Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2558

25,824 views

Published on

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2558

Published in: Education

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2558

  1. 1. ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึ 1 กษาตามอัธยาศัย โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ที่ใช้เป็นหลักยึดและตัวกากับทิศทางยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานดังก ล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นพลเมืองดี มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถรอบด้านเพียงพอต่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีควา มสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีศักยภาพในการผลิตทางเศรษฐกิจ การสร้างสังคมคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พันธกิจ สานักงาน กศน. มีพันธกิจหลัก ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  2. 2. 2 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาน อกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ๑. ๓ ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน ๓ เดือน การเร่งปฏิรูปการดา เนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทุกระดับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู้การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบเงื่อนไขระยะเว ลาที่กาหนดไว้โดย ๑.๑ ) การทบทวนและปรบับทบาทหน้าทขี่องหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ตลอดจนหน่วยจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้น ที่ ให้ทาหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ “กศน. ตาบล” เป็นฐาน (สถานี) เติมเต็มความรู้โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  3. 3. 3 ๑.๒ ) การประเมิน ทบทวนและปรบักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพปัญหาความเร่งด่วนของแต่ละชุมชน ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการดาเนินงาน ๑.๓ ) กากับและติดตามให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับบริหารการจัดการศึกษ านอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้นโยบายและแผน ตลอดจนระบบการกระจายอานาจเป็นกลไกการดาเนินงานที่สาคัญ โดยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้นโยบาย และแผนเป็นเครอื่งมือ ในการพัฒนาการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ๑.๔ ) การกระตนุ้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษ าตามอัธยาศัย ของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักความคล่องตัวในการทางาน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพ และความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนของการเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ๑.๕ ) การเร่งรัดสร้างความเข้าใจกรรมการ กศน. จังหวัด กรรมการสถานศึกษา และกรรมการ กศน. ตาบล ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. 4. 4 ๑.๖ ) การเร่งรัดพัฒนาครู กศน. ตาบลทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเร่งรัดดา เนินการการนา คูปองการศึกษาหรือคูปองการเรียนรตู้ลอดชีวิตมา ใช้ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย ของประชาชนผู้รับบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างแท้จริง ๓. การเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถนิ่ ตลอดจนหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมนาความรู้ และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลไกการขับเคลื่อน “กศน.” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  5. 5. 5 เลขาธิการ กศน. กลุ่มสนับสนุน กลุ่ม กลุ่ม/ศผูนชยช์ส.่ว นกล หน่วย าศงน . และ สถานตศึกสษน.า ขึ้นต รง รองเลขาธิการ กศน. รองเลขาธิการ กศน. ประธานกลมุ่/โซน 1. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ 2. นิเทศ/ติดตามงาน 3. ดูแลการบริหารงานบุคค 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. กศนอาเภอ/เขต กศน.ตาบล : ฐานการเรียนรู้ของชุมชน บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติ ลในกลุ่ม/โซน รองเลขาธิการ กศน. ปัจจัยหลักแห่งความ สาเร็จ ย ๑. การยึดหลักวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาคิดเป็น หลักธรรมาภิบาล และผลสัมฤทธใิ์นการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และการทางานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
  6. 6. 6 ๒. การใช้ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ในการดา เนินงานทั้งที่ยึดพื้นที่ ยึดสภาวะแวดล้อม ยึดกลุ่มเป้าหมาย ยึดประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นการพั ฒนายึดความสาเร็จ และยึดนโยบายเป็นฐาน ๓. การเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายเชิงภารกิจและการสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือและควา มยั่งยืนในการเป็นภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔. การใช้ กศน.ตา บล เป็นฐานและเป็นสถานีปลายทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประช าชนในพื้นที่ โดยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอ ดเวลา ๕. การใช้กลมุ่/โซนเป็นกลไกขับเคลอื่นการบริหารนโยบายในระดบัพนื้ที่ โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารในระดับกลุ่ม/โซนทาหน้าที่ เสมือนผู้ช่วยเลขาธิการ กศน.โดยมีการกระจายอานาจ/มอบอานาจ เพื่อให้สามารถบริหารนโยบายในระดับพื้นที่ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ๖. การมีข้อมูลเกยี่วกบักลมุ่เป้าหมายทุกกลมุ่ตามจุดเน้นมาใช้ในการวางแผ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗.การมีระบบการนิเทศกา กับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใ ช้จ่ายงบประมาณที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๘. การมีกลไก/ระบบทสี่ามารถเชอื่มโยงการทา งานกับส่วนราชการและหน่ว ยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
  7. 7. 7 ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายเร่ง ด่วนหรือนโยบายเฉพาะที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๙. การมีหน่วยงาน/สถานศึกษารับผิดชอบตัวชวีั้ดความสาเร็จตามยุทธศาสต ร์และจุดเน้นที่ตรงตามภารกิจอย่างชัดเจนที่เชื่อมโยงการกากับติดตามแล ะรายงานผลตัวชี้วัดทั้งส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ภารกิจทตี่้องดา เนินก เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 1. ค่านิยมหลัก 12 ประการ าร 1.1 จัดค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการ อาเภอละ 1 ค่าย 1.2 สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในค่ายทหาร 3. การสร้างนิสัยรักการอ่าน : ทาวิจัยเรื่องหนังสือถึงบ้านหนังสืออัจฉริยะ 4. การใช้ Electronics ในการช่วยสอบ เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 5. อาเซียนศึกษา 5.1 ภาษาหลัก 5.2 ภาษาท้องถิ่น 5.3 อาชีพที่รองรับอาเซียน 6. การศึกษาทางไกลจังหวัดละ 100 คน เป็นของสถาบันทางไกล สานักงาน กศน.จังหวัด จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา
  8. 8. 8 7. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ/แผน กศน.ตาบล 8. จัดทาแผนจุลภาค (Micro Planning)

×