Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johan Marius - Beredskapskonferansen 2009

743 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johan Marius - Beredskapskonferansen 2009

 1. 1. ” Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Beredskapskonferansen, Stavanger 26. – 27. august 2009
 2. 2. Kystverket <ul><li>Rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet i forvaltning av: </li></ul><ul><ul><li>havner </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktur for sjøtransport </li></ul></ul><ul><ul><li>sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing </li></ul></ul>
 3. 3. Kystverkets hovedkontor Kystdirektør Juridisk avdeling Enhet for IKT, teknisk utvikling og kvalitet Økonomi- og administrasjonsavdelingen Kommunikasjons- og informasjonsavdelingen Sjøsikkerhetsavdelingen Beredskapsavdelingen Enhet for sjøtransport og havner Tromsø Bergen
 4. 4. Beredskapsavdelingen <ul><li>Vi jobber blant annet med dette.. </li></ul><ul><ul><li>Statens beredskapsansvar akutt forurensning; dvs olje og kjemikalieutslipp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aksjonsorganisasjon - beredskapsvaktlag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiell- og personellressurser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kurs, øvelser og opplæring av samspills organisasjonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Slepeberedskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>U-864, Murmansk og forurensning fra andre vrak </li></ul></ul><ul><ul><li>Fornyelse av oljevernutstyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Bidrag i forvaltingsplaner o.a. </li></ul></ul>
 5. 5. Hjemmelsgrunnlaget <ul><li>Delegert myndighet etter bla deler av: </li></ul><ul><ul><li>Forurensningsloven </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inkl forurensningsforskriften </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Svalbardmiljøloven </li></ul></ul><ul><li>Akutt forurensning </li></ul><ul><ul><ul><li>” Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov.” (Forurensningsloven §38) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Hva må forurenseren gjøre? <ul><li>Ha beredskap overfor mulig egen akutt forurensning </li></ul><ul><li>Dette gjelder i hovedsak </li></ul><ul><ul><li>Petroleumsvirksomhet offshore </li></ul></ul><ul><ul><li>Råoljeterminaler, raffinerier, distribusjonsanlegg </li></ul></ul><ul><ul><li>Industri anlegg basert på miljørisiko </li></ul></ul><ul><li>Aksjonere overfor egne utslipp </li></ul><ul><li>Bistå kommunale og statlige aksjoner </li></ul>
 7. 7. Hva er kommunenes rolle? <ul><li>Aksjonere over for all akutt forurensning som forurenser ikke tar </li></ul><ul><li>Bistå statlige aksjoner </li></ul><ul><li>Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes normal virksomhet i kommunen </li></ul><ul><ul><li>Teknisk etat, brannvesen, havnevesen etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>34 interkommunale utvalg (IUA) mot akutt forurensning </li></ul></ul><ul><li>Hvert IUA har sin egen godkjente beredskapsplan </li></ul>
 8. 8. Hva har staten operativt ansvar for ? <ul><li>Staten kan overta aksjoner overfor større tilfeller av akutt forurensning </li></ul><ul><li>Bistå kommunale aksjoner </li></ul><ul><li>Ha utvidet beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat / kommunal beredskap </li></ul><ul><ul><li>Akutt forurensning fra skip, skipsvrak og ukjente kilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Slepeberedskap og aksjonsorganisasjon </li></ul></ul><ul><li>Samordne privat, kommunal og statlig beredskap (omfattes mao ikke av andre etaters eller fylkesmennenes samordningsansvar) </li></ul>
 9. 9. Nasjonale samarbeidspartnere Kystvakten
 10. 10. Internasjonale avtaler <ul><li>IMO - OPRC Konvensjonen (+OPRC/HNS) </li></ul><ul><li>Bonn-avtalen </li></ul><ul><li>København-avtalen, mellom de nordiske land </li></ul><ul><li>Barentshav-avtalen </li></ul><ul><li>EMSA </li></ul><ul><li>EU </li></ul><ul><li>Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe </li></ul><ul><li>ICE, rådgivning ved kjemikalieuhell </li></ul><ul><li>NorBrit-avtalen </li></ul>
 11. 11. Forutsetninger og premisser <ul><li>Fokus på forebyggende tiltak </li></ul><ul><li>Dimensjonert iht miljørisiko </li></ul><ul><ul><li>Miljørisikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning </li></ul></ul><ul><li>Samvirke, samordning og bistand </li></ul><ul><ul><li>Privat og kommunal beredskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Staten kan overta og skal samordne </li></ul></ul><ul><li>Tilgjengelige materiellressurser </li></ul><ul><ul><li>Båter og oljevernutstyr (også private ressurser) </li></ul></ul><ul><li>Responstid </li></ul><ul><li>Værforhold og fysiske begrensninger ift oljevernutstyr </li></ul><ul><li>Grunnstøtinger gir alltid oljepåslag på land </li></ul>
 12. 12. MV ”Full City” <ul><li>Grunnstøting 31.07.09 på Såstein syd av Langesund </li></ul><ul><li>Panama registrert </li></ul><ul><li>167 meter, 15 878 brt </li></ul><ul><li>Totalt ca 1113 m 3 olje </li></ul><ul><li>Brevik VTS meldte 31.07.09 kl 0050 </li></ul><ul><li>Kystverket mobiliserer </li></ul><ul><ul><li>IUA Telemark </li></ul></ul><ul><ul><li>IUA Vestfold </li></ul></ul><ul><ul><li>Kystvakten </li></ul></ul><ul><ul><li>m.fl. </li></ul></ul>
 13. 13. Spreding av olje Naturvernområder Sikret friluftsområder Havaristen ligger her Sørlig grense for observert olje på land Østlig grense for observert olje på land Kartet viser observasjoner pr. mandag morgen kl 0800
 14. 14. Registrering av påslag
 15. 15. Miljøsårbarhet & friluftsområder
 16. 16. Statlig oljevernaksjon <ul><li>Iverksatt fra 31.07.09 </li></ul><ul><li>Kystverket leder hele aksjonen </li></ul><ul><ul><li>IUA Vestfold (regional ledelse) </li></ul></ul><ul><ul><li>IUA Telemark (regional ledelse) </li></ul></ul><ul><ul><li>IUA Aust Agder (regional ledelse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjøgående (KV Nornen, SKL Sjø) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfølging av havarist </li></ul></ul><ul><li>Staten forskutterer kommunenes utgifter </li></ul><ul><ul><li>Refusjonskrav til skadevolder </li></ul></ul>
 17. 17. Organisasjon - Oljevernaksjon ”Full City” Depoter Langesund / Stavern <ul><li>IUA Telemark </li></ul><ul><li>Langesund </li></ul><ul><li>- Operasjon </li></ul><ul><li>- Ressurs/logistikk </li></ul><ul><li>Miljø / virkning </li></ul>KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE HORTEN - Aksjonsleder - Operasjon - Miljø/virkning - Ressurs/logistikk <ul><li>Strandrensegruppe </li></ul><ul><li>-Operasjon </li></ul><ul><li>- IUA </li></ul><ul><li>- Miljø/virkning </li></ul><ul><li>Ressurs / logistikk </li></ul>Avfalsbehandling Veolia <ul><li>Rederi </li></ul><ul><li>Havarist </li></ul><ul><li>- Nødlossing </li></ul>IUA Vestfold Stavern - Operasjon - Ressurs/logistikk - Miljø / virkning SKL-sjø KV Nornen Rådgiver fra Kystverket - Juridisk - økonomi - Informasjon IUA Aust-Agder Arendal Operasjon - Ressurs/logistikk Miljø / virkning Kommuner/skadeområder Framskutte depot, innsatsledere, lag/arbeidsledere, innsatspersonell
 18. 18. Ressurser (1) <ul><li>Nasjonale </li></ul><ul><ul><li>Kystverket, Kystvakten, Heimevernet </li></ul></ul><ul><li>Lokale </li></ul><ul><ul><li>Sivilforsvaret, kommunene </li></ul></ul><ul><li>Private </li></ul><ul><ul><li>NOFO, EssoSlagen </li></ul></ul><ul><li>Internasjonale </li></ul><ul><ul><li>Svensk kystvakt </li></ul></ul>
 19. 19. Ressurser (2) <ul><li>NGO/frivillige </li></ul><ul><ul><li>Lokalt engasjerte, WWF + </li></ul></ul><ul><li>Oljevernutstyr </li></ul><ul><ul><li>Samlet til Langesund fra en rekke depoter </li></ul></ul><ul><ul><li>Oljelenser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ca 10 000 m lenser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ca 10 000 m absorberende lenser </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Øvrig oljevernutstyr som opptagere, sugebiler mm. </li></ul></ul>
 20. 20. Håndtering havarist <ul><li>Rederiet har ansvaret </li></ul><ul><ul><li>Kontrakt (LOF Scopic) med SMIT Salvage om berging av fartøyet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bukser og Berging underleverandør </li></ul></ul><ul><li>Slept til kai 17.08 </li></ul><ul><li>Pålagt å være borte til 10.09. </li></ul>
 21. 21. Strandaksjon <ul><li>Pr 12.08 er det 181 registrerte påslag av olje totalt: </li></ul><ul><ul><li>Vestfold: 45 </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemark: 110 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aust Agder: 34 </li></ul></ul><ul><ul><li>Anslår ca 120 km av ca 1990 km oljebefengt </li></ul></ul><ul><li>Kystverkets strandrensegruppe bistår IUAene i valg av metode, ressursplanlegging og renhetsgrad på de enkelte innsatsstedene. Løpende rådgivning under aksjonen. </li></ul>
 22. 22. Overordnet mål for strandaksjonen <ul><li>Forurensede strandområder skal være ferdig renset innen desember 2009. </li></ul><ul><ul><li>Dette målet er satt ut fra at værforhold og mørke i vintermånedene mest sannsynlig vil vanskeliggjøre arbeidet. </li></ul></ul><ul><li>Detaljerte mål og prioriteringer skal fastsettes i samråd med vernemyndighetene (fylkesmannens miljøvernavdeling m.fl.). </li></ul><ul><ul><li>Nærmere beskrivelse av prioriterte områder vil om nødvendig gis i arbeidsordre for hver enkelt posisjon. </li></ul></ul>
 23. 23. Situasjonen pr 25. august <ul><li>Havarist ved ”Nato-kaia” i Bamble </li></ul><ul><ul><li>Bort innen 10. september </li></ul></ul><ul><li>Ingen frittflytende olje på sjø, strandaksjon i alle tre IUAer </li></ul><ul><ul><li>Fokus på prioriterte områder som Steinvika, Nevlungstrand osv. </li></ul></ul><ul><li>ca 250 personer i arbeid/ dag </li></ul><ul><li>ca 5000 dagsverk hittil </li></ul>
 24. 24. Status pr 25.08 <ul><li>HMS </li></ul><ul><ul><li>Kontinuerlig fokus og opplæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen alvorlige hendelser registrert </li></ul></ul><ul><li>Totalt opptatt emulsjon/ masse mottatt hos Veolia </li></ul><ul><ul><li>Avfall ca 2208 tonn </li></ul></ul><ul><ul><li>Herav utskilt ren olje ca 735 m 3 </li></ul></ul>
 25. 25. Noen umiddelbare tanker.. <ul><li>Evaluering vil komme senere, men: </li></ul><ul><ul><li>Dette er ingen katastrofe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miljøeffekter sees på ifm igangsatte miljøundersøkelser </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Innsats i akuttfase vs strandrensefase </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heimevernet brukt for første gang siden ”Deifovos” i 70-årene. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fokus på håndtering av oljeskadet vilt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuglevasking eller avliving? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En rekke mer eller mindre velfunderte innspill om beredskap, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikke alltid med forståelse for premissene og de fysiske begrensninger? </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Takk for oppmerksomheten www.kystverket.no

×