Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Financial market k42-2005

  1. 1. Chương IV Thị trường tài chính
  2. 2. Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Cấu trúc chương Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính
  3. 3. I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail b. Định nghĩa thị trường tài chính detail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ
  4. 4. II. Phân loại thị trường tài chính 1. Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail 2. Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail 3. Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịch detail
  5. 5. III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính 1. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail 2. Chủ thể tham gia thị trường vốn detail
  6. 6. IV. Các công cụ trên thị trường tài chính 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ detail 2. Các công cụ của thị trường vốn detail
  7. 7. Hết chương IV
  8. 8. Thuật ngữ cần chú ý Thị trường tiền tệ Thị trường vốn Nhà đầu cơ Nhà đầu tư Tín phiếu Thương phiếu NCD Chứng khoán Cổ phiếu Trái phiếu Chứng từ phái sinh Bảo chứng phiếu Chứng quyền Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai Hợp đồng hoán đổi Thị trường tập trung Thị trường OTC

×