มว.ร่วมมือผนึกกำลังถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ

407 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มว.ร่วมมือผนึกกำลังถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ

  1. 1. NIMTพร กลิ่นขจร วัชรี ส่วนประชาสัมพันธ์ มว. ร่วมมือเพื่อผนึกกำ�ลังถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (มว.) ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา เป็นต้นกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมมอกบ ิ ์ ่ ื ั (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากภาพแผนที่ การกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ และ ตดตงการถายทอดเวลาฯ) เพอใหทกภาคสวนได้ ิ ั้ ่ ื่ ้ ุ ่บริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ มีระบบการวัดเวลาที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านทาง และสามารถสอบกลับได้ทางด้านการวัดเวลาสถานีวิทยุระบบ FM/RDS เป็นประเทศแรกใน และความถี่ ก ลั บ มายั ง สถาบั น มาตรวิ ท ยาภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ้ โดยมี แหงชาตได้ เมอโครงการนดำเนนการเสรจสนแลว ่ ิ ื่ ี้ � ิ ็ ิ้ ้วั ต ถุ ป ระสงค ์ เ พื่ อ ถ ่ า ยทอดเวลามาตรฐาน ทางคณะผู้จัดท�ำจะขอเสนอความคืบหน้าและประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาพบรรยากาศมาบอกกล่าวให้ทราบกันเป็นรวมถึงประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงระบบ ระยะๆ ต่อไปเวลามาตรฐานประเทศไทยได้ อ ย่ า งมี 3ประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น May-June 2012/Vol.14, No.67 ในขณะนหองปฏบตการดานเวลาและ ี้ ้ ิ ั ิ ้ความถี่ มว. ได้พัฒนารูปแบบการเข้าถึงเวลามาตรฐานประเทศไทยให้ ห ลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บรการ โดยผานโครงการถายทอดเวลามาตรฐาน ิ ่ ่ประเทศไทยทางสถานีวิทยุระบบ FM/RDS ซึ่งนั บ ว่ า เป็ น การน� ำ เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น การรั บ /ส่ งสญญาณเวลามาตรฐานผานระบบ RDS (Radio ั ่Data System) ของสถานีวทยุระบบ FM มาใช้งาน ิโดยแบ่งประเภทของเครื่องรับสัญญาณเวลาได้2 แบบ คือ แบบที่ 1 ประเภทที่เป็นเครื่องรับสั ญ ญาณเวลา เช ่ น นาฬ ิ ก าแขวน นาฬ ิ ก า กรุงเทพฯข้อมือ หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ ซึ่งนาฬิกานั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถรับสัญญาณเวลามาตรฐานที่ส่งมาพร้อมกับสัญญาณวิทยุ กองทัพอากาศFM/RDS ได้ แบบที่ 2 ประเภททเปนเครองมอวด ี่ ็ ื่ ื ั อสมท.ที่ใช้ในการสอบเทียบด้านเวลาและความถี่ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บของหน่ ว ยงานหรื อโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Oscilloscope SignalGenerator หรือ Universal Counter เป็นต้นโครงการนี้ ไ ด ้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง ตั ว รั บ -ส ่ งสัญญาณกับสถานีวิทยุแม่ข่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2555 โดยในปนไดมแผนการดำเนนงาน ี ี้ ้ ี � ิติดตั้งให้ครบทั้ง 40 สถานี ครอบคลุมการรับส่งสัญญาณในจังหวัดส�ำคัญๆ ทั่วประเทศ อาทิกทม. ปทุมธานี นครนายก เชียงใหม่ ล�ำปางพิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี "แผนที่การถ่ายทอดเวลามาตรฐาน ผ่านทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ"

×