Computer law

1,238 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
776
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer law

 1. 1. พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ย การกระทำา ความผิด เกี่ย ว กับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข 2550  ย เทคโนโลยี มหาวิท ยาลั พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 2. 2. พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระทำา ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 •พ.ร.บ. ว่า ด้ว ยการกระ ทำา ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 มี ผลบัง คับ ใช้ต ั้ง แต่ว ัน ที่ 18 ก.ค. 2550
 3. 3. ความเข้า ใจเบื้อ งต้น เกี่ย วกับ ั้งพรบ. 30  มาตรา • พรบ. มีท หมด • หมวด ๑ ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ –มาตรา 5-17 • หมวด ๒ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ –
 4. 4. มาตรา ๓ ในพระ ราชบัญ ญัต ิน ี้ • “ ระบบคอมพิว เตอร์” • “ ข้อ มูล คอมพิว เตอร์” • “ข้อ มูล จราจรทาง คอมพิว เตอร์” • “ ผู้ใ ห้บ ริก าร ” • “ ผู้ใ ช้บ ริก าร ”
 5. 5. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การกระทำาใดที่เรียกว่าความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 6. 6. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การกระทำาที่เรียกว่าความผิด2
 7. 7. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การป้องกันการกระทำาผิด
 8. 8. ที่มา : http://www.thaigoodview.com ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 9. 9. ที่มา : http://www.thaigoodview.com หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
 10. 10. ที่มา : http://www.thaigoodview.com หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่2
 11. 11. ที่มา : http://www.thaigoodview.com โอปอล
 12. 12. ที่มา : http://www.thaigoodview.com โอปอล2
 13. 13. ที่มา : http://www.thaigoodview.com ผู้ให้บริการ
 14. 14. ที่มา : http://www.thaigoodview.com ผู้ให้บริการ2
 15. 15. ที่มา : http://www.thaigoodview.com พนักงานเจ้าหน้าที่3
 16. 16. ที่มา : http://www.thaigoodview.com การเอาผิด Hacker
 17. 17. ที่มา : http://www.thaigoodview.com กระทรวง ICT ป้องกันอย่างไร
 18. 18. ที่มา : http://www.thaigoodview.com คำาถาม
 19. 19. 1. พฤติก รรม: ใช้ user name/password ของ ผู้อ ื่น Log in เข้า สู่ร ะบบฐานความผิด : มาตรา 5 ปรับ ไม่เ กิน 10,000.- จำา คุก ไม่เ กิน 6 เดือ น          2. พฤติก รรม: Forward email ที่ม ีข ้อ ความ เนื้อ หา หรือ รูป ภาพที่ไ ม่เ หมาะสม เป็น เท็จ กระทบ ความมั่น คง หรือ ลามกก่อ นาจาร ฐานความผิด : มาตรา 14 ปรับ ไม่เ กิน 100,000.- จำา คุก ไม่เ กิน 5 ปี           3. พฤติก รรม: โพสข้อ ความตามกระทู้ต ่า งๆ ที่ มีเ นื้อ หาไม่เ หมาะสม เป็น เท็จ กระทบความมั่น คง
 20. 20. ความผิด สำา หรับ Hacker • 1.พวกที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่ เขาอุตส่าห์สร้างระบบป้องกันไว้แต่ถ้าเข้าเว็บ สาธารณะ ก็ย่อมไม่มีความผิด โทษสำาหรับพวก ชอบเจาะ จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2.แต่ถ้าเจาะเข้าไปถึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ด้วย โทษจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
 21. 21. ความผิด สำา หรับ พวกปล่อ ย ไวรัสลายข้อมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนอื่น ไม่ว่าด้วย • 1.พวกทำา วิธีใด จะใช้ไวรัส หรือแอบเข้าไปทำาลายตรงๆ หรือพวกพนักงานที่ ทำางานอยู่แล้วกำาลังจะออก ไปทำาลายข้อมูลเข้า มีโทษจำาคุกไม่เกิน  5ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2.ถ้าทำาลายระบบคอมพิวเตอร์ จะมีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม มีโทษเท่า กัน“เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ น่าจะช่วยให้การก่อ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลดลงได้บ้าง แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม คน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อนเตอร์เน็ตโดยสุจริต คงไม่ต้องกังวล คงไม่ต้อง ิ กังวล ถ้าไม่คิดจะไปกลั่นแกล้งใคร” 3.ถ้าการทำาลายข้อมูลคนอื่นทำาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมจราจร โทษสูงขึ้นเป็น จำาคุก 10 ปี ปรับ
 22. 22. • ความผิด ของพวกชอบก่อ กวน หรือ ชอบแกล้ง อโฆษณาขายสินค้าหรือขายบริการ คนอื่น 1.พวกที่ชอบส่งเมลก่อกวนหรื ประเภทไปโผล่ป๊อปอัพ หรือพวกส่งเมลขยะโดยที่เขาไม่ต้องการ มี โทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 1000,000 บาท โทษฐานก่อความ รำาคาญ  2.พวกที่ชอบส่งเมล เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีคนอืน ่ หรือพวกเจ้ากรมข่าวลือที่ชอบปล่อยข่าวให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึง ส่งภาพลามกอนาจารทั้งหลาย รวมถึงพวกผสมโรงที่ได้รบแล้วส่งต่อ ั ด้วย มีโทษเสมอกันคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท  3.พวกที่ชอบใช้ศลปะเฉพาะตัว ตัดต่อภาพของคนอื่น แล้วนำาเข้า ิ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทำาให้เจ้าของภาพเข้าเสียหาย อับอาย
 23. 23. ความผิด ของผูใ ห้บ ริก ารหรือ ้ เจ้า ของเว็บ • ผูใ ห้บ ริก ารหรือ เจ้า ของเว็บ มีห น้า ที่ต ้อ งเก็บ ้ ข้อ มูล ของผูใ ช้บ ริก ารอย่า งน้อ ย 90 วัน ้ เพื่อ ให้ส ามารถหาตัว ผูใ ช้บ ริก าร สำา หรับ ้ ให้ต รวจสอบได้ มิฉ ะนัน ผูใ ห้บ ริก ารหรือ ้ ้ เจ้า ของเว็บ จะต้อ งรับ โทษเอง แต่เ บา หน่อ ยคือ ปรับ อย่า งเดีย วไม่เ กิน 500,000 บาท
 24. 24. สรุปปัญหาการกระ ทำาความผิด • การโจรกรรมข้อ มูล • การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ม ีป ัญ หา ความมั่น คง • Hacker / Virus • การก่อ กวนหรือ กลั่น แกล้ง ผู้อ ื่น
 25. 25. ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ1
 26. 26. ตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ2
 27. 27. บทลงโทษ
 28. 28. การทำา Log file
 29. 29. กรณีศกษา ึ • ภายหลัง จากที่ก ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สาร (ไอซีท ี) ่ ประกาศใช้ก ฎหมายว่า ด้ว ยการกระ ทำา ความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 ไปหมาดๆ ก็เ จอมือ ดีเ ข้า มาลองของจนได้ โดยผู้ส ื่อ ข่า ว รายงานว่า เมื่อ วัน ที่ 19 ก.ค. เวลา
 30. 30. กรณีศ ึก ษา : pantip.com • ด้ว ยมีค ำา สัง จากกระทรวง ICT ให้ม ี ่ การปิด ห้อ งราชดำา เนิน เป็น การ ชัว คราว เนื่อ งจากมีก ระทู้ท ี่ก ระทบต่อ ่ ความมั่น คงปรากฏอยูเ ป็น จำา นวนมาก ่ ทางทีม งานจึง ของดให้บ ริก ารห้อ ง ราชดำา เนิน ตามคำา สั่ง ดัง กล่า ว และ ร้อ งขอสมาชิก ราชดำา เนิน กรุณ าอย่า
 31. 31. กรณีศ ึก ษา : camfrog.com • จะไม่ใ ห้อ ื้อ ฉาวได้อ ย่า งไรก็ใ นเมื่อ ฟ อรัม ที่อ ยู่ใ นโปรแกรมตัว นี้ มีเ รื่อ งเพศ เซ็ก ส์ ภาพเซ็ก ซี่ ปรากฎอยู่ใ นอัน ดับ ต้น ๆ ของห้อ งที่ม ีผ ู้เ ข้า ชมจำา นวนมาก อีก ทั้ง เป็น ฟอรัม ที่เ ป็น ของคนไทย สร้า งกัน เอง อาทิ xxxThai Teenxxx, หลุด โลกคลับ ไทย 24 ชั่ว โมง
 32. 32. กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย งนายกฯ เผยแพร่ท างอิน เทอร์เ น็ต • กรณีก ารตัด ต่อ เสีย งนายกฯ เพือ ่ บิด เบือ นความจริง แล้ว เผยแพร่ท าง อิน เทอร์เ น็ต มีก ฎหมายที่น ่า สนใจมี 2 ลัก ษณะคือ ความผิด ต่อ บุค คลหรือ ความผิด ต่อ ความมั่น คงของรัฐ   • ความแตกต่า งของ 2 ลัก ษณะนี้ไ ม่
 33. 33. กรณีศ ึก ษา : การตัด ต่อ เสีย ง นายกฯ : กรณีท ี่ 2 • กระทบต่อ ความมั่น คงปลอดภัย ของ ประเทศ/เศรษฐกิจ • จำา คุก 3 ปีถ ึง 15 ปี ปรับ 60,000-300,000 บาท • ผู้ใ ห้บ ริก ารจงใจสนับ สนุน หรือ ยิน ยอมให้ม ีก ารกระทำา ความผิด
 34. 34. กรณีศ ึก ษา : นางงามถูก โพสต์ ภาพขายบริก ารทางเน็ต • กรณีศ ึก ษาที่ม ีใ ห้เ ห็น อยูเ สมอจาก ่ การใช้อ ิน เทอร์เ น็ต ในการ ทำา ความผิด เช่น กรณีข องนางงาม หลายตำา แหน่ง ถูก อดีต พี่เ ลี้ย งใน การประกวด นำา รูป ภาพไปโพสต์ ในเว็บ ไซต์แ อบอ้า งขายบริก าร ทางเพศ ถือ เป็น ความผิด ตาม
 35. 35. กรณีศ ึก ษา : อากงส่ง SMS ลงที่โ รงพยาบาลราชทัณ ฑ์ • เสีย ชีว ิต ขณะถูก ลงโทษจำา คุก 20 ปี ในคดีซ ึ่ง ถูก กล่า วหาว่า ส่ง ข้อ ความสั้น (SMS) ไปยัง โทรศัพ ท์ข องเลขานุก ารส่ว นตัว ของนายอภิส ิท ธิ์ เวชชาชีว ะ อดีต นายกรัฐ มนตรี ซึง เป็น ข้อ ความที่เ ข้า ่ ข่า ยหมิ่น ประมาท ดูห มิ่น แสดงความ
 36. 36. กรณีศ ึก ษา : วิภาส เฟซบุก ๊ หมินเบืองสูง ่ ้ • ทางญาติข องนายวิภ าส ได้ท ำา เรื่อ งยื่น หลัก ทรัพ ย์ 500,000 บาท เพื่อ ขอประกัน ตัว แต่ท าง ศาลเห็น ว่า มีพ ฤติก ารณ์ร ุน แรง ไม่ส ามารถจะให้ป ระกัน ตัว ได้ พร้อ มทัง ออกหมายขัง นำา ตัว ส่ง ้
 37. 37. กรณีศึกษา : ผูดูแลเว็บไซต์ ้ www.norporchorusa.com • จำาเลยนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ มี ข้อความว่าดูหมิ่นเบื้องสูง ในประการที่น่าจะทำาให้เสื่อมพระเกียรติยศ จำาเลยจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ผู้อน เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ื่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม. และท้องที่ อื่นทั่วราชอาณาจักรไทย ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ ทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3, 14,15 • จำาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ฐานหมิ่น ประมาท ดูหมิ่นฯ ลงโทษจำาคุก 10 ปี ฐานผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน
 38. 38. กรณีศ ึก ษา : ตั้ง อาชีว ะ • " มาตรา 112 ผู้ใ ดหมิน ่ ประมาท ดูห มิ่น หรือ แสดง ความอาฆาตมาดร้า ยพระมหา กษัต ริย ์ พระราชิน ี รัช ทายาท หรือ ผู้ส ำา เร็จ ราชการแทน
 39. 39. คำา ถาม ???
 40. 40. วิท ยากร • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสือ สารเพือ การศึก ษา ่ ่ คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า

×