Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YUNIT I MGA BATAYAN SA PAG-AARAL NG EKONOMIKS       KABANATA I: MGA BATAYAN NG PAG-AARAL NG EKONOMIKSARALIN 1 EKONOMIKS AT...
ang katotohanan sa likod ng mga haka-haka (hypothesis) okatanungang kinakailangang matugunan. May iba’t ibang uri ngagham ...
ng mga pansamantalang haka-haka o hypothesis. Pang-apat,magkakaroon ng mga masusing pananaliksik, pagsisiyasat,pakikipanay...
Sa pag-aaral ng ekonomiks, hindi tinatanggap ang mga sagot na walangmatibay na batayan at estadistika. Kailangang malinaw ...
ng pamahalaan sa paglalaan ng pambansang badyet para sa mgapangunahing programang pangkabuhayan sa bansa. Isa pa rin sa mg...
umangat si Manggagawa B ay dahil kay Manggagawa A. Anghalimbawa naman ng causation ay kapag tumaas ang presyo ng langissa ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aralin iv 07051962

2,497 views

Published on

  • Be the first to comment

Aralin iv 07051962

  1. 1. YUNIT I MGA BATAYAN SA PAG-AARAL NG EKONOMIKS KABANATA I: MGA BATAYAN NG PAG-AARAL NG EKONOMIKSARALIN 1 EKONOMIKS AT IBAPANG AGHAM- PANLIPUNAN Ang Talon Maria Cristina ay nakapagdulot ng kaunlaran at nakadagdag ng kitakahit na ito’y kilala o tanyagna tanawin sa lungsod na nakapagbighani sa local atdayuhang turista. Ito rin ay nagamit biglang tagapagtustos ng kuryente sa walumpongporsiyentong kabuuang pangngailangan sa Rehiyon ng Mindanao.Kapag naririnig mo ang salitang “agham o siyensya,” ano kaagadang pumapasok sa iyong isipan? Ang agham o siyensya ay isangpag-aaral gamit ang sistematikong pamamaraan upang subukin
  2. 2. ang katotohanan sa likod ng mga haka-haka (hypothesis) okatanungang kinakailangang matugunan. May iba’t ibang uri ngagham na pinag-aaralan ang tao.Kabilang na rito ang natural sciences na tumutukoy sa sistematikongparaan ng pag-aaral sa kalikasan tulad ng biology, chemistry, at physics.Mayroon ding tinatawag na exact science na tumutukoy naman satugma at eksaktong pagtugon sa mga abstraktong tanong, lalo na kungang katanungan ay may kinalaman sa pagbilang at pagtutuos.Ang agham na nauukol sa pag-aaral ng tao at lipunan ay tinatawag naagham-panlipunan. Sa naunang dalawang uri ng agham (natural atexact sciences), ang mga pagsubok ay ginagamitan ng controlled atindependent variables sa pag-eeksperimento upang makabuo ng mgabatayang kaisipan at makamit ang katotohanan. Sa aghampanlipunan,hindi kailangan ng laboratoryo o eksperimento upang makuha angsagot sa bawat tanong tungkol sa tao at lipunan. Sa halip,nangangailangan ito ng siyentipikong pamamaraan upang masusingmasiyasat at masuri ang isang teorya bago makabuo ng mahusay napaliwanag sa mga pangyayari. Ang Ekonomiks bilang Isang AghamKailangan ang pamamaraang siyentipiko upang maunawaan ang pag-aaral ng ekonomiks.Una, inaalam muna kung ano ang suliranin. Pangalawa, isasagawa angpagmamasid at pananaliksik tungkol sa suliranin. Pangatlo, bubuo
  3. 3. ng mga pansamantalang haka-haka o hypothesis. Pang-apat,magkakaroon ng mga masusing pananaliksik, pagsisiyasat,pakikipanayam sa mga eksperto, at iba pang katulad na gawain upangmakapangalap ng mga impormasyon na susubok sa katotohanan ngbinuong mga haka-haka. Panlima, kapag nailahad na ang mga nakalapna impormasyon, masusi itong pag-aaralan upang makabuo naman ngmga kongklusyon at pansamantalang kaisipan, konsepto, o teorya. Angmga teoryang pang-ekonomiko, na kaugnay sa mga batas, prinsipyo, atmodelo, ay isang paglalahat na batayan para sa mga pag-uugalingpangkabuhayan ng indibidwal o ng institusyon.Kawawa naman yung mga bata. Sa tingin ko, ilan lamangBakit sila hinahayaanng silangkanilang mga magulang na mahihirap sa ating bansa.mamalimos? Halos Upanglahat ng nakikita ko sa mga malaman ang tinatayanglansangan ay mga dami ng mahihirap sa bansa,batangnagpapalimos. Talaga kailangan angmasusing pag-bang naghihirap na ang aaral, pananaliksik, atnakararaming Pilipino? paggawa ng estadistika.
  4. 4. Sa pag-aaral ng ekonomiks, hindi tinatanggap ang mga sagot na walangmatibay na batayan at estadistika. Kailangang malinaw ring nailalahadang pagbubuo ng mga patakarang pangkabuhayan para sa bansa.Kaugnay nito, may dalawang uri ng pagtingin sa mga pangyayari saekonomiks na isinasaalang-alang—ang positibong ekonomiksat normatibong ekonomiks. May obhetibong pananaw ang positibongekonomiks samantalang subhetibo naman ang normatibongekonomiks.Balikan ang usapan nina Kassy at Eko. Batay sa mganabanggit, mas siyentipiko ang pananaw ni Eko dahil hindi niyanilalahat ang katayuanng bansa sa kung ano lamang ang nasaksihan onamasid sa paligid niya. Bagkus ay naghahanap pa siya ng sapat nakatibayan at batayan upang masabing nasa lugmok ng kahirapan angbansa. Ang mga sinambit ni Kassy ay mga halimbawa naman ngpansariling opinyon o pananaw.Sa isang banda, may mga hindiinaasahang pasubali (pitfalls) sa kung paano tinitingnan ng isangekonomista o estudyante ng ekonomiks ang mga pangyayaringpangkabuhayan upang maging obhetibo ang kanilang kaisipan sapagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiko. Isa sa mga pasubalingito ay maaaring nagmumula sa impormasyong nabasa sa mgapahayagan o napakinggan sa ilang personalidad. Maaaring ang kanilangsinabi ay “ang pagpapataw ng dagdag na buwis ng pamahalaan sa kitang mga mamamayan ay pabigat sa kabuhayan.” Dahil saimpormasyong nalaman tungkol sa pangyayari, hindi nauunawaan ngmga mamamayan na ang dagdag na buwis ay gagamitin
  5. 5. ng pamahalaan sa paglalaan ng pambansang badyet para sa mgapangunahing programang pangkabuhayan sa bansa. Isa pa rin sa mgapasubali na nakaaapekto sa pagtingin ng mga tao sa ekonomiks ay angpag-iisip na ang katotohanan tungkol sa isang partikular na pangyayarilamang ay itinuturing bilang pangkalahatang katotohanan o sa madalingsabi, “Kung ano ang naranasan ng isang tao na pinaniwalaan niyangtotoo ay itinuturing agad bilang katotohanang nararanasan na rin nglahat.” Hindi wasto ang kaisipang ito dahil hindi naman ganap nanangyayari sa isang tao ang nangyayari sa iba o sa isang pangkat sakabuuan. Halimbawa, si Juan ay nagtitinda ng fishball sa kanilangpamayanan at malakas ang kanyang kita mula rito. Dahil dito,nagtinda rin ang kanyang kapitbahay ng fishball sa parehong lugar.Mula sa ibinigay na halimbawa, masasabing inisip ng kapitbahay ni Juanna siya ay kikita rin nang malaki mula sa pagtitinda ng fishball dahil sanakikita niyang nangyayari sa pagtitinda ni Juan. Ngunit sa katotohanan,may kompetisyon nang namamagitan sa dalawang tindero ng fishballna nakaapekto sa kita nilang dalawa. Ibig sabihin, maaaring hindikumita nang malaki ang kapitbahay ni Juan o maging si Juan aynabawasan na rin ng kita dahil dalawa silang nagaagawan ng mgamamimili. Mayroon ding tinatawag na correlation at causation napananaw pang-ekonomiko. Ang correlation ay ang pagkakaugnay ngmga pangyayari na hindi magkakatulad, samantalang ang causationay ang pagpapakita ng dahilan o pinagmulan ngisang pangyayari. Ang halimbawa ng correlation ay kung umangat sapamumuhay si Manggagawa A, hindi nangangahulugang aangat dinang buhay ni Manggagawa B. Hindi rin maaaring sabihin na kaya
  6. 6. umangat si Manggagawa B ay dahil kay Manggagawa A. Anghalimbawa naman ng causation ay kapag tumaas ang presyo ng langissa pandaigdigang merkado, ang mga produkto nito tulad ng liquefiedpetroleum gas (LPG) at gasolina ay magkakaroon din ng tiyak napagtaas. Sa puntong ito, mahalagang mapag-aralan ang ekonomiksbilang isang agham upang maunawaan at malaman ang correlation ocausation ng mga pangyayari bago bumuo ng isang matibay nabatayang kaisipan.

×