Pembinaan negara bangsa

11,501 views

Published on

Kenegaranaan tajuk 14

Published in: Travel, News & Politics

Pembinaan negara bangsa

 1. 1. “Jelas rakyat dan negara kita amat bertuah.Maruah dan kedaulatan bangsa dan rakyat kita,dapat kita lindungi dan kita pertahankan. Inilah erti sebenar kemerdekaan di Malaysia.Negara kita tanggungjawab kita “>Tun Dr Mahathir Mohamad<
 2. 2. Hari ini, kita hidup aman damai atas jasa generasidahulu. Mereka telah membuka pintu perpaduanantara kaum yang menjadi asas pembentukanMalaysia. Kini, setelah 57 tahun merdeka,permuafakatan antara berbilang kaum yang adamasih lagi utuh. Malah ia menjadikan kita sebuahnegara yang unik di mata dunia dan kita menjadirole model kepada negara yang lain.Hasilnya, kini kita boleh berkomunikasi tanpamengira kaum tanpa ada perasaan syak wasangka.PENDAHULUAN
 3. 3. APAKAH YANGDIMAKSUDKAN DENGANNEGARA BANGSA?NEGARA BANGSA = SEBUAH NEGARA YANGMEMPUNYAI BUDAYA SIVIK. BUDAYA SIVIK = SET PENGETAHUAN DANPERATURAN MENGENAI TINGKAHLAKU DALAMASPEK POLITIK. JADI, NEGARA BANGSA IALAH SEBUAH NEGARAYANG RAKYATNYA SUDAH MENERIMA SATUPANDANGAN POLITIK YANG SAMA DALAMNEGARA.
 4. 4. ASPEK PEMBINAAN NEGARABANGSA MERUPAKAN SUATU ASAS YANGDISANDARKAN BAGI MENGGAPAIKELANSUNGAN TARAF NEGARA MAJU.SESEBUAH NEGARA AKAN MENJADI LEBIHKUAT DENGAN CORAK MENTALITI DANKESEPADUAN YANG ADA DALAMMASYARAKAT.
 5. 5. KONSEP PEMBINAAN NEGARABANGSA Sebuah negara yang berdaulat yang rakyatnyahidup bersatu padu tanpa mengira perbezaan. Rakyat yakin dan percaya pada sistempemerintahan dan undang-undang. Prasyarat kepada kemajuan negara Konsep keharmonian dan tolak ansur difahami dansebati dalam amalan dan kehidupan rakyat. Perkongsian nilai dan semangat patriotisme. Pendidikan menjadi elemen penting dalammembentuk perpaduan
 6. 6. FAKTORPEMANGKINBAHASAINTEGRASIKEWARGANEGARAANPATRIOTISMEDEMOKRASI
 7. 7. OBJEKTIF DAN PRINSIPRUKUN NEGARAUntuk mencipta satu masyarakat yang adil supayakemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dansaksama.Untuk memelihara cara hidup demokratik.Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat.Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisiKebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.Untuk membina sebuah masyarakat progresif denganmenggunakan sains dan teknologi moden.
 8. 8. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapakelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalamsatu kawasan politik sebagai satu masyarakat,tetapi hidup terpisah kerana mengamalkan carahidup, adat, kepercayaan yang berbeza denganbangsa lain.MASYARAKAT MAJMUK
 9. 9. DEFINISI1 PROSES MEMUPUKKESEFAHAMAN DANPERPADUAN ANTARAPELBAGAI KAUM DARI SEMUAASPEKFIZIKAL, SOSIAL, EKONOMIDAN POLITIK TERMASUKASPEK BIOLOGIKAL.
 10. 10. CIRI-CIRI INTEGRASINASIONAL1. MELIBATKAN PERTEMBUNGAN DUA ATAU LEBIHMASYARAKAT DAN BUDAYA.2. TERBENTUKNYA SATU BUDAYA BARU DANMENJADI MILIK BERSAMA MASYARAKATWALAUPUN BERBEZA BUDAYA.3. DALAM BUDAYA BARU YANGDIBENTUK, HILANGNYA IDENTITI MASYARAKATDAN PERBEZAAN BUDAYA.4. INTERGRASI SOSIAL BOLEH BERLAKU DALAMSEKTOR EKONOMI, PARTI POLITIK DAN NEGARA.
 11. 11. Konsep 1 MalaysiaO Pentadbiran negara di bawah Datuk Seri MohdNajib Tun Razak telah menyaksikan pengenalansatu gagasan baru iaitu Konsep 1 Malaysia.O Konsep ini melibatkan penerapan lapan nilaimurni yang diharapkan dapat membantumengukuhkan dan menyatupadukan rakyatMalaysia.
 12. 12. BudayaKecemerlanganKetabahanRendah HatiPenerimaanKesetiaanMeritokrasiPendidikanIntegriti
 13. 13. Isu &CabaranSemasaPerpaduan
 14. 14. •Dilancarkan oleh Tun Dr MahathirMohamad•Terdapat 9 cabaran strategik•Mewujudkan satu negara Malaysiabersatu yang terdiri dari satubangsa MalaysiaWawasan2020•Diperkenalkan oleh Datuk SeriNajib Tun Razak•Mewujudkan satu bangsa tanpamengira etnik atau budaya yangmenikmati kemakmuran bersamatanpa ada diskriminasi•Dikenali dengan satu identiti iaitubangsa Malaysia1Malaysia
 15. 15. Patriotisme – Perjuangan diLahad DatuO Menurut artikel Patriotisme PemangkinPembinaan Negara Bangsa, patriotisme ialahsatu sentimen nasional yang menekankankepada aspek kesetiaan dan kecintaan yangmendalam kepada negara. Mempertahankankedaulatan negara dan kesanggupan untukberjuang menggadai nyawa demi negaramemperlihatkan tahap patriotisme tertinggiyang wujud dalam diri seorang warganegara.
 16. 16. TRAGEDI 13 MEI 1969BERLAKU EKORAN PILIHANRAYAKEBANGSAAN PADA 10 MEI 1969. BANYAK ISU PERKAUMAN KETIKAMENGADAKAN KEMPEN. TERCETUS RUSUHAN ANTARA KAUMMELAYU DAN CINA.
 17. 17. KESAN-KESAN TRAGEDI13 MEI 19691. PEMBUBARAN PARLIMEN DANPENGISYTIHARAN DARURAT.2. PENUBUHAN MAJIS GERAKAN NEGARA.3. PENUBUHAN MAJLIS MUHIBBAH DAN MAJLISPERPADUAN RAKYAT.AKIBAT DARIPADA BERLAKUNYA TRAGEDI 13 MEI 1969INI, IA MEMBUKA MATA KERAJAAN UNTUK MENCARIJALAN UNTUK MENGATASI MASALAH PERTEMBUNGANANTARA ENTIK ETNIK DI MALAYSIA.
 18. 18. RUMUSAN
 19. 19. Penerapan konsep negarabangsa penting bagimenjamin keharmoniannegara. Malahan ia jugamampu memikat pelaburkerana suasana yangaman dan damai. Tetapiadat resam dan budayakaum masing-masingtidak boleh dilupakankerana ia merupakankeunikan dan dayapenarik negara kita.MALAYSIA AKAN LEBIH MEGAHDI MATA DUNIA SEKIRANYASELURUH RAKYAT BERSATU PADU.KEAMANAN HANYA AKAN DAPATDINIKMATI JIKA ADA RASAHORMAT MENGHORMATI ANTARASATU SAMA LAIN.JADIKAN TRAGEDI 13 MEI 1969SEBAGAI PENGAJARAN DALAMMEMBINA NEGARA YANG MAJUDAN HARMONI.HARGAI PENGORBANAN TOKOH-TOKOH DAN PEJUANG KEAMANANNEGARA YANG TERDAHULU YANGMENYEBABKAN KITA DAPATMENIKMATI KEHIDUPANSEKARANG.
 20. 20. ISU KESELAMATAN NEGARA (DI SABAH) YANG DIKAITKANDENGAN ISU POLITIK.KESELAMATAN NEGARA BUKAN LAGI ISU PENTING MALAHMENGGUNAKAN ISU INI UTUK KEPENTINGAN PARTI MASING-MASING.TIADA RASA HORMAT KEPADA MEREKA YANG BERJUANGDISANA ATAU HORMAT KEPADA AHLI KELUARGA MEREKA YANGTERKORBAN DENGAN MENGELUARKAN KENYATAAN YANGMEMPUNYAI UNSUR POLITIK HANYA UNTUK MENDAPATKANSOKONGAN DARI RAKYAT MALAYSIA.SEPATUTNYA SEMUA PARTI PERLU BERGABUNG DALAMASPEK KESELAMATAN NEGARA, MELUPAKAN DULU ASPEKPOLITIK. INI KERANA DENGAN ADANYA PERPADUAN, MALAYSIAAKAN LEBIH DIHORMATI DAN DIKAGUMI.DENGAN ITU MALAYSIA AKAN MENJADI NEGARA YANG LEBIHMAJU.
 21. 21. RUJUKAN1) PENGAJIAN MALAYSIA 2007, OXFORDFAJAR SDN BHD2) PENGAJIAN MALAYSIA 2009, PEARSONPUBLICATION3) www.libraryperdana.com.my4) Ruhanie Ahmad. (2005). Menilai patriotismerakyat Malaysia mutakhir dalam Utusan Online(atas talian). 22 Mac 2013. Daripadahttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2005&dt=0829&sec=Rencana&pg=re_02.htm.5) Patriotisme Pemangkin Pembinaan NegaraBangsa (2013) dalam Portal Rasmi Arkib NegaraMalaysia. 22 Mac 2013. Daripadahttp://www.arkib.gov.my/patriotisme-pemangkin-pembinaan-negara-bangsa16) Nurul Fasihah Abu Bakar. (2012). NegaraBangsa Menjelang 2020 dalam DewanMasyarakat (atas talian). 23 Mac 2013. Daripadahttp://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=2722.
 22. 22. SEKIAN

×