SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
ZAJÊCIA MUZEALNE
   Informator
   dla przedszkoli
   i szkó³ podstawowych
   (klasy I-III)
   Instytucja Kultury Miasta Bydgoszczy
                                                                  1
                       DAWNO, DAWNO TEMU
                       SPOTKANIE Z ARCHEOLOGI¥

                       W spi¿arni naszych pradziadków
                       Jak wygl¹da³ jad³ospis naszych przodków?
                       Co i w jakich okresach jadali? W jaki sposób
                       przechowywali zapasy i przyrz¹dzali potrawy? Na                   3, 4
                       zajêciach bêdzie mo¿liwoœæ poznania ró¿nych
                       aspektów ¿ycia codziennego poprzez drobne eksperymenty (krzesanie ognia
                       i mielenie m¹ki) oraz kontakt z replikami eksponatów – przedmiotów
                       s³u¿¹cych kiedyœ do zdobywania po¿ywienia i przygotowywania potraw.

                       forma – pokaz zabytków, warsztaty
                       czas trwania – 60 minut
                       Jak ¿yli ludzie 1000 lat temu?
                       Na zajêciach odbêdziemy wspóln¹ podró¿ w czasie i ujawnimy tajemnice
                       codziennego ¿ycia naszych przodków. Dowiemy sie równie¿ na czym polega
                       praca archeologa i przeprowadzimy œledztwo maj¹ce na celu rozszyfrowanie
                       zagadek z przesz³oœci.

                       forma – pokaz zabytków, gry i zabawy
                       czas trwania – 45 minut


 2
                       MÓJ REGION – CHCÊ WIEDZIEÆ WIÊCEJ                           6

                       Tradycje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
                       Celem zajêæ jest prezentacja tradycyjnych ludowych
                       zwyczajów i wierzeñ zwi¹zanych z cyklem œwi¹t
                       Bo¿ego Narodzenia, ze szczególnym uwzglêdnieniem
                       tradycji œwi¹tecznych na Kujawach, Kaszubach,
                       w Borach Tucholskich i na Kociewiu (m.in.: zakazów
                       i nakazów zwi¹zanych z kolejnymi etapami œwi¹t,
                       wró¿b na nadchodz¹cy rok, sposobów dekorowania
                       izby wigilijnej, tradycyjnych ¿yczeñ œwi¹tecznych
                       i noworocznych oraz charakterystyki grup
                       kolêdniczych).

                       forma – pokaz zabytków
                       czas trwania – 45 minut

                       Tradycje wielkanocne
                       Podczas lekcji dzieci zapoznaj¹ siê ze zwyczajami i wierzeniami
                       towarzysz¹cymi obchodom œwi¹t Wielkiej Nocy w tradycji ludowej
                       (m.in.: ze sposobami zdobienia pisanek, legendami o ich powstaniu
                       i wieloma innymi wielkanocnymi zwyczajami, takimi jak œwiêcenie pokarmu,
                       odganianie zimy czy „œmigus dyngus”).

                       forma – pokaz zabytków
                       czas trwania – 45 minut 5
                       Dawne rêkodzie³o i rzemios³o ludowe
                       Dzieci bêd¹ mia³y okazjê zobaczyæ eksponaty zwi¹zane
                       z histori¹ naszego regionu. Dowiedz¹ siê jakimi
                       przedmiotami pos³ugiwali siê kiedyœ przedstawiciele takich
                       zawodów jak: stolarz, bednarz, cieœla, ko³odziej, rymarz oraz
                       plecionkarz.

                       forma – pokaz zabytków, film
                       czas trwania – 45 minut                       Kultura ludowa Kujaw
                       Na lekcji zostanie przypomniana historia regionu
                       (ze zwróceniem uwagi na granice etnograficzne) na
                       przyk³adzie: folkloru muzycznego, tradycyjnego stroju
                                                              8, 9, 10
                       ludowego, zdobnictwa wnêtrz mieszkalnych oraz wyrobów garncarskich.

                       forma – pokaz zabytków
                       czas trwania – 45 minut
 7
                       Tajemnice Bydgoszczy
                       Zajêcia maj¹ na celu przybli¿enie najm³odszym tematyki
                       zwi¹zanej z Bydgoszcz¹. Dzieci naucz¹ siê rozpo-
                       znawaæ symbole zwi¹zane z miastem, poznaj¹ legendê
                       „O tym jak Bydgoszcz miastem zosta³a” oraz
                       przedstawi¹ jej fragmenty w formie plastycznej.

                       forma – pokaz zabytków, warsztaty plastyczne                     12
                       czas trwania – 45 minut


                       Mennica bydgoska – sekrety przesz³oœci
                       Zajêcia skierowane s¹ do grup przedszkolnych. Dzieci odwiedzaj¹ce
                       Mennicê dowiedz¹ siê w jaki sposób powstawa³y niegdyœ monety, przekonaj¹
                       siê czy ³atwo jest rozpoznaæ podrobione banknoty oraz zaprojektuj¹ swoj¹
                       w³asn¹ monetê bydgosk¹.

                       forma – pokaz zabytków, gry i zabawy
                       czas trwania – 45 minut


                       Pos³uchaj muzyki ze starej p³yty
                       Podczas lekcji bêdzie mo¿na zobaczyæ za pomoc¹ jakich noœników
                       rejestrowano g³osy wielkich œpiewaków oraz nagrywano znakomite orkiestry.
                       Przy dŸwiêkach starej p³yty uczestnicy zajêæ bêd¹ mieli okazjê bli¿ej poznaæ
                       fonografy, patefony, gramofony tubowe oraz akcesoria fonograficzne
                       i cylindry.

                       forma – pokaz zabytków
                       czas trwania – 45 minut
11
JAK DO NAS TRAFIÆ
1 – Zbiory Archeologiczne,
   ul. Mennica 2
2 – Europejskie Centrum
   Pieni¹dza, Dzia³ Edukacji
   i Promocji, ul. Mennica 4
3 – Galeria Sztuki Nowoczesnej,
   ul. Mennica 8
4 – Dom Leona Wyczó³kowskiego,
   ul. Mennica 7
5 – Spichrze nad Brd¹,
   ul. Grodzka 7-11
6 – Exploseum
                  Muzeum Okrêgowe
                  im. Leona Wyczó³kowskiego                      tel. 0048 52 58 59 966
                  w Bydgoszczy                            fax. 0048 52 58 59 968
                  ul. Grodzka 7-11 (sekretariat)                  www.muzeum.bydgoszcz.pl
                  85-109 Bydgoszcz                           www.wyczolkowski.pl
ŒLADAMI LEONA

                       Kolory w pracowni Leona Wyczó³kowskiego
                       Zajêcia skierowane s¹ do grup przedszkolnych
                       odwiedzaj¹cych Dom Leona Wyczó³kowskiego.
                       Dzieci poznaj¹ wiele ciekawostek o artyœcie i jego
                       twórczoœci, przyjrz¹ siê najwa¿niejszym dzie³om                14
                       zwracaj¹c uwagê na kolorystykê prac. Dowiedz¹ siê
                       równie¿, do czego s³u¿y³y przedmioty i narzêdzia pochodz¹ce z pracowni
                       Wyczó³kowskiego, które zosta³y zebrane na ekspozycji. Zajêcia uatrakcyjni¹
                       zagadki sprawdzaj¹ce spostrzegawczoœæ oraz bajka „Filip i trzy kolory”.

                       forma – pokaz zabytków, gry i zabawy
                       czas trwania – 45 minut


                       Malowanie z Leonem
                       Czym by³ „tramwaj goœcieradzki”? Dlaczego kredka litograficzna jest t³usta?
                       Po co malarzowi sykatywa? Podczas zajêæ dzieci bêd¹ mia³y okazjê poznaæ
                       odpowiedzi na te pytania oraz zg³êbiæ tajemnice warsztatu artysty. Pomog¹
                       mu w dokoñczeniu dzie³a, b¹dŸ te¿ same stworz¹ kopiê obrazu.

                       forma – pokaz zabytków, warsztaty
                       czas trwania – 60 minut


                       Kwiaty wyjête z ram
                       Ró¿e, chryzantemy, kaczeñce, piwonie... Leon Wyczó³kowski kocha³ kwiaty
13                      i czêsto je malowa³. Po obejrzeniu dzie³ artysty stworzymy w³asne, kolorowe
                       bukiety z krepy.

                       forma – pokaz zabytków, warsztaty
                       czas trwania – 60 minut
                       W KRAINIE SZTUKI
                       Abstrakcyjne zabawy
                       Dzieci bêd¹ mia³y okazjê zapoznaæ siê ze zbiorami Galerii Sztuki
                       Nowoczesnej. W szczególnoœci skupimy siê na dzie³ach abstrakcyjnych
                       i geometrycznych. Bêdziemy staraæ siê nazwaæ to co nienazwane, wyraziæ to
                       co niewyra¿alne…, a wszystko to dziêki nieskrêpowanej grze kszta³tów
                       i kolorów.

                       forma – pokaz dzie³ sztuki, warsztaty
                       czas trwania – 45 minut                       Kolorowe œwiaty
                       Kszta³t, barwa, ruch… w plamach kryje siê du¿o. Z czym siê one kojarz¹?
                       Co w nich widzisz? Daj temu wyraz! Podczas tych warsztatów, dzieci spróbuj¹
                       odnaleŸæ rzeczywiste kszta³ty w barwnych plamach.

                       forma – pokaz dzie³ sztuki, warsztaty
                       czas trwania – 45 minut
 15
                       LEKCJE DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

                       – Dawne rêkodzie³o i rzemios³o ludowe – bli¿sze poznanie eksponatów,
                        ich budowy i zastosowania

                       – Tajemnice Bydgoszczy

                       – Mennica bydgoska – sekrety przesz³oœci
                       OFERTA WAKACYJNA (zimowo-letnia)

                       Zapraszamy równie¿ uczestników indywidualnych na zajêcia plastyczne
                       organizowane w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 16
 17-19
                       JAK ZAMÓWIÆ LEKCJE?

                       – zajêcia muzealne mo¿na zamówiæ osobiœcie,
                       telefonicznie lub za poœrednictwem poczty
                       elektronicznej: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl
                       z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji
                       i Promocji przy ul. Mennica 4, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-
                       16.00, tel. 052 58 59 910, 911 lub 914

                       – prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajêæ, informacji
                       o liczebnoœci grupy (nie powinna przekraczaæ 25 osób), nazwy placówki,
                       nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybêdzie grupa, telefonu
                       kontaktowego oraz adresu e-mail

                       – nauczyciele, po uiszczeniu op³aty za wstêp do Muzeum, mog¹ na jego
                       terenie realizowaæ w³asne zajêcia z udzia³em dzieci                       KIEDY I GDZIE ODBYWAJ¥ SIÊ ZAJÊCIA MUZEALNE?

                       – zajêcia prowadzimy od wtorku do pi¹tku w godzinach otwarcia Muzeum,
                       w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 i budynkach muzealnych mieszcz¹cych
                       siê na Wyspie M³yñskiej (ul. Mennica 2, 4, 7 oraz 8)
                       – zajêcia muzealne trwaj¹ od 45 do 90 minut
20
Podpisy do fotografii

1., 17 – 20 Warsztaty w Muzeum
2. Ekspozycja W grodzie Bydgosta
                       OP£ATY:
3, 4 Szyd³o koœciane oraz przêœlik z ³upku
                       – op³aty za lekcje uiszcza siê w kasach mieszcz¹cych siê w budynkach
5. Rózga kujawska, Aleksandra Zawacka,
                       Muzeum, wynosi ona 20 z³ od ca³ej grupy oraz 2 z³ od uczestnika
 2006, krepa barwna, patyk, drut
                       (pod warunkiem, ¿e grupa liczy ponad 10 osób; dzieci do lat siedmiu maj¹
6. Paj¹k pa³ucki, Jadwiga Bo³ka, 2000,
                       bezp³atny wstêp)
 bibu³a i krepa barwna, s³oma, drut     – opiekunowie wchodz¹ bezp³atnie, ale maj¹ obowi¹zek pozostawaæ
7. ¯yd grajek, Klara Prillowa, 1981,     z grup¹ przez ca³y czas pobytu w Muzeum
 glina nie wypalana
8. Grajkowie, Teodor Kupœ, 1995,
 rzeŸba drewno
9. Dudek, Eugeniusz Jêdrzejczak, 1992,
                       JESTEŒMY OTWARCI NA PAÑSTWA PROPOZYCJE:
 drewno malowane
10. Kogucik, Piotr Woliñski, 1975,      Wszelkie pomys³y i tematy spotkañ mo¿liwych do przeprowadzenia
  rzeŸba drewno               w przestrzeni muzealnej mo¿na przesy³aæ na adres e-mail:
11, 16 Ekspozycja Mennica bydgoska      edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl
12. Pami¹tkowa fili¿anka ze spodkiem
  z herbem Bydgoszczy, lata 30. XX w.
13. Ekspozycja Twórczoœæ Leona
  Wyczó³kowskiego
14. Kaseta z farbami akwarelowymi
                       Autorzy fotografii:
  Leona Wyczó³kowskiego
                       nr 1 – Kinga £aska.
15. Prace dzieci powsta³e podczas
                       nr 2-16, 18 – Wojciech WoŸniak
  warsztatów muzealnych           nr 17, 19, 20 – Mateusz Soliñski

More Related Content

Similar to Informator dla przedszkoli i klas 1-3

Prezentacja niematerialne
Prezentacja niematerialnePrezentacja niematerialne
Prezentacja niematerialnehaniaop
 
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...Stowarzyszenie Panorama Kultur
 
Polskie tradycje i kultura
Polskie tradycje i kulturaPolskie tradycje i kultura
Polskie tradycje i kulturamarzen
 
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjny
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjnyPowiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjny
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjnypodkarpackie_smaki
 
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sączmivent
 
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...MuzeumWKoszalinie
 
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...Zozolek
 
Pismo Lamelli Luty 12
Pismo Lamelli Luty 12Pismo Lamelli Luty 12
Pismo Lamelli Luty 12lamelli
 

Similar to Informator dla przedszkoli i klas 1-3 (15)

Prezentacja niematerialne
Prezentacja niematerialnePrezentacja niematerialne
Prezentacja niematerialne
 
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
Co mówią stare fotografie prezentacja
Co mówią stare fotografie  prezentacjaCo mówią stare fotografie  prezentacja
Co mówią stare fotografie prezentacja
 
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w ŻninieA co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
 
Polskie tradycje i kultura
Polskie tradycje i kulturaPolskie tradycje i kultura
Polskie tradycje i kultura
 
1
11
1
 
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjny
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjnyPowiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjny
Powiatowy informator o_produktach_lokalnych_i_tradycyjny
 
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
 
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...
Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeolog...
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
 
Archeo folder
Archeo folderArcheo folder
Archeo folder
 
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...
Izba Regionalna W Publicznej Szkole Podstawowej Im. StanisłAwa Rosponda W ż...
 
Pismo Lamelli Luty 12
Pismo Lamelli Luty 12Pismo Lamelli Luty 12
Pismo Lamelli Luty 12
 
Nie święci garnki lepią, 2011, część 1
Nie święci garnki lepią, 2011, część 1Nie święci garnki lepią, 2011, część 1
Nie święci garnki lepią, 2011, część 1
 

More from MuzeumBydgoszcz

Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeumMuzeumBydgoszcz
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaMuzeumBydgoszcz
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013MuzeumBydgoszcz
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieMuzeumBydgoszcz
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012 MuzeumBydgoszcz
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.MuzeumBydgoszcz
 

More from MuzeumBydgoszcz (12)

Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
 
Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeum
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 

Informator dla przedszkoli i klas 1-3

 • 1. ZAJÊCIA MUZEALNE Informator dla przedszkoli i szkó³ podstawowych (klasy I-III) Instytucja Kultury Miasta Bydgoszczy 1 DAWNO, DAWNO TEMU SPOTKANIE Z ARCHEOLOGI¥ W spi¿arni naszych pradziadków Jak wygl¹da³ jad³ospis naszych przodków? Co i w jakich okresach jadali? W jaki sposób przechowywali zapasy i przyrz¹dzali potrawy? Na 3, 4 zajêciach bêdzie mo¿liwoœæ poznania ró¿nych aspektów ¿ycia codziennego poprzez drobne eksperymenty (krzesanie ognia i mielenie m¹ki) oraz kontakt z replikami eksponatów – przedmiotów s³u¿¹cych kiedyœ do zdobywania po¿ywienia i przygotowywania potraw. forma – pokaz zabytków, warsztaty czas trwania – 60 minut Jak ¿yli ludzie 1000 lat temu? Na zajêciach odbêdziemy wspóln¹ podró¿ w czasie i ujawnimy tajemnice codziennego ¿ycia naszych przodków. Dowiemy sie równie¿ na czym polega praca archeologa i przeprowadzimy œledztwo maj¹ce na celu rozszyfrowanie zagadek z przesz³oœci. forma – pokaz zabytków, gry i zabawy czas trwania – 45 minut 2 MÓJ REGION – CHCÊ WIEDZIEÆ WIÊCEJ 6 Tradycje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Celem zajêæ jest prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeñ zwi¹zanych z cyklem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ze szczególnym uwzglêdnieniem tradycji œwi¹tecznych na Kujawach, Kaszubach, w Borach Tucholskich i na Kociewiu (m.in.: zakazów i nakazów zwi¹zanych z kolejnymi etapami œwi¹t, wró¿b na nadchodz¹cy rok, sposobów dekorowania izby wigilijnej, tradycyjnych ¿yczeñ œwi¹tecznych i noworocznych oraz charakterystyki grup kolêdniczych). forma – pokaz zabytków czas trwania – 45 minut Tradycje wielkanocne Podczas lekcji dzieci zapoznaj¹ siê ze zwyczajami i wierzeniami towarzysz¹cymi obchodom œwi¹t Wielkiej Nocy w tradycji ludowej (m.in.: ze sposobami zdobienia pisanek, legendami o ich powstaniu i wieloma innymi wielkanocnymi zwyczajami, takimi jak œwiêcenie pokarmu, odganianie zimy czy „œmigus dyngus”). forma – pokaz zabytków czas trwania – 45 minut 5 Dawne rêkodzie³o i rzemios³o ludowe Dzieci bêd¹ mia³y okazjê zobaczyæ eksponaty zwi¹zane z histori¹ naszego regionu. Dowiedz¹ siê jakimi przedmiotami pos³ugiwali siê kiedyœ przedstawiciele takich zawodów jak: stolarz, bednarz, cieœla, ko³odziej, rymarz oraz plecionkarz. forma – pokaz zabytków, film czas trwania – 45 minut Kultura ludowa Kujaw Na lekcji zostanie przypomniana historia regionu (ze zwróceniem uwagi na granice etnograficzne) na przyk³adzie: folkloru muzycznego, tradycyjnego stroju 8, 9, 10 ludowego, zdobnictwa wnêtrz mieszkalnych oraz wyrobów garncarskich. forma – pokaz zabytków czas trwania – 45 minut 7 Tajemnice Bydgoszczy Zajêcia maj¹ na celu przybli¿enie najm³odszym tematyki zwi¹zanej z Bydgoszcz¹. Dzieci naucz¹ siê rozpo- znawaæ symbole zwi¹zane z miastem, poznaj¹ legendê „O tym jak Bydgoszcz miastem zosta³a” oraz przedstawi¹ jej fragmenty w formie plastycznej. forma – pokaz zabytków, warsztaty plastyczne 12 czas trwania – 45 minut Mennica bydgoska – sekrety przesz³oœci Zajêcia skierowane s¹ do grup przedszkolnych. Dzieci odwiedzaj¹ce Mennicê dowiedz¹ siê w jaki sposób powstawa³y niegdyœ monety, przekonaj¹ siê czy ³atwo jest rozpoznaæ podrobione banknoty oraz zaprojektuj¹ swoj¹ w³asn¹ monetê bydgosk¹. forma – pokaz zabytków, gry i zabawy czas trwania – 45 minut Pos³uchaj muzyki ze starej p³yty Podczas lekcji bêdzie mo¿na zobaczyæ za pomoc¹ jakich noœników rejestrowano g³osy wielkich œpiewaków oraz nagrywano znakomite orkiestry. Przy dŸwiêkach starej p³yty uczestnicy zajêæ bêd¹ mieli okazjê bli¿ej poznaæ fonografy, patefony, gramofony tubowe oraz akcesoria fonograficzne i cylindry. forma – pokaz zabytków czas trwania – 45 minut 11 JAK DO NAS TRAFIÆ 1 – Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 2 – Europejskie Centrum Pieni¹dza, Dzia³ Edukacji i Promocji, ul. Mennica 4 3 – Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 4 – Dom Leona Wyczó³kowskiego, ul. Mennica 7 5 – Spichrze nad Brd¹, ul. Grodzka 7-11 6 – Exploseum Muzeum Okrêgowe im. Leona Wyczó³kowskiego tel. 0048 52 58 59 966 w Bydgoszczy fax. 0048 52 58 59 968 ul. Grodzka 7-11 (sekretariat) www.muzeum.bydgoszcz.pl 85-109 Bydgoszcz www.wyczolkowski.pl
 • 2. ŒLADAMI LEONA Kolory w pracowni Leona Wyczó³kowskiego Zajêcia skierowane s¹ do grup przedszkolnych odwiedzaj¹cych Dom Leona Wyczó³kowskiego. Dzieci poznaj¹ wiele ciekawostek o artyœcie i jego twórczoœci, przyjrz¹ siê najwa¿niejszym dzie³om 14 zwracaj¹c uwagê na kolorystykê prac. Dowiedz¹ siê równie¿, do czego s³u¿y³y przedmioty i narzêdzia pochodz¹ce z pracowni Wyczó³kowskiego, które zosta³y zebrane na ekspozycji. Zajêcia uatrakcyjni¹ zagadki sprawdzaj¹ce spostrzegawczoœæ oraz bajka „Filip i trzy kolory”. forma – pokaz zabytków, gry i zabawy czas trwania – 45 minut Malowanie z Leonem Czym by³ „tramwaj goœcieradzki”? Dlaczego kredka litograficzna jest t³usta? Po co malarzowi sykatywa? Podczas zajêæ dzieci bêd¹ mia³y okazjê poznaæ odpowiedzi na te pytania oraz zg³êbiæ tajemnice warsztatu artysty. Pomog¹ mu w dokoñczeniu dzie³a, b¹dŸ te¿ same stworz¹ kopiê obrazu. forma – pokaz zabytków, warsztaty czas trwania – 60 minut Kwiaty wyjête z ram Ró¿e, chryzantemy, kaczeñce, piwonie... Leon Wyczó³kowski kocha³ kwiaty 13 i czêsto je malowa³. Po obejrzeniu dzie³ artysty stworzymy w³asne, kolorowe bukiety z krepy. forma – pokaz zabytków, warsztaty czas trwania – 60 minut W KRAINIE SZTUKI Abstrakcyjne zabawy Dzieci bêd¹ mia³y okazjê zapoznaæ siê ze zbiorami Galerii Sztuki Nowoczesnej. W szczególnoœci skupimy siê na dzie³ach abstrakcyjnych i geometrycznych. Bêdziemy staraæ siê nazwaæ to co nienazwane, wyraziæ to co niewyra¿alne…, a wszystko to dziêki nieskrêpowanej grze kszta³tów i kolorów. forma – pokaz dzie³ sztuki, warsztaty czas trwania – 45 minut Kolorowe œwiaty Kszta³t, barwa, ruch… w plamach kryje siê du¿o. Z czym siê one kojarz¹? Co w nich widzisz? Daj temu wyraz! Podczas tych warsztatów, dzieci spróbuj¹ odnaleŸæ rzeczywiste kszta³ty w barwnych plamach. forma – pokaz dzie³ sztuki, warsztaty czas trwania – 45 minut 15 LEKCJE DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH – Dawne rêkodzie³o i rzemios³o ludowe – bli¿sze poznanie eksponatów, ich budowy i zastosowania – Tajemnice Bydgoszczy – Mennica bydgoska – sekrety przesz³oœci OFERTA WAKACYJNA (zimowo-letnia) Zapraszamy równie¿ uczestników indywidualnych na zajêcia plastyczne organizowane w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich. 16 17-19 JAK ZAMÓWIÆ LEKCJE? – zajêcia muzealne mo¿na zamówiæ osobiœcie, telefonicznie lub za poœrednictwem poczty elektronicznej: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 4, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00- 16.00, tel. 052 58 59 910, 911 lub 914 – prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajêæ, informacji o liczebnoœci grupy (nie powinna przekraczaæ 25 osób), nazwy placówki, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybêdzie grupa, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail – nauczyciele, po uiszczeniu op³aty za wstêp do Muzeum, mog¹ na jego terenie realizowaæ w³asne zajêcia z udzia³em dzieci KIEDY I GDZIE ODBYWAJ¥ SIÊ ZAJÊCIA MUZEALNE? – zajêcia prowadzimy od wtorku do pi¹tku w godzinach otwarcia Muzeum, w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 i budynkach muzealnych mieszcz¹cych siê na Wyspie M³yñskiej (ul. Mennica 2, 4, 7 oraz 8) – zajêcia muzealne trwaj¹ od 45 do 90 minut 20 Podpisy do fotografii 1., 17 – 20 Warsztaty w Muzeum 2. Ekspozycja W grodzie Bydgosta OP£ATY: 3, 4 Szyd³o koœciane oraz przêœlik z ³upku – op³aty za lekcje uiszcza siê w kasach mieszcz¹cych siê w budynkach 5. Rózga kujawska, Aleksandra Zawacka, Muzeum, wynosi ona 20 z³ od ca³ej grupy oraz 2 z³ od uczestnika 2006, krepa barwna, patyk, drut (pod warunkiem, ¿e grupa liczy ponad 10 osób; dzieci do lat siedmiu maj¹ 6. Paj¹k pa³ucki, Jadwiga Bo³ka, 2000, bezp³atny wstêp) bibu³a i krepa barwna, s³oma, drut – opiekunowie wchodz¹ bezp³atnie, ale maj¹ obowi¹zek pozostawaæ 7. ¯yd grajek, Klara Prillowa, 1981, z grup¹ przez ca³y czas pobytu w Muzeum glina nie wypalana 8. Grajkowie, Teodor Kupœ, 1995, rzeŸba drewno 9. Dudek, Eugeniusz Jêdrzejczak, 1992, JESTEŒMY OTWARCI NA PAÑSTWA PROPOZYCJE: drewno malowane 10. Kogucik, Piotr Woliñski, 1975, Wszelkie pomys³y i tematy spotkañ mo¿liwych do przeprowadzenia rzeŸba drewno w przestrzeni muzealnej mo¿na przesy³aæ na adres e-mail: 11, 16 Ekspozycja Mennica bydgoska edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl 12. Pami¹tkowa fili¿anka ze spodkiem z herbem Bydgoszczy, lata 30. XX w. 13. Ekspozycja Twórczoœæ Leona Wyczó³kowskiego 14. Kaseta z farbami akwarelowymi Autorzy fotografii: Leona Wyczó³kowskiego nr 1 – Kinga £aska. 15. Prace dzieci powsta³e podczas nr 2-16, 18 – Wojciech WoŸniak warsztatów muzealnych nr 17, 19, 20 – Mateusz Soliñski