มาตรวิทยา...บันไดสู่อาเซียน 2015

611 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรวิทยา...บันไดสู่อาเซียน 2015

  1. 1. WORLDนทร์ศิริ ชณิกชา จั ส่วนประชาสัมพันธ์ มาตรวิทยา... บันไดสู่อาเซียน 2015 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์4 ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา March-April 2012/Vol.14, No.66 สหพันธรัฐมาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่จะถึงนี้ Nations: ASEAN) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. จะมีเหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญและอาจจะส่ง 2510 มีประเทศสมาชิกเริ่มต้นเพียง 5 ประเทศ ผลกระทบต ่ อ ภาคการผลิ ต ของประเทศไทย เท่านั้นและต่อมาได้มีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจน หนึ่งวิสัยทัศน์ คื อ การจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN ในขณะนี้ มี จ� ำ นวนประเทศสมาชิ ก ด้ ว ยกั น หนึ่งเอกลักษณ์ Community) ใหแลวเสรจ เพอรองรบกบขอตกลง ้ ้ ็ ื่ ั ั ้ ทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย หนึ่งประชาคม ที่ผู้น�ำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (One Vision, ความร่ ว มมื อ อาเซีย นเมื่อเดือนตุล าคม พ.ศ. สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม One Identity, 2546 ท่ า นผู ้ อ ่ า นหลายท่ า นคงสงสั ย กั น ว่ า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ One Community) อาเซียนคืออะไร และมีความส�ำคัญอย่างไร ถ้า ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง อย ่ า งนั้ น เริ่ ม แรกเรามาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี “อาเซียน” กันก่อนค่ะ สำนกงานเลขาธการอาเซยนตงอยทกรงจารการตา � ั ิ ี ั้ ู่ ี่ ุ ์ ์ อาเซี ย น หรื อ ที่ เ ราเรี ย กชื่ อ เต็ ม ว่ า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเลขาธิการ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออก อาเซียนคนปัจจุบัน คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ มี เฉียงใต้ (Association of South East Asian วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอยู่ 6 ข้อด้วยกันคือ
  2. 2. สญลกษณอาเซยน คอ รปรวงขาว สเี หลอง ั ั ์ ี ื ู ้ ื บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน�้ำเงิน รวงขาว 10 ตน มดรวมกนไว้ หมายถง ประเทศสมาชก ้ ้ ั ั ึ ิ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน�้ำ หนงใจเดยวกน สเี หลอง หมายถง ความเจรญรงเรอง ึ่ ี ั ื ึ ิ ุ่ ื สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สขาว หมายถง ความบรสทธิ์ และ สนำเงน หมายถง ี ึ ิุ ี �้ ิ ึ สันติภาพและความมั่นคง 1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อ�ำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของ ชาติสมาชิกทั้งหมด 2. สมาชิกแต่ละชาติมีสิทธิ์ที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับ ขู่เข็ญ 5 March-April 2012/Vol.14, No.66 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของสมาชิกอื่นๆ 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 5. ไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้ก�ำลัง 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งทั้งหมด ก็ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการท�ำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันในด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0% ในการลดอัตราภาษีศุลกากรนี้ก็เพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน ซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการที่จะสามารถเข้าไปขยายตลาดการค้าอาเซียนได้มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามนานาประเทศในอาเซียนก็สามารถเข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยจ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียน เพราะในอนาคตเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากนานาประเทศได้ ซึ่งต่างก็มีเป้าหมายมุ่งขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่นกัน โดยการที่ภาคธุรกิจจะสามารถท�ำการแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถในดานการทำการตลาดแลว สงหนงทจะสามารถชวยเพมประสทธภาพในการแขงขนไดนนคอ งานดานวทยาศาสตร์ ้ � ้ ิ่ ึ่ ี่ ่ ิ่ ิ ิ ่ ั ้ ั่ ื ้ ิและเทคโนโลยีที่ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจต่างๆ ในการน�ำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า งานบริการต่างๆ อาทิเช่น งานด้านมาตรวิทยา หรือการสอบเทยบเครองมอวด ซงเปนงานทมความสำคญ ในปจจบนนเี้ กอบทกประเทศทวโลกตางใหความสำคญกบงาน ี ื่ ื ั ึ่ ็ ี่ ี � ั ั ุ ั ื ุ ั่ ่ ้ � ั ัด้านมาตรวิทยา นับว่าเป็นหัวใจหลักในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตที่จะน�ำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงมีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม หรืออาจเรียกได้ว่า มาตรวิทยาเป็นกลไกที่จะช่วยลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากมาตรการทางเทคนค และเปนกญแจสำคญสการเพมศกยภาพการแขงขนของภาคอตสาหกรรมในการกาว ิ ็ ุ � ั ู่ ิ่ ั ่ ั ุ ้ไปเขาสเู่ วทการคาของอาเซยนอยางเตมภาคภมิ ใหสมกบคำวา “หนึงการวัด ยอมรับทัวโลก – One Measurement ้ ี ้ ี ่ ็ ู ้ ั � ่ ่ ่Accepted Everywhere” เพราะไม่ว่าจะวัดที่ใด เมื่อใด ผลการวัดก็จะเป็นที่ยอมรับของทั้งโลก

×