Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Beredskap i Nord-områdene - Goliat Live Keane & Ole Hansen
<ul><li>Goliatfeltet - introduksjon </li></ul><ul><li>Beredskapsutfordringer </li></ul><ul><li>Beredskapsløsninger </li>...
Helt enkelt?
Lokasjon Lisenspartnere: Eni Norge: 65 % StatoilHydro: 35 %
Vurderte utbyggingsalternativer <ul><li>FPSO </li></ul><ul><li>Semi </li></ul>FSU Oil pipeline Liquid & gas pipelines / W...
Goliat <ul><li>FPSO: </li></ul><ul><ul><li>Laveste miljørisiko </li></ul></ul><ul><ul><li>Geostasjonær </li></ul></ul><ul>...
HMS hovedutfordringer <ul><li>Ta høyde for de klimatiske forholdene </li></ul><ul><ul><li>beskytte mennesker (wind chill, ...
Sub-arktisk klima <ul><li>Mørke og siktforhold </li></ul><ul><li>Sjøtemperatur </li></ul><ul><li>Lufttemperatur  </li></...
Miljøsensitivt område og kort drivtid til land <ul><li>Grunt og produktivt sokkelhav – vanndyp på 325-390 m </li></ul><ul>...
Begrenset infrastruktur <ul><li>Langt mellom tettstedene </li></ul><ul><li>Lange ankomstforhold </li></ul><ul><li>Ikke eta...
Rammevilkår og forventninger i Barentshavet <ul><li>Rammevilkår </li></ul><ul><li>Petroleumsregelverket </li></ul><ul><li>...
Det var beredskapsutfordringene... <ul><li>..... og nå beredskapsløsningene </li></ul>Come on! It can‘t go wrong every ti...
Beredskapsløsning - vinterisering
Beredskapsløsninger – mønstring, redning & evakuering Foto: Bristow Foto: Ask safety Foto: Eni Norge Foto: Eni Norge Foto:...
Oljevernberedskap for Goliat - Eni Norges målsetting og eksterne vilkår <ul><li>Eni Norges mål for oljevernberedskapen fo...
Oljevernberedskap for Goliat - analyser <ul><li>M iljørettede risiko- og beredskapsanalyse ligger til grunn for utforminge...
Oljevernberedskap for Goliat – samarbeid og organisering <ul><li>Eni Norge vil legge allerede etablerte beredskapsstrukt...
Konsekvensreduserende tiltak - barrierer Barriere 1 Barriere 2 Barriere 4 Barriere 3 Barriere 0
Goliat-oljenes egenskaper <ul><li>Kjente reservoarforhold – lavt trykk </li></ul><ul><li>Detaljerte studier av råoljenes e...
Oljevern i mørke og dårlig sikt – overvåkning <ul><li>Betydelig utvikling siden 2003 </li></ul><ul><li>Eni Norge vil bruke...
Utfordring oljevern – begrenset infrastruktur og lange avstander <ul><li>Detaljerte beredskapsplaner for hele influensområ...
Oljevernberedskap for Goliat - kompetanse  <ul><li>Opplæringstiltak innen oljevernberedskap </li></ul><ul><li>Opplærings...
<ul><li>Eni Norge vil styrke den kystnære oljevern- beredskapen gjennom aktiv bruk av lokale fiskefartøyer  </li></ul><...
NOFO: Utvikling siste 5 år Utvikling neste 3 år <ul><li>(Se mer i NOFOs strategi ( www.nofo.no ) </li></ul><ul><li>- Vide...
Eni Norges aktiviteter for utvikling av oljevern i nordområdene <ul><li>Utfordringer til oljevern i nord: </li></ul><ul><...
” Full City” ...... Relativt hyppige hendelser Ukjent, mobil kilde Generelle analyser og beredskapsplaner som omfatter hel...
Thank you!
Oljevern – helt enkelt? <ul><li>Snurr film </li></ul>Eventuell back up:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eni - Beredskapskonferansen 2009

1,139 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Eni - Beredskapskonferansen 2009

 1. 1. Beredskap i Nord-områdene - Goliat Live Keane & Ole Hansen
 2. 2. <ul><li>Goliatfeltet - introduksjon </li></ul><ul><li>Beredskapsutfordringer </li></ul><ul><li>Beredskapsløsninger </li></ul>Agenda
 3. 3. Helt enkelt?
 4. 4. Lokasjon Lisenspartnere: Eni Norge: 65 % StatoilHydro: 35 %
 5. 5. Vurderte utbyggingsalternativer <ul><li>FPSO </li></ul><ul><li>Semi </li></ul>FSU Oil pipeline Liquid & gas pipelines / WI from shore <ul><li>Semi </li></ul><ul><li>Subsea to Beach </li></ul><ul><li>Oil Terminal </li></ul><ul><li>Process Plant and & Oil Terminal </li></ul>
 6. 6. Goliat <ul><li>FPSO: </li></ul><ul><ul><li>Laveste miljørisiko </li></ul></ul><ul><ul><li>Geostasjonær </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektrifisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Eget oljelager </li></ul></ul><ul><ul><li>Minst energikrevende </li></ul></ul><ul><ul><li>Mest kostnadseffektiv </li></ul></ul><ul><li>Bygging/konstruksjon: 2010-2013 </li></ul><ul><li>Produksjonsboring: 2011-1014 </li></ul><ul><li>22 brønner totalt </li></ul><ul><li>28 millioner Sm 3 over 15 år </li></ul>
 7. 7. HMS hovedutfordringer <ul><li>Ta høyde for de klimatiske forholdene </li></ul><ul><ul><li>beskytte mennesker (wind chill, is/snø etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>ivareta integriteten til teknisk utstyr </li></ul></ul><ul><ul><li>etablere gode beredskapsløsninger </li></ul></ul><ul><li>Sørge for gode miljøløsninger og ivareta rammebetingelser </li></ul><ul><ul><li>forhindre akutte utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>minimalisere operasjonelle utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>etablere en forsvarlig oljevernberedskap </li></ul></ul>
 8. 8. Sub-arktisk klima <ul><li>Mørke og siktforhold </li></ul><ul><li>Sjøtemperatur </li></ul><ul><li>Lufttemperatur </li></ul><ul><li>Vind og bølger – sammenlignbart med Nordsjøen og Norskehavet </li></ul><ul><li>Ising – ising pga våt snø, regn og fra sjøsprøyt </li></ul><ul><li>Polare lavtrykk </li></ul><ul><li>Utfordringer: </li></ul><ul><ul><li>Søk og redning </li></ul></ul><ul><ul><li>Beskyttelse av teknisk utstyr (brannvann, gassdetektorer etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rømningssveier </li></ul></ul><ul><ul><li>Evakueringsutstyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Deteksjon og opptak av olje </li></ul></ul>
 9. 9. Miljøsensitivt område og kort drivtid til land <ul><li>Grunt og produktivt sokkelhav – vanndyp på 325-390 m </li></ul><ul><li>Store bestander av kommersielle fiskearter </li></ul><ul><ul><li>torsk </li></ul></ul><ul><ul><li>sild </li></ul></ul><ul><ul><li>lodde </li></ul></ul><ul><li>Marine pattedyr </li></ul><ul><ul><li>steinkobbe </li></ul></ul><ul><ul><li>havert </li></ul></ul><ul><li>Sjøfugl </li></ul><ul><ul><li>Viktig hekke- og næringsområde for mange sjøfuglarter </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere sjøfuglkolonier>20 000 individer </li></ul></ul><ul><li>Dominerende strømretning nord-østgående </li></ul><ul><li>Utfordring: </li></ul><ul><ul><li>Drivtid – kort responstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Potensial for skade </li></ul></ul>
 10. 10. Begrenset infrastruktur <ul><li>Langt mellom tettstedene </li></ul><ul><li>Lange ankomstforhold </li></ul><ul><li>Ikke etablert oljefelt i drift i området; ingen områdeberedskap </li></ul><ul><li>Lav befolkningstetthet </li></ul><ul><li>Utfordringer: </li></ul><ul><ul><li>Ankomst & ressurser </li></ul></ul>
 11. 11. Rammevilkår og forventninger i Barentshavet <ul><li>Rammevilkår </li></ul><ul><li>Petroleumsregelverket </li></ul><ul><li>Stortingsmeldinger </li></ul><ul><li>St.prp. </li></ul>
 12. 12. Det var beredskapsutfordringene... <ul><li>..... og nå beredskapsløsningene </li></ul>Come on! It can‘t go wrong every time...
 13. 13. Beredskapsløsning - vinterisering
 14. 14. Beredskapsløsninger – mønstring, redning & evakuering Foto: Bristow Foto: Ask safety Foto: Eni Norge Foto: Eni Norge Foto:prscomms.co.uk Foto: BT/Fred Ivar Utsi Klemetsen
 15. 15. Oljevernberedskap for Goliat - Eni Norges målsetting og eksterne vilkår <ul><li>Eni Norges mål for oljevernberedskapen for Goliat: </li></ul><ul><ul><li>Robust </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Godt tilpasset lokale forhold </li></ul></ul><ul><li>” Myndighetskrav”: </li></ul><ul><ul><li>Effekten av beredskapen skal være minst like god som på andre deler av kontinentalsokkelen </li></ul></ul><ul><li>St.prp. nr. 64 (2008-2009) Utbygging og drift av Goliatfeltet </li></ul><ul><ul><li>Oljevernberedskap være meget høyt prioritert </li></ul></ul><ul><ul><li>Operatøren skal foreta en detaljert kartlegging av infrastrukturen innen influensområdet for forurensende utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>Operatøren skal gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner, som Måsøy, Hasvik og Nordkapp </li></ul></ul>
 16. 16. Oljevernberedskap for Goliat - analyser <ul><li>M iljørettede risiko- og beredskapsanalyse ligger til grunn for utformingen av beredskapen: </li></ul><ul><li>Viktige parametere: </li></ul><ul><ul><li>Utblåsingsrater/varighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Oljens egenskaper </li></ul></ul><ul><ul><li>Drivtid til land </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljøsårbare områder innen potensielt influensområdet </li></ul></ul><ul><li>Standardiserte metoder og verifisert av uavhengig tredjepart. </li></ul><ul><li>Ukontrollerte utslipp av råolje fra brønn under boring og/eller arbeide med installasjonen (utblåsning) er lagt til grunn for dimensjonering av beredskapen på åpent hav. </li></ul><ul><li>Korteste drivtid inn til kyst- og strandsonen og størst mengde strandet olje er lagt til grunn for beredskapsdimensjoneringen på kyst og strand </li></ul><ul><li>Resultatene viser at miljørisikoen er lav </li></ul>
 17. 17. Oljevernberedskap for Goliat – samarbeid og organisering <ul><li>Eni Norge vil legge allerede etablerte beredskapsstrukturer til grunn for beredskapsorganiseringen: </li></ul><ul><ul><li>Vil bygge videre på beredskapsløsninger som er etablert av Kystverket, NOFO og interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). </li></ul></ul><ul><ul><li>Vil gjøre bruk av lokal kompetanse og kunnskap gjennom samarbeid med lokale fiskere: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fiskebåter med mannskap tilpasset oljevernberedskap vil rekrutteres fra kommunene Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest til bruk i beredskapen. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Konsekvensreduserende tiltak - barrierer Barriere 1 Barriere 2 Barriere 4 Barriere 3 Barriere 0
 19. 19. Goliat-oljenes egenskaper <ul><li>Kjente reservoarforhold – lavt trykk </li></ul><ul><li>Detaljerte studier av råoljenes egenskaper er gjennomført </li></ul><ul><ul><li>Kobbe </li></ul></ul><ul><ul><li>Realgrunnen </li></ul></ul><ul><li>Dagens beredskapsmateriell forventes å fungere godt </li></ul><ul><li>Vil ikke stivne selv ved lave temperaturer </li></ul><ul><li>Dispergerbare </li></ul><ul><li>Goliat-oljenes viskositet eller stivnepunkt vil ikke utgjøre noe problem </li></ul>
 20. 20. Oljevern i mørke og dårlig sikt – overvåkning <ul><li>Betydelig utvikling siden 2003 </li></ul><ul><li>Eni Norge vil bruke et sett av integrerte plattformer for overvåking av akutt forurensning fra Goliat </li></ul><ul><ul><li>Satellitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Fly og helikopter (SAR,SLAR, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plattform (radar, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beredskapsfartøy (radar, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Landbaserte installasjoner(HF-radar) </li></ul></ul><ul><li>Overføring av informasjon - felles situasjonsbilde </li></ul>
 21. 21. Utfordring oljevern – begrenset infrastruktur og lange avstander <ul><li>Detaljerte beredskapsplaner for hele influensområdet </li></ul><ul><ul><li>Aksjonsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Logistikkplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Strandtyper </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotodokumentasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>” Vrakviker” </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioritering av områder </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisering og gjennomføring av strandaksjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Taktiske og tekniske løsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Disponering av forurenset masse </li></ul></ul><ul><li>Gitt en hendelse skal planene raskt kunne tilpasses og iverksettes i aktuelle situasjonen </li></ul>Eni Norges løsning:
 22. 22. Oljevernberedskap for Goliat - kompetanse <ul><li>Opplæringstiltak innen oljevernberedskap </li></ul><ul><li>Opplæringstiltak innen oljeverneberedskap for: </li></ul><ul><ul><li>tilbud om opplæring eller hospitering i etablerte beredskapsorganisasjoner og Eni. </li></ul></ul><ul><li>Regelmessige kurs og øvelser i regionen. </li></ul><ul><li>Bygge videre på sentrale institusjoner for opplæring innen oljevern. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Eni Norge vil styrke den kystnære oljevern- beredskapen gjennom aktiv bruk av lokale fiskefartøyer </li></ul><ul><ul><ul><li>unik lokal kompetanse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vant til operasjoner på sjøen hele året </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>er tilgjenglige innen gitte responstider </li></ul></ul></ul><ul><li>Dette krever </li></ul><ul><ul><ul><li>Formalisering av regelverket/godkjenningsordning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tilpasning av fartøy og utvikling av utstyr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avtaler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetanseutvikling og trening </li></ul></ul></ul>Styrking av kystnær oljevernberedskap
 24. 24. NOFO: Utvikling siste 5 år Utvikling neste 3 år <ul><li>(Se mer i NOFOs strategi ( www.nofo.no ) </li></ul><ul><li>- Videreutvikle metoder for bruk av utstyr </li></ul><ul><li>- Nytt Planverk </li></ul><ul><li>Kompetanseutvikling </li></ul><ul><li>Kjerneteam kyst og strand (50 personer) </li></ul><ul><li>NOFO Teknologiprogram ”oljevern 2010” </li></ul><ul><li>- Oppsamlingsteknologi </li></ul><ul><li>- Dispergeringsteknologi </li></ul><ul><li>- Fjernmålingsteknologi - Teknologi for kyst- og strandoperasjoner </li></ul>Oljeindustriens utvikling av oljevern <ul><li>Resultater: </li></ul><ul><li>Investert ca 500 mill NOK i utstyr og opplæring: - Revisjon av planverket </li></ul><ul><li>Utskifting av alle lenser og opptakere for havgående beredskap (20 system) </li></ul><ul><li>Anskaffelse av systemer for sterk strøm </li></ul><ul><li>Anskaffelse av system for kystnære operasjoner </li></ul><ul><li>Utvikling og anskaffelse av nye skimmerhoder </li></ul><ul><li>- Ny radarteknologi for deteksjon av olje på sjø </li></ul><ul><li>- NOFO-avtale om satellittovervåking </li></ul><ul><li>Utvikling av opplæringstilbud m.m. (Norges Brannskole) </li></ul><ul><li>Revisjon av avtaler med 21 IUA </li></ul><ul><li>Avtaler med private og frivillige organisasjoner samt landanlegg om kyst- og strandsoneberedskap </li></ul><ul><li>Avtake med Seaworks om bruk av landgangsfartøy </li></ul><ul><li>Avtale med NSSR om bruk av redningsskøyter i slepebåtberedskapen </li></ul>Satsningsområder:
 25. 25. Eni Norges aktiviteter for utvikling av oljevern i nordområdene <ul><li>Utfordringer til oljevern i nord: </li></ul><ul><ul><li>Dårlige lysforhold om vinteren (nov.-jan.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lave temperaturer </li></ul></ul><ul><ul><li>Begrenset infrastruktur og lange avstander </li></ul></ul><ul><ul><li>Kystnær petroleumsvirksomhet med relativt korte responstider forkystnære </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektive responsteknikker og operative prosedyrer </li></ul></ul><ul><li>Eni Coastal Oil Spill Improvement Program (COSPIP) </li></ul><ul><li>Eni og StatoilHydro samarbeid: </li></ul><ul><ul><li>Koordinering av oljevernoppgaver </li></ul></ul><ul><ul><li>Har iverksatt ca. 30 utviklingsprosjekter sammen </li></ul></ul><ul><li>Prosjekter: </li></ul><ul><ul><li>Deteksjon og overvåking av olje i mørke/dårlig sikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Oljedrift i kystnære farvann </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektive lenser for kyst </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternative bekjempelsesmetoder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kjemiske/biologiske rensemetoder for olje på strand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakuumteknikker </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskap om langvarig oljeforurensing </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>på havoverflaten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i vannmassene </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kystnær dispergering </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikker og effektiv bruk av kystfiskeflåten </li></ul></ul><ul><ul><li>Detaljerte beredskapsplaner for kyst/strand </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse og opplæringstilbud </li></ul></ul>
 26. 26. ” Full City” ...... Relativt hyppige hendelser Ukjent, mobil kilde Generelle analyser og beredskapsplaner som omfatter hele kysten Ukjent olje – erfaringsmessig tunge oljer med lang levetid på sjøen Kystnære hendelser med kort tid før stranding Reduserte overvåkingsmuligheter ved kystnære hendelser Lav sannsynlighet Kjent utslippskilde Spesifikke analyser og beredskapsplaner for aktivitetene Kjent olje – lette oljetyper med kort levetid på sjøen Hendelser på åpent hav med relativt lang potensiell tid før stranding Gode muligheter for overvåking av utbredelse Akutte utslipp fra skipsfart Akutte utslipp fra oljevirksomhet
 27. 27. Thank you!
 28. 28. Oljevern – helt enkelt? <ul><li>Snurr film </li></ul>Eventuell back up:

×