พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกี่ย ว กับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ.    2550  ย เทคโนโลยี    ดร.ปรัช ญนัน ท์ น...
A Model For thinking about ethical, social and political issueINFORMATION       POLITICAL ISSUES     PROPERTYRIG...
• INFORMATION RIGHTS & OBLIGATIONS : สิท ธิด ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า ที่• PROPERTY RIGHTS : สิท ธิข องทรัพ ย์ส น ิ  –...
INFORMATION RIGHTS &OBLIGATIONS :สิท ธิด ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า ที่PRIVACY : THE CLAIM OF INDIVIDUALS TO BE LEFT ALONE,...
PROPERTY RIGHTS : สิท ธิข องทรัพ ย์ส ิน– INTELLECTUAL PROPERTY ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา– TRADE SECRET ความลับ ทางการค้า– C...
ACCOUNTABILITY &     CONTROL :ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่แ ละการ•Management ควบคุม Challenges – Understanding the mor...
SYSTEM QUALITY : คุณ ภาพ    ระบบ–Computer Virus •สูญ เสีย ผลผลิต ทางด้า นต่า ง ๆ •ข้อ มูล สูญ หาย •ไม่น ่า เชื่อ ถือ ใ...
QUALITY OF LIFE : คุณ ภาพ     ชีว ิต– Preventing computer crime– Health Risks– Ergonomics
พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกี่ย วกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550  •พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระ  ทำา ความผิด เกี่ย วกับ  ...
ความเข้า ใจเบื้อ งต้นเกี่ย วกับ ั้งพรบ. 30  มาตรา• พรบ. มีท หมด• หมวด ๑ ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ –มาตรา 5-17• หมวด...
มาตรา ๓ ในพระราชบัญ ญัต ิน ี้• “ ระบบคอมพิว เตอร์”• “ ข้อ มูล คอมพิว เตอร์”• “ข้อ มูล จราจรทาง คอมพิว เตอร์”• “ ผู้ใ ห้บ ...
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     การกระทำาใดที่เรียกว่าความผิด     เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     การกระทำาที่เรียกว่าความผิด2
ที่มา : http://www.thaigoodview.comการป้องกันการกระทำาผิด
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่2
ที่มา : http://www.thaigoodview.comโอปอล
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     โอปอล2
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     ผู้ให้บริการ
ที่มา : http://www.thaigoodview.comผู้ให้บริการ2
ที่มา : http://www.thaigoodview.comพนักงานเจ้าหน้าที่3
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     การเอาผิด Hacker
ที่มา : http://www.thaigoodview.com     กระทรวง ICT ป้องกันอย่างไร
ที่มา : http://www.thaigoodview.com    คำาถาม
             1.      พฤติก รรม:  ใช้ user name/password ของผู้อ ื่น Log in เข้า สู่ร ะบบฐานความผิด : มาตรา 5 ปรับไม่เ กิน ...
ความผิด สำา หรับ Hacker• 1.พวกที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่ เขาอุตส่าห์สร้างระบบป้องกันไว้แต่ถ้าเข้าเว็บ สาธาร...
ความผิด สำา หรับ พวกปล่อ ย ไวรัสลายข้อมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนอื่น ไม่ว่าด้วย• 1.พวกทำา วิธีใด จะใช้ไวรัส หรือแอ...
ความผิด ของพวกชอบก่อ กวน•    หรือ ชอบแกล้ง อโฆษณาขายสินค้าหรือขายบริการ  1.พวกที่ชอบส่งเมลก่อกวนหรื         ...
ความผิด ของผูใ ห้บ ริก ารหรือ         ้   เจ้า ของเว็บ• ผูใ ห้บ ริก ารหรือ เจ้า ของเว็บ มีห น้า ที่ต ้อ งเก็บ ...
สรุปปัญหาการกระทำาความผิด• การโจรกรรมข้อ มูล• การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ม ีป ัญ หา ความมั่น คง• Hacker / Virus• การก่อ กวนหรื...
ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ1
ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ2
บทลงโทษ
กรณีศกษา    ึ• ภายหลัง จากที่ก ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สาร (ไอซีท ี)              ่ ประกาศใช้...
กรณีศ ึก ษา : pantip.com • ด้ว ยมีค ำา สัง จากกระทรวง ICT ให้ม ี        ่ การปิด ห้อ งราชดำา เนิน เป็น การ ชัว ค...
กรณีศ ึก ษา : camfrog.com• จะไม่ใ ห้อ ื้อ ฉาวได้อ ย่า งไรก็ใ นเมื่อ ฟ อรัม ที่อ ยู่ใ นโปรแกรมตัว นี้ มีเ รื่อ งเพศ เซ็ก ...
กรณีศ ก ษา : HI5    ึ• หญิง สาวคนหนึ่ง แอบอ้า งชื่อ ของนางแบบดัง และนำา รูป แทน ตนไปไว้บ น HI5 เพือ จะได้ส นิท    ...
กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย งนายกฯ  เผยแพร่ท างอิน เทอร์เ น็ต• กรณีก ารตัด ต่อ เสีย งนายกฯ เพือ ่ บิด เบือ นความจริง แ...
กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย ง  นายกฯ : กรณีท ี่ 2• กระทบต่อ ความมั่น คงปลอดภัย ของ ประเทศ/เศรษฐกิจ• จำา คุก 3 ปีถ ึง 1...
กรณีศ ึก ษา : นางงามถูก โพสต์ภาพขายบริก ารทางเน็ต• กรณีศ ึก ษาที่ม ีใ ห้เ ห็น อยูเ สมอจาก                ่...
คำา ถาม ???
วิท ยากร
Computer law
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer law

356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer law

 1. 1. พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกี่ย ว กับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550  ย เทคโนโลยี ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข มหาวิท ยาลั พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 2. 2. A Model For thinking about ethical, social and political issueINFORMATION POLITICAL ISSUES PROPERTYRIGHTS & RIGHTS &OBLIGATIONS OBLIGATIONS SOCIAL ISSUES ETHICAL ISSUES INFORMATION & TECHNOLOGY INDIVIDUALACCOUNTABILITY & SYSTEMCONTROL QUALITY SOCIETY POLITY QUALITY OF LIFE
 3. 3. • INFORMATION RIGHTS & OBLIGATIONS : สิท ธิด ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า ที่• PROPERTY RIGHTS : สิท ธิข องทรัพ ย์ส น ิ – INTELLECTUAL PROPERTY• ACCOUNTABILITY & CONTROL : MORAL DIMENSIONS OF THE  ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่แ ละการควบคุม INFORMATION AGE• SYSTEM QUALITY : คุณ ภาพระบบ – Computer Virus• QUALITY OF LIFE : คุณ ภาพชีว ิต – Preventing computer crime – HEALTH RISKS – Ergonomics
 4. 4. INFORMATION RIGHTS &OBLIGATIONS :สิท ธิด ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า ที่PRIVACY : THE CLAIM OF INDIVIDUALS TO BE LEFT ALONE, FREE FROM SURVEILANCE OR INTERFERENCE FROM OTHER INDIVEDUALS, OR
 5. 5. PROPERTY RIGHTS : สิท ธิข องทรัพ ย์ส ิน– INTELLECTUAL PROPERTY ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา– TRADE SECRET ความลับ ทางการค้า– COPYRIGHT ลิข สิท ธิ์– PATENT สิท ธิบ ัต ร
 6. 6. ACCOUNTABILITY & CONTROL :ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่แ ละการ•Management ควบคุม Challenges – Understanding the moral risks of new technology – Establishing corporate ethics policies that include
 7. 7. SYSTEM QUALITY : คุณ ภาพ ระบบ–Computer Virus •สูญ เสีย ผลผลิต ทางด้า นต่า ง ๆ •ข้อ มูล สูญ หาย •ไม่น ่า เชื่อ ถือ ในการประยุก ต์ใ ช้ง าน ระบบคอมพิว เตอร์ •แฟ้ม ข้อ มูล ถูก ทำา ลาย •ระบบถูก ทำา ลายจนพัง •ข้อ ความบนจอคอมพิว เตอร์ถ ูก ล็อ ก
 8. 8. QUALITY OF LIFE : คุณ ภาพ ชีว ิต– Preventing computer crime– Health Risks– Ergonomics
 9. 9. พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกี่ย วกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 •พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระ ทำา ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 มี ผลบัง คับ ใช้ต ั้ง แต่ว ัน ที่ 18 ก.ค. 2550
 10. 10. ความเข้า ใจเบื้อ งต้นเกี่ย วกับ ั้งพรบ. 30  มาตรา• พรบ. มีท หมด• หมวด ๑ ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ –มาตรา 5-17• หมวด ๒ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ –
 11. 11. มาตรา ๓ ในพระราชบัญ ญัต ิน ี้• “ ระบบคอมพิว เตอร์”• “ ข้อ มูล คอมพิว เตอร์”• “ข้อ มูล จราจรทาง คอมพิว เตอร์”• “ ผู้ใ ห้บ ริก าร ”• “ ผู้ใ ช้บ ริก าร ”
 12. 12. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การกระทำาใดที่เรียกว่าความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 13. 13. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การกระทำาที่เรียกว่าความผิด2
 14. 14. ที่มา : http://www.thaigoodview.comการป้องกันการกระทำาผิด
 15. 15. ที่มา : http://www.thaigoodview.com ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 16. 16. ที่มา : http://www.thaigoodview.com หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
 17. 17. ที่มา : http://www.thaigoodview.com หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่2
 18. 18. ที่มา : http://www.thaigoodview.comโอปอล
 19. 19. ที่มา : http://www.thaigoodview.com โอปอล2
 20. 20. ที่มา : http://www.thaigoodview.com ผู้ให้บริการ
 21. 21. ที่มา : http://www.thaigoodview.comผู้ให้บริการ2
 22. 22. ที่มา : http://www.thaigoodview.comพนักงานเจ้าหน้าที่3
 23. 23. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การเอาผิด Hacker
 24. 24. ที่มา : http://www.thaigoodview.com กระทรวง ICT ป้องกันอย่างไร
 25. 25. ที่มา : http://www.thaigoodview.com คำาถาม
 26. 26.              1.      พฤติก รรม:  ใช้ user name/password ของผู้อ ื่น Log in เข้า สู่ร ะบบฐานความผิด : มาตรา 5 ปรับไม่เ กิน 10,000.- จำา คุก ไม่เ กิน 6 เดือ น         2. พฤติก รรม: Forward email ที่ม ีข ้อ ความเนื้อ หา หรือ รูป ภาพที่ไ ม่เ หมาะสม เป็น เท็จ กระทบความมั่น คง หรือ ลามกก่อ นาจารฐานความผิด : มาตรา 14 ปรับ ไม่เ กิน 100,000.- จำา คุกไม่เ กิน 5 ปี          3. พฤติก รรม: โพสข้อ ความตามกระทู้ต ่า งๆ ที่มีเ นื้อ หาไม่เ หมาะสม เป็น เท็จ กระทบความมั่น คง
 27. 27. ความผิด สำา หรับ Hacker• 1.พวกที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่ เขาอุตส่าห์สร้างระบบป้องกันไว้แต่ถ้าเข้าเว็บ สาธารณะ ก็ย่อมไม่มีความผิด โทษสำาหรับพวก ชอบเจาะ จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2.แต่ถ้าเจาะเข้าไปถึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ด้วย โทษจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
 28. 28. ความผิด สำา หรับ พวกปล่อ ย ไวรัสลายข้อมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนอื่น ไม่ว่าด้วย• 1.พวกทำา วิธีใด จะใช้ไวรัส หรือแอบเข้าไปทำาลายตรงๆ หรือพวกพนักงานที่ ทำางานอยู่แล้วกำาลังจะออก ไปทำาลายข้อมูลเข้า มีโทษจำาคุกไม่เกิน  5ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2.ถ้าทำาลายระบบคอมพิวเตอร์ จะมีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม มีโทษเท่า กัน“เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ น่าจะช่วยให้การก่อ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลดลงได้บ้าง แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม คน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อนเตอร์เน็ตโดยสุจริต คงไม่ต้องกังวล คงไม่ต้อง ิ กังวล ถ้าไม่คิดจะไปกลั่นแกล้งใคร” 3.ถ้าการทำาลายข้อมูลคนอื่นทำาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมจราจร โทษสูงขึ้นเป็น จำาคุก 10 ปี ปรับ
 29. 29. ความผิด ของพวกชอบก่อ กวน• หรือ ชอบแกล้ง อโฆษณาขายสินค้าหรือขายบริการ 1.พวกที่ชอบส่งเมลก่อกวนหรื คนอื่น ประเภทไปโผล่ป๊อปอัพ หรือพวกส่งเมลขยะโดยที่เขาไม่ต้องการ มี โทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 1000,000 บาท โทษฐานก่อความ รำาคาญ  2.พวกที่ชอบส่งเมล เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีคนอืน ่ หรือพวกเจ้ากรมข่าวลือที่ชอบปล่อยข่าวให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึง ส่งภาพลามกอนาจารทั้งหลาย รวมถึงพวกผสมโรงที่ได้รบแล้วส่งต่อ ั ด้วย มีโทษเสมอกันคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท  3.พวกที่ชอบใช้ศลปะเฉพาะตัว ตัดต่อภาพของคนอื่น แล้วนำาเข้า ิ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทำาให้เจ้าของภาพเข้าเสียหาย อับอาย
 30. 30. ความผิด ของผูใ ห้บ ริก ารหรือ ้ เจ้า ของเว็บ• ผูใ ห้บ ริก ารหรือ เจ้า ของเว็บ มีห น้า ที่ต ้อ งเก็บ ้ ข้อ มูล ของผูใ ช้บ ริก ารอย่า งน้อ ย 90 วัน ้ เพื่อ ให้ส ามารถหาตัว ผูใ ช้บ ริก าร สำา หรับ ้ ให้ต รวจสอบได้ มิฉ ะนัน ผูใ ห้บ ริก ารหรือ ้ ้ เจ้า ของเว็บ จะต้อ งรับ โทษเอง แต่เ บา หน่อ ยคือ ปรับ อย่า งเดีย วไม่เ กิน 500,000  บาท
 31. 31. สรุปปัญหาการกระทำาความผิด• การโจรกรรมข้อ มูล• การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ม ีป ัญ หา ความมั่น คง• Hacker / Virus• การก่อ กวนหรือ กลั่น แกล้ง ผู้อ ื่น
 32. 32. ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ1
 33. 33. ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ2
 34. 34. บทลงโทษ
 35. 35. กรณีศกษา ึ• ภายหลัง จากที่ก ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สาร (ไอซีท ี)  ่ ประกาศใช้ก ฎหมายว่า ด้ว ยการกระ ทำา ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 ไปหมาดๆ ก็เ จอมือ ดีเ ข้า มาลองของจนได้ โดยผู้ส ื่อ ข่า ว รายงานว่า เมื่อ วัน ที่ 19 ก.ค. เวลา
 36. 36. กรณีศ ึก ษา : pantip.com • ด้ว ยมีค ำา สัง จากกระทรวง ICT ให้ม ี ่ การปิด ห้อ งราชดำา เนิน เป็น การ ชัว คราว เนื่อ งจากมีก ระทู้ท ี่ก ระทบต่อ ่ ความมั่น คงปรากฏอยูเ ป็น จำา นวนมาก ่ ทางทีม งานจึง ของดให้บ ริก ารห้อ ง ราชดำา เนิน ตามคำา สั่ง ดัง กล่า ว และ ร้อ งขอสมาชิก ราชดำา เนิน กรุณ าอย่า
 37. 37. กรณีศ ึก ษา : camfrog.com• จะไม่ใ ห้อ ื้อ ฉาวได้อ ย่า งไรก็ใ นเมื่อ ฟ อรัม ที่อ ยู่ใ นโปรแกรมตัว นี้ มีเ รื่อ งเพศ เซ็ก ส์ ภาพเซ็ก ซี่ ปรากฎอยู่ใ นอัน ดับ ต้น ๆ ของห้อ งที่ม ีผ ู้เ ข้า ชมจำา นวนมาก อีก ทั้ง เป็น ฟอรัม ที่เ ป็น ของคนไทย สร้า งกัน เอง อาทิ xxxThai Teenxxx,  หลุด โลกคลับ ไทย 24 ชั่ว โมง
 38. 38. กรณีศ ก ษา : HI5 ึ• หญิง สาวคนหนึ่ง แอบอ้า งชื่อ ของนางแบบดัง และนำา รูป แทน ตนไปไว้บ น HI5 เพือ จะได้ส นิท ่ สนมกับ นัก ศึก ษาแพทย์ และเมื่อ สนิท สนมแล้ว ทราบว่า นัก ศึก ษา แพทย์ม ีแ ฟนแล้ว ก็น ำา ประวัต ิ
 39. 39. กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย งนายกฯ เผยแพร่ท างอิน เทอร์เ น็ต• กรณีก ารตัด ต่อ เสีย งนายกฯ เพือ ่ บิด เบือ นความจริง แล้ว เผยแพร่ท าง อิน เทอร์เ น็ต มีก ฎหมายที่น ่า สนใจมี 2 ลัก ษณะคือ ความผิด ต่อ บุค คลหรือ ความผิด ต่อ ความมั่น คงของรัฐ  • ความแตกต่า งของ 2 ลัก ษณะนี้ไ ม่
 40. 40. กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย ง นายกฯ : กรณีท ี่ 2• กระทบต่อ ความมั่น คงปลอดภัย ของ ประเทศ/เศรษฐกิจ• จำา คุก 3 ปีถ ึง 15 ปี ปรับ 60,000-300,000 บาท• ผู้ใ ห้บ ริก ารจงใจสนับ สนุน หรือ ยิน ยอมให้ม ีก ารกระทำา ความผิด
 41. 41. กรณีศ ึก ษา : นางงามถูก โพสต์ภาพขายบริก ารทางเน็ต• กรณีศ ึก ษาที่ม ีใ ห้เ ห็น อยูเ สมอจาก ่ การใช้อ ิน เทอร์เ น็ต ในการ ทำา ความผิด เช่น กรณีข องนางงาม หลายตำา แหน่ง ถูก อดีต พี่เ ลี้ย งใน การประกวด นำา รูป ภาพไปโพสต์ ในเว็บ ไซต์แ อบอ้า งขายบริก าร ทางเพศ ถือ เป็น ความผิด ตาม
 42. 42. คำา ถาม ???
 43. 43. วิท ยากร

×