TSP I Newsletter Dec 09

660 views

Published on

จดหมายข่าวอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2552

Published in: Technology, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TSP I Newsletter Dec 09

  1. 1. Volume 2, Issue 12 December 2009 5 ธันวาคม วันพอแหงชาติ Inside this issue ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน What had happened? 2 ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ นักธุรกิจดาวรุง 3 บทวิเคราะห 4 กลยุทธการบริหารธุรกิจ 5 ในภาวะวิกฤตจากสามกก Intellectual Property 6 NEWSLETTER TSP-I คุณพรอมแลวหรือคะ? 7 Events Calendar 8 for December’09 การเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผูประกอบการ ในการทํ า งานเหมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป คาดวาจะสามารถใหบริการผูประกอบการใหม ในป จ จุ บั น ซึ่ ง คาดว า จะสามารถเป ด ให บ ริ ก าร ได ภายในเดือนมีนาคม 2553 คะ ได ใ น เดื อ นมี น าคม 2554 มาถึ ง ตรงนี้ ทุ ก ท า นคงเห็ น แล ว ว า นอกจากนี้ ยังมีชั้น 4 อาคารกลุมนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มีความพรอม 1 ที่มี การต อ เติ มชั้ นดาดฟ าเดิม เป นพื้ น ที่สํานั กงาน ด า นโครงสร า ง พื้ น ฐานไ ว สํ า หรั บรองรั บ สวัสดีคะ ช วงนี้ หลายๆ ท านคงจะเห็ นว า จํานวน 12 หอง โดยมีพื้นที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ ผู ป ระกอบการเทคโ นโลยี ที่ ส นใจเข า ม ามีการดําเนิ นการกอสร างและปรั บปรุง พื้นที่ภ ายใน 2,016 ตรม. ขนาดพื้นที่หองอยูที่ 110 – 240 ตรม ซึ่ง บ ม เพาะธุ ร กิ จ เทคโนโลยี แ ละเช า พื้ น ที่ ข องอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อยูหลายจุด งาน ทั้ ง หมดนี้ เ ป น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะกั บ ผู ป ระกอบการที่ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยในการดําเนินกอ สร างและปรับ ปรุ งพื้ น ที่ดั งกลา วเปน การเตรี ย ม ต อ งการพื้ น ที่ ข นาดใหญ สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ ธุรกิจ หากทานใดสนใจจะเขามาเปนสวนหนึ่งความพร อ มทางโครงสร า งพื้ น ฐานด า นอาคาร เทคโนโลยี ใ หม ที่ เ ป น กิ จ การเริ่ ม ก อ ตั้ ง และกิ จ การ กับเรา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มสถานที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและ ขนาดเล็ ก เรามี พื้น ที่นํ าเสนอค ะ นั่น คือ Garden of ได ที่ ฝ า ยบ ม เพาะธุ ร กิ จ เทคโนโลยี อุ ท ยานสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการเทคโนโลยี ใ นการสร า ง Innovation โดยโครงการนี้เริ่มดําเนินการกอสรางไป วิท ยาศาสตร ป ระเทศไทย ตลอดเวลาทํ า การความสามารถในการแขงขัน และกาวทันกระแสของ แลวตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 อาคารนี้เปนอาคาร คะ......นูแอนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น เชิงอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนโดยรวม เริ่มที่ อาคารกลุมนวัตกรรม 2 ซึ่งประกอบ มีสภาพเปนสวนที่ รมรื่ น เนนความเปน ธรรมชาติใ หไปด ว ย 4 อาคารที่ เชื่ อ มต อกั น มี พื้น ที่ ใ ช สอยกว า สมกั บชื่ อ Garden of Innovation พื้ น ที่ โ ดย รว ม124,000 ตรม. โดยอาคารนี้ อ อกแบบภายใต 1,050 ตร.ม. มีลัก ษณะเป น อาคารชั้ นเดี ยวจํ านวนแนวความคิ ด “Work-Life Integration” ที่ ส ง เสริ ม 20 หอง แตละหองมีข นาด 18 ตร.ม. ใชสํา หรับเป นใ ห เ กิ ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่ เ อื้ อ ต อ ก า รพั ฒ น า พื้น ที่ สํา นั ก งานและห องปฏิ บัติ ก าร นอกจากนี้ ยั ง มีความคิ ด สร า งสรรค ให ผู เ ช า มี ค วามยื ด หยุ น หองประชุมและหองรับรองไวใหบริการลูกคาอีกดวย
  2. 2. T S P - I ออกบูธ เพื่อ ประชาสัมพันธหนวยฯ ในงาน สัมมนา “SMEs ไทย กาวอยางไร สูเศรษฐกิจเชิง - สรางสรรค“ ณ ม.รามคําแหง Business matching process ระหวาง Advance Factory Co.,Ltd. และ Higrimm Environmental Co.,Ltd. TSP-I ไดจัด Open House จํานวน 2 ครั้ง ณ ศูนยปฏิบัตการลุกเรือการบินไทยหลักสี่ ิ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรWhat had happened? TSP-I ตอนรับคณะ คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เจาหนาที่ภาครัฐบาล ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน พรอมทั้งบรรยาย สรุปภาพรวมของฝายบมเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย PAGE 2
  3. 3. นักธุรกิจดาวรุงนิตยสารฟอรจูนประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ไดจัดอันดับ40 นักธุรกิจดาวรุงที่อายุนอยกวา 40 ป มีทั้งนักนวัตกรรมนักประดิษฐ และผูนําความเปลียนแปลง ซึ่งจะเปนใครบาง  ่และแตละคนทําอะไรมีเรื่องราวที่นาสนใจอยางไร ติดตามใน T S P - I N e w s l e t t e r ไดตั้งแตฉบับนีเ้ ปนตนไป Mark Zuckerberg (25 ป) ผูกอตั้ง facebook facebook ถือวาเปน social network ที่ไดรับความนิยมอีกแหงหนึ่งใน โลก ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดย Mark Zuckerberg เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2005 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ฮาวาร ด โดยได รั บ แรงบั น ดาลใจจากหนั ง สื อ Sergey Brin (36) และ Larry Page (36) The Exeter Face Book ซึ่ งจะส งต อ ๆ กั นไปใหนั กเรี ยนคนอื่น ๆ ได คูหูผูกอตั้ง Google รูจักเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ซึ่ง face book นี้จริง ๆ แลวก็เปนหนังสือเลม Sergey เกิ ด ที่ ป ระเทศรั ส เซี ย เมื่ อ สิ ง หาคม 1973 หนึ่งเทานั้น จนเมื่อวันหนึ่ง มารคไดเปลี่ยนแปลงและนํามันเขาสูโลก หลั งจากนั้ น 22 ปข ณะที่ เป นนั ก ศึก ษาปริญ ญาเอกสาขา ของอินเทอรเน็ต มีสมาชิกทั่วโลกกวา 300 ลานคน Yahoo เคยเสนอ Computer Science ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แสตนฟอร ด สหรั ฐ ซื้อ facebook ในราคา 1,000 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ และแน น อนมาร ค อเมริ ก าร เขาก็ ไ ดพ บกั บ Larry Page ซึ่ ง เกิ ด ที่รัฐ มิ ชิ แ กน ไมไ ดขาย facebook ใหกั บใคร ถึ งแม จะมี ขาวฉาวมากมาย ปจ จุบั น เมื่อเดือนมีนาคม 1973 ทั้งสองไดรวมกันสราง Search มารคมีทรัพยสินรวม 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ engine ที่มีผูใชงานมากที่สุดในโลกคือ Google ในป 1995 ใ น ช ว ง เ ริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ เ ข า เ ขี ย น ตํ า แ ห น ง ใ น น า ม บั ต ร ว า ปจ จุ บัน ทั้ ง คูมี ท รั พย สินคนละ 12,000 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ “I’m CEO,bitch” และยังคงใชหองทํางานรวมกัน โปรดติดตามอีก 10 ดาวรุงไดในฉบับตอไป @ เสาวภาพ โปรดอยาสงสัยวาทั้งสองไดเรียนปริญญาเอกจนจบ หรือไม PAGE 3
  4. 4. ANALYSIS INDUSTRY จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคภายใตวิกฤตเศรษฐกิจตกสะเก็ด พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจใชจาย ของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคสวนมากเริ่มเลือกวิธีการใชจายแบบไมฟุมเฟอยและใชแตของจําเปน(มากกวา 70% รายละเอียดดังแสดงในรูป) และมีการวางแผนการใชจายลวงหนามากขึ้น อีกทั้ง พฤติกรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคา ณ จุดขายสูงถึง61% โดยปจจัยในการเลือกซื้อสําคัญ คือ ความนาเชื่อถือของแบรนด คุณภาพของสินคาและบริการ และความคงทนขณะที่ปจจัยดานโปรโมชัน ราคา และนวัตกรรมไมไดเปน  ่ปจจัยหลักในการผลักดันใหเกิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยกลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบสูง ไดแก กลุม และกลุมสุดทายที่ไดรับผลกระทบนอย ไดแกเครื่องดื่มตางๆ (กาแฟผงกึ่งสําเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอ กลุมสินคาจําเปน เชน ยาสีฟน เครื่องปรุงอาหาร ฮอลลและชาเขียวพรอมดื่ม) ตางๆ เปนตน ดังนัน กลุมอุตสาหกรรมประเภท ้ และกลุมสินคาฟุมเฟอย (ไดแก ไอศครีม ชีส และ สินคาอุปโภค บริโภคควรจําเปนตองมีการพาสตา) สวนกลุมที่ไดรับผลกระทบปานกลาง ไดแก ขาว วางแผนการตลาดใหรดกุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ ัหอม น้ํามันประกอบอาหาร และผงซักฟอก เปนตน ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางที่ประสบอยูใน ปจจุบัน และเริ่มคิดถึงวิธการประชาสัมพันธ ณ ี จุดขายมากขึ้น @ ภสิณี ที่มา : บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด, นิตยสาร Positioning PAGE 4
  5. 5. กลยุทธการบริหารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามกก หลังจากที่โจโฉสามารถกุมอํานาจรัฐบาล ไดปรับกลยุทธใหมและไมเขาไปแยงชิงกันในกลุมลูกคา กลางไดสําเร็จและวางแผนจะไปยึดเมืองอวนเซียนัน ้ เดิมๆ ชวยใหสามารถสงวนทรัพยากรไดเปนอยางดี คุณ ซึ่งทําใหทางเมืองอวนเซียอยูในสภาพที่เรียกไดวาถูก  สมพลจึงไดปรับกลุมลูกคาเปาหมายใหม เพื่อสรางโอกาส  ตรึง ที่ปรึกษาเมืองอวนเซียไดแนะนําใหเตียวสิ้วยอม ในการอยูรอด โดยเปลี่ยนจากกลุมลูกคาตางชาติและ จํานน หากทําการสูรบมีแตเสียเปรียบและเสียกําลัง นักทองเที่ยวเปนกลุมบริษทเอกชน / องคกรภาครัฐตางๆ ั โดยเปลาประโยชน เตียวสิ้วจึงยอมจํานนและรอ ที่เขามาในหาดใหญและพืนทีใกลเคียง รวมทั้งไดนําเสนอ ้ ่ จนกระทั่งโอกาสมาถึง และเมื่อโอกาสมาถึง เตียวสิ้ ในสิ่งที่แตกตางจากคูแขง และตอบสนองความตองการ วก็สามารถพลิกวิกฤตเปนโอกาสและสามารถเขายึด ของกลุมลูกคาหลักไดเปนอยางดี ไดแก การใหบริการอิน เมืองคืนและขับไลโจโฉไดในที่สุด จากเหตุการณนี้ เทอรเนตใหลูกคาฟรีและบริการอื่นๆ เพื่อใหสามารถ เตียวสิ้วใชกลยุทธ “การถนอมกําลังเพื่อรอโอกาส” ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี ถึงแมวา จึงทําใหสามารถผานวิกฤตดังกลาวมาได ดังตัวอยาง เปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น แตทําใหเปนจุดที่สรางความสามารถ ธุรกิจโรงแรมนิวซีซั่น กลางเมืองหาดใหญ บริหารโดย ในการแขงขันไดเปนอยางดี และทําใหลูกคาตองการเลือก คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ ซึ่งประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ โรงแรมนิวซีซั่นเปนแหงแรกในดวงใจ @ ภสิณี วิกฤตความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําให ธุรกิจในภาคใตลมตามๆ ซึ่งคุณสมพล ชีววัฒนาพงศ PAGE 5
  6. 6. Intellectual Property ที่มา : กรมทรัพยสินทางปญญา PAGE 6
  7. 7. คุณพรอมแลวหรือคะ? สวั สดี คะ ! อากาศหนาวมาแล ว สลับ กับ รอ นในเวลากลางวัน ตองรัก ษาสุขภาพนะคะ ฉบับ นี้ซิน ดี้จ ะมาเลาเนื้อหาเนนๆ เกี่ยวกับการลักษณะของผูประกอบการวาผูประกอบการแบบไหน? ที่จะเขารวมโครงการบมเพาะฯแลวไดประโยชนสูงสุด ในประเด็น เหลานี้ผูป ระกอบการสามารถขอใชเนื่ อ งจากก ารสนั บ สนุ นและบริ ก ารต า งๆที่ ทางอุ ท ยา น บริการไดแกวิท ยาศาสตรฯ มี ใ ห Incubatee นั้ น มีม ากมายตามที่ ไ ดเ ล า มา • ทุน สนั บ สนุ น ต า งๆ ( Market Research Grant/ตอ เนื่ อ งหลายฉบั บ อาจมี ผู อ านหลายท า นที่ มี คํ า ถามว า แล ว Prototype Grant)ผูประกอบการในลักษณะใด จะสามารถใชประโยชนอยางสูงสุด • ที่ปรึกษาตางๆเชน ดานการตลาด/ การเงิน / การจากบริ ก ารต า งๆ หรื อ พู ด ง า ยๆให เ ข า ใจคื อ ช ว ย Identify บริหารจัดการผูประกอบการในลักษณะดังกลาวเพื่อการเขาใจที่ชัดเจน ซึ่งจะ • การใช บ ริ ก าร Market Enabling ได แ ก การทํ าขอแยกลักษณะที่พิจารณาวาพรอมดังนี้ Business Matching การพาออกตลาด การ • ผู ป ระกอบการหรื อ ที ม งานมี ผ ลงานวิ จั ย และพั ฒ นา ประชาสัมพันธสินคา ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น เทคโนโลยี ข องตั ว เอง ผลงานวิ จั ย • การรับการอบรมเพิ่มทักษะในดานตางๆที่ยังสราง สมบูรณในระดับ Lab Scale และตองการตอยอดในเชิง ความเขมแข็งเชน การบริหารจัดการ การวางแผน พาณิชย ( Commercial Scale) การเงิน การวางแผนการตลาด การวางแผนเปด • ผู ป ระกอบการหรื อ ที ม งานมี ผ ลงานวิ จั ย และพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น เทคโนโลยี ข องตั ว เอง ผลงานวิ จั ย ตลาดตางประเทศ ดังกลาวอาจดําเนินการไปแลวแตยัง ไมแลวเสร็จ หรือ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาผลิตภัณฑตองอยูบนพื้นฐาน เกือบเสร็จสมบูรณ ของความเป น จริ ง กล า วคื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ต อ งเป น ที่ • ผูป ระกอบการหรื อที ม งานมีเ ทคโนโลยี มี ค วามคิด ใน ตองการของตลาด สามารถขายไดและสรางรายไดใหแก การพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังไมไดเริ่มดําเนินการ ผูประกอบการ เพราะนั่นคือความมุงมั่นของเราในการชวย • ผูประกอบการที่ทํา การซื้อเทคโนโลยี มาเพื่อการผลิตใน ใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน แลว เชิงพาณิชย พบกันใหมฉบับหนาคะ @ ซินดี้ PAGE 6
  8. 8. Dec 16 APO “สื่อสาร...เพื่อประสานพลัง" ” @ หอง แกรนดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเมอรรัล รัชดา Dec 18 APO TQA Seminar 2010 หัวขอ "Sustainable Competitiveness using Business Excellence: Leadership and Innovation" @ หองอโนมา 1-2 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดที่ tspi@tmc.nstda.or.th ่ หรื อ www.sciencepark.or.th EVENTSDec16 Thailand Bestbuys 2009 @ Calendar for December 2009 ศูนยประชุมแหงชาติสริกิติ์ ิDec18 Thailand ESCO Fair 2009 @ ศูนยประชุมแหงชาติสริกิติ์ ิDec 17-Dec19 InnovAsia 2009: Food in the Future @ ศูนยประชุมแหงชาติสิรกิติ์ ิ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย / ฝายบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช . บรรณาธิการ: พลาเดช เฉลยกิตติ ผูพมพโฆษณา: ชญาณพิมพ คุณภัทรณีซัง ิ กองบรรณาธิการ: ศรีทิพย อุชชิน ภสิณี ฟูตระกูล ภาวดี ใจเอื้อ เสาวภาพ รักษาพราหมณ tspi@tmc.nstda.or.th PAGE 8

×