SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
przygotowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę zrealizowano także przy finansowym wsparciu
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze
środków dotacji podmiotowej, która na pokrycie wkładu własnego została zwiększona Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.

Wystawa:
Eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum
oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tekst folderu: JolantaDofinansowano ze środkówŁoś
Szałkowska-Łoś i Józef
Ministra Kultury

Zdjęcia: Wojciech Woźniak, Łukasz Maklakiewicz,
i Dziedzictwa Narodowego
Wojciech Kuczkowski, Józef Łoś
Rysunki do animacji komputerowych: Arkadiusz Jaszkowski, Paulina
Balcerak, Katarzyna Fryckowska
Organizator

Oprawa plastyczna: Katarzyna Wolska, Bożena Januszewska
Aplikacje komputerowe: dr Łukasz Czyżewski, Marcin Wachniak
Exaity Group Sp. z o.o., BrainON Krzysztof Socha-Zalewski
Materiały i teksty o stanowiskach archeologicznych:
prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. dr hab. Ryszard Grygiel,
dr Józef Bednarczyk, dr Grzegorz Osipowicz,
dr, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Anna Grossman,
Aleksandra Kowalczyk, Adriana Romańska, dr Jacek Gackowski.

Eksploracja grobu skrzynkowego VI – V w. przed Chr., Orle, gm. Mrocza

Patronat honorowy

Wykonawstwo techniczne: STOL-ME-BUD Zenon Jacyna

kłodzie. Opisywany w  źródłach historycznych okres wędrówek
ludów z IV-VI w. na pograniczu wielkopolsko-pomorskim znajduje potwierdzenie tylko w jednostkowych odkryciach (głównie
ozdób i monet).
Muzeum przygotowało także publikację wyników badań na
cmentarzyskach kultury pomorskiej i wielbarskiej w Zakrzewskiej
Osadzie na Krajnie. Pozyskane stamtąd w trakcie prac wykopaliskowych zabytki w istotny sposób wzbogaciły wystawę ze względu na walory ekspozycyjne i naukowe. Opracowanie książkowe

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Piotr Całbecki

PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Na okładce: Zdobiona bransoleta z brązu, przełom epoki brązu i żelaza.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
Dofinansowano ze środków
i Dziedzictwa Narodowego
Ministra Kultury
Dofinansowano ze środków
i Dziedzictwa Narodowego
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Fragment ekspozycji

Organizator
Organizator
Organizator

Patronat honorowy
Patronat honorowy WOJEWÓDZTWA
MARSZAŁEK
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Patronat honorowy Całbecki
Piotr

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Piotr Całbecki
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Piotr Całbecki

Patronat medialny
Grób skrzynkowy VI-V w. przed Chr., Zakrzewska Osada, gm. Więcbork

Prace wykopaliskowe - Zakrzewska Osada, gm. Więcbork

PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY
Rafał Bruski
PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY
Rafał Bruski
PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Opieka medialna

Na pograniczu
Na pograniczu
Wielkopolski i Pomorza.
Wielkopolski i Pomorza.
Bydgoszcz i region
Bydgoszcz i region
u zarania dziejów
u zarania dziejów
Trzy epoki – trzy surowce – trzy wyroby, grot krzemienny, grot brązowy, grot żelazny

Wystawa Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz
i region u zarania dziejów ukazuje najdawniejsze dzieje naszego regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n.e.) aż
po okres wędrówek ludów (V – VI w). Historie żadnego miasta, terenu, kraju nie toczą się samoistnie. Wszystkie są wprzęgnięte w ciąg wydarzeń o szerszym zasięgu. W związku z tym,
że Bydgoszcz i jej okolice położone są na styku dwóch wielkich
krain geograficznych: Wielkopolski i Pomorza, prahistorię tych
terenów ukazano w szerszym ujęciu chorologicznym. Obszar
ten od tysiącleci przejawia ciągłość osadniczą, której materialne
pozostałości w postaci różnorodnych artefaktów odkrywają kolejne pokolenia archeologów, z różnych ośrodków. Na ekspozycji
wykorzystano zabytki i dokumentację z badań prowadzonych
głównie na terenie Kujaw, Pałuk i Krajny. Na podstawie odkryć
wykonano rekonstrukcje pradziejowych sprzętów i obiektów
archeologicznych. Wystawa została utrzymana w nurcie narracyjnym, prezentując poszczególne okresy pradziejów w układzie
chronologicznym, z typowymi wyznacznikami danej epoki.
Dzięki temu możemy prześledzić przeobrażenia technologiczne
(surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej,
która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia. Prezentujemy również oddziaływania na tereny
ziem polskich ludów europejskich, których osiągnięcia wpływały za zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy np. Celtów i Germanów. Ich obecność odnotowujemy także w naszym
sąsiedztwie, dzięki czemu potwierdzamy, że dzieje tego regionu
splotły się z cywilizacją europejską już w starożytności. Wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych pozwoliło na
umieszczenie dużego zasobu informacji naukowych przygotowanych przez kilku archeologów z różnych ośrodków naukowo-badawczych. Poprzez multimedia zachęcamy też zwiedzających
do interaktywnego poznawania przeszłości.

Starsza i środkowa epoka kamienia (paleolit i mezolit)
Po wycofaniu się ostatniego lodowca, kiedy to obszary dorzeczy
Odry i Wisły stawały się możliwe do zasiedlania, na tereny Wielkopolski, Kujaw i Pomorza napływają grupy ludności łowiecko-zbierackiej. Nieliczne, materialne ślady w postaci wyrobów
krzemiennych i szczątków zwierzęcych z tego okresu, prezentowane na wystawie mają ok. 12-10 tys. lat. Wraz z ocieplaniem
się klimatu zachodzą zmiany we florze i faunie, przybywa zwierzyny łownej, następuje stabilizacja i intensyfikacja osadnicza. Po
prowadzących koczowniczy tryb życia traperach z mezolitu (od
ok. poł. X tys. – 2 poł. VI tys.przed Chr.) pozostały narzędzia
krzemienne, kościane groty oszczepów i ostrza harpunów.

Ząb mamuta

Młodsza epoka kamienia (neolit)
Pierwsze grupy ludności potrafiące uprawiać zboża, hodować
zwierzęta, wylepiać i wypalać naczynia, wyrabiać nowy asortyment narzędzi zasiedlają prezentowane na wystawie terytorium od 2 poł. VI tys. przed Chr. Zmiany w gospodarce, umiejętność produkcji żywności sprawiają, że tryb życia nabiera
charakteru osiadłego. Oprócz konstrukcji półziemiankowych
powstawały domy o konstrukcji słupowej. Niektóre nazywamy
długimi domami ze względu na ich ogromne wymiary (np. odkryte w  Osłonkach, Brześciu Kujawskim). W czasie trwającej
około trzech tysięcy lat epoki następowały migracje ludności.
To wpływało na zmiany w organizacji społecznej i wierzeniach
religijnych. Spośród różnorodnych form grobów wyróżniają się
ogromne grobowce kamienno – ziemne (megality – zwane niekiedy polskimi piramidami).

Zdobiony toporek i kamienny, neolit

Skarb ozdób z brązu, 2 poł. II tys. przed Chr., Gromadno – Wojciechowo

Epoka brązu
Pod koniec III tys. przed Chr. znajomość wytopu brązu dociera
do Wielkopolski, Kujaw i na Pomorze. Rozwój metalurgii w kolejnych wiekach wpłynął na wzmożenie kontaktów handlowych.
To wiązało się nie tylko z wymianą wyrobów z brązu (ozdoby,
broń, narzędzia) ale też z przenikaniem myśli, idei. Poza zmianami w sferze materialnej, zachodzą też zmiany w kulturze duchowej. Zmiany w świecie wierzeń wyraziły się powszechnym
w Europie ciałopaleniem, przy zróżnicowanych formach grobów.
Czasami powstawały duże cmentarze z grobami popielnicowymi. Na odkrytej nekropoli w 1926 roku w Bydgoszczy, podczas
budowy szpitala miejskiego, wyeksplorowano kilkaset grobów.
Epoka żelaza
Powolny proces upowszechniania się nowego wynalazku
– żelaza, na terenie Polski rozpoczyna się od VII wieku
przed Chr. Koniec epoki brązu i początek epoki żelaza
wiąże się z powstawaniem na naszym terenie osiedli
obronnych (Biskupin, Idebno, Sobiejuchy, Kamieniec, Gzin). Od połowy I tysiąclecia przed Chr. do
połowy I tys. po Chr. przez ziemie dzisiejszego
województwa kujawsko-pomorskiego migrują
kolejne ludy. Niektóre osiedlają się na dłużej np. Goci, inne najeżdżają w wyprawach
łupieżczych, np. Scytowie. Na wystawie
zaprezentowano zabytki świadczące o tych
procesach i zmianach oblicza kulturowego
naszego regionu. W trwającym nadal, ciaPopielnica twarzowa, 550 – 400 przed Chr., Bydgoszcz kościół Klarysek

łopalnym obrządku pogrzebowym pojawia się nowy akcent. Na
urnach, w których składano ludzkie szczątki kostne zaznaczano
plastycznie lub ryto elementy twarzy ludzkiej. Te popielnice zwane twarzowymi najpierw (VI w. przed Chr.) pojawiają się na Pomorzu Gdańskim. Zwyczaj ten stopniowo objął Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze Krajeńskie, Wielkopolskę oraz inne tereny
i przetrwał do III w. przed Chr. W ostatnich wiekach przed Chr.
społeczeństwa zamieszkujące dorzecza Wisły i Odry znajdowały
się pod wpływem cywilizacji celtyckiej. Obcowanie z Celtami zaowocowało przyjęciem nowych wynalazków (techniki produkcji,
żarna obrotowe, rozwinięta metalurgia i techniki kowalskie). Także pod ich wpływem następują zmiany w kulturze symbolicznej.
Do V w. cała Europa znajduje się w zasięgu oddziaływań cywilizacji rzymskiej. Na naszych terenach został zdynamizowany
szlak handlowy prowadzący po „złoto północy” – bursztyn. Na
trasie jego przebiegu znajdowane są monety zarówno z czasów
Republiki jak i Cesarstwa. Na drodze wymiany z  prowincji rzymskich
napływały przedmioty z brązu
i szkła, ozdoby, naczynia tzw.
terra sigillata. W tym okresie
nastąpił dalszy rozwój rzemiosł: bursztyniarstwa, garncarstwa, warzelnictwa soli, metalurgii i innych. Region prezentowany na wystawie zajęty
Zapinka z brązu zdobiona złoconymi
był w tym czasie przez dwie ari srebrnymi aplikacjami, II/III w.
cheologiczne kultury, wielbarska na północy i przeworska na południu (w mniejszym stopniu
wielbarska). Badania archeologiczne dostarczyły zróżnicowanych źródeł materialnych. Przez ich pryzmat możemy wnioskować o odmiennych aspektach w kulturze
symbolicznej, w tym rytuałach żałobnych. Na terenie
Kujaw zdumiewająca jest ilość miejsc kultowych, obiektów obrzędowych, pochówków zwierzęcych, zwłaszcza
psów. W obrządku pogrzebowym ciągle obowiązuje
ciałopalenie. Tereny położone na północ od Noteci
zajęte były przez osadnictwo kultury wielbarskiej, wiązanej też z przybyszami ze Skandynawii – Gotami. Wyróżniającymi ich elementami
są kręgi kamienne (odkryte m. in. w Odrach).
W grobach nie składano broni (często odkrywanej w grobach „przeworskich”). Na cmentarzyskach
spotyka się groby ciałopalne ale i szkieletowe. Zmarłych czasami składano do ziemi w łodzi lub drewnianej

More Related Content

Similar to Archeo folder

MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...Małopolski Instytut Kultury
 
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...Stowarzyszenie Panorama Kultur
 
Prezentacja jakub szczepanek
Prezentacja jakub szczepanekPrezentacja jakub szczepanek
Prezentacja jakub szczepanekJakubSzczepanek1
 
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuZakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuWojtas21
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
 
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osadyTruso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osadyAnnaGrzelak4
 
Szkuta wiślana z xv wieku
Szkuta wiślana z xv wiekuSzkuta wiślana z xv wieku
Szkuta wiślana z xv wiekuWojtek Skowron
 
Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020JahorViniacki
 
Czasopis №351 Лістапад 2021
Czasopis №351 Лістапад 2021Czasopis №351 Лістапад 2021
Czasopis №351 Лістапад 2021JahorViniacki
 
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdfHISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdfTOMEK21
 
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.gosia_p
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.msowula
 
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeAria Memoria
 
Prezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowasuper138
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiAdam Idller
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiseball
 

Similar to Archeo folder (20)

Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
 
Prezentacja jakub szczepanek
Prezentacja jakub szczepanekPrezentacja jakub szczepanek
Prezentacja jakub szczepanek
 
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuZakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osadyTruso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
 
Szkuta wiślana z xv wieku
Szkuta wiślana z xv wiekuSzkuta wiślana z xv wieku
Szkuta wiślana z xv wieku
 
Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020
 
Czasopis №351 Лістапад 2021
Czasopis №351 Лістапад 2021Czasopis №351 Лістапад 2021
Czasopis №351 Лістапад 2021
 
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdfHISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - SKRÓT.pdf
 
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
 
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarze
 
Prezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowa
 
Węgrzy - Małopolska Wielu Kultur
Węgrzy - Małopolska Wielu KulturWęgrzy - Małopolska Wielu Kultur
Węgrzy - Małopolska Wielu Kultur
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 

More from MuzeumBydgoszcz

Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeumMuzeumBydgoszcz
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaMuzeumBydgoszcz
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013MuzeumBydgoszcz
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3MuzeumBydgoszcz
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieMuzeumBydgoszcz
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012 MuzeumBydgoszcz
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.MuzeumBydgoszcz
 

More from MuzeumBydgoszcz (10)

Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
 
Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeum
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 

Archeo folder

 • 1. przygotowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę zrealizowano także przy finansowym wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków dotacji podmiotowej, która na pokrycie wkładu własnego została zwiększona Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy. Wystawa: Eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Tekst folderu: JolantaDofinansowano ze środkówŁoś Szałkowska-Łoś i Józef Ministra Kultury Zdjęcia: Wojciech Woźniak, Łukasz Maklakiewicz, i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kuczkowski, Józef Łoś Rysunki do animacji komputerowych: Arkadiusz Jaszkowski, Paulina Balcerak, Katarzyna Fryckowska Organizator Oprawa plastyczna: Katarzyna Wolska, Bożena Januszewska Aplikacje komputerowe: dr Łukasz Czyżewski, Marcin Wachniak Exaity Group Sp. z o.o., BrainON Krzysztof Socha-Zalewski Materiały i teksty o stanowiskach archeologicznych: prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. dr hab. Ryszard Grygiel, dr Józef Bednarczyk, dr Grzegorz Osipowicz, dr, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Anna Grossman, Aleksandra Kowalczyk, Adriana Romańska, dr Jacek Gackowski. Eksploracja grobu skrzynkowego VI – V w. przed Chr., Orle, gm. Mrocza Patronat honorowy Wykonawstwo techniczne: STOL-ME-BUD Zenon Jacyna kłodzie. Opisywany w  źródłach historycznych okres wędrówek ludów z IV-VI w. na pograniczu wielkopolsko-pomorskim znajduje potwierdzenie tylko w jednostkowych odkryciach (głównie ozdób i monet). Muzeum przygotowało także publikację wyników badań na cmentarzyskach kultury pomorskiej i wielbarskiej w Zakrzewskiej Osadzie na Krajnie. Pozyskane stamtąd w trakcie prac wykopaliskowych zabytki w istotny sposób wzbogaciły wystawę ze względu na walory ekspozycyjne i naukowe. Opracowanie książkowe MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Piotr Całbecki PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Rafał Bruski Na okładce: Zdobiona bransoleta z brązu, przełom epoki brązu i żelaza. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dofinansowano ze środków i Dziedzictwa Narodowego Ministra Kultury Dofinansowano ze środków i Dziedzictwa Narodowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fragment ekspozycji Organizator Organizator Organizator Patronat honorowy Patronat honorowy WOJEWÓDZTWA MARSZAŁEK KUJAWSKO-POMORSKIEGO Patronat honorowy Całbecki Piotr MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Piotr Całbecki MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Piotr Całbecki Patronat medialny Grób skrzynkowy VI-V w. przed Chr., Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Prace wykopaliskowe - Zakrzewska Osada, gm. Więcbork PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Rafał Bruski PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Rafał Bruski PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Rafał Bruski Opieka medialna Na pograniczu Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region Bydgoszcz i region u zarania dziejów u zarania dziejów
 • 2. Trzy epoki – trzy surowce – trzy wyroby, grot krzemienny, grot brązowy, grot żelazny Wystawa Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów ukazuje najdawniejsze dzieje naszego regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n.e.) aż po okres wędrówek ludów (V – VI w). Historie żadnego miasta, terenu, kraju nie toczą się samoistnie. Wszystkie są wprzęgnięte w ciąg wydarzeń o szerszym zasięgu. W związku z tym, że Bydgoszcz i jej okolice położone są na styku dwóch wielkich krain geograficznych: Wielkopolski i Pomorza, prahistorię tych terenów ukazano w szerszym ujęciu chorologicznym. Obszar ten od tysiącleci przejawia ciągłość osadniczą, której materialne pozostałości w postaci różnorodnych artefaktów odkrywają kolejne pokolenia archeologów, z różnych ośrodków. Na ekspozycji wykorzystano zabytki i dokumentację z badań prowadzonych głównie na terenie Kujaw, Pałuk i Krajny. Na podstawie odkryć wykonano rekonstrukcje pradziejowych sprzętów i obiektów archeologicznych. Wystawa została utrzymana w nurcie narracyjnym, prezentując poszczególne okresy pradziejów w układzie chronologicznym, z typowymi wyznacznikami danej epoki. Dzięki temu możemy prześledzić przeobrażenia technologiczne (surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia. Prezentujemy również oddziaływania na tereny ziem polskich ludów europejskich, których osiągnięcia wpływały za zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy np. Celtów i Germanów. Ich obecność odnotowujemy także w naszym sąsiedztwie, dzięki czemu potwierdzamy, że dzieje tego regionu splotły się z cywilizacją europejską już w starożytności. Wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych pozwoliło na umieszczenie dużego zasobu informacji naukowych przygotowanych przez kilku archeologów z różnych ośrodków naukowo-badawczych. Poprzez multimedia zachęcamy też zwiedzających do interaktywnego poznawania przeszłości. Starsza i środkowa epoka kamienia (paleolit i mezolit) Po wycofaniu się ostatniego lodowca, kiedy to obszary dorzeczy Odry i Wisły stawały się możliwe do zasiedlania, na tereny Wielkopolski, Kujaw i Pomorza napływają grupy ludności łowiecko-zbierackiej. Nieliczne, materialne ślady w postaci wyrobów krzemiennych i szczątków zwierzęcych z tego okresu, prezentowane na wystawie mają ok. 12-10 tys. lat. Wraz z ocieplaniem się klimatu zachodzą zmiany we florze i faunie, przybywa zwierzyny łownej, następuje stabilizacja i intensyfikacja osadnicza. Po prowadzących koczowniczy tryb życia traperach z mezolitu (od ok. poł. X tys. – 2 poł. VI tys.przed Chr.) pozostały narzędzia krzemienne, kościane groty oszczepów i ostrza harpunów. Ząb mamuta Młodsza epoka kamienia (neolit) Pierwsze grupy ludności potrafiące uprawiać zboża, hodować zwierzęta, wylepiać i wypalać naczynia, wyrabiać nowy asortyment narzędzi zasiedlają prezentowane na wystawie terytorium od 2 poł. VI tys. przed Chr. Zmiany w gospodarce, umiejętność produkcji żywności sprawiają, że tryb życia nabiera charakteru osiadłego. Oprócz konstrukcji półziemiankowych powstawały domy o konstrukcji słupowej. Niektóre nazywamy długimi domami ze względu na ich ogromne wymiary (np. odkryte w  Osłonkach, Brześciu Kujawskim). W czasie trwającej około trzech tysięcy lat epoki następowały migracje ludności. To wpływało na zmiany w organizacji społecznej i wierzeniach religijnych. Spośród różnorodnych form grobów wyróżniają się ogromne grobowce kamienno – ziemne (megality – zwane niekiedy polskimi piramidami). Zdobiony toporek i kamienny, neolit Skarb ozdób z brązu, 2 poł. II tys. przed Chr., Gromadno – Wojciechowo Epoka brązu Pod koniec III tys. przed Chr. znajomość wytopu brązu dociera do Wielkopolski, Kujaw i na Pomorze. Rozwój metalurgii w kolejnych wiekach wpłynął na wzmożenie kontaktów handlowych. To wiązało się nie tylko z wymianą wyrobów z brązu (ozdoby, broń, narzędzia) ale też z przenikaniem myśli, idei. Poza zmianami w sferze materialnej, zachodzą też zmiany w kulturze duchowej. Zmiany w świecie wierzeń wyraziły się powszechnym w Europie ciałopaleniem, przy zróżnicowanych formach grobów. Czasami powstawały duże cmentarze z grobami popielnicowymi. Na odkrytej nekropoli w 1926 roku w Bydgoszczy, podczas budowy szpitala miejskiego, wyeksplorowano kilkaset grobów. Epoka żelaza Powolny proces upowszechniania się nowego wynalazku – żelaza, na terenie Polski rozpoczyna się od VII wieku przed Chr. Koniec epoki brązu i początek epoki żelaza wiąże się z powstawaniem na naszym terenie osiedli obronnych (Biskupin, Idebno, Sobiejuchy, Kamieniec, Gzin). Od połowy I tysiąclecia przed Chr. do połowy I tys. po Chr. przez ziemie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego migrują kolejne ludy. Niektóre osiedlają się na dłużej np. Goci, inne najeżdżają w wyprawach łupieżczych, np. Scytowie. Na wystawie zaprezentowano zabytki świadczące o tych procesach i zmianach oblicza kulturowego naszego regionu. W trwającym nadal, ciaPopielnica twarzowa, 550 – 400 przed Chr., Bydgoszcz kościół Klarysek łopalnym obrządku pogrzebowym pojawia się nowy akcent. Na urnach, w których składano ludzkie szczątki kostne zaznaczano plastycznie lub ryto elementy twarzy ludzkiej. Te popielnice zwane twarzowymi najpierw (VI w. przed Chr.) pojawiają się na Pomorzu Gdańskim. Zwyczaj ten stopniowo objął Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze Krajeńskie, Wielkopolskę oraz inne tereny i przetrwał do III w. przed Chr. W ostatnich wiekach przed Chr. społeczeństwa zamieszkujące dorzecza Wisły i Odry znajdowały się pod wpływem cywilizacji celtyckiej. Obcowanie z Celtami zaowocowało przyjęciem nowych wynalazków (techniki produkcji, żarna obrotowe, rozwinięta metalurgia i techniki kowalskie). Także pod ich wpływem następują zmiany w kulturze symbolicznej. Do V w. cała Europa znajduje się w zasięgu oddziaływań cywilizacji rzymskiej. Na naszych terenach został zdynamizowany szlak handlowy prowadzący po „złoto północy” – bursztyn. Na trasie jego przebiegu znajdowane są monety zarówno z czasów Republiki jak i Cesarstwa. Na drodze wymiany z  prowincji rzymskich napływały przedmioty z brązu i szkła, ozdoby, naczynia tzw. terra sigillata. W tym okresie nastąpił dalszy rozwój rzemiosł: bursztyniarstwa, garncarstwa, warzelnictwa soli, metalurgii i innych. Region prezentowany na wystawie zajęty Zapinka z brązu zdobiona złoconymi był w tym czasie przez dwie ari srebrnymi aplikacjami, II/III w. cheologiczne kultury, wielbarska na północy i przeworska na południu (w mniejszym stopniu wielbarska). Badania archeologiczne dostarczyły zróżnicowanych źródeł materialnych. Przez ich pryzmat możemy wnioskować o odmiennych aspektach w kulturze symbolicznej, w tym rytuałach żałobnych. Na terenie Kujaw zdumiewająca jest ilość miejsc kultowych, obiektów obrzędowych, pochówków zwierzęcych, zwłaszcza psów. W obrządku pogrzebowym ciągle obowiązuje ciałopalenie. Tereny położone na północ od Noteci zajęte były przez osadnictwo kultury wielbarskiej, wiązanej też z przybyszami ze Skandynawii – Gotami. Wyróżniającymi ich elementami są kręgi kamienne (odkryte m. in. w Odrach). W grobach nie składano broni (często odkrywanej w grobach „przeworskich”). Na cmentarzyskach spotyka się groby ciałopalne ale i szkieletowe. Zmarłych czasami składano do ziemi w łodzi lub drewnianej