Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata Sendi Nama

  • Be the first to comment

Kata Sendi Nama

  1. 1. KATA SENDI NAMA Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong dalam ayat di bawah ini.1 Pertandingan bercerita sekolah rendah Soalan 10 berdasarkan Gambar 1 negeri Selangor akan diadakan pada bulan hadapan. A di…pada C dalam…di B antara…di D di…di2 Buku cerita itu dibeli kakaknya. A akan C oleh B pada D kepada3 Perangai Sudin berubah ayahnya dinaikkan pangkat. A akan C terhadap B oleh D semenjak4 Baju yang dipakai oleh Ani serupa Gambar 1 baju Faridah. A seperti C dengan 10 Kamarul bekerja di syarikat itu ______ tahun B bagi D untuk lalu. A dari C daripada5 mencapai cita-citanya itu, dia B sejak D antara sanggup korbankan masa bermain untuk belajar. A Akan C Untuk 11 Suhaiza terkenang ____ orang tuanya yang B Demi D Dalam masih berada di Makkah. A oleh C akan6 Lembu yang diimport ___ Australia B dengan D tentang gemuk-gemuk. A ke C dari 12 Pelukis itu terkenal _____ lukisannya yang B di D daripada bercorak batik. A oleh C bagi7 Jamal memberitahu hal itu ___ ibu bapanya. B akan D pada A dengan C pada B ke D kepada 13 Devan tinggal di Tawau ____ dia berusia enam tahun.8 Zulazmi bercerita kepada kami ____ A dari C daripada pengalamannya mendaki Gunung Kinabalu. B sejak D antara A tentang C dengan B semasa D daripada 14 mencadangkan agar berehat di sini dahulu. Selepas matahari9 Kaspi jarang pulang ke kampungnya __ turun barulah kita mendaki semula. dia bekerja di Kuala Lumpur. A Kami…beliau A akibat C hingga B Dia…kita B dengan D sejak C Saya…mereka D Saya…kita
  2. 2. 15 Perdana Menteri telah menghadiri persidangan APEC. telah berucap di dalam majlis itu. A Beliau C Kita B Mereka D Saya Jawapan 1B 2C 3D 4C 5B 6C 7D 8A 9D 10 B 11 C 12 A 13 B 14 D 15 A

×