Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata ganti nama diri

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kata ganti nama diri

  1. 1. KATA GANTI NAMA DIRIPilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah ini.1“ mahu keluar bermain,” kata A Patik…dia Kamil dan abangnya kepada ayah mereka. B Hamba…baginda A Saya C Kami C Saya…tuanku B Awak D Kita D Beta…kamu2 Titah Sultan Mahmud kepada Bendahara Tun 7 Perompak-perompak itu telah ditangkap oleh Mamat, “ mahu penderhaka itu polis. Esok, akan didakwa di dipenjarakan.” mahkamah. A Aku C Beta A dia C mereka B Saya D Hamba B beliau D baginda3 Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis 8 Tiga orang pemuda itu memberitahu Sarjan perasmian itu kerana berada di luar Hamid bahawa telah dirompak. negara. A dia C kami A dia C baginda B saya D mereka B beliau D engkau 9 Sekumpulan pengakap berkumpul di padang.4 “Tulis nama di ruang ini,” kata akan menjalani latihan kawad. kerani itu kepada Kamsiah. A Dia C Kami A dia C kita B Mereka D Kita B kamu D ia 10 Yang Di-Pertuan Agong berkenan untukSoalan 5 berdasarkan Gambar 1 menghadiri majlis itu. diiringi Raja Permaisuri Agong. A Beliau C Dia B Baginda D Beta 11 Adila pergi ke Seremban. menaiki KTM Komuter dari Stesen Komuter KL Sentral. A Kami C Mereka B Dia D Kalian 12 Saya dan Suzie berjiran. tinggal di Taman Jasmin. A Kita C Kami B Saya D Mereka 13 Sebelum emak pergi ke pasar, akan Gambar 1 membasuh pakaian terlebih dahulu.5 Razali menangis kerana terjatuh A anda C beliau dan kakinya luka. B kami D dia A saya C dia B mereka D awak 14 Sebagai Wakil Rakyat, prihatin tentang kebajikan penduduk di kawasannya.6“ tidak tahu bahawa A beliau C mereka gering, datuk,” kata Temenggung Dali kepada B baginda D dia Datuk Bendahara.
  2. 2. Soalan 15 berdasarkan Gambar 2 15 Murid-murid itu pandai berbahas. terpilih Gambar 2 untuk mewakili sekolah. A Dia C Mereka B Saya D Anda Gambar 2Jawapan:1 C 2 C 3 B 4 B 5 C 6 B 7 C 8 D9 B 10 B 11 B 12 C 13 D 14 A 15 C

×