Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa electoral del Consell Insular de Menorca (maig 2011)

1,024 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa electoral del Consell Insular de Menorca (maig 2011)

 1. 1. 2
 2. 2. 3
 3. 3. 4
 4. 4. 5
 5. 5. PERQUÈ GUANYI MENORCA Amb aquest programa electoral per al Govern de Menorca els Socialistes de Menorca tornam a fixar el nostre compromís amb la ciutadania d’aquesta illa. Les circumstàncies en què feim aquesta proposta són noves: l’accelerada evolució social, industrial i tecnològica de les últimes dues dècades a les societats avançades, juntament amb l’afectació a Menorca de la greu crisi econòmica i financera global demanen noves respostes per part dels socialistes. Però també l’experiència de govern dels darrers anys en les institucions de l’illa i la consecució de determinats objectius què ens havíem marcat, com hagi pogut ser la protecció del territori, participen del replanteig de la nostra proposta El resultat és un nou projecte per Menorca. Un projecte on des del manteniment dels valors socialistes, reorientarem la nostra acció política dedicant la majoria de recursos i esforços a reactivar la nostra economia i a acompanyar qui més ho necessiti durant aquests moments de dificultats. Sempre hem estat al costat de les persones. Ara hi serem més que mai. Prestant especial atenció a les famílies que pateixen l’atur i les conseqüències més dures de la crisi. Atenent de molt a prop les seves necessitats. Són molts els canvis a dur a terme. Hi ha valors, però, que són irrenunciables per nosaltres. Mentre la dreta vol aprofitar l’actual moment de reducció pressupostària per debilitar el sector públic en favor de determinats interessos privats, els socialistes defensam el seu valor com a garant dels drets de la col·lectivitat. Ho feim introduint-hi canvis, adequant-lo a les noves exigències. Per tirar endavant aquest nou projecte no partim de zero. L’acció dels governs progressistes dels darrers anys és motiu d’orgull per al socialistes de Menorca. Sense els seus èxits no podríem en- carar el futur amb la confiança que ho feim. Hem demostrat la nostra capacitat de treball. Volem seguir demostrant-la. Comptant amb la participació de tots. Redirigint esforços i inversions. Presentant un ambiciós nova via per a la reactivació econòmica. Fent possible que l’estabilització ja apuntada pels indicadors econòmics es transformi en una vertadera recuperació. Esteim al davant d’un projecte amb noves propostes i noves maneres de fer. L’objectiu, però, és el de sempre: fer de Menorca cada dia un lloc millor per viure-hi. On des de la defensa dels drets de la col·lectivitat i l’atenció a les dificultats de les persones, cada un dels menorquins pugui6
 6. 6. lliurement tirar endavant el seu projecte.Una Menorca que lluita contra l’atur. Que reactiva la seva economia preparant-la per a lesexigències del món que sortirà de la crisi. Sense caure en la trampa d’apostar per opcionsbeneficioses al molt curt termini que acaben convertir-se en càrregues per al futur.Una Menorca que innova les seves maneres de fer, a tots els nivells, que utilitza les novestecnologies per convertir en avantatges moltes de les limitacions fins ara imposades per lainsularitat. Que aprofita el seu atractiu territorial i social per convertir-les en la base delcreixement d’un nou sector econòmic.Una Menorca que, des de la seva identitat i recuperació de la centralitat mediterrània, volobrir-se al món. Perquè entén la dinàmica d’un món globalitzat i té molt per oferir.Una Menorca amb unes connexions aèries dignes, amb preus i freqüències que permeten undret a la mobilitat equiparable als de la resta de l’estat.Una Menorca que inverteix de veritat en la formació, convençuda que és la única manerad’assegurar la viabilitat de les nostres empreses i que tothom disposi d’un lloc de treball digne.Una Menorca conscient de la interrelació de tots els seus sectors productius i que afronta elsseus reptes de manera conjunta.Una Menorca que defensa els drets de la ciutadania a través d’unes administracions eficients,austeres i ràpides en la resolució de les sol•licituds dels ciutadans.Una Menorca que potencia les capacitats del seu sector agrari. Que creu en la qualitat i lespossibilitats de comercialització dels seus productes a través de l’obertura de nous mercatsencara per explotar.Una Menorca que renova la seva indústria a través de la innovació en el camp tecnològic,millorant els seus processos de producció i la comercialització dels seus productes.Una Menorca conscient de la importància del turisme, de la necessitat de millorar la seva ofertatradicional i de combatre l’estacionalitat a partir de productes turístics especialitzats sobre labase de l’esport i del patrimoni natural, cultural i patrimonial.Una Menorca amb una activitat comercial de qualitat que permeti satisfer les necessitats decompra dels ciutadans en les millors condicions de preu i servei. Una activitat comercial quealhora dinamitzi els centres de les nostres ciutats gràcies al seu paper aglutinador d’altresactivitats. 7
 7. 7. Una Menorca que acompanya les persones en aquests moments de dificultat. Ara més que mai. Atenent les necessitats del moment. Dotant-les de recursos per al futur. Una Menorca que fa arribar els serveis socials a totes i cadascuna de les persones que ho necessiten. Tenint especial cura amb les persones en situació de dependència. Una Menorca amb una ordenació territorial i costanera que preserva els seus valors ambientals i paisatgístics, conscient de la seva importància per a qualitat de vida dels ciutadans, però també del potencial econòmic del seu aprofitament respectuós. Una Menorca amb una mobilitat basada en unes carreteres renovades. Amb més capacitat i seguretat. Integrades en el paisatge i consumint el mínim de territori imprescindible. Reforçant el seu transport públic. Apostant per una mobilitat més respectuosa amb el medi i convertint en realitat la implantació del vehicle elèctric. Una Menorca amb un govern que defensa els interessos dels seus ciutadans. Que creu fermament en la participació ciutadana com a element imprescindible per al manteniment del sistema democràtic. Que estableix ponts de diàleg amb l’oposició i la discrepància. Una Menorca conscient de la necessitat d’una adequada vertebració territorial. Que reconeix el paper del municipis. Que participen de les decisions del Consell Insular i en reben el seu suport. Una Menorca que pren les seves decisions. Amb un govern propi, el Consell Insular, que ha d’assumir, amb les dotacions econòmiques adequades, totes les competències previstes a l’Estatut d’Autonomia. Una Menorca conscient de les dificultats actuals però que mira amb confiança al futur. Una Menorca que vol créixer reforçant la justícia social i sense renunciar al manteniment del bon estat dels seus recursos. Perquè guanyin els menorquins i les menorquines. Perquè guanyi Menorca.8
 8. 8. LA REACTIVACIÓ ECONÒMICALa situació en què formulam la nostra nova proposta política per Menorca no és la mateixa queen ocasions anteriors. Els canvis socials, industrials i tecnològics dels darrers anys, juntamentamb la irrupció de la greu crisi econòmica i financera mundial estan tenint una incidència directaa Menorca. El fenomen es produeix a més, sobre la base d’unes particularitats pròpies en què elfactor insular i l’estructura del sistema productiu actuen com a factors determinants.La conseqüència més dura de tot plegat és el creixement de l’atur. És així tant pel querepresenta quant a la disminució de la disponibilitat total de recursos per a la nostra políticad’igualtat d’oportunitats, com pel que representa aquesta difícil experiència per a les famíliesque el pateixen.La prioritat de la nostra proposta política serà, per tant, la de lluitar contra l’atur. Alhora, tambévetllarem perquè ningú quedi enrere ni es produeixi una disminució en l’atenció i la defensa delsdrets dels ciutadans.Tirarem endavant aquest propòsit de lluita contra l’atur a través de l’establiment d’un fermcompromís amb el sistema productiu de Menorca. Un compromís que no és nou perquè ja haprotagonitzat la gestió duta a terme pel Consell des de la irrupció de la crisi econòmica. 9
 9. 9. Pla per una nova via menorquina del creixement L’objectiu dels socialistes de Menorca és l’avanç de la justícia social a la nostra illa. Aquest avanç, ara alentit pel creixement de l’atur i la reducció de la capacitat de despesa pública, demana el nostre més decidit impuls al sector productiu per tal d’accelerar la seva reactivació. Però no es tracta únicament d’aconseguir una recuperació ràpida i a qualsevol preu. Esteim convençuts que les opcions d’aparent benefici ràpid proposades per la dreta, com pot ser la basada en el consum territorial i la renúncia a les fites de benestar social assolides, no només no reforcen el sistema productiu sinó que ràpidament esdevenen càrregues per al futur. Per contra, la nostra proposta pretén fer front a les dificultats actuals a partir d’un plantejament perfectament definit, consistent a preparar el sistema productiu menorquí per al món que sorgirà de la crisi. Ja es perfilen les noves tendències mundials. Les noves tecnologies, per exemple, exigiran societats cada dia més capaces de respondre al canvi permanent. La formació laboral, comercial i empresarial continuades, l’accés a la informació i el coneixement, així com l’eficiència a tots els nivells, seran condicions imprescindibles per al creixement econòmic i social. Hem de treballar per estar al costat del nostre sistema productiu en el trànsit cap a aquest nou model. Però també és la nostra obligació la promoció de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i l’articulació d’espais de participació, no només com a mitjans per afavorir nous climes de relació dins l’empresa, sinó també pel paper que juguen en l’increment de la productivitat. I tot amb l’objectiu d’aconseguir una economia més competitiva i estable, més respectuosa amb el medi ambient i que ens permeti seguir avançant socialment. La nostra proposta de Pla per una nova via menorquina del creixement es fonamenta en la consideració de l’estructura econòmica menorquina com a la suma de diferents modalitats de producció de riquesa relacionats íntimament entre sí. Sobre la base d’aquest convenciment, hi intervindrem des dels següents eixos d’actuació transversal: - L’obertura de Menorca al món: les noves tecnologies i el transport. - La innovació: nous productes, noves maneres de fer. - La formació. - La millora de la gestió pública i la simplificació administrativa Per millorar la supervisió de la consecució dels objectius i la correcció de les accions en el cas que aquests no s’assoleixin o ho facin de manera insuficient:10
 10. 10. - Crearem un gabinet d’assessorament econòmic. Estarà format per professionals de reconegutprestigi estatal, tindrà caràcter consultiu, no estarà sotmès a l’organigrama del Consell i els seumembres no rebran retribució. També formarà part de la seva comesa la creació d’un ampli marcde contacte i cooperació amb entitats privades.· L’obertura de Menorca al mónEl canvi continu és una de les característiques de la globalització del món de les democràciesoccidentals. Es dóna a tots els nivells: les modes, els hàbits de compra, els corrents culturals, lesformes d’organització, etc. evolucionen contínuament. Podem fer les valoracions que vulguemsobre la seva conveniència. Segurament n’hi ha molt de criticable. Açò no obstant la realitats’imposa, i les seves conseqüències es deixen sentir arreu.Els socialistes de Menorca tenim clar que la indiferència o el tancament al davant del fenomenno pot oferir més que les seves conseqüències negatives. Implica perdre el timó, deixar-searrossegar i ser víctima de la seva potència. Per contra, es pot prendre una actitud ben diferent iacceptar el repte.Hem d’acceptar aquest repte i fer una passa endavant. N’esteim convençuts. Tenim molt aguanyar-hi, però també molt a perdre si hi renunciam. És per açò que els socialistes treballaremper avançar en l’obertura de Menorca al món.Ho hem fet altres vegades. I quan ha estat així s’han donat les condicions propícies per alcreixement econòmic i del benestar per a les persones. Hem de recuperar l’empenta, lapredisposició a anar a cercar el món, de sebre què ofereix i demana.Tenim el potencial per treure’n molt de profit. La identitat, el territori, el treball i la nostra tradicióde gent emprenedora ens permeten encarar el futur amb confiança. Els socialistes volem lideraraquest camí, des de la justícia, assegurant la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, perquè,n’esteim segurs, és el camí per garantir un major benestar per a tots i cadascun dels menorquins imenorquines.El transport i la seva rapidesa esdevé mitjà necessari per tirar-ho endavant. Ara més que maipersones, béns i informació viatgen constantment. Menorca necessita entrar de ple en aquestadinàmica, i ho pot fer perquè, des del manteniment de la seva identitat, té molt per oferir. 11
 11. 11. LES NOVES TECNOLOGIES Abans del desenvolupament de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’intercanvi de les idees i la informació estaven lligades al transport físic de les persones i les mercaderies. La distància o la insularitat podien representar-hi, per tant, limitacions. A dia d’avui, aquestes limitacions estan en condició de desaparèixer. I no només açò: en segons quins contextos, poden fins i tot representar un atractiu per al creixement econòmic. La seva implantació ha de permetre avançar enormement en l’augment de la competitivitat de tota la nostra activitat econòmica. El desenvolupament del teletreball, del disseny industrial, de la recerca científica, l’obertura de noves vies de comercialització directa dels productors i dels establiments turístics són només alguns dels seus exemples. També la participació ciutadana i la formació han de veure’s-hi reforçades. La implantació de les TIC representa, a més, l’avantatge de no implicar alteracions en el manteniment del bon estat del medi ambient i el paisatge. En aquest sentit, la combinació de l’atractiu territorial i social de la nostra illa amb la desaparició d’una part molt important de les limitacions imposades per la nostra insularitat han convertir Menorca en un escenari apte per al seu desenvolupament com a nou segment de creixement econòmic. Per tot plegat, avançarem decididament en el desplegament de les TIC a Menorca a través de les accions següents: - Implantarem l’eix principal de fibra òptica de 100 MB assegurant la seva arribada a tots els polígons industrials, centres escolars i administracions. - Tirarem endavant la connexió directa de la línia de fibra òptica de Menorca amb Barcelona. A través de l’acord amb les diferents administracions afectades i el sector privat, canviarem la nostra actual situació de cul de sac de línia en favor d’una estructura en xarxa que ens assegurarà major rapidesa i capacitat. Es tracta d’una primera passa per aprofitar la nostra posició de centralitat a la Mediterrània occidental i convertir Menorca en eix de la xarxa de telecomunicacions de gran velocitat que connecti per mar la mediterrània central amb l’occidental. - Continuarem amb la implantació de la Xarxa d’internet sense fils per assegurar l’arribada d’internet a tot el sòl rústic i urbanitzacions turístiques.12
 12. 12. EL TRANSPORTLes connexions aèries i marítimes tenen una incidència directa en el desenvolupament de lanostra activitat econòmica. En el cas del turisme, el seu bon funcionament quant a preu,freqüències i destinacions esdevé un requisit indispensable, especialment pel que fa a lareducció de l’estacionalitat.Necessitam de bones comunicacions aèries i marítimes per tal de generar oportunitats per alsector turístic i als potencials nous sectors de la indústria de la innovació i el coneixement, totarticulant una xarxa de comunicacions amb la península i amb les principals ciutats europees.Però necessitam sobretot resoldre la crònica insuficiència de rutes, freqüències i preu de lescomunicacions amb la resta de les illes i amb la península.Es tracta de satisfer un dret irrenunciable. Cap dels distints governs d’Espanya no ha estat capaçde resoldre el dèficit de comunicacions aèries tot i els esforços econòmics realitzats(especialment amb l’increment fins al 50% del descompte de resident propiciat per José LuísRodríguez Zapatero). Hem d’impulsar noves solucions que possibilitin que la ingent quantitat derecursos que es destinen al transport aeri dels menorquins repercuteixin en la satisfacció del dreta disposar d’unes comunicacions aèries suficients en rutes, freqüències i preu.Proposam la revisió del sistema de bonificacions per residència per tal de destinar els ingentsrecursos destinats actualment a fer front al descompte del 50% per:- Establir una Nova Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre-illes. Es tracta decanviar l’actual sistema de preus flexibles per l’establiment d’un preu únic i universal de caràcterpolític d’aproximadament 30 euros, tot garantint a través d’un concurs públic la suficiència enquant a freqüències, capacitat i horaris així com els paràmetres de qualitat, puntualitat iseguretat exigibles.- La fixació de mecanismes d’intervenció que, des del respecte a la lliure competència, necessàriaper tal de no perjudicar la nostra oferta turística, permetin destinar els recursos públicsnecessaris a establir garanties de suficiència quant a horaris, freqüències i preus en les líniesestratègiques (Barcelona i Madrid) durant tot l’any.El transport marítim juga un paper complementari però imprescindible de l’aeri per al transportde persones. Però és essencial i estratègic per tal de garantir la suficiència de l’abastiment deproductes de consum, de matèries considerades perilloses (oxigen quirúrgic, asfalt, etc.) i dematèries primeres per a les nostres indústries així com per a l’exportació.Per tal de garantir la suficiència de capacitat, especialment de càrrega, i un preu just, en lesconnexions marítimes amb la península promourem el manteniment revisat dels contractes- 13
 13. 13. programes establerts per la Direcció General de la Marina Mercant amb les companyies: - Impulsarem els mecanismes de Servei Públic establerts per la Llei de Transport Marítim de les Illes Balears per garantir la suficiència de les connexions amb Mallorca. · La innovació: nous productes, noves maneres de fer La innovació, açò és la creació de noves opcions i maneres de fer, sempre ha atorgat avantatge en els intercanvis comercials a qui la posseeix. L’actual rapidesa del transport i la seva consegüent eliminació de molts dels impediments de la distància la fan ara més necessària que mai. La innovació a Menorca ha de venir per la via de la qualitat i la diferenciació. Les opcions basades en la disminució de preus han de descartar-se. La seva incidència ha de fer-se extensiva a tots els sectors productius, i en tot moment ha de tendir a configurar una marca per a Menorca que la identifiqui amb la qualitat i la sostenibilitat ambiental i paisatgística. LA INNOVACIÓ EN EL MÓN AGRARI La producció agrària menorquina es caracteritza per una gran especialització en el sector lleter per a l’exportació. El transport i els costos de producció causats, entre altres qüestions, pel cicle del farratge mediterrani encareixen la producció de la llet que, per altra banda, s’està comercialitzant a preus cada dia més baixos. El manteniment del sector, de fet, depèn en alt grau de les subvencions i de les directrius de la política agrària de la Unió Europea. A les dificultats actuals s’hi afegirà properament un canvi importat quant a aquesta política europea. Es tracta ni més ni manco de la desaparició de les quotes lleteres, coda que implicarà l’arribada als mercats d’una enorme quantitat de llet barata de procedència atlàntica, que sempre tindrà per força uns costos de producció més baixos. Però no tot ens juga a la contra. L’especialització lletera també ha permès la consolidació d’un producte de qualitat com és el formatge de Menorca. En tractar-se d’un producte amb valor afegit, no està tan sotmès a les fluctuacions dels preus del mercat. Per consolidar el seu potencial i reforçar el seu paper com a marca competitiva en els mercats, hem d’incidir en la millora de tots els seus processos d’elaboració. Per aquest motiu: - Crearem un Observatori de la Llet. A partir del Consell Regulador i del Centre de Capacitació i14
 14. 14. Experiències Agràries, els productors interessats seran assessorats directament en tots elsprocessos des de la sembra del farratge fins a la curació del formatge, amb l’objectiu d’avançarcap a una vertadera configuració empresarial de la seva activitat, conèixer la seva rendibilitatreal i millorar la qualitat a tots els nivells, assegurant així una base sòlida sobre la qual preparar lamarca per augmentar la seva capacitat de competició en els mercats.- Iniciarem els treballs per aconseguir una major homogeneïtzació d’una part de la producció delformatge de Menorca. L’objectiu és l’establiment d’unes condicions de producció i curatcooperatiu basats en criteris de qualitat extrema que pugui significar un abans i un desprésquant a l’increment del seu grau de prestigi entre els consumidorsLa innovació també ha de fer-se extensiva a la comercialització del producte. A partir del treballper la millora de la qualitat del formatge:- Destinarem una part important dels recursos per obrir nous mercats per al formatge deMenorca a partir d’una nova i ambiciosa estratègia comercial.La consolidació de la marca en nous mercats també ha de servir per a augmentar les possibilitatsde comercialització d’altres productes agraris, que també seran objecte d’accions per a la millorade la qualitat.LA INNOVACIÓ EN EL TURISMELa innovació el Turisme ha de venir per les vies de la comercialització del nostre producteprincipal, el de sol i platja, i per l’aposta decidida per nous productes especialitzats en què valorsnaturals i la indústria cultural permetin l’aparició de noves iniciatives empresarials. Sóniniciatives que ens han de diferenciar, han de poder allargar la temporada i ens han de permetreseguir consolidant una marca de destí sostenible i respectuós amb el medi ambient. Peraconseguir-ho:- Assegurarem el manteniment d’un un alt volum d’ocupació turística a través de la ja iniciadasignatura de convenis amb els principals tour operadors internacionals (Tui Travel, Cosmos/Mo-narch, Thomas Cook, Tui Alemanya, Rewe), de manera que: · Els tour operadors seran els encarregats d’executar campanyes de màrqueting dissenyades aMenorca des del consens entre el Consell Insular i l’empresariat turístic. · Els tour operadors adoptaran el compromís de contractar un major nombre de slots aeris, demanera que Menorca disposi així a d’una major capacitat aèria i pugui incrementar el muntanttotal de turistes. 15
 15. 15. - Obrirem el mercat turístic rus. Mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb els principals tour operadors russos, establirem una connexió aèria directa entre Menorca i Moscou. A més, se seguiran duent a terme els viatges de familiarització amb agents de viatge russos i es col·laborarà amb l’Oficina Espanyola de Turisme de Moscou per a la realització de press trips (viatges de periodistes) perquè escriguin sobre la destinació i es consolidi el posicionament de Menorca en aquest nou mercat. - Consolidarem l’obertura dels mercats polonès i txec. Ho farem renovant la nostra col·laboració amb aquests mercats emergents mitjançant la signatura dels corresponents convenis de col·laboració. - Seguirem amb la nostra campanya “Promobús” al Regne Unit i a Alemanya. Repetirem aquesta campanya a causa del balanç positiu fet per part de la pràctica totalitat de l’empresariat menorquí, que ens du ara a fer-la extensiva a Alemanya. - Augmentarem la connectivitat aèria de Menorca amb les principals ciutats europees. El primer nou objectiu és França. Després de l’experiència de connectar París amb Menorca, els nostres convenis amb les companyies aèries estan donat els seus fruits i permetran ara triplicar la capacitat aèria del primer any. Per açò mantindrem aquests convenis i seguirem treballant per la consolidació de l’interès per Menorca per part dels tour operadors francesos com a primera passa en la continuació d’aquest treball en nous mercats europeus encara insuficientment explotats. - Seguirem establint convenis de màrqueting amb tour operadors i aerolínies per tal de maximitzar la nostra visibilitat en els diferents mercats emissors. - Continuarem treballant amb el sector empresarial en el disseny i la implementació de nous productes turístics tematitzats, caracteritzats per l’ús sostenible del nostre patrimoni natural per a la creació d’experiències turístiques úniques i diferencials. - Treballarem per incrementar el volum del turisme de creuers a Menorca. A partir de l’acord entre administracions i les empreses del sector crearem estratègies de comercialització que permetin la recuperació d’aquesta modalitat turística. La seva promoció ha de dirigir-se a millorar un tipus de turisme especialment interessant per al comerç i l’activitat turística complementària durant la temporada mitjana. - Impulsarem juntament entre Consell i ajuntament de Maó, i amb l’exigència de l’ obligada participació de l’Autoritat Portuària, un pla de promoció propi per creuers al port de Maó, de dimensions i característiques adequades a les possibilitats del port. - Potenciarem la marca “Menorca Reserva de la Biosfera” com a reclam turístic-esportiu.16
 16. 16. - Demanarem la participació rellevant i decisòria del Consell Insular i l’ajuntament de Maó enla gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau per tal de situar aquest espai en el centre de lapromoció turística lligada a la natura.- A través de la coordinació entre les diferents administracions implicades, farem les passesnecessàries per gestionar l’Aeroclub des de Menorca. Es tracta d’aprofitar unes instal·lacionsúniques en el nostre entorn mitjançant l’oferiment d’un producte turístic diferenciat de primerordre. La nostra centralitat en el Mediterrani occidental ens permet aspirar a convertir-nos endestinació del turisme aeronàutic europeu, amb especial recorregut en les temporades mitges,quan la meteorologia dificulta la seva pràctica en l’Europa central i del nord. La proposta per ala seva gestió ha d’incloure l’oferta de modalitats com el vol lleuger i la capacitació i reciclatgede titulacions aeronàutiques com a complements a paquets turístic especialitzats. A més, hemd’aspirar a convertir les seves instal•lacions en seu formativa aeronàutica i poder utilitzar-les permillorar l’agilitat de les nostres connexions mèdiques d’urgència amb l’exterior. Tot l’anteriorassegurant el mantenint de l’activitat actual i garantint la mínima afecció ambiental i territorial.- Promourem el Camí de Cavalls en l’àmbit del senderisme internacional a partir de la sevacondició de Gran Ruta homologada. També ho farem en circuits de especialitzats de difusió de labicicleta de muntanya i del turisme eqüestre.- Posarem en marxa una xarxa de rutes cicloturístiques de 1000 Km de longitud.- Promocionarem el cicloturisme, el senderisme, les rutes eqüestres, (carreres i circuitsd’orientació), l’escalada, la geologia i l´espeleologia.- Posarem en funcionament una aplicació informàtica amb format de pàgina web per a lacentralització de la informació de les activitats de turisme actiu de l’illa. Inclourà unconfigurador de rutes cicloturístiques, eqüestres i de senderisme a partir de paràmetres comlongitud, dificultat i atractius associats. Serà accessible des de la pàgina turística institucional i elsoftware relacionat amb la localització geogràfica podrà ser utilitzat lliurement per les empresesdel sector per a l’elaboració de les seves pròpies pàgines web.- Prestarem especial atenció a les activitats nàutiques. Establirem línies de promoció per a la velalleugera, el piragüisme, el caiac de mar, el submarinisme i la fotografia subaquàtica.- A partir de l’acord amb les estacions nàutiques i les administracions implicades, sol·licitarem laconcessió per a la implantació d’almanco dues instal•lacions per a la centralització de lesactivitats nàutiques en platges urbanitzades. En aquests espais s´hi localitzaran les empresesdedicades als esports i activitats nàutiques de la zona per tal que l’usuari hi tengui més fàcilaccés. 17
 17. 17. - Establirem una convocatòria pública d’ajudes a entitats i empreses per a la celebració d’esdeveniments esportius singulars. Crearem un calendari d’aquests esdeveniments amb l’objectiu que actuïn com a reclam turístic-esportiu en temporada mitjana i baixa. Tots els projectes esportius tindran una especial sensibilització envers el medi ambient. - Potenciarem el turisme actiu entre el col•lectiu de persones grans mitjançant els programes de l’INSERSO. - Promourem el turisme esportiu accessible a persones amb discapacitat. LA INNOVACIÓ EN ELS PROCESSOS INDUSTRIALS La innovació tecnològica en els processos productius i de les comunicacions ha de permetre’ns de treure profit de la nostra centralitat mediterrània tot superant les dificultats de la insularitat. Hem d’articular sinèrgies estratègiques de caràcter tecnològic i comercial amb el nostre entorn geogràfic i cultural que, des del respecte mutu, ens permetin de recuperar un paper central en les relacions mediterrànies i, per tant, una major fortalesa en l’impuls de projectes estratègics que redundin en la millora del nostre sistema productiu. La innovació en el sector industrial ha de representar la millora dels seus sistemes de producció, gestió i comercialització. Però també la recerca de noves oportunitats d’ocupació en sectors d’ampli recorregut com és la indústria nàutica, la recerca científica o la producció de béns immaterials. La indústria de la cultura i dels valors patrimonials i, especialment, la capacitat de producció en sectors vinculats al coneixement, a la investigació, a les noves tecnologies i al disseny industrial d’alta especialització, esdevindran camps on poden sorgir alternatives productives de futur si arbitram les mesures necessàries per transformar en oportunitats les enormes potències de Menorca i de la societat menorquina. Per tot açò: - Potenciarem la formació empresarial a través del Pacte Insular per l’Ocupació per tal de millorar tots els processos industrials en el sentit d’encaminar-los cap a les noves tendències dels mercats en què la responsabilitat social i la conciliació de la vida laboral amb la familiar han de jugar un paper en la millora de la nostra competitivitat. - Establirem mecanismes d’interlocució que permetin posar en contacte els menorquins formats i residents fora de l’illa amb el teixit empresarial menorquí. - Treballarem per l’establiment d’una marca comercial que abarqui la totalitat de la producció industrial menorquina en què la qualitat i la sostenibilitat ambiental siguin els principals18
 18. 18. elements diferencials.- Crearem una campanya de promoció per a l’àmbit empresarial internacional basada enl’atractiu paisatgístic i de qualitat de vida de la nostra illa com en la nostra voluntat d’incentivar laimplantació d’empreses de caràcter tecnològic.- Durem a terme campanyes de promoció del teletreball.- Amb l’objectiu de triplicar la contribució de les iniciatives de caràcter tecnològic i de serveis ales empreses, potenciarem el paper del Parc Bit com a element aglutinador d’aquestes activitats.- Potenciarem el Centre de Referència de la Mar per estimular l’activitat de la indústria nàutica iels seus serveis associats.- Treballarem per aconseguir els espais suficients perquè el Port de Maó esdevingui centreprincipal de manteniment de grans embarcacions de la Mediterrània occidental.- Construirem el Centre d’Interpretació de la Reserva de Biosfera de s’Enclusa, en l’actualitatcandidat a convertir-se en seu mundial de les Reserves de Biosfera illenques i de zonescostaneres, com a referent en la investigació en l’àmbit de la relació entre l’activitat humana i elmedi natural.- Potenciarem el Centre de Recerca de la Mola a través de la celebració de cursos i congressos enl’àmbit de la investigació marina.· La formacióL’aposta per la formació és un element clau per aconseguir augmentar la competitivitat delnostre sistema productiu. La constant demanda d’adaptació a les noves necessitats deproducció i comercialització requereix d’unes persones treballadores i empresàries méspreparades per afrontar els nous i canviants reptes del món globalitzat.L’anomenada societat de la informació i el coneixement ens planteja nous esforços que hem desaber afrontar des del punt de vista tecnològic però també formatiu. Hem de fer possible l’accésa les noves tecnologies per a tota la ciutadania, però al mateix temps hem de dotar aquestaciutadania dels coneixements necessaris per a fer-ne un ús que li permeti accedir-hi d’unamanera més lliure i responsable. La formació en l’ús de les noves tecnologies és un dels factorsmés importants a l’hora de poder obrir-nos al món i treure’n el màxim rendiment de lespossibilitats que ens ofereix: formació a distància, accés a nous mercats laborals o emissors,promoció personal i comercial, etc. 19
 19. 19. Per açò serà necessari vertebrar els mecanismes necessaris perquè l’accés a aquesta formació sigui possible per a tots, independentment de la seva edat, formació inicial, origen, etc. La nostra voluntat de posar els mitjans necessaris per obrir Menorca al món que s’està gestant ens duu a atorgar un gran protagonisme a les polítiques actives d’ocupació en la nostra proposta de Nova via menorquina del creixement. Per polítiques actives d’ocupació entenem conjunt de programes i mesures d’orientació, ocupació i formació que tenen com a objecte millorar les possibilitats d’accés al mercat dels desocupats i l’adaptació de la formació i requalificació per l’ocupació de les persones treballadores, així com totes aquelles adreçades al foment de l’esperit empresarial i l’economia social. Incidirem en la millora del nostre sistema productiu a través de les polítiques actives d’ocupació mitjançant l’aplicació de mesures estructurades a l’entorn de quatre línies d’actuació: la creació d’empreses, la millora professional, l’orientació laboral, i la innovació. Per assegurar una unidireccionalitat d’esforços i recursos que permeti l’assoliment i l’avaluació dels objectius marcats, hem de consensuar el marc d’actuació de cadascuna de les administracions i agents socials que intervenen l’àmbit formatiu, educatiu i laboral. És per açò que des del Consell de Menorca: - Impulsarem la creació d’un Pacte Insular per a l’Ocupació, en el qual hi hauran de participar diverses conselleries del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular, els ajuntaments i els agents socials. En el context d’aquest pacte s dissenyaran totes les línies formatives de l’illa necessàries per millorar les condicions del mercat laboral, dotar de major preparació els nostres treballadors, treballadores i empreses, i combatre l’atur. LA INICIATIVA EMPRENEDORA, MOTOR D’ACTIVITAT I D’OCUPACIÓ Convertir una idea de negoci en una empresa viable és una tasca difícil i que requereix gran esforç. Hem de donar les eines per dur-la endavant amb més probabilitats d’èxit, comptant amb l’acompanyament de personal expert. Per açò: - Seguirem potenciant el Servei de Tutorització per a Persones Emprenedores amb l’objectiu d’ajudar a la creació de 500 noves empreses. Mitjançant aquest servei, que durant els darrer mandat ha treballat amb 300, se seguirà donant assessorament a nous projectes empresarials, donant especial rellevància als que incorporin un vessant innovador, explorin nous segments d’activitat econòmica i crein llocs de feina. - Continuarem establint convenis de col•laboració amb entitats financeres dirigit a possibilitar el finançament a autònoms i microempreses assessorades pel Servei de Tutorització per a persones20
 20. 20. emprenedores del Consell Insular.LA MILLORA PROFESSIONALA més del treball a realitzar per millorar les possibilitats d’incorporació de les personesaturades al mercat laboral, també incidirem de manera decidida en la millora de la preparació deles persones treballadores en actiu. Només així podrem fer front als canvis i les exigències a quèapunten els nous sistemes de producció i organització econòmics. Per poder atendre les sevesdemandes potenciarem la flexibilització d’horaris i les possibilitats de formació a distància queofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per tot plegat:- Treballarem conjuntament amb el Govern de les Illes Balears per aconseguir fer efectiva lacertificació de la qualificació formativa a partir de l’acreditació de l’experiència professional.- Impulsarem el Pla de Formació per a l’Ocupació, que ha d’adaptar els plans de formacióprofessionals a les necessitats del nostre mercat laboral. En el context del consens a configuraren la nostra proposta de Pla Insular d’Ocupació: · Treballarem per adaptar l’oferta de formació professional, en la modalitat d’agrupamentsprofessionals, a les necessitats reals de formació del sector productiu, de manera que cadatreballador o empresari pugui optar a aconseguir la qualificació professional més adequada alseu lloc de feina i adaptar-se, així, a la progressiva transformació de l’estructura econòmica iproductiva actual.- Es dissenyaran cursos de formació en competències clau i permanent dirigits a facilitarl’ocupació i la professionalització en consonància amb les necessitats reals del mercat laboral .En aquest sentit, es potenciarà la qualificació professional i la tecnificació de les persones quetreballen en camps tan importants com:· Sector agrari, mitjançant l’adaptació dels estudis del Centre de Capacitació i experiènciesAgràries del Consell Insular a les necessitats canviants del camp menorquí.· Sectors tradicionals, com la fusteria i la ferreria.· Guies turístics especialitzats en el nostre patrimoni natural i cultural.· Turisme esportiu: senderisme, cavalls, caiac, etc.· Turisme nàutic i control i manteniment d’embarcacions i maquinària, a través de l’Escola de laMar.· Noves tecnologies de la informació i la comunicació.· Noves fonts d’energia.· Serveis a les persones.· Serveis a la comunitat. 21
 21. 21. - Proposarem l’establiment de centres formació professional integrada on es pugui fer tant la formació reglada (cicles formatius de grau mitjà i grau superior) com la formació contínua o per a l’ocupació. Cada centre hauria de coordinar els estudis de la seva família professional i famílies afins. Els relacionats amb el turisme, com informació i assistència turístiques, hauran de tendir a adaptar-se al màxim l’estacionalitat de la temporada, com ja es fa en els cicles de formació professional de cuina i restauració. - A través de l’acord entre Consell Insular, Ajuntament de Maó i Govern de les Illes Balears, es promourà la recuperació dels antics quarters de Santiago per a la implantació d’un gran complex formatiu en matèries vinculades a l’activitat turística. - Oferirem un servei d’orientació sobre estudis a distància, de manera que cadascú pugui trobar el seu propi itinerari formatiu. - Participarem en l’impuls de les beques de pràctiques professionals i formatives. Destinades a la realització de estudis o treballs per part d’estudiants universitaris o persones amb estudis superiors, la seva finalitat és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació a la vida activa o continuar amb la seva formació. - Habilitarem un servei d’assessorament administratiu per a l’homologació de títols de persones estrangeres, per tal d’ajudar a fer front a les complicacions existents i poder reduir així el número de professionals actualment forçats a exercir sense estar en possessió de la titulació correctament formalitzada. - Participarem en els programes de formació i ocupació. Mitjançant aquests programes aconseguirem apropar l’entorn laboral als programes de formació elaborant programes específics que combinen l’adquisició de competències professionals amb la pràctica laboral (escoles taller, tallers d’ocupació, programes de contractació de les persones desocupades, etc.) ORIENTACIÓ LABORAL - Proporcionarem orientació laboral, real i personalitzada a les persones en situació de desocupació, realitzant tutories individuals, de manera que, mitjançant la informació, orientació i acompanyament o altres procediments, facilitem la tasca de recerca d’un lloc de feina. - També durem a terme accions d’informació i assessorament que facilitin la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació. - Crearem itineraris personalitzats per a la millora de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant el Servei d’Orientació per a Col·lectius Vulnerables. Es desenvoluparan els següents programes22
 22. 22. destinats a:· Orientar i donar suport a la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat per l’atur.· Orientar i donar suport a la inserció laboral per a joves amb especials dificultats d’inserció.· Atendre les necessitats de persones amb risc d’exclusió sociolaboral i amb especials dificultatsd’ocupació.· Orientar i donar suport a la inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.· Orientar i facilitar la inserció sociolaboral de les persones beneficiàries de l’ajut de la RendaMínima d’Inserció. La Renda Mínima d’Inserció és una ajuda econòmica adreçada a cobrir lesnecessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat lligada a l’elaboració idesenvolupament d’un itinerari d’inserció sociolaboral. Aquesta orientació i assessorament ésdurà a terme mitjançant el Programa d’Inserció per a beneficiàries de RMI.- En col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, seguirem participant en el programa desubvencions SOIB Corporacions Locals, mitjançant el qual se seguiran contractant personesaturades que presentin majors dificultats d’inserció laboral per a l’execució d’obres i serveisd’interès general.- Participarem en la potenciació de la formació en alternança a través del programa de SegonaOportunitat, adreçat a menors de vint-i-cinc anys mancats de qualificació professional. L’accióconsisteix a destinar una part de la jornada a l’aprenentatge pràctic d’un ofici. Durant la resta dela jornada, en canvi, es treballa per garantir l’assoliment d’un nivell formatiu mínim a través del’Escola d’adults. El programa garanteix, a més, uns ingressos mínims per als joves a través de laseva contractació laboral per a un període de sis mesos.LA INNOVACIÓ EN LA FORMACIÓUna aposta clara per a la innovació, la formació en telecomunicacions i tecnologies de lainformació ha de permetre a les petites i mitjanes empreses assumir aquestes eines en els seusprocessos de negoci, de manera que incrementin la seva competitivitat i la seva productivitat.Més enllà del seu ús instrumental, també volem treballar per convertir-les en camp dedesenvolupament empresarial. Es tracta del sector de base tecnològica orientada la innovacióempresarial. Es per açò que:- A través d’infrastructures com el parc BIT i el suport de la UIB, impulsarem la posada en marxaels serveis avançats necessaris per donar suport a la innovació, la consolidació i el creixement delsector tecnològic relacionat amb la innovació empresarial. 23
 23. 23. · Agilització i simplificació administrativa Tot l’esforç en la reorientació i reactivació del sistema productiu menorquí que pretenem tirar endavant amb el nostre Pla per una nova via menorquina del creixement perd gran part del seu sentit si no va acompanyat d’un esforç addicional dels serveis administratius necessaris per a l’atenció de les necessitats dels ciutadans. Amb la voluntat que el ciutadà detecti una millora sensible de la rapidesa i la simplificació dels tràmits administratius: - Introduirem noves fórmules de gestió per a simplificar i fer més ràpida la tramitació administrativa. En destaquen dues: - La tramitació per internet, que ja comença a tenir la maduresa suficient en qüestions sensibles com ara la signatura digital i la seguretat de l’emmagatzematge de la informació. La seva utilització ha d’evitar desplaçament innecessaris i escurçar el temps destinat a l’intercanvi de documentació. - La declaració responsable, figura que permet al ciutadà el començament de l’activitat que desitja realitzar mitjançant la simple presentació d’un document on declari que ho farà acomplint tota la normativa d’aplicació. Se suprimeix així una important tasca de tramitació administrativa de control de la legalitat que se supleix per la inspecció de l’activitat una vegada s´hagi posat en marxa. - Desenvoluparem la potestat reglamentària habilitada per llei en les àrees de competència plena del Consell per tal d’agilitzar tràmits interns a través de la reducció de terminis i la declaració responsable. - Formarem i especialitzarem un equip de funcionaris del Consell Insular en àmbits de gestió concrets que es responsabilitzaran d’assessorar els ciutadans que ho necessitin en la presentació i seguiment de les seves sol•licituds. - Més enllà de les consultes o tràmits que ja es poden realitzar digitalment a través del projecte Carpeta Ciutadana, posarem en marxa la tramitació telemàtica íntegra de 20 tramitacions d’expedients dels més habituals. S’afegiran a la tramitació de consultes i operacions de més fàcil materialització, així com a la tramitació d’altres tipus d’expedients que, per qüestions de seguretat documental encara no solucionades suficientment, es faran telemàticament de manera parcial. - Per als expedients que immediatament no puguin tramitar-se íntegrament de manera telemàtica, posarem en marxa un sistema de traçabilitat a través del qual el ciutadà podrà conèixer en tot moment l’estadi de la seva tramitació a través d’internet. A l’inici de expedient es comunicarà el termini de resolució previst i a la finalització s’adjuntarà a la resolució un full24
 24. 24. explicatiu del procés seguit i la temporalització produïda.El suport permanent als sectors productius.La situació de dificultat econòmica actual demana una intervenció decidida que els socialistespretenem tirar endavant mitjançant l’execució del nostre Pla per una nova via menorquina delcreixement. El nostre suport però no s’hi limita, sinó que també inclou un seguit d’accionsencaminades a fer front a l’acompanyament i l’atenció de les necessitats quotidianes delsdiferents sectors econòmics. La proposta és la següent:· Al costat del món agrariEl nostre projecte atorga una importància estratègica al sector agrari. És així tant per la seva tascaprincipal, la productora d’aliment, com per la seva condició de modelador de l’actual paisatge,apart del paper que juga com a dipositari d’una part importantíssima de la nostra identitat itradició.Més enllà de la decidida actuació que proposam per a la reconversió de la producció lletera através del nostre Pla per una nova via menorquina del creixement, estarem al costat dels nostresagricultors i ramaders per tal de seguir fomentat pràctiques agràries sostenibles, ajudar a lamillora de la qualitat i la gestió i articular mesures per incentivar el consum de producte propi.Així mateix, també treballarem per assegurar el reconeixement del seu protagonisme en laconfiguració d’un paisatge que ha de ser gaudit pels menorquins i que és un element clau per almanteniment de l’atractiu del nostre producte turístic. Per tot açò:- En coherència amb la declaració de Reserva de Biosfera, donarem continuïtat al ContracteAgrari per tal d’incentivar les pràctiques més sostenibles i que assegurin el manteniment o lamillora paisatgística. Hi reforçarem les accions que permetin incrementar el gaudi respectuós delterritori com puguin ser l’obertura d’ús de camins privats, permetre la visita de béns etnològics iel manteniment del Camí de Cavalls.- Treballarem per la reorganització i simplificació dels organismes de representació del mónagrari per tal de millorar la seva operativitat i i representativitat.- Impulsarem la venda directa del producte elaborat a les explotacions com a element de milloradels preus i de reversió de la seva aportació a l’activitat turística.- Aprofitant els recursos del Centre de Capacitació i Experiències Agràries del Consell Insular de 25
 25. 25. Menorca, reforçarem el seu paper d’assistència personalitzada i damunt el terreny als productors per trobar solucions a problemes concrets. També s’oferirà assessorament personalitzat als productors interessats a conèixer la productivitat real de les seves explotacions i a millorar-la a partir dels criteris de l’eficiència empresarial, la qualitat i el màxim respecte mediambiental. - Treballarem per millorar la comercialització interna de la producció. La competència amb la producció forana no podrà venir per la reducció de preus sinó per la via de la qualitat i l’oferta de productes diferenciats. - Potenciarem al màxim les possibilitats que obre l’accés a internet de què disposarà tot el nostre sòl rústic. La relació directa amb l’administració o la comercialització per d’internet són alguns dels processos a desenvolupar a través de cursos de formació específica en el context del nostre Pacte Insular per l’Ocupació. - Posarem en marxa una aplicació informàtica per als sector agrari per tal que es puguin tramitar les gestions més habituals amb l’administració des de la pròpia explotació a través d’internet. - Impulsarem la producció ecològica. Establirem un sistema de certificació que descrigui clarament tots els processos d’elaboració seguits per tal de millorar l’atractiu per al consumidor. - Potenciarem el treball de selecció i recuperació de races i espècies autòctones, que treballarem per donar a conèixer més abastament. - Donarem suport a un pla de modernització de cooperatives com a eina per a l’avanç cap a la integració empresarial i per a la millora de la comercialització. - Seguirem donant ajuts a la incorporació de joves a l’activitat agrària en tant que actors fonamentals per a la reestructuració del sector. - Afavorirem el paper de la dona al camp com a element clau que és de l’estructura productiva agrària. Impulsarem, a la vegada, el reconeixement legal de la seva feina. - Treballarem en la ordenació forestal amb els objectius de l’aprofitament dels recursos, la revegetació dels terrenys amb risc d’erosió i el manteniment dels boscos nets. - Donarem suport a les iniciatives de les entitats socials que, d’acord amb les explotacions agrí- coles, tirin endavant mesures de rendibilització de les mateixes a través de la seva aposta per la sostenibilitat i la valorització del patrimoni natural. - Reforçarem la indústria càrnica de Menorca amb equipaments especialitzats millorant les instal·lacions existents, tenint sempre present la comercialització i la traçabilitat del producte.26
 26. 26. - Construirem i posarem en marxa un centre d’atenció sanitària amb instal•lacions quirúrgiquesper a l’atenció a cavalls i altres equins.· Al costat de la pescaEl sector professional pesquer de Menorca s’enfronta a diverses adversitats. D’entre ellesdestaquen la disminució de les captures a causa de la sobreexplotació, el progressiu encarimentdels combustibles, les petites dimensions del mercat intern i la competència amb la pesca d’oci.Açò no obstant, esteim fermament convençuts de la viabilitat del sector, una viabilitat, però, queen tot cas ha de passar per la gestió sostenible del recurs. Per açò:- Millorarem el sistema de comptabilització de captures en els nostres caladors per tal de poderconèixer més acuradament l’impacte de l’activitat sobre el medi.- Impulsarem la redacció i l’aprovació d’una Llei de Pesca que reguli i reculli les necessitats delsector per tal de garantir el seu desenvolupament dins els paràmetres de la seva sostenibilitat.- Impulsarem la creació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire com a eina de demostradacapacitat per a millorar l’estat general de les espècies marines.- Conjuntament amb les aportacions del sector i l’assessorament científic participaremactivament de les decisions relatives a la gestió. Dissenyarem l’acció formativa amb el mateixprocediment.- Millorarem la informació donada en la comercialització de la producció amb l’objectiu declarificar al consumidor la seva qualitat i procedència.- Organitzarem campanyes per a donar a conèixer els nostres productes.- Impulsarem la posada en marxa i donarem suport als punts de primera venda del peix i marisca gestionar per les confraries.- Atesa la importància econòmica i cultural que atorgam a la pesca, assegurarem un tractamentdiferenciat del sector en el desplegament de les accions del Pla Insular de la Costa per tal depoder desenvolupar la seva activitat en les condicions més òptimes possibles. 27
 27. 27. · Al costat de la indústria i l’artesania La indústria ha estat per a Menorca un dels elements definitoris en les bases del seu creixement econòmic. Així és tractada en el nostre Pla per una nova via menorquina del creixement. El seu paper, però, ha anat disminuint els dar¬rers anys. Ha estat un fenomen comú en el nostre àmbit proper, el qual hem d’entendre dins la dinàmica del creixement econòmic occidental. És l’anomenada deslocalització. A nivell mundial, l’augment de nivell de vida dels treballadors i treballadores, amb la seva subsegüent pujada dels costos laborals, ha provocat un trasllat de bona part de la producció industrial a zones amb desenvolupaments econòmics menors i, per tant, amb costos laborals molt baixos. Menorca s’ha vist afectada per aquesta dinàmica. A més, la insularitat encara hi afegeix obligatòriament uns costos afegits a qualsevol activitat exportadora. Així i tot, encara conservam exemples importants i valuosos de la nostra capacitat. Epreses que, entenent la insostenibilitat de la lluita de preus, han apostat per la qualitat i l’especialització com a elements per competir en un mercat cada vegada més global. Hem de posar a l’abast d’aquestes empreses els elements necessaris per augmentar la seva competitivitat i minimitzar l’impacte de la insularitat en la seva producció. La garantia d’una connexió de gran capacitat a la xarxa d’internet és una d’aquests elements. Les necessitats de transport de gran fluxos d’informació per a la promoció, el disseny i la formació han de quedar cobertes a través de la materialització del nostre projecte d’implantació de fibra òptica. La reconeguda qualitat de les empreses menorquines, juntament amb la clara definició geogràfica de l’illa, són una bona base per al desenvolupament d’una marca comuna de qualitat. Hem de treballar per fer possible aquesta identificació. Una marca que pot incidir en la promoció de les empreses existents, però que sobretot ha de servir de suport per a noves iniciatives empresarials. Per tot açò: - Potenciarem la formació en les tècniques de producció, capacitat gerencial i la comercialització (presencial i on line) i donarem suport a la renovació tecnològica, la innovació, el disseny i la capacitat de captació i fidelització de clients. - Afavorirem una indústria de productes de qualitat, oberta als mercats exteriors i connectada amb els altres sectors locals, sobretot els relacionats amb l’àmbit turístic. - Afavorirem la creació de sòl industrial a un preu just, tot col•laborant amb la iniciativa privada per a la seva promoció.28
 28. 28. - Donarem suport a la bijuteria i el calçat així com tots els seus entorns auxiliars per tal demantenir el lideratge de les marques consolidades enfront de la competència exterior.- Donarem suport a la creació de noves activitats econòmiques i donarem suport a la capacitatd’innovació del sector.- Promocionarem l’artesania de qualitat, tal com esteim fent amb el Centre d’Artesania deMenorca, per tal de posar-la a l’abast dels nostres visitants.· Al costat del comerçEl sector comercial juga un paper rellevant dins l’estructura econòmica menorquina. Tant per serel mitjà de vida de moltes famílies, com per ser el mitjà a través del qual els menorquins tenenaccés als béns que adquireixen.La directiva europea de liberalització de l’activitat comercial, que posa fi a la possibilitatd’introduir limitacions econòmiques a la implantació d’establiments comercials, ha anat fent elseu camí fins arribar a Menorca. Sobre la base de criteris d’ordenació territorial contemplats a ladirectiva, el Consell Insular ha adaptat els seus preceptes a les nostres particularitats mitjançantl’aprovació del Pla d’equipaments comercials. A partir de consideracions territorials, de mobilitatsostenible i respecte mediambiental, la seva ordenació ha consistit bàsicament a permetre laimplantació als polígons industrials de determinats grans establiments comercials fins araprohibits. Per contra, als polígons industrials no s´hi podran obrir nous comerços de petitadimensió ni tampoc grans establiments de venda de productes relacionats amb el shopping, ocompra associada al passeig, com pot ser la roba, que només podran ubicar-se als sòls urbansresidencials. D’aquesta manera es pretén reduir la mobilitat motoritzada innecessària, alhoraque s’incideix en la dinamització dels centres de les nostres ciutats, atesa la capacitat d’aquesttipus de comerç per generar espais propicis per l’establiment d’una major relació social entre elsciutadans.Es dóna, doncs, una nova situació comercial a Menorca definida per l’arribada d’unes granssuperfícies amb preus de venda més baixos. Pel que fa a la petita, mitjana i microempresacomercial, l’arribada d’aquestes noves modalitats de venda i el creixement de la compra perinternet obligarà a una modernització de la seva gestió, i segurament també comportarà lanecessitat de reconvertir el format d’alguns dels establiments existents. Farem costat a les novesnecessitats amb les accions següents:- Durem a terme un pla intensiu de formació dedicat a introduir processos innovadors en lagestió de la petita empresa comercial. S’incorporaran al Pla Insular per l’Ocupació i com a mínim 29
 29. 29. hauran d’abarcar: · L’atenció al client, tant directament com a través d’internet. · Les noves tecnologies de la informació i la comunicació. · Tècniques de màrqueting i d’estudi de mercat. - Treballarem per incentivar la creació de fórmules com puguin ser les centrals de compra per tal d’incidir en la reducció de les despeses dels petits establiments. - Durem a terme campanyes de promoció per a les petites empreses comercials, especialment per aquelles que avancin en la millora dels seus processos de gestió i atenció al client. - D’acord amb la nostra voluntat de potenciar la comercialització de la producció menorquina de tot tipus, crearem un sistema d’informació i control que certifiqui la procedència local del producte exposat als comerços. És per açò que posarem una sèrie de distintius a l’abast de tots els establiments comercials amb l’objectiu de permetre que el consumidor local i el turista tenguin l’absoluta certesa d’estar comprant un producte de qualitat elaborat a Menorca. - A través de la nostra participació en plans de cooperació amb els municipis per a la millora de les nostres ciutats, seguirem treballant per la creació d’espais urbans més amables i òptims per al desenvolupament de l’activitat comercial de proximitat. - Fomentarem la cooperació entre el petit empresariat comercial per tal d’avançar en l’associacionisme i així potenciar el seu lideratge social com a element clau per a la dinamització de les ciutats. · Al costat del Turisme El turisme és amb diferència l’activitat de major aportació al PIB menorquí. L’enorme incidència del sector sobre l’economia i l’ocupació li dóna una especial rellevància dins el nostre Pla per una nova via menorquina del creixement de Menorca. La seva base ha estat, i segueix sent, l’oferta d’un gran producte de sol i platja. La necessitat, però, de millorar l’estabilitat de la nostra principal activitat econòmica ens demana seguir avançant en el desenvolupament d’altres productes turístics especialitzats i diferencials. L’aparició de noves destinacions emergents i més barates, i la incidència extremadament directa de les fluctuacions de les economies familiars dels nostres mercats emissors així ens ho evidencien. Per contra, tenim al nostre abast el desenvolupament d’altres productes de perfil cultural, patrimonial, històric, rural, natural o d’esport, que aporten un component d’autenticitat de l’experiència i permeten allargar la temporada turística.30
 30. 30. És el moment de treure el màxim profit de la tasca de protecció territorial i patrimonial duita aterme pels nostres governs, una tasca que ha permès fixar les condicions ideals perdesenvolupar-los.Esteim, per tant, al davant de dues línies de treball: una primera, consistent a millorar la qualitatdel nostre producte principal, el sol i platja, per tal d’adequar-lo als actuals perfils de demanda. Iuna segona, consistent a potenciar al màxim el desenvolupament d’altres productesespecialitzats alternatius, en què els valors naturals i la indústria cultural, permetin l’aparició denoves iniciatives de negoci que ens diferenciïn, puguin allargar la durada de la temporadaturística i ens permetin seguir consolidant una marca de destí sostenible i respectuós amb elmedi ambient. Tot plegat amb l’objectiu d’oferir al viatger una experiència turística única isingular.La seva complexitat i grau d’interacció amb tot l’entramat econòmic menorquí demana unaatenció propera i continuada per la nostra part. Amb aquest objectiu plantejam les propostessegüents:- Mantindrem la construcció del consens a l’entorn de la conveniència d’un model i unaestratègia turística pròpia i diferenciada, fonamentada en la qualitat dels béns i serveis turísticsaixí com en la preservació dels nostres principals actius turístics: el territori i el nostre estil devida.- Entenem la qualitat no com a una opció sinó com a una obligació estratègica. És per açò quecontinuarem incentivant l’adhesió de l’empresa turística menorquina al concepte deQualitat Total-Excel·lència, a través de la consecució de certificacions de qualitat i la realitzaciód’auditories de processos i productes. En el mateix sentit, seguirem treballant per afavorir lasensibilització del mercat respecte de les apostes empresarials per la qualitat.- Impulsarem itineraris formatius turístics adaptats a les necessitats del sector, de fàcil accés, queajudin a la valorització del treball turístic i la carrera professional en l’àmbit del turisme. El PacteInsular per l’Ocupació serà l’entorn en què dur-ho a terme.- Mantindrem el compromís amb la millora i la creació del producte turístic en l’àmbit municipalen el context dels Plans de Dinamització del Producte Turístic amb el cofinançament de lainversió municipal al 50%- Seguirem donant suport, des de la cooperació, als serveis municipals directament lligats al’activitat turística: neteja de platges, transport públic, millora de la xarxa de carreteres, etc.- Durem a terme una anàlisi de les figures d’allotjament turístic amb el propòsit d’adaptar-les ales circumstàncies actuals i creant-ne de noves, si s’escau, a través de la potestat reglamentària 31
 31. 31. del Consell Insular. - Afavorirem les iniciatives dels nostres empresaris que millorin la qualitat d’instal•lacions i serveis turístics a través de les possibilitats que ens brinda la nostra potestat reglamentària. - Continuarem liderant la millora de l’oferta turística a partir de la incorporació de productes atractius per a les nostres temporades mitges amb l’objectiu d’avançar en la desestacionalització de la nostra indústria turística. D’aquesta manera, des de la Fundació destí continuarem treballant per: - El turisme nàutic, a través del suport i la col•laboració amb les estacions nàutiques. - La generació de noves oportunitats empresarials i laborals a partir de l’externalització de la gestió de comercialització i explotació de béns del nostre patrimoni històric, sense perjudici de garantir el màxim respecte per a la seva conservació. - El turisme de negocis, amb la presència del Menorca Convention Bureau a les fires més im- portants de l’àmbit europeu i el suport permanent a les empreses associades a la captació d’esdeveniments. - El turisme eqüestre, amb la presència rellevant de Menorca en el programa EQUUSTUR, participat per Espanya, França i Portugal, a través del qual esteim incorporant les nostres rutes i paquets turístics a un mercat especialitzat d’àmbit internacional. Amb un producte estrella, el Camí de Cavalls, que posseeix un potent atractiu per generar múltiples paquets de turisme eqüestre i actiu en general. Així mateix, i creant sinèrgies, donant suport a la raça de cavall pròpia i a la doma menorquina, les carreres, els espectacles en general, etc., i utilitzant també la figura del cavall menorquí com a element destacat en la promoció turística. - El turisme esportiu, potenciant el binomi naturalesa i esport a partir de l’atractiu del Camí de Cavalls per a la pràctica del senderisme i la bicicleta de muntanya. Aprofitant les rutes ciclotu- rístiques, els esports nàutics, la vela lleugera, els xàrters, caiacs, etc. Promocionant la celebració d’esdeveniments esportius amb gran poder de convocatòria com les concentracions cicloturístiques, els triatlons, etc. - El turisme gastronòmic, amb la posada en valor de les nostres productes propis, tradicions culinàries i varietat de restaurants. Potenciant les iniciatives de la Menorca Full Experience, les Jornades Gastronòmiques o l’Assaboreix Menorca, per exemple. - El turisme cultural-musical, fent especial esment a la potenciació de la plataforma promocional Festimusic per tal que la rica i variada oferta musical de Menorca pugui arribar nítidament als nostres visitants.32
 32. 32. - Les noves tecnologies, potenciant el portal turístic institucional www.menorca.es, actualitzantcontinguts, millorant la navegabilitat i gestionant les aplicacions 2.0. Afavorint també laconnexió amb els portals del nostre teixit empresarial perquè pugui potenciar la seva ofertaturística alhora que l’illa com a destinació turística.- La promoció turística permanent tant en mercats tradicionals com emergents, amb l’objectiud’avançar cap a la consecució d’un millor mix de mercats clients: assistint a les principals firesturístiques, tant generalistes com especialistes, cooperant amb les oficines espanyoles deturisme en la consecució de viatges de periodistes o participant en work shops i roadshows.També col·laborant internament amb el nostre departament Film Comission per a la captació deproductores televisives que utilitzin Menorca per a les seves produccions audiovisuals.- La informació turística, amb la uniformització de la imatge corporativa de totes les nostresoficines d’informació turística, la formació contínua dels nostres informadors per servir millor elsclients i la permanent edició de material gràfic adequat per a la promoció de la nostra destinació.Amb la incorporació, a més, de nous tòtems informatius ubicats en els principals enclavamentsturístics amb informació en sis idiomes i accessibles les 24 hores del dia, els set dies de lasetmana.- Treballarem per la innovació en el camp de la informació al visitant mitjançant una utilització deles noves tecnologies que permetin augmentar el grau de satisfacció de l’experiència turística. Enaquest sentit aprofitarem les possibilitats d’una tecnologia tan estesa com és la telefonia mòbilper fer arribar al visitants interessats el proveïment continu d’informació relativa als elementspatrimonials, artístics, històrics o de serveis que es vagin visitant a través de l’enviament demissatges de text pel sistema Bluetooth.- Fomentarem la creació d’aplicacions d’informació turística sobre Menorca per smartphones delsistemes operatius més rellevants: iPhone OS, Android, BlackBerry OS i Symbian.- Continuarem liderant la implantació del Pla de Dinamització del Producte Turístic de Menorca,mantenint la iniciativa en el disseny i execució de les actuacions que contribueixin a la millora deMenorca com a destinació turística, sumant per a això, i des de Menorca, els recursos econòmicsde les administracions de l’estat i autonòmica.- Obtindrem l’efectiu acompliment del nostre Estatut d’Autonomia en allò referent al traspàsdefinitiu dels recursos econòmics i humans que conformen la competència de PromocióTurística a favor del Consell Insular Menorca. Ho farem de manera que no només tinguemcapacitat decisòria pròpia, sinó també capacitat econòmica amb la qual finançar la nostraestratègia turística, una vegada que aquesta hagi estat dissenyada atenent única i exclusivamenta la professionalitat i la satisfacció dels interessos menorquins, i sense perjudici del nostre fermcompromís amb la cooperació institucional. 33
 33. 33. LES ADMINISTRACIONS: GARANTIA DELS DRETS DELS CIUTADANS Els i les socialistes creim en les persones i en l’esforç compartit per sortir de la difícil i complexa situació de crisi, que hem d’aprofitar per fer camí cap una nova via de creixement, més just i solidari. Creim fermament i apostam per seguir acompanyant totes les persones en el procés de canvi i ajudar-les a l’adaptació, perquè en puguin sortir reforçades en un futur pròxim. Fer front a les conseqüències més directes de la crisi és una acció inherent a la nostra manera d’entendre la societat. Una concepció en la qual el més important és el benestar, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Una concepció basada, en definitiva, en la defensa irrenunciable dels drets de tots els ciutadans i no només d’uns quants. I quan parlam de drets ho feim en un sentit molt ampli, començant pels més bàsics, com poden ser els de l’atenció a les persones, però fent referència també als relacionats amb l’avanç social liderat per l’acció dels governs socialistes. Nous drets d’entre els quals podem destacar els referents a la llibertat en la presa de decisions, la igualtat de gènere, la qualitat de la vida quotidiana i el desenvolupament personal. Aquesta és la nostra visió del paper de les administracions i és el que portam a terme amb la nostra gestió. És per açò que defensem unes administracions fortes, transparents i participatives, amb una dotació pressupostària adequada, però també amb un control i una avaluació continus que assegurin la seva màxima eficiència. La millora de l’eficiència i la reorientació de les prioritats han de permetre tirar endavant els nostres propòsits en l’actual context de retallades pressupostàries. Durant els anys de creixement econòmic important hem demostrat la nostra responsabilitat destinant una gran quantitat de recursos per a la construcció d’infraestructures i equipaments per a l’atenció a la ciutadania. També ens hem preocupat per assegurar el finançament d’inversions a més llarg termini. És ara el moment de treure el màxim profit a la gestió dels primers i executar els segons. Serveis d’atenció social Un govern socialista no ha de centrar la seva acció només en noves estructures i obra pública; cal també que es centri en prestar major protecció social. En conseqüència, hem posat i posarem en el centre de la nostra acció de govern les polítiques d’atenció social com a pilar generador de riquesa, benestar i atenció a les persones vulnerables però també d’ocupació. La inversió en l’acció social és una inversió en riquesa, ocupació, en qualitat de vida, cohesió social i seguretat. Els socialistes de Menorca seguirem apostant per la millora de l’atenció social, per les inversions en recursos i serveis de serveis socials tant per a persones en situació de dependència, gent gran,34
 34. 34. persones discapacitades, col·lectius vulnerables, família, víctimes de violència de gèneres,persones nouvingudes, i preocupant-nos per la salut, el tractament de les addicions i lespolítiques d’igualtat.Amb aquest ferm compromís, els socialistes treballarem des dels serveis d’atenció social pergarantir més benestar social per a tots els menorquins i menorquines sense excepció. I ho faremdes de la convicció que els serveis d’atenció social s’han d’articular des de la proximitat, des delsserveis municipals, com a millor coneixedors de les necessitats dels nostres vesins i vesines.Aixi:- Aconseguirem el finançament necessari per poder portar a terme les actuacions en matèria deserveis socials i seguretat social.- Continuarem proporcionant els recursos humans i econòmics de serveis socials necessaris peratendre totes les demanades de les persones que ho necessitin.- Des del Consell Insular de Menorca proposarem i dissenyarem les mesures adients per donarresposta als reptes que planteja la ciutadania menorquina.- Continuarem desplegant actuacions necessàries per anar avançant i aconseguir el benestar detotes les persones, tal i com ja ho esteim fent amb la Llei de Promoció de l’Autonomia i Atenció ala Dependència, la Llei de Serveis Socials, La Llei d’Igualtat, etc.- Desplegarem a nivell insular la nova Llei de Serveis Socials, que reconeix drets subjectius amb lafinalitat d’avançar cap al quart pilar del benestar social.- Aprovarem una cartera de serveis socials que reculli un catàleg de prestacions d’acord amb elmapa de necessitats socials de la població de Menorca, d’acord amb la col•laboració delsajuntaments.- Crearem una Comissió Insular de Seguiment del Pla per a la Promoció de l’Autonomia i Atencióa les Persones en situació de Dependència de Menorca 2010-2015.- Establirem mecanismes de coordinació entre els sistema de serveis socials, formació, educació,i salut, amb la intenció de treballar de forma integral amb les persones.- Continuarem treballant de forma coordinada entre Govern de les Illes Balears i el Consell deMenorca per fer realitat el projecte de rehabilitació del antic edifici del Hospital Verge de Toro,tenint en compte les previsions de futur.- Coordinarem les mesures de protecció social insular amb els serveis socials comunitaris bàsics 35
 35. 35. municipals i les entitats socials amb l’objectiu d’optimitzar i reforçar les mesures d’atenció social a la ciutadania. - Oferirem un marc de col•laboració a les entitats d’iniciativa social que lluitin contra l’exclusió. · Persones en situació de dependència L’aprovació i desenvolupament de la Llei de Dependència ha estat una de les fites més importants aconseguides pels darrers governs socialistes de l’estat espanyol. L’execució de les seves mesures ha vingut a arrodonir el correcte funcionament d’uns serveis a les persones coherents amb la nostra concepció del benestar social. Sabem que la situació econòmica ha suposat un handicap en l’arribada de les ajudes per la dependència, però no per açò hem de renunciar a donar unes cures individualitzades i de qualitat a les persones amb diferents tipus de discapacitat i a les persones grans, així com ajudar a les seves famílies i els seus cuidadors i cuidadores informals. No podem oblidar que el dret a la cura constitueix per als socialistes el quart pilar de l’Estat del Benestar. És per açò que proporcionarem les prestacions de la forma més àgil possible, treballant per la qualitat a tots el centres i les residències. Fent una valoració acurada de les necessitats de les persones i les seves famílies i proporcionant els serveis necessaris per garantir el benestar dels primers i els segons, capacitant a més als cuidadors i cuidadores formals i informals per que a més de proporcionar una atenció de qualitat puguin gaudir d’una qualitat de vida, moltes vegades minvada pel cansament a què està sotmès qui exerceix aquest paper. D’aquesta manera: - Situarem l’atenció a les persones en situació de dependència com una de les nostres accions de govern més importants, per tal de garantir el dret de les persones a dur una vida digna i de qualitat. - Establirem actuacions per reforçar les atencions i informacions a les persones en situació de dependència. - Donarem continuïtat als serveis assistencials per a les persones grans, a les persones amb discapacitat i a les persones dependents, amb serveis de qualitat i millorant les infrastructures actuals. - Continuarem treballant de forma coordinada amb el Govern de les Illes Balears per tal que totes les persones tinguin reconegut el dret a rebre atenció i ajuda quan no es puguin valer per si mateixes. Durem a terme la Reglamentació SAAD (Sistema d’Autonomia i Atenció a la36
 36. 36. Dependència) conjuntament amb els ajuntaments.- Seguirem treballant conjuntament amb la Fundació Balear de Dependència i els ajuntamentsen el desplegament, la gestió i tramitació de la sol·licitud de valoració de les situacions dedependència.- Donarem resposta a les noves demandes de serveis en matèria sociosanitària.- Proporcionarem l’autonomia de les persones oferint prestacions i ampliant els serveis d’atenciódomiciliaria a partir de les següents línies:- Servei de Teleassistència: continuarem oferint un servei de proximitat i qualitat a totes lespersones que ho necessitin i apostant per un servei gratuït a les persones majors de 80 anys.- Servei d’Atenció a Domicili: proporcionarem un marc comú i consensuat amb els Ajuntamentsper tal d’establir un servei homogeni i definit a fi d’evitar desequilibris territorials.- Servei de Transport Assistit, un servei adaptat per apropar les persones majors i ambdiscapacitat als serveis comunitaris.- Impulsarem tallers i accions de prevenció i promoció de l’Autonomia Personal.- Reforçarem futures iniciatives privades mitjançant la concertació de places amb lesadministracions públiques.· Persones amb discapacitatDes del Consell Insular de Menorca hem aconseguit que la creació i consolidació de la Fundacióper a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca sigui una realitat. A través de lacorresponsabilitat ciutadana i de les administracions en la gestió dels serveis adreçats a lespersones amb discapacitat, seguirem garantint la participació, la transparència, l’objectivitat, lacohesió i el manteniment de les condicions bàsiques per a l’autonomia personal necessàries pera l’assoliment d’una major quota d’integració social, laboral i familiar per part d’aquest col·lectiu.A partir d’aquest objectiu, i mitjançant la gestió coordinada de la xarxa de serveis, durem a termeles accions següents:- Treballarem per la promoció i defensa d’unes condicions de vida digna, la no discriminació i lagarantia d’unes condicions d’autonomia que permeti a les persones amb discapacitat la sevaintegració social, laboral i familiar. 37
 37. 37. - Potenciarem els serveis necessaris per a cobrir les seves necessitats. - Seguirem donant suport a les iniciatives de creació dels centres especials de treball. - Fomentarem actuacions i programes d’esport, oci i lleure per a persones amb discapacitat. - Reforçarem els serveis d’atenció domiciliària per potenciar la seva autonomia i l’atenció individualitzada. - Ampliarem els serveis de fisioteràpia i logopèdia a les persones que ho necessitin. - L’atenció a la infància respon a la importància que té el desenvolupament harmònic de l’infant. Per açò crearem el servei d’atenció primerenca adreçat a infants de zero a sis anys amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-ne. - Continuarem potenciant el servei de transport assistit per tal de garantir l’assistència als centres de dia, ocupacionals i residencials per a persones amb discapacitat. - Facilitarem la formació específica necessària dels professionals per tal de millorar l’atenció a les persones amb discapacitat i adaptar-la a les seves necessitats. - Incrementarem la reserva i concertació de places amb l’administració segons les demandes i necessitats de la ciutadania. - Establirem espais de debat amb la ciutadania per tal de poder recollir les demandes i situacions de les persones amb discapacitat i les seves famílies. · Gent gran L’atenció al benestar de la gent gran ha estat i segueix sent un objecte destacat de l’acció dels socialistes de Menorca. Ho és amb la voluntat de garantir la continuïtat d’una vida activa, que els permeti continuar amb el seu desenvolupament personal i que, per tant garanteixi la protecció dels seus drets i l’atenció a les seves necessitats, prestant especial atenció a les que es troben es situació de major desprotecció. Alhora els socialistes esteim convençuts que la gent gran ha de prendre un protagonisme social més gran. L’experiència acumulada pels nostres majors és una riquesa a la qual no podem renunciar com a societat. Consideram que la manera de fer-ho és a través de la formulació i promoció de polítiques integradores que mobilitzin trobades i espais entre generacions. Aquest lligam intergeneracional38
 38. 38. és cada vegada més important en la construcció de la nostra societat i els i les socialistes volemactuar atenint-nos a les noves formes de ciutadania. Per tot açò, volem incentivar les polítiquesd’envelliment actiu de manera coordinada amb els ajuntaments, des d’una perspectiva social, iamb la intenció de promoure l’autonomia. Alhora, hem d’incidir en la prevenció de ladependència i proporcionar garanties de participació i integració dins els diferents àmbits de lanostra societat a totes les activitats que duen a terme les persones majors. Així:- Continuarem treballant per afavorir que les persones grans tinguin una vida plena i activa,mitjançant programes de promoció de l’autonomia i activitat de la vida quotidiana.- La gent gran és un col•lectiu que pot proporcionar experiència a la societat. Establirem espaisde trobada per fer efectiu l’intercanvi entre la gent jove i la gent adulta.- Garantirem la cobertura d’atenció a tot el territori insular de les persones amb la malaltiad’Alzheimer i altres trastorns cognitius.- Continuarem garantint el servei de teleassistència per a majors de 80 any i incrementant elnúmero d’usuaris segons les dades dels darrers anys i l’augment de la població envellida.- Potenciarem els serveis d’atenció domiciliària per garantir l’assistència a totes les personesmajors que ho necessiten des d’un perspectiva de qualitat.- Fomentarem l’existència de programes d’autonomia personal en els centres de dia i residencialsper a persones majors.- Continuarem apostant per els programes de voluntariat en els nostres centres, per donarsuport en l’acompanyament en les actuacions de la vida quotidiana de la gent gran.- Potenciarem el voluntariat entre la gent gran, especialment el relacionat amb l’àmbit educatiu.- Duren a terme programes de prevenció de la dependència en els clubs de jubilats per tal deaugmentar la qualitat de vida de les persones jubilades.- Donarem suport a aquelles entitats que duen a terme activitats de caràcter sociocultural,promouen accions d’ajuda, fomenten hàbits de vida saludables, donin suport a l’envelliment ipromoguin programes o activitats de promoció de l’autonomia personal.- Continuarem realitzant el transport adaptat de persones grans amb necessitats especials per talde garantir la seva assistència als centres de dia i residencials.- Impulsarem un marc de col•laboració entre administracions i entitats de gent gran per tal de 39
 39. 39. col·laborar i dissenyar estratègies conjuntes d’actuació. - Establirem línies de treball conjunt amb el servei d’Ib-salut per tal de coordinar les intervencions des dels nostres centres. - Augmentarem les places de la xarxa de recursos per a la gent gran segons les necessitats de la ciutadania. - Continuarem apostant per l’accés a la cultura universitària oberta a la gent gran. · Col·lectius vulnerables Sabem que moltes persones ho passen malament. L’increment de l’atur provocat per la crisi econòmica està tenint conseqüències molt dures per a moltes famílies i persones que el pateixen de primera mà. Som conscients que la solució es troba en sortir d’aquesta situació econòmica i propulsar unes polítiques actives d’ocupació que puguin donar resposta a aquest problema. És el que pretenem dur a terme mitjançant la posada en marxa del Pla per la nova via menorquina del creixement. Açò no obstant, la nostra proposta passa també per l’establiment d’un fort compromís d’acompanyament a les persones que pitjor ho estan passant. És per aquest motiu que ara més que mai hem de reforçar el nostre treball per no debilitar la nostra cohesió social i, per tant, augmentar la dedicació d’esforços i recursos per a aquelles persones que necessiten més ajuda per sortir d’aquesta situació. Per tot açò: - Farem efectiva la implementació de la Llei de Serveis Socials a nivell insular per tal de garantir el quart pilar del benestar de la nostra ciutadania. - Potenciarem i afavorirem l’establiment d’un veritable treball en xarxa amb totes les administracions implicades en l’atenció a col•lectius desfavorits a fi d’aconseguir un tractament integral de persones i famílies: EMIFS, Ibsalut, Serveis especialitzats del Consell (Menors i Familia, Drogodependències, Formació,…), Cossos de Seguretat, Serveis i Consells de Joventut, i entitats sense afany de lucre que treballen amb aquests col•lectius. - Continuarem posant a l’abast de les persones en situació de vulnerabilitat totes aquelles mesures necessàries per pal•liar els efectes de la situació econòmica. - Garantirem ajuts per cobrir les necessitat bàsiques de les persones en situació d’exclusió i sense ingressos econòmics, com ara la Renda Mínima d’Inserció. - Apostarem pels ajuts d’emergència social per aquelles persones que puguin patir una situació de catàstrofe o necessitat.40
 40. 40. - Ajudarem a les persones que per necessitats i impossibilitat de trobar un recurs assistencial aMenorca s’hagin de desplaçar fora de l’illa.- Continuarem treballant en un marc de col•laboració per a la integració dels joves ambnecessitats educatives especials per tal de que puguin dur a terme una feina periòdica amb unafinalitat educativa i reparadora.- Donarem suport per a garantir un procés de participació i debat entorn al desenvolupamentde actuacions en matèria de serveis de serveis socials i la identificació amb les problemàtiquesemergents.- Oferirem un marc de col•laboració a les entitats d’iniciativa social que lluiten contra la pobresa il’exclusió mitjançant l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social de Menorca.- Donarem suport econòmic i tècnic als serveis socials comunitaris municipals per promoure iplanificar actuacions en matèria social, així com noves en la implantació de noves infrastructuresi la millora i adquisició de equipaments.- Millorarem la dotació econòmica per cobrir i atendre les necessitats bàsiques de totes lespersones que ho necessitin.- Elaborarem una guia de recursos socials àmbit insular que faciliti l’accés a la informació de laxarxa de serveis socials a la ciutadania.· SalutEl Consell Insular de Menorca no disposa de les competències de salut. Açò no obstant, la nostraconcepció del Consell Insular com a govern de Menorca, i la nostra voluntat de lluitar pelbenestar dels menorquins ens ha duit sempre a complementar l’acció de l’administraciócompetent i vetllar pel correcte tractament sanitari de la nostra ciutadania.Així, els socialistes de Menorca seguirem treballant per tirar endavant la nostra acció en matèriade salut incidint en aspectes com la prevenció de la malaltia, la informació sanitària i la deteccióde possibles situacions de risc que puguin sorgir i portar a les persones a conductes pocsaludables.Per altra banda, també seguirem duent a terme les accions necessàries per garantir el millorfuncionament possible del sistema d’atenció sanitària a Menorca. És per açò que enscomprometem a estar vigilants al davant de les problemàtiques que puguin aparèixer i a liderarpropostes que, des del realisme i la solidaritat, permetin avançar en la consecució d’un cada dia 41
 41. 41. millor servei sanitari per als menorquins i menorquines. Per tot açò: - Treballarem per aconseguir que metges de l’Hospital de Son Espases es desplacin a Menorca per passar consulta i dur a terme operacions quirúrgiques d’especialitats actualment no ateses a l’Hospital Mateu Orfila, evitant així el desplaçament dels pacient menorquins a Mallorca. - En el context de la implantació dels estudis universitaris de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, treballarem per convertir l’Hospital Mateu Orfila en centre de desenvolupament de pràctiques universitàries. - Continuarem treballant per posar a l’abast els programes necessaris per atendre les persones en situació d’addicció. - Crearem l’Observatori de Drogodependències i altres Addiccions com a ens consultiu i científic en matèria d’addiccions de Menorca. - Actualitzarem el Pla Insular de Drogodependències i altres Addiccions, per aprofundir en la prevenció, tractament i inserció social de les persones amb algun tipus d’addicció. - Inclourem dins dels serveis de prevenció, tractament i reinserció l’especialització en les addiccions sense substància, lligades a les noves tecnologies i el joc patològic. - Continuarem la coordinació amb el Servei de Salut de les Illes Balears en matèria de tractament de les addiccions. - Ampliarem encara més la prevenció comunitària en matèria de drogodependències, en l’àmbit escolar i de persones adultes. · Servei de família El concepte de família ha anat incorporant nous patrons i tipologies durant els darrers anys. Els socialistes hem treballat decididament pel seu reconeixement com una de les claus de les nostres polítiques socials. I açò és així perquè interpretam la figura de la família com a un dels fonaments més bàsics de la nostra estructura social. La família té una definitiva incidència en el desenvolupament emocional de les persones. Atesa aquesta importància, els socialistes de Menorca volem seguir treballant per avançar en el reforç d’aquest paper mitjançant mesures que permetin facilitar aquesta tasca a les famílies. En aquest sentit, consideram que l’avanç en la conciliació de la vida laboral amb la familiar n’és una de clau i serà, per tant, objecte dels nostres esforços més decidits.42

×