NIMT                  Profile                  ชื่อ : 	  ดร.ศักดา สมกุล (ดา)     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NIMT Interview : ดร.ศักดา สมกุล

561 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NIMT Interview : ดร.ศักดา สมกุล

 1. 1. NIMT Profile ชื่อ : ดร.ศักดา สมกุล (ดา) ฉ บั บ ที่ แ ล ้ ว เ ร า ไ ด ้ แ น ะ น� ำ การศึกษา : Ph.D., Electrical Engineering, Cardiff University, UK วศวกรรมศาสตร ิ “นักมาตรวิทยารุ่นใหม่” ไปแล้ว 2 ท่าน และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นชายและหญิง ฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ ี ้ ื แตตางหองปฏบตการกนเทานน ในฉบบนี้ ่ ่ ้ ิ ั ิ ั ่ ั้ ั ผลงาน : เขียนบทความลง Metrology Info เรื่อง Helmholtz Coils ส�ำหรับ จะขอแนะน�ำให้ท่านได้รู้จักกับ ดร.ศักดา สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด สนามแม่ เ หล็ ก และOptical Frequency สมกุล จากห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า Comb ส�ำหรับวัดความถี่ของแสงและการประยุกต์ใช้งาน คติพจน์ในการท�ำงาน : ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด และพยายามมองโลกในแง่บวก ที่มีดีกรีความสามารถระดับด๊อกเตอร์กัน ทีเดียว28 ด ร.ศักดา สมกุล May-June 2012/Vol.14, No.67 บทบาท หน ้ า ที่ และแผนพั ฒ นา การผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานส่วนมากแล้วอยู่ใน ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า รปแบบพลงงานไฟฟาเกอบทงหมด นอกจากนนใน ู ั ้ ื ั้ ั้ หลักๆ แล้วตอนนี้มีโครงการวิจัยอยู่ อนาคตเมืองไทยจะน�ำเอาระบบ Smart grid เข้า 4 เรื่อง ซึ่งก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา มาใช ้ เพื่ อ ให ้ ส ามารถใช ้ พ ลั ง งานได ้ อ ย ่ า งมี ดังนั้นงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะเป็นการหา ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการรองรับระบบ ข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยที่ก�ำลังจะท�ำ เช่น “การ พลังงานหมุนเวียนและรถไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นจึง สร้าง Helmholtz coil ส�ำหรับระบบสอบเทียบ จำเปนจะตองมระบบมาตรวทยาทดสำหรบรองรบ � ็ ้ ี ิ ี่ ี � ั ั สนามแม่เหล็กในย่าน 0.1 mT ถึง 50 mT” ระบบ Smart grid ดงกลาว ทงยานความถตำและ ั ่ ั้ ่ ี่ �่ “Construction of a Helmholtz coil for a ความถี่สูง magnetic field calibration system in the แนวคิ ด ในการพั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยา range of 0.1 mT ถึง 50 mT” “การสร้าง (ไฟฟ้า) และองค์กร เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กโดยใช้หลักการของ คงจะต ้ อ งเน ้ น ทางด ้ า นการวิ จั ย และ Nuclear Magnetic Resonance ทควบคมดวย ี่ ุ ้ พัฒนา ส�ำหรับงานทางด้านพัฒนาระบบมาตร คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ า สนามแม่ เ หล็ ก วทยาพนฐานของประเทศไทยซงควรจะสงเสรมให้ ิ ื้ ึ่ ่ ิ มาตรฐานในพิสัยต�่ำกว่า 30 mT” “การสร้าง มการพฒนาเครองมาตรฐานขนมาใชเ้ อง เพอสราง ี ั ื่ ึ้ ื่ ้ เครื่องมือสอบเทียบเครื่องวัดเส้นแรงแม่เหล็ก” องค์ความรู้ขึ้นมาในประเทศ ท่านมีความตระหนักเรื่องมาตรวิทยา นอกจากนั้ น เราควรสนั บ สนุ น งาน (ไฟฟ้า) อย่างไร วิ จั ย ทางด ้ า นการประยุ ก ต ์ ใ ช ้ ม าตรวิ ท ยาใน มาตรวิทยามีความส�ำคัญมาก โดย อุตสาหกรรมที่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงแค่งานสอบเทียบ เฉพาะมาตรวิทยาทางไฟฟ้า เพราะปัจจุบัน โดยดความตองการของอตสาหกรรมเปนหลก เชน ู ้ ุ ็ ั ่ อุปกรณ์ต่างๆ มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น อาจจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น ทางด้านพลังงาน ปัจจุบัน อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์ เป็นต้น

×