Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nagrobek Hrycia Buchwaka – front
                      (opis na s. 2)
 XXII sezony społecznej p...
Lewy bok nagrobka Hrycia Buchwaka
    (* 1852, + 1926), wykonanego przez niego    Nazwa stowarzyszenia pochodzi od ...
Idea pracy na cmentarzach jest apolitycz- Wielkim. Było to rozporządzenie Wysokiego
 na, nie służy żadnej instytucji, nie ...
W 1986 r. Szymon Modrzejewski zaczął zajmo-
                             wać się greckokatoli...
Idea ratowania cmentarzy nie oblekłaby się w cia-
ło, gdyby nie wolontariusze, sympatycy i nasi przy-
jaciele. Przez obozy...
W latach 1987–2008 prace remontowe i porządkowe prowadzono w wielu – często nieistniejących –              1...
1998                                2002                          ...
 usunięcie drzew i krzewów
                                    opasanie stabilizując...
Cmentarz żydowski w Jaśliskach został założony   podkreślić, że mieszkańcy Jaślisk są przychylnie
w 1883 r. Po zagładzi...
20–27 VI – remont macew na kirkucie w Bali-
                       grodzie we współpracy z wolontari...
Działania na rzecz ochrony przyrody                                  Kapliczka z 1898 r.,...
Dorobek MAGURYCZA i NADSANIA to suma          Towarzystwo Karpackie [1999–2006]
        wysiłku wolontari...
leśnictwo Darów; Rafał Nadwyczawski; Katarzy-
na Rogowska; Anna Maślana; Małgorzata Dubo-
wiak, SPSS Polska, Kraków; Jan J...
Nigdy nie domagaliśmy się pochwał z powodu     gdy podczas prac w Myscowej (gm. Krempna, Be-
            ...
Jesteśmy głęboko przekonani, że to, co zapisane   STOWARZYSZENIE MAGURYCZ
w kamieniach, drewnie, na papierze, w każdym ...
Nagrobek Hrycia Buchwaka – tył
           (opis na s. 2)
   COPYRIGHT ©   by STOWARZYSZENIE MAGURYCZ , 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-wschodniej Polski i Ukrainy

2,021 views

Published on

Folder Stowarzyszenia MAGURYCZ

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-wschodniej Polski i Ukrainy

 1. 1. Nagrobek Hrycia Buchwaka – front (opis na s. 2) XXII sezony społecznej pracy MAGURYCZA i NADSANIA na cmentarzach południowo-wschodniej Polski i Ukrainy 1987–2008 Nowica–Kraków–Warszawa 2008
 2. 2. Lewy bok nagrobka Hrycia Buchwaka (* 1852, + 1926), wykonanego przez niego Nazwa stowarzyszenia pochodzi od nazwy góry kresu kamieniarstwa, nauczyć się pracy z kamie- własnoręcznie, z niezwykłą inskrypcją. nieopodal wsi Bartne, w Beskidzie Niskim, gdzie niem i uczestniczyć w wycieczkach i wykładach. Cmentarz greckokatolicki, Berehy Górne, niegdyś pozyskiwano piaskowiec, służący miej- Niektórzy z nich wciągają się w pracę stowarzy- gm. Lutowiska – Bojkowszczyzna. Zdjęcia nagrobka na s. 1, 2, 15 i 16, scowym rzemieślnikom za materiał na żarna, szenia i w kolejnych latach odwiedzają Beskid wykorzystane za uprzejmą zgodą Stanisława kamienie młyńskie, nagrobki i krzyże. Bartneń- Niski oraz Roztocze i Bieszczady, by brać udział Krycińskiego. scy kamieniarze słynęli w całej okolicy ze swego w przedsięwzięciach MAGURYCZA . kunsztu i znakomitych wyrobów, i do tej tradycji – Większość uczestników obozów stanowią kobie- pracy z kamieniem i w kamieniu – STOWARZY- ty, niezastąpione przy lżejszych pracach – takich SZENIE MAGURYCZ nawiązuje, od lat remontując jak czyszczenie kamienia, kitowanie i uzupełnia- cmentarze na terenach południowo-wschodniej nie ubytków oraz malowanie żeliwnych krzyży – Polski: na Bojkowszczyźnie i Łemkowszczyźnie wymagających cierpliwości, precyzji i uważności. oraz Roztoczu. Słowo magurycz, pochodzące z języka rumuń- Z myślą o wszystkich tych, którzy chcą pracować skiego, a mające słowiańską końcówkę, wskazu- na cmentarzach, wydaliśmy w 2008 r. broszurę je na dawne dzieje regionu, których dzisiejszym Kamienie są lekkie czyli jak pracować na cmenta- śladem są m.in. toponimy. W nich przechowała rzu, już dostępną w języku ukraińskim i niemiec- 2 się historia osadnictwa oraz miejsca i świata, kim na naszej stronie (w w w. m a g u r yc z .o r g). w którym przez setki lat współistniały różne gru- Bierzemy także udział w konferencjach, spotka- o stowarzyszeniu, py etniczne, narody, kultury i religie. niach i innych wydarzeniach, starając się popula- ryzować ideę pracy na cmentarzach i opieki nad jego nazwie W działaniach STOWARZYSZENIA MAGURYCZ biorą sztuką sepulkralną. udział młodzi ludzie zainteresowani historią Ga- i słowie magurycz licji i ochroną dziedzictwa kulturowego i nie tyl- ko. Pracują społecznie na cmentarzach i przy ka- pliczkach (m.in. pionując, czyszcząc, klejąc oraz zabezpieczając krzyże i nagrobki) oraz mogą po- znać przede wszystkim podstawowe pojęcia z za- Piaskowcowa podstawa pod chrzcielnicę w kształcie łodzi opatrzonej wizerunkiem ryby – symbolem Chrystusa, chrztu i eucharystii, XIX w. Cerkwisko na cmentarzu greckokatolickim w Beniowej, gm. Lutowiska – Bojkowszczyzna. Zdjęcie wykorzystane za uprzejmą zgodą Stanisława Krycińskiego.
 3. 3. Idea pracy na cmentarzach jest apolitycz- Wielkim. Było to rozporządzenie Wysokiego na, nie służy żadnej instytucji, nie głosi je- Wydziału Krajowego z 1889 r., które wzywało dynie słusznej wizji historii, nie wynika też „do ochrony licznych w kraju naszym zabytków z inspiracji religijnych, ale odwołuje się do przeszłości mających znaczenie archeologicz- 3 wrażliwości i potrzeby służenia. Jej istota tkwi ne, historyczno-pamiątkowe albo artystyczne”. w fascynacji różnorodnością i współistnieniem. Praca nasza zatem służy ochronie zabytków, idea Remonty cmentarzy i kapliczek oraz krzyży dziedzictwa kulturowego, a także środowiska służą ocalaniu pejzażu kulturowego, który przyrodniczego, przede wszystkim na terenach współtworzył różnorodny i bogaty krajobraz południowo-wschodniej Polski i Karpat, ze Karpat. Ocalanie to jest dla nas wartością samą szczególnym uwzględnieniem sztuki sepulkral- w sobie. Idea MAGURYCZA to zachęta do od- nej, cmentarzy i małej architektury sakralnej. krywania historii miejsc, gdzie nie tak daw- no współistniały różne kultury i religie. Działania MAGURYCZA mają charakter społecz- „Współistnienie” to ważne słowo, które jest klu- ny i przyczyniają się do rozwoju wrażliwości na czem do pojmowania naszych intencji. Analogicz- sztukę mniejszości narodowych, zarówno wśród ną myśl widzimy w dokumencie odnalezionym uczestników obozów, jak i społeczności lokalnej. przez nas w cerkwi p.w. św. Onufrego w Wisłoku Zachowanie krajobrazu kulturowego ma istotny wpływ na współczesną percepcję całego regio- Krzyż piaskowcowy nieznanego pochodzenia, nu. Większość obiektów, które są przedmiotem o nieznanym przeznaczeniu, odnaleziony bez podstawy i cokołu. naszego zainteresowania, została niegdyś celo- Otoczenie greckokatolickiej cerkwi wo zdewastowana, a dziś pozostaje bez opieki z XVIII w. p.w. śś Kosmy i Damiana, i ochrony. Jesteśmy przekonani, że przywraca- Kotań, gm. Krempna, środkowa Łemkowszczyzna, Beskid Niski. nie im dawnego stanu ma sens, a jednocześnie Remont wykonał MAGURYCZ we wrześniu 2005 r. kształtuje postawy pełne szacunku dla wielo- kulturowej przeszłości, otwarte i tolerancyjne.
 4. 4. W 1986 r. Szymon Modrzejewski zaczął zajmo- wać się greckokatolickim cmentarzem w Bere- hach Górnych (Bieszczady). Rok później Stanisław Kryciński, z zamiłowania historyk i krajoznaw- ca, członek SKPB Warszawa oraz Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej, zorganizował obóz remontowy na cmentarzach w Bystrem i Michniowcu (Bieszczady). Przedsię- wzięcie to nosiło nazwę NADSANIE i było częścią działań Społecznej Komisji Opieki nad Zabytka- mi Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (rozwiązanej w 1999 r.), w któ- rej zarządzie obaj wymienieni zasiadali. Inspira- cję dla NADSANIA stanowiła zainicjowana przez warszawskie SKPB Akcja Opis, której celem było uchwycenie przeszłości w każdej dostępnej jesz- 4 cze materialnej i duchowej formie na terenach Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy. Od historia NADSANIA 1988 do 1995 r. Kryciński i Modrzejewski wspól- MAGURYCZ (NADSANIE przestało istnieć), która nie organizowali obozy remontowe na Bojkow- działała głównie pod auspicjami Towarzystwa i MAGURYCZA szczyźnie (Bieszczady). Karpackiego. Celem obozów było remontowanie Od 1996 do 2006 r. Szymon Modrzejewski pro- oraz inwentaryzacja sztuki sepulkralnej, krzyży wadził obozy remontowe w oparciu o założoną i kapliczek przydrożnych, a także innych obiek- przez siebie NIEFORMALNĄ GRUPĘ KAMIENIARZY tów sztuki sakralnej, pozostających bez opieki na terenach południowo-wschodniej Polski (głów- nie Bieszczady i Beskid Niski). Naturalną kontynuacją prac NADSANIA i NGK MAGURYCZ jest działalność powołanego w XII 2006 r. i zarejestrowanego w III 2007 r. STOWARZY- SZENIA MAGURYCZ . Poza pracami remontowymi stowarzyszenie podejmuje różne inne działania na rzecz dziedzictwa kulturowego – prowadzi Piaskowcowa kapliczka z 1909 r. warsztaty i inwentaryzacje, organizuje wystawy Grab, gm. Krempna. i wspiera inne podmioty – a także zaangażowało Prace remontowe w VIII i IX 2007 r. się w ochronę przyrody.
 5. 5. Idea ratowania cmentarzy nie oblekłaby się w cia- ło, gdyby nie wolontariusze, sympatycy i nasi przy- jaciele. Przez obozy remontowe przewinęło się od 1987 r. kilkaset osób. Czasem ich zainteresowania wiążą się z Bojkowszczyzną i Łemkowszczyzną, Bieszczadami, Beskidem Niskim, innym razem z historią czy folklorem, konserwacją zabytków lub sztuką sakralną. Jedni pojawiają się regular- nie, inni rzadziej. Zawsze jednak znajdują się chęt- ni, mimo że nasza praca odbywa się w trudnych i spartańskich warunkach. W 2007 roku w obozach Magurycza uczestniczyli: Ryszard Babiasz, Katarzyna Banul, Natalia Bart- kiv, Aleksander Budzyński, Aneta Cedro, Matylda Danielkiewicz, Hałyna Demkiw, Małgorzata Dubo- wiak, Lucyna Dziuba, Światosław Gal, Katarzy- na Gajewska, Sylwia Gajownik, Kamila Gontarz, 5 Weronika Grygowicz, Aleksandra Gulińska, Karo- lina Hendrys, Dorota Hendzel, Olena Horodetska, Dziękujemy Wam wszystkim za waszą pracę, wolontariusze Karolina Janeczek, Anna Jurczyszyn, Bartłomiej przyjaźń oraz zaangażowanie i czas, który po- Kazimierski, Olja Kotska, Dorota Kozińska, Kate- święcacie sprawie. ludzie MAGURYCZA ryna Kravchuk, Jakub Leja, Ihor Leszchuk, Ludmi- ła Łączyńska, Aneta Łukasik, Wiktor Martyniuk, Joanna Mikowska, Filip Modrzejewski, Szymon Modrzejewski, Wiesław Mółka, Jan Nieściur, Damian Nowak, Dariusz Nowak, Rusłan Nykon- czuk, Agnieszka Olszewska, Małgorzata Olszew- ska, Mariusz Ostrowski, Magdalena Pałyska, Ołeksandr Pawljuk, Jakub Pecka, Marcin Pietru- sza, Agata Pitucha, Oleh Rybczyński, Zoriana Ryb- czyńska, Walentyna Serdiuk, Patrycja Skrzypek, Katarzyna Stachnik, Aleksandra Stanowska, Ulja- na Steckiw, Justyna Sułkowska, Mateusz Szafran, Aneta Szeliga, Kinga Szewczyk, Radosław Szmyd, Magdalena Uszycka, Olena Velykodna, Grzegorz Wacek, Beata Woźniak, Włodzimierz Woźnica, Jakub Zaremba i Grzegorz Żero.
 6. 6. W latach 1987–2008 prace remontowe i porządkowe prowadzono w wielu – często nieistniejących – 1992 VIII Bandrów, Stebnik, gm. Ustrzyki Dolne – cmentarze miejscowościach Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Roztocza oraz na Ukrainie. greckokatolickie i krzyże przydrożne Od 1987 r. w ciągu 46 obozów (12 obozów NADSANIA , 23 obozy NGK MAGURYCZ oraz 11 obozów STOWA- 1993 RZYSZENIA MAGURYCZ) remontom z wykorzystaniem technik konserwatorskich i pracom porządkowym VIII Jałowe, Moczary, Bandrów, gm. Ustrzyki Dolne – cmen- poddano ponad 1200 obiektów w 90 miejscowościach. Są wśród nich nagrobki na prawie 100 cmen- tarze greckokatolickie i krzyże przydrożne Zatwarnica, Hulskie*, Krywe*, gm. Lutowiska – cmen- tarzach w 80 miejscowościach, krzyże i kapliczki przydrożne w 35 miejscowościach, cerkwiska, nadto tarze greckokatolickie chrzcielnice, krzyże z nieistniejących cerkwi, a także kaplica w Balnicy, kapliczka w Grabiu oraz kost- Tworylne*, gm. Czarna – cmentarz greckokatolicki nica w Nowicy. 1994 VIII Smolnik nad Sanem*, gm. Lutowiska – rekonstrukcja NGK MAGURYCZ zorganizowała także ekspozycję w cerkwi w Wisłoku Wielkim, która prezentuje doku- XIX-wiecznego nagrobka z ok. 250 części, cmentarz grecko- menty gminne i parafialne oraz utensylia cerkiewne z Wisłoka Wielkiego i Radoszyc, a także relikty katolicki Chmiel, gm. Lutowiska – płyta nagrobna z XVII w., cmen- cerkwi w Czeremsze. Od 2005 r. NGK MAGURYCZ (teraz jako stowarzyszenie) działa na rzecz powrotu tarz greckokatolicki na kirkut w Jaśliskach macew, które w czasie drugiej wojny światowej zostały użyte do budowy tamy Tworylne*, gm. Czarna – cmentarz greckokatolicki na rzece Bełcza. Rajskie, gm. Solina – cmentarz greckokatolicki Bystre, gm. Baligród – cmentarz greckokatolicki Od kwietnia 2007 r. organizatorem obozów jest STOWARZYSZENIE MAGURYCZ . Berehy Górne*, Caryńskie*, gm. Lutowiska – cmentarze greckokatolickie 1995 6 1987 VIII Michniowiec, Bystre, gm. Czarna – cmentarze grecko- VIII Smolnik nad Sanem*, gm. Lutowiska – cmentarz grecko- katolicki Balnica*, gm. Komańcza – cmentarz greckokatolicki, kalendarium katolickie i krzyże przydrożne Chmiel, gm. Lutowiska – cmentarz greckokatolicki, płyta nagrobna z XVII w. krzyże z nieistniejącej cerkwi Wola Michowa, gm. Komańcza – cmentarz żydowski Nowy Łupków, gm. Komańcza – cmentarz grecko- prac NADSANIA 1988 VIII Lipie, gm. Czarna – cmentarz greckokatolicki i krzyże katolicki W latach 1996–1998 Stanisław Kryciński zorganizował 3 obozy przydrożne NGK MAGURYCZ Lutowiska, Smolnik nad Sanem*, gm. Lutowiska – cmentarze greckokatolickie i krzyże przydrożne remontowe, po czym NADSANIE przerodziło się w przedsięwzięcie archeologiczne (wykopaliska w Berehach Górnych, gm. Luto- wiska, latem 1999 i 2000 r.). i STOWARZYSZENIA 1989 VIII Polana, gm. Czarna – cmentarz greckokatolicki i katolicki Na życzenie Stanisława Krycińskiego kolejne obozy (od 1996 r.) nie używały nazwy NADSANIE. Cele nowej inicjatywy – kontynua- Dwernik, Berehy Górne*, gm. Lutowiska – cmentarze torskiej i funkcjonującej jako NIEFORMALNA GRUPA KAMIENIARZY MA- MAGURYCZ 1990 greckokatolickie i krzyże z nieistniejących cerkwi GURYCZ – pozostały takie same. 1996 1987–2008 VIII Sianki*, gm. Lutowiska – cmentarz greckokatolicki, kaplica grobowa Beniowa*, gm. Lutowiska – cmentarz greckokatolic- VII VIII Królik Wołoski, Deszno, Bałucianka, gm. Rymanów – cmentarze greckokatolickie Smolnik nad Sanem*, gm. Lutowiska – cmentarz grecko- ki, podstawa pod chrzcielnicę (?), krzyże z nieistniejącej katolicki cerkwi, krzyż przydrożny Wola Michowa, gm. Komańcza – cmentarz żydowski Bukowiec*, gm. Lutowiska – cmentarz greckokatolicki, Balnica*, gm. Komańcza – pańszczyźniany (?) krzyż krzyże z nieistniejącej cerkwi, krzyż przydrożny przydrożny Dźwiniacz Górny*, gm. Lutowiska – cmentarz grecko- Nowica, gm. Uście Gorlickie – cmentarz greckokatolicki katolicki i krzyże przydrożne 1997 1991 VII Wisłoczek, gm. Rymanów – cmentarz greckokatolicki VIII Stuposiany, Wołosate, Caryńskie*, gm. Lutowiska – i choleryczny cmentarze greckokatolickie i krzyże przydrożne Tarnawka, gm. Rymanów – cmentarz greckokatolicki IX Wisłok Wielki Górny, gm. Komańcza – cmentarz grecko- katolicki, chrzcielnica z nieistniejącej cerkwi Nowica, gm. Uście Gorlickie – remont drewnianej kostnicy z II poł. XIX w.
 7. 7. 1998 2002 IX Myscowa, gm. Krempna – cmentarz greckokatolicki VII Puławy, gm. Rymanów – cmentarz greckokatolicki II Morochów, gm. Zagórz – cmentarz greckokatolicki X wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej działal- Rudawka Rymanowska, gm. Rymanów – krzyż przy- VI Radocyna*, gm. Sękowa – cmentarz greckokatolicki, ności NGK MAGURYCZ, kawiarnia Spokój, Kraków; pierwszy drożny krzyże przydrożne zjazd członków i sympatyków NGK MAGURYCZ: Nowica, VIII Wisłok Wielki Dolny, gm. Komańcza – cmentarz grecko- VIII Solinka*, gm. Cisna, cmentarz greckokatolicki, krzyż kuty Berehy, Balnica, Komańcza, Wisłok Wielki, Mszana Dolna, katolicki, krzyż przydrożny, odkrycie archiwum zwierzch- z nieistniejącej cerkwi Myscowa, Nowica ności gminnej z lat 1885–1896 oraz dokumentów parafial- Maniów, gm. Komańcza – cmentarz greckokatolicki, krzyż Od 2007 r. remonty cmentarzy są organizowane przez STOWARZY- nych kuty z nieistniejącej cerkwi SZENIE MAGURYCZ , powołane w XII 2006 r. Poniżej nie wymieniamy Balnica*, gm. Komańcza – remont murowanej kaplicy Smolnik nad Osławą, gm. Komańcza – cmentarz grecko- inicjatyw, obozów i warsztatów wspieranych przez STOWARZYSZE- z XIX w. przy cudownym źródle katolicki NIE MAGURYCZ . Wołowiec, gm. Sękowa – krzyże przydrożne Surowica*, gm. Komańcza – cmentarze greckokatolickie 2007 IX Radruż, gm. Horyniec – cmentarz greckokatolicki Szczerbanówka*, gm. Komańcza – krzyż kuty z nieistnie- IV/V Korczmin, gm. Ulhówek – cmentarz greckokatolicki 1999 jącej cerkwi VII Krempna, gm. w miejscu – cmentarze greckokatolickie VII, VIII, X IX/X Wisłok Wielki, gm. Komańcza – ekspozycja muzealna i krzyże przydrożne Balnica*, gm. Komańcza – remont kaplicy, kontynuacja Balnica*, gm. Komańcza – remontu kaplicy, kontynuacja VII Nowica, gm. Uście Gorlickie – cmentarz greckokatolicki VIII Wisłok Wielki Dolny, gm. Komańcza – polichromia 2003 i krzyże przydrożne w cerkwi p.w. św. Onufrego, chorągiew procesyjna z końca IV Wisłok Wielki, gm. Komańcza – ekspozycja muzealna Przysłup, gm. Uście Gorlickie – cmentarz greckokatolicki, XVIII w., ekspozycja muzealna w wieży cerkwi VIII/IX Zawoje*, gm. Rymanów – cmentarz greckokatolicki, kapliczka i krzyże przydrożne oraz cmentarz wojskowy nr 59 Wisłok Wielki Górny, gm. Komańcza – krzyż przydrożny cerkwisko VIII Grab, gm. Krempna – cmentarz greckokatolicki, kapliczki Moszczaniec, gm. Komańcza – cmentarz greckokatolicki Wernejówka*, gm. Rymanów – krzyż przydrożny i krzyże przydrożne Czystohorb, gm. Komańcza – cerkwisko, cmentarz grecko- Polany Surowiczne*, gm. Komańcza – cmentarze grecko- VIII/IX Ożenna, Cichania*, gm. Krempna – cmentarze grecko- katolicki, chrzcielnica z nieistniejącej cerkwi katolickie, cerkwisko, krzyż przydrożny katolickie 2000 Darów*, gm. Komańcza – cmentarz greckokatolicki, krzyż IX warsztaty Galicja, Galizien, Hałyczyna VIII/IX Moszczaniec, gm. Komańcza – krzyże przydrożne przydrożny Grab, Kotań, Krempna, Rozstajne, gm. Krempna – Wola Niżna, gm. Dukla – cmentarze greckokatolickie Krzyże przydrożne, gm. Komańcza, droga Polany Suro- kapliczki i krzyże przydrożne Wola Wyżna*, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki, wiczne–Puławy, Nowica, gm. Uście Gorlickie – krzyże przydrożne cerkwisko, krzyż przydrożny Wisłok Wielki, gm. Komańcza – XVIII -wieczna chorągiew Przysłup, gm. Uście Gorlickie – cmentarz wojskowy nr 59 Jasiel*, gm. Dukla – cmentarze greckokatolickie, krzyż procesyjna X gm. Uście Gorlickie – inwentaryzacja cmentarzy grecko- kuty z nieistniejącej cerkwi, krzyże przydrożne 2004 katolickich Rudawka Jaśliska*, gm. Dukla – krzyże przydrożne VII Korczmin, gm. Ulhówek – cmentarz greckokatolicki 2008 Wisłok Wielki Dolny, gm. Komańcza – modernizacja VIII Szczawne, gm. Komańcza – cmentarze greckokatolickie IV Kowalówka*, gm. Czarna – krzyż przydrożny ekspozycji muzealnej Komańcza, gm. Komańcza – cmentarze greckokatolickie IV/V Żuków*, gm. Cieszanów – cmentarz greckokatolicki 2001 i prawosławne, kuty krzyż cerkiewny nieznanego pocho- VI Roztoka, gm. Bircza – nagrobek na cmentarzu grecko- V Balnica*, gm. Komańcza – remont kaplicy, kontynuacja dzenia katolickim Szczerbanówka*, gm. Komańcza – krzyż kuty z nieistnie- Szklary, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki, chrzciel- VI/VII Baligród, gm. Baligród – cmentarz żydowski jącej cerkwi nica, cerkwisko VII Podkamień, Ukraina – cmentarz przy klasztorze Wisłok Wielki Dolny, gm. Komańcza – krzyż przydroż- 2005 Huta Pieniacka*, Ukraina – cmentarz katolicki ny, dokumenty zwierzchności gminnej, chrzcielnica z Woli V Szklary, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki, krzyż VIII Polany, Żydowskie, gm. Krempna – cmentarze grecko- Wyżnej gromadzki, kapliczka przydrożna z XVII w. (?) katolickie VIII/IX Czeremcha*, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki, Mszana, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki, cerkwisko krzyże przydrożne, cerkwisko VII Jaśliska, gm. Dukla – translokacja macew pochodzących Asteryskiem (*) oznaczono nieistniejące miejscowości. Lipowiec*, gm. Dukla – cmentarze greckokatolickie z tamtejszego kirkutu Wisłok Wielki Górny, gm. Komańcza – krzyż przydrożny, VIII Mszana, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki ekspozycja muzealna X Kotań, gm. Krempna – cmentarze greckokatolickie, Radoszyce, gm. Komańcza, cerkiew – dokumenty gminne lapidarium i parafialne, utensylia 2006 Jasiel*, gm. Dukla – krzyż przydrożny VI/VII Jaśliska, gm. Dukla – translokacja macew, zakończenie Berehy Górne*, gm. Lutowiska – cmentarz grecko- VII Daliowa, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki katolicki Grab, Ożenna, gm. Krempna – cmentarze grecko- katolickie, kapliczki i krzyż przydrożny VIII Grab, gm. Krempna – cmentarz greckokatolicki, kapliczka przydrożna
 8. 8.  usunięcie drzew i krzewów  opasanie stabilizujące i wzmacniające fun- dament oraz wykonanie kamiennych para- petów, podłogi i łuku nad wejściem  rekonstrukcja „cebulki” wieńczącej kaplicę oraz naprawa elementów więźby hełmu nakrywającego kaplicę  wymiana poszycia hełmu  kamienne ogrodzenie wokół kaplicy Balnica istnieje już tylko jako nazwa na mapie zostały przeprowadzone. Bieszczadów. Po ludnej wsi zostało cerkwisko, cmentarz, parę krzyży przydrożnych i murowana Wszystkie prace, poza dekarskimi, były wyko- kaplica z 2 poł. XIX w., zwana kiedyś „kowalową”, nane społecznie dzięki funduszom i wsparciu, gdzie sprawowano liturgię raz w roku, w Zielo- które uzyskaliśmy. Pozostało jeszcze otynkowa- ne Świątki. Prawdopodobnie kaplica była pod nie kaplicy, montaż krat w oknach i wejściu oraz wezwaniem Zesłania Ducha Świętego; dawniej podbicie stropu, co wymaga nie tylko czasu, ale 8 wokół niej ciągnęły się pola, dzisiaj otacza ją i pieniędzy. gęsty las. Remont kaplicy zaczął się dziesięć lat temu kaplica O istnieniu kaplicy nad cudownym źródłem wie- i mamy nadzieję, że zostanie zakończony w naj- dzieliśmy od dawna, pochłaniały nas jednak pra- bliższej przyszłości. W tym miejscu kolejny raz nad cudownym ce cmentarne. Mieliśmy wszakże świadomość, apelujemy do wszystkich władz, także duchow- że kaplica wkrótce popadnie w ruinę. nych, o wsparcie i zainteresowanie sprawą. źródłem W 1998 r. rozpoczęliśmy remont balnickiej kapli- Przecież po dziś dzień kaplicę i cudowne źródło cy. Nie jest on jeszcze zakończony, niemniej naj- w Balnicy odwiedzają dawni mieszkańcy wsi w Balnicy ważniejsze prace, takie jak: oraz ich potomkowie i turyści.
 9. 9. Cmentarz żydowski w Jaśliskach został założony podkreślić, że mieszkańcy Jaślisk są przychylnie w 1883 r. Po zagładzie jaśliskich Żydów w 1943 r. nastawieni do naszych starań. tamtejszy wójt użył macew z kirkutu do budo- W tej sprawie będziemy nadal mediować. Mamy wy tamy na potoku Bełcza. Od 65 lat znajdują się swoje propozycje – uważamy, że jedynym sen- one poza cmentarzem, który zdewastowano – sownym rozwiązaniem jest powrót macew na na jego terenie jest urządzony… przydomowy kirkut i urządzenie lapidarium lub ustawienie ogródek z warzywami. nagrobków wzdłuż granicy cmentarza. Więcej informacji na temat kirkutu w Jaśliskach można znaleźć na stronie ht tp://w w w.kirkut y.xip.pl/jasliska.htm 9 kiedy macewy wrócą na kirkut w Jaśliskach? W 2005 i 2006 r. wydobyliśmy z brzegu i koryta Bełczy kilkadziesiąt nagrobków i umieściliśmy je w magazynie w Posadzie Jaśliskiej. Wszyst- kie nagrobki – a na części macew zachowały się ślady polichromii! – zostały oczyszczone mecha- nicznie i chemicznie oraz zabezpieczone środka- mi grzybobójczymi. Dzięki pomocy rabina Avrasi- ma Zeliga przetłumaczono inskrypcje nagrobne. Uważamy, że macewy muszą wrócić na cmen- tarz. Nie będzie to łatwe, bowiem kirkut pozo- staje w rękach prywatnych. Poprosiliśmy o po- moc Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i mamy nadzieję, że odniesie to skutek. Warto
 10. 10. 20–27 VI – remont macew na kirkucie w Bali- grodzie we współpracy z wolontariuszami zwią- zanymi z forum w w w. b i e s zc z a d y. i n f o. p l 1–15 VII – remont krzyża przydrożnego w Kotani, nagrobków na greckokatolickim cmentarzu cer- kiewnym i grzebalnym oraz krzyży przydrożnych w Krempnej, gm. Krempna 16–30 VII – remont nagrobków na greckokato- lickim cmentarzu cerkiewnym i grzebalnym na Przysłupie oraz krzyży i kapliczki przydrożnej; prace porządkowe na cmentarzu wojennym nr 59; naprawa i montaż krzyży żeliwnych na greckokatolickim cmentarzu grzebalnym w No- wicy oraz remont krzyży przydrożnych; gm. Uście Gorlickie 6–15 VIII – prowadzenie remontu na grecko- 10 katolickich cmentarzach: cerkiewnym i grzebal- katolickiej i MAGURYCZA; dokumentacja cmenta- nym w Krecowie oraz grzebalnym w Tyrawie rza w Podkamieniu działania Wołoskiej, gm. Tyrawa Wołoska, organizator: Sto- 14–30 IX – warsztaty Galicja, Galizien, Hałyczy- warzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich na…, remont kapliczek przydrożnych w Grabiu, MAGURYCZA VIII – pomoc w pracach remontowych na cmen- krzyży przydrożnych w Rozstajnem, Krempnej tarzu greckokatolickim w Korczminie, gm. Ul- i Kotani, zakończenie remontu nagrobka w lapi- w 2007 r. hówek, organizator: Fundacja Kultury Duchowej darium w Kotani, gm. Krempna; kontynuacja Pogranicza z Lublina prac remontowych na cmentarzu wojennym (XXI sezon) VIII – pomoc w pracach remontowych na cmen- nr 59 w Przysłupie, gm. Uście Gorlickie; warszta- tarzu prawosławnym w Sobiborze, gm. Włoda- ty rzeźbiarskie w Nowicy oraz wykłady poświę- wa, organizator: Towarzystwo dla Natury i Czło- cone dziedzictwu kulturowemu, toponomastyce wieka w Karpatach, typografii nagrobnej, krajoznaw- 19 VIII–2 IX – rozpoczęcie remontu kapliczek stwu, cerkwiom łemkowskim i in. III – wystawa prezentująca prace MAGURYCZA i krzyży przydrożnych oraz rekonstrukcji muro- 9–20 X – inwentaryzacja cmentarzy grecko- w 2005 i 2006 r., Młodzieżowy Dom Kultury wanej kapliczki w Grabiu; remont nagrobków na katolickich, gm. Uście Gorlickie w Lublinie cmentarzach greckokatolickich w Grabiu, Ożen- X–XII 2007 – opracowywanie dokumentacji 28 IV–6 V – remont nagrobków na cmentarzu nej i Cichani; gm. Krempna działań oraz praca nad archiwum MAGURYCZA greckokatolickim w Korczminie, gm. Ulhówek 4–12 IX , Ukraina – prowadzenie remontu na XII – wystawa prezentująca warsztaty Galicja, 7–10 V – prace na cmentarzu prawosławnym cmentarzu wielowyznaniowym w Drohobyczu Galizien, Hałyczyna…, pub „Spokój”, Kraków w Kosyniu, gm. Wola Uhruska, organizator: przy ul. Truskaweckiej, wykonanego przez wo- 8 XII – Walne Zebranie STOWARZYSZENIA MAGU- Towarzystwo dla Natury i Człowieka lontariuszy Caritasu Ukraińskiej Cerkwi Grecko- RYCZ w Krakowie
 11. 11. Działania na rzecz ochrony przyrody Kapliczka z 1898 r., murowana z kamienia, okrągła. Grab, gm. Krempna. STOWARZYSZENIE MAGURYCZ występowało na pra- Rekonstrukcja: VIII 2006, VIII/IX 2007. Prace obejmowały: inwentaryzację zrujnowanego obiektu, budowę fundamentu wach strony w postępowaniu administracyjnym i rekonstrukcję murów kapliczki w sprawie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce i współpracowało z organizacjami stwo Karpackie (Warszawa), Towarzystwo dla pozarządowymi, placówkami i pracownikami na- Natury i Człowieka (Lublin), Towarzystwo Miło- ukowymi w zakresie ustalenia przewidywanego śników Krempnej i Okolicy (Kotań) oraz Towarzy- oddziaływania planowanego zbiornika na środo- stwo Przyjaciół Nowicy (Nowica). wisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne. Inter- weniowało ponadto w sprawie niewłaściwego Środki na działania MAGURYCZA pozyskaliśmy prowadzenia robót hydrotechnicznych na rzece z grantów i dotacji Fundacji Edukacja dla Demo- Wilszni i Wisłoce w obszarach zgłoszonych do kracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol- programu Natura 2000 oraz zmian w przepisach ności, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji „Pa- i użytkowaniu ziemi ze szczególnym uwzględ- mięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (program nieniem Beskidu Niskiego. Memoria), Fundacji im. Stefana Batorego oraz Braliśmy też udział w tworzeniu społecznych pozarządowymi i placówkami naukowymi (To- Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada planów zarządzania i ochrony obszarów Natu- warzystwo na Rzecz Ziemi, Klub Przyrodników, Taubego. ra 2000 w Beskidzie Niskim i Bieszczadach oraz Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Instytut raportu Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydro- Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Magurski W 2007 r. remontowi z użyciem wybranych technicznych współfinansowanych ze środków Park Narodowy, Państwowa Rada Ochrony Przy- technik konserwatorskich poddano: 89 nagrob- Unii Europejskiej we współpracy z organizacjami rody). ków na cmentarzach różnych wyznań, 21 krzyży i kapliczek przydrożnych. Sezon w liczbach i danych Nadto pomagaliśmy remontować nagrobki na cmentarzach prawosławnych, greckokatolickich W działaniach MAGURYCZA w 2007 r. wzięło udział i żydowskich w Bieszczadach, Górach Słonych, 104 wolontariuszek i wolontariuszy. na Polesiu, Podlasiu, Roztoczu i w Drohobyczu – W realizacji projektów wspieraliśmy Caritas w sumie około 200 obiektów. Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej (Droho- bycz), Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości MAGURYCZ w 2007 r. wydał następujące pozycje: Karpackich (Zagórz) i Fundację Kultury Ducho- ilustrowaną broszurę 20 lat społecznej pracy Niefor- wej Pogranicza (Lublin). Naszymi partnerami malnej Grupy Kamieniarzy MAGURYCZ i NADSANIA na byli Centrum Badań Humanistycznych (Lwów), cmentarzach wyznaniowych południowo-wschod- 15 Wędrownicza Drużyna Harcerska (Poznań), niej Polski, kartę pocztową i ulotkę oraz – z ini- Fundacja Krzyżowa (Krzyżowa), Fundacja Biesz- cjatywy firmy SPSS POLSKA (Kraków), która sfi- czadzka (Ustrzyki Dolne), Urząd Gminy Baligród, nansowała też druk i dystrybucję – kalendarz na parafia rzymskokatolicka w Krempnej, Towarzy- rok 2008, poświęcony działalności MAGURYCZA .
 12. 12. Dorobek MAGURYCZA i NADSANIA to suma  Towarzystwo Karpackie [1999–2006] wysiłku wolontariuszek i wolontariuszy  Urząd Miasta i Gminy Dukla [2005] oraz wsparcia fundacji, instytucji, stowa-  Urząd Gminy Cieszanów [2008] rzyszeń i firm, takich jak:  Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa [2008]  Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej [2007– Na różne inne sposoby pomagali nam i cały czas –2008] pomagają różni dobrzy ludzie, a wśród nich:  Fundacja Edukacja dla Demokracji [2006– –2008] ks. Piotr Kuźniar, proboszcz parafii rzymskokato-  Fundacja im. Stefana Batorego [1997–2007] lickiej w Krempnej; Bogdan Martyniuk, b. prze-  Fundacja J&S Pro Bono Poloniae [2005] wodniczący Społecznej Komisji Opieki nad Za-  Fundacja Karpacka [2002–2003] bytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie  Fundacja Ochrony Bioróżnorodności Karpat Opieki nad Zabytkami; Juliusz Marszałek i Andrzej Wschodnich [2000] Wielocha, Towarzystwo Karpackie; Darek i Basia  Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Mielczarkowie, Towarzystwo Przyjaciół Kremp- 12 Przyszłość”, Memoria [2007] nej i Okolicy; ks. Krzysztof Pichur, b. proboszcz  Fundacja Wspomagania Wsi [2004–2008] parafii rzymskokatolickiej w Wisłoku Wielkim; podziękowania  Magurski Park Narodowy, Krempna [2007] Julian Sabat, sołtys Grabiu; Janusz Smaza, Kated-  Ministerstwo Kultury i Sztuki [1987–1996] ra Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej  Ośrodek Badań Humanistycznych, Lwów i Elementów Architektury, ASP w Warszawie; [2007] Grzegorz Muszyński; Marian Iskra, właściciel  Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, tartaku w Nowym Łupkowie; Jerzy Miliszewski, Gorlice [2002]  PHU „Filar”, Kraków [2002]  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży [2005]  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności [2005–2008]  Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej [1987–1999]  SPSS Polska, Kraków [2007]  Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich [2007–2008]  Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa [1987–1988]  Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin [2006–2008]
 13. 13. leśnictwo Darów; Rafał Nadwyczawski; Katarzy- na Rogowska; Anna Maślana; Małgorzata Dubo- wiak, SPSS Polska, Kraków; Jan Jagielski, Żydow- ski Instytut Historyczny w Warszawie; Sylwia Gajownik, Fundacja ZNAK; abp Jan Martyniak; Piotr Malowany; Andrzej Kobak; ks. Jan Tarapac- ki, proboszcz parafii greckokatolickiej w Ciesza- nowie; ks. Andrzej Żuraw, proboszcz parafii grec- kokatolickiej w Komańczy; ks. Julian Felenczak, proboszcz parafii prawosławnej w Morochowie; abp Adam; ks. Jan Pupczyk, b. proboszcz parafii prawosławnej w Komańczy; Katarzyna Bromir- ska, konserwator dzieł sztuki; Katarzyna Nowak, dziennikarka. Piaskowcowa rzeźba św. Mikołaja, XIX/XX w., posadowiona wtórnie na cokole STOWARZYSZENIE MAGURYCZ w 2007 roku otrzy- nagrobka Wasilija Bowanki, +1849 mało następujące nagrody i wyróżnienia: Krempna, gm. w miejscu.  dyplom od Żydowskiego Instytutu Histo- Wszystkim wspierającym pracę STOWARZYSZENIA rycznego w Warszawie i ambasady Izraela MAGURYCZ , grantodawcom, przyjaciołom i sym- za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa patykom – których z braku miejsca nie możemy kultury żydowskiej wszystkich tu wymienić, wybaczcie! – oraz fun-  I nagrodę w konkursie na fotoreportaż przed- datorom nagród dziękujemy z całego serca! stawiający projekty zrealizowane w ramach programu Przemiany w Regionie – RITA Pozyskiwane przez nas środki i otrzymane  nagrodę im. Sergio Vieira de Mello za dzia- darowizny oraz nagrody służą wyłącznie łalność na rzecz pokojowego współistnienia realizacji celów statutowych STOWARZYSZE- i współdziałania społeczeństw, religii i kultur, NIA MAGURYCZ . przyznaną przez Stowarzyszenie Willa Decju- sza STOWARZYSZENIE MAGURYCZ  wyróżnienie w konkursie Pro Publico Bono jesień 2008 na Najlepsze Dzieło Obywatelskie w katego- na koniec XXII sezonu pracy na cmentarzach rii kultura i dziedzictwo narodowe
 14. 14. Nigdy nie domagaliśmy się pochwał z powodu gdy podczas prac w Myscowej (gm. Krempna, Be- naszej pracy. Ale bardzo nas cieszy każde wspar- skid Niski) mieszkańcy wsi bardzo nam pomogli, cie i pomoc oraz dobre słowo. Przez pierwsze czując się gospodarzami wiejskiego cmentarza. lata często mieliśmy uczucie, że czasem nie do- Wielu ludzi przekonaliśmy do idei ochrony dzie- strzega się naszej pracy i traktuje nas nieufnie, dzictwa kulturowego. Wielu nasz przykład skło- ponieważ zajmujemy się rzeczami, które dawno nił do samodzielnych działań. Wielu też korzysta skazano na zapomnienie – a mianowicie: cmen- z naszej wiedzy i doświadczenia, a my sami przy tarzami obcych. tym uczymy się ciągle i poznajemy wspaniałe Okazuje się jednak, że to się stopniowo zmienia, osoby. o czym najlepiej świadczy okazywane nam – czasem spontanicznie – wsparcie, jak w 2006 r. 14 cmentarze pełne są ludzi… „Kiedy pierwszy raz zająłem się cmentarzem, wtedy jeszcze sam, ludzie patrzyli. Miałem wra- żenie, że mają mnie za idiotę. Nie zastanawiałem się nad tym aż do dnia, kiedy sędziwy człowiek bez słowa dał mi niesamowity kuty krzyż z nie- istniejącej cerkwi. Nie wykrztusiłem słowa. Póź- niej pomyślałem, że to, co robię, ma sens” – tak przed laty pisał Szymon Modrzejewski.
 15. 15. Jesteśmy głęboko przekonani, że to, co zapisane STOWARZYSZENIE MAGURYCZ w kamieniach, drewnie, na papierze, w każdym Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie innym dostępnym człowiekowi materiale, nawet NIP 738-20-54-339, REGON 120442417 w duszy, warte jest zachowania. Warte tym bar- konto: 52 1020 1026 0000 1102 0118 9554 15 dziej, że świadczy o różnorodności i bogactwie kultur oraz możliwości ich współistnienia. w w w. m a g u r yc z .o r g apel Czując niedosyt działań na rzecz dziedzictwa kulturowego, powołaliśmy STOWARZYSZENIE cmentarze STOWARZYSZENIA MAGURYCZ . Szymon Modrzejewski MAGURYCZ zrzesza osoby – niezależnie od ich s z y m o n @ m a g u r yc z .o r g MAGURYCZ narodowości, wyznania, obywatelstwa i miejsca 018 351 63 45, 0600 688 811 zamieszkania – dla których kultura i jej dziedzic- two, a szczególnie obszary sacrum, oraz zabyt- editorial & wolontariat ki, historia i przyroda południowo-wschodniej Filip Modrzejewski Polski są przedmiotem szczególnej troski. f i l i p @ m a g u r yc z .o r g Otwarci jesteśmy na wszelkie sensowne przyroda propozycje wsparcia naszych starań czy Ryszard Babiasz współdziałania z nami! r y s i e k 19 0 1 @ t l e n . p l Z radością powitamy nowe wolontariuszki i nowych wolontariuszy! łączniczka na Ukrainie Nagrobek Hrycia Buchwaka – Kateryna Kravchuk prawy bok STOWARZYSZENIE MAGURYCZ k a te r y n a . k r avc h u k @ g m a i l.c o m (opis na s. 2) jesień 2008
 16. 16. Nagrobek Hrycia Buchwaka – tył (opis na s. 2) COPYRIGHT © by STOWARZYSZENIE MAGURYCZ , 2008 All rights reserved REWITALIZACJA F & Szym IDEA F SŁOWO Szym & F OBRAZY Magurycz & Przyjaciele NEKRO-TYPO I KUCIE INSKRYPCJI Małgo KITOWANIE Małgosia KASA Druk folderu został sfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi (program Kultura bliska) w ramach projektu Kamienie wysiedlonych – rejestr przeszłości oraz ze środków STOWARZYSZENIA MAGURYCZ

×