. La “Carpeta Ciutadana” permetrà fer tots els tràmits “on line” o a través de “finestres electròniques”, situades al carrer.• Fer una nova definició de la Carta de Serveis, que especifiqui els compromisos de cada una de les àrees.• Crearem el Telèfon Ciutadà, que esdevindrà un canal directe entre l’Ajuntament i la ciutadania. Permetrà gestionar les incidències, reclamacions i els suggeriments.• Donarem resposta a consultes en 72 hores.• Implantarem sistemes de qualitat en tots els serveis.• Incrementarem la participació dels maonesos i maoneses en els afers públics, mitjançant el desenvolupament efectiu del Reglament de Participació Ciutadana.• Potenciarem la figura del Regidor/a de Barri, com a primera eina datenció a la ciutadania.

×