OSS at Walailak University

980 views

Published on

เอกสารการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ของมหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ ประกอบงานประชุมวิชาการ ศวท. พ.ศ. 2552

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OSS at Walailak University

 1. 1. Open Source Software & Freeware p ใชไดด ใชไดจรงกบองคกร ใชไดดี ใชไดจริงกับองคกร Last update 15/09/2009
 2. 2. OSS and Freeware OSS Freeware
 3. 3. ความตางที่ตองคํานึง OSS สามารถเปดเผยหลักการ แหลงที่มา เทคโนโลย ตลอดจนรหสการเขยนโปรแกรมใน เทคโนโลยี ตลอดจนรหัสการเขียนโปรแกรมใน การพัฒนาซอฟตแวรนั้น สามารถแกไข ดัดแปลง ไดในทุกๆวัตถุประสงค Freeware อยูกึ่งกลางระหวาง OSS และ ู Commercial Software นําไปใชไดอยางอิสระแตไม มการเผยแพรรหสการเขยนโปรแกรม มีการเผยแพรรหัสการเขียนโปรแกรม ฟรีทั้งคูในแงการใช (ไมนับการพัฒนาตอยอด)
 4. 4. มวล. กับการใช OSS ใช ใ ในงานเครืือขาย  ใชในการเรยนการสอน ใชในการเรียนการสอน ใช ใ จัดการงานภายใน ใ
 5. 5. OSS กับงานเครือขาย Web Server สําหรับ Internet / Intranet D t b Server สําหรับการใหบริการ web Database S สาหรบการใหบรการ b database ในรูปแบบตางๆ File Server สําหรับการเก็บแฟมขอมูล และ เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานรวมกันในองคกร Web Cache & Proxy Server สําหรับ ผู ชบรการอนเทอรเนต ผใชบริการอินเทอรเน็ต โดยมากเลือกใช OSS ที่นิยมกันโดยทัวไป ่
 6. 6. OSS กับงานเครือขาย ปจจุบัน Official Web ของ WU ใช Apache เปน web server ทกหนวยงาน b ทุกหนวยงาน บางหนวยเลือกใช IIS หรือ Software อื่นอยู เพราะความจําเปนดานการทํางาน จะทยอยปรับใน อนาคตอันใกล CMS ที่ใชในปจจุบันสําหรับงานบริการดานเว็บ ไดแก Nuke, M b ไดแก N k Mambo, และ D l โดยมีแนวโนม Drupal โดยมแนวโนม จะหันมาใชตัวหลังมากขึน ้
 7. 7. OSS กับการเรียนการสอน ใช Moodle เปน LMS ตัวหลักเพื่อสนับสนุนการ เรยนการสอน และพยายามพัฒนาเขาส เรียนการสอน และพยายามพฒนาเขาสูกระบวนการ เรียนการสอนแบบออนไลน พยายามสงเสริมใหคณาจารยใช moodle ในการ เรียนการสอน และมีกิจกรรมแบบออนไลนเพื่อให มากกวาเปนแหลงเก็บสื่อ มหนวยงานสงเสรมการใช มีหนวยงานสงเสริมการใช (CCS) และหนวยงาน และหนวยงาน รับออกแบบ Content และ Courseware (CLM)
 8. 8. OSS กับการสอนดาน IM ปญหาทีพบคือขาดซอฟตแวรทครอบคลุมภาระ ่ ี่ งานดาน Information Managementt ในทกๆดาน งานดาน I f ti M ในทุกๆดาน การใช LMS เชิงพาณิชยในการเรียนการสอนถือ วาใชงบประมาณมาก และไมคมคาในเชิงบริหาร ุ พยายามใช OSS ที่มีจุดเดนในแตละกระบวนการ เชน Gathering, Organizing, Cataloging, Service & Dissemination Consolidate เพอการเรยนการ Di i ti และ C lid t เพื่อการเรียนการ สอนแตละ Unit (และปญหาอยูที่การ Integrated) 
 9. 9. ตัวอยางการใช OSS ชื่อ Table Editor สําหรับการสอนดาน Web database
 10. 10. Greenstone กับวิชาดาน Digital Library และ Digital Collection Management
 11. 11. Open Biblio กับวิชาพืนฐาน ้ ดานการปฏิบัติงานหองสมุด
 12. 12. PHPmyLibrary กัับ MARC21 structure
 13. 13. Ever Green และ vuFind สํําหรับ Library 2.0 ั
 14. 14. สิ่งที่ไดจากการศึกษา OSS เพื่อการเรียนการสอน 1 ประหยัดงบประมาณอยางนอยปละ 1 ลานบาท 2 ความรูดานระบบและการพัฒนาซอฟตแวร ู 3 พฒนา พัฒนา LMS ของตนเอง สรางงานใหบัณฑิต สรางงานใหบณฑต 4 บรการวชาการเพอสงคมและสวนรวม บริการวิชาการเพื่อสังคมและสวนรวม
 15. 15. ระบบหองสมุด WALAI AutoLib 2.0 ุ
 16. 16. ระบบหองสมุด WALAI AutoLib 2.0
 17. 17. OSS กับงานจัดการในองคกร ใช SAMBA สําหรับใชงานทรัพยากรรวมกัน ภายในเครอขาย ภายในเครือขาย สนับสนุนใหใช OpenLDAP สําหรับการจัดการ ดานระบบฐานขอมูลผูใช สนับสนุนใหใช Browser และ Multimedia ุ player, การใช codec ที่เปน OSS สนบสนุนการใช OpenOffice สนับสนนการใช O Offi แทน MS Offi Office (ไมไดรับการตอบรับเทาทีควร) ่
 18. 18. บทสรุปและขอเสนอแนะ OSS และ Freeware สามารถใชงานไดจริงในองค โดยผลของงานจดอยู นระดับดีถึงดีเยี่ยม โดยผลของงานจัดอยในระดบดถงดเยยม อุปสรรคของการปรับเปลียนอยูทผูใช พฤติกรรม ่  ี่ และความเคยชินมากกวาประเด็นดานเทคนิค ผูใชยงขาดความตระหนักเรื่องคาใชจายในการ ู ั  ซื้อซอฟตแวรทมลขสิทธิ์ ี่ ี ิ ตองการการขบเคลอนและผลกดนอยางจรงจงใน ตองการการขับเคลือนและผลักดันอยางจริงจังใน ่ ระดับผูบริหาร 
 19. 19. Thank you for your attention

×