Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nofo s knudsen

832 views

Published on

Ny strategi for styrket oljevern i nord.

Sjur W. Knudsen
Adm. dir. NOFO

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nofo s knudsen

 1. 1. Ny strategi for styrket oljevern i nord Beredskapskonferansen Tromsø, 26. mai 2010 Sjur W. Knudsen Adm. dir. NOFO
 2. 2. Kort om NOFO <ul><li>Sammenslutning av operatører, etablert i 1978 </li></ul><ul><li>NOFO skal etablere og vedlikeholde en beredskap på norsk kontinentalsokkel for å bekjempe oljeforurensning basert på operatørenes behov utover feltberedskap. Dette inkluderer å bekjempe oljesøl på åpent hav, samt i kyst og –strandsonen. </li></ul><ul><li>Operatørene har ansvarliggjort NOFO som operasjonsleder for slike oljevernaksjoner </li></ul><ul><li>NOFO har 18 ansatte </li></ul><ul><li>Kontor på Forus utenfor Stavanger </li></ul>
 3. 4. <ul><li>NOFO system : </li></ul><ul><li>Oljevernfartøy </li></ul><ul><li>Slepefartøy </li></ul><ul><li>400 meter lense </li></ul><ul><li>Oljeopptaker : 2400m3 / 15000 barrels pr.døgn </li></ul>
 4. 5. Olje- og gassindustriens beredskap: Betydelige oljevernressurser <ul><li>20 havgående lenser og oljeopptakere med stor kapasitet </li></ul><ul><li>5 oljevernbaser med 80 utstyrsoperatører </li></ul><ul><li>25 oljevernfartøy og 25 slepefartøy </li></ul><ul><li>Store lagre av dispergeringsmiddel </li></ul><ul><li>Satellitt, fly og helikopter </li></ul><ul><li>Oljevernutstyr kyst/strand og spesialteam strandrensing </li></ul><ul><li>Avtaler om tilgang til store personell- og oljevernressurser </li></ul>
 5. 6. Strategi for styrket oljevern i Nord Strategi for styrket oljevern i nord 2010-2011 Hovedstrategi for oljevernutvikling 2008-2011 <ul><li>Styrke oljevern til havs </li></ul><ul><li>Styrke operasjonell beredskap </li></ul><ul><li>Utvikle kyst & strandsone beredskap </li></ul><ul><li>Teknologiutvikling </li></ul>
 6. 7. Behov for å styrke beredskapen i Nord <ul><li>Forventer økt boreaktivitet i Nord </li></ul><ul><ul><li>11 operatører med 29 lisenser med boreforpliktelser neste to år </li></ul></ul><ul><ul><li>Kystnære operasjoner </li></ul></ul><ul><li>Produksjonsboring og produksjon på Goliat </li></ul><ul><ul><li>Krav til utbygging og drift av Goliat </li></ul></ul>
 7. 8. Utfordringer som skal løses <ul><li>Kort drivtid til land </li></ul><ul><li>Oljens spredning, drift mot miljøsensitive områder </li></ul><ul><li>Store avstander, utfordrende infrastruktur </li></ul><ul><li>Begrenset oljevernkompetanse/-kapasitet og lite personellressurser </li></ul><ul><li>Mørke og ising </li></ul><ul><li>Lang responstid for ressurser fra Norskehavet og Nordsjøen </li></ul><ul><li>Strenge krav gitt i forbindelse med PUD Goliat </li></ul><ul><li>Lokalsamfunnets krav om oljevern og delaktighet </li></ul><ul><li>Storsamfunnets krav </li></ul>
 8. 9. Slik er status i nord per i dag <ul><li>Ingen permanent aktivitet, ingen planlagte aktiviteter før tidligst høsten 2010 </li></ul><ul><li>Oljevern basert på enkeltstående boreoperasjoner </li></ul><ul><li>Tyngre oljevernutstyr lagret på NOFO-basen i Hammerfest </li></ul><ul><ul><li>Dimensjonert i forhold til aktivitetsnivå </li></ul></ul><ul><ul><li>OR-fartøy er ikke tilgjengelig i landsdelen under opphold i boreaktivitetene </li></ul></ul><ul><li>Ikke permanent utarbeidet planverk for landsdelen </li></ul><ul><li>Avtalen med IUA Vest-Finnmark utløpt </li></ul><ul><li>Begrenset bruk av fiskefartøy ved enkeltstående kystnære boreoperasjoner </li></ul>
 9. 10. Dagens utstyr og avtaler <ul><li>Goliat oljevernberedskap er påbegynt </li></ul><ul><li>Avtale om samarbeid og ressurstilgang fra Melkøya </li></ul><ul><li>Rammeavtale med Arctic Protection i Honningsvåg </li></ul><ul><li>Avtale med Kystverket, Honningsvåg, om samtrening </li></ul><ul><li>Samarbeid med Fiskarlaget Nord om bruk av fiskefartøy i barriere 3 </li></ul><ul><li>Utstyr for kyst & strand på NOFO-basen i Hammerfest </li></ul><ul><li>Oljevernfartøy oppgraderes for operasjoner i mørke og dårlig sikt (oljeradar/IR) </li></ul><ul><li>Spesialteam for kyst- og strand etablert, med deltakelse fra Finnmark </li></ul><ul><li>NOFO’s teknologiutviklingsprogram pågår </li></ul><ul><li>Samarbeidsavtale med Kystverket og IUA’ene foreligger </li></ul>
 10. 11. Oljevernberedskapen i Nord-Norge skal være robust, effektiv og godt tilpasset lokale forhold
 11. 12. <ul><li>Økt tilgjengelighet på havgående oljevernfartøy i barriere 1 og 2 </li></ul><ul><ul><li>Samarbeid med Kystverket/Kystvakten </li></ul></ul><ul><ul><li>Helhetlig samordning gir større kapasitet og tilgjengelighet </li></ul></ul><ul><ul><li>For eksempel : 2 fra Operatør – 2 fra Fartøyspoolen – 2 fra Kyv./KV </li></ul></ul><ul><li>Utvikle kapasitet og kompetanse for kyst og strand </li></ul><ul><ul><li>Fiskefartøy og utstyr til bruk i barriere 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Innsatsgruppe for opptak av frittflytende olje i strandsonen og olje som nettopp har strandet (barriere 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvidet spesialteam med lokale ressurser for strandrensing (barriere 4) </li></ul></ul><ul><li>Utvikle robust logistikk i samarbeid med lokale krefter </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktur, støttefartøy, rammeavtaler, depot, trening, varsling </li></ul></ul>Strategi for styrking av oljevernet
 12. 13. <ul><li>Goliat-beredskap skal være ferdig utviklet før oppstart </li></ul><ul><ul><li>I henhold til myndighetskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>I henhold til St prp. 64 om utbygging og drift av Goliatfeltet </li></ul></ul><ul><li>Goliat-modellen skal kunne implementeres i andre regioner </li></ul><ul><ul><li>Vurdere tilsvarende etablering av oljevern andre steder i landet </li></ul></ul><ul><li>Øke NOFOs tilstedeværelse i nord </li></ul><ul><ul><li>Styrke regionalt nettverk og samarbeid med lokale aktører </li></ul></ul><ul><ul><li>Regional koordinering av kompetanseutvikling for personell og utstyr i barriere 3 og 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfølging av regionale og lokale avtaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Fremskutt NOFO beredskapselement, barriere 1-4 </li></ul></ul>Strategi for styrking av oljevernet II
 13. 14. <ul><li>Bidra til å realisere en styrket oljevernberedskap i henhold til Regjeringens nordområdestrategi: ”Nye Byggesteiner i Nord” </li></ul><ul><ul><li>” Det er nødvendig med en samlet analyse av den fremtidige oljevernberedskapen både med tanke på teknologiutvikling og dimensjonering” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Målsettingen må være en styrket oljevernberedskap, både når det gjelder kystnære områder og havområder lenger nord. Det er viktig med en helhetlig tilnærming der man ser både på offentlig og privat beredskap” </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreutvikle den norske samarbeidsmodellen gjennom et aktivt samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører for helhetlig ivaretakelse av oljevern </li></ul></ul>Strategi for styrking av oljevernet III
 14. 15. Tiltak i henhold til strategien <ul><li>Oljeverntiltak i Finnmark </li></ul><ul><ul><li>Vedtatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektorganisasjon under etablering </li></ul></ul><ul><li>Øke NOFOs tilstedeværelse i nord </li></ul><ul><ul><li>Under vurdering </li></ul></ul><ul><li>Oljeverntiltak i Nordland (Nordland 6 og 7) </li></ul><ul><ul><li>Avventer </li></ul></ul><ul><li>Oljeverntiltak i Troms (Troms 2) </li></ul><ul><ul><li>Avventer </li></ul></ul>
 15. 17. Takk for oppmerksomheten!
 16. 18. VEDLEGG
 17. 19. Nye byggesteiner i Nord - neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi <ul><li>2.2.3 Styrke oljevernberedskap </li></ul><ul><ul><li>” Det er nødvendig med en samlet analyse av den fremtidige oljevernberedskapen både med tanke på teknologiutvikling og dimensjonering . Målsettingen må være en styrket oljevernberedskap, både når det gjelder kystnære områder og havområder lenger nord. </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er viktig med en helhetlig tilnærming der man ser både på offentlig og privat beredskap . FKD har tatt initiativ til et arbeid som danner grunnlag for satsningen i området i samarbeid med andre departementer og etater. </li></ul></ul><ul><ul><li>Regjeringen arbeider også med å utvikle kravene som stilles til oljeindustrien når det gjelder sikkerhet og beredskap i nordområdene. Både FKD, MD og OED er sentrale i dette arbeidet. For å sikre et godt samspill mellom alle aktører, offentlige og private, ser regjeringen behov for et bredt sammensatt beredskapsforum” </li></ul></ul>
 18. 20. Artikkel fra Klif v/ avd.dir. Signe Nåmdal i mars 2010 utgaven til temaavisen Offshore Safety fra MediaPlanet : Still strengere krav til beredskap i sårbare områder Kravene til beredskap mot akutt forurensning må bli enda strengere nå som vi får petroleumsaktivitet i sårbare områder i nord og nær kysten. Dette stiller krav til at selskapene gjør forbedringer som sikrer god teknologiutvikling, kompetanse og tilgang til riktig type beredskapsressurser lokalt langs kysten. Operatørene på norsk sokkel har så langt ikke vist at de har den nødvendige beredskapen som kreves for å etablere oljeproduksjon i disse områdene. Goliat er den første oljeutbyggingen i Barentshavet, og beredskapen som nå er under planlegging vil bli den første erfaringen vi får med forbedret oljevern. Rust opp systemene Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket på våre tilsyn i 2009, at det er store mangler når det gjelder å oppfylle kravet til å oppdage utslipp på sjø tidlig. Vi kontrollerte i fjor systemene for fjernmåling hos oljeselskaper på seks produksjonsfelt, og resultatet viser at ingen av feltene hadde gode nok systemer for å oppdage akutt forurensning. Vi ga anmerkninger og avdekket avvik på samtlige kontroller. Resultatene er ekstra urovekkende med tanke på at oljeselskapene nå beveger seg inn i mer sårbare områder nærmere kysten. Det er her nærliggende å tenke på ulykken på Statfjord-feltet i Nordsjøen i 2007 da brudd på en lasteslange førte til at 4400 kubikkmeter råolje ble pumpet i sjøen. Det gikk det altfor lang tid før utslippet ble oppdaget, men ulykken fikk heldigvis begrensede miljøkonsekvenser, blant annet fordi det skjedde langt til havs. I mer sårbare områder kunne miljøskadene ha blitt langt større, og da blir det enda viktigere å oppdage forurensningen på et tidlig stadium. Ta i bruk ny teknologi Det finnes tilgjengelig utstyr for å oppdage og kartlegge akutt forurensning og operatørene har lenge visst om kravene som stilles. Utstyret må nå testes og tas i bruk i større grad. Dette gjelder særlig utstyr som kan virke i mørket, og ved dårlig vær. Slik det er i dag, er det altfor ofte at det ikke er etablert systemer som virker for å oppdage utslipp til sjø når lysforholdene og været er dårlig. Operatørene må forvente å ta i bruk resultater fra satellittmålinger, flyovervåking, fartøybasert IR-kamera og radarer med egnet programvare, avhengig av beliggenhet i forhold til sårbare områder. Forbedre dokumentasjonen Klima- og forurensningsdirektoratet har også avdekket at det er mangel på dokumentasjon av effektiviteten av for eksempel oljeopptagere. Dette må forbedres, da det en viktig forutsetning for de kravene vi skal stille til operatørene. Utstyret skal testes slik at vi får sikret at det fungerer etter hensikten og for den aktuelle oljetypen. Først når dette er gjort får vi kunnskap om hvor effektivt utstyret er. Styrk bemanningen Det er tre områder vi i Klima- og forurensningsdirektoratet vil fremheve som viktige framover. Det er viktig å heve kvaliteten på kyst- og strandsoneberedskap, fjernmåling og utvikling av beredskapsutstyr. For å begrense skadene så langt som mulig dersom et uslipp når land, må vi styrke bemanningen og kompetansen og nødvendig utstyr for å beskytte miljøsårbare ressurser best mulig. Operatørene må hele tiden øke kompetansen og teste og trene de involverte, slik at de er best mulig forberedt hvis ulykken er ute. Minimer risken Aktivitet i sårbare og kystnære områder vil medføre en større risiko for at viktige miljøressurser blir skadet. Hva som er god nok beredskap mot akutt forurensning er en vanskelig avveiing vi må gjøre i hver enkelt sak. Forbedringene som vi peker på her endrer ikke på det faktum at vi til tross for svært strenge krav aldri fullt ut vil kunne garantere at beredskapsutstyr vil fungere under ekstremt dårlige værforhold. Men det gjenstår likevel mye arbeid med beredskapsutvikling før risken er redusert til et minimum. Petroleumsindustrien har satset mye på utvikling av oljevernteknologi, studier av strandrensing og olje i is de siste årene, dette har ført til at vi har fått et økt kunnskapsnivå på flere områder. Vi etterlyser imidlertid en tydeliggjøring av hvordan operatørene vil bruke resultatene for å bedre oljevernet.
 19. 21. Operatørskap og lisenser – Barentshavet <ul><li>Følgende selskap er tildelt operatørskap i Barentshavet (en eller flere): </li></ul><ul><ul><li>Statoil </li></ul></ul><ul><ul><li>Eni </li></ul></ul><ul><ul><li>Lundin </li></ul></ul><ul><ul><li>Marathon </li></ul></ul><ul><ul><li>Det norske </li></ul></ul><ul><ul><li>NOIL </li></ul></ul><ul><ul><li>GDF </li></ul></ul><ul><ul><li>Total </li></ul></ul><ul><ul><li>OMV </li></ul></ul><ul><ul><li>BG </li></ul></ul><ul><ul><li>Dong </li></ul></ul>
 20. 22. Operatørskap og lisenser – Barentshavet <ul><li>Følgende blokker og lisenser er tildelt Barentshavet: </li></ul><ul><ul><li>TFO 2006 (17. runde) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/1,2,3,4,5,6: Lundin, Marathon, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/3: OMV, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7121/1: OMV, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TFO 2007 (18. runde) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/1,2: Lundin, RWE-Dea, Det norske </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/4,5,6: Lundin, Aker Exp, Noreco, Det norske </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/10,11: Statoil, Total, GDF, Hess, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7019/2,3: Statoil, Total, GDF, Hess, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7119/11,12: Statoil, Total, GDF, Hess, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/10: Statoil, Total, GDF, Hess, RWE-Dea, Petoro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7121/2: NOIL, Discover, Aker Exp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7122/9: Eni, Statoil, NOIL </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TFO 2008 (19. runde) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7020: OMV, Sagex </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7021: Dong, Discover, North Energy, Sagex </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7121: Dong, Discover, North Energy, Sagex </li></ul></ul></ul>
 21. 23. Operatørskap og lisenser – Barentshavet, forts <ul><li>Følgende blokker og lisenser er tildelt Barentshavet: </li></ul><ul><ul><li>TFO 2009 (20. runde) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7219/9: Statoil, Eni, SDØE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7220/4,5,7,8: Statoil, Eni, SDØE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7219/12: Eni, Lundin, Det norsk, RWE-Dea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7220/10: Eni, Lundin, Det norsk, RWE-Dea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7217/12: Marathon, RWE-Dea, Talisman, Concedo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7218/10,11: Marathon, RWE-Dea, Talisman, Concedo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7224/7,8,11: BG, Statoil, Faroe, Wintershall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7016/2: Eni, Dong, OMV, Wintershall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7116/11: Eni, Dong, OMV, Wintershall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7324/7,8: OMV, Spring Energy, Idemitsu, SDØE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7225/3: Total, Aker Exp, North Energy, Rocksource </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7226/1: Total, Aker Exp, North Energy, Rocksource </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7228/11,12: Statoil, Discover, North Energy, SDØE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7123/6: GDF, Discover, North Energy, Rocksource </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7124/4: GDF, Discover, North Energy, Rocksource </li></ul></ul></ul>
 22. 24. Operatørskap og lisenser – Barentshavet, forts <ul><li>Følgende blokker og lisenser er tildelt Barentshavet: </li></ul><ul><ul><li>Tilleggstildelinger TFO 2009 (20. runde) pr 19. januar 2010 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7119/6: Lundin, Det norske, Noreco, Talisman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7120/4: Lundin, Det norske, Noreco, Talisman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7121/7, 8, 10, 11: Dong, Discovery, North Energy, Sagex </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7123/4: OMV, Wintershall, North Energy </li></ul></ul></ul>
 23. 25. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2008
 24. 26. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2009

×