Sammendrag: - presentasjoner fra rådgivende grupper - ODs seismikkrapport Statssekretær Robin Kåss 26.mai 2010
Samlet oversikt NPs presentasjon
Forvaltningsplanområdet Mindre justeringer av vestlig grense
Deltakende institusjoner Akvaplan-niva Arctos-nettverket (ledes fra Universitetet i Tromsø) Artsdatabanken Direktoratet fo...
Særlig verdifulle og sårbare områder Ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer
Kunnskap <ul><li>Viktigste endringer </li></ul><ul><ul><li>Klima </li></ul></ul><ul><ul><li>Bunnsamfunn (MAREANO) </li></...
Overvåking HIs presentasjon
Viktige fiskebestander Mange bestander i god forfatning
Evaluering av indikatorer <ul><li>Varmt vann, lite is - synkende temperatur, økende is </li></ul><ul><li>Mest plankton i s...
Risikobildet KyVs presentasjon
Aktivitetsbildet i forvaltningsplanområdet
Oppdatering av det faglige grunnlaget <ul><li>Oljedriftsmodellering </li></ul><ul><li>Konsekvenser av akutt oljeutslipp f...
Miljørisiko ved akutt utslipp <ul><li>I rapporten er det benyttet tradisjonell scenariobasert tilnærming </li></ul><ul><ul...
Scenarioer som er valgt
Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Samlet sett har utslipp i Nordland V og Nordland VI høyere potensial for store miljøkon...
Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Sannsynligheten for miljøskade på torsk og sildebestanden er svært lav </li></ul><ul><u...
Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Usikkerhet om ulykkesrisiko og miljørisiko i planområdet er redusert i rapporteringsper...
Samlede vurderinger <ul><li>Sannsynligheten for uhellshendelser vurderes som lav sammenlignet med andre norske havområder ...
 
Seismikk 2007-2009
Prospektoversikt
Petroleumsressurser millioner Sm 3
Petroleumsressurser fordelt på områder
Verdisetting <ul><li>Forventet netto verdi er om lag 500 milliarder kroner. </li></ul><ul><li>Nåverdien av dette er om la...
Verdisetting <ul><li>Scenariometodikk </li></ul>
Verdisetting <ul><li>Brutto salgsverdier for olje og gass </li></ul><ul><li>Lete-, investerings- og driftskostnader </li><...
Verdisetting Lønnsomhet - framtidig kontantstrøm
Verdisetting <ul><li>Netto nåverdi av framtidig kontantstrøm </li></ul>
Prosess Veien videre
Prosess oppdatering HFB 2010 Hovedpunkter Tid Milepæl/tema 2007-2009 Faglig fase MAREANO, SEAPOP og ODs geologiske kartleg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statssekretær robin kåss, sammendrag faglig grunnlag hfb

908 views

Published on

Sammendrag: - presentasjoner fra rådgivende grupper - ODs seismikkrapport

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Årsak: Etablere sammenfallende grenser mellom forvaltningsplanområdene B-L og Norskehavet
 • Ingen dissenser ift. fellesrapporten som ble fremlagt 15. april. Legg merke til underrepresentasjon av direktorater/tilsyn som har tilrettelegging for verdiskaping som hovedoppgave.
 • Aktivitetsbilde 2010. Samlet påvirkning fra aktiviteter i sørlig del av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Den mest kystnære trafikkstrømmen er trafikk i hovedleden 2) Markant trafikkstrøm i åpent hav i et kystnært ”belte” langs kysten, ofte kalt sjøruten langs norskekysten 3 ) På strekningen Vardø-Røst er det etablert et sammenhengende routeing system som består av åtte trafikkseparasjonssystemer (TSS), med anbefalte ruter som forbinder dem Kart som reflekterer status i Barentshavet 2009 nede venstre. I Barentshavet er det de ti siste årene boret 27 letebrønner, hvorav 19 letebrønner er boret i perioden 2005-2010. Snøhvitfeltet ble satt i produksjon i august 2007, og i tillegg har oljefunnet Goliat fått myndighetenes godkjennelse for utbygging og drift i 2009. Oljedirektoratet samlet sommeren 2007 inn 2 615 km 2D-seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen, i Nordland VII. Sommeren 2008 ble det samlet inn 11 688 km 2D-seismikk og 697 km² 3D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen fortsatte i 2009, og Oljedirektoratet samlet inn 1 250 km² 3D-seismikk på Nordland VII utenfor Vesterålen og 805 km² 3D-seismikk på Troms II nordvest for Senja. Antall transitter med tankskip og antall millioner tonn olje og petroleumsprodukter befraktet langs norskekysten. 2009 296 og 16,5 mil tonn
 • Se notat fra OEDs miljøfaglige sekretær (fra DNV) med utdyping av de faglige resultatene.
 • Kommentar til resultatene miljøkonsekvenser: Det foreligger gjennom ULB-oppdateringene et svært omfattende illustrasjonsarbeid mht konsekvensene av mulige uhellsutslipp. Det er helt avgjørende hva en velger å legge vekt på (for eksempel ekstremutfall 5-30 %). Notat fra OEDs miljøfaglige sekretær (fra DNV) med utdyping av de faglige resultatene ligger vedlagt.
 • Totalt for årene 2007-2009: 2D seismikk: 14 303 kilometer 3D seismikk: 2 760 km2. I tilegg er det samlet inn gravimetriske og elektromagnetiske data og tatt prøver av berggrunnen vest av Andøya.
 • Prospekter kartlagt av OD. Prospekter i utvinningstillatelser er ikke vist. Utvinnbare ressurser er beregnet for 50 kartlagte prospekter, og det er gitt anslag for funnsannsynlighet Resultatene fra prospektkartleggingen er brukt i en statistisk letemodellanalyse Modelleringen har gitt ressursestimater med forventningstall og usikkerhetsspenn
 • OD anslår at forventet utvinnbare petroleumsressurser i området er 202 millioner Sm 3 o.e (1,3 milliarder fat) Fordelingen på olje og gass Når OD anslår petroleumsressurser så gir vi dette med et usikkerhetsspenn. Vi anslår at det er 95 % sannsynlig å det er minst 76 millioner Sm 3 o.e. og at det er 5% sannsynlig er det kan være mer enn 371 millioner Sm 3 o.e. Det vil være stor usikkerhet knyttet til estimatene for uoppdagede petroleumsressurser. Dette vil spesielt være stor usikkerhet i uåpnet område. Her er usikkerheten knyttet til landhveingen i området. Landhevingen kan medføre at olje og gass har lekket ut. Beste muligheten nå til å redusere usikkerheten er å bore brønner
 • Nordland VI (lengst sør) framstår som det mest prospektive området Nordland VII (utenfor Lofoten Vesterålen) og Troms II (nordligste område) har et samlet forventet ressurs-estimat på høyde med det som er forventet i Nordland VI Ressursestimatet for olje er større enn for gass i Nordland VI og VII. I Troms II er det størst sannsynlighet for gass For Nordland V gjelder dette uåpnet område.
 • Forventet netto verdi er om lag 500 milliarder (KLIKK) Mens nåverdien vil være 110 milliarder kroner. (KLIKK) Denne beregningen tar ikke hensyn til at vi har mulighet til å ta stegvise beslutninger Slike beslutninger skaper verdier siden dette gir oss mulighet til å ta hensyn til ny informasjon. (KLIKK) Dette vil gi betydelige tilleggsverdier For å synliggjøre tilleggsverdiene fra stegvis utforskning, har OD utviklet fire scenarioer. (KLIKK)
 • Scenarioene varierer med hensyn til funnstørrelse og ressursmengde. BESKRIV OG PEK PÅ A, B, C OG D Scenario A, B, C og D reflekterer dagens kunnskap om ressursene.. For å ta hensyn til at usikkerheten knyttet til at ressursutfallet i et uåpnet område er stor og at vi ikke kan utelukke et ressursutfall som ligger helt i ytterkant av ODs ressursfordeling har vi utviklet et wildcard scenario X. [KLIKK FREM SCENARIO X]
 • Brutto salgsverdiene for olje og gass varierer mellom 0 (scenario C) og opp mot 1800 milliarder NOK for scenario X. Vi har brukt en oljepris 97 $/fat og en gasspris 1,78 kroner/Sm3 o.e. (OEDs prisforutsetninger). Verdiene er sensitive med hensyn til prisendringer. Kostnadene varierer mellom 7 milliarder (scenario C) og opp mot 440 milliarder (scenario X). Disse kan gi en indikasjon på aktivitetsnivået og mulige ringvirkninger i regionen.
 • Verdien av framtidig kontantstrøm varierer mellom - 10 Milliarder kroner og om lag 1400 Milliarder kroner. Igjen – disse er også sensitive med hensyn til prisendringer.
 • Netto nåverdi av framtidig kontantstrøm varierer mellom – 7 milliarder kroner (scenario C) til om lag 650 milliarder kroner (scenario X).  Betydelige verdier knyttet til stegvise beslutninger
 • Forvaltningsplanen skal oppdateres i 2010. Det tas sikte på fremlegging av en stortingsmelding med en oppdatert forvaltningsplan innen utgangen av 2010. Prosessen frem til den tid er delt i tre faser – faglig fase, høringsfase og politisk fase (regjeringens vurderinger). Faglig fase : Kartleggings- og overvåkingsprogrammene MAREANO (havbunn), SEAPOP (sjøfugl) og geologisk kartlegging har pågått i flere år. Rapportering fra MARENO, SEAPOP og den geologiske kartleggingen vil inngå som del av et oppdatert kunnskapsgrunnlag i fellesrapporten de rådgivende gruppene Faglig forum (leder Norsk Polarinstitutt), Overvåkningsgruppen (leder Havforskningsinstituttet(HI) og Risikogruppen (leder Kystverket) i dag overleverer til miljø- og utviklingsministeren i Bodø. Rapporten fra Overvåkingsgruppen, som også er del av fellesrapporten, ble fremlagt 25. februar d.å. Andre fagrapporter og tekniske underlagsrapporter vil også utgjøre viktige tillegg til fellesrapporten: - Rapport fra HIs følgeforskningsprosjekt etter ODs seismiske undersøkelser i Nordland VII/Troms II ble fremlagt 2. mars. - Det er utarbeidet tekniske rapporter – de såkalte oppdaterte ULB-rapportene – som gir oppdatert kunnskap om miljøkonsekvenser og konsekvenser for andre næringer (fiskeri, turisme/reiseliv) av utvidet petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (primært petroleum, men også enkeltscenarioer skipsfart): - Faglige problemstillingene rundt oljeforurensing og effekter på fisk (referat fra workshop olje-fisk november 2009). - Vurdering av sannsynlighet for akuttutslipp fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i forvaltningsplanområdet (”Proactima-rapporten”) - Oljedriftsmodellering - spredning av olje ved akutte utslipp (2 studier – DNV og Storm Geo, 1,2 mill kr) - Akutte oljeutslipp - miljøkonsekvenser sjøfugl, sjøpattedyr, strand, iskant (DNV, 700’ kr) - Akutte oljeutslipp - konsekvenser i vannsøylen (DNV, 1,5 mill kr) - Oljevern, inkl. operativ vurdering av kyst-/strandsoneberedskap (SINTEF, 1,1 mill kr) - Konsekvenser for fiskerivirksomhet ved regulær virksomhet og akuttutslipp (Acona/Akvaplan-niva, 500’ kr) - Konsekvenser for turistnæring ved regulær virksomhet og akuttutslipp (AsplanViak, 600’ kr) - Risiko ved oljeomlasting i Finnmark (internt direktoratsarbeid) OD vil i morgen presentere en utdypende rapport med resultatene fra den geologiske kartleggingen, med et oppdatert ressursanslag for petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. En rapport om ringvirkninger fra ev. utvidet petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanområdet er under utarbeidelse, men vil ikke foreligge før månedskiftet mai/juni. Høringsfase : Overlevering og offentliggjøring av hovedrapporten m/vedlegg 15. april markerer starten på høringsfasen. Høringsperioden varer til 1. juli, med høringskonferanse i Svolvær (7-)8. juni. Faglig forum skal lage oversikt over alle innspill fra interessegrupper. Politisk fase : Primært etter sommeren. Stortingsmelding med oppdatert forvaltningsplan planlegges fremlagt innen utgangen av 2010.
 • Statssekretær robin kåss, sammendrag faglig grunnlag hfb

  1. 1. Sammendrag: - presentasjoner fra rådgivende grupper - ODs seismikkrapport Statssekretær Robin Kåss 26.mai 2010
  2. 2. Samlet oversikt NPs presentasjon
  3. 3. Forvaltningsplanområdet Mindre justeringer av vestlig grense
  4. 4. Deltakende institusjoner Akvaplan-niva Arctos-nettverket (ledes fra Universitetet i Tromsø) Artsdatabanken Direktoratet for naturforvaltning Fiskeridirektoratet Forsvarets forskningsinstitutt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark Havforskningsinstituttet Klima- og forurensningsdirektoratet Kystvakten Kystverket Mattilsynet Meteorologisk institutt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Norges geologiske undersøkelse Norsk institutt for luftforskning Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for vannforskning Norsk Polarinstitutt Oljedirektoratet Petroleumstilsynet Sjøfartsdirektoratet Statens strålevern Veterinærinstituttet
  5. 5. Særlig verdifulle og sårbare områder Ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer
  6. 6. Kunnskap <ul><li>Viktigste endringer </li></ul><ul><ul><li>Klima </li></ul></ul><ul><ul><li>Bunnsamfunn (MAREANO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjøfugl (SEAPOP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Effekter av seismikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartlegging av petroleumspotensialet </li></ul></ul><ul><li>Prioriterte videre kunnskapsbehov </li></ul><ul><ul><li>Forsuring </li></ul></ul><ul><ul><li>Tempo og effekter av klimaendringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva skaper irreversible endringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor motstandsdyktig er Barentshavet – </li></ul></ul><ul><ul><li>Lofoten mot endringer </li></ul></ul>
  7. 7. Overvåking HIs presentasjon
  8. 8. Viktige fiskebestander Mange bestander i god forfatning
  9. 9. Evaluering av indikatorer <ul><li>Varmt vann, lite is - synkende temperatur, økende is </li></ul><ul><li>Mest plankton i sør og vest, avtagende i sentrale deler </li></ul><ul><li>Nedgang i dyreplankton i 2007, 2008 og 2009 </li></ul><ul><li>Nedgang av planktonspisere som sild og kolmule </li></ul><ul><li>Lodde og torsk i vekst, godt over tiltaksgrenser </li></ul><ul><li>Lite gjenoppbygging av nedfiskede bestander </li></ul><ul><li>Bunndyr fordeler seg ujevnt, kongekrabben mot vest </li></ul><ul><li>Sjøfugl viser nedgang, særlig for lomvi og krykje </li></ul><ul><li>Sjøpattedyr følger sine byttedyr </li></ul><ul><li>Marine arter av fisk på norsk rødliste </li></ul><ul><li>Forurensing lav i sjømat, unntak er torskelever </li></ul><ul><li>Høye nivåer av POP og kvikksølv i næringskjeden </li></ul>
  10. 10. Risikobildet KyVs presentasjon
  11. 11. Aktivitetsbildet i forvaltningsplanområdet
  12. 12. Oppdatering av det faglige grunnlaget <ul><li>Oljedriftsmodellering </li></ul><ul><li>Konsekvenser av akutt oljeutslipp for </li></ul><ul><ul><li>fisk </li></ul></ul><ul><ul><li>sjøfugl, sjøpattedyr og strandmiljø </li></ul></ul><ul><ul><li>fiskeri </li></ul></ul><ul><li>Oljevern </li></ul><ul><li>Konsekvenser av petroleumsvirksomhet og akutt oljeutslipp for turisme/ reiselivsnæring </li></ul><ul><li>Disse er utarbeidet av ulike konsulenter (DNV, Storm, Acona Wellpro, SINTEF, Akvaplan NIVA, Asplan Viak, Mimir), i samarbeid med fagetater </li></ul><ul><li>Flere andre delutredninger har blitt utarbeidet av etatene </li></ul>
  13. 13. Miljørisiko ved akutt utslipp <ul><li>I rapporten er det benyttet tradisjonell scenariobasert tilnærming </li></ul><ul><ul><li>belyser relevante aspekter av ulike ulykkeshendelser med påfølgende miljøkonsekvenser </li></ul></ul><ul><li>Scenarioene er forankret i et antatt fremtidsbilde for aktiviteter i området </li></ul><ul><ul><li>petroleum og skipstrafikk </li></ul></ul><ul><ul><li>hendelsestyper </li></ul></ul><ul><ul><li>utslippssted, oljetyper og volumer som er vurdert som relevante </li></ul></ul>
  14. 14. Scenarioer som er valgt
  15. 15. Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Samlet sett har utslipp i Nordland V og Nordland VI høyere potensial for store miljøkonsekvenser for fisk, sjøfugl, marine pattedyr og strand, enn tilsvarende utslipp i Nordland VII og Troms II </li></ul><ul><li>De største hendelsene i Nordland V og VI, har potensial for store skader (fra 5% til over 30 % bestandstap) for mange arter i området </li></ul><ul><li>De mer sannsynlige hendelsene viser lavere konsekvenser totalt sett </li></ul><ul><ul><li>men fremdeles store konsekvenser for noen få utslagsgivende arter </li></ul></ul>
  16. 16. Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Sannsynligheten for miljøskade på torsk og sildebestanden er svært lav </li></ul><ul><ul><li>bidrar i stor grad til lav miljørisiko for disse artene </li></ul></ul><ul><li>I området Lofoten og Vesterålen er det primært de store koloniene ved Røst, Værøy, Fugløynyken og Bleik som vil bli påvirket av de modellerte utslippene </li></ul><ul><ul><li>Lunde og Toppskarv er de artene som er mest utsatt for bestandsskade ved større akutte utslipp av olje i disse områdene </li></ul></ul>
  17. 17. Resultat miljøkonsekvenser <ul><li>Usikkerhet om ulykkesrisiko og miljørisiko i planområdet er redusert i rapporteringsperioden som følge av kunnskapsutvikling og metodisk utvikling på en rekke områder. </li></ul><ul><ul><li>Men fortsatt betydelig siden dagens risikometoder er utilstrekkelige for en del biologiske prosesser slik som romlig variasjon i overlevelse av fiskelarver </li></ul></ul><ul><li>Sannsynligheten for at en alvorlig atomhendelse skal inntreffe og ramme Norge eller norske interesser vurderes som liten. </li></ul><ul><ul><li>Utslipp i forbindelse med ulykker med radioaktivt materiale kan gi økte tilførsler av radioaktive stoffer. </li></ul></ul><ul><ul><li>kan i tilegg få negative konsekvenser for eksport av norsk sjømat. </li></ul></ul>
  18. 18. Samlede vurderinger <ul><li>Sannsynligheten for uhellshendelser vurderes som lav sammenlignet med andre norske havområder </li></ul><ul><li>I 2009 vurderes sjøtransport til å bidra vesentlig mer enn petroleumsvirksomheten til samlet miljørisiko tilknyttet akutt oljeforurensning </li></ul><ul><ul><li>Petroleumsvirksomheten i området i 2009 er begrenset og knyttet til drift av Snøhvit-feltet, samt leteboring i avgrensede perioder. </li></ul></ul><ul><li>Sannsynligheten for akutt forurensning vurderes å ikke endre seg vesentlig frem mot 2025 </li></ul><ul><ul><li>gitt foreliggende antagelser om fremtidig aktivitet og forutsatt at nødvendige tiltak implementeres både i aktørenes regi i alle sektorer og i forvaltningens regi </li></ul></ul>
  19. 20. Seismikk 2007-2009
  20. 21. Prospektoversikt
  21. 22. Petroleumsressurser millioner Sm 3
  22. 23. Petroleumsressurser fordelt på områder
  23. 24. Verdisetting <ul><li>Forventet netto verdi er om lag 500 milliarder kroner. </li></ul><ul><li>Nåverdien av dette er om lag 110 milliarder. </li></ul><ul><li>Denne beregningen tar ikke hensyn til at vi har mulighet til å ta stegvise beslutninger. </li></ul><ul><li>Dette vil kunne gi betydelige tilleggsverdier. </li></ul>Statistisk metode
  24. 25. Verdisetting <ul><li>Scenariometodikk </li></ul>
  25. 26. Verdisetting <ul><li>Brutto salgsverdier for olje og gass </li></ul><ul><li>Lete-, investerings- og driftskostnader </li></ul>
  26. 27. Verdisetting Lønnsomhet - framtidig kontantstrøm
  27. 28. Verdisetting <ul><li>Netto nåverdi av framtidig kontantstrøm </li></ul>
  28. 29. Prosess Veien videre
  29. 30. Prosess oppdatering HFB 2010 Hovedpunkter Tid Milepæl/tema 2007-2009 Faglig fase MAREANO, SEAPOP og ODs geologiske kartlegging 25. februar 10 Rapport fra Overvåkingsgruppen 2. mars Rapport HIs følgeforskningsprosjekt (seismikk) 15. april Fellesrapport fra Faglig forum, Risikogruppen og Overvåkingsgruppen, vedlagt tekniske rapporter konsekvenser av petroleum og skipsfart, faglige problemstillingene oljeforurensning og effekter på fisk m.v. 16. april ODs rapport geologisk kartlegging, inkl. ODs oppdaterte anslag for petroleumsressurser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja April - mai Analyse av ringvirkninger av utvidet petroleumsvirksomhet 15. april - 1. juli 7-8. juni Høringsfase Høringsperiode faglig grunnlag, inkl. høringskonferanse i Svolvær Høst Politisk fase Utarbeidelse stortingsmelding og politiske avklaringer

  ×